Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 1 / / SPISFLÄKT LLINCE Lägenhet S INSTLLTION Spisfläkt 604 lliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel, underhåll mm. framgår av denna anvisning. Tekniska uppgifter Mått: se fig 1. Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord. elysning: Halogenlampa 12V 20W, sockel G4 267 Ø160 1 INSTLLTION Monteringsdetaljer, skruvar för uppfästning mm levereras med spisfläkten vledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (overket). Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från tex gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Montering av spjällenhet, fig 2. Ta bort fettfilter och motorenhet, se fig 7 och 8. Placera fläkt och spjällenhet liggande på ett plant underlag. Skruva fast spjällenheten i spisfläkten med skruvar Torx 10. nslut styrledningen för spjäll till stiftet på spjällenhetens ovansida, fig / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

2 2 / 16 Montering av fläkten, fig 3 vståndet mellan spis och fläkt måste vara minst 45 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Om högre monteringshöjd rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hänsyn tas till detta / Fläkten kan placeras under, infälld eller mellan skåp. Lossa filter och motorenhet innan montering, se fig 7 och fig 8. Under skåp skruvas fläkten fast med 4 st skruvar 3,8 x 30, fig 3. Infälld eller mellan skåp monteras fläkten med hjälp av konsoler. Konsoler och fläkt skruvas fast med 8 st skruvar 3,5 x 13, fig 4. Konsolerna skruvas fast med de fasade hörnen utåt och jämnsides med skåpets framkant, fig 4, eller med konsolen mot fläktöverskåpets frontstycke, fig 4. Fläkten skruvas sedan fast i konsolerna. Sätt tillbaka motorenhet och filter. nslut fläkten med rör eller slang Ø160 mm. Är anslutningen Ø125 mm måste reduceringsstos användas 3,8 X 30 4 OS! Vid montering med anslutningsslang, måste slangen monteras sträckt närmast anslutningen, fig 5. Elektrisk installation nslut den elektriska kabeln. Spisfläkten levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag. Vägguttaget ska vara åtkomligt efter installation. nnan typ av anslutning eller utbyte av sladdställ ska utföras av behörig fackman. 1-2 mm 3,5 X 13 OS! Fläkten är försedd med elektronisk spjäll- och motorstyrning som efter inkoppling utför en automatisk självtest i ca. 10 sekunder. Under den tiden får manöverpanelen inte användas. 5 Emballage- och produktåtervinning Emballaget ska lämnas in på närmaste miljöstation för återvinning Symbolen anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan

3 3 / / S RUKSNVISNING 6 NVÄNDNING tt flambera under spisfläkten är inte tilllåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spisfläkten används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi tex gasspis, gas/braskaminer, ved/oljepannor etc. Innan produkten används av personer med nedsatt mental, sensorisk eller fysisk förmåga, eller av barn, ska de informeras om hur produkten är avsedd att användas. Funktion strömbrytare, fig 6. Centralfläkten går alltid på grundläge för allmän- och våtrums ventilation. - elysning. Tryck en gång för arbetsbelysning. Tryck ytterligare en gång för grundbelysning. - Ventilationsläge. Öppet spjäll. Återgår till grundventilation efter 60 minuter. C - Öppet spjäll. Hastighet 1 på fläktmotor. D - Öppet spjäll. Hastighet 2 på fläktmotor. E - Öppet spjäll. Hastighet 3 på fläktmotor. Spjället och alliancefläktens motor stängs automatiskt efter 60 minuter. Man kan även återgå till grundläge genom att trycka in aktiv knapp ytterligare en gång. Starta gärna fläkten innan matlagning, för att hindra att os sprids i rummet. npassa fläktens hastighet till typ av matlagning. C D E 7 7 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Rengöring Risken för brandspridning ökar om spisfläkten inte rengörs så ofta som anges. OS! Motorpaketet får ej diskas eller utsättas för väta! - Filter ska rengöras minst varannan vecka vid normal användning. - Fläkthjul, sidogaller samt insidan av fläkten ska rengöras minst två gånger per år. Filter, fläkthjul och sidogaller diskas i diskmaskin. Delarna kan alternativt blötläggas i varmt vatten och diskmedel. Övriga delar av fläkten torkas av med fuktad trasa och diskmedel. Skydda motor och kontaktdelar från väta. 8 Lossa filterkassetten genom att med hjälp av de runda hålen i filterplåten dra kassetten rakt ned, fig 7. Vid blötläggning, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att klämma ihop trådbygeln, fig 7. Motorpaketet demonteras genom att först lossa elkontakten på sidan om motorenheten, fig 8. Vrid spärrhakarna, fig 8, som låser fast motorpaketet. Dra enheten utåt, så att den frigörs från stiften, och sedan nedåt.

4 4 / / Sidogallren lossas genom att lyfta upp stoppklacken med en skruvmejsel och vrida gallret i pilens riktning, fig 9. Fläkthjulen lossas genom att pressas ihop plasttapparna i hjulens centrum när man drar hjulen utåt, fig 10. Sätt ihop delarna efter rengöring och torkning. Kontrollera att delarna snäpper fast och att elkontakt och motorpaket sitter fast ordentligt. LOCK O P E N FREE 9 yte av halogenlampor, fig 11. OS! Risk för brännskador. ryt strömmen till belysning vid lampbyte! Låt lampan svalna innan lampbyte. Lossa lampglaset med hjälp av den medföljande sugproppen, fig 11. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Halogenlampa 12V 20W, sockel G 4). Undvik direkt kontakt med lampan. OS! Sätt tillbaka lampglaset utan att använda sugproppen. Felsökning och service Kontrollera att elektrisk anslutning är korrekt och att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter för att konstatera vad som inte fungerar. Ring FRNKE Futurums serviceavdelning De kan hjälpa till att åtgärda felet eller anvisa till närmaste servicefirma för snabb och bra service. Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser > 200º C

5 5 / / EMHÆTTE LLINCE Lejlighed DK INSTLLTION Emhætte lliance er beregnet for montering under, indbygget eller mellem skabe. Emhætten er forsynet med Easy-Clean motorpakke, halogenlamper og metaltrådsfilter. Installation, vedligeholdelse m.m. fremgår af denne vejledning. Tekniske data Mål: se fig 1. Elektrisk tilslutning: 230 V ~ med jordforbindelse. elysning: (Halogenpære 12V 20W, fatning G Ø160 1 INSTLLTION Monteringsdele, skruer for montering m.m. medfølger emhætten. Udledning af udgangsluft skal ske i henhold til forskrifter fra respektive myndigheder. (ygningstilsyn). Udgangsluften må ikke ledes i røgkanal som anvendes for udledning af røggas fra f.eks. gaskaminer, brændeovne eller oliefyr m.m. Montering af spjældenhed, fig 2 Fjern fedtfilter og motorenhed, se fig 7 og 8. nbring blæser og spjældenhed på et plant underlag. Fastgør spjældenheden i blæseren med skruerne Torx 10. Tilslut styrekabel for spjæld til stik på spjældenhedens overside, fig / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

6 6 / 16 Montering af emhætten, fig 3 fstand mellem komfur og emhætte skal være mindst 45 cm. Ved gaskomfur øges højden til 65 cm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler højere monteringsafstand skal dette respekteres / Emhætten kan placeres under, indbygget eller mellem skabe. Filter og motorenhed løsnes inden montering, se fig 7 og fig 8. Under skabe fastgøres med 4 skruer 3,8 x 30, fig 3. Indbygget eller mellem skabe monteres emhætten med beslag. eslag og emhætte skrues fast med 8 skruer 3,5 x 13, fig 4. eslagene skrues fast med de fasede hjørner udad og plant med skabets forkant, fig 4,eller med beslag mod skabets frontstykke, fig 4. Emhætten skrues herefter fast i beslagene. nbring motorenhed og fedtfilter. Tilslut emhætten med rør eller slange Ø160 mm. Er tilslutningen Ø125 mm skal der anvendes adapterstuds. 3,8 X 30 4 OS! Ved montering med slange skal slangen monteres udstrakt nærmest tilslutningen, fig 5. Elektrisk installation Tilslut elkabel. Emhætten leveres med ledning og stik med jordforbindelse for tilslutning til jordforbundet stikkontakt. Stikkontakten skal være tilgængelig efter monteringen. nden type af tilslutning eller skift af kabel skal udføres af fagmand. OS! Emhætten er forsynet med elektronisk spjæld- og motorstyring som udfører en automatisk sevtest efter tilslutning i ca. 10 sekunder. I denne periode må panelet ikke betjenes. Emballage- og produkgenbrug Emballage skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse 1-2 mm 3,5 X 13 5 Symbol angiver at produktet ikke må håndteres som husholdningsaffald. Det skal indleveres til genbrugsstation for genanvendelse af el- og elektronikkomponenter. Ved at sikre korrekt håndtering medvirker du til at forebygge eventuelle negative miljø- og helbredseffekter der kan opstå hvis produktet bortskaffes som almindeligt affald. For yderligere oplysninger om genbrug bør du kontakte de lokale myndigheder eller forretningen hvor varen er købt.

7 7 / / DK RUGSNVISNING 6 NVENDELSE Det er ikke tilladt at flambere under emhætten. Der skal være tilstrækkelig ventilation i rummet når emhætten anvendes sammen med produkter som anvender anden energi end elektricitet, som f.eks. gaskomfur, gaskamin, oliefyr, brændeovn. Inden produktet anvendes af personer med nedsat mental, sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af børn, skal de informeres om produktets anvendelse. Funktion kontakter, fig 6. Centralblæseren er altid i grundindstilling ved generelog vådrumsventilation. - elysning Tryk en gang for arbejdslys. Tryk endnu en gang for grundbelysning. - Ventilationsindstilling. Åbent spjæld. Vender tilbage til grundventilation efter 60 minutter. C - Åbent spjæld. Hastighet 1 på blæsermotor. D - Åbent spjæld. Hastighet 2 på blæsermotor. E - Åbent spjæld. Hastighet 3 på blæsermotor. Spjældet og blæserens motor slukkes automatisk efter 60 minutter. Man kan også vende tilbage til grundindstillingen ved at trykke den aktive knap en gang til. Start gerne emhætten inden madlavning for at forhindre mados i rummet. Tilpas emhættens hastighed til madlavningen. C D E 7 7 PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Risikoen for brandspredning øges hvis emhætten ikke rengøres efter angivelserne. OS! Motordelen må ikke vaskes af eller udsættes for væske! - Filter skal rengøres mindst hveranden måned ved anvendelse. - læser, sidegæller samt indersiden af emhætten skal rengøres mindst to gange årligt. Fedtfilter, blæser og sidegæller vaskes i opvaskemaskine. Delene kan alternativt lægges i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Emhættens øvrige dele aftørres med en fugtig klud og opvaskemiddel. eskyt motor og kontakter mod væske. 8 Frigør filterkasetten ved træk bagud og nedad i de runde huller fig 7. Ved iblødlægning adskilles filteret ved at klemme trådbøjlen sammen, fig 7. Motordelen afmonteres ved at løsne elkontakt på siden af motordelen, fig 8. Drej låsene fig 8 som holder motordelen. Drej enheden udead så den løsnes fra stiften, og herefter nedad.

8 8 / / Sidegæller løsnes ved at løfte op i stoplasker med en skruetrækker og vride gæller i pilens retning.fig 9. læserhjul løsnes ved at presse plasttapperne i hjulets centrum sammen mens hjulet trækkes udad.fig 10. Delene samles efter rengøring og tørring. Check at delene låser og at elkontakt og motordel sidder korrekt. LOCK O P E N FREE 9 Udskiftning af halogenlamper, fig 11. OS! Risiko for forbrænding. fbryd strømmen ved skift af pærer! Lad lampen køle af inden udskiftning. Lampeglasset løsnes ved hjælp af medfølgende sugekop.fig11. Pæren er nu tilgængelig for udskiftning. (Halogenpære 12V 20W, fatning G 4). Undgå direkte kontakt med pæren. OS! Monter lampeglasset uden brug af sugekop. Fejlsøgning og service Kontrollér, at den elektriske tilslutning er korrekt, og at sikringen er hel. Test belysningen og alle hastighederne for at kontrollere, at alt virker korrekt. DTS Dansk Total Service Ring til FRNKE Futurum's serviceafdeling på tlf. +46 (0) Her kan du få assistance til at afhjælpe fejlen eller henvisning til nærmeste serviceværksted, hvor du kan få hurtig og god service Produktet er omfattet af gældende elektriske direktiver. > 200º C

9 9 / / LLINCE-LIESITUULETIN Huoneistoihin FI SENNUS 604 lliance -liesituuletin asennetaan kaappien alle tai väliin tai se upotetaan niihin. Tuuletin on varustettu Easy Clean - moottoripaketilla, halogeenilampuilla ja metallilankasuodattimella. Tässä käyttöohjeessa kerrotaan asennuksesta, huollosta, ylläpidosta ym. Tekniset tiedot Mitat: katso kuva 1. Sähköliitäntä: 230 V ~ suojamaadoituksella. Valaistus: Halogeenilamppu 12 V 20 W, kanta G4 267 Ø160 1 SENNUS Liesituulettimen mukana saat mm. yksityiskohtaiset asennusohjeet ja ruuvit kiinnittämistä varten. Ulostuloilma on johdettava pois asianomaisen viranomaisen antamien määräysten mukaisesti. (Ruotsin rakennuslaitos overket). Ulostuloilmaa ei saa johtaa savuhormeihin, joita käytetään savukaasujen poistamiseen esim. kaasukamiinoista/takoista, puu-/öljypannuista jne /650 Peltiyksikön asennus, kuva 2. Poista rasvasuodatin ja moottoriyksikkö, katso kuva 7 ja 8. seta tuuletin ja peltiyksikkö vaakasuoraan asentoon tasaiselle alustalle. Ruuvaa peltiyksikkö kiinni liesituulettimeen ruuveilla Torx 10. Liitä pellin ohjausjohto peltiyksikön yläpuolella olevaan nastaan, kuva cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

10 10 / 16 Tuulettimen asennus, kuva 3 Lieden ja tuulettimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 45 cm. Jos kyseessä on kaasuliesi, etäisyyden on oltava 65 cm. Kaasulieden valmistajan suosittelema korkeampi asennuskorkeus on kuitenkin otettava huomioon / Tuuletin voidaan sijoittaa kaappien alle tai väliin tai upottaa niihin. Irrota suodatin ja moottoriyksikkö ennen asennusta, katso kuva 7 ja kuva 8. Tuuletin ruuvataan kiinni kaappien alle 4 ruuvilla 3,8 x 30, kuva 3. Tuuletin asennetaan upotetusti tai kaappien väliin kannattimien avulla. Kannattimet ja tuuletin ruuvataan kiinni 8 ruuvilla 3,5 x 13, kuva 4. Kannattimet ruuvataan kiinni viistotut kulmat ulospäin ja tasan kaapin etureunan kanssa, kuva 4, tai kannattimet tuulettimen yläkaapin etuosaa vasten, kuva 4. Tuuletin ruuvataan sitten kiinni kannattimiin. seta moottoriyksikkö ja suodatin takaisin paikoilleen. Yhdistä tuuletin putkella tai letkulla, Ø160 mm. Jos liitäntä on Ø125 mm, on käytettävä pienennysmuhvia 3,8 X 30 4 HUOM! Jos asennukseen käytetään liitosletkua, tämä on asennettava kiinteästi lähimpään liitoskohtaan, kuva 5. Sähköasennus Liitä sähkökaapeli. Liesituulettimen mukana tulee johto sekä maadoitettu pistoke liitettäväksi maadoitettuun pistorasiaan. Pistorasiaan on päästävä käsiksi myös asennuksen jälkeen. Pätevän ammattilaisen on suoritettava muunlainen asennus tai johtosarjan vaihtaminen. 1-2 mm 3,5 X 13 HUOM! Tuulettimessa on sähköinen pelti- ja moottoriohjaus, joka liittämisen jälkeen suorittaa automaattisen, noin 10 sekuntia kestävän itsetestauksen. Tänä aikana ohjauspaneelia ei saa käyttää. 5 Pakkauksen ja tuotteen kierrättäminen Pakkaus on toimitettava lähimpään kierrätyspisteeseen. Symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa hävittää sekajätteen joukossa. Se on toimitettava hävitettäväksi sähkö- ja elektroniikkakomponenttien kierrätyspisteeseen. Varmistamalla tuotteen oikeanlaisen käsittelyn autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia, jollaisia saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään sekajätteen joukossa. Lisätietoja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

11 11 / / FI KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ Ruokien liekittäminen liesituulettimen alla on kiellettyä. Riittävästä ilmankierrosta on huolehdittava, jos liesituuletinta käytetään tilassa, jossa samaan aikaan käytetään muuta kuin sähköenergiaa tarvitsevia laitteita. Tällaisia ovat mm. kaasuhella, kaasukamiina/takka, puu-/öljypannut jne. 6 Jos tuotetta käyttää lapsi tai henkilö, jonka henkinen, sensorinen tai fyysinen kyky on heikentynyt, henkilöä on opastettava laitteen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Katkaisimen toiminnot, kuva 6. Keskustuuletin toimii aina perusasennossa yleis- ja märkätilatuuletuksessa. - Valaistus. Paina kerran työvalaistus. Paina toisen kerran perusvalaistus. - Tuuletustila. Pelti auki. Palautuu perustuuletukseen 60 minuutin kuluttua. C - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 1 tuuletinmoottorissa. D - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 2 tuuletinmoottorissa. E - Pelti auki. Tuulettimen nopeus 3 tuuletinmoottorissa. Pelti sulkeutuu ja lliance-tuulettimen moottori sammuu automaattisesti 60 minuutin kuluttua. Tuuletin voidaan palauttaa perustilaan myös painamalla nappia vielä kerran. C D E 7 7 Käynnistä tuuletin mielellään jo ennen ruoanlaittoa, jotteivät käryt leviä huoneistoon. Sovita tuulettimen nopeus ruoanlaittotyyliin. HOITO J YLLÄPITO Puhdistus Tulipalon riski kasvaa, jos liesituuletinta ei puhdisteta suositellun aikataulun mukaisesti. HUOM! Moottoripakettia ei saa tiskata tai altistaa kosteudelle! - Suodatin on puhdistettava vähintään kahden viikon välein normaalissa käytössä. - Tuuletinpyörä, sivuristikko sekä tuulettimen sisäpuoli on puhdistettava vähintään kaksi kertaa vuodessa. 8 Suodattimen, tuuletinpyörän ja sivuristikon voi pestä astianpesukoneessa. Osat voi myös laittaa lämpimään veteen, jossa on astianpesuainetta. Muut tuulettimen osat pyyhitään kostealla liinalla ja astianpesuaineella. Suojaa moottoria ja kontaktiosia kosteudelta. Irrota suodatinkasetti ottamalla kiinni pyöreistä rei'istä suodatinlevyssä ja vetämällä sitten suoraan alaspäin, kuva 7. Veteen laitettaessa pura suodatin ja poista suodatinkangas puristamalla yhteen metallikaarta, kuva 7. Moottoripaketti puretaan irrottamalla ensin sähkökontakti moottoriyksikön sivusta, kuva 8. Käännä lukituskoukkuja kuva 8,, jotka lukitsevat moottoripaketin. Vedä yksikköä ulospäin niin, että se irtoaa nastasta ja sen jälkeen alaspäin.

12 12 / / Sivuristikko irtoaa nostamalla pysäytyskantoja ruuvimeisselillä ja sitten kääntämällä ristikkoa nuolen suuntaan, kuva 9 Tuuletinpyörä irrotetaan painamalla pyörän keskustan muovitappeja yhteen, kun pyörää vedetään ulospäin, kuva 10. Kokoa osat puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen. Tarkista, että osat loksahtavat paikoilleen ja että sähkökontakti ja moottoripaketti ovat kunnolla kiinni. LOCK O P E N FREE 9 Halogeenilamppujen vaihto, kuva 11 HUOM! Palovammariski. Katkaise valaistuksen tarvitsema virta lamppua vaihtaessasi! nna lampun jäähtyä ennen lampun vaihtoa. Irrota lamppulasi mukana tulevan imukupin avulla,kuva 11. Lampun voi nyt vaihtaa. (Halogeenilamppu, 12 V 20 W, kanta G4). Vältä suoraa kosketusta lampun kanssa. HUOM! seta lamppulasi takaisin paikoilleen käyttämättä imukuppia. Vianetsintä ja huolto Tarkista, että sähköliitännät ovat oikein ja että sulake on ehjä. Kokeile valaistusta sekä kaikkia nopeuksia, jotta voit todeta, mikä osa ei toimi. Soita Honkoliini Professional, tel Huoltohenkilökunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai ohjata sinut lähimpään, hyvää ja nopeaa palvelua tarjoavaan huoltopisteeseen Tuote täyttää voimassaolevat määräykset sähkölaitteista > 200º C

13 13 / / KJØKKENVENTILTOR LLINCE Lägenhet N INSTLLSJON Kjøkkenventilator 604 lliance er laget for montering under, innfelt i eller mellom skap. Ventilatoren er utstyrt med en Easy Clean motorpakke, halogenlamper og metalltrådfilter. Installasjon, pleie, vedlikehold, mm. står forklart i denne bruksanvisningen. Tekniske spesifikasjoner Mål: se fig 1. Strømtilførsel: 230 V med vernejording elysning: Halogenpære 12 V 20 W, sokkel G4 INSTLLSJON Monteringsdetaljer, festeskruer, m.m. leveres sammen med kjøkkenventilatoren. vledning av utblåsningsluften må utføres i samsvar med gjeldende forskrifter. (Plan- og bygningsloven). Utblåsningsluften kan ikke ledes inn i røykkanaler som blir brukt til å avlede røykgasser fra f.eks. gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv. Montering av spjeldet, fig 2. Ta bort fettfilteret og motoren, se fig 7 og 8. Legg ventilatoren og spjeldet på et flatt underlag. Skru fast spjeldet i kjøkkenhetten med skruer Torx 10. Koble spjeldets styreledning til stiften oppå spjeldet, fig Ø / cm cm cm TORX T10 T10 3,5 X 6,5

14 14 / 16 Montering av ventilatoren, fig 3 Det må være minst 45 cm mellom komfyren og ventilatoren. Er det en gasskomfyr, må avstanden være 65 cm. Vær oppmerksom på at produsenten av gasskomfyren kan anbefale en høyere monteringshøyde. Ta hensyn til dette / Ventilatoren kan plasseres under, innfelt i eller mellom skap. Løsne filteret og motoren før montering, se fig 7 og fig 8. Under skap festes ventilatoren med 4 stk. skruer. 3,8 x 30, fig 3. Innfelt i eller mellom skap monteres ventilatoren ved hjelp av konsoller. Konsollene og ventilatoren festes med 8 stk. skruer 3,5 x 13, fig 4. Skru fast konsollene med de fasede hjørnene ut og jamsides med skapets fremkant, fig 4, eller med konsollene mot ventilatoroverskapets frontstykke, fig 4. Fest deretter ventilatoren i konsollene med skruer. Sett motoren og filteret tilbake på plass. Koble til ventilatoren med rør eller slange Ø 160 mm. ruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er Ø 125 mm. 3,8 X 30 4 OS! Ved montering med koblingsslange skal slangen monteres i utstrekt tilstand nærmest koblingen, fig 5. Elektrisk installasjon Koble til den elektriske kabelen. Kjøkkenventilatoren leveres med ledning og en jordet stikkontakt beregnet på et jordet vegguttak. Vegguttaket skal være lett tilgjengelig etter installasjon. nnen type tilkobling eller bytte av kontakt skal utføres av en fagmann. 1-2 mm 3,5 X 13 OS! Ventilatoren er utstyrt med en elektronisk spjeldog motorstyring som etter tilkobling utfører en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk kontrollpanelet mens dette pågår. 5 Emballasje- og produktgjenvinning Emballasjen leveres på nærmeste miljøstasjon for gjenvinning. Symbolet angir at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Det skal leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning av elektriske og elektroniske komponenter. Ved å sørge for at produktet blir behandlet på riktig måte, bidrar du til å forebygge eventuelle skadelige miljøog helseeffekter som kan oppstå når produktet kastes som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter, avfallsinnsamlingstjenesten eller butikken der du kjøpte varen for ytterligere opplysninger.

15 15 / / N RUKSNVISNING 6 RUK Det er ikke tillatt å flambere under kjøkkenventilatoren. Rommet må ha tilstrekkelig lufttilførsel når kjøkkenventilatoren er i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn strøm, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner, oljekjeler, osv. Personer med nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske evner samt barn skal ha grundig informasjon om hvordan produktet fungerer før de tar det i bruk. Strømbryterfunksjoner, fig 6. Sentralventilatoren går alltid i normaldrift for generell- og våtromsventilasjon. - elysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk en gang til for generell belysning. - Ventilasjonsposisjon: Åpent spjeld. Går tilbake til generell ventilasjon etter 60 minutter. C - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 1. D - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 2. E - Åpent spjeld. Ventilatormotoren i hastighet 3. Spjeldet og ventilatorens motor blir slått av automatisk etter 60 minutter. Det er også mulig å gå tilbake til normaldrift ved å trykke på den aktive knappen en gang til. C D E 7 7 Start gjerne ventilatoren før matlaging for å forhindre at osen sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten på ventilatoren til type matlaging. PLEIE OG VEDLIKEHOLD Rengjøring Faren for brannspredning øker hvis ikke kjøkkenventilatoren blir rengjort så ofte som angitt. OS! Motorpakken må ikke vaskes eller utsettes for fukt! - Filteret skal rengjøres minst annenhver uke ved normal bruk. Ventilatorhjul, siderist samt innsiden av ventilatoren skal rengjøres minst to ganger i året. Filter, ventilatorhjul og siderist kan vaskes i maskin. lternativt kan delene bløtlegges i varmt vann og oppvaskmiddel. Ventilatorens øvrige deler vaskes med en fuktig klut og oppvaskmiddel. eskytt motoren og kontaktdeler mot fukt. 8 Løsne filterkassetten ved å ta tak i de runde hullene i filterplaten og dra kassetten rett ned, fig 7. Ta filteret og filterduken fra hverandre før bløtlegging ved å klemme sammen bøylen, fig 7. Motorpakken demonteres ved å løsne strømkontakten på siden av motorenheten, fig 8. Vri sperrehakene, fig 8, som holder motorpakken på plass. Dra enheten utover slik at den løsner fra hekten, deretter nedover.

16 16 / / Løft opp sperrehaken med et skrujern og vri sideristen i pilens retning for å løsne den, fig 9. Trykk sammen plasttappene i midten av viftehjulet og dra det utover for å løsne det, fig 10. Sett sammen delene etter rengjøring og tørking. Kontroller at delene knepper på plass og at strømkontaktene og motorpakken står godt fast. LOCK O P E N FREE 9 ytte av halogenpærer, fig 11. OS! Fare for brannskader. Slå av strømtilførselen til belysningen ved bytte av pærer! Vent med å bytte til pæren har kjølt seg ned. Løsne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som følger med, fig 11. Lyspæren er nå tilgjengelig for utskiftning. (Halogenpære 12 V 20 W, sokkel G 4.) Unngå direkte kontakt med pæren. OS! Sett lampeglasset tilbake uten å bruke sugeproppen. 10 Feilsøking og service Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at sikringen er hel. Prøv belysningen og alle hastigheter for å konstatere hva som ikke fungerer. Ring Nimanor S, Moss, tel De kan hjelpe til med å reparere feilen eller gi anvisninger til nærmeste servicefirma for rask og bra service. I.H.T. norsk kjopslov. 11 > 200º C

1 / 12 S SPISKÅP 602-10 INSTLLTION Spiskåpa 602-10 är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Spiskåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation, skötsel,

Læs mere

1 / 12 S Spisfläkt F600 INSTLLTION Spisfläkt F600 är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkt

Læs mere

1 / 16 S Spisfläkt F600 INSTALLATION Spisfläkt F600 är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkt

Læs mere

1 / 12 S Spisfläkt F600 INSTLLTION Futurum Spisfläkt F600 är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkt

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

Spiskåpa Emhætte

Spiskåpa Emhætte Spiskåpa 622 12 Emhætte 622 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 DA Betjeningsvejledning Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Spisfläkt 930 Fusion Emhætte 930 Fusion Liesituuletin 930 Fusion Kjøkkenventilator 930 Fusion

Spisfläkt 930 Fusion Emhætte 930 Fusion Liesituuletin 930 Fusion Kjøkkenventilator 930 Fusion Spisfläkt 930 Fusion Emhætte 930 Fusion Liesituuletin 930 Fusion Kjøkkenventilator 930 Fusion SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 7 Service och garanti... 9 DA

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri

Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri Spisfläkt 770 Opal Fri Emhætte 770 Opal Fri Liesituuletin 770 Opal Fri Kjøkkenventilator 770 Opal Fri SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 8 Service och garanti...

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Spisfläkt Tender Alliance Villa Emhætte Tender Alliance Villa Liesituuletin Tender Alliance Villa Kjøkkenventilator Tender Alliance Villa

Spisfläkt Tender Alliance Villa Emhætte Tender Alliance Villa Liesituuletin Tender Alliance Villa Kjøkkenventilator Tender Alliance Villa Spisfläkt Tender Alliance Villa Emhætte Tender Alliance Villa Liesituuletin Tender Alliance Villa Kjøkkenventilator Tender Alliance Villa SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

2 / 16 S / Montering av spjällenhet, fig 4. Ta bort fettfilter och motorenhet, se fig 10 och 11. Placera kåpa och spjällenhet liggande

2 / 16 S / Montering av spjällenhet, fig 4. Ta bort fettfilter och motorenhet, se fig 10 och 11. Placera kåpa och spjällenhet liggande 1 / 16 124428/20100418 1 S OPAL Alliance 764-10 INSTALLATION OPAL Alliance är avsedd för montering på vägg. läkten har Easy Clean motorpaket, elektronisk styrning, motordrivet spjäll, halogenlampor och

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Spiskåpa Emhætte Liesikupu Kjøkkenhette

Spiskåpa Emhætte Liesikupu Kjøkkenhette Spiskåpa 392 16 Emhætte 392-16 Liesikupu 392-16 Kjøkkenhette 392-16 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 7 Användning... 8 Service och garanti...

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Kolfilterfläkt 729 Emhætte med kulfilter 729 Hiilisuodattimella varustettu liesituuletin 729 Kullfilterventilator 729

Kolfilterfläkt 729 Emhætte med kulfilter 729 Hiilisuodattimella varustettu liesituuletin 729 Kullfilterventilator 729 Kolfilterfläkt 729 Emhætte med kulfilter 729 Hiilisuodattimella varustettu liesituuletin 729 Kullfilterventilator 729 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Användning... 8 Service

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

S INSTALLATION OCH ANVÄNDNING S N INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Notering för installation: Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten får inte vara under 50 cm för elektriska plattor, och minst 65 cm för gasplattor, eller blandade

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Emfang EFS 60-01 MTI X, EFS 90-01 MTI X IO 00393/1

BETJENINGSVEJLEDNING. Emfang EFS 60-01 MTI X, EFS 90-01 MTI X IO 00393/1 BETJENINGSVEJLEDNING DK Emfang EFS 60-01 MTI X, EFS 90-01 MTI X IO 00393/1 Til lykke med dit nye GRAM emfang Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Emfang Med ekstern motor Type: EFV 90-01 TTE X

Emfang Med ekstern motor Type: EFV 90-01 TTE X BETJENINGSVEJLEDNING DK Emfang Med ekstern motor Type: EFV 90-01 TTE X Til lykke med dit nye GRAM emfang. Emfanget er specielt udviklet og udført for at opfylde dine forventninger. De anvendte konstruktionsløsninger

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR

ARBETSSTRÅLKASTARE ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN ARBEJDSPROJEKTØR ARBETSSTRÅLKASTARE Batteridriven ARBEIDSLYSKASTER TYÖVALAISIN Akkukäyttöinen ARBEJDSPROJEKTØR Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING EMHÆTTE TYPE EFU 60-00/EFU 60-00 RF

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING EMHÆTTE TYPE EFU 60-00/EFU 60-00 RF IO 00161 DK BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING EMHÆTTE TYPE EFU 60-00/EFU 60-00 RF Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere