Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal 1 / 12

2 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig Forvaltning og Service. Det specielle ved statistikken er en opdeling efter formål som følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government). 2 Indhold Statistikken belyser antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere hvert kvartal inden for den offentlige forvaltning og service. Der fordeles efter formålsopdelingen (COFOG) og efter delsektorerne i offentlig forvaltning og service. 2.1 Indholdsbeskrivelse Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er etableret på baggrund af et samarbejde mellem Finansministeriet og. Statistikken er afgrænset til sektoren offentlig Forvaltning og Service. Det specielle ved statistikken er en opdeling efter formål som følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government). Statistikken belyser antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere hvert kvartal inden for den offentlige forvaltning og service. Der fordeles efter formålsopdelingen (COFOG) og efter delsektorerne i offentlig forvaltning og service. Kilden til statistikken i sin nuværende form er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på s eindkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Statistikken har tidligere været baseret på andre kilder og har også været opbygget på en anden måde. 2.2 Grupperinger og klassifikationer Statistikken fordeles både efter formål (COFOG) og efter sektor (Offentlig forvaltning og service i alt, og dens delsektorer). Formålsopdelingen (COFOG) er detaljeret beskrevet her: COFOG 2.3 Sektordækning Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service (og dens delsektorer). 2 / 12

3 2.4 Begreber og definitioner Formålsopdelingen (COFOG): Fordelingen efter formål følger klassifikationen COFOG (Classification of the functions of government). Dette klassifikationssystem benyttes i nationalregnskabet vedrørende udgifterne til offentlig forvaltning og service. COFOG har ikke hidtil været anvendt i forbindelse med opgørelse af beskæftigelse. Formålsopdelingen (COFOG) er detaljeret beskrevet her: COFOG Fuldtidsbeskæftigede i Offentlig forvaltning og service: Den offentlige beskæftigelsesstatistik er afgrænset til sektoren Offentlig Forvaltning og Service. Tællingsenheden er lønmodtagerjob inden for offentlig forvaltning og service, og der opgøres antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere refererer til det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i det pågældende kvartals tre måneder. Sektor: Den offentlige beskæftigelsesstatistik benytter Nationalregnskabets afgrænsning for offentlig forvaltning og service. Statistikken tager udgangspunkt i den nye sektorkode baseret på nationalregnskabsmanualen ESA Enheder Antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. 2.6 Population Populationen er antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere inden for sektoren offentlig forvaltning og service. 2.7 Geografisk dækning Regional dækning. 2.8 Tidsperiode 1. kvartal Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Referencetid / 12

4 2.12 Hyppighed Statistikken offentliggøres kvartalsvis Indsamlingshjemmel og EU regulering Der er ingen EU regulering på dette område Indberetningsbyrde Der er ingen direkte indberetningsbyrde, da data indsamles af skat Øvrige oplysninger Se emnesiden om beskæftigelse: Beskæftigelse. Se i øvrigt den specifikke emneside om offentlig beskæftigelse: Offentlig beskæftigelse. 3 Statistisk behandling Kilden er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på s eindkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Statistikken kvalitetssikres som minimum på en kombination af COFOG hovedgrupper og delsektorerne i offentlig forvaltning og service. Formålsopdelingen (COFOG) revideres jævnligt, mens selve datakilden revideres i henhold til statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Opgørelser sæsonkorrigeres. 3.1 Kilder Kilden er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på s eindkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. 3.2 Indsamlingshyppighed Data er baseret på arbejdsgivernes løbende indberetninger til SKATs eindkomst, og Danmarks Statistiks eindkomstregister indeholder månedlige oplysninger. Oplysningerne kombineres med månedlige indberetninger til af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. 3.3 Indsamlingsmetode Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eindkomst, og det er data som leveres til. Oplysningerne kombineres med månedlige indberetninger til Danmarks kaf bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. 4 / 12

5 3.4 Datavalidering Datamaterialet kvalitetssikres på følgende måde. Som udgangspunkt er fejlsøgningsniveauet en kombination af COFOG hovedgrupper og delsektorerne i offentlig forvaltning og service. I nogen tilfælde foretages også fejlsøgning på COFOG undergrupper, og på kommunalt og regionalt niveau samt for staten også på ministerieområde. I øvrigt fejlsøges andre opdelinger eller variable som lejlighedsvist ser ud til at påvirke de overordnede resultater. 3.5 Databehandling Kilden til den offentlige beskæftigelsesstatistik er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på s eindkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Statistikken opgøres kvartalsvist, men indberetningerne er baseret på månedsoplysninger. Der tages udgangspunkt i samme input data fra s eindkomstregister som anvendes til fejlsøgning og dannelse af statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere omhandler dog alle sektorer og alle brancher. Med henblik på den særskilte databehandling og databearbejdning der kræves for at danne opdelingen efter formål (COFOG) for sektoren offentlig forvaltning og service i alt laves i den offentlige beskæftigelsesstatistik særskilte udtræk for delsektorerne i offentlig forvaltning og service. Databehandlingen og fejlsøgningen er forskellig for de forskellige delsektorer. Således laves særskilte udtræk for 1) Kommuner og regioner, 2) stat, og 3) Sociale kasser og fonde. For at lave en foreløbig kvalitetssikring på et tidligt tidspunkt anvendes i første omgang data baseret på en tidligere version af eindkomstregistret, hvor en stor del af indberetningerne for den seneste måned i kvartalet mangler. Den version af eindkomstregistret som anvendes som input til produktionen af statistikken, er tilgængelig ca. 1 en måned senere. Her er langt hovedparten af indberetningerne tilgængelige, også for den seneste måned i kvartalet. Selvom indberetningerne vedrørende sektoren offentlig forvaltning og service i alt normalt indberetttes rettidigt foretages der dog til slut i processen en opregning for at tage højde for mangelprocenten. Under normale omstændinger, pga. af de rettidige indberetninger på det offentlige område, er opregningsfaktoren for sektoren offentlig forvaltning og service i alt normalt beregnet til tæt på 1 eller 1, svarende til forventningsvist næsten ingen eller slet ingen manglende indberetninger. Baseret på et udtræk fra DIOR (Databasen for Integrede Offentlige Regnskaber) leverer Danmarks Statistiks kontor for Offentlig finanser input til statistikken i form af lønsummernes fordeling på COFOG baseret på følgende typer af kontonumre; 1) for kommuner og regioner er kontonumrene baseret på kontoplanerne for kommuner og regioner, og 2) for staten er de baseret på statslige kontonumre svarende til finanslovens konti. For sociale kasser og fonde anvendes ikke kontonumre og der foreligger derfor ingen fordeling af lønsummerne på COFOG for denne delsektor. Udtrækket fra DIOR anvendes i statistikken til at danne de primære COFOG fordelingsnøgler i statistikken, nemlig fordelingsnøgler mellem COFOG og kontonumre. I tilfælde af manglende eller mangelfulde indberetninger af kontonumre fra de offentlige lønsystemer, er der i statistikken opbygget en række øvrige fordelingsnøgler med henblik på en fornuftig kodning af COFOG. Her er den væsentligste af de øvrige fordelingsnøgler, en nøgle mellem COFOG og brancher. Denne nøgle anvendes også til COFOG-kodning af delsektoren sociale kasser og fonde, hvor der som nævnt ikke foreligger kontonumre. Derudover er der en række øvrige nøgler som anvendes til COFOG-kodning af diverse små restgrupper. I statistikken gennemføres en grundig fejlsøgning og kvalitetssikring. Som udgangspunkt er fejlsøgningsniveauet en kombination af COFOG hovedgrupper og delsektorerne i offentlig forvaltning og service. I nogen tilfælde foretages også fejlsøgning på COFOG undergrupper, og på kommunalt og regionalt niveau samt for staten også på ministerieområde. I øvrigt fejlsøges andre 5 / 12

6 opdelinger eller variable som lejlighedsvist ser ud til at påvirke de overordnede resultater. Sæsonkorrektion efter sektoren offentlig forvaltning og service i alt og dens delsektorer som anvendes i statistikken er baseret på den sæsonkorrektion vedr. sektor og branche som foretages i statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere dækker dog alle sektorer og brancher. Sæsonkorrektionen af opdelingen efter formål (COFOG hovedgrupper) dannes alene i den offentlige beskæftigelsesstatistik, når produktionsdata er endeligt fejlsøgte. 3.6 Korrektion De sæsonkorrigerede tidsserier revideres i forbindelse med hver ny offentliggørelse. Sæsonkorrektion efter sektoren offentlig forvaltning og service i alt og dens delsektorer som anvendes i statistikken er baseret på den sæsonkorrektion vedr. sektor og branche som foretages i statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. Statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere dækker dog alle sektorer og brancher. Sæsonkorrektionen af opdelingen efter formål (COFOG hovedgrupper) dannes alene i den offentlige beskæftigelsesstatistik, når produktionsdata er endeligt fejlsøgte. 4 Relevans Brugere af statistikken er ministerier, styrelser og kommuner, diverse organisationer, forskere, politikere og i det hele taget borgere med interesse for udviklingen i beskæftigelsen og ressourceforbruget inden for offentlige forvaltning og service. 4.1 Brugerbehov Brugere af statistikken er ministerier, styrelser og kommuner, diverse organisationer, forskere, politikere og i det hele taget borgere med interesse for udviklingen i beskæftigelsen og ressourceforbruget inden for offentlige forvaltning og service. 4.2 Brugertilfredshed Der foretages ingen brugertilfredsundersøgelser af statistikken. 4.3 Fuldstændighed af data Ikke relevant for denne statistik. 5 Præcision og pålidelighed s eindkomstregister er den primære datakilde til s registerbaserede beskæftigelsesstatistikker. Denne datakilde vurderes at have høj kvalitet, bl.a. fordi data baseres på indberetninger til Skat som vurderes at være pålidelige og med fuld dækning. 6 / 12

7 5.1 Samlet præcision s eindkomstregister er den primære datakilde til s registerbaserede beskæftigelsesstatistikker. Denne datakilde vurderes at have høj kvalitet. I forbindelse med dannelse af s eindkomstregister sker der på jobniveau bl.a. en kobling med data baseret på lønindberetningerne til. Fra de kommunale/regionale lønindberetninger hentes bl.a. oplysninger om kontonumre i henhold til økonomi- og indenrigsministeriets kontoplan. Tilsvarende fra de statslige lønindberetninger hentes bl.a. oplysninger om kontonumre i henhold til den statslige kontoplan. I langt de fleste tilfælde har koblingen på jobniveau med de offentlige lønindberetninger en tilfredsstillende kvalitet, men i nogle tilfælde er det ikke muligt at lave en helt korrekt kobling, primært som følge af mangelfulde oplysninger i lønindberetningerne. forsøger at rette op på denne problematik i de tilfælde, hvor det har væsentlig betydning for formålsopdelingen. Overordnet set vurderes kontooplysningerne fra de offentlige lønindberetninger at have en tilfredsstillende kvalitet. I nogle tilfælde er der imidlertid problemer med kvaliteten, men forsøger at rette op i de tilfælde, hvor det har væsentlig betydning for formålsopdelingen. For nogle job, specielt inden for det kommunale/regionale område, er det ikke helt entydigt, hvilket kontonummer de bør tildeles, og der konteres ikke helt ens i de forskellige kommuner/regioner, hvilket som udgangspunkt har svært at rette op på. Formålsopdelingen (COFOG) er en beregnet fordeling som primært er baseret på kontooplysninger fra lønindberetningerne og fordelingsnøgler udarbejdet på grundlag af oplysninger om lønsummer fordelt efter formål for offentlige forvaltning og service. Fordelingsnøglerne er baseret på et udtræk fra DIOR (Databasen for Integrede Offentlige Regnskaber). Opdelingen er behæftet med en vis usikkerhed. Der benyttes budgetversioner til at danne fordelingsnøglerne for kvartalerne i indeværende år, hvilket er en mulig fejlkilde i de første opgørelser. Når fordelingsnøglerne senere baserer sig på regnskabstal opnås en højere kvalitet. I den udstrækning der enten ikke foreligger kontooplyninger eller disse ikke er anvendelige dannes formålsopdelingen hovedsageligt på baggrund af en branche-cofog nøgle som er udviklet specielt til statistikken, og denne fordelingsnøgle er behæftet med usikkerhed. Der er ingen stikprøveusikkerhed, da det er en totaltælling. 5.2 Stikprøveusikkerhed Ikke relevant for denne statistik. 5.3 Anden usikkerhed Ikke relevant for denne statistik. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 7 / 12

8 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Statistikken vurderes at have høj kvalitet, bl.a. fordi data baseres på indberetninger til Skat som vurderes at være pålidelige og med fuld dækning. I forbindelse med offentliggørelse af første kvartal 2016 blev tidsserien revideret tilbage til første kvartal Opgørelsen indeholder nu kvalitetsforbedringer af datagrundlaget, statistikken beskæftigelse for lønmodtagere. Disse kvalitetsforbedringer er nærmere beskrevet her: Kvalitetsforbedringer 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner I forhold til formålsopdelingen (COFOG) revideres tidsserien løbende. Dette skyldes primært, at der fra s kontor for Offentlige finanser løbende foreligger mere opdaterede oplysninger om lønsummernes fordeling efter formål. I nogle tilfælde kan sådanne revisioner kombineres med, at der rettes uhensigtsmæssigheder eller fejl i beskæftigelsesopgørelsen som har betydning for formålsopdelingen. Større revisioner i tidsserien i forhold til formålsopdelingen udarbejdes normalt én gang om året i forbindelse med offentliggørelse af resultater for første kvartal i det pågældende år. Selve datakilden revideres i henhold til statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken forventes at blive offentliggjort uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikken offentliggøres senest 3 måneder efter referenceperioden. En foreløbig sektorfordelt opgørelse udkommer ca. 45 dage efter referenceperioden. Reviderede sektorfordelte tal udkommer senest 3 måneder efter referenceperioden sammen med opgørelse af formålsfordelte tal. 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken forventes at blive offentliggjort uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 8 / 12

9 7 Sammenlignelighed Statistikken opgøres med sammenlignelige tal for perioden fra og med 1. kvt International sammenlignelighed COFOG er en international klassifikation, og er derfor sammenlignelig med statistik fra andre lande. 7.2 Sammenlignelighed over tid Statistikken blev omlagt i 2013 og der opgøres sammenlignelige tal for perioden fra og med 1. kvt Baseret på det tidligere datagrundlag og gammel sektorkode foreligger der sammenlignelige faktiske tal for perioden 1. kvt kvt samt sæsonkorrigerede sektorfordelte tal for perioden 1. kvt kvt Disse tal er nu historiske og er afløst af den omlagte statistik. Kilden til den omlagte statistik er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, som er baseret på s eindkomstregister. Oplysningerne er kombineret med indberetninger af blandt andet kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Før omlægningen var statistikken baseret på de offentlige lønindberetninger samt en række supplerende datakilder. Derudover anvendte man før omlægningen også en anden sektorafgrænsning end nu. 7.3 Sammenhæng med anden statistik Kilden til statistikken er statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, og tallene er derfor konsistente med denne statistik. Ligesom kilden, Beskæftigelse for lønmodtagere, er flere af s registerbaserede beskæftigelsesopgørelser baseret på eindkomst. I forhold til datagrundlaget er der således en høj grad af sammenlignelighed med andre datakilder. Man skal imidlertid være opmærksom på begrebsforskelle, hvor fx nogle statistikker opgør antal beskæftigede personer og ikke antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. 7.4 Intern konsistens Data er konsistente. 8 Tilgængelighed Statistikken offentliggøres i Nyt fra og i statistikbanken: Statistikkens tabeller Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 9 / 12

10 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Statistikken offentliggøres i NYT fra. Se emnesiden om beskæftigelse: Beskæftigelse. Se i øvrigt den specifikke emneside om offentlig beskæftigelse: Offentlig beskæftigelse. 8.5 Publikationer Statistikken offentliggøres kun i NYT fra. 8.6 Statistikbanken Statistikkens tabeller. 8.7 Adgang til mikrodata Der er mod betaling mulighed for at udarbejde særkørsler (serviceopgaver) på datamaterialet. 8.8 Anden tilgængelighed Tabeller baseret på statistikken er lejlighedsvist leveret til ILO/OECD. ILO og OECD har dog på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort nogen COFOG-fordelte beskæftigelsestal for Danmarks vedkommende. 8.9 Diskretioneringspolitik Statistikken offentliggøres på et niveau, hvor der ikke er behov for diskretion. I øvrigt, for oplysninger om s datafortrolighedspolitik se: s diskretionspolitik Diskretionering og databehandling Statistikken offentliggøres på et niveau, hvor der ikke er behov for diskretion. 10 / 12

11 8.11 Reference til metodedokumenter Der er ikke udarbejdet mere detaljeret dokumentation Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Arbejdsmarked. Den statistiskansvarlige er Lars Peter Christensen, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Arbejdsmarked, Personstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Lars Peter Christensen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 12

12 12 / 12

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for den offentlige sektor 2014 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Lønindeks for den offentlige sektor belyser lønudviklingen i den offentlige sektor (staten, kommuner og

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2016 4. kvartal 1 / 12 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2016 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015

Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 Statistikdokumentation for Udslip til luft 2015 1 / 10 1 Indledning Emissionsregnskabet er en del af Grønt Nationalregnskab, som er en betegnelse for selvstændige regnskaber for miljørelaterede forhold,

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service kvartal

Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service kvartal Statistikdokumentation for Lønindeks for offentlig forvaltning og service 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Lønindeks for offentlig forvaltning og service belyser lønudviklingen i den offentlige sektor

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014

Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 Statistikdokumentation for Input-output tabeller 2014 1 / 12 1 Indledning Input-output tabellerne er en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger og beskriver sammenhænge

Læs mere

Statistikdokumentation for Vand og spildevand 2014

Statistikdokumentation for Vand og spildevand 2014 Statistikdokumentation for Vand og spildevand 2014 1 / 12 1 Indledning Statistikkerne om vand og spildevand opgør indvinding og forbrug af vand, samt udledning af spildevand fordelt på kommuner. Vandregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013

Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 Statistikdokumentation for Kulturuddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet 2013 1 / 11 1 Indledning Beskæftigelsesstatistikken for dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser viser hvorledes

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere