glimrende lærervejledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "glimrende lærervejledninger"

Transkript

1 Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók

2 Efnisyfirlit Glimrende lærervejledninger Klar til skolestart Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse 5a Lytteøvelse 5b Mobning Lytteøvelse 6a Lytteøvelse 6b Lytteøvelse Tilbageblik - Ordkort Lytteøvelse Ind i dag Yt i morgen Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Drømmeverden Lytteøvelse Lytteøvelse 15a Lytteøvelse 15b Lytteøvelse Tilbageblik - ordkort Lytteøvelse Glædelig jul Lytteøvelse 18a Lytteøvelse 18b Lytteøvelse Lytteøvelse Godt nytår Lytteøvelse Lytteøvelse 22a Lytteøvelse 22b Politisager Lytteøvelse Lytteøvelse Tilbageblik - ordkort Lytteøvelse Vi er utrolige kloge! Lytteøvelse Lytteøvelse Snip, snap, snude, nu er historien ude Lytteøvelse Lytteøvelse Lytteøvelse Tilbageblik - ordkort Lytteøvelse Norden Lytteøvelse Svör við vinnubókinni Glimrende lærervejledninger ISBN Arnbjörg Eiðsdóttir og Kristín Jóhannesdóttir Ritstjóri: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Þyrí Kap Árnadóttur eru færðar bestu þakkir fyrir prófarkalestur. Öll réttindi áskilin 1. útgáfa 2004 Námsgagnastofnun Vefútgáfa Glimrende / 2 Umbrot og útlit: Námsgagnastofnun / Helga Gerður Magnúsdóttir

3 Glimrende lærervejledninger Við samningu Glimrende var unnið út frá Aðalnámskrá grunnskóla frá Markmið Við samningu námsefnisins var haft að leiðarljósi að nemendur: Fái þjálfun í að lesa og skilja danska texta, misjafna að þyngd, sem eru almenns eðlis eða tengjast áhugasviði unglinga sérstaklega. Beiti mismunandi lestraraðferðum (leitarlestri, hraðlestri og nákvæmnilestri). Hlusti á upplestur af hljómdiski við marga af textum bókarinnar. Verði færir um að skilja dönsku, þegar talað er á eðlilegum hraða um efni sem þeir hafa nokkra þekkingu á. Læri aðferðir við orðaforðatileinkunn og vinni markvisst að því að efla hann. Þjálfist í að rita mismunandi texta. Fái reglulega upprifjun á efni sem þegar hefur verið unnið með. Venjist á að meta reglulega eigin vinnubrögð og frammistöðu. Venjist því að vinna bæði einstaklingslega og í hópum. Notfæri sér fjölbreytta miðla við upplýsingaöflun og verkefnavinnu. Taki þátt í að skapa frjótt námsumhverfi. Vinni með tungumálið á margvíslegan hátt, geti valið úr viðfangsefnum og temji sér fjölbreytta framsetningu við skil verkefna. 2. Lýsing á námsefninu Glimrende er námsefni ætlað nemendum í elstu bekkjum grunnskóla. Námsefnið samanstendur af þremur bókum. Glimrende, Glimrende opgaver, Glimrende lærervejledninger og hljóðdiskinum Glimrende tal og toner. Bækurnar og hljóðdiskurinn mynda eina samfellda heild og er til þess ætlast að hver nemandi fái eintak af Glimrende, Glimrende opgaver og hljóðdiskinn Glimrende tal og toner. Glimrende lærervejledninger er eingöngu ætluð kennurum. Glimrende Í þessari bók eru lestextar, orðalistar og söngtextar auk samtalsæfinga. Reglulega er sjónum beint að ákveðnum orðaforða og orðasamböndum sem ætlast er til að nemendur tileinki sér sérstaklega (Lær). Nemendum til stuðnings eru margir textanna í bókinni einnig lesnir upp á hljómdiskinum. Valgopgaver eru oft nokkuð umfangsmikil verkefni þar sem nemendur vinna ýmist sjálfstætt eða í hópum að verkefnum sem þeir velja sjálfir. Í valverkefnunum er lögð áhersla á að nemendur kynni sér ákveðin Glimrende / 3

4 viðfangsefni og hafi síðan nokkuð frjálsar hendur með úrvinnslu og framsetningu verkefnanna. Hvort nemandi vinnur eitt eða fleiri þessara verkefna er sameiginleg ákvörðun nemandans og kennarans. Glimrende opgaver Í bókinni eru textar og verkefni sem krefjast skriflegra úrlausna. Oftast eru verkefnin byggð á textunum úr Glimrende eða því sem nemendur hlusta á á hljómdiskinum. Tilbageblik er fjórum sinnum í Glimrende opgaver. Þar er litið til baka og helstu atriði síðustu tveggja kafla rifjuð upp. Í tilbageblik eru alltaf verkefni sem þjálfa hlustun og orðaforða en einnig lesskilningsverkefni, samtalsæfingar og ritunarverkefni. Selvevaluering: Hér er ætlast til að hver nemandi meti eigin vinnubrögð og frammistöðu, spyrji sjálfan sig hvað gekk vel, eða illa og hvers vegna Einnig er lögð áhersla á að gera nemandann meðvitaðan um hvaða námsaðferðir henta honum best. Selvevaluering kemur alltaf á eftir tilbageblik og er ætlast til að nemendur fylli út sjálfsmatið eftir u.þ.b. annan hvern kafla. Vitanlega geta kennarar látið slíkt mat fara fram oftar sýnist þeim svo. Hlustun: Í námsefninu er nokkuð af upplesnu efni. Annars vegar er um að ræða upplestur á textum úr Glimrende. Ætlast er til að nemendur hlusti á upplesturinn og merki við; hversu vel þeir skildu upplesturinn, á þar til gerða töflu í Glimrende opgaver. Hins vegar eru í námsefninu margs konar æfingar þar sem nemendur eiga t.d. að endurtaka, svara spurningum, merkja við rétt svör og skrifa niður minnispunkta með helstu atriðum. Glimrende lærervejledninger Í bókinni er stutt lýsing á markmiðum, uppbyggingu námsefnisins, efnisvali og náms- og kennsluaðferðum. Greint er frá megininnihaldi hvers kafla fyrir sig og hvað ætlast er til að nemendur læri í kaflanum. Í bókinni eru orðakort, athugasemdir við verkefni, ítarefni auk tillagna að úrlausnum verkefna. Loks er útskrift af hlustunaræfingum sem eru á hljóðdiskinum. 3. Efnisval Við val á efni var tekið mið af áhugasviði nemenda. Námsefnið skiptist upp í tíu kafla. Kaflarnir eru mislangir og fjalla um skólann, einelti, tísku og fatnað, drauma, jól, nýársheit, lögreglumál og greind. Einnig er í námsefninu kafli með flökkusögum, smásögum og umfjöllun sem tengist Norðurlöndum. Glimrende / 4

5 4. Náms- og kennsluaðferðir Í námsefninu er lögð áhersla á fjölbreyttar vinnuaðferðir. Námsefnið samanstendur af textum og verkefnum sem þjálfa hlustun, tal, lesskilning og ritun. Auk þess er í efninu sérstaklega unnið að því að efla orðaforða nemenda. Lögð er áhersla á að þjálfa alla færniþætti tungumálsins samhliða og að nemendur venjist því að vinna jafnt í hópum, pörum og hver fyrir sig, allt eftir eðli verkefna. Mikill fjöldi verkefna fylgir hverjum kafla námsefnisins. Er það gert til þess að veita nemendum sem víðtækasta þjálfun í tungumálinu, tryggja fjölbreytni og gefa tækifæri til þess að velja verkefni eftir áhuga og/eða færni hvers og eins. Hvort nemendur vinna aðeins hluta verkefnanna eða öll hlýtur þó alltaf að vera ákvörðun kennarans. Hugmyndir að vinnu með dægurlög Í námsefninu er ætlast til að nemendur hafi frjálsar hendur og geti valið hvernig þeir vinna með dægurlagatexta. Hér eru nokkrar ábendingar um vinnuaðferðir sem kennarar geta miðlað til nemenda. Nemendur hlusta og hafa textann fyrir framan sig og fylgjast með. Syngja og læra textann utan að. Þýða textann á íslensku. Eyðufylling. Klippimynd. Nemendur vinna saman í hópum og klippa út myndir úr blöðum og tímaritum sem vísa til innihalds textans í laginu. Myndirnar eru límdar á plakat og hengdar upp í kennslustofunni. Verkefnið má vissulega einnig vinna í tölvu. Efnisspurningar. Um hvað fjallar texti lagsins? Nemendur greina munnlega eða skriflega frá megin inntaki textans. Rigtigt/forkert spurningar. Setningum textans ruglað, nemendur finna rétta röð. Nemendur gera tónlistarmyndband. Nemendur fá ljósrit af textanum áður en þeir heyra hann. Hver nemandi klippir textann í sundur í u.þ.b. sex búta. Nemendur skiptast á bútum og verkefnið er að reyna að setja textann rétt saman. Farið er yfir með því að hlusta á lagið. Nemendur semja sjálfir nýjan texta við dægurlagið. Leikrit þar sem efni lagsins er túlkað. Hugmyndir að vinnu með orðakort Orðakortin eru alltaf í tilbageblik og eru notuð til þess að rifja upp og í sumum tilfellum auka við orðaforða nemenda. Kennari getur ýmist útbúið sér sitt eigið bekkjarsett af þessum kortum sem nemendur hafa þá greiðan aðgang að í kennslustund og/eða ljósritað blaðsíðurnar fyrir nemendur sína. Það kemur þá í hlut nemenda sjálfra að klippa út spjöldin og gæti slík vinna verið kjörin heimavinna. Kortin eru til margra hluta gagnleg. Þau má nota til þess að spila með, t.d. tunnu, veiðimann eða samstæðuspil. Einnig geta tveir nemendur unnið Glimrende / 5

6 saman A raðar kortunum upp, B virðir þau fyrir sér í u.þ.b 1 mínútu, lokar síðan augunum á meðan A fjarlægir eitt eða fleiri kort. B á svo að giska á hvaða kort hafa verið fjarlægð. Hugmyndir að vinnu með smásögur Í kafla 5, 7 og 9 eru smásögur. Sögunum fylgja margs konar verkefni en hér eru nokkrar verkefnagerðir til viðbótar sem gætu komið að gagni. Segið frá aðalpersónunni. Semjið nýjan endi á söguna. Endursegið söguna. Búið til 12 spurningar úr sögunni og leggið fyrir bekkjarfélaga. Búið til auglýsingaspjald fyrir söguna. Búið til kápu á söguna. Skrifið bréf til vinar/vinkonu þar sem þið segið frá því hvers vegna hann/hún ætti eða ætti ekki að lesa söguna. Finnið upplýsingar um höfundinn. 5. Efnislegt innihald hvers kafla Undanfari Í upphafi bókarinnar eiga nemendur að skoða sínar eigin námsaðferðir og námstækni og rifja upp hvers vegna það er mikilvægt að læra dönsku. Á blaðsíðu 4 í Glimrende er íslenskur texti sem nemendur eiga að lesa áður en lengra er haldið. Þessi texti miðar að því að kynna nemendum námsefnið og fá þá til að fletta í gegnum bækurnar. Í kjölfar þessa texta vinna nemendur bls. 4, 5 og 6 í Glimrende opgaver áður en byrjað er á kafla 1. Þessi undanfari er afar mikilvægur og ætti alls ekki að verða útundan. Glimrende / 6

7 1. Klar til skolestart Nemendur læra að tjá sig um skólann og fögin í skólanum. gagnleg orð og orðasambönd til tjáskipta í skólastofunni. Í kaflanum lesa nemendur og hlusta á frásagnir og samtöl unglinga og kynnast skoðunum þeirra og viðhorfi við upphaf skólaárs. Þeir taka þátt í rökræðum, vinna á fjölbreyttan hátt með orðaforða sem gerir þeim kleift að tjá sig um skólann og er bent á aðferðir sem koma að gagni við að auka orðaforða þeirra. Kveikja Kennari skrifar skolestart á töfluna og biður nemendur að nefna öll þau orð/orðasambönd sem þeim detta í hug eða þeir tengja við þetta orð. Kennari skráir á töfluna nokkur af þeim orðum sem nemendur nefna. Síðan halda nemendur áfram með verkefnið sjálfstætt í vinnubók. Athugasemdir við verkefni: Á bls. 7 í Glimrende eru nokkur orðasambönd sem koma fyrir í textanum tekin út og skoðuð sérstaklega. Í verkefni 6, í Glimrende opgaver er unnið með þessi orðasambönd. Lytteøvelse 3. Hér er markmiðið að nemendur hlusti eftir því sem er öðruvísi en í ritaða textanum. Þess vegna þarf að gefa nemendum tíma til að lesa hvorn texta fyrir sig áður en hann/hún hlustar. Lytteøvelse 4. Gætið þess að láta nemendur giska á rétt svör áður en þeir hlusta. Þannig eru nemendur örugglega búnir að lesa svarmöguleikana áður en þeir hlusta, þeir vita hverju þeir eiga að hlusta eftir, auk þess sem ætla má að það auki áhuga þeirra og eftirtekt að komast að því hvort þeir hafi giskað rétt. Huskelisten í Glimrende. Hér er mikilvægast að nemendur finni þá aðferð sem hentar þeim sjálfum best til þess að muna orðin. Benda mætti nemendum á þá aðferð að búa til nokkurs konar fantasíusögu með orðunum. Sagan gæti byrjað eitthvað á þessa leið: Hjemkundskab og gymnastik var gift med hinanden og de havde et barn som de kaldte kemi. Kemi kunne godt lide sløjd og håndarbejde men Valverkefni (Glimrende bls. 12). Verkefnin eru samin með það að markmiði að gefa nemendum kost á að velja verkefni eftir áhuga/færni hvers og eins. Hvort nemandinn vinnur eitt eða fleiri þessara valverkefna getur verið ákvörðun hvers nemanda í samráði við kennara sinn. Glimrende / 7

8 Debat (Glimrende bls. 8). Þarna er efnt til málfundar í bekknum. Nemendur velja sér umræðuefni, undirbúa sig og flytja svo mál sitt munnlega. Einnig mætti skipta nemendum í hópa þar sem þeir tala með og á móti ákveðnu umræðuefni. Tengt efni God nok Hvad siger du? C. Æfingar 7, 15, 16, 17, 18, 22 Hvad siger du? B. Æfingar 1, 2, 3, 4 Og det er Danmark!. Æfingar: Sådan er min skole, For sent i skole. God, bedre, bedst (þjálfunarforrit) Glimrende / 8 Lytteøvelse 1 Dorte Ja, det er fint at skolen begynder igen og jeg glæder mig helt vildt. Det bedste er at møde vennerne igen, også lærerne. Jeg glæder mig mest til at møde vores nye klasselærer, som jeg ved er alle tiders. Ved du hvad, der er én ting til. Jeg elsker simpelthen at få alle de nye lærebøger det er bare så spændende. Christian Nej, bestemt ikke! Jeg gider bare ikke begynde i skolen igen. Sommerferien måtte gerne være endnu længere. Det er dejligt at holde ferie sammen med vennerne. Jeg må dog sige at det er spændende at se om man får nogle helt nye klassekammerater her efter sommerferien. Jeg er efterhånden blevet lidt træt af min gamle klasse. Vi har jo været sammen siden i 5. klasse, og det er en rigtig lang tid. Det er altid sjovt at lære nogle nye mennesker at kende. Charlotte Ja og nej Det er lidt træls at man skal i skole igen, fordi jeg har virkelig haft en god sommerferie. Det allerbedste er at møde vennerne, men jeg synes også det er fedt at have nogle nye fag, så som fotografi og hjemkundskab. Ian Ja, jeg synes det er helt OK at begynde i skolen igen. Udover at møde vennerne så ville jeg sige at jeg glæder mig mest til at få engelsk igen. Ikke fordi at det er et specielt sjovt fag, men fordi vores engelsklærer er helt fantastisk. Kim Ja, det kan du tro. Sidste år gik det ikke så godt i skolen og jeg har aldrig før fået så dårlige karakterer. Det var først og fremmest på grund af nogle klassekammerater som forstyrrede utrolig meget hele tiden og læreren kunne simpelthen ikke holde styr på dem. Nogle gange var det naturligvis

9 lidt sjovt men efterhånden blev man virkelig så træt af den larm og støj i klassen hele tiden. Nu har jeg fået lov til at skifte klasse og jeg håber at jeg fremover får mulighed for at koncentrere mig om at lære noget. Marie Ja, jeg er helt klar til skolestart! Det gik faktisk ikke så godt for mig i skolen sidste år men nu har jeg været til et par møder hos en studievejleder på min skole som faktisk har hjulpet mig meget. Hun har både lært mig nogle studiestrategier og hvordan jeg kan organisere mit arbejde. Det har haft en stor betydning for mig, faktisk langt større end jeg troede. Lytteøvelse 2 Jeg glæder mig helt vildt! Ja, det kan du tro! Det synes jeg er rigtig sjovt! Det går jeg ikke op i. Lytteøvelse 3 A: Hej Charlotte, glæder du dig til at begynde i skolen? B: Ja og nej. Det er lidt træls at man skal i skole igen, fordi jeg har virkelig haft en god sommerferie. Det allerbedste er at møde nye lærere og jeg synes også det er fedt at have nogle nye fag, så som kemi og hjemkundskab. A: Hvad med dig Christian, glæder du dig til at begynde i skolen? C: Jeg er glad for at begynde i skolen igen og jeg synes også at sommerferien har varet længe nok, selvom det altid er dejligt at holde ferie sammen med vennerne. Det er spændende at se, om man får nogle helt nye klassekammerater her efter sommerferien. Jeg er efterhånden blevet lidt træt af min gamle klasse, for vi har jo været sammen siden i 5. klasse. Og det er altså rigtig lang tid. Det er altid sjovt at lære nogle nye mennesker at kende. Lytteøvelse 4 Lisbeth: Hej Malene, hvad siger du så, er du klar til skolestart? Malene: Ja, det kan du tro, jeg har fået nok af at passe min søster og plukke frugt hele sommeren. Det bliver dejligt at få lidt mere tid sammen med vennerne. Glimrende / 9

10 Lisbeth: Hvad synes du om din klasse Malene, er du tilfreds med den? Malene: Ja, altså jeg får faktisk de samme klassekammerater som sidste år, der er kun én som er ny og hende kender jeg i forvejen. Men hvad med dig Lisbeth? Din klasse er jo blevet helt forandret, ikke? Lisbeth: Jo, det er den og der er mange i klassen, som jeg slet ikke kender. Men det skal nok gå. Heldigvis får vi de fleste af vores gamle lærere igen. Synes du, at du er heldig med de lærere du har fået? Malene: Hvis jeg skal være helt ærlig så kunne jeg meget godt tænke mig en anden biologilærer. Ham som vi har nu, er meget streng og stiller utrolig store krav til os, allerede fra første time. Måske er det noget, man vænner sig til, eller det håber jeg i hvert fald. Lisbeth: Ja, ja, det går sikkert godt. Men hvad med skoleudstyr? Har du købt dig noget spændende? Malene: Nej, ikke ret meget. Min skoletaske og mit penalhus fik jeg for to år siden, så det bruger jeg. Men jeg kunne nu godt tænke mig at tage i byen og købe nogle blyanter, et viskelæder og et ringbind. Hvad med dig Lisbeth? Lisbeth: Nej, jeg skal bare købe mig en notesbog for at huske hjemmearbejdet. Nu er det vist nødvendigt at have orden i sagerne lige fra starten. Malene: Det har du nok ret i. Er der noget specielt fag, som du har tænkt dig at blive bedre til i år? Lisbeth: Ja, jeg vil gerne opnå topkarakter i matematik. Og for at få det, må jeg forberede mig mere grundigt til timerne nu, end jeg gjorde sidste år. Malene: Hvor lang tid bruger du gennemsnitligt på at lave hjemmearbejde hver dag? Lisbeth: Det er da meget forskelligt. Men jeg tror måske cirka halvanden time hver dag. Glimrende / 10

11 Malene: Lisbeth, ved du hvad, jeg bliver nødt til at gå nu. Er det o.k., at jeg ringer til dig i aften? Lisbeth: Ja det kan du tro. Vi høres ved. Malene: Ja, de gør vi. Hej, hej. Lisbeth: Hej, hej. Lytteøvelse 5 A Hér eiga nemendur að endurtaka orðin sem lesin eru. gymnastik biologi historie fysik matematik geografi et bibliotek bøger et penalhus karakterer Lytteøvelse 5 B Lyt og tegn de forskellige skoleting Tegn en papirkurv Tegn to bøger Tegn et penalhus Tegn en lineal Tegn et skoleskema Tegn en lærer Glimrende / 11

12 Til minnis Glimrende / 12

13 2. Mobning Nemendur læra orðaforða sem tengist tilfinningum gagnleg orðasambönd og andheiti Nemendur lesa frásagnir af einelti og taka þátt í umræðum. Nemendur spila tengingaspil, vinna með dægurlag og unnin eru orðaforðaverkefni sem tengjast efni kaflans. Kveikja Nemendur ræða um það sem er að gerast á myndinni fremst í kaflanum. Ýmist geta þeir unnið verkefnið í hópum eða allur bekkurinn saman. Sé verkefnið unnið í smærri hópum er heppilegt að hver hópur geri grein fyrir niðurstöðum. Athugasemdir við verkefni Teningaspil í Glimrende bls. 18 og 19. Nemendur vinna saman í pörum eða litlum hópum. Nemendur varpa teningi, færa leikmann sinn og tala síðan um það efni sem þeir lenda á. Þegar lokið er við að spila búa nemendur sér til sitt eigið spil, þ.e. fylla sjálfir út í reitina í spilinu í Glimrende opgaver á bls. 24 og 25. Þar hafa nemendur tækifæri til þess að velja sjálfir viðfangsefnin eða þau umræðuefni sem þeir vilja fjalla um. Orðakort: Nemendur nota orðakortin til þess að spila t.d. tunnu, veiðimann eða samstæðuspil. Samstæðuspil geta nemendur spilað annað hvort saman eða hver fyrir sig. Smuk som et stjerneskud. Sjá vinnuaðferðir framar í Glimrende lærervejledninger. Peters dagbog: Í kjölfar þessa texta er tilvalið að láta nemendur skrásetja sína eigin dagbók í eina viku. Huskelisten: Þetta verkefni býður upp á margvíslegar leiðir til þess að vinna með orðaforða. Ekki aðeins mætti nota þær aðferðir sem gefnar eru í vinnubók heldur gætu nemendur einnig útbúið krossgátur út frá orðunum, notað þau í bingó, falið þau í orðagrind eða teiknað orðin. Minna má á myndina af stúlkunni með símann í Glimrende á bls. 16. Út frá þessari mynd mætti vinna skriflegt verkefni. Tengt efni Hvad siger du? C. Æfingar 1, 2, 4, 5, 15, 19, Hvad siger du? B. Æfingar 7, 8, 9, 10. Og det er Danmark! Æfing: Fritidsinteresser God, bedre, bedst (þjálfunarforrit) Glimrende / 13

14 Lytteøvelse 6 a A: Har du oplevet mobning? B: Ja, det har jeg faktisk. Jeg blev mobbet på min gamle skole. A: Men har du mobbet andre? B: Ja, desværre har jeg mobbet andre. Jeg forsøgte at spille helt vildt sej men jeg tror at jeg fremmest gjorde det fordi jeg var bange. A: Hvordan kan man hjælpe dem, der bliver mobbet? B: Med at fortælle nogle voksne, fx lærere og forældre, om det og bede dem om hjælp. Man skal også være hensynsfuld og vise tillid over for den som bliver mobbet. A: Hvordan kan man hjælpe dem, der mobber? B: Fortælle dem, at det ikke er særlig smart, det de gør at andre bliver utroligt kede af det, og at det ødelægger stemningen i hele klassen. Få dem til at tænke over, hvorfor de gør det er de i klemme? Eller har de selv nogle problemer? Lade dem vide at vi ikke tåler at der foregår mobning i klassen. Lytteøvelse 6 B C: Hvorfor mobber man? A: Ja hvis der er mellem børn og unge så tror jeg man mobber for at få venner. Den som mobber vil gerne have at de andre mener at han eller hun er cool og sej. B: Jeg tror at de som mobber gør det fordi de er bange. De tror måske at hvis de mobber andre så tør ingen mobbe dem. C: Jeg tor det drejer sig om magt. Jeg er sikker på at mange mobber for at få magt over andre. Glimrende / 14

15 Lytteøvelse 7 Smuk som et stjerneskud fra CD en Wings of love af Brødrene Olsen I den varme nat fyldt med drømmen at lykken varer evigt. Lyser månen op på en kvindekrop, jah, og hendes smukke ansigt. Hun er bare min store kærlighed, der blir større, der blir ved og ved. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Hendes hofters dans i en strålekrans, jah, gennem bølgebruset. Og i måneskin, blir jeg lukket ind, lyk lig og beruset. Natten den er fyldt med kærlighed. Der blir større, der blir ved og ved. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Stjerneskud, smuk som et stjerneskud. Flottere som tiden går år efter år. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Smuk som et stjerneskud som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Et stjerneskud, år efter år efter år efter år efter år. Tilbageblik Ordkort 1 Glimrende / 15

16 en lærer skóladót et frikvarter kennari en elev frímínútur undervisning nemandi gymnastik kennsla en lineal leikfimi et viskelæder reglustika bøger strokleður svømning bækur skoleudstyr sund en blyantspidser yddari skæri landafræði Glimrende / 16

17 et penalhus et skoleskema matematik pennaveski stundaskrá stærðfræði en overheadprojektor hjemmearbejde at mobbe myndvarpi heimaverkefni að leggja í einelti et kladdehæfte fysik andlegt stílabók eðlisfræði en periode Glimrende en saks geografi tímabil Glimrende líkamlegt psykisk Glimrende / 17

18 Lytteøvelse 8 Da jeg gik i 4. klasse blev jeg kaldt fede og tykke, og jeg blev tit holdt udenfor. Det var bestemt ikke særlig rart. Selv om jeg prøvede at være hård og lade som ingenting, så gjorde det alligevel ondt. Ikke mindst når jeg måtte gå i biografen helt alene. Senere var jeg også selv med til at give andre øgenavne og holde andre uden for, da jeg selv var kommet ind i varmen. Det er jeg ikke stolt af i dag. Enhver idiot kan mobbe andre. Det seje er at turde gribe ind og stoppe det, hvis der er en kammerat, der får bank eller bliver holdt udenfor. Hvad gør du, når en af dine klassekammerater bliver mobbet? Til minnis Glimrende / 18

19 3. Ind i dag Yt i morgen Nemendur læra orðaforða sem tengist fatnaði að lýsa klæðaburði fólks töluorð að lesa og hlusta á margvíslega texta að búa til orðaforðapróf og gefa einkunn um beygingu lýsingarorða Þeir semja viðtal, gera teiknimyndasögu, tala um eigin klæðaburð og fatastíl. Kynnast því þegar sótt er um starf og vinna fjölbreytt valverkefni. Kveikja Í þessum kafla er tilvalið að nota spilið Hvordan er din tøjstil sem kveikju að kaflanum. Nemendur vinna það sjálfstætt. Athugasemdir við verkefni Repertér tallene! Nemendur velja 16 af þessum 20 tölum sem þarna eru og fylla út bingóspjaldið. Kennarinn eða einhver úr hópi nemenda les síðan upp tölur að eigin vali úr hópi þessara 20 þar til einhver fær bingó. Valgopgaver: Þarna geta nemendur valið sér verkefni eftir áhugasviði og getu. Þó ætlast sé til að nemendur ráði ferðinni sem mest sjálfir við úrvinnslu þessara verkefna er það þó hverjum kennara í sjálfsvald sett hversu frjálsar hendur hann gefur nemendum sínum. Gott er þó að hafa í huga almennar vinnureglur eins og þær að hóparnir setji sér tímamörk, skrái dagbók og skipti með sér verkum. Tengt efni: God nok Hvad siger du? B. Æfingar 16, 17, 18 Og det er Danmark!. Æfing: I forretningen God, bedre, bedst (þjálfunarforrit) Lytteøvelse 9 En stribet hættetrøje til 599 En skindjakke til 2150 Et par cowboybukser til 498 En striktrøje med stor krave til 333 Pyjamas-set med prikkede bukser til 285 Ensfarvet top til 179 En kort nederdel til 269 Glimrende / 19

20 Undertøj til 220 Et halstørklæde til 85 Et par bukser til 358 Et par sneakers til 540 Lytteøvelse 10 Forleden var jeg sammen med min mor i byen for at se på skindjakker. Efter at have ledt længe fandt jeg til sidst en virkelig fed jakke. Jeg tog den på og gik rundt i hele butikken for at finde et spejl. Jeg så rigtigt godt ud i den jakke. Da jeg havde besluttet mig til at købe den, gik jeg op til kassen for at betale. Der var kø ved kassen. Lige foran mig i køen stod der en pige som holdt nogle lækre ting i hånden som hun ville købe. Det var en ternet nederdel og en kortærmet bluse. Jeg så på hende. Det tøj hun ville købe så virkelig smart ud og jeg tænkte hvor i butikken hun mon havde fundet det. I det samme så jeg et bord midt i butikken hvor der lå nogle varer på tilbud. Lige der så jeg den samme slags tøj pigen ved siden af mig var ved at købe. Jeg gik hen til tilbudsbordet og tog med det samme en bluse, bukser, en kort nederdel og et halstørklæde og skyndte mig ind i prøverummet. Tøjet passede fint og mor syntes også det både var noget fint tøj og gode priser. Jeg gik ud af prøverummet og gik hen til kassen. Pigen fra før stod stadigvæk ved kassen. Undskyld, men har du virkelig tænkt dig at købe præcis det samme tøj som jeg, spurgte hun. Jeg blev helt rød i hovedet og kunne ikke sige noget som helst. Aldrig nogensinde har jeg følt mig så dum! Mon ikke det har været det pinligste øjeblik nogensinde. Det var først da jeg hørte min mor sige. Gud nej, aldrig i livet! Dette tøj er til mig! at jeg kunne reagere igen. Lytteøvelse 11 Torsdag den 2. marts. Jeg er bestemt ikke en af dem som elsker at shoppe og som regel er jeg hamrende ligeglad med butikker og butikscentre. Men i fredags bad min ven Henning mig om at tage i byen for at shoppe sammen med sin kæreste Mette og nogle andre fra klassen. Det syntes jeg var fedt nok så længe vi var så mange sammen. Jeg skulle først til klavertime og ville derfor mødes med dem uden for en bestemt butik klokken fire. Efter at jeg havde ventet et godt stykke tid kom Henning sammen med Mette, John, Louise og Mie. Jeg blev utrolig glad for at se at Mie var med. Jeg havde været vild med hende i nogle uger, men alligevel ikke gjort noget ved det. Men nu havde jeg fundet ud af hvordan jeg kunne snakke med hende sådan rigtig snakke med hende. Men som sagt var vi i byen og Henning ville købe sig en ny skjorte. Vi gik i mange forskellige tøjbutikker og jeg prøvede at gå ved siden af Mie så meget som muligt. Jeg ville så frygtelig gerne snakke med hende. Og vist Glimrende / 20

21 fik vi mulighed for at snakke lidt sammen men mest om fuldstændig ligegyldige ting. Selvom vi var enige så syntes jeg ikke det gik så godt. I en af butikkerne fandt pigerne nogle skjorter som de syntes var vildt flotte. De insisterede at de skulle ses og så var det ikke kun Henning som skulle prøve dem, det skulle jeg og John også. John sagde tvært nej, det ville han slet ikke være med til. Det blev derfor kun Henning og mig der tog et par stribede skjorter med ind i prøverummet for at prøve dem. Vi kom ud af prøverummet og pigerne blev simpelthen helt vilde og blev ved med at sige ih hvor lækkert, uh hvor smart Efter at have nydt deres opmærksomhed længe nok gik jeg ind i prøverummet igen og knappede skjorten op. Lige i det øjeblik så jeg Mies ansigt i spejlet. Jeg ville bare sige at du så utrolig godt ud i den her skjorte. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle sige og fattede ikke at jeg stod der halvnøgen. Jeg blev bare så glad. Fem minutter senere var jeg ude af butikken med en skjorte i en pose. En skjorte som jeg vidste, at jeg slet ikke havde behov for og var ikke engang sikker på at jeg selv kunne lide. Men Mie syntes den var smart og at jeg så godt ud i den og det var godt nok. Dagens karakter: ***** Peter Lytteøvelse 12 Journalist: Birgitte Jørgensen er journalist og arbejder på et kendt modeblad for teenagere. Jeg spurgte hende om den stil teenagere går mest op i ind for lige for tiden. Birgitte: Man kan ikke rigtig sige at der er nogen én stil som kører. Teenagere er meget selvstændige og har tit deres egen personlige stil. En stil som de synes passer bedst for hver og en. Journalist: Men kan du pege på den stil som er mest trendy lige nu på gaden? Birgitte: Man ser at teenagere tit vælger afslappet tøj og sportstøj er stadigvæk meget populært, især hos drengene. Pigerne går gerne i lavtaljerede bukser som enten sidder stramt eller meget løst. Hippie- og punkstilene er mere moderne end de har været længe og jeg er ikke i tvivl om at interessen for dem stiger. Genbrugt tøj er blevet ganske populært de sidste år måske ikke mindst fordi at det er meget billigere end at købe nyt. Det giver også teenagere også mulighed for at sammensætte forskelligt tøj efter deres egen stil og være smart for få kroner. Genbrugsbutikkerne har også forandret sig og i nogle almindelige butikker er der nu en speciel afdeling med brugt tøj. I stedet for at tøjet ligger i store bunker på gulvet er det nu hængt op på bøjler så man let kan tjekke både størrelser og mærker. Glimrende / 21

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

Forberedelsesmateriale. Varme om vinteren for 0. klasserne i Varde Kommune Vinter 2017

Forberedelsesmateriale. Varme om vinteren for 0. klasserne i Varde Kommune Vinter 2017 Forberedelsesmateriale Varme om vinteren for 0. klasserne i Varde Kommune Vinter 2017 Vejledning: Start undervisningslektionen ud med at få afklaret ordet varme. Hvad forbinder eleverne med varme? Gå på

Læs mere

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni.

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni. Tøj og farver Í þemanu er fjallað um: Föt, liti og fylgihluti. Markmið er að nemendur: læri helstu liti. læri grunnorðaforða um föt. skilji þegar talað er um föt og liti á dönsku á einfaldan hátt. geti

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir.

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir. Tøj og tilbehør Í þemanu er fjallað um: mismunandi tegundir af fötum og fylgihlutum. hvað er í snyrtitöskunni. föt og tísku frá mismunandi tímabilum. stuttar fréttir og staðreyndir sem tengjast fötum.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger SPIS DIG GLAD. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku. Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða sem tengist mat og matarvenjum í Danmörku Hugmyndir að kveikju: Umræða um myndina í lesbókinni bls. 30 fremst í þemanu. Umræður: Hvem ved noget om dansk mad? Hvad kender

Læs mere

Læring om mad og måltider i dansk og natur/teknologi

Læring om mad og måltider i dansk og natur/teknologi OPGAVESÆT Læring om mad og måltider i dansk og natur/teknologi INDHOLDSFORTEGNELSE IEAT MAD Min og klassens IEAT uge side 3 Kostråd..side 5 Kostråd pjece side 13 Kostråd hjemmeopgaver side 14 IEAT MÅLTIDER

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 1 2 3 Til kennara....3 Almennt

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR. SMIL Kennsluleiðbeiningar B 9050 Námsgagnastofnun 2014 SMIL b KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig b NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 5 Jagten på berømmelse...

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Kennsluleiðbeiningar

Kennsluleiðbeiningar Tænk Kennsluleiðbeiningar Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Ritstjóri: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Yfirlestur: Astrid Juul Poulsen NÁMSGAGNASTOFNUN

Læs mere

SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun

SMART. Kennsluleiðbeiningar. Smart Kennsluleiðbeiningar Námsgagnastofnun SMART Kennsluleiðbeiningar 1 Efnisyfirlit Til kennara... 3 Almennt um námsefnið... 3 Námsumhverfi... 3 Náms- og kennsluaðferðir.... 3 Hlustun... 4 Munnlegur þáttur... 4 Lestur... 4 Ritun... 4 Orðaforði...

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

EKKO. Lærervejledninger NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Lærervejledninger NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 Efnisyfirlit Til kennara... 3 Skoleliv... 9 Sport og motion.... 19 Spis dig glad... 29 Livsstil.... 39 Kriminalitet.... 49 Kommunikation... 60 Du og jeg og resten af livet....

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014 SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS B I B SMIL Skapandi verkefni ~ Fyr løs Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9053 Efnisyfirlit Smil Verkefnabók

Læs mere

Lærervejledninger KRIMINALITET. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Lögbrotum. Ýmsu dularfullu. Bankaránum. Tölvusvindli.

Lærervejledninger KRIMINALITET. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Lögbrotum. Ýmsu dularfullu. Bankaránum. Tölvusvindli. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Lögbrotum. Ýmsu dularfullu. Bankaránum. Tölvusvindli. Hugmyndir að kveikju: Umræður um myndina fremst í þemanu. Hvad er kriminalitet? Nemendur svara spurningunni munnlega

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skal vi snakke sammen?

Skal vi snakke sammen? Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi Katrín Hallgrímsdóttir Lokaverkefni B.Ed.-prófs Kennaradeild Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

4. Konfirmation. Konfirmation. Í þemanu er fjallað um. Hugmyndir að Kveikju. Til minnis

4. Konfirmation. Konfirmation. Í þemanu er fjallað um. Hugmyndir að Kveikju. Til minnis 4. Konfirmation Í þemanu er fjallað um Hefðir tengdar fermingum í Danmörku Fermingarveislur Blå mandag Hugmyndir að Kveikju Æskilegt er að umræður fari fram á dönsku. Kennari spyr nemendur: Hvorfor bliver

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia.

Side 1. Lys i håret. historien om santa lucia. Side 1 Lys i håret historien om santa lucia Side 2 Personer: Lucia Lucias mor Paulo Side 3 Lys i håret historien om santa lucia 1 Mor er syg 4 2 Agates grav 6 3 Et smukt lys 8 4 Paulo 10 5 Lucias øjne

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere