glimrende lærervejledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "glimrende lærervejledninger"

Transkript

1 Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók

2 Efnisyfirlit Glimrende lærervejledninger Klar til skolestart Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse 5a Lytteøvelse 5b Mobning Lytteøvelse 6a Lytteøvelse 6b Lytteøvelse Tilbageblik - Ordkort Lytteøvelse Ind i dag Yt i morgen Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Drømmeverden Lytteøvelse Lytteøvelse 15a Lytteøvelse 15b Lytteøvelse Tilbageblik - ordkort Lytteøvelse Glædelig jul Lytteøvelse 18a Lytteøvelse 18b Lytteøvelse Lytteøvelse Godt nytår Lytteøvelse Lytteøvelse 22a Lytteøvelse 22b Politisager Lytteøvelse Lytteøvelse Tilbageblik - ordkort Lytteøvelse Vi er utrolige kloge! Lytteøvelse Lytteøvelse Snip, snap, snude, nu er historien ude Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Tilbageblik - ordkort Lytteøvelse Norden Lytteøvelse Svör við vinnubókinni Glimrende lærervejledninger ISBN Arnbjörg Eiðsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir Ritstjóri: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Þyrí Kap Árnadóttur eru færðar bestu þakkir fyrir prófarkalestur. Öll réttindi áskilin 1. útgáfa 2004 Námsgagnastofnun Vefútgáfa Glimrende / 2 Umbrot og útlit: Námsgagnastofnun / Helga Gerður Magnúsdóttir

3 Glimrende lærervejledninger Við samningu Glimrende var unnið út frá Aðalnámskrá grunnskóla frá Markmið Við samningu námsefnisins var haft að leiðarljósi að nemendur: Fái þjálfun í að lesa og skilja danska texta, misjafna að þyngd, sem eru almenns eðlis eða tengjast áhugasviði unglinga sérstaklega. Beiti mismunandi lestraraðferðum (leitarlestri, hraðlestri og nákvæmnilestri). Hlusti á upplestur af hljómdiski við marga af textum bókarinnar. Verði færir um að skilja dönsku, þegar talað er á eðlilegum hraða um efni sem þeir hafa nokkra þekkingu á. Læri aðferðir við orðaforðatileinkunn og vinni markvisst að því að efla hann. Þjálfist í að rita mismunandi texta. Fái reglulega upprifjun á efni sem þegar hefur verið unnið með. Venjist á að meta reglulega eigin vinnubrögð og frammistöðu. Venjist því að vinna bæði einstaklingslega og í hópum. Notfæri sér fjölbreytta miðla við upplýsingaöflun og verkefnavinnu. Taki þátt í að skapa frjótt námsumhverfi. Vinni með tungumálið á margvíslegan hátt, geti valið úr viðfangsefnum og temji sér fjölbreytta framsetningu við skil verkefna. 2. Lýsing á námsefninu Glimrende er námsefni ætlað nemendum í elstu bekkjum grunnskóla. Námsefnið samanstendur af þremur bókum. Glimrende, Glimrende opgaver, Glimrende lærervejledninger og hljóðdiskinum Glimrende tal og toner. Bækurnar og hljóðdiskurinn mynda eina samfellda heild og er til þess ætlast að hver nemandi fái eintak af Glimrende, Glimrende opgaver og hljóðdiskinn Glimrende tal og toner. Glimrende lærervejledninger er eingöngu ætluð kennurum. Glimrende Í þessari bók eru lestextar, orðalistar og söngtextar auk samtalsæfinga. Reglulega er sjónum beint að ákveðnum orðaforða og orðasamböndum sem ætlast er til að nemendur tileinki sér sérstaklega (Lær). Nemendum til stuðnings eru margir textanna í bókinni einnig lesnir upp á hljómdiskinum. Valgopgaver eru oft nokkuð umfangsmikil verkefni þar sem nemendur vinna ýmist sjálfstætt eða í hópum að verkefnum sem þeir velja sjálfir. Í valverkefnunum er lögð áhersla á að nemendur kynni sér ákveðin Glimrende / 3

4 viðfangsefni og hafi síðan nokkuð frjálsar hendur með úrvinnslu og framsetningu verkefnanna. Hvort nemandi vinnur eitt eða fleiri þessara verkefna er sameiginleg ákvörðun nemandans og kennarans. Glimrende opgaver Í bókinni eru textar og verkefni sem krefjast skriflegra úrlausna. Oftast eru verkefnin byggð á textunum úr Glimrende eða því sem nemendur hlusta á á hljómdiskinum. Tilbageblik er fjórum sinnum í Glimrende opgaver. Þar er litið til baka og helstu atriði síðustu tveggja kafla rifjuð upp. Í tilbageblik eru alltaf verkefni sem þjálfa hlustun og orðaforða en einnig lesskilningsverkefni, samtalsæfingar og ritunarverkefni. Selvevaluering: Hér er ætlast til að hver nemandi meti eigin vinnubrögð og frammistöðu, spyrji sjálfan sig hvað gekk vel, eða illa og hvers vegna Einnig er lögð áhersla á að gera nemandann meðvitaðan um hvaða námsaðferðir henta honum best. Selvevaluering kemur alltaf á eftir tilbageblik og er ætlast til að nemendur fylli út sjálfsmatið eftir u.þ.b. annan hvern kafla. Vitanlega geta kennarar látið slíkt mat fara fram oftar sýnist þeim svo. Hlustun: Í námsefninu er nokkuð af upplesnu efni. Annars vegar er um að ræða upplestur á textum úr Glimrende. Ætlast er til að nemendur hlusti á upplesturinn og merki við; hversu vel þeir skildu upplesturinn, á þar til gerða töflu í Glimrende opgaver. Hins vegar eru í námsefninu margs konar æfingar þar sem nemendur eiga t.d. að endurtaka, svara spurningum, merkja við rétt svör og skrifa niður minnispunkta með helstu atriðum. Glimrende lærervejledninger Í bókinni er stutt lýsing á markmiðum, uppbyggingu námsefnisins, efnisvali og náms- og kennsluaðferðum. Greint er frá megininnihaldi hvers kafla fyrir sig og hvað ætlast er til að nemendur læri í kaflanum. Í bókinni eru orðakort, athugasemdir við verkefni, ítarefni auk tillagna að úrlausnum verkefna. Loks er útskrift af hlustunaræfingum sem eru á hljóðdiskinum. 3. Efnisval Við val á efni var tekið mið af áhugasviði nemenda. Námsefnið skiptist upp í tíu kafla. Kaflarnir eru mislangir og fjalla um skólann, einelti, tísku og fatnað, drauma, jól, nýársheit, lögreglumál og greind. Einnig er í námsefninu kafli með flökkusögum, smásögum og umfjöllun sem tengist Norðurlöndum. Glimrende / 4

5 4. Náms- og kennsluaðferðir Í námsefninu er lögð áhersla á fjölbreyttar vinnuaðferðir. Námsefnið samanstendur af textum og verkefnum sem þjálfa hlustun, tal, lesskilning og ritun. Auk þess er í efninu sérstaklega unnið að því að efla orðaforða nemenda. Lögð er áhersla á að þjálfa alla færniþætti tungumálsins samhliða og að nemendur venjist því að vinna jafnt í hópum, pörum og hver fyrir sig, allt eftir eðli verkefna. Mikill fjöldi verkefna fylgir hverjum kafla námsefnisins. Er það gert til þess að veita nemendum sem víðtækasta þjálfun í tungumálinu, tryggja fjölbreytni og gefa tækifæri til þess að velja verkefni eftir áhuga og/eða færni hvers og eins. Hvort nemendur vinna aðeins hluta verkefnanna eða öll hlýtur þó alltaf að vera ákvörðun kennarans. Hugmyndir að vinnu með dægurlög Í námsefninu er ætlast til að nemendur hafi frjálsar hendur og geti valið hvernig þeir vinna með dægurlagatexta. Hér eru nokkrar ábendingar um vinnuaðferðir sem kennarar geta miðlað til nemenda. Nemendur hlusta og hafa textann fyrir framan sig og fylgjast með. Syngja og læra textann utan að. Þýða textann á íslensku. Eyðufylling. Klippimynd. Nemendur vinna saman í hópum og klippa út myndir úr blöðum og tímaritum sem vísa til innihalds textans í laginu. Myndirnar eru límdar á plakat og hengdar upp í kennslustofunni. Verkefnið má vissulega einnig vinna í tölvu. Efnisspurningar. Um hvað fjallar texti lagsins? Nemendur greina munnlega eða skriflega frá megin inntaki textans. Rigtigt/forkert spurningar. Setningum textans ruglað, nemendur finna rétta röð. Nemendur gera tónlistarmyndband. Nemendur fá ljósrit af textanum áður en þeir heyra hann. Hver nemandi klippir textann í sundur í u.þ.b. sex búta. Nemendur skiptast á bútum og verkefnið er að reyna að setja textann rétt saman. Farið er yfir með því að hlusta á lagið. Nemendur semja sjálfir nýjan texta við dægurlagið. Leikrit þar sem efni lagsins er túlkað. Hugmyndir að vinnu með orðakort Orðakortin eru alltaf í tilbageblik og eru notuð til þess að rifja upp og í sumum tilfellum auka við orðaforða nemenda. Kennari getur ýmist útbúið sér sitt eigið bekkjarsett af þessum kortum sem nemendur hafa þá greiðan aðgang að í kennslustund og/eða ljósritað blaðsíðurnar fyrir nemendur sína. Það kemur þá í hlut nemenda sjálfra að klippa út spjöldin og gæti slík vinna verið kjörin heimavinna. Kortin eru til margra hluta gagnleg. Þau má nota til þess að spila með, t.d. tunnu, veiðimann eða samstæðuspil. Einnig geta tveir nemendur unnið Glimrende / 5

6 saman A raðar kortunum upp, B virðir þau fyrir sér í u.þ.b 1 mínútu, lokar síðan augunum á meðan A fjarlægir eitt eða fleiri kort. B á svo að giska á hvaða kort hafa verið fjarlægð. Hugmyndir að vinnu með smásögur Í kafla 5, 7 og 9 eru smásögur. Sögunum fylgja margs konar verkefni en hér eru nokkrar verkefnagerðir til viðbótar sem gætu komið að gagni. Segið frá aðalpersónunni. Semjið nýjan endi á söguna. Endursegið söguna. Búið til 12 spurningar úr sögunni og leggið fyrir bekkjarfélaga. Búið til auglýsingaspjald fyrir söguna. Búið til kápu á söguna. Skrifið bréf til vinar/vinkonu þar sem þið segið frá því hvers vegna hann/hún ætti eða ætti ekki að lesa söguna. Finnið upplýsingar um höfundinn. 5. Efnislegt innihald hvers kafla Undanfari Í upphafi bókarinnar eiga nemendur að skoða sínar eigin námsaðferðir og námstækni og rifja upp hvers vegna það er mikilvægt að læra dönsku. Á blaðsíðu 4 í Glimrende er íslenskur texti sem nemendur eiga að lesa áður en lengra er haldið. Þessi texti miðar að því að kynna nemendum námsefnið og fá þá til að fletta í gegnum bækurnar. Í kjölfar þessa texta vinna nemendur bls. 4, 5 og 6 í Glimrende opgaver áður en byrjað er á kafla 1. Þessi undanfari er afar mikilvægur og ætti alls ekki að verða útundan. Glimrende / 6

7 1. Klar til skolestart Nemendur læra að tjá sig um skólann og fögin í skólanum. gagnleg orð og orðasambönd til tjáskipta í skólastofunni. Í kaflanum lesa nemendur og hlusta á frásagnir og samtöl unglinga og kynnast skoðunum þeirra og viðhorfi við upphaf skólaárs. Þeir taka þátt í rökræðum, vinna á fjölbreyttan hátt með orðaforða sem gerir þeim kleift að tjá sig um skólann og er bent á aðferðir sem koma að gagni við að auka orðaforða þeirra. Kveikja Kennari skrifar skolestart á töfluna og biður nemendur að nefna öll þau orð/orðasambönd sem þeim detta í hug eða þeir tengja við þetta orð. Kennari skráir á töfluna nokkur af þeim orðum sem nemendur nefna. Síðan halda nemendur áfram með verkefnið sjálfstætt í vinnubók. Athugasemdir við verkefni: Á bls. 7 í Glimrende eru nokkur orðasambönd sem koma fyrir í textanum tekin út og skoðuð sérstaklega. Í verkefni 6, í Glimrende opgaver er unnið með þessi orðasambönd. Lytteøvelse 3. Hér er markmiðið að nemendur hlusti eftir því sem er öðruvísi en í ritaða textanum. Þess vegna þarf að gefa nemendum tíma til að lesa hvorn texta fyrir sig áður en hann/hún hlustar. Lytteøvelse 4. Gætið þess að láta nemendur giska á rétt svör áður en þeir hlusta. Þannig eru nemendur örugglega búnir að lesa svarmöguleikana áður en þeir hlusta, þeir vita hverju þeir eiga að hlusta eftir, auk þess sem ætla má að það auki áhuga þeirra og eftirtekt að komast að því hvort þeir hafi giskað rétt. Huskelisten í Glimrende. Hér er mikilvægast að nemendur finni þá aðferð sem hentar þeim sjálfum best til þess að muna orðin. Benda mætti nemendum á þá aðferð að búa til nokkurs konar fantasíusögu með orðunum. Sagan gæti byrjað eitthvað á þessa leið: Hjemkundskab og gymnastik var gift med hinanden og de havde et barn som de kaldte kemi. Kemi kunne godt lide sløjd og håndarbejde men Valverkefni (Glimrende bls. 12). Verkefnin eru samin með það að markmiði að gefa nemendum kost á að velja verkefni eftir áhuga/færni hvers og eins. Hvort nemandinn vinnur eitt eða fleiri þessara valverkefna getur verið ákvörðun hvers nemanda í samráði við kennara sinn. Glimrende / 7

8 Debat (Glimrende bls. 8). Þarna er efnt til málfundar í bekknum. Nemendur velja sér umræðuefni, undirbúa sig og flytja svo mál sitt munnlega. Einnig mætti skipta nemendum í hópa þar sem þeir tala með og á móti ákveðnu umræðuefni. Tengt efni God nok Hvad siger du? C. Æfingar 7, 15, 16, 17, 18, 22 Hvad siger du? B. Æfingar 1, 2, 3, 4 Og det er Danmark!. Æfingar: Sådan er min skole, For sent i skole. God, bedre, bedst (þjálfunarforrit) Glimrende / 8 Lytteøvelse 1 Dorte Ja, det er fint at skolen begynder igen og jeg glæder mig helt vildt. Det bedste er at møde vennerne igen, også lærerne. Jeg glæder mig mest til at møde vores nye klasselærer, som jeg ved er alle tiders. Ved du hvad, der er én ting til. Jeg elsker simpelthen at få alle de nye lærebøger det er bare så spændende. Christian Nej, bestemt ikke! Jeg gider bare ikke begynde i skolen igen. Sommerferien måtte gerne være endnu længere. Det er dejligt at holde ferie sammen med vennerne. Jeg må dog sige at det er spændende at se om man får nogle helt nye klassekammerater her efter sommerferien. Jeg er efterhånden blevet lidt træt af min gamle klasse. Vi har jo været sammen siden i 5. klasse, og det er en rigtig lang tid. Det er altid sjovt at lære nogle nye mennesker at kende. Charlotte Ja og nej Det er lidt træls at man skal i skole igen, fordi jeg har virkelig haft en god sommerferie. Det allerbedste er at møde vennerne, men jeg synes også det er fedt at have nogle nye fag, så som fotografi og hjemkundskab. Ian Ja, jeg synes det er helt OK at begynde i skolen igen. Udover at møde vennerne så ville jeg sige at jeg glæder mig mest til at få engelsk igen. Ikke fordi at det er et specielt sjovt fag, men fordi vores engelsklærer er helt fantastisk. Kim Ja, det kan du tro. Sidste år gik det ikke så godt i skolen og jeg har aldrig før fået så dårlige karakterer. Det var først og fremmest på grund af nogle klassekammerater som forstyrrede utrolig meget hele tiden og læreren kunne simpelthen ikke holde styr på dem. Nogle gange var det naturligvis

9 lidt sjovt men efterhånden blev man virkelig så træt af den larm og støj i klassen hele tiden. Nu har jeg fået lov til at skifte klasse og jeg håber at jeg fremover får mulighed for at koncentrere mig om at lære noget. Marie Ja, jeg er helt klar til skolestart! Det gik faktisk ikke så godt for mig i skolen sidste år men nu har jeg været til et par møder hos en studievejleder på min skole som faktisk har hjulpet mig meget. Hun har både lært mig nogle studiestrategier og hvordan jeg kan organisere mit arbejde. Det har haft en stor betydning for mig, faktisk langt større end jeg troede. Lytteøvelse 2 Jeg glæder mig helt vildt! Ja, det kan du tro! Det synes jeg er rigtig sjovt! Det går jeg ikke op i. Lytteøvelse 3 A: Hej Charlotte, glæder du dig til at begynde i skolen? B: Ja og nej. Det er lidt træls at man skal i skole igen, fordi jeg har virkelig haft en god sommerferie. Det allerbedste er at møde nye lærere og jeg synes også det er fedt at have nogle nye fag, så som kemi og hjemkundskab. A: Hvad med dig Christian, glæder du dig til at begynde i skolen? C: Jeg er glad for at begynde i skolen igen og jeg synes også at sommerferien har varet længe nok, selvom det altid er dejligt at holde ferie sammen med vennerne. Det er spændende at se, om man får nogle helt nye klassekammerater her efter sommerferien. Jeg er efterhånden blevet lidt træt af min gamle klasse, for vi har jo været sammen siden i 5. klasse. Og det er altså rigtig lang tid. Det er altid sjovt at lære nogle nye mennesker at kende. Lytteøvelse 4 Lisbeth: Hej Malene, hvad siger du så, er du klar til skolestart? Malene: Ja, det kan du tro, jeg har fået nok af at passe min søster og plukke frugt hele sommeren. Det bliver dejligt at få lidt mere tid sammen med vennerne. Glimrende / 9

10 Lisbeth: Hvad synes du om din klasse Malene, er du tilfreds med den? Malene: Ja, altså jeg får faktisk de samme klassekammerater som sidste år, der er kun én som er ny og hende kender jeg i forvejen. Men hvad med dig Lisbeth? Din klasse er jo blevet helt forandret, ikke? Lisbeth: Jo, det er den og der er mange i klassen, som jeg slet ikke kender. Men det skal nok gå. Heldigvis får vi de fleste af vores gamle lærere igen. Synes du, at du er heldig med de lærere du har fået? Malene: Hvis jeg skal være helt ærlig så kunne jeg meget godt tænke mig en anden biologilærer. Ham som vi har nu, er meget streng og stiller utrolig store krav til os, allerede fra første time. Måske er det noget, man vænner sig til, eller det håber jeg i hvert fald. Lisbeth: Ja, ja, det går sikkert godt. Men hvad med skoleudstyr? Har du købt dig noget spændende? Malene: Nej, ikke ret meget. Min skoletaske og mit penalhus fik jeg for to år siden, så det bruger jeg. Men jeg kunne nu godt tænke mig at tage i byen og købe nogle blyanter, et viskelæder og et ringbind. Hvad med dig Lisbeth? Lisbeth: Nej, jeg skal bare købe mig en notesbog for at huske hjemmearbejdet. Nu er det vist nødvendigt at have orden i sagerne lige fra starten. Malene: Det har du nok ret i. Er der noget specielt fag, som du har tænkt dig at blive bedre til i år? Lisbeth: Ja, jeg vil gerne opnå topkarakter i matematik. Og for at få det, må jeg forberede mig mere grundigt til timerne nu, end jeg gjorde sidste år. Malene: Hvor lang tid bruger du gennemsnitligt på at lave hjemmearbejde hver dag? Lisbeth: Det er da meget forskelligt. Men jeg tror måske cirka halvanden time hver dag. Glimrende / 10

11 Malene: Lisbeth, ved du hvad, jeg bliver nødt til at gå nu. Er det o.k., at jeg ringer til dig i aften? Lisbeth: Ja det kan du tro. Vi høres ved. Malene: Ja, de gør vi. Hej, hej. Lisbeth: Hej, hej. Lytteøvelse 5 A Hér eiga nemendur að endurtaka orðin sem lesin eru. gymnastik biologi historie fysik matematik geografi et bibliotek bøger et penalhus karakterer Lytteøvelse 5 B Lyt og tegn de forskellige skoleting Tegn en papirkurv Tegn to bøger Tegn et penalhus Tegn en lineal Tegn et skoleskema Tegn en lærer Glimrende / 11

12 Til minnis Glimrende / 12

13 2. Mobning Nemendur læra orðaforða sem tengist tilfinningum gagnleg orðasambönd og andheiti Nemendur lesa frásagnir af einelti og taka þátt í umræðum. Nemendur spila tengingaspil, vinna með dægurlag og unnin eru orðaforðaverkefni sem tengjast efni kaflans. Kveikja Nemendur ræða um það sem er að gerast á myndinni fremst í kaflanum. Ýmist geta þeir unnið verkefnið í hópum eða allur bekkurinn saman. Sé verkefnið unnið í smærri hópum er heppilegt að hver hópur geri grein fyrir niðurstöðum. Athugasemdir við verkefni Teningaspil í Glimrende bls. 18 og 19. Nemendur vinna saman í pörum eða litlum hópum. Nemendur varpa teningi, færa leikmann sinn og tala síðan um það efni sem þeir lenda á. Þegar lokið er við að spila búa nemendur sér til sitt eigið spil, þ.e. fylla sjálfir út í reitina í spilinu í Glimrende opgaver á bls. 24 og 25. Þar hafa nemendur tækifæri til þess að velja sjálfir viðfangsefnin eða þau umræðuefni sem þeir vilja fjalla um. Orðakort: Nemendur nota orðakortin til þess að spila t.d. tunnu, veiðimann eða samstæðuspil. Samstæðuspil geta nemendur spilað annað hvort saman eða hver fyrir sig. Smuk som et stjerneskud. Sjá vinnuaðferðir framar í Glimrende lærervejledninger. Peters dagbog: Í kjölfar þessa texta er tilvalið að láta nemendur skrásetja sína eigin dagbók í eina viku. Huskelisten: Þetta verkefni býður upp á margvíslegar leiðir til þess að vinna með orðaforða. Ekki aðeins mætti nota þær aðferðir sem gefnar eru í vinnubók heldur gætu nemendur einnig útbúið krossgátur út frá orðunum, notað þau í bingó, falið þau í orðagrind eða teiknað orðin. Minna má á myndina af stúlkunni með símann í Glimrende á bls. 16. Út frá þessari mynd mætti vinna skriflegt verkefni. Tengt efni Hvad siger du? C. Æfingar 1, 2, 4, 5, 15, 19, Hvad siger du? B. Æfingar 7, 8, 9, 10. Og det er Danmark! Æfing: Fritidsinteresser God, bedre, bedst (þjálfunarforrit) Glimrende / 13

14 Lytteøvelse 6 a A: Har du oplevet mobning? B: Ja, det har jeg faktisk. Jeg blev mobbet på min gamle skole. A: Men har du mobbet andre? B: Ja, desværre har jeg mobbet andre. Jeg forsøgte at spille helt vildt sej men jeg tror at jeg fremmest gjorde det fordi jeg var bange. A: Hvordan kan man hjælpe dem, der bliver mobbet? B: Med at fortælle nogle voksne, fx lærere og forældre, om det og bede dem om hjælp. Man skal også være hensynsfuld og vise tillid over for den som bliver mobbet. A: Hvordan kan man hjælpe dem, der mobber? B: Fortælle dem, at det ikke er særlig smart, det de gør at andre bliver utroligt kede af det, og at det ødelægger stemningen i hele klassen. Få dem til at tænke over, hvorfor de gør det er de i klemme? Eller har de selv nogle problemer? Lade dem vide at vi ikke tåler at der foregår mobning i klassen. Lytteøvelse 6 B C: Hvorfor mobber man? A: Ja hvis der er mellem børn og unge så tror jeg man mobber for at få venner. Den som mobber vil gerne have at de andre mener at han eller hun er cool og sej. B: Jeg tror at de som mobber gør det fordi de er bange. De tror måske at hvis de mobber andre så tør ingen mobbe dem. C: Jeg tor det drejer sig om magt. Jeg er sikker på at mange mobber for at få magt over andre. Glimrende / 14

15 Lytteøvelse 7 Smuk som et stjerneskud fra CD en Wings of love af Brødrene Olsen I den varme nat fyldt med drømmen at lykken varer evigt. Lyser månen op på en kvindekrop, jah, og hendes smukke ansigt. Hun er bare min store kærlighed, der blir større, der blir ved og ved. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Hendes hofters dans i en strålekrans, jah, gennem bølgebruset. Og i måneskin, blir jeg lukket ind, lyk lig og beruset. Natten den er fyldt med kærlighed. Der blir større, der blir ved og ved. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Stjerneskud, smuk som et stjerneskud. Flottere som tiden går år efter år. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Et stjerneskud, år efter år efter år efter år efter år. Tilbageblik Ordkort 1 Glimrende / 15

16 en lærer skóladót et frikvarter kennari en elev frímínútur undervisning nemandi gymnastik kennsla en lineal leikfimi et viskelæder reglustika bøger strokleður svømning bækur skoleudstyr sund en blyantspidser yddari skæri landafræði Glimrende / 16

17 et penalhus et skoleskema matematik pennaveski stundaskrá stærðfræði en overheadprojektor hjemmearbejde at mobbe myndvarpi heimaverkefni að leggja í einelti et kladdehæfte fysik andlegt stílabók eðlisfræði en periode Glimrende en saks geografi tímabil Glimrende líkamlegt psykisk Glimrende / 17

18 Lytteøvelse 8 Da jeg gik i 4. klasse blev jeg kaldt fede og tykke, og jeg blev tit holdt udenfor. Det var bestemt ikke særlig rart. Selv om jeg prøvede at være hård og lade som ingenting, så gjorde det alligevel ondt. Ikke mindst når jeg måtte gå i biografen helt alene. Senere var jeg også selv med til at give andre øgenavne og holde andre uden for, da jeg selv var kommet ind i varmen. Det er jeg ikke stolt af i dag. Enhver idiot kan mobbe andre. Det seje er at turde gribe ind og stoppe det, hvis der er en kammerat, der får bank eller bliver holdt udenfor. Hvad gør du, når en af dine klassekammerater bliver mobbet? Til minnis Glimrende / 18

19 3. Ind i dag Yt i morgen Nemendur læra orðaforða sem tengist fatnaði að lýsa klæðaburði fólks töluorð að lesa og hlusta á margvíslega texta að búa til orðaforðapróf og gefa einkunn um beygingu lýsingarorða Þeir semja viðtal, gera teiknimyndasögu, tala um eigin klæðaburð og fatastíl. Kynnast því þegar sótt er um starf og vinna fjölbreytt valverkefni. Kveikja Í þessum kafla er tilvalið að nota spilið Hvordan er din tøjstil sem kveikju að kaflanum. Nemendur vinna það sjálfstætt. Athugasemdir við verkefni Repertér tallene! Nemendur velja 16 af þessum 20 tölum sem þarna eru og fylla út bingóspjaldið. Kennarinn eða einhver úr hópi nemenda les síðan upp tölur að eigin vali úr hópi þessara 20 þar til einhver fær bingó. Valgopgaver: Þarna geta nemendur valið sér verkefni eftir áhugasviði og getu. Þó ætlast sé til að nemendur ráði ferðinni sem mest sjálfir við úrvinnslu þessara verkefna er það þó hverjum kennara í sjálfsvald sett hversu frjálsar hendur hann gefur nemendum sínum. Gott er þó að hafa í huga almennar vinnureglur eins og þær að hóparnir setji sér tímamörk, skrái dagbók og skipti með sér verkum. Tengt efni: God nok Hvad siger du? B. Æfingar 16, 17, 18 Og det er Danmark!. Æfing: I forretningen God, bedre, bedst (þjálfunarforrit) Lytteøvelse 9 En stribet hættetrøje til 599 En skindjakke til 2150 Et par cowboybukser til 498 En striktrøje med stor krave til 333 Pyjamas-set med prikkede bukser til 285 Ensfarvet top til 179 En kort nederdel til 269 Glimrende / 19

20 Undertøj til 220 Et halstørklæde til 85 Et par bukser til 358 Et par sneakers til 540 Lytteøvelse 10 Forleden var jeg sammen med min mor i byen for at se på skindjakker. Efter at have ledt længe fandt jeg til sidst en virkelig fed jakke. Jeg tog den på og gik rundt i hele butikken for at finde et spejl. Jeg så rigtigt godt ud i den jakke. Da jeg havde besluttet mig til at købe den, gik jeg op til kassen for at betale. Der var kø ved kassen. Lige foran mig i køen stod der en pige som holdt nogle lækre ting i hånden som hun ville købe. Det var en ternet nederdel og en kortærmet bluse. Jeg så på hende. Det tøj hun ville købe så virkelig smart ud og jeg tænkte hvor i butikken hun mon havde fundet det. I det samme så jeg et bord midt i butikken hvor der lå nogle varer på tilbud. Lige der så jeg den samme slags tøj pigen ved siden af mig var ved at købe. Jeg gik hen til tilbudsbordet og tog med det samme en bluse, bukser, en kort nederdel og et halstørklæde og skyndte mig ind i prøverummet. Tøjet passede fint og mor syntes også det både var noget fint tøj og gode priser. Jeg gik ud af prøverummet og gik hen til kassen. Pigen fra før stod stadigvæk ved kassen. Undskyld, men har du virkelig tænkt dig at købe præcis det samme tøj som jeg, spurgte hun. Jeg blev helt rød i hovedet og kunne ikke sige noget som helst. Aldrig nogensinde har jeg følt mig så dum! Mon ikke det har været det pinligste øjeblik nogensinde. Det var først da jeg hørte min mor sige. Gud nej, aldrig i livet! Dette tøj er til mig! at jeg kunne reagere igen. Lytteøvelse 11 Torsdag den 2. marts. Jeg er bestemt ikke en af dem som elsker at shoppe og som regel er jeg hamrende ligeglad med butikker og butikscentre. Men i fredags bad min ven Henning mig om at tage i byen for at shoppe sammen med sin kæreste Mette og nogle andre fra klassen. Det syntes jeg var fedt nok så længe vi var så mange sammen. Jeg skulle først til klavertime og ville derfor mødes med dem uden for en bestemt butik klokken fire. Efter at jeg havde ventet et godt stykke tid kom Henning sammen med Mette, John, Louise og Mie. Jeg blev utrolig glad for at se at Mie var med. Jeg havde været vild med hende i nogle uger, men alligevel ikke gjort noget ved det. Men nu havde jeg fundet ud af hvordan jeg kunne snakke med hende sådan rigtig snakke med hende. Men som sagt var vi i byen og Henning ville købe sig en ny skjorte. Vi gik i mange forskellige tøjbutikker og jeg prøvede at gå ved siden af Mie så meget som muligt. Jeg ville så frygtelig gerne snakke med hende. Og vist Glimrende / 20

21 fik vi mulighed for at snakke lidt sammen men mest om fuldstændig ligegyldige ting. Selvom vi var enige så syntes jeg ikke det gik så godt. I en af butikkerne fandt pigerne nogle skjorter som de syntes var vildt flotte. De insisterede at de skulle ses og så var det ikke kun Henning som skulle prøve dem, det skulle jeg og John også. John sagde tvært nej, det ville han slet ikke være med til. Det blev derfor kun Henning og mig der tog et par stribede skjorter med ind i prøverummet for at prøve dem. Vi kom ud af prøverummet og pigerne blev simpelthen helt vilde og blev ved med at sige ih hvor lækkert, uh hvor smart Efter at have nydt deres opmærksomhed længe nok gik jeg ind i prøverummet igen og knappede skjorten op. Lige i det øjeblik så jeg Mies ansigt i spejlet. Jeg ville bare sige at du så utrolig godt ud i den her skjorte. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle sige og fattede ikke at jeg stod der halvnøgen. Jeg blev bare så glad. Fem minutter senere var jeg ude af butikken med en skjorte i en pose. En skjorte som jeg vidste, at jeg slet ikke havde behov for og var ikke engang sikker på at jeg selv kunne lide. Men Mie syntes den var smart og at jeg så godt ud i den og det var godt nok. Dagens karakter: ***** Peter Lytteøvelse 12 Journalist: Birgitte Jørgensen er journalist og arbejder på et kendt modeblad for teenagere. Jeg spurgte hende om den stil teenagere går mest op i ind for lige for tiden. Birgitte: Man kan ikke rigtig sige at der er nogen én stil som kører. Teenagere er meget selvstændige og har tit deres egen personlige stil. En stil som de synes passer bedst for hver og en. Journalist: Men kan du pege på den stil som er mest trendy lige nu på gaden? Birgitte: Man ser at teenagere tit vælger afslappet tøj og sportstøj er stadigvæk meget populært, især hos drengene. Pigerne går gerne i lavtaljerede bukser som enten sidder stramt eller meget løst. Hippie- og punkstilene er mere moderne end de har været længe og jeg er ikke i tvivl om at interessen for dem stiger. Genbrugt tøj er blevet ganske populært de sidste år måske ikke mindst fordi at det er meget billigere end at købe nyt. Det giver også teenagere også mulighed for at sammensætte forskelligt tøj efter deres egen stil og være smart for få kroner. Genbrugsbutikkerne har også forandret sig og i nogle almindelige butikker er der nu en speciel afdeling med brugt tøj. I stedet for at tøjet ligger i store bunker på gulvet er det nu hængt op på bøjler så man let kan tjekke både størrelser og mærker. Glimrende / 21

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

GRAMMATIK 1. Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla

GRAMMATIK 1. Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla Kristín Jóhannesdóttir Arnbjörg Eiðsdóttir 1 Verkefni í danskri málfræði fyrir grunnskóla 1. útgáfa 2005 2. útgáfa 2006 Búið að laga villur í verkefnum 3a, 3b, 4, 10, 24, 32, 42, 43 og 44 6276 Ritstjóri:

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

START. LytteØvelse. Start Lytteøvelse Námsgagnastofnun 2011 9944

START. LytteØvelse. Start Lytteøvelse Námsgagnastofnun 2011 9944 START LytteØvelse 1 START Lytteøvelser i opgavebog 2011 Ásdís Lovísa Grétarsdóttir 2011 Erna Jessen Ritstjóri: Sigrún Sóley Jökulsdóttir Öll réttindi áskilin 1. útgáfa 2011 Námsgagnastofnun Kópavogi Umbrot

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Få garderoben i topform. (og drop så de lagersalg!) TRIN FOR TRIN-GUIDE

Få garderoben i topform. (og drop så de lagersalg!) TRIN FOR TRIN-GUIDE Smid-ud-bunken når en betragtelig størrelse... Alt er sorteret og klar, da Christina Wedel ankommer. Har du også liiiiidt for meget tøj i klædeskabet, du aldrig får på? Så vil du sandsynligvis genkende

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Athugaðu að prófið er 9 blaðsiður. Lestu vel öll fyrirmæli og vandaðu frágang!

Athugaðu að prófið er 9 blaðsiður. Lestu vel öll fyrirmæli og vandaðu frágang! Fjölbrautaskólinn við Ármúla Lokapróf - Dagskóli Haustönn 2005 Miðvikudaginn 7. desember Kl. 13:00 14:30 DAN 102 NAFN: KENNARI: Leyfð hjálpargögn eru engin! A. Ólesinn texti 20% B. Lesinn texti 20% C.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser.

SPROG bruger vi. når vi vil meddele os til vores omgivelser. Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. SPROG bruger vi når vi vil meddele os til vores omgivelser Sprog er ikke bare ord! Det er også gråd, latter, smil, mimik og bevægelser. til at tænke med Det er vigtigt at holde sig for øje, at udvikling

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Den 1. december Den 2. december Den 3. december Den 4. december

Den 1. december Den 2. december Den 3. december Den 4. december Juletale 2012 Jeg har et par gange her ved juleafslutningerne haft en anderledes julekalender med. Søholmskolens egen julekalender, som for hver dag har en meddelelse til børnene helst et godt budskab

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Den største kunst er kærlighed

Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen Den største kunst er kærlighed TORGARD Den største kunst er kærlighed Claus Holm Thomsen 2010 www.clausholmthomsen.dk Omslag: Henrik Koitzsch Bogen er sat med Utopia hos BookPartnerMedia

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Program Nordiske Politimesterskaber I håndbold

Program Nordiske Politimesterskaber I håndbold Program Nordiske Politimesterskaber I håndbold Ísland 21. 24. maí 2009 1 Ágætu norrænu starfsfélagar velkomnir til Íslands. Þetta er í þriðja skipti sem norðurlandamót í handknattleik er haldið á Íslandi.

Læs mere

THoRS TRøST VI SYNGER GRAND PRIX SANGE MED

THoRS TRøST VI SYNGER GRAND PRIX SANGE MED VI SYNGER GRAND PRIX SANGE MED THoRS TRøST Boom boom - Danse i måneskin - Disco tango - Under stjernerne på himlen - Vi danser rock og rul - Vi maler byen rød - To lys på et bord - Der står et billed af

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere