Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studievalg Nordjylland, Årsrapport 2012"

Transkript

1 Studievalg Nordjylland, Årsrapport Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik - kontaktstatistik og overgangsfrekvenser Gymnasiale overgangsfrekvenser. Der er vækst i andelen af elever med gymnasial eksamen der går i gang med en videregående uddannelse. I Nordjylland er væksten er størst for overgangen efter 15 mdr, nemlig 4,5% i perioden og 33% siden 2004 (på landsplan 2,7% fra og 30% siden 2004). Overgangen efter 27 mdr er steget med 4,5% i og med 22% siden 2004 (på landsplan er tallene hhv 3% og 23%). Det er næppe muligt at komme med entydige forklaringer på den nordjyske vækst sammenlignet med landstendensen (og forskellen mellem Nordjylland og resten af landet er heller ikke markant). Men Nordjylland er kendetegnet ved et godt samarbejde mellem de videregående institutioner, ungdomsuddannelserne og Studievalg, med stor enighed om at løfte regionens uddannelsesniveau og relativt stor enighed om indsatserne. Region Nordjylland har samme målsætning og har strategisk arbejdet hen mod denne i samarbejde med de nævnte aktører og erhvervslivet. Studievalgs bidrag har især handlet om at sætte videregående uddannelse landsdækkende, som mål for gymnasial uddannelse på elevernes dagsorden. Denne vækst er kommet samtidig med en stor vækst i tilgangen (19% siden 2004) og bestanden på de gymnasiale uddannelser (26%) i Nordjylland. Den nordjyske demografi er kendetegnet ved et generelt lavt uddannelsesniveau, og væksten i tilgang og bestand består således især af unge fra uddannelsesfremmede hjem. Det medfører faglige og pædagogiske udfordringer i gymnasierne, og for Studievalg Nordjylland medfører det vejledningsmæssige udfordringer mht at synlig- og tydeliggøre, hvad videregående uddannelse er, kræver og kan føre til. Den opgave søger vi at løse via gennemarbejdede kollektive oplæg for alle årgange på alle skoler, differentieret efter gymnasial type og lokale målgruppekarakteristika, via stærk satsning på oplevelsesbaserede, hands-on tilbud (Studie- og erhvervstræf og messe, Studiepraktik, Åbent Hus og Studerende for en dag), i stærkt samarbejde med de videregående uddannelser og med stadigt øget opbakning fra de gymnasiale institutioner. Hertil tilbyder vi individuel og gruppebaseret vejledning til de elever, der yderligere har behov herfor. Vi har de senere år øget indsatsen mht at identificere og indkalde elever med udvidet behov til særlig vejledning på de uddannelsestyper, hvor udfordringen er størst og overgangen lavest, nemlig hf og hhx. Overgangsfrekvenserne er fortsat lavere end på stx og htx, men der er samtidig på hf og hhx de klart største vækstrater er mht overgangene: 33% siden 2004 på hf (både efter 15 og 27 mdr) og for hhx 58% efter 15 mdr og 35% efter 27 mdr. Studievalg Nordjyllands aktiviteter er registreret i de kvartalsvise kontaktstatistikker, som på enkelte punkter kan suppleres med yderligere interne registreringer. Mht individuel vejledning følger nøgletallene herunder Ændring Individuel vejl. I alt % Heraf skoler % heraf butik %

2 Som det fremgår, er antallet af individuelle vejledningsaktiviteter steget, både i den åbne vejledning, og (mest) på skolerne. Væksten er især sket i vejledningen af unge i ungdomsuddannelse, mens vejledningsaktiviteter i forhold til unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne er status quo Ændring I ungdomsuddannelse % Unge og voksne uden for % Ændringerne afspejler Studievalg Nordjyllands øgede satsning på at være mere tilstede på skolerne i form af træffetider og herunder en øget indsats for at eleverne udnytter vore træffetider, bla via øget samarbejde og henvisning fra skolernes fastholdelsesvejledere. Hertil kommer en øget indsats mht at screene elever (især afgangs-) for udvidet behov med efterfølgende indkaldelse og vejledning af disse. Antallet for unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne er ikke steget. Men henvendelserne og de individuelle vejledningsopgaver med denne målgruppe er kendetegnet ved tungere, mere tids- og videnskrævende vejledninger, kort sagt med udvidet behov: der er flere med udenlandsk baggrund, studieskiftere, personer med personlige problemer, handlingshæmmende tvivl mv. Kollektiv vejledning: Antallet af kollektive oplæg er faldet fra 733 i 2011 til 618 i 2012 (og et tilsvarende fald i antal deltagere fra til ). Det skyldes først og fremmest, at vi har droppet at orientere og motivere afgangseleverne i gymnasierne om Studiepraktik ved en separat, ressourcekrævende klasserunde. I stedet sker det ved et fremrykket kollektivt vejledningsarrangement i august. Det har vist sig at give rigtig god mening og uændret stor Studiepraktik-deltagelse. Tallet for kollektive oplæg og deltagere dækker også over oplæg for 1. årgangsforældre i gymnasier, typisk i forbindelse med valg af studieretning og valgfag: 5 oplæg med 720 deltagere. Samt oplæg på højskoler, for værnepligtige i forsvaret, for unge ledige på kontanthjælp i alt 16 oplæg med 940 deltagere unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne. 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år, herunder lokale brugerundersøgelser Studievalg Nordjylland lægger megen vægt på at sikre og udvikle kvaliteten i vore vejledningsydelser. Det gør vi via faste interne (personale) møder hver 14. dag, hvor fokus overvejende er på vidensdeling, erfaringsudveksling og drøftelser af, hvordan vi løfter og udvikler de forskellige vejledningsopgaver. Fire gange årligt holder vi vejledningsfaglige møder med intern metodeudvikling af vejledningsfaglige emner, evt med ekstern kursusbidrag. Der holdes et årligt revisionsmøde i februar, hvor rammer og struktur for det vejledningsfaglige koncept overfor målgrupperne drøftes og revideres. På et efterfølgende 2 dages planlægningsseminar foretages konkret udvikling af udvalgte emner, og der lægges tidsplan for årsplanlægningen i det kommende skoleår. I januar 2012 blev afholdt to dialoggruppemøder med udvalgte elever fra forskellige gymnasiale skoler og årgange. Deres input i forhold til SVNs vejledningskoncept, med hovedvægt på de kollektive oplæg, gav nyttig viden og anledning til at justere på både detaljer i indholdet og formen. SVN afholder gruppevejledning i form af strukturerede workshops med elever (især afgangs) som er screenet mhp at identificere barrierer for uddannelsesvalget. Disse workshops evalueres af deltagerne og giver værdifuld feedback som vi anvender i tilpasningen af disse workshops. Hovedbudskabet er dog, at workshop-formen er velfungerende mht at hjælpe deltagerne til større forståelse for deres valgmuligheder og til at overkomme deres barrierer.

3 SVN afholder fast årligt et evalueringsmøde med vejledere og kontaktpersoner fra alle gymnasiale uddannelser i regionen, samt et med kontaktpersoner fra alle videregående uddannelser. Begge dele giver værdifuld tilbagemelding og bidrager til vores udvikling og tilpasning af vejledning og samarbejde. Centerleder deltager i netværksmøder med alle UU-ledere i regionen flere gange årligt tre gange i her drøftes samarbejdsflader, og lægges rammer for gensidig henvisning af vejledningssøgende. Det er vores indtryk, at den gensidige viden er tilstrækkelig. SVN tilbyder desuden kurser for UU ernes vejledere i det videregående uddannelsessystem og adgangsveje. I 2012 er dette afholdt for to UU-centre. SVNs medarbejdere deltager aktivt i de fleste af Studievalgs tværgående erfa-udvekslingsgrupper (Udvidet behov, Synlighed, Kollektiv vejledning, EUD, IT, Kvalitet og evaluering, IB), og henter viden og inspiration som indgår i SVNs aktiviteter. Flere af grupperne fungerer desuden som udviklere og initiativtagere til fælles aktiviteter synlighedsmateriale, rollemodelfilm, UB-barriere-definitioner mv. I 2012 har SVN deltaget i to projekter i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner, finansieret af Region Nordjyllands Uddannelsespulje: et har handlet om at udvikle og afprøve konkrete metoder til at nå og vejlede VUC-kursister mhp at flere vælger videregående uddannelse. Et andet har handlet om at rekruttere og anvende rollemodeller med uddannelsesfremmed baggrund mhp at motivere elever med tilsvarende baggrund til at tage videregående uddannelse. Begge projekter har resulteret i metoder, som vil blive anvendt i almindelig praksis fremover. Et konkret udbytte var bla en række rollemodelfilm, samt et VUC-rettet screeningsredskab. I 2012 har det specifikt bidraget til den interne videns- og kvalitetsudvikling, at centerleder og medarbejdere på VUS s opfordring har udviklet og bidraget til et samlet idekatalog til aktiviteter der kunne bidrage effektivt til at nå 60%-målsætningen (den såkaldte 50 mio-pulje). Tilsvarende på opfordring har SVN bidraget aktivt til udviklingen af et drengeprojekt, og til et notat om ændring af kvote 2-systemet. Endelig har tilbudsgivningen til den fremtidige Studievalg-opgave afstedkommet mange interne drøftelser af mulige og ønskede koncepter og aktiviteter. Det har bidraget væsentligt til vores fælles forståelse og skærpelse af disse og kostet mange ressourcer. I august 2012 har VUS fået Epinion til at udarbejde en Analyse af Studievalg. Datagrundlaget er spinkelt og afdækker på de fleste områder primært forholdene i de to regioner der konkret blev lagt til grund for undersøgelsen. På et par områder vurderer SVN dog, at rapporten kan bidrage til vores kvalitetsudvikling: Jobcentrenes viden om Studievalg og grænsefladerne mellem os og UU og mellem os og evejledning medfører tilsyneladende misforståelser og fejlhenvisninger. Den udfordring vil vi adressere. Tilsvarende kan der være brug for øget info-indsats over for UU-centrene. Rapporten bekræfter også delvis SVNs opfattelse af, at erhvervsskolerne i praksis ofte mener det ikke giver mening at lade Studievalg stå for vejledningen om videregående uddannelse. Også den opfattelse vil vi søge at udfordre. SVNs kvalitetssikring og udvikling omfatter også at medarbejderne enkeltvis eller kollektivt deltager i diverse kursus-, seminar- og konferenceaktiviteter, institutionsbesøg mv, som giver ny inspiration eller viden, som efterfølgende deles med hele centret. I 2012 har de fleste i SVN deltaget i Region Nordjyllands biannale uddannelseskonference, i kursus om optagelse.dk (sammen med personale på de videregående uddannelser, og i øvrigt planlagt af SVNs centerleder), i seminar om rekruttering og fastholdelse til naturvidenskabelige uddannelser - og i institutionsbesøg på AU, AAU, UCN (Offentlig Administration og Financial Controller), EAAA Jordbrugsteknologi, Danias lokaliteter og uddannelser, Rytmekonservatoriet, KDAKs uddannelser, Metropol (Radiograf, Katastrofe-og risikomanager), DTU, AAU CPH. Enkeltvis har medarbejdere deltaget i bla. konference om Facebook i vejledningen, Årsmøde for vejledere ved de videregående uddannelser (incl. planlægningen af samme), i netværksmøde med universiteterne og evejledningen, i UU-ledernes årlige konference.

4 3. Status for opfyldelse af uddannelseskrav for vejledere Ud af SVNs 9 vejledere opfylder 2 vejlederuddannelseskravet. 4 har gennemført de tre obligatoriske moduler i DUEK. To medarbejdere er i gang med at tage de tre obligatoriske moduler. Alle er - på den baggrund og især tidligere uddannelse samt omfattende intern vidensdeling og praksiserfaring med vejledningen yderst velkvalificerede fuldtidsvejledere. Uddannelseskravet i Studievalg-bekendtgørelse medfører imidlertid, at det er nødvendigt at have hele DUEK-uddannelsen eller tilsvarende. SVNs beslutning er derfor at alle, som ikke opfylder kravet, tager de tre obligatoriske moduler og derefter søger realkompetencevurdering mhp at have formelle kompetencer svarende til hele uddannelsen. SVN har i 2012 kontaktet UCSJ mhp at få vejledning til at planlægge et RKVforløb og fået afslag. Vi har derefter kontaktet VIAUC og modtaget meget grundig og konkret vejledning i, hvad der skal til og hvordan man kan gå til opgaven. Vi har internt aftalt et mødeforløb, hvor vi gensidigt støtter hinanden i arbejdet med at søge RKV, og håber at de fire kan gennemføre og opnå realkompetence inden udgangen af Det ændrer ikke ved, at det er en yderst ressourcekrævende proces, som er vanskelig for den enkelte og for organisationen at passe ind i en hverdag der er helt fyldt ud med vejledning og direkte vejledningsrelaterede opgaver. Omvendt giver det store ressourcemæssige træk, som belaster centrets vejledningsmæssige kapacitet, at hver vejleder skal være fraværende fra arbejde i en ud af fem dage ugentligt i store dele af de tre år, det tager at tage en hel vejleder-diplomuddannelse. Mange ansatte bliver ikke i stillingen i mange år, og det betyder at ressourcetrækket starter forfra med hver ny ansat. I takt med at det nu alene er UU- og Studievalg-vejledere, der har bekendtgørelsesmæssige vejlederuddannelseskrav, er markedet blevet mindre, hvilket resulterer i, at vejledere under uddannelse kan blive nødt til at rejse langt (aktuelt fx til Aarhus) efter de enkelte moduler. På den baggrund vil SVN gerne endnu engang fremsætte følgende forslag: Ledelserne i Studievalg og UU gives autorisation til at vurdere og godkende medarbejdernes vejledningskvalifikationer, således at dette (evt. delvist) erstatter behovet for RKV eller uddannelse. Kriterierne for godkendelse udvikles i et samarbejde mellem ministerium, vejledningscentrene og professionshøjskolerne. Og/eller Ministeriet sikrer, at udbyderne af uddannelsen etablerer ensartede, overkommelige og enkle procedurer og indholdskrav til en realkompetencevurdering, samt at mulighederne for merit for uddannelses-aktiviteter i en ansøgers grunduddannelse lempes betydeligt. Og/eller Der udvikles en ny, kortere (fx 30 ECTS) og mere målrettet vejlederuddannelse til vejlednings-instanserne med fuldtidsvejledningsfunktioner og uddannelseskrav altså UU og Studievalg. Denne gøres til det fremtidige krav til vejlederuddannelse og skrives ind i bekendtgørelsen som sådan. Den nuværende uddannelses obligatoriske moduler bør give fuld merit. 4. EUD indsatsen - herunder samarbejdet og aftaler med erhvervsskolerne Det forgangne år har været præget af at SVN har arbejdet på at få mere håndfaste aftaler med de enkelte erhvervsskoler. Vores koncept har hidtil bygget på en aftalemodel, hvor skolerne selv skulle melde ind til deres SVN-vejleder og foreslå oplæg, når det passede med deres skemaer for hhv grundforløbs og hovedforløbshold. Den model har vist sig ikke at fungere tilfredsstillende, og vi har derfor arbejdet videre med vore erfaringerne med visse skoler, hvor SVN-vejlederen tager aktiv kontakt flere gange for at få aftaler om vejledning og oplæg for eleverne. Det er afgørende for mulighederne for at lave aftaler at

5 skolernes ledelse bakker både op både mht policy og på det konkrete plan ved at sikre at de enkelte afdelingers ledere gøres ansvarlige. SVN har i løbet af 2012 fået kontakt med og gang i samarbejdet med samtlige erhvervsskoler i regionen. Det er SVNs mål at blive en naturlig del af de tilbud, som eleverne kan anvende mens de er i gang med og efter afsluttet uddannelse og vi arbejder derfor på at være i de relevante læreres og vejlederes bevidsthed. Udfordringen er stor, og vil fortsat være det. De enkelte uddannelser er præget af små hovedforløbshold, som typisk er på skoleophold forskudt for hinanden. Så dels kommer SVN ud for at tage stilling til om vi kan møde op på en skole måske i stor geografisk afstand med under 10 elever, og dels skal de fleste aftaler laves med forskellige personer, nemlig dem, der er ansvarlige for det enkelte forløb på den enkelte uddannelse på den enkelte skole. Det er desuden en udfordring at få lavet aftaler med en tilstrækkelig tidshorisont. SVN arbejder med årsplanlægning af opgaverne ift de gymnasiale uddannelser, og det kan være vanskeligt at indpasse aktiviteter på erhvervsskoler, som kan blive aktuelle med relativt korte varsler. SVN arbejder på at få aftaler med skolerne om så vidt muligt at samle flere hovedforløbshold på samme dag på skolen. Det giver langt bedre vilkår for at afholde vejledningsoplæg, og eventuelt kombinere med besøg af repræsentanter for relevante videregående uddannelser. Den øgede indsats fra SVNs side har da også givet resultater. I 2011 holdt vi 12 oplæg med i alt 353 deltagende elever. I 2012 har vi holdt 18 oplæg med i alt 678 deltagere. I forlængelse af hvert oplæg tilbyder vi individuel vejledning, hvor de mest konkret interesserede henvender sig. I 2012 har vi registreret i alt 24. En del henvender sig efterfølgende, ved en træffetid på det tilknyttede erhvervsgymnasium eller ved SVNs åbne vejledning i Aalborg, telefonisk, pr mail eller personligt. I alt har vi i den åbne vejledning registreret 97 individuelle vejledninger med unge i gang med erhvervsuddannelse, og 133 med afsluttet erhvervsuddannelse. SVN har udarbejdet et webbaseret spørgeskema, som afdækker hovedforløbselevernes eventuelle motivation mht videregående uddannelse. I alt har 383 elever fordelt på 11 skoler udfyldt skemaet i 2012, og 238 af disse er efterfølgende blevet kontaktet mhp. vejledning og deltagelse i Studie- og erhvervstræf. Overgangsfrekvenserne fra EUD er, som for de gymnasiale, opgjort dels 15 mdr. efter afsluttet eksamen og dels 27 mdr. Erhvervsuddannedes beslutning om videregående uddannelse sker typisk efter et antal år på arbejdsmarkedet, og det giver ikke nødvendigvis god mening at måle på de tidlige overgangsfrekvenser. Tallene viser i øvrigt at overgangen efter 15 mdr. er faldet fra 2009 til 2010 over hele landet (mens den er steget betragteligt siden 2004). Overgangen efter 27 mdr. er steget over hele landet. 5. Samarbejdet med de gymnasiale uddannelser Studievalg Nordjyllands koncept for vejledning på de gymnasiale uddannelser omfatter i hovedpunkter: Kollektiv vejledning i en progression fra første årgang til afgangsårgang. Det er aftalt i samarbejdsaftaler med hver skole, at den kollektive vejledning er obligatorisk for eleverne. Målet er at eleverne klædes på mht. muligheder i uddannelsessystemet, valgredskaber mhp. at opnå valgkompetence, at de får viden om krav, optagelse, ansøgning, sammenhænge ml. uddannelse og job mv. og at de i gøres mest mulig selvhjulpne. Oplæggene er differentieret ift. gymnasial uddannelsestype, og justeres årligt i overensstemmelse med vore oplevelser, erfaringer og tilbagemeldinger fra eleverne. Forhold om udvidet behov og uddannelsesfremmed baggrund italesættes aktivt i oplæggene og eleverne opfordres til at søge yderligere vejledning. Alle får udleveret visitkort til skolens faste Studievalg-vejleder, og der er udarbejdet handouts, øvelsesmateriale eller foldere tilpasset hvert oplæg/årgang.

6 Individuel vejledning tilbydes i form af træffetider månedligt på hver skole med web-baseret booking - og løbende adgang til mail- og telefonisk vejledning. Vejledningen er åben for alle med behov herfor, men især italesættes det, at den er målrettet til elever med udvidet behov. I 2012 har SVN udvidet indsatsen mhp at skolernes vejledere i øget omfang henviser elever med behov til den individuelle vejledning, og vi har stærkt øget omfanget af screeninger med efterfølgende vejledning af elever med udvidet behov. Se også afsnittet om udvidet behov. Eksterne vejledningsarrangementer. SVN arrangerer hvert år i januar regionens største vejledningsarrangement, Studie- og erhvervstræf, i samarbejde med messen Uddannelse Uden Grænser. Her kan elever og andre interesserede få inspiration til de konkrete uddannelsesmuligheder og kontakt til uddannelserne. Studiepraktik er et årligt tilbud til afgangseleverne om at prøve en videregående uddannelse i 2-3 dage her opnår eleverne stor afklaring af valget. Åbent hus og informationsmøder, Studerende for en dag er yderligere tilbud på de videregående uddannelser. SVN inddrager aktivt disse tilbud i vejledningen, og flere og flere afgangselever benytter dem. Samarbejdet med gymnasierne er positivt og gnidningsfrit men med en del variation fra skole til skole. Vi oplever en klar anerkendelse af, hvad vi kan og gør ift eleverne. Der er en stadig øget opbakning i form af henvisning til Studievalgs individuelle og kollektive vejledning. Det er SVN s klare opfattelse at størstedelen af eleverne har nytte af vores vejledning, og at de fleste opnår at blive selvhjulpne. Den typiske unge har et behov for at opfatte den indsigt og valgkompetence de opnår (i høj grad via Studievalgs vejledning) som erkendelse og indsigt hun/han selv har udviklet. Dermed bliver oplevelsen af Studievalgs vejledning hos den enkelte til noget mindre, end den påvirkning vi faktisk har. En øget andel af eleverne bruger SVN s individuelle vejledningstilbud. De har alle behov for vejledning, men andelen med udvidet behov, der søger vejledning, øges også. Det er SVNs oplevelse, at der i gymnasiet nu er elever, som ikke er fagligt og personligt egnede til at gå der, og som ikke opnår at blive uddannelsesparate i forhold til videregående uddannelse. Nogle af disse kommer i SVNs individuelle vejledning og er meget tunge at vejlede. Mange af dem oplever sig ikke i målgruppen for at søge videregående uddannelse og opsøger os ikke, heller ikke på direkte opfordring. Også andre elever, som kunne have glæde af vores vejledning er svære at nå de søger at undgå udfordringen ved konfrontationen med en vejleder, selv om de i vores optik netop har brug for vejledning. SVNs egne kollektive vejledningsarrangementer på skolerne har til opgave at give inspiration, viden og redskaber mhp at gøre eleverne valgkompetente og til selv at undersøge uddannelsesmulighederne fx på Som et væsentligt supplement hertil er de eksterne arrangementer stedet, hvor eleverne bliver præsenteret for de faktiske uddannelser og kommer til at møde disse og institutionerne. Det er de eksterne arrangementer der sætter kød og blod på elevernes forståelse for, hvad videregående uddannelse faktisk er. Her møder eleverne uddannelsesmiljøet, studerende, studieformer, sprogbrug, undervisningens rammer mv. SVN har integreret tre eksterne arrangementer i vores vejledningskoncept ift de unge: Studie- og erhvervstræf, som SVN selv organiserer og afholder i samspil med messen Uddannelse Uden Grænser. Arrangementet er obligatorisk for elever i 2. og 3. årgang (på enkelte skoler andre eller kun en enkelt årgang). I alt deltager ca 7800 fra gymnasierne. Hertil inviteres og deltager et mindre antal i erhvervsuddannelserne og unge som har afsluttet en ungdomsuddannelse. Ved træffet kan eleverne og andre interesserede vælge mellem 50 oplæg om alle videregående uddannelser, om erhverv/brancher og om forhold rundt om studierne. Eleverne i gymnasiet skal deltage i oplæg og vælger i gennemsnit 2 oplæg hver. Studie- og erhvervstræf er det største vejledningsarrangement i

7 Nordjylland, og et meget vigtigt element i gymnasieelevernes afsøgning af, hvilke uddannelser og/eller erhvervsområder - der kan have interesse for den enkelte. Arrangementet nyder stor anerkendelse blandt især de videregående uddannelsesinstitutioner, og klar opbakning fra gymnasierne. SVN lægger rigtig mange ressourcer i form af timer og penge i organisering, planlægning og afholdelse af arrangementet. Studiepraktik er et landsdækkende koncept som giver afgangselever mulighed for at besøge videregående uddannelse i 3 dage, og her afprøve studiet, studieformerne, studiemiljøet, de studerende og underviserne. Det er et enestående godt vejledningstilbud med henblik på at den enkelte deltager afklares i sit valg enten positivt, eller i form af en begrundet erkendelse af at det ikke skal være denne uddannelse og/eller denne institution. SVNs rolle er at præsentere og motivere eleverne for tilbuddet. Desuden er SVN frikøbt af Region Nordjylland til at stå for den regionale markedsføring og organisering af transporttilbud i Nordjylland. En SVN-medarbejder er frikøbt til landssekretariatet for Studiepraktik og centerleder er medlem af styregruppen. På landsplan deltog i elever, langt de fleste af dem afgangselever fra de gymnasiale uddannelser af dem var nordjyder. Godt 600 (30%) af Nordjyderne var i Studiepraktik uden for regionen, og de nordjyske institutioner fik besøg af 1090 praktikanter fra andre regioner. I alt deltog 40% af alle nordjyske afgangselever hvilket er den højeste andel i landet. Der er foretaget en evaluering blandt deltagerne, som massivt vidner om at Studiepraktikken har været af meget stor betydning for deres afklaring og valg. Det svarer fuldstændig til SVNs oplevelser med eleverne efter deltagelsen. Det er rigtig ærgerligt, at de københavnske videregående institutioner kun i meget begrænset omfang deltager i Studiepraktik både for de københavnske unge og for unge fra resten af landet. Åbent Hus på de videregående uddannelser er et godt tilbud, ikke mindst til dem, der ikke deltog i Studiepraktik, eller som der ikke fandt den rigtige uddannelse. SVN præsenterer og opfordrer eleverne til at deltage. 6. Udvidet behov - indsatsen - metoder og erfaringer SVN har i 2012 udvidet indsatsen mht at identificere og vejlede elever med udvidet behov i ungdomsuddannelserne. Desuden er en større andel af de henvendelser, vi får i den åbne vejledning, fra unge og voksne med tungere problemstillinger, og dermed udvidet behov. Fx er antallet af henvendelser fra personer i videregående uddannelser især studieskiftere steget fra 318 i 2011 til 447 i I alt er antallet af vejledningsaktiviteter med udvidet behov i den åbne vejledning steget fra 829 i 2011 til 1443 i En del af væksten hænger sammen med flere tunge henvendelser fra unge og voksne uden for uddannelsessystemet og en større del med SVNs udvidede indsats og kontakt med elever med udvidet behov i ungdomsuddannelserne. SVN har i 2012 bla arbejdet med mere systematisk kontakt til Jobcentrene mhp at nå en større del af de borgere, som har en gymnasial eller faglig uddannelse, men ikke er kommet i gang med videregående uddannelse. Kontakten er især skriftlig og består i aftaler om at vi sender materiale om relevante aktiviteter (aktuelle åbne vejledningsarrangementer, ansøgningsfrister, info om procedurer og regler mv) til vore kontaktpersoner på Jobcentrene. Herved øges samtidig Studievalgs synlighed. Det er ikke muligt at opgøre præcist, men det er vores opfattelse at flere kommer henvist fra Jobcentrene. SVN har udvidet indsatsen mht tilstedeværelse og oplæg i sammenhænge hvor unge (og voksne) i de relevante målgrupper færdes: på højskoler, værnepligtige i forsvaret, på sprogskoler, unge ledige på

8 kontanthjælp på Jobcentrene. I alt har vi i 2012 holdt 16 oplæg med 940 deltagere, unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne. Et tilsvarende tal har vi ikke for 2011, men det er klart en forøgelse. SVN har i 2012 øget indsatsen dels mht. samarbejde med gymnasierne om identifikation og håndfast henvisning af elever med udvidet behov, og dels screenet flere elever i ungdomsuddannelserne og indkaldt flere til samtale. I alt er screenet 1230 elever (vi har ikke et tilsvarende tal for 2011) og heraf indkaldt 530 med udvidet behov til individuel eller workshop-vejledning (252 i 2011). Det er SVNs opfattelse, at den aktive indkaldelse, via både SMS og mail og til et fastlagt tidspunkt og lokale, af de pågældende elever er den rette måde at gøre det på. Eleverne har naturligvis mulighed for at melde afbud, men en stor andel ca 80% - tager mod tilbuddet og møder op. Det er desuden SVNs klare indtryk at vejledningen gør en forskel. Eleverne reagerer positivt på at blive mødt hvor de er i valgprocessen, få præsenteret muligheder, få perspektiver på valget, blive udfordret, få aflivet skæve forestillinger eller hvad behovet nu er. De afholdte workshops evalueres umiddelbart ved afslutningen, og meldingerne her er klart overvejende positive. SVN har i 2012 udviklet et særligt gruppevejledningskoncept tilpasset drenge, og forsøgt os med kønsopdelte workshops på enkelte skoler. Dette for at imødekomme drengenes præferencer for valgparametre som løn, synliggørelse af jobmuligheder mv. Fremmødet er stort og evalueringerne positive, og SVN vil også fremadrettet have fokus på at finde frem til drenge med udvidet behov og give dem det rette tilbud. Efter vejledningen får eleverne desuden et tilbud om opfølgende vejledning, som de kan tage imod eller lade være. Når en elev har haft én vejledning, er der i højere grad hul igennem til opfølgende henvendelser. Alle der er screenet, men ikke udvalgt med udvidet behov, får skriftligt tilsendt en mail med vejledning om hvordan de individuelt kan arbejde videre med deres valgproces. 7. Anvendelse og erfaringer med UddannelsesGuiden Uddannelsesguiden, ug.dk, er et afgørende vigtigt redskab, dels for elevers og andre vejledningssøgendes mulighed for at være selvhjulpne i forhold til deres undersøgelser og valg af uddannelse, og dels som Studievalg-vejledernes arbejdsredskab og opslagsværk. Ug.dk fungerer godt, er næsten i alle situationer korrekt og opdateret mht information, og indeholder mange gennemtænkte løsninger og nyttige redskaber, som støtter overblik, indsigt og valg. Især fungerer portalen godt som arbejdsredskab for professionelle brugere som Studievalgs vejledere. For unge og andre vejledningssøgende er portalen så omfattende, at det ofte giver vanskelighed at udnytte den på den mest hensigtsmæssige måde. Unge vejledningssøgende har ikke nødvendigvis megen tålmodighed, og deres umiddelbare søge-adfærd vil være at skrive en uddannelse i søgefeltet. Dukker den ikke op, helst som et af de første hits, vil en del give op. SVN introducerer ug.dk i de kollektive oplæg for 1. årgang. Portalen nævnes og vises af SVN ved alle andre givne lejligheder, både ved kollektiv og individuel vejledning. Udfordringen er bla, at den typiske elev kun er interesseret, hvis hun/han umiddelbart skal bruge informationen til noget. Det er derfor afgørende for ungdomsuddannelsers anvendelse, at portalen er indrettet intuitivt tilgængelig, og med redskaber, som giver genklang ift de unges undersøgelsesbehov. De sidste år har Studievalg, UVM og Schultz haft en god og målrettet dialog og har indgået i udviklingssamarbejder, som tydeligt har forbedret portalens anvendelighed. Som det væsentligste eksempel kan nævnes Studievælgeren, som er et afgørende gennembrud mht at støtte mange unges afklaring og søgning af relevante uddannelser. SVN inddrager Studievælgeren som en del af den kollektive vejledning i 2.g, og anvender i vid udstrækning både den trykte og den digitale udgave i vejledningen. Studievælgerens anvendelighed vil kunne forbedres betydeligt ved at uddannelserne under de enkelte

9 interesseområder opdeles i uddannelsestyper (universitet, prof.bachelor og erhvervsakademi) allerede i faneblad to (Uddannelser). Der savnes et beslutningsstøtteværktøj på ug.dk. Evt i form af et redskab (eller flere), som den unge kan bruge til at teste sig selv mht interesser, evner/kompetencer og/eller personlighed/egenskaber. Det er meget efterspurgt blandt de unge. Et redskab som kan opfylde det formål bør udvikles og integreres i ug.dk, gerne med kobling til Studievælgeren. Studievælgeren, hvor unge kan udvælge og undersøge videregående uddannelser ud fra i alt 12 interesseområder, er som sagt rigtig nyttig for de unge, der kan identificere et interesseområde. Det er ikke alle der kan det, og ikke alle, der er i en valgfase, hvor det giver mening. Der kan med fordel kobles et selv-indsigt-redskab på til dem, der har behov for denne mere personlige afklaring. Funktionen, hvor der ud for hver uddannelsesartikel vises Uddannelser der ligner er en anden vigtig og intuitivt let anvendelig funktion. Bla på baggrund af Studievalgs opfordringer er der i stigende grad etableret visning lignende uddannelser på højere eller lavere niveau. Der er fortsat plads til og behov for forbedring. Logikken bag udvælgelsen af lignende uddannelser forekommer traditionel og forudsigelig, hvor der i stedet kan være behov for eksempler, der udvider perspektivet og giver nye muligheder. Fx er lignende uddannelser til Medicin for det første udelukkende universitetsuddannelser (sygeplejerske, fysioterapeut m.fl. mangler), og for det andet mangler alternativer, som fokuserer på den naturvidenskabelige interesse (uddannelser inden for lægemiddeludvikling, behandlingsunderstøttende teknologi mv.). EUD-info: ug.dk har hidtil været vanskelig at anvende for folk med erhvervsuddannelse og interesse for (men ingen kendskab til) videregående uddannelse. Her er det yderst nyttigt, at der er etableret på Studievalgs direkte opfordring en funktion Vil du videre med en erhvervsuddannelse, hvor det konkret kan ses, hvilke videregående uddannelser man, med en given eud-uddannelse, kan komme direkte videre på. Desværre er den ikke nem eller intuitiv at finde, og Studievalg savner en direkte link-mulighed. Kravet om, at ug.dk altid skal vise de korrekte, besluttede informationer giver dog også svagheder. Som eksempel kan nævnes læreruddannelsen, som netop nu er under revision. Ug.dks artikel handler om den eksisterende uddannelse, men den forventes ændret på en række punkter som er væsentlige for de potentielle ansøgere. Det ville være nyttigt, hvis ug.dk kunne lave en beskrivelse, med passende forbehold, af, hvad forslagene til ændringer medfører, så ansøgerne havde et bedre grundlag at beslutte på, selv om en bekendtgørelse fortsat er i høring. 8. Status for samarbejde med evejledning SVN har gode relationer til og kommunikation med evejledning, hvilket bla er kommet til udtryk i en smidig udnyttelse af fælles ressourcer. Konkret har SVN fx lånt vores medarbejder som er deltidsansat i evejledningen i et antal ekstra timer da der var specifikt behov for dette og evejledning får tilsvarende ekstra timer på et andet tidspunkt. Den delte ansættelse af en medarbejder fungerer godt og giver god mulighed for gensidig indsigt. SVNs medarbejder og en evejleder med baggrund i UU har aftalt job-swap mhp. at lære hinandens vidensområder og se hinandens arbejdsmetoder. Studievalg har på lederplan samarbejde og koordinering af indsatser med evejledning. Men i øvrigt har SVN ikke meget konkret samarbejde. Vi henviser generelt og især i kollektiv vejlednings-sammenhæng. SVN finder ikke ofte anledning til at henvise i individuelle sammenhænge. Det kan fx ske konkret mht viden om erhvervsuddannelse, eller hvis der er behov for den særlige tilgængelighed evejledning tilbyder. Vi oplever yderst sjældent at nogen er henvist fra evejledning, og det finder vi problematisk i betragtning af, at Studievalg dels er eksperter i videregående uddannelse, og dels med de metoder vi har til rådighed, kan

10 tilbyde vejledningssøgende med udvidet behov vejledning, som evejledning ikke kan. Det er dog ikke usandsynligt, at nogle af de tunge vejledningssøgende der henvender sig til SVN, først har søgt vejledning hos evejledning, og er blevet opfordret til at opsøge personlig vejledning. evejledning er fmtl. en del af forklaringen på, at SVN har relativt få (og færre end før 2011) henvendelser via tlf og mail. Det viser sig i tallene især mht. henvendelser fra unge og voksne uden for uddannelsessystemet. Men vi hører også fra elever i ungdomsuddannelserne, at de i et vist omfang anvender evejledningen, især fordi de er tilgængelige på skæve tidspunkter, via medier, som de unge er fortrolige med - og ofte med baggrund i en tro at evejledningen er det samme som Studievalg. 9. Evt. nye tiltag, justeringer og ideer Ug.dk VUS opfordres til at viderebringe forslagene beskrevet i afsnit 7, til VEJ-kontoret i Børne- og Undervisningsministeriet. Der efterlyses mulighed for at Studievalg kan arbejde mere systematisk med målgrupperne af unge og voksne uden for uddannelsessystemet (fx ledige) og med unge i ungdomsuddannelserne mhp at bidrage mere til opfyldelsen af 60% målsætningen som beskrevet i Ydelseskatalog vedr. 60% målsætning_vus som Studievalgcentrene udarbejdede og sendte til VUS i september VUS opfordres til i højere grad at anvende Studievalg til sparring og vidensdeling mht vejledning, valg, optagelse mv. som det fx skete i forbindelse med drøftelser om kvote 2-optagelse. VUS opfordres til at undersøge mulighederne for en mere smidig opfyldelse af vejlederuddannelseskravet, som beskrevet i afsnit 3.

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2010, Studievalg Nordjylland 1 Kommentarer/bemærkninger til studievalg statistik (kontaktstatistik og overgangsfrekvenser) Kontaktstatistikker mv. SVN har haft et lille fald (5%) i samlet antal

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013

Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Årsrapport 2012 Studievalg Østjylland 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indhold og bemærkninger til Studievalg-statistik side 3 2. Kvalitetssikring og udvikling det forløbne år side 5 3. Status for

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling

for HF (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale (med studiepraktik) Lokalebehov: Oplægslokale Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling 05-09-2012 09:10 10:00 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Årsrapport 2013. Studievalg København

Årsrapport 2013. Studievalg København Årsrapport 2013 Studievalg København Indholdsfortegnelse 1. Studievalg Københavns årsrapport mellem to driftsherrer...3 2. Studievalg Københavns statistik 2013...3 2.1 Generelt om kontaktstatistik 2013...

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalgsprocessen. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalgsprocessen Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Program Studievalgs vejledningsprogram Uddannelsessystemet Dvs erhvervsakademi-, professionsbachelor- & universitetsuddannelser Hvordan

Læs mere

evejledning erfaringer fra det første år

evejledning erfaringer fra det første år evejledning erfaringer fra det første år Kirsten Hahn Larsen, leder af evejledning Kirsten.hahn.larsen@uni-c.dk 4174 1600 29. november 2011 2 29. november 2011 3 Hvad er evejledning? Et ekstra landsdækkende

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014

Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2014 0. Indledende betragtninger Året 2014 har for Studievalg Nordjylland (SVN) været præget af stor travlhed. De kontraktbundne driftsopgaver, især på skolerne, fylder

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Studievalg Fyn Årsrapport 2013

Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapport 2013 Studievalg Fyn Årsrapporten er som vanligt udformet efter Uddannelsesministeriets anvisninger. I 2013 har Uddannelsesministeriet ønsket en årsrapport indeholdende følgende

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Studievalg Nordjylland. Årsrapport 2016

Studievalg Nordjylland. Årsrapport 2016 1 Studievalg Nordjylland Årsrapport 2016 2 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der har

Læs mere

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem

Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen. Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Vejledningssystemet i dag Udfordringen Løsningen Gymnasieelevernes inputs til fremtidens vejledningssystem Indhold 4 6 12 16 20 22 Forord Vejledningssystemet i dag Udfodringen Løsningen Det oplever eleverne

Læs mere

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af:

Brugerundersøgelse af Studievalg 2013. Publikationen kan hentes på Uddannelsesministeriets hjemmeside, www.fivu.dk. Udgivet af: Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Brugerundersøgelse af Studievalg 013 Udgivet af: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Postboks 135 1015 København K Publikationen kan hentes

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning inden for

Læs mere

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014

Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Årsrapport 2013 Studievalg Østjylland 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse Kommentarer/bemærkninger til Studievalg-statistik kontaktstatistik og overgangsfrekvenser... 3 Kontaktstatistik... 3 Overgangsfrekvenser

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik)

for HF (med studiepraktik) (med studiepraktik) Lokalebehov: IT-behov: adgang til netopkobling for HF (med studiepraktik) 02-09-2014 13:05 13:55 Aalborg Katedralskole, Sct. Bevidsthed om valgprocessen, bevidsthed om afkast af videregående uddannelse i relation til karrieremuligheder. Motivere til og informere om deltagelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden

Studievalg og karrierevejledning #1 Uddannelsesguiden Emne Hvad gør du? Skærmbillede Studievalg og karrierevejledning #1 www.ug.dk Introduktion til Studievalg Sjælland. Klik på Studievalg nederst på forsiden af UG i kolonnen med overskriften Vejledning. 1

Læs mere

MÅLSÆTNING UU Tårnby

MÅLSÆTNING UU Tårnby MÅLSÆTNING UU Tårnby 2016-2017 1 Forord til målsætning for UU Tårnby 2016-2017 UU ser frem mod et år, hvor vi stadig vil udvikle os, have ambitioner og sætte mål for UU Tårnbys vejledning, men hvor vi

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2014

Evaluering af Studiepraktik 2014 Evaluering af Studiepraktik 2014 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2014... 1 Institutioner og uddannelser... 1 Ansøgere... 1 Hvor mange prioriteter søgte praktikanterne i 1. ansøgningsrunde?...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projekt sommerskole ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Projektrapport, indhold: 1. Formål, tidsplan og økonomi...2 2. Afdækning af årsager til forlængelser...3 3. Andre institutioners erfaringer...4

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Uddannelser på InnoVest

Uddannelser på InnoVest Uddannelser på InnoVest Forslag om organisering og aftaler mellem ansvarlige parter for perioden 2014-2016 Version 2.0 (Godkendt af VidenUdvalget den 17 sep. 2014) 1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Status på vejledningsområdet

Status på vejledningsområdet Status på vejledningsområdet VUE konference 25. August 2008 Steffen Jensen Kontor for Vejledning sj@uvm.dk 3392 5135 Uddannelsesmålsætninger I 2010 skal 85 % af en årgang gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen, 3K uddannelsen Udarbejdet af Studievejleder Anni Bendtsen Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER 11.03.2015 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere