Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 1 / / SPISFLÄKT LLINCE Lägenhet S INSTLLTION Spisfläkt 604 lliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår av denna anvisning. Tekniska uppgifter Mått: se fig 1. Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord. elysning: Halogenlampa 12V 20W, sockel G4 267 Ø160 1 INSTLLTION Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning mm levereras med spisfläkten vledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (overket). Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från tex gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Montering av spjällenhet, fig 2. Ta bort fettfilter och motorenhet, se fig 7 och 8. Placera fläkt och spjällenhet liggande på ett plant underlag. Skruva fast spjällenheten i spisfläkten med skruvar Torx 10. nslut styrledningen för spjäll till stiftet på spjällenhetens ovansida, fig / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

2 2 / 16 Montering av fläkten, fig 3 vståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta / Fläkten kan placeras under, infälld eller mellan skåp. Lossa filter och motorenhet innan montering, se fig 7 och fig 8. Under skåp skruvas fläkten fast med 4 st skruvar 3,8 x 30, fig 3. Infälld eller mellan skåp monteras fläkten med hjälp av konsoler. Konsoler och fläkt skruvas fast med 8 st skruvar 3,5 x 13, fig 4. Konsolerna skruvas fast med de fasade hörnen utåt och jämnsides med skåpets framkant, fig 4, eller med konsolen mot fläktöverskåpets frontstycke, fig 4. Fläkten skruvas sedan fast i konsolerna. Sätt tillbaka motorenhet och filter. nslut fläkten med rör eller slang Ø160 mm. Är anslutningen Ø125 mm måste reduceringsstos användas 3,8 X 30 4 OS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, fig 5. Elektrisk installation nslut den elektriska kabeln. Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation. nnan typ av anslutning eller utbyte av sladdställ ska utföras av behörig fackman. 1-2 mm 3,5 X 13 OS! Fläkten är försedd med elektronisk spjäll- och motorstyrning som efter inkoppling utför en automatisk självtest i ca. 10 sekunder. Under den tiden får manöverpanelen inte användas. 5 Emballage- och produktåtervinning Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

3 3 / / S RUKSNVISNING 6 NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi tex gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas. Funktion strömbrytare, fig 6. Centralfläkten går alltid på grundläge för allmän- och våtrums ventilation. - elysning. Tryck en gång för arbetsbelysning. Tryck ytterligare en gång för grundbelysning. - Ventilationsläge. Öppet spjäll. Återgår till grundventilation efter 60 minuter. C - Öppet spjäll. Hastighet 1 på fläktmotor. D - Öppet spjäll. Hastighet 2 på fläktmotor. E - Öppet spjäll. Hastighet 3 på fläktmotor. Spjället och alliancefläktens motor stängs automatiskt efter 60 minuter. Man kan även återgå till grundläge genom att trycka in aktiv knapp ytterligare en gång. Starta gärna fläkten innan matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. npassa fläktens hastighet till typ av matlagning. C D E 7 7 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring Risken för brandspridning ökar om spisfläkten inte rengörs så ofta som anges. OS! Motorpaketet får ej diskas eller utsättas för väta! - Filter ska rengöras minst varannan vecka vid normal användning. - Fläkthjul, sidogaller samt insidan av fläkten ska rengöras minst två gånger per år. Filter, fläkthjul och sidogaller diskas i diskmaskin. Delarna kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel. Övriga delar av fläkten torkas av med fuktad trasa och diskmedel. Skydda motor och kontaktdelar från väta. 8 Lossa filterkassetten genom att med hjälp av de runda hålen i filterplåten dra kassetten rakt ned, fig 7. Vid blötläggning, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att klämma ihop trådbygeln, fig 7. Motorpaketet demonteras genom att först lossa elkontakten på sidan om motorenheten, fig 8. Vrid spärrhakarna, fig 8, som låser fast motorpaketet. Dra enheten utåt, så att den frigörs från stiften, och sedan nedåt.

4 4 / / Sidogallren lossas genom att lyfta upp stoppklacken med en skruvmejsel och vrida gallret i pilens riktning, fig 9. Fläkthjulen lossas genom att pressas ihop plasttapparna i hjulens centrum när man drar hjulen utåt, fig 10. Sätt ihop delarna efter rengöring och torkning. Kontrollera att delarna snäpper fast och att elkontakt och motorpaket sitter fast ordentligt. LOCK O P E N FREE 9 yte av halogenlampor, fig 11. OS! Risk för brännskador. ryt strömmen till belysning vid lampbyte! Låt lampan svalna innan lampbyte. Lossa lampglaset med hjälp av den medföljande sugproppen, fig 11. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 12V 20W, sockel G 4). Undvik direkt kontakt med lampan. OS! Sätt tillbaka lampglaset utan att använda sugproppen. Felsökning och service Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar. Ring FRNKE Futurums serviceavdelning De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service. Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser > 200º C

5 5 / / EMHÆTTE LLINCE Lejlighed DK INSTLLTION Emhætte lliance er beregnet for montering under, indbygget eller mellem skabe. Emhætten er forsynet med Easy-Clean motorpakke, halogenlamper og metaltrådsfilter. Installation, vedligeholdelse m.m. fremgår af denne vejledning. Tekniske data Mål: se fig 1. Elektrisk tilslutning: 230 V ~ med jordforbindelse. elysning: (Halogenpære 12V 20W, fatning G Ø160 1 INSTLLTION Monteringsdele, skruer for montering m.m. medfølger emhætten. Udledning af udgangsluft skal ske i henhold til forskrifter fra respektive myndigheder. (ygningstilsyn). Udgangsluften må ikke ledes i røgkanal som anvendes for udledning af røggas fra f.eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyr m.m. Montering af spjældenhed, fig 2 Fjern fedtfilter og motorenhed, se fig 7 og 8. nbring blæser og spjældenhed på et plant underlag. Fastgør spjældenheden i blæseren med skruerne Torx 10. Tilslut styrekabel for spjæld til stik på spjældenhedens overside, fig / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

6 6 / 16 Montering af emhætten, fig 3 fstand mellem komfur og emhætte skal være mindst 45 cm. Ved gaskomfur øges højden til 65 cm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler højere monteringsafstand skal dette respekteres / Emhætten kan placeres under, indbygget eller mellem skabe. Filter og motorenhed løsnes inden montering, se fig 7 og fig 8. Under skabe fastgøres med 4 skruer 3,8 x 30, fig 3. Indbygget eller mellem skabe monteres emhætten med beslag. eslag og emhætte skrues fast med 8 skruer 3,5 x 13, fig 4. eslagene skrues fast med de fasede hjørner udad og plant med skabets forkant, fig 4,eller med beslag mod skabets frontstykke, fig 4. Emhætten skrues herefter fast i beslagene. nbring motorenhed og fedtfilter. Tilslut emhætten med rør eller slange Ø160 mm. Er tilslutningen Ø125 mm skal der anvendes adapterstuds. 3,8 X 30 4 OS! Ved montering med slange skal slangen monteres udstrakt nærmest tilslutningen, fig 5. Elektrisk installation Tilslut elkabel. Emhætten leveres med ledning og stik med jordforbindelse for tilslutning til jordforbundet stikkontakt. Stikkontakten skal være tilgængelig efter monteringen. nden type af tilslutning eller skift af kabel skal udføres af fagmand. OS! Emhætten er forsynet med elektronisk spjæld- og motorstyring som udfører en automatisk sevtest efter tilslutning i ca. 10 sekunder. I denne periode må panelet ikke betjenes. Emballage- og produkgenbrug Emballage skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse 1-2 mm 3,5 X 13 5 Symbol angiver at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse af el- og elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og helbredseffekter der kan opstå hvis produktet bortskaffes som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder eller forretningen hvor varen er købt.

7 7 / / DK RUGSNVISNING 6 NVENDELSE Det er ikke tilladt at flambere under emhætten. Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet når emhætten anvendes sammen med produkter som anvender anden energi end elektricitet, som f.eks. gaskomfur, gaskamin, oliefyr, brændeovn. Inden produktet anvendes af personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af børn, skal de informeres om produktets anvendelse. Funktion kontakter, fig 6. Centralblæseren er altid i grundindstilling ved generelog vådrumsventilation. - elysning Tryk en gang for arbejdslys. Tryk endnu en gang for grundbelysning. - Ventilationsindstilling. Åbent spjæld. Vender tilbage til grundventilation efter 60 minutter. C - Åbent spjæld. Hastighet 1 på blæsermotor. D - Åbent spjæld. Hastighet 2 på blæsermotor. E - Åbent spjæld. Hastighet 3 på blæsermotor. Spjældet og blæserens motor slukkes automatisk efter 60 minutter. Man kan også vende tilbage til grundindstillingen ved at trykke den aktive knap en gang til. Start gerne emhætten inden madlavning for at forhindre mados i rummet. Tilpas emhættens hastighed til madlavningen. C D E 7 7 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Risikoen for brandspredning øges hvis emhætten ikke rengøres efter angivelserne. OS! Motordelen må ikke vaskes af eller udsættes for væske! - Filter skal rengøres mindst hveranden måned ved anvendelse. - læser, sidegæller samt indersiden af emhætten skal rengøres mindst to gange årligt. Fedtfilter, blæser og sidegæller vaskes i opvaskemaskine. Delene kan alternativt lægges i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Emhættens øvrige dele aftørres med en fugtig klud og opvaskemiddel. eskyt motor og kontakter mod væske. 8 Frigør filterkasetten ved træk bagud og nedad i de runde huller fig 7. Ved iblødlægning adskilles filteret ved at klemme trådbøjlen sammen, fig 7. Motordelen afmonteres ved at løsne elkontakt på siden af motordelen, fig 8. Drej låsene fig 8 som holder motordelen. Drej enheden udead så den løsnes fra stiften, og herefter nedad.

8 8 / / Sidegæller løsnes ved at løfte op i stoplasker med en skruetrækker og vride gæller i pilens retning.fig 9. læserhjul løsnes ved at presse plasttapperne i hjulets centrum sammen mens hjulet trækkes udad.fig 10. Delene samles efter rengøring og tørring. Check at delene låser og at elkontakt og motordel sidder korrekt. LOCK O P E N FREE 9 Udskiftning af halogenlamper, fig 11. OS! Risiko for forbrænding. fbryd strømmen ved skift af pærer! Lad lampen køle af inden udskiftning. Lampeglasset løsnes ved hjælp af medfølgende sugekop.fig11. Pæren er nu tilgængelig for udskiftning. (Halogenpære 12V 20W, fatning G 4). Undgå direkte kontakt med pæren. OS! Monter lampeglasset uden brug af sugekop. Fejlsøgning og service Kontrollér, at den elektriske tilslutning er korrekt, og at sikringen er hel. Test belysningen og alle hastighederne for at kontrollere, at alt virker korrekt. DTS Dansk Total Service Ring til FRNKE Futurum's serviceafdeling på tlf. +46 (0) Her kan du få assistance til at afhjælpe fejlen eller henvisning til nærmeste serviceværksted, hvor du kan få hurtig og god service Produktet er omfattet af gældende elektriske direktiver. > 200º C

9 9 / / LLINCE-LIESITUULETIN Huoneistoihin FI SENNUS 604 lliance -liesituuletin asennetaan kaappien alle tai väliin tai se upotetaan niihin. Tuuletin on varustettu Easy Clean - moottoripaketilla, halogeenilampuilla ja metallilankasuodattimella. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan asennuksesta, huollosta, ylläpidosta ym. Tekniset tiedot Mitat: katso kuva 1. Sähköliitäntä: 230 V ~ suojamaadoituksella. Valaistus: Halogeenilamppu 12 V 20 W, kanta G4 267 Ø160 1 SENNUS Liesituulettimen mukana saat mm. yksityiskohtaiset asennusohjeet ja ruuvit kiinnittämistä varten. Ulostuloilma on johdettava pois asianomaisen viranomaisen antamien määräysten mukaisesti. (Ruotsin rakennuslaitos overket). Ulostuloilmaa ei saa johtaa savuhormeihin, joita käytetään savukaasujen poistamiseen esim. kaasukamiinoista/takoista, puu-/öljypannuista jne /650 Peltiyksikön asennus, kuva 2. Poista rasvasuodatin ja moottoriyksikkö, katso kuva 7 ja 8. seta tuuletin ja peltiyksikkö vaakasuoraan asentoon tasaiselle alustalle. Ruuvaa peltiyksikkö kiinni liesituulettimeen ruuveilla Torx 10. Liitä pellin ohjausjohto peltiyksikön yläpuolella olevaan nastaan, kuva cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

10 10 / 16 Tuulettimen asennus, kuva 3 Lieden ja tuulettimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 45 cm. Jos kyseessä on kaasuliesi, etäisyyden on oltava 65 cm. Kaasulieden valmistajan suosittelema korkeampi asennuskorkeus on kuitenkin otettava huomioon / Tuuletin voidaan sijoittaa kaappien alle tai väliin tai upottaa niihin. Irrota suodatin ja moottoriyksikkö ennen asennusta, katso kuva 7 ja kuva 8. Tuuletin ruuvataan kiinni kaappien alle 4 ruuvilla 3,8 x 30, kuva 3. Tuuletin asennetaan upotetusti tai kaappien väliin kannattimien avulla. Kannattimet ja tuuletin ruuvataan kiinni 8 ruuvilla 3,5 x 13, kuva 4. Kannattimet ruuvataan kiinni viistotut kulmat ulospäin ja tasan kaapin etureunan kanssa, kuva 4, tai kannattimet tuulettimen yläkaapin etuosaa vasten, kuva 4. Tuuletin ruuvataan sitten kiinni kannattimiin. seta moottoriyksikkö ja suodatin takaisin paikoilleen. Yhdistä tuuletin putkella tai letkulla, Ø160 mm. Jos liitäntä on Ø125 mm, on käytettävä pienennysmuhvia 3,8 X 30 4 HUOM! Jos asennukseen käytetään liitosletkua, tämä on asennettava kiinteästi lähimpään liitoskohtaan, kuva 5. Sähköasennus Liitä sähkökaapeli. Liesituulettimen mukana tulee johto sekä maadoitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiaan on päästävä käsiksi myös asennuksen jälkeen. Pätevän ammattilaisen on suoritettava muunlainen asennus tai johtosarjan vaihtaminen. 1-2 mm 3,5 X 13 HUOM! Tuulettimessa on sähköinen pelti- ja moottoriohjaus, joka liittämisen jälkeen suorittaa automaattisen, noin 10 sekuntia kestävän itsetestauksen. Tänä aikana ohjauspaneelia ei saa käyttää. 5 Pakkauksen ja tuotteen kierrättäminen Pakkaus on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää sekajätteen joukossa. Se on toimitettava hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkakomponenttien kierrätyspisteeseen. Varmistamalla tuotteen oikeanlaisen käsittelyn autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jollaisia saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään sekajätteen joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

11 11 / / FI KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ Ruokien liekittäminen liesituulettimen alla on kiellettyä. Riittävästä ilmankierrosta on huolehdittava, jos liesituuletinta käytetään tilassa, jossa samaan aikaan käytetään muuta kuin sähköenergiaa tarvitsevia laitteita. Tällaisia ovat mm. kaasuhella, kaasukamiina/takka, puu-/öljypannut jne. 6 Jos tuotetta käyttää lapsi tai henkilö, jonka henkinen, sensorinen tai fyysinen kyky on heikentynyt, henkilöä on opastettava laitteen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Katkaisimen toiminnot, kuva 6. Keskustuuletin toimii aina perusasennossa yleis- ja märkätilatuuletuksessa. - Valaistus. Paina kerran työvalaistus. Paina toisen kerran perusvalaistus. - Tuuletustila. Pelti auki. Palautuu perustuuletukseen 60 minuutin kuluttua. C - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 1 tuuletinmoottorissa. D - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 2 tuuletinmoottorissa. E - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 3 tuuletinmoottorissa. Pelti sulkeutuu ja lliance-tuulettimen moottori sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Tuuletin voidaan palauttaa perustilaan myös painamalla nappia vielä kerran. C D E 7 7 Käynnistä tuuletin mielellään jo ennen ruoanlaittoa, jotteivät käryt leviä huoneistoon. Sovita tuulettimen nopeus ruoanlaittotyyliin. HOITO J YLLÄPITO Puhdistus Tulipalon riski kasvaa, jos liesituuletinta ei puhdisteta suositellun aikataulun mukaisesti. HUOM! Moottoripakettia ei saa tiskata tai altistaa kosteudelle! - Suodatin on puhdistettava vähintään kahden viikon välein normaalissa käytössä. - Tuuletinpyörä, sivuristikko sekä tuulettimen sisäpuoli on puhdistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 8 Suodattimen, tuuletinpyörän ja sivuristikon voi pestä astianpesukoneessa. Osat voi myös laittaa lämpimään veteen, jossa on astianpesuainetta. Muut tuulettimen osat pyyhitään kostealla liinalla ja astianpesuaineella. Suojaa moottoria ja kontaktiosia kosteudelta. Irrota suodatinkasetti ottamalla kiinni pyöreistä rei'istä suodatinlevyssä ja vetämällä sitten suoraan alaspäin, kuva 7. Veteen laitettaessa pura suodatin ja poista suodatinkangas puristamalla yhteen metallikaarta, kuva 7. Moottoripaketti puretaan irrottamalla ensin sähkökontakti moottoriyksikön sivusta, kuva 8. Käännä lukituskoukkuja kuva 8,, jotka lukitsevat moottoripaketin. Vedä yksikköä ulospäin niin, että se irtoaa nastasta ja sen jälkeen alaspäin.

12 12 / / Sivuristikko irtoaa nostamalla pysäytyskantoja ruuvimeisselillä ja sitten kääntämällä ristikkoa nuolen suuntaan, kuva 9 Tuuletinpyörä irrotetaan painamalla pyörän keskustan muovitappeja yhteen, kun pyörää vedetään ulospäin, kuva 10. Kokoa osat puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen. Tarkista, että osat loksahtavat paikoilleen ja että sähkökontakti ja moottoripaketti ovat kunnolla kiinni. LOCK O P E N FREE 9 Halogeenilamppujen vaihto, kuva 11 HUOM! Palovammariski. Katkaise valaistuksen tarvitsema virta lamppua vaihtaessasi! nna lampun jäähtyä ennen lampun vaihtoa. Irrota lamppulasi mukana tulevan imukupin avulla,kuva 11. Lampun voi nyt vaihtaa. (Halogeenilamppu, 12 V 20 W, kanta G4). Vältä suoraa kosketusta lampun kanssa. HUOM! seta lamppulasi takaisin paikoilleen käyttämättä imukuppia. Vianetsintä ja huolto Tarkista, että sähköliitännät ovat oikein ja että sulake on ehjä. Kokeile valaistusta sekä kaikkia nopeuksia, jotta voit todeta, mikä osa ei toimi. Soita Honkoliini Professional, tel Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään, hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan huoltopisteeseen Tuote täyttää voimassaolevat määräykset sähkölaitteista > 200º C

13 13 / / KJØKKENVENTILTOR LLINCE Lägenhet N INSTLLSJON Kjøkkenventilator 604 lliance er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Ventilatoren er utstyrt med en Easy Clean motorpakke, halogenlamper og metalltrådfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold, mm. står forklart i denne bruksanvisningen. Tekniske spesifikasjoner Mål: se fig 1. Strømtilførsel: 230 V med vernejording elysning: Halogenpære 12 V 20 W, sokkel G4 INSTLLSJON Monteringsdetaljer, festeskruer, m.m. leveres sammen med kjøkkenventilatoren. vledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. (Plan- og bygningsloven). Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv. Montering av spjeldet, fig 2. Ta bort fettfilteret og motoren, se fig 7 og 8. Legg ventilatoren og spjeldet på et flatt underlag. Skru fast spjeldet i kjøkkenhetten med skruer Torx 10. Koble spjeldets styreledning til stiften oppå spjeldet, fig Ø / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

14 14 / 16 Montering av ventilatoren, fig 3 Det må være minst 45 cm mellom komfyren og ventilatoren. Er det en gasskomfyr, må avstanden være 65 cm. Vær oppmerksom på at produsenten av gasskomfyren kan anbefale en høyere monteringshøyde. Ta hensyn til dette / Ventilatoren kan plasseres under, innfelt i eller mellom skap. Løsne filteret og motoren før montering, se fig 7 og fig 8. Under skap festes ventilatoren med 4 stk. skruer. 3,8 x 30, fig 3. Innfelt i eller mellom skap monteres ventilatoren ved hjelp av konsoller. Konsollene og ventilatoren festes med 8 stk. skruer 3,5 x 13, fig 4. Skru fast konsollene med de fasede hjørnene ut og jamsides med skapets fremkant, fig 4, eller med konsollene mot ventilatoroverskapets frontstykke, fig 4. Fest deretter ventilatoren i konsollene med skruer. Sett motoren og filteret tilbake på plass. Koble til ventilatoren med rør eller slange Ø 160 mm. ruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 125 mm. 3,8 X 30 4 OS! Ved montering med koblingsslange skal slangen monteres i utstrekt tilstand nærmest koblingen, fig 5. Elektrisk installasjon Koble til den elektriske kabelen. Kjøkkenventilatoren leveres med ledning og en jordet stikkontakt beregnet på et jordet vegguttak. Vegguttaket skal være lett tilgjengelig etter installasjon. nnen type tilkobling eller bytte av kontakt skal utføres av en fagmann. 1-2 mm 3,5 X 13 OS! Ventilatoren er utstyrt med en elektronisk spjeldog motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår. 5 Emballasje- og produktgjenvinning Emballasjen leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljøog helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, avfallsinnsamlingstjenesten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

15 15 / / N RUKSNVISNING 6 RUK Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenventilatoren. Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når kjøkkenventilatoren er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv. Personer med nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske evner samt barn skal ha grundig informasjon om hvordan produktet fungerer før de tar det i bruk. Strømbryterfunksjoner, fig 6. Sentralventilatoren går alltid i normaldrift for generell- og våtromsventilasjon. - elysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk en gang til for generell belysning. - Ventilasjonsposisjon: Åpent spjeld. Går tilbake til generell ventilasjon etter 60 minutter. C - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 1. D - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 2. E - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 3. Spjeldet og ventilatorens motor blir slått av automatisk etter 60 minutter. Det er også mulig å gå tilbake til normaldrift ved å trykke på den aktive knappen en gang til. C D E 7 7 Start gjerne ventilatoren før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten på ventilatoren til type matlaging. PLEIE OG VEDLIKEHOLD Rengjøring Faren for brannspredning øker hvis ikke kjøkkenventilatoren blir rengjort så ofte som angitt. OS! Motorpakken må ikke vaskes eller utsettes for fukt! - Filteret skal rengjøres minst annenhver uke ved normal bruk. Ventilatorhjul, siderist samt innsiden av ventilatoren skal rengjøres minst to ganger i året. Filter, ventilatorhjul og siderist kan vaskes i maskin. lternativt kan delene bløtlegges i varmt vann og oppvaskmiddel. Ventilatorens øvrige deler vaskes med en fuktig klut og oppvaskmiddel. eskytt motoren og kontaktdeler mot fukt. 8 Løsne filterkassetten ved å ta tak i de runde hullene i filterplaten og dra kassetten rett ned, fig 7. Ta filteret og filterduken fra hverandre før bløtlegging ved å klemme sammen bøylen, fig 7. Motorpakken demonteres ved å løsne strømkontakten på siden av motorenheten, fig 8. Vri sperrehakene, fig 8, som holder motorpakken på plass. Dra enheten utover slik at den løsner fra hekten, deretter nedover.

16 16 / / Løft opp sperrehaken med et skrujern og vri sideristen i pilens retning for å løsne den, fig 9. Trykk sammen plasttappene i midten av viftehjulet og dra det utover for å løsne det, fig 10. Sett sammen delene etter rengjøring og tørking. Kontroller at delene knepper på plass og at strømkontaktene og motorpakken står godt fast. LOCK O P E N FREE 9 ytte av halogenpærer, fig 11. OS! Fare for brannskader. Slå av strømtilførselen til belysningen ved bytte av pærer! Vent med å bytte til pæren har kjølt seg ned. Løsne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som følger med, fig 11. Lyspæren er nå tilgjengelig for utskiftning. (Halogenpære 12 V 20 W, sokkel G 4.) Unngå direkte kontakt med pæren. OS! Sett lampeglasset tilbake uten å bruke sugeproppen. 10 Feilsøking og service Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter for å konstatere hva som ikke fungerer. Ring Nimanor S, Moss, tel De kan hjelpe til med å reparere feilen eller gi anvisninger til nærmeste servicefirma for rask og bra service. I.H.T. norsk kjopslov. 11 > 200º C