Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 1 / / SPISFLÄKT LLINCE Lägenhet S INSTLLTION Spisfläkt 604 lliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår av denna anvisning. Tekniska uppgifter Mått: se fig 1. Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord. elysning: Halogenlampa 12V 20W, sockel G4 267 Ø160 1 INSTLLTION Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning mm levereras med spisfläkten vledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (overket). Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från tex gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Montering av spjällenhet, fig 2. Ta bort fettfilter och motorenhet, se fig 7 och 8. Placera fläkt och spjällenhet liggande på ett plant underlag. Skruva fast spjällenheten i spisfläkten med skruvar Torx 10. nslut styrledningen för spjäll till stiftet på spjällenhetens ovansida, fig / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

2 2 / 16 Montering av fläkten, fig 3 vståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta / Fläkten kan placeras under, infälld eller mellan skåp. Lossa filter och motorenhet innan montering, se fig 7 och fig 8. Under skåp skruvas fläkten fast med 4 st skruvar 3,8 x 30, fig 3. Infälld eller mellan skåp monteras fläkten med hjälp av konsoler. Konsoler och fläkt skruvas fast med 8 st skruvar 3,5 x 13, fig 4. Konsolerna skruvas fast med de fasade hörnen utåt och jämnsides med skåpets framkant, fig 4, eller med konsolen mot fläktöverskåpets frontstycke, fig 4. Fläkten skruvas sedan fast i konsolerna. Sätt tillbaka motorenhet och filter. nslut fläkten med rör eller slang Ø160 mm. Är anslutningen Ø125 mm måste reduceringsstos användas 3,8 X 30 4 OS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, fig 5. Elektrisk installation nslut den elektriska kabeln. Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation. nnan typ av anslutning eller utbyte av sladdställ ska utföras av behörig fackman. 1-2 mm 3,5 X 13 OS! Fläkten är försedd med elektronisk spjäll- och motorstyrning som efter inkoppling utför en automatisk självtest i ca. 10 sekunder. Under den tiden får manöverpanelen inte användas. 5 Emballage- och produktåtervinning Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

3 3 / / S RUKSNVISNING 6 NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi tex gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas. Funktion strömbrytare, fig 6. Centralfläkten går alltid på grundläge för allmän- och våtrums ventilation. - elysning. Tryck en gång för arbetsbelysning. Tryck ytterligare en gång för grundbelysning. - Ventilationsläge. Öppet spjäll. Återgår till grundventilation efter 60 minuter. C - Öppet spjäll. Hastighet 1 på fläktmotor. D - Öppet spjäll. Hastighet 2 på fläktmotor. E - Öppet spjäll. Hastighet 3 på fläktmotor. Spjället och alliancefläktens motor stängs automatiskt efter 60 minuter. Man kan även återgå till grundläge genom att trycka in aktiv knapp ytterligare en gång. Starta gärna fläkten innan matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. npassa fläktens hastighet till typ av matlagning. C D E 7 7 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring Risken för brandspridning ökar om spisfläkten inte rengörs så ofta som anges. OS! Motorpaketet får ej diskas eller utsättas för väta! - Filter ska rengöras minst varannan vecka vid normal användning. - Fläkthjul, sidogaller samt insidan av fläkten ska rengöras minst två gånger per år. Filter, fläkthjul och sidogaller diskas i diskmaskin. Delarna kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel. Övriga delar av fläkten torkas av med fuktad trasa och diskmedel. Skydda motor och kontaktdelar från väta. 8 Lossa filterkassetten genom att med hjälp av de runda hålen i filterplåten dra kassetten rakt ned, fig 7. Vid blötläggning, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att klämma ihop trådbygeln, fig 7. Motorpaketet demonteras genom att först lossa elkontakten på sidan om motorenheten, fig 8. Vrid spärrhakarna, fig 8, som låser fast motorpaketet. Dra enheten utåt, så att den frigörs från stiften, och sedan nedåt.

4 4 / / Sidogallren lossas genom att lyfta upp stoppklacken med en skruvmejsel och vrida gallret i pilens riktning, fig 9. Fläkthjulen lossas genom att pressas ihop plasttapparna i hjulens centrum när man drar hjulen utåt, fig 10. Sätt ihop delarna efter rengöring och torkning. Kontrollera att delarna snäpper fast och att elkontakt och motorpaket sitter fast ordentligt. LOCK O P E N FREE 9 yte av halogenlampor, fig 11. OS! Risk för brännskador. ryt strömmen till belysning vid lampbyte! Låt lampan svalna innan lampbyte. Lossa lampglaset med hjälp av den medföljande sugproppen, fig 11. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 12V 20W, sockel G 4). Undvik direkt kontakt med lampan. OS! Sätt tillbaka lampglaset utan att använda sugproppen. Felsökning och service Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar. Ring FRNKE Futurums serviceavdelning De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service. Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser > 200º C

5 5 / / EMHÆTTE LLINCE Lejlighed DK INSTLLTION Emhætte lliance er beregnet for montering under, indbygget eller mellem skabe. Emhætten er forsynet med Easy-Clean motorpakke, halogenlamper og metaltrådsfilter. Installation, vedligeholdelse m.m. fremgår af denne vejledning. Tekniske data Mål: se fig 1. Elektrisk tilslutning: 230 V ~ med jordforbindelse. elysning: (Halogenpære 12V 20W, fatning G Ø160 1 INSTLLTION Monteringsdele, skruer for montering m.m. medfølger emhætten. Udledning af udgangsluft skal ske i henhold til forskrifter fra respektive myndigheder. (ygningstilsyn). Udgangsluften må ikke ledes i røgkanal som anvendes for udledning af røggas fra f.eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyr m.m. Montering af spjældenhed, fig 2 Fjern fedtfilter og motorenhed, se fig 7 og 8. nbring blæser og spjældenhed på et plant underlag. Fastgør spjældenheden i blæseren med skruerne Torx 10. Tilslut styrekabel for spjæld til stik på spjældenhedens overside, fig / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

6 6 / 16 Montering af emhætten, fig 3 fstand mellem komfur og emhætte skal være mindst 45 cm. Ved gaskomfur øges højden til 65 cm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler højere monteringsafstand skal dette respekteres / Emhætten kan placeres under, indbygget eller mellem skabe. Filter og motorenhed løsnes inden montering, se fig 7 og fig 8. Under skabe fastgøres med 4 skruer 3,8 x 30, fig 3. Indbygget eller mellem skabe monteres emhætten med beslag. eslag og emhætte skrues fast med 8 skruer 3,5 x 13, fig 4. eslagene skrues fast med de fasede hjørner udad og plant med skabets forkant, fig 4,eller med beslag mod skabets frontstykke, fig 4. Emhætten skrues herefter fast i beslagene. nbring motorenhed og fedtfilter. Tilslut emhætten med rør eller slange Ø160 mm. Er tilslutningen Ø125 mm skal der anvendes adapterstuds. 3,8 X 30 4 OS! Ved montering med slange skal slangen monteres udstrakt nærmest tilslutningen, fig 5. Elektrisk installation Tilslut elkabel. Emhætten leveres med ledning og stik med jordforbindelse for tilslutning til jordforbundet stikkontakt. Stikkontakten skal være tilgængelig efter monteringen. nden type af tilslutning eller skift af kabel skal udføres af fagmand. OS! Emhætten er forsynet med elektronisk spjæld- og motorstyring som udfører en automatisk sevtest efter tilslutning i ca. 10 sekunder. I denne periode må panelet ikke betjenes. Emballage- og produkgenbrug Emballage skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse 1-2 mm 3,5 X 13 5 Symbol angiver at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse af el- og elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og helbredseffekter der kan opstå hvis produktet bortskaffes som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder eller forretningen hvor varen er købt.

7 7 / / DK RUGSNVISNING 6 NVENDELSE Det er ikke tilladt at flambere under emhætten. Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet når emhætten anvendes sammen med produkter som anvender anden energi end elektricitet, som f.eks. gaskomfur, gaskamin, oliefyr, brændeovn. Inden produktet anvendes af personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af børn, skal de informeres om produktets anvendelse. Funktion kontakter, fig 6. Centralblæseren er altid i grundindstilling ved generelog vådrumsventilation. - elysning Tryk en gang for arbejdslys. Tryk endnu en gang for grundbelysning. - Ventilationsindstilling. Åbent spjæld. Vender tilbage til grundventilation efter 60 minutter. C - Åbent spjæld. Hastighet 1 på blæsermotor. D - Åbent spjæld. Hastighet 2 på blæsermotor. E - Åbent spjæld. Hastighet 3 på blæsermotor. Spjældet og blæserens motor slukkes automatisk efter 60 minutter. Man kan også vende tilbage til grundindstillingen ved at trykke den aktive knap en gang til. Start gerne emhætten inden madlavning for at forhindre mados i rummet. Tilpas emhættens hastighed til madlavningen. C D E 7 7 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Risikoen for brandspredning øges hvis emhætten ikke rengøres efter angivelserne. OS! Motordelen må ikke vaskes af eller udsættes for væske! - Filter skal rengøres mindst hveranden måned ved anvendelse. - læser, sidegæller samt indersiden af emhætten skal rengøres mindst to gange årligt. Fedtfilter, blæser og sidegæller vaskes i opvaskemaskine. Delene kan alternativt lægges i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Emhættens øvrige dele aftørres med en fugtig klud og opvaskemiddel. eskyt motor og kontakter mod væske. 8 Frigør filterkasetten ved træk bagud og nedad i de runde huller fig 7. Ved iblødlægning adskilles filteret ved at klemme trådbøjlen sammen, fig 7. Motordelen afmonteres ved at løsne elkontakt på siden af motordelen, fig 8. Drej låsene fig 8 som holder motordelen. Drej enheden udead så den løsnes fra stiften, og herefter nedad.

8 8 / / Sidegæller løsnes ved at løfte op i stoplasker med en skruetrækker og vride gæller i pilens retning.fig 9. læserhjul løsnes ved at presse plasttapperne i hjulets centrum sammen mens hjulet trækkes udad.fig 10. Delene samles efter rengøring og tørring. Check at delene låser og at elkontakt og motordel sidder korrekt. LOCK O P E N FREE 9 Udskiftning af halogenlamper, fig 11. OS! Risiko for forbrænding. fbryd strømmen ved skift af pærer! Lad lampen køle af inden udskiftning. Lampeglasset løsnes ved hjælp af medfølgende sugekop.fig11. Pæren er nu tilgængelig for udskiftning. (Halogenpære 12V 20W, fatning G 4). Undgå direkte kontakt med pæren. OS! Monter lampeglasset uden brug af sugekop. Fejlsøgning og service Kontrollér, at den elektriske tilslutning er korrekt, og at sikringen er hel. Test belysningen og alle hastighederne for at kontrollere, at alt virker korrekt. DTS Dansk Total Service Ring til FRNKE Futurum's serviceafdeling på tlf. +46 (0) Her kan du få assistance til at afhjælpe fejlen eller henvisning til nærmeste serviceværksted, hvor du kan få hurtig og god service Produktet er omfattet af gældende elektriske direktiver. > 200º C

9 9 / / LLINCE-LIESITUULETIN Huoneistoihin FI SENNUS 604 lliance -liesituuletin asennetaan kaappien alle tai väliin tai se upotetaan niihin. Tuuletin on varustettu Easy Clean - moottoripaketilla, halogeenilampuilla ja metallilankasuodattimella. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan asennuksesta, huollosta, ylläpidosta ym. Tekniset tiedot Mitat: katso kuva 1. Sähköliitäntä: 230 V ~ suojamaadoituksella. Valaistus: Halogeenilamppu 12 V 20 W, kanta G4 267 Ø160 1 SENNUS Liesituulettimen mukana saat mm. yksityiskohtaiset asennusohjeet ja ruuvit kiinnittämistä varten. Ulostuloilma on johdettava pois asianomaisen viranomaisen antamien määräysten mukaisesti. (Ruotsin rakennuslaitos overket). Ulostuloilmaa ei saa johtaa savuhormeihin, joita käytetään savukaasujen poistamiseen esim. kaasukamiinoista/takoista, puu-/öljypannuista jne /650 Peltiyksikön asennus, kuva 2. Poista rasvasuodatin ja moottoriyksikkö, katso kuva 7 ja 8. seta tuuletin ja peltiyksikkö vaakasuoraan asentoon tasaiselle alustalle. Ruuvaa peltiyksikkö kiinni liesituulettimeen ruuveilla Torx 10. Liitä pellin ohjausjohto peltiyksikön yläpuolella olevaan nastaan, kuva cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

10 10 / 16 Tuulettimen asennus, kuva 3 Lieden ja tuulettimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 45 cm. Jos kyseessä on kaasuliesi, etäisyyden on oltava 65 cm. Kaasulieden valmistajan suosittelema korkeampi asennuskorkeus on kuitenkin otettava huomioon / Tuuletin voidaan sijoittaa kaappien alle tai väliin tai upottaa niihin. Irrota suodatin ja moottoriyksikkö ennen asennusta, katso kuva 7 ja kuva 8. Tuuletin ruuvataan kiinni kaappien alle 4 ruuvilla 3,8 x 30, kuva 3. Tuuletin asennetaan upotetusti tai kaappien väliin kannattimien avulla. Kannattimet ja tuuletin ruuvataan kiinni 8 ruuvilla 3,5 x 13, kuva 4. Kannattimet ruuvataan kiinni viistotut kulmat ulospäin ja tasan kaapin etureunan kanssa, kuva 4, tai kannattimet tuulettimen yläkaapin etuosaa vasten, kuva 4. Tuuletin ruuvataan sitten kiinni kannattimiin. seta moottoriyksikkö ja suodatin takaisin paikoilleen. Yhdistä tuuletin putkella tai letkulla, Ø160 mm. Jos liitäntä on Ø125 mm, on käytettävä pienennysmuhvia 3,8 X 30 4 HUOM! Jos asennukseen käytetään liitosletkua, tämä on asennettava kiinteästi lähimpään liitoskohtaan, kuva 5. Sähköasennus Liitä sähkökaapeli. Liesituulettimen mukana tulee johto sekä maadoitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiaan on päästävä käsiksi myös asennuksen jälkeen. Pätevän ammattilaisen on suoritettava muunlainen asennus tai johtosarjan vaihtaminen. 1-2 mm 3,5 X 13 HUOM! Tuulettimessa on sähköinen pelti- ja moottoriohjaus, joka liittämisen jälkeen suorittaa automaattisen, noin 10 sekuntia kestävän itsetestauksen. Tänä aikana ohjauspaneelia ei saa käyttää. 5 Pakkauksen ja tuotteen kierrättäminen Pakkaus on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää sekajätteen joukossa. Se on toimitettava hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkakomponenttien kierrätyspisteeseen. Varmistamalla tuotteen oikeanlaisen käsittelyn autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jollaisia saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään sekajätteen joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

11 11 / / FI KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ Ruokien liekittäminen liesituulettimen alla on kiellettyä. Riittävästä ilmankierrosta on huolehdittava, jos liesituuletinta käytetään tilassa, jossa samaan aikaan käytetään muuta kuin sähköenergiaa tarvitsevia laitteita. Tällaisia ovat mm. kaasuhella, kaasukamiina/takka, puu-/öljypannut jne. 6 Jos tuotetta käyttää lapsi tai henkilö, jonka henkinen, sensorinen tai fyysinen kyky on heikentynyt, henkilöä on opastettava laitteen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Katkaisimen toiminnot, kuva 6. Keskustuuletin toimii aina perusasennossa yleis- ja märkätilatuuletuksessa. - Valaistus. Paina kerran työvalaistus. Paina toisen kerran perusvalaistus. - Tuuletustila. Pelti auki. Palautuu perustuuletukseen 60 minuutin kuluttua. C - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 1 tuuletinmoottorissa. D - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 2 tuuletinmoottorissa. E - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 3 tuuletinmoottorissa. Pelti sulkeutuu ja lliance-tuulettimen moottori sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Tuuletin voidaan palauttaa perustilaan myös painamalla nappia vielä kerran. C D E 7 7 Käynnistä tuuletin mielellään jo ennen ruoanlaittoa, jotteivät käryt leviä huoneistoon. Sovita tuulettimen nopeus ruoanlaittotyyliin. HOITO J YLLÄPITO Puhdistus Tulipalon riski kasvaa, jos liesituuletinta ei puhdisteta suositellun aikataulun mukaisesti. HUOM! Moottoripakettia ei saa tiskata tai altistaa kosteudelle! - Suodatin on puhdistettava vähintään kahden viikon välein normaalissa käytössä. - Tuuletinpyörä, sivuristikko sekä tuulettimen sisäpuoli on puhdistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 8 Suodattimen, tuuletinpyörän ja sivuristikon voi pestä astianpesukoneessa. Osat voi myös laittaa lämpimään veteen, jossa on astianpesuainetta. Muut tuulettimen osat pyyhitään kostealla liinalla ja astianpesuaineella. Suojaa moottoria ja kontaktiosia kosteudelta. Irrota suodatinkasetti ottamalla kiinni pyöreistä rei'istä suodatinlevyssä ja vetämällä sitten suoraan alaspäin, kuva 7. Veteen laitettaessa pura suodatin ja poista suodatinkangas puristamalla yhteen metallikaarta, kuva 7. Moottoripaketti puretaan irrottamalla ensin sähkökontakti moottoriyksikön sivusta, kuva 8. Käännä lukituskoukkuja kuva 8,, jotka lukitsevat moottoripaketin. Vedä yksikköä ulospäin niin, että se irtoaa nastasta ja sen jälkeen alaspäin.

12 12 / / Sivuristikko irtoaa nostamalla pysäytyskantoja ruuvimeisselillä ja sitten kääntämällä ristikkoa nuolen suuntaan, kuva 9 Tuuletinpyörä irrotetaan painamalla pyörän keskustan muovitappeja yhteen, kun pyörää vedetään ulospäin, kuva 10. Kokoa osat puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen. Tarkista, että osat loksahtavat paikoilleen ja että sähkökontakti ja moottoripaketti ovat kunnolla kiinni. LOCK O P E N FREE 9 Halogeenilamppujen vaihto, kuva 11 HUOM! Palovammariski. Katkaise valaistuksen tarvitsema virta lamppua vaihtaessasi! nna lampun jäähtyä ennen lampun vaihtoa. Irrota lamppulasi mukana tulevan imukupin avulla,kuva 11. Lampun voi nyt vaihtaa. (Halogeenilamppu, 12 V 20 W, kanta G4). Vältä suoraa kosketusta lampun kanssa. HUOM! seta lamppulasi takaisin paikoilleen käyttämättä imukuppia. Vianetsintä ja huolto Tarkista, että sähköliitännät ovat oikein ja että sulake on ehjä. Kokeile valaistusta sekä kaikkia nopeuksia, jotta voit todeta, mikä osa ei toimi. Soita Honkoliini Professional, tel Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään, hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan huoltopisteeseen Tuote täyttää voimassaolevat määräykset sähkölaitteista > 200º C

13 13 / / KJØKKENVENTILTOR LLINCE Lägenhet N INSTLLSJON Kjøkkenventilator 604 lliance er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Ventilatoren er utstyrt med en Easy Clean motorpakke, halogenlamper og metalltrådfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold, mm. står forklart i denne bruksanvisningen. Tekniske spesifikasjoner Mål: se fig 1. Strømtilførsel: 230 V med vernejording elysning: Halogenpære 12 V 20 W, sokkel G4 INSTLLSJON Monteringsdetaljer, festeskruer, m.m. leveres sammen med kjøkkenventilatoren. vledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. (Plan- og bygningsloven). Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv. Montering av spjeldet, fig 2. Ta bort fettfilteret og motoren, se fig 7 og 8. Legg ventilatoren og spjeldet på et flatt underlag. Skru fast spjeldet i kjøkkenhetten med skruer Torx 10. Koble spjeldets styreledning til stiften oppå spjeldet, fig Ø / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

14 14 / 16 Montering av ventilatoren, fig 3 Det må være minst 45 cm mellom komfyren og ventilatoren. Er det en gasskomfyr, må avstanden være 65 cm. Vær oppmerksom på at produsenten av gasskomfyren kan anbefale en høyere monteringshøyde. Ta hensyn til dette / Ventilatoren kan plasseres under, innfelt i eller mellom skap. Løsne filteret og motoren før montering, se fig 7 og fig 8. Under skap festes ventilatoren med 4 stk. skruer. 3,8 x 30, fig 3. Innfelt i eller mellom skap monteres ventilatoren ved hjelp av konsoller. Konsollene og ventilatoren festes med 8 stk. skruer 3,5 x 13, fig 4. Skru fast konsollene med de fasede hjørnene ut og jamsides med skapets fremkant, fig 4, eller med konsollene mot ventilatoroverskapets frontstykke, fig 4. Fest deretter ventilatoren i konsollene med skruer. Sett motoren og filteret tilbake på plass. Koble til ventilatoren med rør eller slange Ø 160 mm. ruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 125 mm. 3,8 X 30 4 OS! Ved montering med koblingsslange skal slangen monteres i utstrekt tilstand nærmest koblingen, fig 5. Elektrisk installasjon Koble til den elektriske kabelen. Kjøkkenventilatoren leveres med ledning og en jordet stikkontakt beregnet på et jordet vegguttak. Vegguttaket skal være lett tilgjengelig etter installasjon. nnen type tilkobling eller bytte av kontakt skal utføres av en fagmann. 1-2 mm 3,5 X 13 OS! Ventilatoren er utstyrt med en elektronisk spjeldog motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår. 5 Emballasje- og produktgjenvinning Emballasjen leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljøog helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, avfallsinnsamlingstjenesten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

15 15 / / N RUKSNVISNING 6 RUK Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenventilatoren. Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når kjøkkenventilatoren er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv. Personer med nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske evner samt barn skal ha grundig informasjon om hvordan produktet fungerer før de tar det i bruk. Strømbryterfunksjoner, fig 6. Sentralventilatoren går alltid i normaldrift for generell- og våtromsventilasjon. - elysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk en gang til for generell belysning. - Ventilasjonsposisjon: Åpent spjeld. Går tilbake til generell ventilasjon etter 60 minutter. C - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 1. D - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 2. E - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 3. Spjeldet og ventilatorens motor blir slått av automatisk etter 60 minutter. Det er også mulig å gå tilbake til normaldrift ved å trykke på den aktive knappen en gang til. C D E 7 7 Start gjerne ventilatoren før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten på ventilatoren til type matlaging. PLEIE OG VEDLIKEHOLD Rengjøring Faren for brannspredning øker hvis ikke kjøkkenventilatoren blir rengjort så ofte som angitt. OS! Motorpakken må ikke vaskes eller utsettes for fukt! - Filteret skal rengjøres minst annenhver uke ved normal bruk. Ventilatorhjul, siderist samt innsiden av ventilatoren skal rengjøres minst to ganger i året. Filter, ventilatorhjul og siderist kan vaskes i maskin. lternativt kan delene bløtlegges i varmt vann og oppvaskmiddel. Ventilatorens øvrige deler vaskes med en fuktig klut og oppvaskmiddel. eskytt motoren og kontaktdeler mot fukt. 8 Løsne filterkassetten ved å ta tak i de runde hullene i filterplaten og dra kassetten rett ned, fig 7. Ta filteret og filterduken fra hverandre før bløtlegging ved å klemme sammen bøylen, fig 7. Motorpakken demonteres ved å løsne strømkontakten på siden av motorenheten, fig 8. Vri sperrehakene, fig 8, som holder motorpakken på plass. Dra enheten utover slik at den løsner fra hekten, deretter nedover.

16 16 / / Løft opp sperrehaken med et skrujern og vri sideristen i pilens retning for å løsne den, fig 9. Trykk sammen plasttappene i midten av viftehjulet og dra det utover for å løsne det, fig 10. Sett sammen delene etter rengjøring og tørking. Kontroller at delene knepper på plass og at strømkontaktene og motorpakken står godt fast. LOCK O P E N FREE 9 ytte av halogenpærer, fig 11. OS! Fare for brannskader. Slå av strømtilførselen til belysningen ved bytte av pærer! Vent med å bytte til pæren har kjølt seg ned. Løsne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som følger med, fig 11. Lyspæren er nå tilgjengelig for utskiftning. (Halogenpære 12 V 20 W, sokkel G 4.) Unngå direkte kontakt med pæren. OS! Sett lampeglasset tilbake uten å bruke sugeproppen. 10 Feilsøking og service Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter for å konstatere hva som ikke fungerer. Ring Nimanor S, Moss, tel De kan hjelpe til med å reparere feilen eller gi anvisninger til nærmeste servicefirma for rask og bra service. I.H.T. norsk kjopslov. 11 > 200º C

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00427/1 EMHÆTTE EFU 501-02, EFU 501-02 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-6. Brugsanvisning - dansk...side 7-11. Bruksanvisning - norsk...side 12-15. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-19 Instructions of use - english...page 20-24 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09

HAIRDRYER. 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 HAIRDRYER 5112_CS_UVN_0814.indd 1 2014-10-22 11:01:09 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-9 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning.

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning. Havelamper Lys i haven Når tusmørket sænker sig, giver lyset liv. Og lys kan fremhæve flotte detaljer, fremkalde spændende kontraster og skabe stemning. Udendørs lys skaber et udendørs rum. Det forlænger

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere