om Stendamsgade og Blegdamsgade i fortid og nutid Af Hugo Malling Larsen, Torkel Hansen, Niels V. Andersen og Erling Lundemann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om Stendamsgade og Blegdamsgade i fortid og nutid Af Hugo Malling Larsen, Torkel Hansen, Niels V. Andersen og Erling Lundemann"

Transkript

1 Nyborg /11/07 10:49 Side 79 To gader i Nyborg om Stendamsgade og Blegdamsgade i fortid og nutid Af Hugo Malling Larsen, Torkel Hansen, Niels V. Andersen og Erling Lundemann Nyborg er bygget op omkring Nyborg Slot. Til slotsmandskabets og borgernes forsyning med mel til brød byggedes få år efter slottets grundlæggelse en vandmølle i nærheden af slottet, Slotsmøllen. I løbet af 1400-tallet flyttedes møllen ca. 50 m mod øst til dens nuværende beliggenhed. For at få den nødvendige tilstrømning af vand til møllen var det nødvendigt at bygge en dæmning. Denne dæmning kaldtes Nørredam. Nørredam blev 1537 til Stendamsgade. Stendamsgade blev i en periode benævnt Store Stendamsgade, idet Lille Stendamsgade lå der, hvor nu Blegdamsgade forløber. Den del af Blegdamsgade, der ender som en vinkelbebyggelse ved Slotssøen, kaldes Krogen (fra 1663). Udtrykket Ravnekrogen er den uofficielle betegnelse for det lille kvarter. Allerede på Christian III s tid har der været en port gennem volden ved hjørnet af Stendamsgade/Blegdamsgade. Frederik III lod bygge hvælvingen gennem voldanlægget, og i 1666 sattes med forgyldning krone og F3 over porten. I mange år lige indtil det store gadegennembrud i 1935 forløb en stor del af trafikken til og fra Nyborg gennem Landporten ad Stendamsgade Slotsgade Kongegade Adelgade til havnen. Den lille bydel ved indkørslen til Nyborg var derfor eftertragtet. I sin bog»nyborg da voldene stod«skriver Henning Henningsen:»Engang i 1850 erne blev de tre hovedgader brolagt med firkantede sten,»kvareresten«, i stedet for de sædvanlige runde; men der skulle spares, og stenene der blev købt var tredje sorts, meget uensartede, af ulige størrelse, som oftest spidse nedefter. Byen var dog alligevel stolt af sin nye brolægning. Stendamsgades brolægning var noget ekstra fint, idet der dertil blev brugt gode svenske sten, som kostede den enorme pris af 20 øre pr. stk.«stendamsgade med de fine byhuse og købmandsgård var det første, man så, når man kørte gennem Landporten ind i Nyborg - Nyborgs visitkort. 79

2 Nyborg /11/07 10:49 Side 80 Stendamsgade Ved siden af politistationen er der en plæne ned mod Slotssøen. Tidligere lå der her tre huse. Lige ved siden af broen over til Slottet lå den gamle telegrafstation. Da telegrafstationen flyttede, blev huset med navnet»falkebo«anvendt som klubhus for ungdomsforeninger i Nyborg. Derefter fulgte ejendommen med en købmandsforretning i stueetagen. Denne købmandsforretning var i en årrække mest kendt for salg af tobaksvarer og drikkevarer af forskellig styrke. Den næste ejendom var det flotte byhus Stendamsgade 5. Huset blev bygget i begyndelsen af 1800-tallet. Den kendte tobaksfabrikant Thuesen ejede i en årrække ejendommen og anvendte den dels til beboelse, dels til kontorer og lager. I nogle år ejedes huset af staten, idet Nyborg Politi havde nogle kontorer der. I forbindelse med planerne om en udvidelse af politistationen blev det besluttet at nedrive ejendommen. Dette medførte mange protester og megen debat. Resultatet blev, at huset blev revet ned. Imidlertid blev byggeriet af en tilbygning til politistationen ikke til noget, idet der bl.a. af fredningsmyndighederne blev nedlagt forbud mod nybyggeri på stedet. Når man i dag står på hjørnet af Stendamsgade og Nørrevoldgade, har man derfor en flot udsigt til Slottet og Slotssøen. Slotsmøllen Møllen, der er en af landets ældste, hørte til slottet og var derfor i kongens eje i en lang årrække. I 1400-tallet flyttedes møllen ca. 50 m mod øst til dens nuværende beliggenhed. Møllen har derfor ligget på samme sted i over 500 år. Den 19. december 1664 blev møllen overdraget til proviantmester Hans Willumsen i Odense. I årene derefter skiftede møllen tit ejer, men i 1798 ejedes den af møller Jens Bech, der drev den til Hans søn Morten Bech drev den videre indtil Herefter overtog J.C. Jespersen møllen indtil Fra 1896 og en lang årrække frem blev den drevet af Hans Christian Jacobsen, søn af J.C. Jacobsen. Slotsmøllen ophørte med sin virksomhed i 1970 erne. I 1980 erne overtog kommunen møllen og fik den sat i stand ved hjælp af byfornyelsesmidler, idet Slotsmøllen er en bevarings- 80

3 Nyborg /11/07 10:49 Side 81 værdig ejendom. Efter istandsættelsen solgte kommunen møllen til Nyborg Voldspil. I dag anvendes den gamle Slotsmølle til mange af Nyborg Voldspils aktiviteter (fig. 2). Som supplement til Slotsmøllens produktion opførtes der en vindmølle på det nærliggende fæstningsanlæg, nemlig på Kronprinsens Bastion. Denne mølle var i brug indtil 1888, hvor den nedbrændte (fig. 3). Set i lyset af Slotsmøllens produktion og økonomi på daværende tidspunkt besluttedes det ikke at genopføre vindmøllen. Guldregn I mange år stod der en smuk guldregn i haven på hjørnet af Stendamsgade og Nørrevoldgade. Guldregnen siges at være plantet i 1857 af den daværende voldmester, men vi ved, at den senere Frederik VIII som ung, da han opholdt sig i Nyborg (1861) glædede sig over guldregnen, så den er sikkert af noget ældre dato. Under en storm midt i 1970 erne væltede guldregnen. Tidligere kommunegartner Poul Herlev havde imidlertid taget nogle grene og podet dem for derefter at udplante dem ved Strandvejen. På den måde vokser guldregnen fra Stendamsgade videre (fig. 3a). Nyborg politistation Stendamsgade/Blegdamsgade I en lang årrække havde politiet i Nyborg kontorer flere steder, tre steder i Stendamsgade og på Christianslundsvej i den tidligere politimesterbolig. Siden 2002 har politiet haft til huse i det nyrenoverede Ting- og Arresthus i Stendamsgade/Blegdamsgade. Bygningen er opført i 1920 efter tegninger af den kendte Nyborgarkitekt August Colding (fig. 4b). Inspiration til husets udseende har Colding sikkert fået i forbindelse med udlandsophold, hvor han er blevet inspireret af byggestilen for engelske country houses. Før Ting- og Arresthuset blev bygget, lå der på samme grund en af Nyborgs kendte købmandsgårde. Allerede i 1761 ejedes arealet med hus af Caspar v. Wessel. Caspar v. Wessel var bror til den berømte søhelt Peter Wessel (Tordenskjold). Efter Caspar v. Wessels død i 1768 solgtes gården til forvalter Svitzer på Raschenberg (Juelsberg), der i 1774 solgte gården til 81

4 Nyborg /11/07 10:49 Side 82 kommandant Mogens Ernst Frichs. Huset var bolig for kommandanten i Nyborg indtil Derefter havde ejendommen forskellige ejere, og i 1846 indrettedes købmandsgård, idet ejendommen erhvervedes af købmand J. P. Winckler. I 1863 overtog sønnen Rasmus Winckler gården og fortsatte driften af købmandsgården (fig. 4a). I 1890 købte Brandt Korch gården. Brandt Korch var onkel til forfatteren Morten Korch, der kom i købmandslære her. I sin bog»indenfor Voldene«, der udkom i 1940, har Morten Korch skildret sin læretid i Nyborg og dermed livet i en fynsk købmandsgård og i en fynsk købstad ved århundredeskiftet Købmandsgården blev revet ned i Den flotte lade, som hørte til købmandsgården, blev senere nedrevet og flyttet til Møntergården i Odense, hvor den blev genopført som»nyborgladen«1957 (fig. 6a). A. J. Oesterbys Garveri Som det første hus i Blegdamsgade umiddelbart inden for Landporten lå i sin tid et garveri (fig. 1a og 3a). Hvornår det første garveri begyndte, vides ikke, men i 1782 drev feldbereder Peter Sørensen garveri på stedet. Efter hans død drev hans enke garveriet videre indtil 1822, da sønnen Brinkmann Sørensen overtog det. Derefter ejede avlsforvalter Sørensen garveriet, men udlejede det til garver N. J. Lund. I 1872 købtes ejendommen af garver Briinning, som den 30. november 1880 solgte det til smed Andreas Østerbye. Denne udlejede det til garver Adolf Hansen. I november 1888 overtoges firmaet af garver A. J. Oesterby. Han var født i Paris den 20. januar 1867 og blev uddannet i Tyskland, Frankrig og København. Den unge Oesterby var derfor veluddannet, da han overtog garveriet. Hovedproduktionen bestod af tøffel- og sadelmagerlæder. Oesterby blev imidlertid landskendt for at optage en ny produktion. I flere år havde han eksperimenteret med garvning af grønlandske hajskind. I 1912 lykkedes forsøgene, og hajskindene blev et fint speciale, der var kendt for god kvalitet og lang holdbarhed. A. J. Oesterby blev en banebryder på dette felt. De grønlandske hajskind blev anvendt til bogbind, tasker, porteføljer samt i skotøjs- 82

5 Nyborg /11/07 10:49 Side 83 industrien. I en periode var den årlige produktion på ca stk. garvede hajskind. Produktionen havde høj status; når man skulle have noget rigtig fint skind, skulle det være hajskind fra Oesterby i Nyborg. I 1928 indtrådte sønnen Max Andre Oesterby i firmaet. Produktionen ophørte i Siden da har ejendommen været anvendt til beboelse samt i en årrække huset en af de lokale spejdertroppe, Erik Glippings trop. A/S Bryggeriet»Carlsminde«I bryggeriet i»den gamle By«i Århus hænger»carlsmindes«ældste skilt, hvor man ser to glas gammeløl med pind. På bryggeriet i Nyborg havde man en særlig skænkestue, hvor gæsterne ved hjælp af pinden rørte St. Croix-sukker og rom sammen med det sure øl for at få en tilstrækkelig kraftig og sød drik.»carlsminde«er grundlagt 1856 af brygger Carl Larsen. Han havde før drevet et bryggeri, der havde til huse i Mads Lerches gård, det nuværende museum. Carl Larsen købte gården i Blegdamsgade for 3800 rigsdaler af boet efter adjunkt Guldberg (fig. 5a). Til gården var der tilknyttet landbrug, og Carl Larsen drev landbruget ved siden af bryggerivirksomheden. Til sin død i 1880 drev han bryggeriet efter de gamle metoder. Han efterfulgtes af sine to sønner Albert og Erik Charles Larsen. Albert forlod firmaet efter få år, og Erik drev derefter bryggeriet videre som eneejer. I 1883 blev det besluttet at gå over til en mere tidssvarende produktion og begynde brygningen af bajersk øl. Der var imidlertid ingen lagerkælder. Man indrettede derfor kælderen i den gamle vold i en tidligere udfaldsport, Nordpoternen. Fra og med 1887 iværksattes en gennemgribende modernisering af bryggeriet. Der blev opført et nyt bryghus, malteri og kedel- og maskinanlæg. I 1895 omdannede Charles Larsen bryggeriet til et aktieselskab. Dets overdragelsessum var kroner plus kroner for lagerbeholdningerne; bryggeren fortsatte som direktør for bryggeriet. Den første generalforsamling afholdtes på Nyborg Rådhus den 10. oktober

6 Nyborg /11/07 10:49 Side 84 Bestyrelsen kom til at bestå af købmand H. Johansen, tobaksfabrikant Carl Thuesen, sagfører Quist og købmand Ohmeyer; til revisorer valgtes sparekassedirektør Bech og købmand Anton Gundel. Bryggeriets overgang til aktieselskab vakte stor opstandelse i Nyborg. 80 kendte borgere og en række større og mindre forbrugere besluttede at danne et nyt bryggeri,»bryggeriet Nyborg«. Ved forhandlinger mellem parterne lykkedes det at forliges. De, der havde tegnet aktier i det nye bryggeri, blev optaget som aktionærer i»carlsminde«. Brygger Charles Larsen ydede kroner kontant til Borgerforeningen og andre foreninger i Nyborg. Derefter kom det til nye ombygninger og udvidelser af bryggeriet. Først købte man en nabogrund og lod opføre ny kælder og aftapningslokaler, hestestald, vognskur, kontorbygning samt kedel- og maskinhus med dampskorsten. Dermed var»carlsmindes«ændring til helt moderne bryghus gennemført. Udover bryggeriet i Nyborg engagerede Charles Larsen sig også aktivt i Bryggeriforeningen og forsøgte bl.a. at stifte»de forenede Provinsbryggerier«, hvilket mislykkedes. Charles Larsen var ligeledes i en årrække medlem af Nyborg Byråd og formand for teknisk udvalg. Som brygmester havde direktør Larsen i 1906 engageret brygger Carl Jacobsens yngste søn, brygger Vagn Jacobsen, der var vendt hjem efter fuldendt uddannelse i udlandet. Da Larsen i 1908 trådte tilbage, blev Vagn Jacobsen den 1. oktober ansat som direktør, en stilling han besad i tre år. I 1911 rejste han til København for at overtage en stilling på Carlsbergbryggerierne. C.J. Tranberg udnævntes til hans efterfølger. Han forlod bryggeriet i Ny leder blev J. Gotthelf Nielsen. J.G. Nielsen var direktør i 35 år indtil Han afløstes af Troels Friis, som kun var direktør i kort tid. 15. oktober 1951 blev Helge Wørmer direktør. Han ledede bryggeriet i 33 år og afløstes i 1984 af Ebbe Hansen. Som så mange andre provinsbryggerier måtte»carlsminde«også bukke under for konkurrencen. I 1992 ophørte bryggeriet med produktionen efter i nogle år at have været ejet af Albanibryggerierne i Odense. I dag er bryggeriet ombygget til kollegieboliger for Døveskolen. Det er lykkedes at fastholde præget af en produktionsvirksomhed i facaderne (fig. 5b). 84

7 Nyborg /11/07 10:49 Side 85 Nyborg Vuggestue På den grund i Blegdamsgade, hvor tidligere Nyborgladen lå (fig. 6a), opførtes i 1953 Nyborgs nye vuggestue. Vuggestuen blev taget i brug den 1. oktober 1954, og den fungerede som vuggestue i ca. 50 år. I 2005 besluttede Nyborg Byråd at nedlægge vuggestuen. Bygningen er nu solgt, og det er meningen at indrette ejerlejligheder i bygningen (fig. 6b). Materialskriverens hus For enden af Blegdamsgade, i den del der kaldes Krogen, ligger Materialskriverens hus med tilhørende ladebygning. Selve huset er oprindeligt bygget i årene (fig. 7a). Det har gennemgået flere ændringer og renoveringer. Senest blev det byfornyet i 1980 erne og fremstår i dag som en smuk, moderne ejendom. Huset ejes af boligforeningen Holmegården. Ladebygningen, der ligeledes er renoveret, blev i mange år anvendt som rejsestald og rebslageri. I dag anvendes laden som magasinbygning for Nyborg Museum (fig. 7b). 85

8 Nyborg /11/07 10:49 Side 86 Figur 1a. Stendamsgade ca I det lille hus til venstre åbnedes i 1854 den elektriske telegrafstation (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 1b. Stendamsgade jan (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 86

9 Nyborg /11/07 10:49 Side 87 Figur 2a. Slotsmøllen ca (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 2b. Slotsmøllen jan (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 87

10 Nyborg /11/07 10:49 Side 88 Figur 3a. Stendamsgade omk med vindmøllen på Kronprinsens Bastion. Møllen blev opført 1766 og nedbrændte Diligencen kører op mod Landporten (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 3b. Stendamsgade aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 88

11 Nyborg /11/07 10:49 Side 89 Figur 4a. Rasmus Wincklers købmandsgård på hjørnet af Stendamsgade og Blegdamsgade ca Den blev nedrevet 1918 og afløst af Ting- og Arresthuset (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 4b. Ting- og Arresthus aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / E. Lundemann). 89

12 Nyborg /11/07 10:50 Side 90 Figur 5a. Blegdamsgade 4 som brygger Carl Larsen i 1856 købte og lod indrette til hvidtølsbryggeri (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 5b. Blegdamsgade»4«aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / E. Lundemann). 90

13 Nyborg /11/07 10:50 Side 91 Figur 6a. Blegdamsgade før Ting- og Arresthusets opførelse (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 6b. Vuggestue og børnehave (foto: aug Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 91

14 Nyborg /11/07 10:50 Side 92 Figur 7a. Materialskriverens gård i Ravnekrogen ca (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 7b. Materialskriverens gård aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 92

15 Nyborg /11/07 10:50 Side 93 Figur 8a. Udsigt fra Blegdamsgade til Ravnekrogen ca (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv). Figur 8b. Samme vue aug (foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv / Erling Lundemann). 93

16 Nyborg /11/07 10:50 Side 94 Ordliste Udfaldsport Poterne, sortie, skjult udgang fra en fæstnings indre gennem hovedvolden til voldgrav eller udenværker, beregnet til udfald mod en fjende under en belejring. Rebslager Håndværker som fremstiller,»slår«reb, tilvirker sejlgarn, trosser og kabelgods af hamp eller jute. Rebslagningen foregik på de lange reberbaner, sædvanligvis 1 1 /2 gang en kabellængde eller omkring 300 m. Materialskriver Forvalter, der førte opsyn med og regnskab over en institutions redskaber og materialer. Voldmester Befalingsmand, der havde tilsyn med (jordarbejder og beplantninger på) en fæstningsvold. Portefølje/Portefeuillevare Især om forskellige (læder)-varer, der tjener til opbevaring af mindre genstande, især papirer, brevtasker, skrivemapper, handskeetuier, cigarfoderaler o.l. Felbereder Håndværker, der tilbereder skind uden anvendelse af bark,»hvidgarver«. Proviantmester En person af høj rang (officer) som førte overopsyn med proviant og regnskab for institutionen. Kilde- og litteraturliste: Forhenværende kommunegartner Poul Herløv Dansk Handel og Industri, Bind II. Kulturhistorisk Forlag. Henningsen, Henning: Nyborg da voldene stod. Livet i en fynsk fæstningsby i 1800-årene. A/S Bryggeriet»Carlsminde«1981. Larsen, John Maalø: Stednavne i Nyborg Købstad. Eget tryk Nyborg Handelsstandsforening 50 års jubilæum august Eget forlag Ordbog over det Danske Sprog. Internetudgaven. Sørensen, John Kongsgaard: Svendborg Amts bebyggelsesnavne. Stednavneudvalget. Gad Staggemeier, Otto: Jordebog over Nyborg Købstad. 2. del. Fyens Stifts Bogtrykkeri

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Charmerende kontorlejemål på Grønningen

Charmerende kontorlejemål på Grønningen Charmerende kontorlejemål på Grønningen Kontorlokaler i Københavns nok flotteste ejendom med beliggenhed ved Kastellet, Langelinie og Nyboder M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Telefon: 70 11 75 00 Fax: 70 11 75 25 www.difko.dk VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg E-mail: asj@difko.dk 1 Vestergade 5 Ejendom med 5 lejligheder på i alt 436 m 2 og lager/kontor

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv

Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv Harsdorffs Hus på Kgs. Nytorv kontor med plads i verdenshistorien Kgs. Nytorv 3 5 Stuen 1050 København K 118 og 417 m² kontorlejemål på hovedstadens smukkeste plads eller samlet 535 m² Lejemålene er beliggende

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information.

God læsning og inspiration. FAKRO Danmark A/S. Læs mere på fakro.dk og kontakt os direkte på 70 25 25 31 for mere information. Kære læser, Vi har udviklet dette materiale for at vise hvilke typer af projekter, som vi har deltaget i på det danske marked gennem de seneste år. Målgruppen for brochuren er arkitekter, bygherrer, håndværkere

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk Nyhedsbrev Nr. 2-2011: Med håret i postkassen! Pas godt på dit hus Sen-sommerturen 2011 Bygningskulturens Dag 2011 Støtte til bygningsrenovering Træer-ikke skilteskov! Kontakt til bestyrelsen 2 3 4 5 5

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET

CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC.(AUD) STUDIET + CAND.MERC.-STUDIET Vintereksamen 2006/2007 Skriftlig prøve i: 25351 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Aktieselskabet Det gode brød A/S

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2

Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Domicilejendom Masnedøgade 28 1.053m 2 Unik mulighed for egen domicilejendom Renoveret facade Nyistandsatte kontorer 6 overdækkede parkeringspladser i aflåst gård 1.175 kr. pr. m 2 Mulighed for hurtig

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Lukkede punkter Kommunalbestyrelsen 27. juni 2013 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune 76. Lukket punkt: Evt. salg af areal til Saltum Vandværk til opsætning af solcelleanlæg

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere