Projekt Støttepiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Støttepiller"

Transkript

1 Projekt Støttepiller Januar 2012 Lisbeth Møllegaard Hansen Forebyggende konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende Team Konsulenter på projektet: Anna-Maj Stride Geyti, Udviklingskonsulent University College Lillebælt, Vejle Signe Pedersen Forebyggende Konsulent i Fredericia Kommune, Det Forebyggende Team Allan Klitmøller University College Lillebælt, Socialrådgiveruddannelsen i Odense Følgende er parter bag projektet: University College Lillebælt, Fysioterapi- og Smerteklinikken, Dansk Sundhedsinstitut, Fredericia Kommune, Hammel Neurocenter, Trekantområdets Innovationsforum, Vejle Erhvervsudvikling Hammel Neurocenter 1

2 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Formål... 5 Resultater... 5 Målgruppe... 6 Datamateriale... 6 Organisering af støttepille-forløbene... 7 Erfaringer fra afprøvningsfasen... 8 Line... 8 Lotte... 9 Konklusion

3 Forord De tre notater i denne rapport præsenterer en del af Fredericia Kommunes bidrag til et større innovationsprojekt med titlen Rehabilitering på borgerens præmisser. Det samlede projekt er en del af Regeringens Program for Brugerdreven Innovation administreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og gennemført i samarbejde mellem University College Lillebælt, Fredericia Kommune, Hammel Neurocenter, Fysioterapi- og smerteklinik i Odense, Dansk Sundhedsinstitut, VEU Vejle Erhvervsudviklings, Trekantområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole og Vejlefjord Neurocenter. Formålet med projekt Rehabilitering på borgerens præmisser er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv, ved bl.a. at opsamle erfaringer med at støtte op om borgerens rehabilitering ved inddragelse af ressourcer på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor. I Fredericia Kommune er der arbejdet med 3 delprojekter omkring mobilisering af civile aktører til støtte for borgere i en rehabiliteringsproces. De tre delprojekter afrapporteres i de følgende tre notater, der kan læses uafhængigt af hinanden. Notat 1 Notat 2 Notat 3 Projekt Støttepiller. Udvikling, afprøvning og evaluering af et nyt tilbud, Støttepiller fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart til borgere i Fredericia med behov for at genvinde mestring af hverdagslivet viser, at borgere kan have gavn og glæde af tilbud fra den frivillige sociale verden. Tilbuddet er implementeret i Selvhjælp Fredericia-Middelfart Visitkort som bindeled mellem kommune, borger og frivilligverdenen en spørgeskemaundersøgelse om afprøvning af visitkortordning i Fredericia Kommune i Undersøgelsen viser, at visitkortordningen er kendt af personale i Plejen og Rehabiliteringsafdelingen. En samarbejdsmodel frivilligt socialt arbejde i Fredericia, Fredericia Kommune og borgere i en rehabiliteringsproces. beskriver en samarbejdsmodel for, hvordan der skabes kontakt mellem tilbud i den frivillige verden og borgere med behov for rehabilitering med afsæt i erfaringer fra ovenstående notater. Der henvises til en civilsamfundsstrategi. Allan Klitmøller, Socialrådgiveruddannelsen i Odense, University College Lillebælt har fungeret som konsulent på alle 3 projekter og deltaget som medforfatter på Notat 2. Projekterne har inspireret til et nyt projekt i FrivilligCenter Frederica i samarbejde med University College Lillebælt og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune om videreudvikling af samarbejde og tilbud til borgere i rehabilitering. Tak til borgere, frivillige, politikere og medarbejdere i Fredericia Kommune, der har bidraget med viden, ekspertise og stillet op til møder og interviews. Tak til projekt-, arbejds- og styregruppen samt UCL, der har bidraget med sparring, deltagelse og opbakning 3

4 Baggrund Det frivillige arbejde kan få en afgørende betydning og vise sig at blive en ny grundpille i forbindelse med fremtidens velfærdssamfund. Borgere og det offentlige har behov for de ressourcer og det menneskelige engagement, den frivillige verden repræsenterer. I forbindelse med en rehabiliteringsproces, hvor borgere kan have behov for støtte for at få hverdagen til at fungere og genvinde et meningsfyldt liv, kan der være en øget efterspørgsel på offentlige og private ydelser. Det danske velfærdssamfund oplever et krydspres med øget efterspørgsel, forventninger og stramning i kommunernes økonomi. Den frivillige verden oplever en stigende tilgang af frivillige, der stiller deres ressourcer til rådighed. Derfor er der behov for tilbud fra den frivillige verden, der støtter borgeren i rehabilitering i at mestre hverdagslivet. Projekt Støttepiller er sammen med to andre delprojekter en del af et større innovationsprojekt Rehabilitering på borgerens præmisser under Regeringens Program for Brugerdreven Innovation, administreret af Erhvervs- og Byttestyrelsen og gennemført i samarbejde mellem University College Lillebælt (UCL), Fredericia Kommune, Hammel Neurocenter, Fysioterapi- og smerteklinik i Odense, Dansk Sundhedsinstitut, VEU Vejle Erhvervsudviklings, Trekantområdets Innovationsforum, Fredericia Idrætsdaghøjskole og Vejlefjord Neurocenter. Formålet med det samlede projekt Rehabilitering på borgerens præmisser er at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv, ved bl.a. at opsamle erfaringer med at støtte op om borgerens rehabilitering ved inddragelse af ressourcer på tværs af den private, offentlige og frivillige sektor I Fredericia Kommune er der arbejdet med 3 delprojekter omkring mobilisering af civile aktører til støtte for borgere med rehabiliteringsbehov, hvoraf dette Notat 1 redegør for det ene delprojekt Idéen til Projekt Støttepiller er udsprunget på baggrund af det samlede innovationsprojekts delresultater, der omfatter et litteraturstudium 1, en antropologisk undersøgelse 2 og en innovationsdag. 3 Den antropologiske undersøgelse, som er udarbejdet af Dansk Sundhedsinstitut og litteraturstudiet, understreger bl.a. på borgernes behov for at opleve sig hørt, behov for, at der tages udgangspunkt i egne ønsker og muligheder for, at aktivere netværk indenfor og udenfor det primære netværk, som betydningsfulde parametre i forbindelse med rehabilitering. Der peges bl.a. på betydningen af de sociale relationer, de mange roller evt. pårørende påtager sig med risiko for selv at brænde ud, - og dermed på værdien af at mobilisere både det eksisterende og et udvidet netværk i forbindelse med et rehabiliteringsbehov. En del af disse behov, som borgeren og de pårørende oplever, dækkes ikke fuldt ud af den offentlige sektor. Spørgsmålet er, i hvilken udstrækning de kan dækkes i den frivillige verden og i bekræftende fald hvordan? 1 Litteraturstudiet findes på hjemmesiden: 2 Rapporten findes på projektets hjemmeside

5 På rehabiliteringsprojektets innovationsdag i september 2010 fremkom idéen til Støttepiller fra repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger i Fredericia, som en måde at mobilisere civile og private aktører. Støttepiller er et nytænkende tilbud, hvor frivillige stiller sig til rådighed for pårørende og borgere med behov for rehabilitering til afklaring af behov for og brug af personlige netværk og mulighed for nye netværk. Formålet er at yde praktisk og menneskelig støtte i processen med at genvinde magten over hverdagslivet. Ikke alle har et personligt netværk at trække på, nogle har behov for mere støtte end det personligt netværk kan honorere, og det kan være svært at bede om hjælp, også selv om netværket både kan og vil hjælpe. (Navne og Wiuff 2011) 4 Projektet er blevet udviklet, afprøvet og implementeret fra september 2010 til oktober 2011 af Annie Karen Pedersen, Leder af Selvhjælp Fredericia Middelfart. Selvhjælp Fredericia-Middelfart, er en lokalforening i sammenslutningen af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Selvhjælp Danmark kalder sig et specialiseret netværk af kompetencer fokuseret i én fælles vision, nemlig at give alle muligheden for at højne deres livskvalitet (og få) et nyt og mere positivt perspektiv på deres situation og redskaberne til at håndtere den selv fremover 5. De deltager i et landsdækkende projekt Støt den pårørende. Formål Formålet med Støttepiller er at styrke rehabiliteringskrævende 6 borgeres mestring af eget liv ved at inddrage den frivillige sociale sektor til at støtte familier i hverdagslivet under og efter et rehabiliteringsforløb i Rehabiliteringsafdeling i Fredericia Kommune. I projektet anvendes begrebet rehabilitering som et samarbejde mellem borgere og fagfolk (frivillige) i en proces med vækst og forandring for at genvinde et selvstændig og meningsfyldt liv. 7 Projektet arbejder med en individuel tilgang, hvor borgerens ønsker og behov er bestemmende for både form og indhold af aftaler og indsatser. Den frivillige stiller sig til rådighed som en slags coach og facilitator, der bliver inddraget efter borgerens ønske og behov. Selvhjælp Fredericia-Middelfart (fremover refereret til som Selvhjælp) organiserer arbejdet med at afklare borgerens behov og ønsker, og med at finde frivillige, der kan løfte opgaven. På den måde retter projektet fokus på brugerinddragelse og borgerens præmisser, og imod de behov den antropologiske undersøgelse og litteraturstudiet har peget på som væsentlige for mennesker i rehabilitering. Projektet matcher også det politiske fokus, der er på frivillighed er udnævnt som Det Europæiske Frivillighedsår, og regeringens Civilsamfundsstrategi 2010 lægger op til øget samarbejde mellem frivillige organisationer og det offentlige. 4 Navne, Laura & Wiuff, Marie Brandhøj (2011) Opgavefordeliing mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering. Dansk Sundhedsinstitut, København Ø 5 Om Selvhjælp 6 Rehabilitering er i denne sammenhæng, når borgeren oplever et rehabiliteringsbehov 7 Marselisborgcentret Rehabilitering i Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet 5

6 Resultater På baggrund af gennemførsel og evaluering af projektet med fokus på borgerens oplevelse af relevans og udbytte af tilbuddet viser projektet følgende resultater: Borgerne oplever at få støtte til at mestre eget liv ved den frivillige sociale sektors inddragelse. De oplever også, at de bliver hørt og deres behov og ønsker sættes i centrum. Projektet giver et tilbud, som ikke eksisterer i offentligt eller privat regi. Projektet viser, at frivillige kan inddrages som en ressource, der kan støtte mennesker med behov for rehabilitering gennem forandringsprocessen mod mestring af hverdagslivet. Projektet har vist, at nogle borgere, ved at få hjælp til afklaring af mulighederne i eget netværk mv., opdager, at de råder over et netværk, der kan give den hjælp, de efterspørger. Projektet har resulteret i ansøgning og bevillig fra Socialministeriet til et nyt projekt i FrivilligCenter Fredericia. Projektet, Livspiloter vil videreudvikle tilbud til borgere i rehabilitering i samarbejde med Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune Med projekt Rehabilitering på borgernes præmisser og formidlingen af de gode resultater fra Støttepiller kan projektet være med til at synliggøre betydningen og værdien af de frivilliges indsats 8 Målgruppe Projektet Støttepiller tilbyder støtte fra frivillige, der er organiseret i Selvhjælp Fredericia-Middelfart til enkeltpersoner og familier med en rehabiliteringsproblematik. Målet er at støtte borgeren til at finde egne ressourcer og genvinde en meningsfuld og tilfredsstillende hverdag. Det er ikke diagnose eller den sundhedsfaglige vurdering, men alene borgerens egen oplevelse af et behov for støtte til at genvinde en meningsfuld og tilfredsstillende hverdag, der er afgørende for at blive inkluderet i støttepille-tilbuddet. Datamateriale Data til beskrivelse af udvikling af Støttepiller er indsamlet ved arbejdsgruppemøder, samtaler, mails og semistruktureret interview med lederen af Selvhjælp. Interviewet er transskriberet, meningskondenseret, tematiseret og analyseret med fokus på organisering af støttepille-tilbuddet. Data til erfaringer fra afprøvningsperioden fremkommer ved to semistrukturerede interviews med to borgere, der har benyttet støttepille-tilbuddet. De to borgerinterviews afspejler to forskellige typer af behov og indsats i Støttepiller. Den ene borger, Line er tilknyttet et langvarigt forløb, hvorimod den anden borger, Lotte ikke er afsluttet i Støttepiller. Begge borgere har selv henvendt sig til Støttepiller. I interviewene var der fokus på borgerens oplevelse af relevans og udbytte af tilbuddet. Interviewene er gennemført sammen med antropolog Anna-Maj Geyti, University College Lillebælt, de er transskriberet, 8 6

7 meningskondenseret, tematiseret og analyseret for at undersøge, om projektet er lykkedes med at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at inddrage den frivillige sociale sektor. Hvert interview havde en varighed af ca. en time. Der har i perioden marts til oktober 2011 været kontakt til Støttepiller fra ni borgere, der har henvendt sig på eget initiativ eller på baggrund af anbefaling fra sundhedsfagligt personale eller andre. Der har været henvendelser fra sundhedspersonale, fra almen praksis og kommune på borgerens vegne. Blandt henvendelserne har der været borgere, der havde brug for et frivilligt netværk, men også borgere, der efter afklaring, viste sig selv have et netværk, der kunne løse opgaven. Der har også været borgere, der har været henvist, men ikke selv har følt et behov. Der er ingen af de inkluderede, der har henvendt sig på baggrund af frivilligcentrets visitkort. Organisering af støttepille-forløbene For at sikre et vellykket forløb, er der to afgørende trin, der skal gennemføres. Første trin er at få afklaret borgerens behov og ønsker. Afklaringen foregår som overordnet princip i borgerens eget hjem. Når borgeren har henvendt sig til Selvhjælp påbegyndes forløbet. Der afholdes en afklarende samtale i borgerens hjem om, hvad der er udfordringerne, og en kortlægning af, hvem i det personlige netværk, den frivillige verden eller det offentlige, der kan være behov for at inddrage. Det næste trin er at finde de(n) rette frivillige, der kan løfte opgaven. Støttepiller er efter godkendelse af Selvhjælps bestyrelse en del af Selvhjælps tilbud. Det betyder, at de frivillige støttepiller er mennesker, der allerede har en vis erfaring med selvhjælpsarbejde. For at blive frivillig i Selvhjælp, er der en indledende samtale med leder og en anden erfaren frivillig. Dette gennemføres for at afdække, hvilken type frivilligt arbejde, den nye frivillige er klar til. Mulighederne drøftes og vurderes i fællesskab. Den særlige type frivilligt arbejde som støttepille med kontakt til mennesker, der er i sorg eller krise, kræver noget, der afskiller sig fra f.eks. hjælp til praktiske opgaver. Det kræver ifølge lederen af Selvhjælp, at den frivillige kan lytte, har et stort hjerte uden at være omklamrende, anerkender og respekterer andre menneskers beslutninger. De frivillige i Selvhjælp gennemgår kurser og modtager supervision for at være klædt på til opgaven. Lederen af Selvhjælp udtaler: Vi behøver ikke vide noget om kræft for at tale med et menneske, der har kræft, - vi skal være klædt på til at møde et sårbart menneske med en sygdom, de skal leve med. De kan være angste, vrede - og der er alle mulige følelser på spil. Derfor har vi brug for viden om menneskelige relationer og kommunikation, hvordan vi går ind i en familie, hvad der kan være på spil, og hvordan vi skal passe på os selv. Den frivillige kan ikke tage smerten væk, men være til stede som et medmenneske Lederen af Selvhjælp kender de frivillige rigtig godt og fortæller at hun bruger sin intuition, når hun lytter sig ind til hvad der er på spil for borgeren og hvilken frivillige, der vil være et godt match. 7

8 Den frivillige bliver præsenteret for opgaven og kan sige; nej, den her opgave har jeg ikke lyst til eller jeg har lyst til den opgave og på de betingelser. Selvhjælps leder udtaler samtidig, at når først den frivillige har sagt ja, så er det pligtopfyldende mennesker, der måske byder sig selv mere end de kan magte, - og ikke kan lide at sige nej. Der er derfor også behov for at tage hånd om og passe på de frivillige. Når den rette frivillige er fundet, inviteres til et netværksmøde med deltagelse af borgeren og frivillig/e samt lederen af Selvhjælp. Her indgås aftaler ud fra borgerens beslutning, og efterfølgende sættes støtten i værk. Mens forløbet kører, er der løbende opfølgning. Når forløbet hos støttepiller stopper, tilbydes borgeren en afsluttende samtale, hvor det afklares, hvilken støtte der fortsat er behov for, og hvem der kan løfte opgaven. Støttepille-tilbuddet er ikke permanent, det fungerer til borgeren selv kan overtage enten alene eller ved hjælp fra det personlige netværk eller permanente tilbud. Erfaringer fra afprøvningsfasen For at vurdere, om Støttepiller har fungeret efter hensigten, er der anvendt to semistrukturerede interviews med borgere, der er tilknyttet Støttepiller. Informanterne afspejler to forskellige typer af behov og indsatstype i Støttepiller. Den ene borger er tilknyttet et langvarigt forløb, hvorimod den anden borger ikke er afsluttet i Støttepiller. Begge borgere har selv henvendt sig til Støttepiller. De to interviews blev gennemført i samarbejde med en antropolog fra UCL. I interviewene var der fokus på borgerens oplevelse af relevans og udbytte af tilbuddet. Hvert interview havde en varighed af ca. en time. Interviewene er transskriberet, meningskondenseret, tematiseret og analyseret for at undersøge, om projektet er lykkedes med at styrke rehabiliteringskrævende borgeres mestring af eget liv ved at inddrage den frivillige sociale sektor til at støtte familier i hverdagslivet. Line Line er en kvinde i begyndelsen af 30 erne. Hun har to børn på 3 og 7 år. Hendes mand dør i foråret 2011 efter tre års kræftsygdom. Line bor i eget hus i en landsby uden for Fredericia. En måned før mandens død kommer han på hospice. Dermed forsvinder Lines mulighed for orlov, og oveni den store sorg med tab af livspartner og børnenes far, opstår de praktiske udfordringer med at få arbejde og børnepasning til at hænge sammen. Line skal hjemmefra kl for at passe sit arbejde. Hun møder før daginstitutionerne åbner. Hun kan ikke få hjælp til at aflevere børnene i dagsinstitution og skole af sin familie, der bor langt væk. Line har en god kontakt til sine naboer, der lejlighedsvis passer hendes børn i forbindelse med sygehusbesøg. Hun har en stor vennekreds, men ingen af dem har mulighed for at møde kl på ugens fem hverdage for at sende hendes børn i børnehave og skole. Line søger forgæves efter reservebedsteordninger. Hun hører om projekt Støttepiller og kontaktes af Selvhjælps leder, der aftaler et møde med Line. Herefter igangsættes støtten, som består i et netværk af frivillige og naboer, der på skift møder op hos Line kl på ugens fem hverdage. Efter en kort briefing står den frivillige for arbejdet med at vække børn, hjælpe dem op og i tøjet, spise med dem og sende dem i skole og institution. Der afholdes månedlige planlægningsmøder mellem Line, lederen af Selvhjælp, de frivillige og naboerne omkring vagtplan og snak om situationen og evt. udfordringer. 8

9 I interviewet giver Line udtryk for, at det har været en stor støtte, at være med i støttepille-projektet. Projektet har betydet, at hun kunne beholde sit arbejde og dermed også huset: Det har betydet, at vi ikke skulle gå fra hus og hjem. Vi har to børn, som både skulle miste deres far og så måske rives ud af skolen, have en ny verden, fordi vi ikke kunne være i huset længere. Uden arbejde, jamen så vælter korthuset. Det er basisnummer et - tag over hovedet og mad på bordet. Din mand er syg, og hvad det betyder, du er ked af det, men der er også noget, der SKAL være styr på. Vi skal holde økonomien i orden, du bliver nødt til at beholde dit arbejde, ik. Jeg har i hvert fald fået mere end, hvad jeg havde håbet på. Jeg har fået kræfterne tilbage igen. Savnet kærligheden, det man har mistet men det har givet mig ro, også økonomisk. (Line) De frivilliges støtte har i Lines tilfælde udfyldt en funktion, som andre, f.eks. familien eller det offentlige, ikke har kunnet tilbyde. Ordningen er ikke permanent, og Line vil efter 9 måneders indsats fra det personlige netværk af naboer og frivillige fra Selvhjælp ansætte en skolepige til at komme om morgenen. De tidligere morgenvagter vil så fremover fungere som tilkaldevagter i tilfælde af sygdom hos den unge pige eller hos børnene. Lotte Lotte er tilflytter til Fredericia Kommune. Hun er fraskilt og bor med sin teenagerdatter. Lotte arbejder i kommunen med ældre mennesker. Hun er frivillig besøgsven hos Røde Kors. Efter et rygestop tog hun på i vægt og isolerede sig socialt. Hun fortæller, at hun har oplevet nogle dumme ting både i sit arbejds- og familieliv. På et tidspunkt kontakter Lotte Selvhjælp med forespørgsel om en selvhjælpsgruppe for at få et større netværk og nogle mennesker at følges med til noget med bevægelse. Hun har gode erfaringer med at komme i en selvhjælpsgruppe i forbindelse med sin skilsmisse. En ny selvhjælpsgruppen kan dog ikke begynde før, der er flere med samme ønske. Det kan tage op til flere måneder. Lotte får tilbudt en støttepille indtil selvhjælpegruppen bliver etableret. Tilbuddet fra Støttepiller består i, at en frivillig sammen med Lotte går en tur i kombination med snak én gang om ugen indtil en selvhjælpsgruppe, der passer til Lottes behov er kommet op at stå og kører godt. Lotte oplever, at støttepillen gør en forskel i hendes liv lige nu. Hun oplever, at gåturene gør hende glad, positiv, og at hun får mere energi. Hun fortæller, at hun efter en gåtur kører hjem med et smil på læberne og har det godt og glæder sig til næste gang hun skal ud at gå. Det er også betydningsfuldt, at hun kan fortælle om sine problemer, hvor den frivillige lytter og giver kommentarer, som især sætter fokus på de positive begivenheder. Lotte fortæller, at den frivillige opfordrer hende til at gå hjem og skrive sine tanker ned og bruge dem positivt. Lotte fortæller desuden, at det at komme ud at gå og at få frisk luft, giver energi. Så får jeg energi, når jeg kommer hjem til at lave noget andet. Lotte har gennem tilbuddet fra Støttepiller fundet motivation til at begynde at cykle på arbejde i stedet for at tage bilen. Konklusion Evalueringen viser, at borgerne i forbindelse med projektet, oplever at få støtte til at mestre eget liv gennem inddragelse af den frivillige sociale sektor. Borgerne fremhæver, at det er deres behov og ønsker, 9

10 der sættes i centrum, og at de bliver lyttet til undervejs. 9 Line får praktisk støtte, der får hverdagen til at hænge sammen, så hun kan beholde sit arbejde. Lone får en frivillig at gå tur med det har brudt hendes sociale isolation og motiveret hende til at bevæge sig. I begge tilfælde har de frivillige fungeret som vidne og medvandrer til processen med at genvinde magten over eget liv. Den frivillige sociale verden har her vist sig i stand til at kvalificere frivillige og organisere både frivillige og det personlige netværk til at støtte borgere i en rehabiliteringsproces mod mestring af hverdagsliv. Den frivillige sektor har tilbud som det offentlige system ikke har mulighed for at tilbyde. Støttepiller er en værdifuld ressource, som kan bruges til at støtte pårørende og borgere med behov for at genvinde fodfæste i livet i forbindelse med en rehabiliteringsproces. Med projekt Rehabilitering på borgernes præmisser og formidlingen af de gode resultater fra Støttepiller kan projektet være med til at synliggøre betydningen og værdien af de frivilliges indsats 10 Der er nogle udfordringerne ved de frivillige sociale tilbud. Der ligger en udfordring i selve frivilligheden. De frivilliges tilbud er ikke lovsikrede ydelser, med kriterier for hvem der kan modtage dem og dermed klagemuligheder i forhold til både afslag og indhold i ydelsen. Det er både frivillighedens styrke og begrænsning, at det netop er en frivillig ubetalt tjeneste eller gave. Det er også en udfordring at formidle viden om mulighederne ud til borgere med behov. Sundhedsprofessionelle har i kraft af deres kontakt med borgere i rehabilitering en mulighed for at gøre opmærksom på den frivillige sociale verden og dens tilbud. I tilslutning til dette projekt, er Visitkortordningen i Fredericia vurderet. 11 Støttepiller er implementeret i Selvhjælp Fredericia Middelfart som en del af tilbuddet i Støt den pårørende. Projektet har inspireret til et nyt projekt i FrivilligCenter Frederica i samarbejde med University College Lillebælt og Rehabiliteringsafdelingen i Fredericia Kommune om videreudvikling af samarbejde og tilbud til borgere i rehabilitering. 9 Se også Evaluering af Borgerinddragelse. Rehabilitering på borgernes præmisser, som evaluerer borgerinddragelsen bl.a. i projekt Støttepiller. 10 se 11 Visitkort som bindeled mellem kommune, borger og frivilligverdenen en spørgeskemaundersøgelse om afprøvning af visitkortordning i Fredericia Kommune i se 10

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse Resume af projekt Aarhus d. 14.11.2012 Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Bilag 1: Oplæg til innovationsspor Rehabilitering på borgernes præmisser Oplæg til innovationsspor Resultater fra fase 2: Videnindsamling April 2010 Indhold Side 3 Innovationsspor 1 Redskaber og metoder

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020

Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål Frem mod 2020 Kræftens Bekæmpelses mål frem mod 2020 er udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2013 Layout: quote grafik Tryk: Litotryk København A/S Vision Liv uden kræft Mission Kræftens

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014

National konference for VUM superbrugere. Vejle, 7. Maj 2014 National konference for VUM superbrugere Vejle, 7. Maj 2014 Har I med VUM fået et tættere samarbejde om brugerens forløb ml. forskellig afdelinger og på tværs af sektorer Oplever I, at udredninger og vurderinger

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere