Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Tonny Thomsen Fraværende: Bemærkninger: Morten Finnemann forlod mødet kl efter behandling af punkterne 261, 287, 288, 289, 290 og 291

2 Arbejdsmarkedsudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 261. Den specialiserede revalideringsindsats Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af sygedagpengeprojektet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Smede og Svejseværksted Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Dreje og Fræseværkstedet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af tømrer- og snedkerværkstedet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Multiværksted Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Service og rengøring Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Mekanikerværkstedet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Køkken og Kantine Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Skov & Natur projekt Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Afklaringsforløb Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Elektronisk skrotning Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Tøjsortering Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Kludeopskæring Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Sortering af genbrugseffekter/pedel funktion Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Genbrugsbutikken Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Serviceprojektet Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Trækløvning Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Systue & Kreativ Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Jobværkstedet i Gram Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Socialt og Sundhedsfagligt team, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Rammeværkstedet, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Montage og elektronikværksted, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Metalværkstedet, Reva Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af EDB og grafisk værksted, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Bogbinderiværksted, REVA Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Træværkstedet, REVA Orientering og spørgsmål fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Til efterretning Eventuelt Afgørelser fra Statsforvaltningen Syddanmark

3 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Den specialiserede revalideringsindsats DIMEHI / 06/2725 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev kommune har som følge af kommunalreformen overtaget ansvaret for revalidering og herunder den specialiserede revalideringsindsats. Beskæftigelsesregion Syddanmark anmoder kommunalbestyrelsen om at sende en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunen indtil 2007 har drevet. Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Den årlige redegørelse skal indeholde: 1) En beskrivelse af, hvordan kommunen i det forudgående kalenderår har benyttet revalideringstilbuddene. 2) En beskrivelse af de revalideringstilbud, kommunen har benyttet i det indeværende kalenderår, og tilbud som er planlagt og budgetteret i dette kalenderår. 3) En beskrivelse af, hvordan behovet for revalideringstilbuddene i det følgende kalenderår forventes opfyldt, herunder om behovet forventes opfyldt gennem egne tilbud, andre kommuners tilbud eller private tilbud. 4) En beskrivelse af samarbejdet om revalidender med særlige behov med andre sektorer, herunder samarbejdet med social- og sundhedssektoren Redegørelsen fremgår af vedhæftede bilag dels som notat og dels som skema. Økonomiske forhold Ingen Personalemæssige forhold Ingen Juridiske aspekter Redegørelsen skal udfærdiges jfr 79 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og Bekendtgørelse nr. 59 af 02. februar 2006.

4 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 396 Procedure Chefgruppemøde i arbejdsmarkedsservice den 01. september Til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og med på møde den 10. september 2008 Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 15. september 2008 til godkendelse af redegørelse Beskæftigelsesregionen er orienteret om at svarfristen 01. september ikke kan overholdes. Besvarelsen skal sendes pr. mail til Tovholder/informationsansvarlig Meta Hissel, socialfaglig konsulent og Jesper Stockmarr, arbejdsmarkedskoordinator Redegørelsen er udarbejdet sammen med sekretær Lilian Erlandsen, Jobcenteret Bilag Redegørelse særlig revalideringsindsats 2008 (582271) Skema redegørelse 2008 (582774) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller til, at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen Redegørelsen blev taget til efterretning

5 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af sygedagpengeprojektet DISANE / 08/27990 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sygedagpengeprojektet er startet op med deltagere i februar Der er i forbindelse med evalueringen af sygedagpengeprojektet gennemført interviews med 4 medarbejdere fra sygedagpengeafdelingen, 3 instruktører i projektet og 8 deltagere. Sygedagpengeprojektet har til formål at sikre, at sygedagpengemodtagere i kategori 2 har fokus på egne ressourcer og muligheder for at komme videre i arbejdslivet efter en periode med sygdom. Med udgangspunkt i det enkelte menneske er formålet, gennem gruppeprocesser, at inspirere, motivere og støtte borgeren i at være aktiv og handle med fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der er blandt de interviewede i sygedagpengeafdelingen og fra projektet enighed om, at det er en god idé at have et tilbud i eget regi for målgruppen. Projektet har været præget af en del opstartsvanskeligheder i forhold til udarbejdelse af endelig projektbeskrivelse, ansættelse af medarbejdere, visitation af deltagere, informationsmøder, det konkrete indhold samt kompetenceforhold. Af evalueringen fremgår det endvidere, at der ikke har været entydighed om, hvem der er opdragsgiver og projektejer, og hvornår og hvordan projektet overgik til at ligge under Arbejdsmarkedsskolen med reference til ledelsen her. Endvidere bliver det påpeget som uhensigtsmæssigt, at medarbejderne blev ansat inden den endelige projektbeskrivelse forelå. Der har ligeledes været en del samarbejdsproblemer mellem sygedagpengeafdelingen og projektet med forskellige opfattelser af form, indhold, brug af virksomhedskonsulenter etc. Hovedparten af de koordinationsmøder, hvor disse ting kunne have været drøftet og afklaret er blevet aflyst. Der er i maj/juni afholdt det første styregruppemøde. Mødet blev opfattet som positivt fra begge sider og vejen frem for at sikre samarbejdet. Oprindeligt var det planlagt, at der skulle starte 64 deltagere med ca. 16 ugers sygemelding. På forløbene i foråret 2008 har deltagerne dog været noget længere i sygedagpengeperioden og for fleres vedkommende tæt på varighedsgrænsen for sygedagpenge på 52 uger ved projektets afslutning. Endvidere startede kun 47 deltagere. Blandt andet fordi medarbejderne i sygedagpengeafdelingen ikke følte sig

