Projekt Støttepiller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Støttepiller"

Transkript

1 Projekt Støttepiller Januar 2012 Lisbeth Møllegaard Hansen Forebyggende konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende Team Konsulenter på projektet: Anna-Maj Stride Geyti, Udviklingskonsulent University College Lillebælt, Vejle Signe Pedersen Forebyggende Konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende Team Allan Klitmøller University College Lillebælt, Socialrådgiveruddannelsen i Odense Følgende er parter bag projektet: University College Lillebælt, Fysioterapi- og Smerteklinikken, Dansk Sundhedsinstitut, Fredericia Kommune, Hammel Neurocenter, Trekantområdets Innovationsforum, Vejle Erhvervsudvikling Hammel Neurocenter 1

2 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Formål... 5 Resultater... 5 Målgruppe... 6 Datamateriale... 6 Organisering af støttepille-forløbene... 7 Erfaringer fra afprøvningsfasen... 8 Line... 8 Lotte... 9 Konklusion

3 Forord De tre notater i denne rapport præsenterer en del af Fredericia Kommunes bidrag til et større innovationsprojekt med titlen Rehabilitering på borgerens præmisser. Det samlede projekt er en del af Regeringens Program for Brugerdreven Innovation administreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og gennemført i samarbejde mellem University College Lillebælt, Fredericia Kommune, Hammel Neurocenter, Fysioterapi- og smerteklinik i Odense, Dansk Sundhedsinstitut, VEU Vejle Erhvervsudviklings, Trekantområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole og Vejlefjord Neurocenter. Formålet med projekt Rehabilitering på borgerens præmisser er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv, ved bl.a. at opsamle erfaringer med at støtte op om borgerens rehabilitering ved inddragelse af ressourcer på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor. I Fredericia Kommune er der arbejdet med 3 delprojekter omkring mobilisering af civile aktører til støtte for borgere i en rehabiliteringsproces. De tre delprojekter afrapporteres i de følgende tre notater, der kan læses uafhængigt af hinanden. Notat 1 Notat 2 Notat 3 Projekt Støttepiller. Udvikling, afprøvning og evaluering af et nyt tilbud, Støttepiller fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart til borgere i Fredericia med behov for at genvinde mestring af hverdagslivet viser, at borgere kan have gavn og glæde af tilbud fra den frivillige sociale verden. Tilbuddet er implementeret i Selvhjælp Fredericia-Middelfart Visitkort som bindeled mellem kommune, borger og frivilligverdenen en spørgeskemaundersøgelse om afprøvning af visitkortordning i Fredericia Kommune i Undersøgelsen viser, at visitkortordningen er kendt af personale i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen. En samarbejdsmodel frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces. beskriver en samarbejdsmodel for, hvordan der skabes kontakt mellem tilbud i den frivillige verden og borgere med behov for rehabilitering med afsæt i erfaringer fra ovenstående notater. Der henvises til en civilsamfundsstrategi. Allan Klitmøller, Socialrådgiveruddannelsen i Odense, University College Lillebælt har fungeret som konsulent på alle 3 projekter og deltaget som medforfatter på Notat 2. Projekterne har inspireret til et nyt projekt i FrivilligCenter Frederica i samarbejde med University College Lillebælt og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune om videreudvikling af samarbejde og tilbud til borgere i rehabilitering. Tak til borgere, frivillige, politikere og medarbejdere i Fredericia Kommune, der har bidraget med viden, ekspertise og stillet op til møder og interviews. Tak til projekt-, arbejds- og styregruppen samt UCL, der har bidraget med sparring, deltagelse og opbakning 3

4 Baggrund Det frivillige arbejde kan få en afgørende betydning og vise sig at blive en ny grundpille i forbindelse med fremtidens velfærdssamfund. Borgere og det offentlige har behov for de ressourcer og det menneskelige engagement, den frivillige verden repræsenterer. I forbindelse med en rehabiliteringsproces, hvor borgere kan have behov for støtte for at få hverdagen til at fungere og genvinde et meningsfyldt liv, kan der være en øget efterspørgsel på offentlige og private ydelser. Det danske velfærdssamfund oplever et krydspres med øget efterspørgsel, forventninger og stramning i kommunernes økonomi. Den frivillige verden oplever en stigende tilgang af frivillige, der stiller deres ressourcer til rådighed. Derfor er der behov for tilbud fra den frivillige verden, der støtter borgeren i rehabilitering i at mestre hverdagslivet. Projekt Støttepiller er sammen med to andre delprojekter en del af et større innovationsprojekt Rehabilitering på borgerens præmisser under Regeringens Program for Brugerdreven Innovation, administreret af Erhvervs- og Byttestyrelsen og gennemført i samarbejde mellem University College Lillebælt (UCL), Fredericia Kommune, Hammel Neurocenter, Fysioterapi- og smerteklinik i Odense, Dansk Sundhedsinstitut, VEU Vejle Erhvervsudviklings, Trekantområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole og Vejlefjord Neurocenter. Formålet med det samlede projekt Rehabilitering på borgerens præmisser er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv, ved bl.a. at opsamle erfaringer med at støtte op om borgerens rehabilitering ved inddragelse af ressourcer på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor I Fredericia Kommune er der arbejdet med 3 delprojekter omkring mobilisering af civile aktører til støtte for borgere med rehabiliteringsbehov, hvoraf dette Notat 1 redegør for det ene delprojekt Idéen til Projekt Støttepiller er udsprunget på baggrund af det samlede innovationsprojekts delresultater, der omfatter et litteraturstudium 1, en antropologisk undersøgelse 2 og en innovationsdag. 3 Den antropologiske undersøgelse, som er udarbejdet af Dansk Sundhedsinstitut og litteraturstudiet, understreger bl.a. på borgernes behov for at opleve sig hørt, behov for, at der tages udgangspunkt i egne ønsker og muligheder for, at aktivere netværk indenfor og udenfor det primære netværk, som betydningsfulde parametre i forbindelse med rehabilitering. Der peges bl.a. på betydningen af de sociale relationer, de mange roller evt. pårørende påtager sig med risiko for selv at brænde ud, - og dermed på værdien af at mobilisere både det eksisterende og et udvidet netværk i forbindelse med et rehabiliteringsbehov. En del af disse behov, som borgeren og de pårørende oplever, dækkes ikke fuldt ud af den offentlige sektor. Spørgsmålet er, i hvilken udstrækning de kan dækkes i den frivillige verden og i bekræftende fald hvordan? 1 Litteraturstudiet findes på hjemmesiden: 2 Rapporten findes på projektets hjemmeside

5 På rehabiliteringsprojektets innovationsdag i september 2010 fremkom idéen til Støttepiller fra repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger i Fredericia, som en måde at mobilisere civile og private aktører. Støttepiller er et nytænkende tilbud, hvor frivillige stiller sig til rådighed for pårørende og borgere med behov for rehabilitering til afklaring af behov for og brug af personlige netværk og mulighed for nye netværk. Formålet er at yde praktisk og menneskelig støtte i processen med at genvinde magten over hverdagslivet. Ikke alle har et personligt netværk at trække på, nogle har behov for mere støtte end det personligt netværk kan honorere, og det kan være svært at bede om hjælp, også selv om netværket både kan og vil hjælpe. (Navne og Wiuff 2011) 4 Projektet er blevet udviklet, afprøvet og implementeret fra september 2010 til oktober 2011 af Annie Karen Pedersen, Leder af Selvhjælp Fredericia Middelfart. Selvhjælp Fredericia-Middelfart, er en lokalforening i sammenslutningen af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Selvhjælp Danmark kalder sig et specialiseret netværk af kompetencer fokuseret i én fælles vision, nemlig at give alle muligheden for at højne deres livskvalitet (og få) et nyt og mere positivt perspektiv på deres situation og redskaberne til at håndtere den selv fremover 5. De deltager i et landsdækkende projekt Støt den pårørende. Formål Formålet med Støttepiller er at styrke rehabiliteringskrævende 6 borgeres mestring af eget liv ved at inddrage den frivillige sociale sektor til at støtte familier i hverdagslivet under og efter et rehabiliteringsforløb i Rehabiliteringsafdeling i Fredericia Kommune. I projektet anvendes begrebet rehabilitering som et samarbejde mellem borgere og fagfolk (frivillige) i en proces med vækst og forandring for at genvinde et selvstændig og meningsfyldt liv. 7 Projektet arbejder med en individuel tilgang, hvor borgerens ønsker og behov er bestemmende for både form og indhold af aftaler og indsatser. Den frivillige stiller sig til rådighed som en slags coach og facilitator, der bliver inddraget efter borgerens ønske og behov. Selvhjælp Fredericia-Middelfart (fremover refereret til som Selvhjælp) organiserer arbejdet med at afklare borgerens behov og ønsker, og med at finde frivillige, der kan løfte opgaven. På den måde retter projektet fokus på brugerinddragelse og borgerens præmisser, og imod de behov den antropologiske undersøgelse og litteraturstudiet har peget på som væsentlige for mennesker i rehabilitering. Projektet matcher også det politiske fokus, der er på frivillighed er udnævnt som Det Europæiske Frivillighedsår, og regeringens Civilsamfundsstrategi 2010 lægger op til øget samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige. 4 Navne, Laura & Wiuff, Marie Brandhøj (2011) Opgavefordeliing mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering. Dansk Sundhedsinstitut, København Ø 5 Om Selvhjælp 6 Rehabilitering er i denne sammenhæng, når borgeren oplever et rehabiliteringsbehov 7 Marselisborgcentret Rehabilitering i Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet 5

6 Resultater På baggrund af gennemførsel og evaluering af projektet med fokus på borgerens oplevelse af relevans og udbytte af tilbuddet viser projektet følgende resultater: Borgerne oplever at få støtte til at mestre eget liv ved den frivillige sociale sektors inddragelse. De oplever også, at de bliver hørt og deres behov og ønsker sættes i centrum. Projektet giver et tilbud, som ikke eksisterer i offentligt eller privat regi. Projektet viser, at frivillige kan inddrages som en ressource, der kan støtte mennesker med behov for rehabilitering gennem forandringsprocessen mod mestring af hverdagslivet. Projektet har vist, at nogle borgere, ved at få hjælp til afklaring af mulighederne i eget netværk mv., opdager, at de råder over et netværk, der kan give den hjælp, de efterspørger. Projektet har resulteret i ansøgning og bevillig fra Socialministeriet til et nyt projekt i FrivilligCenter Fredericia. Projektet, Livspiloter vil videreudvikle tilbud til borgere i rehabilitering i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune Med projekt Rehabilitering på borgernes præmisser og formidlingen af de gode resultater fra Støttepiller kan projektet være med til at synliggøre betydningen og værdien af de frivilliges indsats 8 Målgruppe Projektet Støttepiller tilbyder støtte fra frivillige, der er organiseret i Selvhjælp Fredericia-Middelfart til enkeltpersoner og familier med en rehabiliteringsproblematik. Målet er at støtte borgeren til at finde egne ressourcer og genvinde en meningsfuld og tilfredsstillende hverdag. Det er ikke diagnose eller den sundhedsfaglige vurdering, men alene borgerens egen oplevelse af et behov for støtte til at genvinde en meningsfuld og tilfredsstillende hverdag, der er afgørende for at blive inkluderet i støttepille-tilbuddet. Datamateriale Data til beskrivelse af udvikling af Støttepiller er indsamlet ved arbejdsgruppemøder, samtaler, mails og semistruktureret interview med lederen af Selvhjælp. Interviewet er transskriberet, meningskondenseret, tematiseret og analyseret med fokus på organisering af støttepille-tilbuddet. Data til erfaringer fra afprøvningsperioden fremkommer ved to semistrukturerede interviews med to borgere, der har benyttet støttepille-tilbuddet. De to borgerinterviews afspejler to forskellige typer af behov og indsats i Støttepiller. Den ene borger, Line er tilknyttet et langvarigt forløb, hvorimod den anden borger, Lotte ikke er afsluttet i Støttepiller. Begge borgere har selv henvendt sig til Støttepiller. I interviewene var der fokus på borgerens oplevelse af relevans og udbytte af tilbuddet. Interviewene er gennemført sammen med antropolog Anna-Maj Geyti, University College Lillebælt, de er transskriberet, 8 6

7 meningskondenseret, tematiseret og analyseret for at undersøge, om projektet er lykkedes med at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at inddrage den frivillige sociale sektor. Hvert interview havde en varighed af ca. en time. Der har i perioden marts til oktober 2011 været kontakt til Støttepiller fra ni borgere, der har henvendt sig på eget initiativ eller på baggrund af anbefaling fra sundhedsfagligt personale eller andre. Der har været henvendelser fra sundhedspersonale, fra almen praksis og kommune på borgerens vegne. Blandt henvendelserne har der været borgere, der havde brug for et frivilligt netværk, men også borgere, der efter afklaring, viste sig selv have et netværk, der kunne løse opgaven. Der har også været borgere, der har været henvist, men ikke selv har følt et behov. Der er ingen af de inkluderede, der har henvendt sig på baggrund af frivilligcentrets visitkort. Organisering af støttepille-forløbene For at sikre et vellykket forløb, er der to afgørende trin, der skal gennemføres. Første trin er at få afklaret borgerens behov og ønsker. Afklaringen foregår som overordnet princip i borgerens eget hjem. Når borgeren har henvendt sig til Selvhjælp påbegyndes forløbet. Der afholdes en afklarende samtale i borgerens hjem om, hvad der er udfordringerne, og en kortlægning af, hvem i det personlige netværk, den frivillige verden eller det offentlige, der kan være behov for at inddrage. Det næste trin er at finde de(n) rette frivillige, der kan løfte opgaven. Støttepiller er efter godkendelse af Selvhjælps bestyrelse en del af Selvhjælps tilbud. Det betyder, at de frivillige støttepiller er mennesker, der allerede har en vis erfaring med selvhjælpsarbejde. For at blive frivillig i Selvhjælp, er der en indledende samtale med leder og en anden erfaren frivillig. Dette gennemføres for at afdække, hvilken type frivilligt arbejde, den nye frivillige er klar til. Mulighederne drøftes og vurderes i fællesskab. Den særlige type frivilligt arbejde som støttepille med kontakt til mennesker, der er i sorg eller krise, kræver noget, der afskiller sig fra f.eks. hjælp til praktiske opgaver. Det kræver ifølge lederen af Selvhjælp, at den frivillige kan lytte, har et stort hjerte uden at være omklamrende, anerkender og respekterer andre menneskers beslutninger. De frivillige i Selvhjælp gennemgår kurser og modtager supervision for at være klædt på til opgaven. Lederen af Selvhjælp udtaler: Vi behøver ikke vide noget om kræft for at tale med et menneske, der har kræft, - vi skal være klædt på til at møde et sårbart menneske med en sygdom, de skal leve med. De kan være angste, vrede - og der er alle mulige følelser på spil. Derfor har vi brug for viden om menneskelige relationer og kommunikation, hvordan vi går ind i en familie, hvad der kan være på spil, og hvordan vi skal passe på os selv. Den frivillige kan ikke tage smerten væk, men være til stede som et medmenneske Lederen af Selvhjælp kender de frivillige rigtig godt og fortæller at hun bruger sin intuition, når hun lytter sig ind til hvad der er på spil for borgeren og hvilken frivillige, der vil være et godt match. 7

8 Den frivillige bliver præsenteret for opgaven og kan sige; nej, den her opgave har jeg ikke lyst til eller jeg har lyst til den opgave og på de betingelser. Selvhjælps leder udtaler samtidig, at når først den frivillige har sagt ja, så er det pligtopfyldende mennesker, der måske byder sig selv mere end de kan magte, - og ikke kan lide at sige nej. Der er derfor også behov for at tage hånd om og passe på de frivillige. Når den rette frivillige er fundet, inviteres til et netværksmøde med deltagelse af borgeren og frivillig/e samt lederen af Selvhjælp. Her indgås aftaler ud fra borgerens beslutning, og efterfølgende sættes støtten i værk. Mens forløbet kører, er der løbende opfølgning. Når forløbet hos støttepiller stopper, tilbydes borgeren en afsluttende samtale, hvor det afklares, hvilken støtte der fortsat er behov for, og hvem der kan løfte opgaven. Støttepille-tilbuddet er ikke permanent, det fungerer til borgeren selv kan overtage enten alene eller ved hjælp fra det personlige netværk eller permanente tilbud. Erfaringer fra afprøvningsfasen For at vurdere, om Støttepiller har fungeret efter hensigten, er der anvendt to semistrukturerede interviews med borgere, der er tilknyttet Støttepiller. Informanterne afspejler to forskellige typer af behov og indsatstype i Støttepiller. Den ene borger er tilknyttet et langvarigt forløb, hvorimod den anden borger ikke er afsluttet i Støttepiller. Begge borgere har selv henvendt sig til Støttepiller. De to interviews blev gennemført i samarbejde med en antropolog fra UCL. I interviewene var der fokus på borgerens oplevelse af relevans og udbytte af tilbuddet. Hvert interview havde en varighed af ca. en time. Interviewene er transskriberet, meningskondenseret, tematiseret og analyseret for at undersøge, om projektet er lykkedes med at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at inddrage den frivillige sociale sektor til at støtte familier i hverdagslivet. Line Line er en kvinde i begyndelsen af 30 erne. Hun har to børn på 3 og 7 år. Hendes mand dør i foråret 2011 efter tre års kræftsygdom. Line bor i eget hus i en landsby uden for Fredericia. En måned før mandens død kommer han på hospice. Dermed forsvinder Lines mulighed for orlov, og oveni den store sorg med tab af livspartner og børnenes far, opstår de praktiske udfordringer med at få arbejde og børnepasning til at hænge sammen. Line skal hjemmefra kl for at passe sit arbejde. Hun møder før daginstitutionerne åbner. Hun kan ikke få hjælp til at aflevere børnene i dagsinstitution og skole af sin familie, der bor langt væk. Line har en god kontakt til sine naboer, der lejlighedsvis passer hendes børn i forbindelse med sygehusbesøg. Hun har en stor vennekreds, men ingen af dem har mulighed for at møde kl på ugens fem hverdage for at sende hendes børn i børnehave og skole. Line søger forgæves efter reservebedsteordninger. Hun hører om projekt Støttepiller og kontaktes af Selvhjælps leder, der aftaler et møde med Line. Herefter igangsættes støtten, som består i et netværk af frivillige og naboer, der på skift møder op hos Line kl på ugens fem hverdage. Efter en kort briefing står den frivillige for arbejdet med at vække børn, hjælpe dem op og i tøjet, spise med dem og sende dem i skole og institution. Der afholdes månedlige planlægningsmøder mellem Line, lederen af Selvhjælp, de frivillige og naboerne omkring vagtplan og snak om situationen og evt. udfordringer. 8

9 I interviewet giver Line udtryk for, at det har været en stor støtte, at være med i støttepille-projektet. Projektet har betydet, at hun kunne beholde sit arbejde og dermed også huset: Det har betydet, at vi ikke skulle gå fra hus og hjem. Vi har to børn, som både skulle miste deres far og så måske rives ud af skolen, have en ny verden, fordi vi ikke kunne være i huset længere. Uden arbejde, jamen så vælter korthuset. Det er basisnummer et - tag over hovedet og mad på bordet. Din mand er syg, og hvad det betyder, du er ked af det, men der er også noget, der SKAL være styr på. Vi skal holde økonomien i orden, du bliver nødt til at beholde dit arbejde, ik. Jeg har i hvert fald fået mere end, hvad jeg havde håbet på. Jeg har fået kræfterne tilbage igen. Savnet kærligheden, det man har mistet men det har givet mig ro, også økonomisk. (Line) De frivilliges støtte har i Lines tilfælde udfyldt en funktion, som andre, f.eks. familien eller det offentlige, ikke har kunnet tilbyde. Ordningen er ikke permanent, og Line vil efter 9 måneders indsats fra det personlige netværk af naboer og frivillige fra Selvhjælp ansætte en skolepige til at komme om morgenen. De tidligere morgenvagter vil så fremover fungere som tilkaldevagter i tilfælde af sygdom hos den unge pige eller hos børnene. Lotte Lotte er tilflytter til Fredericia Kommune. Hun er fraskilt og bor med sin teenagerdatter. Lotte arbejder i kommunen med ældre mennesker. Hun er frivillig besøgsven hos Røde Kors. Efter et rygestop tog hun på i vægt og isolerede sig socialt. Hun fortæller, at hun har oplevet nogle dumme ting både i sit arbejds- og familieliv. På et tidspunkt kontakter Lotte Selvhjælp med forespørgsel om en selvhjælpsgruppe for at få et større netværk og nogle mennesker at følges med til noget med bevægelse. Hun har gode erfaringer med at komme i en selvhjælpsgruppe i forbindelse med sin skilsmisse. En ny selvhjælpsgruppen kan dog ikke begynde før, der er flere med samme ønske. Det kan tage op til flere måneder. Lotte får tilbudt en støttepille indtil selvhjælpegruppen bliver etableret. Tilbuddet fra Støttepiller består i, at en frivillig sammen med Lotte går en tur i kombination med snak én gang om ugen indtil en selvhjælpsgruppe, der passer til Lottes behov er kommet op at stå og kører godt. Lotte oplever, at støttepillen gør en forskel i hendes liv lige nu. Hun oplever, at gåturene gør hende glad, positiv, og at hun får mere energi. Hun fortæller, at hun efter en gåtur kører hjem med et smil på læberne og har det godt og glæder sig til næste gang hun skal ud at gå. Det er også betydningsfuldt, at hun kan fortælle om sine problemer, hvor den frivillige lytter og giver kommentarer, som især sætter fokus på de positive begivenheder. Lotte fortæller, at den frivillige opfordrer hende til at gå hjem og skrive sine tanker ned og bruge dem positivt. Lotte fortæller desuden, at det at komme ud at gå og at få frisk luft, giver energi. Så får jeg energi, når jeg kommer hjem til at lave noget andet. Lotte har gennem tilbuddet fra Støttepiller fundet motivation til at begynde at cykle på arbejde i stedet for at tage bilen. Konklusion Evalueringen viser, at borgerne i forbindelse med projektet, oplever at få støtte til at mestre eget liv gennem inddragelse af den frivillige sociale sektor. Borgerne fremhæver, at det er deres behov og ønsker, 9

10 der sættes i centrum, og at de bliver lyttet til undervejs. 9 Line får praktisk støtte, der får hverdagen til at hænge sammen, så hun kan beholde sit arbejde. Lone får en frivillig at gå tur med det har brudt hendes sociale isolation og motiveret hende til at bevæge sig. I begge tilfælde har de frivillige fungeret som vidne og medvandrer til processen med at genvinde magten over eget liv. Den frivillige sociale verden har her vist sig i stand til at kvalificere frivillige og organisere både frivillige og det personlige netværk til at støtte borgere i en rehabiliteringsproces mod mestring af hverdagsliv. Den frivillige sektor har tilbud som det offentlige system ikke har mulighed for at tilbyde. Støttepiller er en værdifuld ressource, som kan bruges til at støtte pårørende og borgere med behov for at genvinde fodfæste i livet i forbindelse med en rehabiliteringsproces. Med projekt Rehabilitering på borgernes præmisser og formidlingen af de gode resultater fra Støttepiller kan projektet være med til at synliggøre betydningen og værdien af de frivilliges indsats 10 Der er nogle udfordringerne ved de frivillige sociale tilbud. Der ligger en udfordring i selve frivilligheden. De frivilliges tilbud er ikke lovsikrede ydelser, med kriterier for hvem der kan modtage dem og dermed klagemuligheder i forhold til både afslag og indhold i ydelsen. Det er både frivillighedens styrke og begrænsning, at det netop er en frivillig ubetalt tjeneste eller gave. Det er også en udfordring at formidle viden om mulighederne ud til borgere med behov. Sundhedsprofessionelle har i kraft af deres kontakt med borgere i rehabilitering en mulighed for at gøre opmærksom på den frivillige sociale verden og dens tilbud. I tilslutning til dette projekt, er Visitkortordningen i Fredericia vurderet. 11 Støttepiller er implementeret i Selvhjælp Fredericia Middelfart som en del af tilbuddet i Støt den pårørende. Projektet har inspireret til et nyt projekt i FrivilligCenter Frederica i samarbejde med University College Lillebælt og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune om videreudvikling af samarbejde og tilbud til borgere i rehabilitering. 9 Se også Evaluering af Borgerinddragelse. Rehabilitering på borgernes præmisser, som evaluerer borgerinddragelsen bl.a. i projekt Støttepiller. 10 se 11 Visitkort som bindeled mellem kommune, borger og frivilligverdenen en spørgeskemaundersøgelse om afprøvning af visitkortordning i Fredericia Kommune i se 10

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces

Frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces En samarbejdsmodel Frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces Lisbeth Møllegaard Hansen Forebyggende Konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende

Læs mere

VISITKORT SOM BINDELED MELLEM KOMMUNE, BORGERE OG FRIVILLIGVERDENEN

VISITKORT SOM BINDELED MELLEM KOMMUNE, BORGERE OG FRIVILLIGVERDENEN VISITKORT SOM BINDELED MELLEM KOMMUNE, BORGERE OG FRIVILLIGVERDENEN Resultat af spørgeskemaundersøgelse om afprøvningen af visitkortordning i Fredericia Kommune i 2011 Allan Klitmøller University College

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.

Årsberetning 2012. Selvhjælp Fredericia-Middelfart. Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13. Årsberetning 2012 Selvhjælp Fredericia-Middelfart Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Åbningstid mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 13.00 Middelfart, Bakkehuset, Assensvej 100, 5500 Middelfart.

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune

Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Frivilligpolitik for Jammerbugt Kommune Fremsat af Frivillighusets bestyrelse i samarbejde med Center For Frivilligt Socialt Arbejde og Jammerbugt Kommunes Social og sundhedsudvalg. Behandlet af Social

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Pårørendesamarbejde hvorfor og hvordan?

Pårørendesamarbejde hvorfor og hvordan? Antropolog, ph.d. studerende, Laura Emdal Navne Pårørendesamarbejde hvorfor og hvordan? V. Årsmøde for Myndighedspersoner, 2014 Disposition 1. Hvem er jeg og hvorfra taler jeg? 2. Hvem er de pårørende?

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Inspiration til fremtidens e-sundhedsvæsen

Inspiration til fremtidens e-sundhedsvæsen Inspiration til fremtidens e-sundhedsvæsen Erfaringer fra ældre, it-svage borgeres overgang til Digital Post og offentlig digital selvbetjening Signe Lund Tovgaard, cand.scient.anth Disposition Tre udfordringer

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Sammenfatning af publikation fra : Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff Oktober 2011 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber

Inklusion i Lejre Kommune. En vision om berigende fællesskaber Inklusion i Lejre Kommune En vision om berigende fællesskaber Kære læser Hvad betyder fællesskab for dig? Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige fællesskaber, som har haft betydning i dit

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

ET ANDET LIV. Dette er en kort projektbeskrivelse; en udbygget projektbeskrivelse er under udarbejdelse af Frises sekretariat.

ET ANDET LIV. Dette er en kort projektbeskrivelse; en udbygget projektbeskrivelse er under udarbejdelse af Frises sekretariat. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 584 Offentligt 1 FRISE. LANDSFORENING FOR FRIVILLIGCENTRE OG SELVHJÆLP Østeraagade 2,2 9000 Aalborg www.frise.dk Tlf 98 122424 27. juni 2006 ET ANDET LIV En rehabiliterings-

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde

Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde Inspirationsmateriale til kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde For at få et redskab til at styrke kvaliteten i det tværfaglige samarbejde, er der i dette inspirationsmateriale samlet diverse

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE Det er vigtigt at fokusere på, at borgernes individuelle mål og ønsker matches med medarbejdernes faglige indsigt og kendskab til borgerne. Teknologi efter borgerens

Læs mere