Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse."

Transkript

1 Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse

2 Indhold Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen...5 Alternativer...6 Overvågning VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, APRIL 2011

3 1. Indledning og baggrund Vindmølleområdet ved Bajlum/ Vium er udpeget i kommuneplantillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller - Skive Kommune, der blev vedtaget 1. december Vattenfall Vindkraft A/S har efterfølgende ansøgt om at opstille 5 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 131 meter i området. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal planmyndigheden udarbejde en miljøvurdering af en plans sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet m.m., når planen fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelser til blandt andet anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker). Derfor er der udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af planerne. I miljørapporten indgår et hovedforslag med 5 stk. 3,0 MW vindmøller med en rotordiameter på 101 meter og en navhøjde på 79,5 meter dvs. en totalhøjde på 131 meter. Alternativet til dette er et opstillingsmønster med 4 vindmøller af samme dimension. 0-alternativet er den situation, hvor ingen af vindmøllerne opstilles. Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 Vindmøller ved Bajlum/Vium samt forslag til lokalplan nr. 237 Vindmølleområde Bajlum/Vium med tilhørende miljørapport har været udsendt i offentlig høring i perioden 8. december februar Skive Kommune har efter udløbet af høringsperioden gennemgået de indkomne indsigelser, forslag og bemærkninger til planforslagene og miljørapporten med henblik på at skabe et samlet overblik over høringssvarene og tage disse i betragtning. I denne sammenfattende redegørelse redegøres for: Hvordan miljøhensynet er integreret i planerne hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning hvorfor planerne er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvorledes Kommunen vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger, som planernes realisering forventes at ville afstedkomme 2. Planvedtagelsen Planforslagene blev endeligt vedtaget d. 26. april 2011 med følgende ændringer i lokalplanen: Under 1.1 tilføjes det i afsnittet vedrørende fjernelse af vindmøller, at dette forhold skal tinglyses. Under 4.2 er Skive Kommune fjernet som påtaleberettige ved udstykning, idet samme vilkår vil blive tinglyst af jordbrugskommissionen i forbindelse med ophævelse af landsbrugspligten. Lokalplanens 6.3 ændres fra, at totalhøjden på vindmøllen måles fra øverste vingespids til overkant af fundament, til at totalhøjden på vindmøllen måles fra øverste vingespids til naturligt terræn. Lokalplanens ændres således at bestemmelserne refererer til vilkår i VVM-tilladelsen for projektet. VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, APRIL

4 3. Integrering af miljøhensyn i planerne Dette afsnit redegør for, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, og hvordan miljørapporten er taget i betragtning jf. miljøvurderinglovens 9, stk. 2 punkt 1. Sideløbende med udarbejdelsen af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan blev der igangsat en miljøvurdering af planerne. Udarbejdelsen af miljøvurderingen parallelt med planforslagene har efter Kommunens vurdering medvirket til, at relevante problemstillinger er blevet opdaget og afklaret meget tidligt. På den måde er der allerede i planforslagene indarbejdet en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/ eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger på omgivelserne. Disse miljøhensyn er beskrevet nærmere i planforslagene og tilhørende miljørapport. For et fuldstændigt billede henvises derfor til disse dokumenter. VVM-redegørelsen i Miljørapporten beskriver et hovedforslag med 5 vindmøller med en totalhøjde på 131 meter, samt et alternativ med 4 vindmøller af samme mølletype. Afstand 6 X totalhøjde Afstand 4 X totalhøjde De væsentligste problemstillinger i tilknytning til projektets hovedforslag og alternativer samt den samlede konklusion fremgår af Miljørapportens ikke-tekniske resumé. Nye vindmøller Adgangsveje som nyanlægges Eksisterende veje som indgår i adgangsveje Arbejdsarealer 4 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, APRIL 2011

5 4. Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen Dette afsnit redegør for, hvordan udtalelserne i forbindelse med offentlighedsfasen er taget i betragtning jf. miljøvurderingslovens 9 stk. 2 punkt 1. Miljørapporten har efter kommunens vurdering medvirket til at afdække de relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelse og fremlæggelse af planforslagene. Rapporten har ligeledes medvirket til, at de landskabelige, natur- og miljømæssige hensyn er integreret i planerne. Indsigelserne og bemærkningerne har primært omhandlet følgende emner, med flest bemærkninger til de øverste emner og færrest til de nederste: Støj herunder den lavfrekvente Planlægning tæt på grænseværdier Forholdet til kommende ny støjbekendtgørelse Den landskabelige påvirkning ved opstilling af store vindmøller Skyggekast Forholdet til fremtidig byudvikling i Roslev Forslag til alternative placeringer af de planlagte vindmøller Risiko for værditab på naboejendomme Monteringen af vedvarende lavintensiv rød lysmarkering på vindmøllerne Nedtagning af de planlagte vindmøller, når disse er udtjente Placeringen omkring Viumvej Konklusioner på fotostandpunkt N8 Tvivl om nedtagning af eksisterende gamle vindmøller i kommunen. På kan man under Politiske dagsordner i forsidens venstre side klikke sig frem til dagsordener/referater med bilag (klokken) og finde et kort resumé af samtlige høringssvar og høringssvarene i deres helhed samt Kommunens bemærkninger til disse. Helt konkret findes ovenstående i henholdsvis bilag 4 og bilag 5 under punkt 16 på byrådsmødet d. 26. april Er der problemer med at finde materialet, kan man henvende sig til Skive Kommune, By- og Landsbyudvikling på eller Visualisering af hovedforslaget set fra broen over hovedvej 26 ved Viumvej/Saugstrupvej 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 1,1 km VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, APRIL

6 5. Alternativer Dette afsnit redegør for, hvorfor de vedtagne planforslag er valgt på baggrund f de rimelige alternativer, der også har været behandlet, jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 2. Overordnet set ønsker Skive Kommune at producere væsentlig mere vindenergi med på sigt færre, men større og tidssvarende vindmøller på bedre lokaliteter. På grund af afstands- og støjkrav til nabobeboelser er det vanskeligt at finde plads til nye moderne vindmøller. Planlægningen for vindmøller skal derfor sikre, at de enkelte vindmølleområder udnyttes bedst muligt. Et valg af alternativet med 4 vindmøller vil reducere energiproduktionen med ca. 20 % samt reduktionen af emissioner. Til gengæld vil opstillingen fylde mindre i landskabet og dermed påvirke dette og nærmeste naboer mod nord i mindre grad. Et valg af 0-alternativet vil fastholde nuværende status, hvilket vil sige fravær af øget produktion af grøn energi og reduktion af emissioner. Oversigt over PROJEKTFORSLAG Hovedforslag Alternativ Antal møller 5 4 Navhøjde 79,5 m 79,5 m Rotordiameter 101 m 101 m Totalhøjde 131 m 131 m Omdrejninger pr minut Effekt pr mølle * 3 MW 3 MW Samlet effekt * 15 MW 12 MW Årlig produktion ** MWh MWh Total produktion (i 20 år) MWh MWh Antal husstande, som kan forsynes (i 20 år) Sparede emissioner og restprodukter i samlet levetid CO tons tons SO tons 154 tons NO x 700 tons 570 tons * Den angivne effekt er et udtryk for størrelsen på generatoren indeholdt i vindmøllen. Den er ikke nødvendigvis et udtryk for vindmøllens produktionsevne, som også afhænger af størrelsen på møllens vinger, rotordiameteren. For 0-alternativet er den angivne effekt et skønnet gennemsnit for alle møller. ** Produktionstal er beregnede gennemsnit. Der må påberegnes en usikkerhedsfaktor på +/- 7 % 6 VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, APRIL 2011

7 6. Overvågning Dette afsnit redegør for, hvorledes Skive Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet jf. miljøvurderingslovens 9, stk. 2, punkt 3. Efter 1. januar 2007 er det kommunerne, som har miljøtilsynet og således skal sikre, at kravene i VVM-tilladelsen overholdes. Skive Kommune er derfor forpligtet til at udarbejde en plan for overvågning af, om mølleejeren overholder miljøkravene. Heri kan både indgå måling ved idriftssættelse og målinger ved almindeligt tilsyn, dog højest en gang årligt. Støj Det er Skive Kommune, som har miljøtilsynet, der skal sikre, at kravene til vindmøller fastsat i bekendtgørelse om støj fra vindmøller og VVM-tilladelsen overholdes. Klager fra naboer kan medføre, at kommunens miljøtilsyn kan pålægge ejeren af vindmøllen at få foretaget en støjmåling, hvis miljøtilsynet vurderer, at der er hold i klagen. Hvis kommunen vurderer, at støjbelastningen er for stor, kan ejeren pålægges at dæmpe støjen eller stoppe møllerne, hvis kravene i Støjbekendtgørelsen eller VVM-tilladelsen ikke er overholdt. Skyggekast I VVM-tilladelsen vil der på baggrund af skyggeberegninger blive stillet betingelser for vindmøllernes skyggekast. Skive Kommune har på baggrund af de gennemførte beregninger aftalt med Vattenfall, at der installeres miljøstop i en eller flere vindmøller. Sikkerhed Vindmøllens drift overvåges elektronisk af operatøren, for hurtigt at kunne gribe ind ved tekniske problemer. Vindmøllen har et indbygget styre- og overvågningsprogram, som registrerer alle fejl, og om fornødent stopper møllen. Forandringer i vindmøllens støjniveau og udseende vil sammen med andre uønskede miljøpåvirkninger fra vindmøllen stort set altid være en konsekvens af tekniske problemer i møllen. Visualisering af de planlagte møller set fra Hovedvej-26 i rundkørslen ved Kåstrupvej. Hovedforslag, 5 stk. 3 MW møller, totalhøjde 131 meter. Afstand til nærmeste mølle ca. 3,7 km VINDMØLLER VED BAJLUM/VIUM - SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE, APRIL

8 Skive kommune By- og Landsbyudvikling Skolevej 5, Breum 7870 Roslev Mail:

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg 9.012 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 9-6-105 og kommuneplantillæg 9.012 Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, Landområde Hals Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Vindmølleområde ved Hejring Indholdsfortegnelse... 5 1. Indledning og baggrund...6 2. Planvedtagelse...7 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...7 4. Miljørapportens betydning og udtalelser i offentlighedsfasen...

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Vindmølleområde Døstrup Vest Indholdsfortegnelse Sammenfattende redegørelse... 5 1. Indledning og baggrund...6 2. Planvedtagelse...7 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...7 4. Miljørapportens betydning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Vindmøller ved Døstrup/Finderup Indholdsfortegnelse Sammenfattende redegørelse... 5 1. Indledning og baggrund...6 2. Planvedtagelse...6 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...7 4. Miljørapportens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 1 Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 234 med kommuneplantillæg nr. 2 i henhold til miljøvurderingslovens 9, stk. 2 November 2010 Høm Hvad er en sammenfattende redegørelse? I henhold

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Vindmølle- og solcelleområde Veddum Kær Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...4 2. Planvedtagelse...5 3. Integrering af miljøhensyn i planerne...5 4. Miljørapportens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Vindmølleområde ved Tagmark. Sammenfattende redegørelse

Vindmølleområde ved Tagmark. Sammenfattende redegørelse Vindmølleområde ved Tagmark Sammenfattende redegørelse Thisted Kommune Februar 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING OG BAGGRUND 2. MILJØHENSYN 3. OFFENTLIG HØRING 4. AFLEDTE KONSEKVENSER 5. ALTERNATIVER 6. OVERVÅGNING

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Lyngdrup Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 5-9-102 og kommuneplantillæg for

Læs mere

nordsiden af Peder Rimmensgade/Jørgen Fibigersgade/Skovvejen. Endelig er mødet annonceret i Nordjyske og Hirtshals Bindslev Avis.

nordsiden af Peder Rimmensgade/Jørgen Fibigersgade/Skovvejen. Endelig er mødet annonceret i Nordjyske og Hirtshals Bindslev Avis. Sammenfattende redegørelse på baggrund af offentlig høring af forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2016 (offentliggjort som forslag nr. 48 til Kommuneplan 2013) og lokalplan nr. 201.8111-L03 med tilhørende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Ilshøj

Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Ilshøj Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Ilshøj Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 563 og kommuneplantillæg nr. 109

Læs mere

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse

Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Udvidelse af vindmøllepark ved Bølå, Aabenraa Kommune Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag april

Læs mere

Idéoplæg til. Vindmøller ved Bogø Inddæmning

Idéoplæg til. Vindmøller ved Bogø Inddæmning Idéoplæg til Vindmøller ved Bogø Inddæmning Februar 2019 Baggrund Lolland Kommune har udlagt et muligt vindmølleområde ved Bogø Inddæmning vest for Vestenskov. HOFOR har sammen med tre lodsejerne i området

Læs mere

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning for vindmøller og solceller Oplæg til debat om vindmøller og solceller ved Marsvinslund SFP Wind Denmark ApS har på vegne af Vindpark

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 261 for et område ved Grøndalsvej Oktober 2018 Revideret efter Kommunalbestyrelsens behandling d. 24. oktober 2018 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2.

Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg og Lokalplan Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. Punkt 17. Godkendelse af annullering af Kommuneplantillæg 9.012 og Lokalplan 9-6-105. Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær, landområde Hals (2. forelæggelse) 2014-18303 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk

UDKAST N O T A T. Sammenfattende redegørelse område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk N O T A T Til Kopi Fra Margit Lund Emne Planlægning for område til forsøgsmøller ved Velling Mærsk Afdeling Planlægning Telefon 99741453 E-post margit.lund@rksk.dk Dato 10. juni 2015 Sagsnummer 15-021035-18

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport, Vindmøller Nørrekær Enge II November, 2018

Sammenfattende redegørelse Miljørapport, Vindmøller Nørrekær Enge II November, 2018 Sammenfattende redegørelse Miljørapport, Vindmøller Nørrekær Enge II November, 2018 Vesthimmerlands Kommune Kommuneplantillæg KP09-311-063 Lokalplan 1064 og Vindmøller, Nørrekær Enge II Aalborg Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Kommuneplan for Tønder Kommune

Sammenfattende redegørelse Kommuneplan for Tønder Kommune FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Kommuneplan 2017 2029 for TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Februar

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den 28. marts Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den 28. marts Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den 28. marts 2018 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets fi re 125 meter høje vindmøller

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund

Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Vindmøller og solceller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning for vindmøller og solceller Oplæg til debat om vindmøller og solceller ved Marsvinslund Fornyet opstart af planlægningsforløbet. Dette

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

- Vindmøller ved Ausumgaard

- Vindmøller ved Ausumgaard POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Sammenfattende redegørelse for, hvorledes miljøvurderingen og de gennemførte høringsprocedurer har

Læs mere

Side 1 af 3. Forudgående høring på kommuneplantillæg og miljøvurdering for 3 vindmøller placeret øst for Broholm Gods, Broholmsvej 32, 5884 Gudme

Side 1 af 3. Forudgående høring på kommuneplantillæg og miljøvurdering for 3 vindmøller placeret øst for Broholm Gods, Broholmsvej 32, 5884 Gudme Forudgående høring på kommuneplantillæg og miljøvurdering for 3 vindmøller placeret øst for Broholm Gods, Broholmsvej 32, 5884 Gudme Plan og Erhverv 11. april 2019 Afdeling: Plan Helene Grenild Helene.grenild@svendborg.dk

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den xx.xx Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby. Forudgående offentlighed til den xx.xx Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed til den xx.xx 2018 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby Foreløbigt foto visende 150 m høje vindmøller Skal tilrettes med 125 m høje vindmøller inden offentliggørelse

Læs mere

Hjørring Kommuneplan 2016

Hjørring Kommuneplan 2016 Hjørring Kommuneplan 2016 www.kommuneplan2016.hjoerring.dk Indholdsfortegnelse Tillæg nr 17 - Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby 3 Beskrivelse 4 Rammer 8 900.8111.95 - Vindmølleområde mellem Sdr.

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Vinge

Borgermøde om vindmøller ved Vinge Borgermøde om vindmøller ved Vinge Torsdag den 27. juni 2019 Præsentation Fra vindmølleprojektet (bygherre og rådgiver): Andreas von Rosen, European Energy Mio Schrøder, PlanEnergi Morten Christensen,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Randers 46 nye vindmøller ved Overgaard

Randers 46 nye vindmøller ved Overgaard I 4 ugers offentlig høring fra den 05.04.2017 til den 03.05.2017 Havndal Dalbyover Udbyhøj 46 nye vindmøller ved Overgaard Forudgående offentlig høring om kommende kommuneplantillæg og indkaldelse af idéer

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Debatfase. den 6. december 2018 til den 14. januar Debatoplæg: Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær

Debatfase. den 6. december 2018 til den 14. januar Debatoplæg: Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær Debatfase den 6. december 2018 til den 14. januar 2019 Debatoplæg: Nye vindmøller og solceller ved Veddum Kær Kort over området ved Veddum Kær, hvor 8 eksisterende møller nedtages og erstattes af 9 nye

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojeket

Idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojeket Idéoplæg Idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojeket ved Malle samt Idéer og forslag til kommuneplanlægningen for opstilling af vindmøller ved Malle, samt miljøvurderingen

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 2016-23, BLANDET BOLIG OG ERHVERV NOPAGRUNDEN OG JERNLAGERET, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport DAKA ved Assentoft. Randers Kommune. Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE

Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport DAKA ved Assentoft. Randers Kommune. Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Havndal SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Dalbyover Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev Asferg Spentrup Fårup Mellerup Mejlby Harridslev Lokalplan 639 Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bestseller A/S, sydvest for Bramdrup

Debatoplæg Vindmøller ved Bestseller A/S, sydvest for Bramdrup BESTSELLER A/S BRAMDRUP E45 Debatoplæg Vindmøller ved Bestseller A/S, sydvest for Bramdrup INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 10. NOVEMBER 2016 TIL DEN 8. DECEMBER 2016 Vindmøller ved Bestseller

Læs mere

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE MARTS 2017 HORSENS KOMMUNE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE V/ ENDELIG VEDTAGELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG 2013-22 OG RAMMELOKALPLAN 2016-1, NORDHAVNEN, HORSENS SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE KP-TILLÆG 2013-22

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE

UDKAST SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE SAMMENFATTENDE MILJØREDEGØRELSE TIL TILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE OG LOKALPLAN 6.13 FOR ET AFFALDSHÅND- TERINGSANLÆG OG ET SOLENERGIANLÆG VED AUDEBO UDKAST VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

Læs mere

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE. Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. KP Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE. Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. KP Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Miljøvurdering af planforslag Lokalplan nr. 1086 og kommuneplantillæg nr. KP17-214-006 Biogasanlæg på Holmevej 98, Farsø INDHOLD Den sammenfattende redegørelses indhold 3 Indledning

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt Tillæg nr. 7 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i den sydlige del af Viborg Amt VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-5-05 Tillæg nr.7 til Regionplan 2005 for

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019 Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene Sammenfattende redegørelse Februar 2019 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlig høring af planforslagene... 3 2.1

Læs mere

Høringsperioden går fra 27. august 2013 til 24. september 2013.

Høringsperioden går fra 27. august 2013 til 24. september 2013. Vindmøller Kærhuse Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Kærhuse mellem Lørsted og Holmsø. Det nye vindmølleområde vil bestå af 4 vindmøller

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Forsøgsmøller ved Velling Mærsk

Sammenfattende redegørelse Forsøgsmøller ved Velling Mærsk N O T A T UDKAST Afdeling LBK- Planlægning Dato 8. oktober 2018 Klik her for at angive tekst. Sammenfattende redegørelse Forsøgsmøller ved Velling Mærsk Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmølleområde ved Nørrekær Enge Rammeområde 10.7.V1

Vindmølleområde ved Nørrekær Enge Rammeområde 10.7.V1 RETNINGSLINIER Vindmølleområde ved Nørrekær Enge Rammeområde 10.7.V1 Side 1 af 11 Aalborg Kommune, Februar 2008 Side 2 af 11 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Broholm

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Broholm Projektbeskrivelse Vindmøller ved Broholm Maj 2018 1 Projektansøger: Lars Kronshage Ødemark Gods 4190 Munke Bjergby Tlf. 40 75 35 35 www.oedemark.dk På vegne af lodsejer: Anders Sehested Broholm Gods Broholmsvej

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Dette betyder at planlægningen for vindmøller og solcelleanlæg nu igangsættes.

Dette betyder at planlægningen for vindmøller og solcelleanlæg nu igangsættes. 5. april 2018 Underretningsbrev - Fordebat af planlægning for vindmøller og solceller ved GreenLab Skive Skive Kommunes forvaltning Teknik, Miljø og Udvikling har modtaget ansøgning fra GreenLab Skive

Læs mere