6 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 398 tilstrækkeligt klædt på til at informere om forløbet, idet bl.a. informationsmateriale på dette tidspunkt ikke var udarbejdet. Endvidere havde man kun kort tid til at visitere deltagerne. Blandt flere af medarbejderne i sygedagpengeafdelingen og blandt deltagerne stilles der spørgsmålstegn ved, om indholdet er blevet tilstrækkeligt tilpasset i forhold til den enkelte deltager og om man indenfor det samme tilbud kan rumme alle personer i kategori 2, uanset job, uddannelsesniveau, ledighed eller i job, sygdom etc. En stor del af forløbet ligger tæt op ad de forløb, der afholdes for kontanthjælpsmodtagere og ledige. Sagsbehandlerne oplever, at opfølgningsplanerne, som deltagerne selv skal udfylde, er for mangelfulde til direkte brug i sagsbehandlingen. Der opnås således ikke den forventede tidsbesparelse. Mål og effekt Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om projektets mål om at 25 % af deltagerne er ude af sygedagpengesystemet efter forløbet er ambitiøst nok. Sammenligner man således med en tilsvarende gruppe fra 2007 er frafaldet fra sygedagpenge uden dette tiltag også over 25 %. Statistisk ses der ikke nogen effekt af tiltaget. Bilagsmateriale foreligger i sagen. Anbefalinger: Såfremt projektet bibeholdes er det afgørende for det videre forløb, at der er den nødvendige ledelsesmæssige involvering og opbakning til projektet, at samarbejdet mellem Sygedagpenge og projektet forbedres markant, at tilliden genskabes og at der i sygedagpengeafdelingen og på projektet arbejdes i samme retning. Endvidere anbefales det: at tiltages gennemføres efter BUM-modellen at initiativet sammentænkes med regeringens handlingsplan jf. nedenfor (juridiske aspekter) at projektet revurderes i forhold til indhold, bemanding, kompetencer, målgruppe, metode, organisatorisk forankring og samarbejde og at der foretages væsentlige ændringer i forhold hertil. Det anbefales, at der tilkobles en tovholder fra staben i denne proces at der afsættes den nødvendige tid til ændringer at deltagerne visiteres på et tidligere tidspunkt i deres sygemeldingsforløb at behovet for særlige forløb for borgere med ringe dansk kundskaber undersøges nærmere

7 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 399 at der gives mulighed for løbende indtag alternativt at indtag også for fysiske lidelser reduceres til 4 uger at arbejdsmarkedsfokus opprioriteres at der indtænkes andre kompetencer, f.eks. psykolog, kiropraktor, virksomhedskonsulenter eller handicapkonsulent at der indtænkes sundhedsfremmende elementer f.eks. sundhedssamtaler, motion og kost at det vurderes, om instruktørressourcerne kan udnyttes bedre end de nuværende 12 undervisningstimer pr. medarbejder at sygedagpengeafdelingen løbende informeres om projektet og den enkelte deltager at skriftligheden i projektet opprioriteres og at workbase benyttes at der udarbejdes ensartede retningslinjer for visitation og information i sygedagpengeafdelingen. Interviews med deltagerne understøtter ovenstående anbefalinger. Referater af interviewene foreligger i sagen. Økonomiske forhold De samlede etableringsudgifter inkl. ombygning af lokaler på Arbejdsmarkedsskolen beløber sig til mio. kr. Normeringsmæssigt var der oprindeligt budgetteret med 1,6 mio. til 4 fuldtidsstillinger inklusiv pensionsbidrag og udgifter til kontorhold iht. normtal i budgetvejledningen. Dette tal er for 2008 imidlertid ændret til kr. svarende til 2 fuldtidsstillinger. For 2009 er der sammenlagt budgetteret med kr. Funktion nr.: Sted nr.: Personalemæssige forhold Oprindeligt var der ansat og budgetteret med fire instruktører i projektet, foruden en koordinator der også varetager andre funktioner på Arbejdsmarkedsskolen. To instruktører er dog stoppet igen indenfor de første måneder. Som det fremgår af interviewene var der blandt sagsbehandlerne størst tillid og bedst samarbejde med netop de to stoppede instruktører, blandt andet som følge af deres tilgang til målgruppen og samarbejde med sygedagpengeafdelingen. Ifølge koordinator kan tiltaget gennemføres ved ansættelse af yderligere én instruktør. Der er dog i indeværende år ikke budgetteret med ansættelse af en tredje instruktør.

8 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 400 Juridiske aspekter Der er i lovgivningen intet krav om, at vi som kommune skal tilbyde sygedagpengemodtagere et forløb som f.eks. Sygedagpengeprojektet. Forløbet er en forrevalideringsindsats efter Aktivlovens 46, med tilbud efter LAB 32 - særligt tilrettelagte forløb. Myndighedsopgaven forbliver i sygedagpengeafdelingen, men forløbet er tilrettelagt sådan, at det passer ind i rammen for opfølgningen i Lov om Sygedagpenge 13 stk. 3. Procedure Sagen behandles på Chefgruppens møde den 1. sep og på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 15. sep Tovholder/informationsansvarlig Chef; Jens Rasmussen Leder, Haderslev Kommunes Arbejdsmarkedsskole; Jette Schulze Sygedagpenge projektet; Susan Lakolk, koordinator, Haderslev Kommunes Arbejdsmarkedsskole. Fremlægger sagen på mødet. Evaluering af Sygedagpengeprojektet; Elsebeth H. Troelsgaard og Sanne Nielsen. Deltager i sagens behandling. Bilag Projektbeskrivelse - Sygedagpengeprojektet, 2008 (554588) Bilag - Figur til supplerende sagsfremstilling (619255) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Sygedagpengeprojektet stoppes og nedlægges med udgangen af 2008 med baggrund i evalueringens resultater, herunder den effektmæssige manglende virkning. Dette vil svare til en udgiftsnedsættelse på 0 kr. i 2008 og i budget 2009 vil udgiftsnedsættelsen være kr. og i budget 2010 og fremover; kr. Differencen mellem 2009 og 2010 skyldes udbetaling af feriepenge i Dette indebærer en personalereduktion svarende til 2,0 fuldtidsstillinger med opsigelse pr. 30. sep og fratrædelse pr. 31. dec Opsigelser vil ske efter aktuelle overenskomstmæssige regler og gældende lovgivning. at der foretages den nødvendige budgetmæssige omplacering til opsamlingskonto (kto. 699) i økonomisystemet, hvor de forventede mindreudgifter fra effektevalueringerne opsamles.

9 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 401 at der i forbindelse med den førstkommende budgetkontrol i 2009 foretages en status over de opsamlede midler fra effektevalueringerne. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Rita Juhl, Jan Christensen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Sagen blev udsat Supplerende sagsfremstilling På mødet i Arbejdsmarkedsudvalget d. 15. sept blev der udleveret data, der ikke forelå i sagen. Der er derfor foretaget en ny sammenligning af projektets resultater med en sammenlignelig kontrolgruppe. Kontrolgruppen består af borgere visiteret til kategori 2 med en varighed på sygedagpenge på mellem uger. Kontrolgruppen er renset for deltagere, der har deltaget på forløbet på Arbejdsmarkedsskolen eller deltaget i et afklaringstilbud hos Madsen og Madsen. For at skabe sammenlignelighed er de udleverede data grupperet i tre kategorier jf. figuren i vedlagte bilag. Som det fremgår af figuren, er der ikke nogen merværdi for de deltagere, der har deltaget i forløbet på Arbejdsmarkedsskolen. Andelen af personer, der stadig er sygemeldte, er stort set ens for projektets deltagere og for kontrolgruppen. Andelen af deltagere, der er raskmeldt, kommet i job eller uddannelse er højere for kontrolgruppen end for deltagerne i projektet. Tilsvarende er andelen af personer, der er overgået til anden offentlig forsørgelsesgrundlag end sygedagpenge højere for projektdeltagerne end for kontrolgruppen. Hvis projektet skal være udgiftsneutralt i 2008 (efter refusion), skal projektet kunne reducere deltagernes samlede antal uger på sygedagpenge med ca. 453 uger. Dette vurderes ikke at kunne hjemhentes i 2008, idet der for deltagerne i perioden marts til juni 2008 jf. ovenfor ikke kan dokumenteres en reduktion i varigheden på

10 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 402 sygedagpenge. I denne beregning er der endvidere kun medtaget udgifter til løn til personale, men ikke udgifter til ombygning, løn til koordinator, husleje m.v. Mads Helmer-Hansen og Elsebeth H. Troelsgaard deltager i mødet og kan uddybe de faktuelle tal yderligere, såfremt dette ønskes. På baggrund af ovenstående fastholdes indstillingen jf. dagsorden Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller jf. supplerede sagsfremstilling, at sygedagpengeprojektet stoppes og udfases med udgangen af februar Dette vil svare til en udgiftsnedsættelse på 0 kr. i 2008 og i budget 2009 vil udgiftsnedsættelsen være kr. og i budget 2010 og fremover; kr. Differencen mellem 2009 og 2010 skyldes udbetaling af løn og feriepenge i Dette indebærer en personale reduktion svarende til 2,0 fuldtidsstillinger med opsigelse pr. 30. november 2008 og fratrædelse pr. 29. februar Opsigelser vil ske efter aktuelle overenskomstmæssige regler og gældende lovgivning. at der foretages den nødvendige budgetmæssige omplacering til opsamlingskonto (kto. 699) i økonomisystemet, hvor de forventede mindreudgifter fra effektevalueringerne opsamles. at der i forbindelse med den førstkommende budgetkontrol i 2009 foretages en status over de opsamlede midler fra effektevalueringerne. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt

11 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Smede og Svejseværksted DIJEPO / 08/31310 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Smede og svejseværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen og startede som en del af Arbejdsmarkedsskolens fagrelaterede værksteder. Smede og svejseværkstedet var et pilotprojekt og visionen er at koble de ledige borgeres kvalifikationer med en fagrelateret kvalificering målrettet selvforsørgelse. Smede og svejseværkstedet deler lokale med dreje og fræseværkstedet, hvor der er et tværfagligt samarbejde omkring borgerne. Der tilbydes også merit indenfor metalområdet. Borgerne bliver klar til arbejdsmarkedet ved at de deltager i de forskellige discipliner. Nogle består merit prøven og andre får udleveret deltager beviser indenfor svejsning. Værkstedet kan tage alle matchkategorier indenfor kontanthjælp samt borgere fra Staten, EGU forløb og andre institutioner. Borgeren bliver visiteret til Smede og Svejseværksted via Aktiv Vejledning. Værkstedslederen holder en ansættelsessamtale for at lave en forventningsafstemning med borgeren og for at fortælle om mulighederne ved at tage merit indenfor metal. Borgeren har en prøveperiode, hvor værkstedslederen finder ud af, om borgeren har håndelag for håndværk. Borgeren begynder herefter på selve svejseuddannelsen som kan føre til merit prøven. En stor del af arbejdet er også at motivere og opbygge borgerens selvtillid. Det sker ved, at værkstedslederen er fysisk sammen med borgerne i værkstedet hele arbejdsugen, hvor der bruges tid på individuelle samtaler. Her påvirkes borgeren stille og roligt i en positiv retning på vej mod selvforsørgelse. For smede og svejseværkstedet er succes en borger i selvforsørgelse. Effekt og mål I 2008 var 32 visiteret fra Aktiv Vejledning. Dertil kommer 17 forsikrede ledige. Anbefalinger Det anbefales, at der via Jobcentret visiteres flere borgere til værkstedet. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang, at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne.

12 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 404 Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er et forbrug i 2008 på kr. og der er er et budget i 2009 på kr. Sted nr.: Funktionsnr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder. Juridiske aspekter Smede og svejseværkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Villy Barsø Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Jensen Bilag Projektbeskrivelse for smede og svejseværksted - Arbejdsmarkedsservice 2008 (612574) Introforløb Smede og Svejse (583723) billeder fra evaluering (614765)

13 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 405 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at smede og svejseværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 264. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Dreje og Fræseværkstedet DIJEPO / 08/31314 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Dreje og fræseværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen og startede som en del af Arbejdsmarkedsskolens fagrelaterede værksteder. Dreje og fræseværkstedet blev oprettet i 2006 og visionen er at koble de ledige borgeres kvalifikationer med en fagrelateret kvalificering målrettet selvforsørgelse. Dreje og fræseværkstedet deler lokale med Smede og svejseværkstedet, hvor der er et tværfagligt samarbejde omkring borgerne. Der tilbydes også merit indenfor metalområdet. Borgerne bliver klar til arbejdsmarkedet ved at de deltager i de forskellige discipliner. Nogle består merit prøven og andre får udleveret deltager beviser indenfor dreje og fræsning. Værkstedet kan tage alle matchkategorier indenfor kontanthjælp samt borgere fra Staten, EGU forløb og andre institutioner. Borgeren bliver visiteret til dreje og fræseværkstedet via Aktiv Vejledning. En stor del af arbejdet er også at motivere og opbygge borgerens selvtillid. Det sker ved, at værkstedslederen er fysisk sammen med borgerne i værkstedet hele arbejdsugen, hvor der bruges tid på individuelle samtaler. Her påvirkes borgeren stille og roligt i en positiv retning på vej mod selvforsørgelse.

14 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 406 For dreje og fræseværkstedet er succes en borger i selvforsørgelse. Effekt og mål I 2008 var 32 visiteret fra Aktiv Vejledning. Dertil kommer 17 forsikrede ledige. Anbefalinger Det anbefales, at der skal overvejes en kapacitets udvidelse fra 8 til 12 drejebænke (dermed en enkeltudgift), for at holde kostprisen nede. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne. Økonomiske forhold Der er i 2009 et budget på kr. Forbruget i 2008 skønnes til at være kr. Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder. Juridiske aspekter Dreje- og fræseværkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Per Karlsen

15 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 407 Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen. Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af dreje og fræseværksted - Arbejdsmarkedsservice 2008 (576091) Introforløb for Maskineværkstedet (583430) Meritbevis til Drejning (583427) billeder (614783) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at dreje og fræseværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 265. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af tømrerog snedkerværkstedet DIJEPO / 08/31316 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Tømrer og snedkerværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen og startede som en del af Arbejdsmarkedsskolens fagrelaterede værksteder. Tømrer og snedkerværkstedet er et stort snedkerværksted og en lille malerafdelingen. Formålet med projektet er at opkvalificere borgernes færdigheder, der skal klargøre dem til arbejdsmarkedet eller til uddannelse. Der er både tale om faglige såvel som social klargøring. Det faglige handler om at man kan erhverve sig kompetencer ind for tømrer, snedker og malerfaget. Man kan desuden tage en merit indenfor træ på tømrer og snedkerværkstedet. Borgere visiteres til tømrer- og snedkerværkstedet gennem Aktiv Vejledning. Målgruppen er alle matchkategorier, samt borgere fra Staten, EGU forløb og andre institutioner.

16 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 408 Værkstedslederen holder en opstartsamtale for at lave en forventningsafstemning med borgeren og for at fortælle om mulighederne indenfor fagområdet. Rettigheder og pligter gennemgås, og de præsenteres for arbejdsholdet. Borgeren har en indkøringsperiode, hvor værkstedslederen finder ud af, om borgeren har lyst og vilje til at arbejde i værkstedet. Værkstedslederens fornemste opgave er at motivere og opbygge borgernes selvtillid og troen på, at de dur til noget. Det sker gennem mange individuelle snakke på værkstedet, mens der arbejdes. Værkstedet har haft en særlig stor tilgang af unge med massive psykiske og sociale problemer, hvilket har krævet en særlig indsats. Derfor blev der ansat en værkstedsassistent. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Mål og effekt Gennemløbet i 2008 har været på 12 forsikrede ledige og 21 fra kontanthjælpsområdet og 1 EGU elev. I 2008 har 16 personer fået arbejde og 7 er gået i uddannelse. Anbefalinger Det anbefales, at der laves nogen overvejelser om det faglige indhold på værkstedet er noget som gør borgerne selvforsørgende eller leder mod uddannelse. Det anbefales, at der visiteres flere borgere til værkstedet, da der både er en værkstedsleder og en assistent. Det anbefales, at alle producerede ting afregnes og det af regnskabet tydeligt fremgår hvem der har købt hvad. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne. Det anbefales, at det tætte samarbejde med Zonen udbygges yderligere. Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder og en assistent. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Omkostningerne er i alt på kr. i der er budgetteret kr. i Sted nr.: Funktions nr.:

17 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 409 Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder og en assistent. Juridiske aspekter Tømrer og snedker værkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Johannes Jensen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Jensen Bilag Introforløb til Snedker og Tømrerværkstedet (583387) Deltagerbevis uden prøve - Maler (583385) Deltagerbevis uden prøve - Snedker og tømrer (583383) Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af tømrer og snedker - Arbejdsmarkedsservice 2008 (576096) billed (614815) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at tømrer og snedkerværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet.

18 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 410 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 266. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Multiværksted DIJEPO / 08/31317 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Multiværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen. Værkstedet varetager vedligeholdelsen af bygninger og grønne områder på Arbejdsmarkedsskolen. Ideen med værkstedet var at oprette et aktiveringstilbud, hvor borgerne fik prøvet mange forskellige opgaver samtidig med, at Arbejdsmarkedsskolen blev renoveret og vedligeholdt. Formålet med værkstedet var gennem et allround tilbud at klargøre borgere til arbejdsmarkedet samtidig med, at de erhvervede viden og kompetencer indenfor pleje og vedligehold af bygninger og udenomsarealer. Metoden til at få borgeren videre i ordinært arbejde er at skabe tillid og stabilitet. Borgerens selvtillid bygges op, så de kan sluses ud i job eller uddannelse. Det væsentlige er at påvirke borgeren positivt til at tro på sig selv og sin kunnen. Der er plads til alle matchkatagorier på Multiværkstedet og der arbejdes både med forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, fleksansatte fra Ressourcecentret og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. Når borgeren afslutter et forløb udleveres et deltagerbevis med de arbejdsopgaver og kompetencer, som er gennemgået. Mål og effekt I 2008 har der været 21 kontanthjælpsmodtagere, 11 forsikrede ledige og 1 fra Ressourcecentret igennem værkstedet. Omkring halvdelen er afsluttet med job. Den primære målgruppe i 2008 har været match 4 og 5 en del med store alkoholproblemer, som har krævet en særlig agtpågivende indsats. Anbefalinger Det anbefales, at Multiværkstedet bevares i sin nuværende form, da aktiveringen giver god mening for de aktiverede og det vurderes at stedet har en positiv virkning. Det anbefales, at nogen af de fleksjobsansatte konverteres til en fuldtidsansat værkstedsassistent på normale vilkår.

19 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 411 Det anbefales, at der laves et klart regelsæt for hvordan og for hvilke opgaver der skal skrives regninger for på Multiværkstedet. Det anbefales, at der åbnes for produktion i det omfang at det kan bidrage til at opkvalificere borgerne. Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder, samt 4 medhjælpere. Medhjælperne er ansat under fleksjobsordningen. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er i 2008 efter budgetkontrollen et budget på 1,391 million. Der er i 2009 budgetteret med kr. Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder og derudover er der ansat 4 medhjælpere. Alle medhjælperne er ansat under fleksjobsordningen. Juridiske aspekter Multiværkstedet indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Svend Mauritzen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen.

20 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 412 Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Multiværksted - Arbejdsmarkedsservice 2008 (576102) Introforløb Pedel og Multiværkstedet (583580) Deltagerbevis uden prøve multiværkstedet (583585) billed (614769) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at Multiværkstedet fortsætter som hidtil men værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 267. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Service og rengøring DIJEPO / 08/31720 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Service og Rengøring har base på Arbejdsmarkedsskolen. Værkstedet varetager rengøringen af bygningerne på Arbejdsmarkedsskolen. Ideen med Service og Rengøring er, at der er brug for et tiltag til afklaring og opkvalificering af en stor gruppe ledige med ingen eller ringe erhvervserfaring. Der er plads til alle matchkatagorier på Service og Rengøringsværkstedet og der arbejdes både med forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. Generelt søger flest kvinder ind i serviceområdet, men efterhånden er det blevet mere populært for mænd, da der er gode jobmuligheder efterfølgende. Det er fortrinsvis match 4 og 5, der visiteres til værkstedet. Arbejdstiden for den enkelte ligger mellem timer ugl. Metoden til at få borgerne videre på arbejdsmarkedet er at opbygge tillid, tryghed og lære folk pli. Det sker gennem personlige snakke og samvær i arbejdsdagen. Der lægges stor vægt på den personlige

21 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 413 hygiejne. Det er et ømtåleligt emne, men er en nødvendighed for at kunne sluse borgerne ud i job og uddannelse. Forløbet giver borgerne et væsentligt kompetenceløft indenfor rengøring. Der arbejdes professionelt med korrekt brug af rengøringsmidler og korrekte arbejdsstillinger. Mål og Effekt Der er startet ca. 65 personer på Service og rengøring i Der er løbende 20 personer på holdet. I 2008 er 25 personer er løbende blevet sluset ud på arbejdsmarkedet indenfor butik, lager og ufaglært arbejde i diverse virksomheder, samt 3 er begyndt på SOSU skolen, 4 på HF studiet og 2 er overgået til en EGU uddannelse. Anbefalinger Der anbefales, at det laves noget mere fagligt på holdet f.eks. gennemgang/undervisning af f.eks. emner indenfor branchen. Noget undervisning, som kan skubbe borgeren videre i uddannelsessystemet som f.eks. på SOSU-uddannelsen. Det anbefales, at der ansættes en værkstedsassistent, som hjælper til værkstedslederen. Det anbefales, at alle som visiteres til Service og rengøring som udgangspunktet har 30 timer om ugen med mulighed for nedsættelse efter grundig vurdering fra værkstedslederen. Det anbefales, at de områder hvor Service og rengøring skal gøre rent, udvides - uden konflikt med konkurrence klausulerne. Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder. Der findes ingen produktion. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er et budget på i 2008 og et budget på kr. i Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder i Service og rengøring.

22 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 414 Juridiske aspekter Service indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Maja Christensen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen. Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Service og rengøring - Arbejdsmarkedsservice 2008 (579176) Introforløb Service og Rengøring (583542) Deltagerbevis uden prøve i Service (583549) billeder (614767) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen godkendes og tages til efterretning at Service og rengøring fortsætter som hidtil med at værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt

23 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Mekanikerværkstedet DIMAHH / 08/31811 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Mekanikerværkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen. Mekanikerværkstedet servicerer bilerne i Arbejdsmarkedsservice, samt 12 biler i Voksenservice. Udover at servicere bilerne, repareres der også cykler og knallerter. Der er plads til alle matchkategorier på Mekanikerværkstedet og der arbejdes både med forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. Målet med projektet er, at få folk i ordinær beskæftigelse eller i uddannelse. Metoden er at borgerne gennem individuelle samtaler bliver i stand til at sætte eget fodaftryk på deres fremtidige arbejdssituation. Der er en stor frihed i, hvilke opgaver den enkelte borger deltager i dog skal de deltage i den faste del af serviceopgaverne. Efter endt aktiveringsforløb udleveres et deltagerbevis, der dokumenterer de arbejdsopgaver, der er gennemgået. Mål og Effekt Værkstedet har i gennemsnit 10 personer på holdet. Pt. er der 2 der fremmøder fast. I 2008 har 35 personer været igennem værkstedet. Dertil kommer 4 forsikrede ledige. Den primære målgruppe i år har været ledige borgere match 4 og 5. Anbefalinger Det anbefales, at der sker en kapacitetstilpasning af tilbuddet der balancere økonomi, aktiveringsmængde og drift. Der sker en vurdering af omkostningerne der er forbundet med servicering af biler. Økonomiske forhold Der er indgået en aftale med Voksenservice om servicering af kommunens biler. Der er ansat en værkstedsleder og en assistent. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Omkostningerne er i alt på ,- kr. i der er budgetteret kr. i 2009.

24 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 416 I 2009 vil der være indtægter for ,- kr. Sted nr.: Funktions nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder, en værkstedsassistent samt en mekaniker. Juridiske aspekter Mekanikerværkstedet indgår i det samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Procedure Sagen foreligges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schultze Værkstedsleder: Ingvard Thordsen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk konsulent: Svend Erik Jensen Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af autoværkstedet (579699) Introforløb for Autoværkstedet (589819) Deltagerbevis uden prøve - Autoværkstedet (589804) auto (614793)

25 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 417 Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at mekanikerværkstedet fortsætter som hidtid men at værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt 269. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Køkken og Kantine DIJEPO / 08/31752 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Køkken og Kantine værkstedet har base på Arbejdsmarkedsskolen. Køkkenet fungerer i dag som et industrikøkken med tilhørende kantine. Udover at lave mad til kantinen, laves der også mad til forskellige arrangementer i Arbejdsmarkedsservice. Der er plads til alle matchkatagorier i køkkenet og der arbejdes både med forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere, som visiteres gennem Aktiv Vejledning. I køkkenet får man en faglig indsigt i madhygiejne og i personlig hygiejne. For at få folk i arbejde bruges metoderne motivation, tillid og tryghed. I løbet af en arbejdsdag skabes der mange muligheder for individuelle samtaler. Køkkenets personale har hele tiden fokus på, at borgerne skal klædes på til at kunne varetage et job eller begynde på en uddannelse, som kan bringe dem i selvforsørgelse. Mål og Effekt I 2008 har 32 været igennem forløbet. Dertil kommer 11 personer, som ikke er registreret i Workbase. 10 har påbegyndt uddannelse/elevforhold og 8 i fast job. Den primære målgruppe i år har været ledige borgere match 4 og 5. Anbefalinger Alle borgere får mulighed for at blive hygiejnecertificeret i samarbejde med AMU Syd. Der oprettes hold a 14 personer ca. en gang i kvartalet. Da køkkenet som regel ikke har borgere nok til at fylde holdet, bliver tilbudet givet til andre køkkener under Arbejdsmarkedsservice. Der er mulighed for

26 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 418 at tilmelde både borgere i og ansatte. Deltagelsen registreres i jobplanen og betales individuelt efter gældende regler for aktivering og deltagelse i efteruddannelse. Der arbejdes ud fra et pædagogisk princip om learning by doing. Da der i øjeblikket er flest borgere med match 4 som møder på meget forskellige tidspunkter, har det været svært at tilrettelægge deciderede undervisningsdage. Borgerne gennemgår et introduktionsforløb på 14 dage. I dette indgår rotation med fremstilling af varm og kold mad, rengøring i køkken og kantine samt anretning. Der anbefales, at det laves noget mere fagligt på holdet f.eks. gennemgang/undervisning af f.eks. emner indenfor branchen. Det anbefales, at det laves en gennemgang og beregning af kostpriserne i forbindelse med salget af mad. Det anbefales, at det er aktivering som styrer produktionen af mad og ikke maden der styrer aktiveringen. Det anbefales, at personalet tilpasses til fremtidige opgaver. Der vil fremadrettet blive udstedt fakturaer til alle, som i forbindelse med møder i og udenfor Arbejdsmarkedsskolen ønsker mad leveret fra køkkenet. Dette har ikke været praksis tidligere Økonomiske forhold Der er ansat en værkstedsleder, en værkstedsassistent og en medhjælper. Alle indtægter ved forløb for borgere fra den statslige del af jobcenteret tilfalder Aktiv vejledning. Der er efter budgetkontrollen en omkostning i 2008 på 1,416 million. I 2009 vil der være en omkostning på 1,189 million. Sted nr.: Funktion nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder, en værkstedsassistent og en medhjælper. Medhjælperen er ansat under fleksjobsordningen. Juridiske aspekter Køkken indgår i den samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Arbejdsmarkedsskolen tilbyder 2 former for aktivering: Virksomhedspraktik iht. 42 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og kurser og efteruddannelse iht. 32 i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats.

27 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 419 Procedure Sagen forlægges chefgruppen den 10. okt og Arbejdsmarkedsudvalget den 20. okt Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Mads Christensen Konsulent: Jens Poulsen og Mads Helmer-Hansen Økonomisk Konsulent: Svend Erik Jensen. Bilag Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Køkken - Arbejdsmarkedsservice 2008 (579238) Introforløb Køkken og Kantine (583475) Deltagerbevis uden prøve - Køkken og kantine (583470) billeder (614772) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at evalueringen tages til efterretning og at køkken og kantine fortsætter som hidtil men at værkstedet indgår i den samlede evaluering af aktiveringsområdet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Tonny Thomsen. Morten Finnemann medvirkede ikke i behandlingen af dette punkt idet han blev anset som inhabil Indstillingen blev godkendt

28 Arbejdsmarkedsudvalget, Side Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Skov & Natur projekt DISANE / 08/28532 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Skov & Natur er et værksted og aktiveringstilbud på Arbejdsmarkedsskolen (HKA), organisatorisk placeret i Aktivering, og har samme idé og formål som de øvrige værksteder på HKA nemlig vejledning, støtte og relevant tilbud til mennesker der har brug for hjælp til at få eller kunne bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet. De aktiverede borgere er typisk i 8-13 eller ugers forløb og tilegner sig branche færdigheder som maskinhåndtering og sikkerhed, vedligeholdelse af stier, grønne områder, kulturarealer og anlæg. Sideløbende hermed arbejdes der individuelt med personlig fremtræden, mødedisciplin og sociale færdigheder. Borgeren modtager deltagerbevis med beskrivelse af de tilegnede færdigheder hvilket indgår som et aktiv ift. jobsøgning. Opgaverne i Skov & Natur er realistiske og primært stillet af Teknik & Miljøservice jf. årlig kontrakt. Her ud over varetages en række sæson bestemte opgaver og samarbejdsopgaver med bl.a. Digagergaard og de øvrige værksteder i Aktiveringsområdet. Alle opgaver er in-house og ikke konkurrenceforvridende. Mål og effekt I 2007 har 18 kontakthjælpsmodtagere været aktiveret i Grønt Korps/Skov & Natur. I 2008 (indtil 2 kvartal) har 20 kontakthjælpsmodtagere været aktiveret i Grønt Korps/Skov & Natur - altså 38 i alt. I interview med værkstedslederen og seniorkonsulent på HKA er det oplyst, 35 borgere efter endt aktivering og opkvalificering i projektet er i ordinært job, 2 er i job med løntilskud og 1 er endnu i aktivering. Den effektmæssige virkning anses herfor for meget høj. Årsagen til denne succes kan bl.a. findes i, at borgerne i dette projekt er personer med forholdsvis mange ressourcer og kompetencer men også værkstedslederens store fagrelevante kontaktflade og netværk hvorfra mange borgere tilbydes job samt godt samarbejde med virksomhedskonsulentgruppen er afgørende. Ydermere har 11 dagpengemodtagere (forsikrede ledige fra den Statslige Enhed) været i aktiveringsforløb i Skov & Natur. Økonomiske forhold Projekt Skov & Natur er et (i princippet) 100% indtægtsdækket "virksomhed", d.v.s. udgiftsneutralt projekt - måske endda med et mindre eller større overskud. Dette hænger sammen med, at der er indgået entreprenøraftale med Teknik & Miljø om vedligehold af grønne områder m.v.

29 Arbejdsmarkedsudvalget, Side 421 Fra 2009 og frem modtager vi årligt p.t (i 09-priser). Beløbet dækker de budgetterede udgifter til løn & pension (1 fuldtidsansat projektleder) samt øvrige driftsudgifter, hhv og kr. I indeværende år modtages i alt kr. (i 08-priser) og yderligere kr. for arbejde udført i I 2008 således et overskud på omkring kr. Alt er indregnet i budgettet for 2009 og frem og tillige i indeværende år ifm. med den ekstraordinære budgetkontrol. Sted nr.: Funktion nr.: Personalemæssige forhold Der er ansat en værkstedsleder på fuld tid i projektet. Juridiske aspekter Skov & Natur indgår i det samlede aktivering i Arbejdsmarkedsservice. Det generelle formål med aktivering er at forbedre borgerens muligheder for at komme i arbejde. Arbejdsløse har pligt og ret til at deltage i aktivering. Jobcenteret fastlægger borgerens aktiveringsforløb i form af en jobplan. Borgeren har pligt til at overholde jobplanen for at bevare retten til at modtage en offentlig ydelse. Procedure Sagen behandles på chefgruppens møde den 10. oktober 2008 og på Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 20. oktober Der vil foreligge endelig forslag til beslutning til mødet i Arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2008 hvor hele aktiveringsområdet indgår. Tovholder/informationsansvarlig Chef: Jens Rasmussen Daglig leder: Jette Schulze Værkstedsleder: Flemming Beck Konsulent: Sanne Nielsen Økonomisk Konsulent: Svend Jensen. Bilag Natur og Skov - Deltagerbevis uden prøve (607201) Natur og Skov - Introforløb på 2 uger (607202) Natur og Skov - Skiltning i projekt Natur og Skov (607203) Projektevaluering - Skov & Natur (575632)

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Unge-projekt i Hvidovre Kommune

Unge-projekt i Hvidovre Kommune Unge-projekt i Hvidovre Kommune Ledigheden har været stærkt stigende siden oktober 2008, og har i særlig grad ramt de unge, med en stigning på ca. 71 % frem til 1. juni 2009. Pr. 1. juli 2009 er der i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet

Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Skema over organisering, indsats og udviklingsaktiviteter på sygedagpengeområdet Dato: maj 2009 Jobcenter: Hedensted Kontaktperson (navn, mail, tlf.): Rita Kristensen, tlf. 7975 5403, rita.kristensen@hedensted.dk

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 15-12-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17.40 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen og Allan Emiliussen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet

6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet 6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet 6-byernes forslag til administrative lettelser på beskæftigelsesområdet Danmark har behov for en effektiv styring på beskæftigelsesområdet,

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere