Arbejdsmarkedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Tonny Thomsen Fraværende: Bemærkninger: Morten Finnemann forlod mødet kl efter behandling af punkterne 261, 287, 288, 289, 290 og 291

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 261. Den specialiserede revalideringsindsats Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af sygedagpengeprojektet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Smede og Svejseværksted Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Dreje og Fræseværkstedet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af tømrer- og snedkerværkstedet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Multiværksted Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Service og rengøring Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Mekanikerværkstedet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Køkken og Kantine Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Skov & Natur projekt Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Afklaringsforløb Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Elektronisk skrotning Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Tøjsortering Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Kludeopskæring Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Sortering af genbrugseffekter/pedel funktion Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Genbrugsbutikken Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Serviceprojektet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Trækløvning Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Systue & Kreativ Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Jobværkstedet i Gram Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Socialt og Sundhedsfagligt team, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Rammeværkstedet, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Montage og elektronikværksted, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Metalværkstedet, Reva Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af EDB og grafisk værksted, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Bogbinderiværksted, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Træværkstedet, REVA Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Til efterretning Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Den specialiserede revalideringsindsats DIMEHI / 06/2725 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev kommune har som følge af kommunalreformen overtaget ansvaret for revalidering og herunder den specialiserede revalideringsindsats. Beskæftigelsesregion Syddanmark anmoder kommunalbestyrelsen om at sende en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunen indtil 2007 har drevet. Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Den årlige redegørelse skal indeholde: 1) En beskrivelse af, hvordan kommunen i det forudgående kalenderår har benyttet revalideringstilbuddene. 2) En beskrivelse af de revalideringstilbud, kommunen har benyttet i det indeværende kalenderår, og tilbud som er planlagt og budgetteret i dette kalenderår. 3) En beskrivelse af, hvordan behovet for revalideringstilbuddene i det følgende kalenderår forventes opfyldt, herunder om behovet forventes opfyldt gennem egne tilbud, andre kommuners tilbud eller private tilbud. 4) En beskrivelse af samarbejdet om revalidender med særlige behov med andre sektorer, herunder samarbejdet med social- og sundhedssektoren Redegørelsen fremgår af vedhæftede bilag dels som notat og dels som skema. Økonomiske forhold Ingen Personalemæssige forhold Ingen Juridiske aspekter Redegørelsen skal udfærdiges jfr 79 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og Bekendtgørelse nr. 59 af 02. februar 2006.

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 396 Procedure Chefgruppemøde i arbejdsmarkedsservice den 01. september Til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og med på møde den 10. september 2008 Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 15. september 2008 til godkendelse af redegørelse Beskæftigelsesregionen er orienteret om at svarfristen 01. september ikke kan overholdes. Besvarelsen skal sendes pr. mail til Tovholder/informationsansvarlig Meta Hissel, socialfaglig konsulent og Jesper Stockmarr, arbejdsmarkedskoordinator Redegørelsen er udarbejdet sammen med sekretær Lilian Erlandsen, Jobcenteret Bilag Redegørelse særlig revalideringsindsats 2008 (582271) Skema redegørelse 2008 (582774) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller til, at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen Redegørelsen blev taget til efterretning

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af sygedagpengeprojektet DISANE / 08/27990 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sygedagpengeprojektet er startet op med deltagere i februar Der er i forbindelse med evalueringen af sygedagpengeprojektet gennemført interviews med 4 medarbejdere fra sygedagpengeafdelingen, 3 instruktører i projektet og 8 deltagere. Sygedagpengeprojektet har til formål at sikre, at sygedagpengemodtagere i kategori 2 har fokus på egne ressourcer og muligheder for at komme videre i arbejdslivet efter en periode med sygdom. Med udgangspunkt i det enkelte menneske er formålet, gennem gruppeprocesser, at inspirere, motivere og støtte borgeren i at være aktiv og handle med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er blandt de interviewede i sygedagpengeafdelingen og fra projektet enighed om, at det er en god idé at have et tilbud i eget regi for målgruppen. Projektet har været præget af en del opstartsvanskeligheder i forhold til udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse, ansættelse af medarbejdere, visitation af deltagere, informationsmøder, det konkrete indhold samt kompetenceforhold. Af evalueringen fremgår det endvidere, at der ikke har været entydighed om, hvem der er opdragsgiver og projektejer, og hvornår og hvordan projektet overgik til at ligge under Arbejdsmarkedsskolen med reference til ledelsen her. Endvidere bliver det påpeget som uhensigtsmæssigt, at medarbejderne blev ansat inden den endelige projektbeskrivelse forelå. Der har ligeledes været en del samarbejdsproblemer mellem sygedagpengeafdelingen og projektet med forskellige opfattelser af form, indhold, brug af virksomhedskonsulenter etc. Hovedparten af de koordinationsmøder, hvor disse ting kunne have været drøftet og afklaret er blevet aflyst. Der er i maj/juni afholdt det første styregruppemøde. Mødet blev opfattet som positivt fra begge sider og vejen frem for at sikre samarbejdet. Oprindeligt var det planlagt, at der skulle starte 64 deltagere med ca. 16 ugers sygemelding. På forløbene i foråret 2008 har deltagerne dog været noget længere i sygedagpengeperioden og for fleres vedkommende tæt på varighedsgrænsen for sygedagpenge på 52 uger ved projektets afslutning. Endvidere startede kun 47 deltagere. Blandt andet fordi medarbejderne i sygedagpengeafdelingen ikke følte sig

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 398 tilstrækkeligt klædt på til at informere om forløbet, idet bl.a. informationsmateriale på dette tidspunkt ikke var udarbejdet. Endvidere havde man kun kort tid til at visitere deltagerne. Blandt flere af medarbejderne i sygedagpengeafdelingen og blandt deltagerne stilles der spørgsmålstegn ved, om indholdet er blevet tilstrækkeligt tilpasset i forhold til den enkelte deltager og om man indenfor det samme tilbud kan rumme alle personer i kategori 2, uanset job, uddannelsesniveau, ledighed eller i job, sygdom etc. En stor del af forløbet ligger tæt op ad de forløb, der afholdes for kontanthjælpsmodtagere og ledige. Sagsbehandlerne oplever, at opfølgningsplanerne, som deltagerne selv skal udfylde, er for mangelfulde til direkte brug i sagsbehandlingen. Der opnås således ikke den forventede tidsbesparelse. Mål og effekt Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om projektets mål om at 25 % af deltagerne er ude af sygedagpengesystemet efter forløbet er ambitiøst nok. Sammenligner man således med en tilsvarende gruppe fra 2007 er frafaldet fra sygedagpenge uden dette tiltag også over 25 %. Statistisk ses der ikke nogen effekt af tiltaget. Bilagsmateriale foreligger i sagen. Anbefalinger: Såfremt projektet bibeholdes er det afgørende for det videre forløb, at der er den nødvendige ledelsesmæssige involvering og opbakning til projektet, at samarbejdet mellem Sygedagpenge og projektet forbedres markant, at tilliden genskabes og at der i sygedagpengeafdelingen og på projektet arbejdes i samme retning. Endvidere anbefales det: at tiltages gennemføres efter BUM-modellen at initiativet sammentænkes med regeringens handlingsplan jf. nedenfor (juridiske aspekter) at projektet revurderes i forhold til indhold, bemanding, kompetencer, målgruppe, metode, organisatorisk forankring og samarbejde og at der foretages væsentlige ændringer i forhold hertil. Det anbefales, at der tilkobles en tovholder fra staben i denne proces at der afsættes den nødvendige tid til ændringer at deltagerne visiteres på et tidligere tidspunkt i deres sygemeldingsforløb at behovet for særlige forløb for borgere med ringe dansk kundskaber undersøges nærmere

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 399 at der gives mulighed for løbende indtag alternativt at indtag også for fysiske lidelser reduceres til 4 uger at arbejdsmarkedsfokus opprioriteres at der indtænkes andre kompetencer, f.eks. psykolog, kiropraktor, virksomhedskonsulenter eller handicapkonsulent at der indtænkes sundhedsfremmende elementer f.eks. sundhedssamtaler, motion og kost at det vurderes, om instruktørressourcerne kan udnyttes bedre end de nuværende 12 undervisningstimer pr. medarbejder at sygedagpengeafdelingen løbende informeres om projektet og den enkelte deltager at skriftligheden i projektet opprioriteres og at workbase benyttes at der udarbejdes ensartede retningslinjer for visitation og information i sygedagpengeafdelingen. Interviews med deltagerne understøtter ovenstående anbefalinger. Referater af interviewene foreligger i sagen. Økonomiske forhold De samlede etableringsudgifter inkl. ombygning af lokaler på Arbejdsmarkedsskolen beløber sig til mio. kr. Normeringsmæssigt var der oprindeligt budgetteret med 1,6 mio. til 4 fuldtidsstillinger inklusiv pensionsbidrag og udgifter til kontorhold iht. normtal i budgetvejledningen. Dette tal er for 2008 imidlertid ændret til kr. svarende til 2 fuldtidsstillinger. For 2009 er der sammenlagt budgetteret med kr. Funktion nr.: Sted nr.: Personalemæssige forhold Oprindeligt var der ansat og budgetteret med fire instruktører i projektet, foruden en koordinator der også varetager andre funktioner på Arbejdsmarkedsskolen. To instruktører er dog stoppet igen indenfor de første måneder. Som det fremgår af interviewene var der blandt sagsbehandlerne størst tillid og bedst samarbejde med netop de to stoppede instruktører, blandt andet som følge af deres tilgang til målgruppen og samarbejde med sygedagpengeafdelingen. Ifølge koordinator kan tiltaget gennemføres ved ansættelse af yderligere én instruktør. Der er dog i indeværende år ikke budgetteret med ansættelse af en tredje instruktør.

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 400 Juridiske aspekter Der er i lovgivningen intet krav om, at vi som kommune skal tilbyde sygedagpengemodtagere et forløb som f.eks. Sygedagpengeprojektet. Forløbet er en forrevalideringsindsats efter Aktivlovens 46, med tilbud efter LAB 32 - særligt tilrettelagte forløb. Myndighedsopgaven forbliver i sygedagpengeafdelingen, men forløbet er tilrettelagt sådan, at det passer ind i rammen for opfølgningen i Lov om Sygedagpenge 13 stk. 3. Procedure Sagen behandles på Chefgruppens møde den 1. sep og på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. sep Tovholder/informationsansvarlig Chef; Jens Rasmussen Leder, Haderslev Kommunes Arbejdsmarkedsskole; Jette Schulze Sygedagpenge projektet; Susan Lakolk, koordinator, Haderslev Kommunes Arbejdsmarkedsskole. Fremlægger sagen på mødet. Evaluering af Sygedagpengeprojektet; Elsebeth H. Troelsgaard og Sanne Nielsen. Deltager i sagens behandling. Bilag Projektbeskrivelse - Sygedagpengeprojektet, 2008 (554588) Bilag - Figur til supplerende sagsfremstilling (619255) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Sygedagpengeprojektet stoppes og nedlægges med udgangen af 2008 med baggrund i evalueringens resultater, herunder den effektmæssige manglende virkning. Dette vil svare til en udgiftsnedsættelse på 0 kr. i 2008 og i budget 2009 vil udgiftsnedsættelsen være kr. og i budget 2010 og fremover; kr. Differencen mellem 2009 og 2010 skyldes udbetaling af feriepenge i Dette indebærer en personalereduktion svarende til 2,0 fuldtidsstillinger med opsigelse pr. 30. sep og fratrædelse pr. 31. dec Opsigelser vil ske efter aktuelle overenskomstmæssige regler og gældende lovgivning. at der foretages den nødvendige budgetmæssige omplacering til opsamlingskonto (kto. 699) i økonomisystemet, hvor de forventede mindreudgifter fra effektevalueringerne opsamles.

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 401 at der i forbindelse med den førstkommende budgetkontrol i 2009 foretages en status over de opsamlede midler fra effektevalueringerne. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Rita Juhl, Jan Christensen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Sagen blev udsat Supplerende sagsfremstilling På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget d. 15. sept blev der udleveret data, der ikke forelå i sagen. Der er derfor foretaget en ny sammenligning af projektets resultater med en sammenlignelig kontrolgruppe. Kontrolgruppen består af borgere visiteret til kategori 2 med en varighed på sygedagpenge på mellem uger. Kontrolgruppen er renset for deltagere, der har deltaget på forløbet på Arbejdsmarkedsskolen eller deltaget i et afklaringstilbud hos Madsen og Madsen. For at skabe sammenlignelighed er de udleverede data grupperet i tre kategorier jf. figuren i vedlagte bilag. Som det fremgår af figuren, er der ikke nogen merværdi for de deltagere, der har deltaget i forløbet på Arbejdsmarkedsskolen. Andelen af personer, der stadig er sygemeldte, er stort set ens for projektets deltagere og for kontrolgruppen. Andelen af deltagere, der er raskmeldt, kommet i job eller uddannelse er højere for kontrolgruppen end for deltagerne i projektet. Tilsvarende er andelen af personer, der er overgået til anden offentlig forsørgelsesgrundlag end sygedagpenge højere for projektdeltagerne end for kontrolgruppen. Hvis projektet skal være udgiftsneutralt i 2008 (efter refusion), skal projektet kunne reducere deltagernes samlede antal uger på sygedagpenge med ca. 453 uger. Dette vurderes ikke at kunne hjemhentes i 2008, idet der for deltagerne i perioden marts til juni 2008 jf. ovenfor ikke kan dokumenteres en reduktion i varigheden på

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 402 sygedagpenge. I denne beregning er der endvidere kun medtaget udgifter til løn til personale, men ikke udgifter til ombygning, løn til koordinator, husleje m.v. Mads Helmer-Hansen og Elsebeth H. Troelsgaard deltager i mødet og kan uddybe de faktuelle tal yderligere, såfremt dette ønskes. På baggrund af ovenstående fastholdes indstillingen jf. dagsorden Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller jf. supplerede sagsfremstilling, at sygedagpengeprojektet stoppes og udfases med udgangen af februar Dette vil svare til en udgiftsnedsættelse på 0 kr. i 2008 og i budget 2009 vil udgiftsnedsættelsen være kr. og i budget 2010 og fremover; kr. Differencen mellem 2009 og 2010 skyldes udbetaling af løn og feriepenge i Dette indebærer en personale reduktion svarende til 2,0 fuldtidsstillinger med opsigelse pr. 30. november 2008 og fratrædelse pr. 29. februar Opsigelser vil ske efter aktuelle overenskomstmæssige regler og gældende lovgivning. at der foretages den nødvendige budgetmæssige omplacering til opsamlingskonto (kto. 699) i økonomisystemet, hvor de forventede mindreudgifter fra effektevalueringerne opsamles. at der i forbindelse med den førstkommende budgetkontrol i 2009 foretages en status over de opsamlede midler fra effektevalueringerne. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Smede og Svejseværksted DIJEPO / 08/31310 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Smede og svejseværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen og startede som en del af Arbejdsmarkedsskolens fagrelaterede værksteder. Smede og svejseværkstedet var et pilotprojekt og visionen er at koble de ledige borgeres kvalifikationer med en fagrelateret kvalificering målrettet selvforsørgelse. Smede og svejseværkstedet deler lokale med dreje og fræseværkstedet, hvor der er et tværfagligt samarbejde omkring borgerne. Der tilbydes også merit indenfor metalområdet. Borgerne bliver klar til arbejdsmarkedet ved at de deltager i de forskellige discipliner. Nogle består merit prøven og andre får udleveret deltager beviser indenfor svejsning. Værkstedet kan tage alle matchkategorier indenfor kontanthjælp samt borgere fra Staten, EGU forløb og andre institutioner. Borgeren bliver visiteret til Smede og Svejseværksted via Aktiv Vejledning. Værkstedslederen holder en ansættelsessamtale for at lave en forventningsafstemning med borgeren og for at fortælle om mulighederne ved at tage merit indenfor metal. Borgeren har en prøveperiode, hvor værkstedslederen finder ud af, om borgeren har håndelag for håndværk. Borgeren begynder herefter på selve svejseuddannelsen som kan føre til merit prøven. En stor del af arbejdet er også at motivere og opbygge borgerens selvtillid. Det sker ved, at værkstedslederen er fysisk sammen med borgerne i værkstedet hele arbejdsugen, hvor der bruges tid på individuelle samtaler. Her påvirkes borgeren stille og roligt i en positiv retning på vej mod selvforsørgelse. For smede og svejseværkstedet er succes en borger i selvforsørgelse. Effekt og mål I 2008 var 32 visiteret fra Aktiv Vejledning. Dertil kommer 17 forsikrede ledige. Anbefalinger Det anbefales, at der via Jobcentret visiteres flere borgere til værkstedet. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang, at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne.

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 404 Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er et forbrug i 2008 på kr. og der er er et budget i 2009 på kr. Sted nr.: Funktionsnr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder. Juridiske aspekter Smede og svejseværkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Villy Barsø Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Jensen Bilag Projektbeskrivelse for smede og svejseværksted - Arbejdsmarkedsservice 2008 (612574) Introforløb Smede og Svejse (583723) billeder fra evaluering (614765)

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 405 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at smede og svejseværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 264. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Dreje og Fræseværkstedet DIJEPO / 08/31314 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Dreje og fræseværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen og startede som en del af Arbejdsmarkedsskolens fagrelaterede værksteder. Dreje og fræseværkstedet blev oprettet i 2006 og visionen er at koble de ledige borgeres kvalifikationer med en fagrelateret kvalificering målrettet selvforsørgelse. Dreje og fræseværkstedet deler lokale med Smede og svejseværkstedet, hvor der er et tværfagligt samarbejde omkring borgerne. Der tilbydes også merit indenfor metalområdet. Borgerne bliver klar til arbejdsmarkedet ved at de deltager i de forskellige discipliner. Nogle består merit prøven og andre får udleveret deltager beviser indenfor dreje og fræsning. Værkstedet kan tage alle matchkategorier indenfor kontanthjælp samt borgere fra Staten, EGU forløb og andre institutioner. Borgeren bliver visiteret til dreje og fræseværkstedet via Aktiv Vejledning. En stor del af arbejdet er også at motivere og opbygge borgerens selvtillid. Det sker ved, at værkstedslederen er fysisk sammen med borgerne i værkstedet hele arbejdsugen, hvor der bruges tid på individuelle samtaler. Her påvirkes borgeren stille og roligt i en positiv retning på vej mod selvforsørgelse.

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 406 For dreje og fræseværkstedet er succes en borger i selvforsørgelse. Effekt og mål I 2008 var 32 visiteret fra Aktiv Vejledning. Dertil kommer 17 forsikrede ledige. Anbefalinger Det anbefales, at der skal overvejes en kapacitets udvidelse fra 8 til 12 drejebænke (dermed en enkeltudgift), for at holde kostprisen nede. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne. Økonomiske forhold Der er i 2009 et budget på kr. Forbruget i 2008 skønnes til at være kr. Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder. Juridiske aspekter Dreje- og fræseværkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Per Karlsen

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 407 Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen. Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af dreje og fræseværksted - Arbejdsmarkedsservice 2008 (576091) Introforløb for Maskineværkstedet (583430) Meritbevis til Drejning (583427) billeder (614783) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at dreje og fræseværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 265. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af tømrerog snedkerværkstedet DIJEPO / 08/31316 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Tømrer og snedkerværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen og startede som en del af Arbejdsmarkedsskolens fagrelaterede værksteder. Tømrer og snedkerværkstedet er et stort snedkerværksted og en lille malerafdelingen. Formålet med projektet er at opkvalificere borgernes færdigheder, der skal klargøre dem til arbejdsmarkedet eller til uddannelse. Der er både tale om faglige såvel som social klargøring. Det faglige handler om at man kan erhverve sig kompetencer ind for tømrer, snedker og malerfaget. Man kan desuden tage en merit indenfor træ på tømrer og snedkerværkstedet. Borgere visiteres til tømrer- og snedkerværkstedet gennem Aktiv Vejledning. Målgruppen er alle matchkategorier, samt borgere fra Staten, EGU forløb og andre institutioner.

16 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 408 Værkstedslederen holder en opstartsamtale for at lave en forventningsafstemning med borgeren og for at fortælle om mulighederne indenfor fagområdet. Rettigheder og pligter gennemgås, og de præsenteres for arbejdsholdet. Borgeren har en indkøringsperiode, hvor værkstedslederen finder ud af, om borgeren har lyst og vilje til at arbejde i værkstedet. Værkstedslederens fornemste opgave er at motivere og opbygge borgernes selvtillid og troen på, at de dur til noget. Det sker gennem mange individuelle snakke på værkstedet, mens der arbejdes. Værkstedet har haft en særlig stor tilgang af unge med massive psykiske og sociale problemer, hvilket har krævet en særlig indsats. Derfor blev der ansat en værkstedsassistent. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Mål og effekt Gennemløbet i 2008 har været på 12 forsikrede ledige og 21 fra kontanthjælpsområdet og 1 EGU elev. I 2008 har 16 personer fået arbejde og 7 er gået i uddannelse. Anbefalinger Det anbefales, at der laves nogen overvejelser om det faglige indhold på værkstedet er noget som gør borgerne selvforsørgende eller leder mod uddannelse. Det anbefales, at der visiteres flere borgere til værkstedet, da der både er en værkstedsleder og en assistent. Det anbefales, at alle producerede ting afregnes og det af regnskabet tydeligt fremgår hvem der har købt hvad. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne. Det anbefales, at det tætte samarbejde med Zonen udbygges yderligere. Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder og en assistent. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Omkostningerne er i alt på kr. i der er budgetteret kr. i Sted nr.: Funktions nr.:

17 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 409 Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder og en assistent. Juridiske aspekter Tømrer og snedker værkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Johannes Jensen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Jensen Bilag Introforløb til Snedker og Tømrerværkstedet (583387) Deltagerbevis uden prøve - Maler (583385) Deltagerbevis uden prøve - Snedker og tømrer (583383) Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af tømrer og snedker - Arbejdsmarkedsservice 2008 (576096) billed (614815) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at tømrer og snedkerværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet.

18 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 410 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 266. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Multiværksted DIJEPO / 08/31317 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Multiværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen. Værkstedet varetager vedligeholdelsen af bygninger og grønne områder på Arbejdsmarkedsskolen. Ideen med værkstedet var at oprette et aktiveringstilbud, hvor borgerne fik prøvet mange forskellige opgaver samtidig med, at Arbejdsmarkedsskolen blev renoveret og vedligeholdt. Formålet med værkstedet var gennem et allround tilbud at klargøre borgere til arbejdsmarkedet samtidig med, at de erhvervede viden og kompetencer indenfor pleje og vedligehold af bygninger og udenomsarealer. Metoden til at få borgeren videre i ordinært arbejde er at skabe tillid og stabilitet. Borgerens selvtillid bygges op, så de kan sluses ud i job eller uddannelse. Det væsentlige er at påvirke borgeren positivt til at tro på sig selv og sin kunnen. Der er plads til alle matchkatagorier på Multiværkstedet og der arbejdes både med forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, fleksansatte fra Ressourcecentret og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. Når borgeren afslutter et forløb udleveres et deltagerbevis med de arbejdsopgaver og kompetencer, som er gennemgået. Mål og effekt I 2008 har der været 21 kontanthjælpsmodtagere, 11 forsikrede ledige og 1 fra Ressourcecentret igennem værkstedet. Omkring halvdelen er afsluttet med job. Den primære målgruppe i 2008 har været match 4 og 5 en del med store alkoholproblemer, som har krævet en særlig agtpågivende indsats. Anbefalinger Det anbefales, at Multiværkstedet bevares i sin nuværende form, da aktiveringen giver god mening for de aktiverede og det vurderes at stedet har en positiv virkning. Det anbefales, at nogen af de fleksjobsansatte konverteres til en fuldtidsansat værkstedsassistent på normale vilkår.

19 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 411 Det anbefales, at der laves et klart regelsæt for hvordan og for hvilke opgaver der skal skrives regninger for på Multiværkstedet. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne. Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder, samt 4 medhjælpere. Medhjælperne er ansat under fleksjobsordningen. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er i 2008 efter budgetkontrollen et budget på 1,391 million. Der er i 2009 budgetteret med kr. Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder og derudover er der ansat 4 medhjælpere. Alle medhjælperne er ansat under fleksjobsordningen. Juridiske aspekter Multiværkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Svend Mauritzen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen.

20 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 412 Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Multiværksted - Arbejdsmarkedsservice 2008 (576102) Introforløb Pedel og Multiværkstedet (583580) Deltagerbevis uden prøve multiværkstedet (583585) billed (614769) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at Multiværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 267. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Service og rengøring DIJEPO / 08/31720 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Service og Rengøring har base på Arbejdsmarkedsskolen. Værkstedet varetager rengøringen af bygningerne på Arbejdsmarkedsskolen. Ideen med Service og Rengøring er, at der er brug for et tiltag til afklaring og opkvalificering af en stor gruppe ledige med ingen eller ringe erhvervserfaring. Der er plads til alle matchkatagorier på Service og Rengøringsværkstedet og der arbejdes både med forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. Generelt søger flest kvinder ind i serviceområdet, men efterhånden er det blevet mere populært for mænd, da der er gode jobmuligheder efterfølgende. Det er fortrinsvis match 4 og 5, der visiteres til værkstedet. Arbejdstiden for den enkelte ligger mellem timer ugl. Metoden til at få borgerne videre på arbejdsmarkedet er at opbygge tillid, tryghed og lære folk pli. Det sker gennem personlige snakke og samvær i arbejdsdagen. Der lægges stor vægt på den personlige

21 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 413 hygiejne. Det er et ømtåleligt emne, men er en nødvendighed for at kunne sluse borgerne ud i job og uddannelse. Forløbet giver borgerne et væsentligt kompetenceløft indenfor rengøring. Der arbejdes professionelt med korrekt brug af rengøringsmidler og korrekte arbejdsstillinger. Mål og Effekt Der er startet ca. 65 personer på Service og rengøring i Der er løbende 20 personer på holdet. I 2008 er 25 personer er løbende blevet sluset ud på arbejdsmarkedet indenfor butik, lager og ufaglært arbejde i diverse virksomheder, samt 3 er begyndt på SOSU skolen, 4 på HF studiet og 2 er overgået til en EGU uddannelse. Anbefalinger Der anbefales, at det laves noget mere fagligt på holdet f.eks. gennemgang/undervisning af f.eks. emner indenfor branchen. Noget undervisning, som kan skubbe borgeren videre i uddannelsessystemet som f.eks. på SOSU-uddannelsen. Det anbefales, at der ansættes en værkstedsassistent, som hjælper til værkstedslederen. Det anbefales, at alle som visiteres til Service og rengøring som udgangspunktet har 30 timer om ugen med mulighed for nedsættelse efter grundig vurdering fra værkstedslederen. Det anbefales, at de områder hvor Service og rengøring skal gøre rent, udvides - uden konflikt med konkurrence klausulerne. Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er et budget på i 2008 og et budget på kr. i Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder i Service og rengøring.

22 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 414 Juridiske aspekter Service indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Maja Christensen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen. Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Service og rengøring - Arbejdsmarkedsservice 2008 (579176) Introforløb Service og Rengøring (583542) Deltagerbevis uden prøve i Service (583549) billeder (614767) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen godkendes og tages til efterretning at Service og rengøring fortsætter som hidtil med at værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt

23 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Mekanikerværkstedet DIMAHH / 08/31811 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Mekanikerværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen. Mekanikerværkstedet servicerer bilerne i Arbejdsmarkedsservice, samt 12 biler i Voksenservice. Udover at servicere bilerne, repareres der også cykler og knallerter. Der er plads til alle matchkategorier på Mekanikerværkstedet og der arbejdes både med forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. Målet med projektet er, at få folk i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse. Metoden er at borgerne gennem individuelle samtaler bliver i stand til at sætte eget fodaftryk på deres fremtidige arbejdssituation. Der er en stor frihed i, hvilke opgaver den enkelte borger deltager i dog skal de deltage i den faste del af serviceopgaverne. Efter endt aktiveringsforløb udleveres et deltagerbevis, der dokumenterer de arbejdsopgaver, der er gennemgået. Mål og Effekt Værkstedet har i gennemsnit 10 personer på holdet. Pt. er der 2 der fremmøder fast. I 2008 har 35 personer været igennem værkstedet. Dertil kommer 4 forsikrede ledige. Den primære målgruppe i år har været ledige borgere match 4 og 5. Anbefalinger Det anbefales, at der sker en kapacitetstilpasning af tilbuddet der balancere økonomi, aktiveringsmængde og drift. Der sker en vurdering af omkostningerne der er forbundet med servicering af biler. Økonomiske forhold Der er indgået en aftale med Voksenservice om servicering af kommunens biler. Der er ansat en værkstedsleder og en assistent. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Omkostningerne er i alt på ,- kr. i der er budgetteret kr. i 2009.

24 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 416 I 2009 vil der være indtægter for ,- kr. Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder, en værkstedsassistent samt en mekaniker. Juridiske aspekter Mekanikerværkstedet indgår i det samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen foreligges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schultze Værkstedsleder: Ingvard Thordsen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk konsulent: Svend Erik Jensen Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af autoværkstedet (579699) Introforløb for Autoværkstedet (589819) Deltagerbevis uden prøve - Autoværkstedet (589804) auto (614793)

25 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 417 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at mekanikerværkstedet fortsætter som hidtid men at værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 269. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Køkken og Kantine DIJEPO / 08/31752 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Køkken og Kantine værkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen. Køkkenet fungerer i dag som et industrikøkken med tilhørende kantine. Udover at lave mad til kantinen, laves der også mad til forskellige arrangementer i Arbejdsmarkedsservice. Der er plads til alle matchkatagorier i køkkenet og der arbejdes både med forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. I køkkenet får man en faglig indsigt i madhygiejne og i personlig hygiejne. For at få folk i arbejde bruges metoderne motivation, tillid og tryghed. I løbet af en arbejdsdag skabes der mange muligheder for individuelle samtaler. Køkkenets personale har hele tiden fokus på, at borgerne skal klædes på til at kunne varetage et job eller begynde på en uddannelse, som kan bringe dem i selvforsørgelse. Mål og Effekt I 2008 har 32 været igennem forløbet. Dertil kommer 11 personer, som ikke er registreret i Workbase. 10 har påbegyndt uddannelse/elevforhold og 8 i fast job. Den primære målgruppe i år har været ledige borgere match 4 og 5. Anbefalinger Alle borgere får mulighed for at blive hygiejnecertificeret i samarbejde med AMU Syd. Der oprettes hold a 14 personer ca. en gang i kvartalet. Da køkkenet som regel ikke har borgere nok til at fylde holdet, bliver tilbudet givet til andre køkkener under Arbejdsmarkedsservice. Der er mulighed for

26 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 418 at tilmelde både borgere i og ansatte. Deltagelsen registreres i jobplanen og betales individuelt efter gældende regler for aktivering og deltagelse i efteruddannelse. Der arbejdes ud fra et pædagogisk princip om learning by doing. Da der i øjeblikket er flest borgere med match 4 som møder på meget forskellige tidspunkter, har det været svært at tilrettelægge deciderede undervisningsdage. Borgerne gennemgår et introduktionsforløb på 14 dage. I dette indgår rotation med fremstilling af varm og kold mad, rengøring i køkken og kantine samt anretning. Der anbefales, at det laves noget mere fagligt på holdet f.eks. gennemgang/undervisning af f.eks. emner indenfor branchen. Det anbefales, at det laves en gennemgang og beregning af kostpriserne i forbindelse med salget af mad. Det anbefales, at det er aktivering som styrer produktionen af mad og ikke maden der styrer aktiveringen. Det anbefales, at personalet tilpasses til fremtidige opgaver. Der vil fremadrettet blive udstedt fakturaer til alle, som i forbindelse med møder i og udenfor Arbejdsmarkedsskolen ønsker mad leveret fra køkkenet. Dette har ikke været praksis tidligere Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder, en værkstedsassistent og en medhjælper. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er efter budgetkontrollen en omkostning i 2008 på 1,416 million. I 2009 vil der være en omkostning på 1,189 million. Sted nr.: Funktion nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder, en værkstedsassistent og en medhjælper. Medhjælperen er ansat under fleksjobsordningen. Juridiske aspekter Køkken indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

27 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 419 Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Mads Christensen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen. Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Køkken - Arbejdsmarkedsservice 2008 (579238) Introforløb Køkken og Kantine (583475) Deltagerbevis uden prøve - Køkken og kantine (583470) billeder (614772) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at køkken og kantine fortsætter som hidtil men at værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt

28 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Skov & Natur projekt DISANE / 08/28532 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Skov & Natur er et værksted og aktiveringstilbud på Arbejdsmarkedsskolen (HKA), organisatorisk placeret i Aktivering, og har samme idé og formål som de øvrige værksteder på HKA nemlig vejledning, støtte og relevant tilbud til mennesker der har brug for hjælp til at få eller kunne bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet. De aktiverede borgere er typisk i 8-13 eller ugers forløb og tilegner sig branche færdigheder som maskinhåndtering og sikkerhed, vedligeholdelse af stier, grønne områder, kulturarealer og anlæg. Sideløbende hermed arbejdes der individuelt med personlig fremtræden, mødedisciplin og sociale færdigheder. Borgeren modtager deltagerbevis med beskrivelse af de tilegnede færdigheder hvilket indgår som et aktiv ift. jobsøgning. Opgaverne i Skov & Natur er realistiske og primært stillet af Teknik & Miljøservice jf. årlig kontrakt. Her ud over varetages en række sæson bestemte opgaver og samarbejdsopgaver med bl.a. Digagergaard og de øvrige værksteder i Aktiveringsområdet. Alle opgaver er in-house og ikke konkurrenceforvridende. Mål og effekt I 2007 har 18 kontakthjælpsmodtagere været aktiveret i Grønt Korps/Skov & Natur. I 2008 (indtil 2 kvartal) har 20 kontakthjælpsmodtagere været aktiveret i Grønt Korps/Skov & Natur - altså 38 i alt. I interview med værkstedslederen og seniorkonsulent på HKA er det oplyst, 35 borgere efter endt aktivering og opkvalificering i projektet er i ordinært job, 2 er i job med løntilskud og 1 er endnu i aktivering. Den effektmæssige virkning anses herfor for meget høj. Årsagen til denne succes kan bl.a. findes i, at borgerne i dette projekt er personer med forholdsvis mange ressourcer og kompetencer men også værkstedslederens store fagrelevante kontaktflade og netværk hvorfra mange borgere tilbydes job samt godt samarbejde med virksomhedskonsulentgruppen er afgørende. Ydermere har 11 dagpengemodtagere (forsikrede ledige fra den Statslige Enhed) været i aktiveringsforløb i Skov & Natur. Økonomiske forhold Projekt Skov & Natur er et (i princippet) 100% indtægtsdækket "virksomhed", d.v.s. udgiftsneutralt projekt - måske endda med et mindre eller større overskud. Dette hænger sammen med, at der er indgået entreprenøraftale med Teknik & Miljø om vedligehold af grønne områder m.v.

29 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 421 Fra 2009 og frem modtager vi årligt p.t (i 09-priser). Beløbet dækker de budgetterede udgifter til løn & pension (1 fuldtidsansat projektleder) samt øvrige driftsudgifter, hhv og kr. I indeværende år modtages i alt kr. (i 08-priser) og yderligere kr. for arbejde udført i I 2008 således et overskud på omkring kr. Alt er indregnet i budgettet for 2009 og frem og tillige i indeværende år ifm. med den ekstraordinære budgetkontrol. Sted nr.: Funktion nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder på fuld tid i projektet. Juridiske aspekter Skov & Natur indgår i det samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Procedure Sagen behandles på chefgruppens møde den 10. oktober 2008 og på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 20. oktober Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Flemming Beck Konsulent: Sanne Nielsen Økonomisk Konsulent: Svend Jensen. Bilag Natur og Skov - Deltagerbevis uden prøve (607201) Natur og Skov - Introforløb på 2 uger (607202) Natur og Skov - Skiltning i projekt Natur og Skov (607203) Projektevaluering - Skov & Natur (575632)

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Torsdag den 18-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Irene Høgh Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-09-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:32 Afbud: Rita Juhl, Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-01-2007 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Tonny Thomsen Bemærkninger: Rita Juhl og Morten

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Morten Finnemann forlod mødet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 11 Mødedato: 09. december 2009 Mødevarighed: 17.00-18.05 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Charlotte Juhl Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 1 - Kravspecifikation Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 1 - Kravspecifikation Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Jobværkstedet 2015. Udsigten fra Jobværkstedet.

Jobværkstedet 2015. Udsigten fra Jobværkstedet. Jobværkstedet 2015 Udsigten fra Jobværkstedet. 1 Indledning I 2014 blev det besluttet, at Aktiveringsenheden og lederen heraf fremadrettet forankres organisatorisk under Job- og Borgerservicechefen i lighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 2 BE Opfølgning

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v.

Procedure i forbindelse med afsked. Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Bilag 1 Procedure i forbindelse med afsked v Bente Bjørn Pligt til forhandling med TR så tidligt som muligt kan ske i MED-systemet. Udlevering af begrundelse m.v. Formålet med forhandlingerne er at nå

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 17-09-2007 Mødested: REVA Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Tonny Thomsen, Jan Christensen, Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 02-02-2010. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter RebildØstre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomi på arbejdsmarkedsområdet ultimo januar 2010. 13 2.

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere