MONOTEC. Gabioner Monteringsvejledning Monteringsanvisning TERRÄNGMURAR TERRÆNMURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONOTEC. Gabioner Monteringsvejledning Monteringsanvisning TERRÄNGMURAR TERRÆNMURE"

Transkript

1 TERRÆNMURE TERRÄNGMURAR MONOTEC Gabioner Monteringsvejledning Monteringsanvisning

2 Monotec Gabioner monteringsvejledning Monotec Gabioner monteringsanvisning 1. Sådan samles 2 gitre: Stiklåsene føres igennem øjerne. Pga. trykbelastningen skal øjernes svejsepunkter ligge på den indvendige side af kurven. 4. Afstandsstivere giver kurven yderligere stabilitet og forhindrer udbuling af gabionvæggene. Placeres som vist, f.eks. ved en 3 m kurv: 5 afstandsstivere (100 cm) i den nederste tredjedel og 5 afstandstivere i den øverste tredjedel, og 2 stk. (60 cm) i alle hjørner. Efter isætning skal enderne trykkes sammen. Avståndsstödet gör korgen ännu mer stabil och förhindrar gabionväggarna att bukta ut. Stödet placeras enligt fig. t. ex vid en 3 m korg: 5 avståndsstöd (100 cm) i den nedersta tredjedelen och 5 avståndsstöd i den översta tredjedelen och 2 st (60 cm) i alla hörn. Efter isättning skall ändarna tryckas samman. Så här monteras två nät: Sticklåsen föres igenom öglorna. På grund av tryckbelastningen skall öglornas svetspunkter ligga på den invändiga sidan av korgen En stiklås forbinder 4 gitre i en sammenhængende Før stiklåsene skubbes ind, skal man være opmærksom på at få alle sammenhørende gitre med. Ett sticklås förbinder 4 nät i en sammanhängande Innan sticklåset skjuts in, skall man vara uppmärksam på att få alla sammanhörande nät med. 3. Dette lille trick sikrer, at alle stiklåse sidder urokkeligt fast og sikkert. Detta lilla trick gör att alla sticklåsen sitter säkert förankrade. 5. Ved frontgitre med maskestørrelsen 100 x 100 mm bør anvendes fyld med en kornstørrelse på min. 100 mm. Til fint fyldmateriale med en kornstørrelse under 100 mm anbefales at anvende frontgitter med en maskestørrelse på 50 x 100 mm på synlige facader. Vid frontgaller med en maskstorlek av 100 x 100 mm bör man använda fyllning med en stenstorlek på min. 100 mm. För fint fyllnadsmaterial med en stenstorlek under 100 mm förordas användandet av ett frontnät med en maskstorlek på 50 x 100 mm på synliga fasader. Vigtigt: Viktigt: For at undgå deformationer i gabionerne, skal bundskiftet placeres på en ensartet bæredygtig underbund. For at undgå utilsigtede deformationer skal fyldmaterialet pakkes tæt. Af æstetiske årsager bør fyldmaterialet håndlægges på synlige facader. Ved anvendelse af gabioner som støttemur, bør konstruktionen så vidt det er muligt etableres med en hældning på min. 10:1. För att undgå deformationer i gabionerna skall bottenskiktet placeras på en likartad bärkraftig underyta. För att undgå oberäknade deformationer skall fyllnadsmaterialet packas tätt. På grund av estetiska skäl bör fyllnadsmaterialet läggas för hand på synliga fasader. Då man använder gabioner som stödmur, bör konstruktionen, så vitt det är möjligt, byggas med en lutning på min. 10:1.

3 Kurvens opbygning: Korgens uppbyggnad: 6. Læg bund og sider ud. Sæt siderne sammen med bunden ved hjælp af stiklåsene. Lägg ut botten och sidor. Sätt sidorna samman med botten med hjälp av sticklåsen. 7. Klap siderne op og sæt stiklåse i. Vik upp sidorna och sätt i sticklåsen. Indtil 26% materialebesparelser, fordi alle overflødige dobbeltvægge spares ved Monotec-metoden. Upp till 26% materialbesparing, då man sparar in alla överflödiga dubbelväggar vid Monotec-metoden. Besparelser ved stødsamlinger: Besparing vid stödskarvar: 11. Ved sammensætningen af bundgitrene indbygges gavlelement således at det fungerer som endevæg i begge gabioner. Vid sammansättning av bottennäten inbygges gavelelement så att de fungerar som slutvägg i båda gabionerna. 14. Lås topgitrene. Metoden og besparelsen gælder selvfølgelig også ved stødsamlinger på langsiderne. Lås de översta näten. Metoden och besparingen gäller självklart också vid stödskarvar på långsidorna. Besparelser ved lagsamlinger: Besparingar vid lagsammansättning. 15. Monter bund og sidevægge. Montera botten och sidoväggar. 8. Sæt de øvrige stiklåse i. Sätt i resterande sticklås. 9. Fastgør toppen af kurven efter fyldning. Sätt fast överdelen av korgen efter fyllning. 12. Således spares den overflødige sidedel og der opnås en kompakt sammenhængende Således sparas den överflödiga sidodelen och man får en kompakt sammanhängande 16. Hæft nu topgitteret fra den underste kurv sammen med sidevæggene på den øverste kurv. Sätt nu fast det översta nätet från den understa korgen tillsammans med sidoväggarna på den översta korgen. 10. Sæt resten af toppens stiklåse i. Fejlfri knuder fås som vist på side 1, tegning 3. Sätt i resten av överdelens sticklås. Felfria knutar fås enligt figur 3 på sidan Sæt begge topgitre på. NB! Fyld begge kurve samtidigt og regelmæssigt lag for lag. Sätt på de båda översta näten NB! Fyll båda korgarna samtidigt och regelbundet lag för lag. 17. Topgitteret på den underste kurv er samtidig bund i den øverste kurv. Man har sparet et overflødigt bundgitter. Det översta nätet på den understa korgen är samtidigt botten i den översta korgen. Man har sparat ett överflödigt bottengaller.

4 18. Fastgør topgitter. Fastgör det övre nätet. Murbindere: Murbindare: 19. Lås den øverste kurv. Lås den översta korgen. Bemærk. I mange situationer kan der med fordel leveres præfabrikerede hjørneelementer som er produceret efter mål og som sikrer den optimale finish på den færdige OBS! I många situationer kan det med fördel levereras prefabricerade hörnelement som är tillverkade efter visst ändamål och som säkrar den optimala finishen på den färdiga konstruktionen. Hjælp til ifyldning Hjälp vid ifyllning For at forhindre en udbuling af kurvene ved ifyldning, kan der benyttes forskellige hjælpemidler. För att förhindra en utbuktning av korgarna vid ifyllning kan man använda sig av många olika hjälpmedel. 20. Murbindere er stenkurve, der sættes ind i et bestemt lag og i en bestemt afstand på tværs af støttemuren. De bidrager til forbedring af støttemurens stabilitet. Murbindare är stenkorgar som sätts in i en bestämd ordning och på ett bestämt avstånd på tvären av stödmuren. De bidrager till att förbättra stödmurens stabilitet. Konstruktion af radius: Konstruktion av radie: 21. Vilkårligt indstillelig indvendig radius. Åbningen som vender bagud fyldes op med sten. Godtycklig inställning invändig radie. Öppningen bak, fylles med sten. 22. Konstruktion af udvendig radius etableres ved at skubbe kurvene ind i hinanden. Sæt stiklås i ved det udspringende hjørne. Skub derefter kurvene ind i hinanden. Alt efter radius er det nødvendigt at klippe de lodrette gittertråde over. Konstruktion av utvändig radie får man genom att flytta korgarna in i varandra. Sätt sticklås i den ursprungliga hörnan. Flytta därefter korgarna in i varandra. Beroende på radie kan det bli nödvändigt att klippa av de lodrätta nättrådarna. 23. Armeringsjern med en diameter på ca. 40 mm fastgøres før fyldningen uden på kurvene på de lodrette låse med armeringsjernbindere og fjernes igen, når kurvene er låst. Armeringsjärn med en diameter på ca. 40 mm fastsättes före fyllningen utanpå korgarna på de lodrätta låsen med armeringsjärnhållare och tas bort igen då korgen är låst. 24. På samme måde kan en aluminiumseller træstige fastgøres på facaden og fjernes igen, når kurvene er låst. På samma sätt kan en aluminium- eller trästege fastsättas på framsidan och tas bort igen då korgarna är låsta.

5 Vejledende montagetider ved indbygning af min. 100 m 3 stenfyld Vägledande montagetider vid inbyggnad av min. 100 m 3 ifyllnad av sten. Fyldmateriale Fyllnadsmaterial 100% håndlægning 100% lagd för hand Flade sten 80/400 Släta stenar 80/400 Springsten 120/500 Sprängsten 120/500 Knuste sten 120/200 Sten/kross 120/200 Runde sten 120/300 Rund sten 20/300 Runde sten 80/120* Rund sten 80/120* 6-10 Montering Montering 0,10-0, Ifyldning Ifyllnad 1,00-1,33 1,66-2,16 1,16-1,50 1,66-2,16 1,00-1,33 Lukning/låsning Låsning Totalt forbrug Total förbrukning Min/m 3 Timer/m 3 Min/m 3 Timer/m 3 Min/m 3 Timer/m 3 Min/m 3 Timer/m 3 Min/m 3 Timmar/m 3 Min/m 3 Timmar/m 3 Min/m 3 Timmar/m 3 Min/m 3 Timmar/m ,15-1,60 1,81-2,43 1,31-1,76 1,81-2,43 1,16-1,53 Maskinfyldning fordeling med hånd Maskinfyllning Fördelat för hand Knuste sten 80/150 Sten/kross 80/ ,66-1, ,81-1,26 Runde sten 80/120* Rund sten 80/120* ,10-0, ,41-0, ,58-0,88 Runde sten 120/200 Rund sten 120/ ,50-0, ,65-1,10 Skærver 80/120* Bitar 80/120* ,10-0, ,50-0, ,66-0,96 Tillæg for håndlægning af facade Tillägg för handläggning av fasad *= forudsætter anvendelse af tætmasket frontgitter (100 x 50 mm) *= förutsätter användningen av finmaskigt frontnät (100 x 50 mm) 0,25-0,33 Ovennævnte tidsangivelser inkluderer ikke: Transport af fyldmaterialet til byggepladsen Bortgravning og bagfyldning Bemærk: Tidsangivelserne er givet for 1-lags konstruktioner. Ved flerlagskonstruktioner og svært tilgængelige byggepladser må påregnes en merudgift. Jo regelmæssigere kornstørrelse, desto mindre tidsforbrug ved ifyldning. Ovannämnda tidsangivelser inkluderar ej: Transport av ifyllnadsmaterialet till byggplatsen Bortgrävning och motfyllnad OBS! Tidsangivelserna är för 1-lags konstruktioner. Vid flerlagskonstruktioner och vid otillgängliga byggarbetsplatser får man räkna med en merutgift. Vid ungefärlig samma storlek på ifyllnadsmaterialet, desto mindre tidsförbrukning vid ifyllnad.

6 Konstruktionsdetaljer: Fundering: Fundering skal ske på fast bæredygtigt underlag. For mure med en højde over 1,0 m anbefales det som min. at fundere gabionvæggen på en komprimeret stabilgruspude med en tykkelse på min. 30 cm. Alternativt støbes et afretningslag i beton. Den nederste gabion bør ved etablering af støttemure placeres svarende til min. 10% af murens færdige højde under terræn. Frost: På grund af gabionernes indre fleksibilitet er fundering til frostfri dybde normalt overflødig. Ved opbygning af fritstående vægge er det dog nødvendigt at tage hensyn til frostpåvirkning. Konstruktionsdetaljer: Fundament: Fundament skall stå på fast bärkraftigt underlag. För murar med en höjd över 1,0 m rekommenderas det som minimum att sätta gabionmuren på ett komprimerat stabiliseringsunderlag med en tjocklek av min. 30 cm. Alternativt kan ett lager av betong gjutas. Den nedersta gabionen bör vid uppställandet av muren placeras under marken motsvarande 10% av murens färdiga höjd. Frost: På grund av gabionernas inre flexibilitet behöver dessa inte grävas ned på frostfritt djup. Vid uppbyggandet av fristående murar är det dock nödvändigt att ta hänsyn till frostpåverkningen. Afvanding: For at undgå utilsigtet vandtryk på konstruktionen indbygges et dræn til afledning af vand bag støttemuren. Det er ikke nødvendigt at indbygge drængrus eller drænmåtter på bagsiden af gabionen. Det anbefales dog at placere et separerende geotextil på gabionens bagside før opfyldning. Avvattning: För att undgå oavsiktligt vattentryck på konstruktionen bör man bygga in en dränering för att avleda vattnet bakom stödmuren. Det är inte nödvändigt att lägga dräneringsgrus eller dräneringsmattor på baksidan av gabionerna. Man rekommenderar dock att sätta en separerande geotextil på gabionens baksida innan motfyllning. Opbygning af muren og efterfyldning: Opbygning af muren og efterfyldning sker lagvis og en god komprimering skal tilsikres. Uppbyggnad av muren och motfyllning Uppbyggnad av muren och motfyllning skall ske lagvis och fyllningen måste komprimeras ordentligt. Monotec gabioner Funderingsdybde Grävdjup Bagskråning Baklutning Komprimeret bagfyld Komprimerad motfyllning Drænrør / Dränrör Stabilgrusfundament/betonfundament Stabiliseringsfundament/betongfundament Byggros kvalitetsstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 9001:2000 Byggros kvalitetsstyrningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2000 Producent: Rothfuss GmbH & Co. Schloßhaldenstraße 7 D Hemmingen De anførte informationer/tekniske data er baseret på vor og producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises. Införd information/teknisk data är baserade på producentens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationen omfattas i övrigt av bg Byggros ab s gällande sälj- och leveransbestämmelser, vilka vi hänvisar till. Forhandler: Återförsäljare: Byggros A/S bg Byggros ab Springstrup 11 Box DK-4300 Holbæk Malmö Tel Tel. +46 (0) Fax Fax +46 (0) /266

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska

Driftsvejledning/Bruksanvisning. ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO. Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska Driftsvejledning/Bruksanvisning ECOVENT -Ventil N_/ECO / W_/ECO ECOVENT Valve N_/ECO / W_/ECO Udgave/Utgåva 2014-07 Dansk/Svenska engineering for a better world GEA Mechanical Equipment 2014-07 Ventil

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Ny viden om kalk og kalkmørtler

Ny viden om kalk og kalkmørtler Ny viden om kalk og kalkmørtler Dansk Selskab for Materialprøvning og -forskning (DSM ) Danish Society for Materials Testing and Research (DSM ) Copenhagen 1999 Ny viden om kalk og kalkmørtler Kalk og

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Stregtegninger og indbygningstips

Stregtegninger og indbygningstips Stregtegninger og indbygningstips 2008 Indholdsfortegnelse Installationsskema indbygningsapparater 3 Indbygningstips Indbygningskomfurer 4 Indbygningsovne 5 Mikro- og mikro-kombiovne 6 Kogesektioner 7

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Udgivet 01.11.2008 Overordnet ansvar: hmbm Godkendt 01.09.2008 Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: 75-0041 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

Læs mere