MANDAG DEN 3. SEPTEMBER 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANDAG DEN 3. SEPTEMBER 2007"

Transkript

1 1 MANG DEN 3. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: HANS-GERT PÖTTERING Formand (Mødet åbnet kl ) 1. Genoptagelse af sessionen Formanden. Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt torsdag den 31. januar 2008, for genoptaget. 2. Erklæring fra formanden Formanden. - De har alle holdt en velfortjent ferie. De ser alle friske og veludhvilede ud, og jeg håber, at De nu ser frem til at komme tilbage til arbejdet med de europæiske sager. Jeg må desværre starte med et par triste meddelelser. Siden vi sidst var sammen her, har vi med stor sorg erfaret, at to store europæere, Gaston Thorn og Raymond Barre, er afgået ved døden. De var begge fremragende mennesker og medlemmer af Kommissionen og premierministre i deres respektive lande. Gaston Thorn var medlem af Parlamentet i 10 år i perioden I perioden var han Luxembourgs udenrigsminister og landets premierminister var han formand for Kommissionen, og med ham som formand forhandlede Det Europæiske Fællesskab betingelserne for Spaniens og Portugals tiltrædelse på plads, tog initiativ til den fælles fiskeripolitik og fandt frem til en løsning på stridsspørgsmålene om Fællesskabets budgetmidler og den fremtidige finansiering. Raymond Barre var næstformand i Kommissionen og fransk premierminister Som økonomi- og finanskommissær fremlagde han som led i Barre-planen i 1969 og 1970 de første forslag til skabelsen af en økonomisk og monetær union i Europa. Lige til det sidste arbejdede begge utrætteligt for europæisk integration og støttede denne proces med meget vigtige og konkrete bidrag på et tidspunkt, hvor betingelserne ofte var meget vanskelige. I sidste weekend ville Altiero Spinelli være fyldt 100 år. Som en af arkitekterne bag de nuværende europæiske institutioner var Altiero Spinelli medlem af Parlamentet gennem 10 år. Jeg havde den store ære at få lov til at arbejde sammen med ham i syv af de 10 år frem til hans død i I de 10 år, han var medlem af Parlamentet og navnlig som formand for Udvalget om Institutionelle Anliggender, spillede han en nøglerolle ved at bane vejen for en ambitiøs agenda for institutionelle reformer. Hans udkast til en traktat for Den Europæiske Union, som Parlamentet vedtog med et stort flertal i 1984, skabte grundlaget for mange af de vigtige ændringer, der er blevet indført med de efterfølgende traktatreformer, herunder en betragtelig udvidelse af Parlamentets lovgivningsbeføjelser. I sommerpausen har vi været vidne til en hel serie af naturkatastrofer: fra de dramatiske oversvømmelser i Det Forenede Kongerige til hedebølge i det østlige middelhavsområde og de tragiske brande i Grækenland for nylig. Disse katastrofer har bragt stor sorg over mange mennesker i Europa. I Grækenland er mere end 60 mennesker døde som følge af storbrandene. Det siger sig selv, at vi behandler denne tragedie som det første vigtige punkt

2 på dagsordenen i eftermiddag, og jeg er overbevist om, at jeg taler på hele Parlamentets vegne, når jeg giver udtryk for vores dybeste medfølelse med ofrene for disse og andre tragiske begivenheder. Vores medfølelse gælder også de pårørende til de mere end 500 mennesker, der mistede livet den 15. august ved jordskælvet i Peru, og de tusindvis af mennesker, der har mistet livet i Irak som følge af meningsløs vold, siden vi sidst var samlet. Med sorg og bestyrtelse tager vi også den nød til efterretning, som det store antal flygtninge oplever, der fortsat mister livet i deres forsøg på at krydse Middelhavet og Atlanterhavet med båd for at rejse ind i EU. Vi er alle forpligtet til at finde løsninger, så disse tragedier får en ende. Jeg vil bede Dem om at mindes de afdøde med et minuts stilhed. (Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed) 3. Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen 4. Modtagne dokumenter: se protokollen 5. Parlamentets sammensætning: se protokollen 6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen 7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure: se protokollen 8. Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen 9. Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen 10. Andragender (jf. protokollen) 11. Bevillingsoverførsler: se protokollen 12. Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter): se protokollen 13. Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen 14. Arbejdsplan: se protokollen 15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager (forretningsordenens artikel 144). Nickolay Mladenov (PPE-DE). - (BG) Hr. formand, mine damer og herrer! De naturkatastrofer, som vi har været vidne til i år i Europa, har understreget behovet for at foretage store ændringer i den måde, hvorpå vi håndterer disse problemer. Der er for det

3 3 første behov for at etablere fleksible mekanismer til støtte af landene i genopbygningsprocessen efter naturkatastrofer. For det andet viser de pågældende problemer, at der også er behov for at etablere integrerede europæiske udrykningsstyrker til at supplere de foranstaltninger, der træffes af de lande, som rammes af katastrofer. I år har Bulgarien været ramt af både ildebrande og oversvømmelser. Da de omfattende brande skulle slukkes rundt om en af de store byer, Stara Zagora, anmodede regeringen om støtte fra EU-medlemsstaterne, men kunne ikke få hjælp, da medlemsstaterne ikke havde tilstrækkelig kapacitet. Bulgarien fik i stedet hjælp fra Rusland på grundlag af en bilateral aftale. Det har i høj grad påvirket Bulgariens opfattelse af EU. Jeg opfordrer derfor alle til at appellere til Kommissionen om at foretage en gennemgribende undersøgelse af og stille forslag om oprettelse af fælles europæiske styrker til støtte af medlemsstaterne i deres håndtering af katastrofer og ulykker. Mange tak. Ioan Mircea Paşcu (PSE). - (EN) Hr. formand! Den negative side af globaliseringen er den internationale terrorisme. Terroristerne misbruger de demokratiske frihedsrettigheder, der er garanteret i vores lande, f.eks. udrejsefrihed, mediedækning og borgerrettigheder, for at nå deres mål gennem frygt og vold imod uskyldige mennesker. For at løse dette problem skal der ydes en stor indsats. Det er vigtigt at afdække og forstå de inderste mekanismer forbundet med terror, herunder de religiøse, samfundsmæssige og kulturelle rødder. Vi, der lever i demokratiske lande, har til at starte med et handicap på dette område. Hvor vi bestræber os på at redde liv, bestræber terroristerne sig på at ramme så mange som muligt i håbet om at kunne manipulere med de følelser, der genereres af billederne af massakrer, som vises i tv. Vi skal skelne mellem selvmordsterrorister og deres ledere. Som oftest er selvmordsterroristen ikke drevet af det had, der karakteriserer terroristlederen, men af løftet om evig lykke efter en heroisk død, der udnyttes politisk af lederen. Forebyggende foranstaltninger er bedre end efterfølgende foranstaltninger. I denne sammenhæng skal vi finde den rette balance mellem umiddelbare og mere langsigtede krav til bekæmpelse af terrorisme. Vi skal derfor styrke landenes samarbejde inden for politiet, efterretningstjenesten og retsvæsenet og samtidig afdække de strukturelle årsager til terrorisme, især i de lande, der rekrutterer flest personer til at udføre disse handlinger. Alexandru-Ioan Morţun (ALDE). - (RO) Hr. formand! Efter 10 års politisk fangenskab blev medlemmerne af Ilaşcu-gruppen i Moldova for nylig inviteret til Europa-Parlamentet for at tale for underudvalget om menneskerettigheder. Adrian Ivanţoc, Tudor Petru Popa og Alexandru Leşko holdt følelsesladede taler om den tortur, som de blev udsat for i de transnistriske fængsler, og om det misbrug og de krænkelser af menneskerettighederne, som fandt sted i fængslerne. De opfordrede EU til at træffe yderligere foranstaltninger for at løse den regionale konflikt med henblik på gennemførelse af alle internationale aftaler, især aftalerne om tilbagetrækning af de russiske styrker fra Transnistrien. Hvis disse berettigede ønsker skal opfyldes, skal Europa-Parlamentet yde en indsats og sammen med Helsingfors-udvalget om menneskerettigheder stille forslag om relevante foranstaltninger, der kan træffes til støtte af ngo'erne i Moldova. Derudover skal distributionen af aviser og tidsskrifter i dette område støttes og fremmes, og der skal oprettes et radio- og tv-netværk på højre side af Nistru for at sikre, at Moldovas nationale radio- og tv-kanaler kan modtages. Sidst, men ikke mindst, er der et ønske om radikalt at ændre den måde, hvorpå forhandlingen af det transnistriske problem foregår. EU og Rumænien - som medlem af EU - skal ændre status fra at være observatører til at være fuldgyldige deltagende medlemmer.

4 Andrzej Tomasz Zapałowski (UEN). - (PL) Hr. formand! For nogle måneder siden vedtog Europa-Parlamentet en beslutning, som fordømte fremmedhad og den nationalisme, som bliver mere og mere udbredt i Europa. Nogle lande, herunder Polen, blev i dette dokument behandlet for strengt i forhold til problemets omfang. Det er naturligvis nødvendigt at tage sager om racehad meget alvorligt. Derfor undrer det mig, at Kommissionen ikke på det kraftigste bekæmper de fascistlignende partier, som i nogle lande vokser i styrke. Nogle af partierne har endda repræsentanter valgt ind i regionale råd. Kampgrupper fra disse partier mishandler udlændinge på gaderne og kræver offentligt, at grænserne skal revideres. Det er et alvorligt problem, ikke mindst fordi det hovedsageligt findes i nogle lande fra det såkaldte gamle EU, som for længst burde have lært at klare problemet, og på samme tid bebrejder en EF-myndighed de nye medlemsstater selv de mindste hændelser. Willy Meyer Pleite (GUE/NGL). - (ES) Hr. formand! Den 12. august stødte fragtskibet New Flame sammen med olietankeren Torm Gertrud i Gibraltarstrædet. Det er den niende ulykke, der finder sted i et af de mest trafikerede stræder i verden. Mere end skibe sejler igennem strædet hvert år. Ulykken understreger det presserende behov for at skabe en kontrol- og overvågningshavnemyndighed i samarbejde mellem Spanien, Det Forenede Kongerige og Gibraltar. Den manglende søfartskontrol bringer ikke alene folks liv i fare, men naturligvis også naturen i dette område. Vi ved endnu ikke - og jeg synes, at Kommissionen bør kræve at få det at vide - hvad det sunkne fragtskib havde om bord: t skrot, muligvis farligt og forurenende skrot. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at Parlamentet og Kommissionen indtrængende opfordrer forvaltningerne i Spanien, Det Forenede Kongerige og Gibraltar til at oprette denne myndighed til kontrol og overvågning af søfarten. Ian Hudghton (Verts/ALE). - (EN) Hr. formand! Jeg ønsker at henlede opmærksomheden på et innovativt træk inden for den europæiske beskyttelse af havområder. I lørdags blev Skotland det første land i Europa, der har gennemført en frivillig ordning med realtidslukninger af fiskeområder med det formål at beskytte torskebestandene. Ordningen, der er et fælles initiativ, som er iværksat af den nye skotske regering og fiskeindustrien, vil forhåbentlig danne grundlag for fremtidige projekter til beskyttelse af havområder. Jeg forstår, at den skotske regering har etableret kontakt med regeringerne i Danmark og Norge med henblik på at udveksle erfaringer om dette projekt. Indtil nu har den fælles fiskeripolitik kun været en katastrofe for Skotland, og jeg er af den faste overbevisning, at den fremtidige fiskeriforvaltning ikke skal styres fra Bruxelles, men gennem direkte samarbejde mellem fiskerilandene. Den skotske regering og industrien fortjener anerkendelse for at træffe så innovative foranstaltninger i denne sammenhæng. I mellemtiden håber jeg, at deres frivillige foranstaltninger vil blive taget med i betragtning, anerkendt og påskønnet på Det Europæiske Råds møde i december. Urszula Krupa (IND/DEM). - (PL) Hr. formand! Nazitysklands angreb på Polen den 1. september 1939 var yderligere en voldsgerning rettet mod mit hjemland. I løbet af krigens seks år døde 6 millioner polakker, 17 % af den daværende befolkning. Sovjetunionen angreb to uger senere, den 17. september 1939, ligeledes Polen som følge af den tysk-russiske traktat, dræbte over personer fra den polske intelligentsia med

5 5 skud i baghovedet og besatte vores land gennem mange år. Genoprettelsen af landets selvstændighed var derfor et håb for millioner af mine landsmænd. På trods af ophøjede ord og EU-slogans om ligestilling og mangel på diskrimination er der nogle tyske politikere og medier, der gang på gang angriber mit fædreland, polakkerne, den polske regering og de katolske medier, især Radio Maryja, hvilket vidner om de aggressive antipolske holdninger, som fortsat findes. På årsdagen for angrebet appellerer jeg i de dødes og levendes navn om at indstille den vold, som til tider minder om en gennemførelse af de planer, som mislykkedes under krigen. Formanden. - Mange tak. Forsoning er altid en vigtig opgave i Europa. Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc (ITS). - (RO) Hr. formand! Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på rumænske statsborgeres rettigheder i Serbien og Bulgarien. Området på Donaus højre bred, i den nordvestlige del af Serbien og den nordvestlige del af Bulgarien, herunder området fra Ratan-bjergene til Donau-floden og fra Moravia-dalen til Timoc-dalen i Serbien samt Vidin-området til Lom i Bulgarien, er hovedsageligt befolket af rumænske statsborgere. De udgør et mindretal på over mennesker, der er bosat i mere end 130 små og mellemstore landsbyer og 20 byer. De anerkendes ikke som et nationalt mindretal, de har ikke adgang til religiøse gudstjenester eller uddannelse på deres modersmål. Der undervises ikke i det rumænske sprog på deres skoler. Det rumænske sprog og den rumænske litteratur og historie studeres under nærmest hemmelige forhold i private hjem. Denne eneste rumænske kirke i Mălăiniţa vil snart blive revet ned. Helsingfors-komitéen for menneskerettigheder i Serbien har henledt opmærksomheden på den desperate situation for de rumænske statsborgere, der er bosat i de pågældende områder, og deres ret til at bevare deres nationale identitet. Jeg opfordrer hermed de europæiske institutioner til hurtigst muligt at undersøge sagen og gribe ind for at sikre det rumænske mindretals rettigheder i Serbien og Bulgarien. Marian-Jean Marinescu (PPE-DE). - (RO) Hr. formand! I artikel 29 i EU-traktaten defineres terrorisme som en alvorlig forbrydelse. I henhold til traktaten er handlinger, som medfører fare for menneskeliv, fremme af vold, og hvor formålet er at intimidere befolkningen, kriminelle handlinger. Det, vi har oplevet i Budapest med oprettelsen af den ungarske garde, omfattes af denne definition. Ved den pågældende lejlighed kom lederen af den ungarske garde med nogle ret chokerende bemærkninger, da han gav udtryk for sine betænkeligheder vedrørende Slovakiet og Rumænien, to lande med ungarske samfund, som evt. kunne angribe Ungarn. Efter min opfattelse fremmer disse organisationer og ekstremistiske handlinger separatistbevægelsen inden for de mindretal, der allerede har autonome tendenser, og en sådan situation er ikke i overensstemmelse med en EU-medlemsstats adfærd. Sådanne organisationer skal opløses, og synspunkter som det synspunkt, som den ungarske garde giver udtryk for, skal være forbudt og strafbart. Jeg ønsker derfor at opfordre lederne af EU-institutionerne til tydeligt at fordømme sådanne holdninger samt at anmode Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder om at holde øje med situationen for de pågældende mindretal i Ungarn. Bernard Poignant (PSE). - (FR) Hr. formand! Mange dramatiske situationer i de forskellige lande er en påmindelse om vores europæiske forpligtelser. Dette var også tilfældet i Frankrig, hvor et fragtskib forårsagede en fiskers død. Opmærksomheden blev derefter rettet imod maritim sikkerhed, og nu ved alle franskmænd, hvor republikken Kiribati ligger. Jeg ønsker indtrængende at opfordre Dem til at slå op i et atlas. Kiribati er ikke kendt, men det sejler

6 under bekvemmelighedsflag. EU skal træffe hasteforanstaltninger i forbindelse med bekvemmelighedsflag, fremskynde lovgivningen vedrørende Erika III-pakken, udarbejde en "Erika IV-pakke" om det sociale spørgsmål om sømænds uddannelse og arbejdsforhold og samtidig sørge for bedre koordinering i landene i Den Internationale Søfartsorganisation. Det er et vedvarende spørgsmål, der dukker op med jævne mellemrum, ikke mindst på grund af de mange dramatiske hændelser. Hr. kommissær og den herre eller dame, der repræsenterer Rådet, som ikke er til stede, jeg ønsker indtrængende at opfordre Dem til at yde en større indsats på dette område. Silvia Ciornei (ALDE). - (RO) Hr. formand! Den 18. oktober 2007 lancerer Kommissionen en EU-dag mod menneskehandel. Jeg bifalder initiativet, som vil henlede de europæiske borgeres opmærksomhed på dette følsomme og i høj grad ukendte spørgsmål - med ca. 2,5 millioner ofre om året. Jeg ønsker derfor endnu en gang at understrege, at medlemsstaterne skal koordinere deres indsats mere effektivt, hvis vi skal opnå tilfredsstillende resultater i bekæmpelsen af dette fænomen. I henhold til de nationale lovgivninger er det ikke muligt på nuværende tidspunkt. Ikke desto mindre har medlemsstaterne Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel til rådighed, der er det mest omfattende retlige instrument til bekæmpelse af dette fænomen. Indtil nu er det imidlertid kun 18 ud af de 27 medlemsstater, der har undertegnet konventionen, og kun tre medlemsstater, som har ratificeret konventionen. Derfor ønsker jeg at benytte lejligheden til at bede Kommissionen om at anmode om bemyndigelse fra Rådet til at undertegne konventionen om bekæmpelse af menneskehandel på EU's vegne. Hr. formand, handel med mennesker er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne. Vi skal handle i stedet for blot at tale. Det er på tide at handle for at gøre det lettere at straffe menneskehandlere og beskytte ofrenes rettigheder. Ofrene sælges og gensælges og behandles som slaver i et moderne Europa, et Europa, som vi med stolthed hævder er grundlagt på respekten for menneskerettighederne. Stanisław Jałowiecki (PPE-DE). - (PL) Hr. formand! Jeg vil først og fremmest gerne give udtryk for min dybfølte medfølelse med familierne til alle ofrene fra naturkatastrofen i Grækenland og andre lande. Jeg føler disse menneskers smerte. For 10 år siden var jeg selv udsat for en oversvømmelse og kender altså smerten. Naturkatastrofer vil altid finde sted. Desto vigtigere er det at oprette nogle europæiske styrker, som hurtigt kan rykke ud. Jeg er stor tilhænger af, at sådan en enhed oprettes så hurtigt som muligt. Det er bemærkningsværdigt, at vi uden modstand accepterer at oprette det ene europæiske kontor efter det andet, selv om vi har masser af denne slags bureaukratiske institutioner, men når det handler om menneskeliv, er vi altid betænkelige. Det må vi holde op med at være og skal i stedet med FN's "blå hjelme" som forbillede danne nogle "røde" eller "hvide hjelme", som ikke skal anvendes til at beskytte mod mennesker, men mod naturen, som stadig er meget farlig. Csaba Sándor Tabajdi (PSE). - (HU) Det har hurtigt vist sig, at de ekspertbaserede argumenter, som jeg samt mine kolleger i Europa-Parlamentet har benyttet over for Kommissionen for at kæmpe imod beslutningen om at afslutte interventionen i forbindelse med majs, er sande. Kommissionen mente ikke, at interventionsordningen kunne opretholdes på grund af majsoverskuddet, selv om der ikke var nogen indikation på dette i henhold til markedstendenserne. Kommissionen købte til 101 euro og sælger nu for mere end det dobbelte og profiterer således betydeligt på majsinterventionen, samtidig med at Europa

7 7 har været ramt af tørke, og kvægavlerne har haft mangel på korn. Med dette forhold sættes der spørgsmålstegn ved EU's troværdighed. Der er stadig tilstrækkeligt overskud, men multinationale spekulanter opkøber forsyninger, hvorimod de ærlige kvægavlere ikke har tilstrækkeligt foder til deres dyr. Det underminerer tilliden til Kommissionen og EU. Cristian Silviu Buşoi (ALDE). - (RO) Hr. formand, ærede kolleger! Den rumænske regering har besluttet, at den 25. november 2007 skal være datoen for valget til Europa-Parlamentet. Vi vil på den pågældende dato støtte det, der næsten kan kaldes for en historisk begivenhed. De rumænske borgere vil kunne stemme direkte på de forskellige parlamentsmedlemmer. Den pågældende dato vil være en prøve på vores engagement over for det at være en EU-medlemsstat. I Rumænien vil valgkampagnen give mulighed for drøftelser om interessante spørgsmål om EU: EU's fremtid, forfatningstraktaten, den næste udvidelse, den interne reform, de europæiske institutioners effektivitet, den frie adgang til arbejdsmarkedet. Det er disse spørgsmål, som skal drøftes under valgkampagnen, og ikke politiske spørgsmål, der ikke ligger den almindelige borger på sinde, som f.eks. valgforudsigelser, mistillidsvotum, ubegrundede politiske angreb. For at forbedre kvaliteten af drøftelserne i perioden inden valget og valgkampagnen ønsker jeg hermed at opfordre de erfarne parlamentsmedlemmer - uanset politik overbevisning - til at besøge Rumænien inden valget for at inkludere de europæiske spørgsmål på dagsordenen for Europa-Parlamentets kampagne, der skal drøftes på en sammenhængende og seriøs måde, både i Rumænien og de andre europæiske lande. Hélène Flautre (Verts/ALE). - (FR) Hr. formand! Jeg ønsker at informere Dem om retssagen for nylig i Agrigente på Sicilien, hvor syv tunesiske fiskere var anklaget for at deltage i ulovlig indvandring, selv om de den 8. august reddede 44 mennesker, herunder 11 kvinder, hvoraf to var gravide, og to børn. De anklages nu for at støtte den ulovlige indvandring, og det er i Europa, det foregår. Jeg mener, at Parlamentet bør fordømme den krænkelse af solidariteten, der finder sted i denne retssag. En delegation rejser til Agrigente på fredag, og jeg kan kun opfordre Parlamentets medlemmer og Dem, hr. formand, til at støtte disse syv tunesiske fiskere. Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! I denne uge vender Freedom Drivers tilbage til Parlamentet. Freedom Drivers er en gruppe mennesker med handicap og stort behov for hjælp, der ønsker samme bevægelsesfrihed, som alle andre nyder godt af, og som Europa repræsenterer. Gruppen opfordrer til, at der indføres en lovgivning, som vil medføre denne bevægelsesfrihed. Gruppen ønsker at gøre opmærksom på de forhindringer, som de står over for. Mange af disse forhindringer har vi selv skabt, og derfor bør Parlamentet, medlemsstaterne og de mennesker, som vi repræsenterer, påtage sig den udfordring det er at fjerne disse forhindringer. Min udfordring til Dem, hr. kommissær, er den omstændighed, at dette er deres tredje besøg, og der er ikke sket de store ændringer. Vi har godt nok forbedret forholdene for flypassagerer, men vi har ikke så meget andet at prale med. Hvornår kan vi forvente det længe ventede handicapdirektiv, som vil skabe et relevant lovgivningsgrundlag for personer med handicap? Anna Záborská (PPE-DE). - (SK) Visse mennesker i Centraleuropa mente inden EU-tiltrædelsen, at et medlemskab ville løse alle vores problemer. Det er ikke sket. Selv om EU blev oprettet for at sikre freden i Europa, ønsker jeg at fremhæve radikaliseringen af situationen i Ungarn. Medlemmer af den såkaldte ungarske garde blev svoret i ed for et par dage siden. Lederne af den ungarske garde taler om en fælles grænse for alle ungarer, og

8 gardens stiftelsesvedtægter indeholder bestemmelser om obligatorisk våbentræning. De bærer uniformer og modtager støtte fra en tidligere regeringsminister. Derudover er forbindelserne mellem Slovakiet og Ungarn forværret i den senere tid. For et par måneder siden nægtede den ungarske premierminister at mødes med sin slovakiske modpart, og der er igen tale om at revidere resultatet af Anden Verdenskrig. Jeg har opfordret den ungarske regering til at træffe foranstaltninger til opløsning af den paramilitære garde. I Slovakiet har vi forbudt en lignende radikal organisation. Der er ikke plads til organisationer af denne type i Europa i den 21. århundrede. Forlig og gensidige undskyldninger er i vores fælles interesse, som de slovakiske og ungarske katolske biskopper demonstrerede i Ostrihom sidste år. Det er sådan, at det at sige nej til ekstremisme ser ud i praksis. Evgeni Kirilov (PSE). - (EN) Hr. formand! Mine kolleger og jeg var for nylig vidner til et meget mærkeligt fænomen i terminal 1B i lufthavnen i Frankfurt. Passagerer, der skulle flyve til Sofia med et bulgarsk flyselskab, måtte igennem to helt identiske sikkerhedskontroller. Efter at have spurgt ansatte i terminalen, hvorfor passagerne skulle stå i kø to gange for at gennemgå samme sikkerhedsprocedurer, fik jeg den absurde forklaring, at lufthavnen i Frankfurt var overfyldt, og at det var påkrævet med endnu en sikkerhedskontrol på grund af ekstra passager, der ankom andre steder fra. En pålidelig kilde orienterede mig senere om, at disse dobbelte sikkerhedskontroller udføres på bestemte dage i ugen i terminal 1B for fly med destination til følgende EU-lande: Bulgarien, Polen og Rumænien. Hr. formand, jeg forventer, at Kommissionen undersøger forholdene omkring denne praksis, da det ikke blot drejer sig om flypassagerernes rettigheder, men også om EU-borgernes menneskerettigheder. Maria Petre (PPE-DE). - (RO) Rumænien forpligtede sig i EU-tiltrædelsesaftalen til at afholde valget til Europa-Parlamentet inden udgangen af Den rumænske regering udsatte desværre den første dato for valget til Europa-Parlamentet, som var den 13. maj, til den 25. november. Eksperter mener, at den vigtigste grund til udsættelsen er frygt for visse politiske partier, herunder regeringspartierne, vedrørende resultatet af valget. Ifølge et gammelt rumænsk ordsprog kan man flygte, men ikke gemme sig. Den rumænske regering er ikke blot bange for resultatet af valget, men desværre også for kvinder. Der er ingen kvinder i regeringen, og det er karakteristisk for mange EU-medlemsstater. Blandt de nuværende 35 rumænske parlamentsmedlemmer, er der kun 12 kvinder. Efter valget i november bør de politiske partier kunne ændre denne kønsfordeling, og de bør udpege mindst 18 kvinder til Europa-Parlamentet. Jeg ønsker at forsikre Dem om, at det demokratiske parti - som medlem af Det Europæiske Folkeparti - vil arbejde for dette resultat. Jeg ønsker derfor at minde den rumænske premierminister om, at Rumænien er en del af EU fra 1. januar, og at 2007 er det europæiske år for lige muligheder for alle. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). - (PL) Hr. formand! Sidste fredag protesterede polske fagforeningsfolk fra skibsværftet i Gdansk foran Kommissionens hovedkontor i Bruxelles. Kommissionen stillede i juli et ultimatum, hvormed Polen fik en måned til at fremlægge planer for reduktion af skibsværftets produktionsmidler. Kommissionen kræver, at to ud af tre beddinger lukkes, ellers skal anlægget i Gdansk tilbagebetale den offentlige støtte,

9 9 som det har modtaget fra den polske regering efter 1. maj Ifølge kommissærerne er det ganske vist ikke Kommissionens hensigt at lukke skibsværftet, men blot at modernisere det. Imidlertid vil en reduktion af produktionsmidlerne i den foreslåede størrelsesorden, nemlig lukning af hele to beddinger, betyde, at anlægget ophører med at være rentabelt, at mange arbejdspladser i praksis nedlægges, samt at skibsværftet må bukke under som en konsekvens heraf. Skibsværftet i Gdansk er imidlertid ikke blot et almindeligt anlæg, der laver skibe og ansætter mange mennesker, men også et af de vigtigste symboler i Polens og det forenede Europas moderne historie. Det var stedet, hvor Solidaritetsbevægelsen blev født. Vi, Europa-Parlamentet, bør henvende os til Kommissionen med en appel om at finde en god løsning på denne situation, som især tager hensyn til de ansatte og anlægget. Som det europæiske samfunds stemme bør vi udtrykke vores solidaritet med skibsværftets ansatte og kræve, at der findes en løsning, som sikrer både skibsværftets stabilitet og respekterer et symbol i det forenede Europas moderne historie. Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Hr. formand! Amnesty International er en organisation med et upåklageligt ry, der gennem mange års hårdt arbejde har bidraget til at bekæmpe krænkelser af menneskerettighederne globalt, og som har opnået respekt fra alle, der lægger vægt på retfærdighed, frihed og demokrati. Men Amnesty International har - ikke overraskende - også fået mange fjender. En af disse fjender findes i Tyrkiet. Mange af rapporterne fra Amnesty International omhandler Tyrkiet, og det har sat sindene i kog i landets militærstyrede "deep state". Regeringen har endnu en gang truffet aggressive foranstaltninger. Som alle formentlig er klar over, har regeringen gennem de lokale myndigheder i Konstantinopel truffet en afgørelse om det, de kalder "ulovlige kampagner", og efterfølgende fastfrosset Amnesty International's bankkonti i Tyrkiet. Det er tydeligvis et forsøg på at hindre Amnesty International's arbejde i Tyrkiet. Jeg opfordrer indtrængende til, at man kraftig understreger over for den tyrkiske regering, at Parlamentet ikke vil acceptere førnævnte angreb på Amnesty International, og at sådanne angreb er ødelæggende for Tyrkiets mulighed for at tiltræde EU. Gerard Batten (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! Hvor meget koster EU-medlemskabet Storbritannien? I sidste uge offentliggjorde jeg min anden årsberetning om netop dette emne. Ved at beregne de direkte og indirekte omkostninger fandt jeg frem til, at EU-medlemskabet koster Storbritannien mindst 60,1 milliarder engelske pund om året brutto eller 50,6 milliarder engelske pund om året netto. Det svarer til over engelske pund brutto eller 843 engelske pund netto pr. person - for hver mand, kvinde og hvert barn i Det Forenede Kongerige. Sagt på en anden måde er det engelske pund i minuttet brutto eller engelske pund i minuttet netto. Størstedelen af den britiske befolkning mener, at det er et kolossalt spild af penge. Det er ikke så mærkeligt, at den britiske premierminister, Gordon Brown, nægter at afholde en folkeafstemning for den britiske befolkning om den nye reformtraktat. Hvis han mener, at man med EU får noget for pengene, bør han acceptere min udfordring og få udarbejdet en uafhængig cost benefit-analyse for at dokumentere det. Det vil være det rette at gøre. Milan Gaľa (PPE-DE). - (SK) En stor del af de præfabrikerede boligblokke i V4-landene og Bulgarien og Rumænien blev bygget for 40 år siden og har brug for at blive renoveret. Det er ikke muligt at få tildelt støtte fra strukturfondene på grund af de minimis-reglen. I

10 henhold til denne regel er det ikke muligt at modtage statsstøtte på over euro (ca. 6,8 millioner slovakiske kroner) i en treårig periode uden Kommissionens godkendelse. De pågældende præfabrikerede bygninger forvaltes af nogle få grupper, boligforeninger og -administratorer. De gennemsnitlige omkostninger for renovering er slovakiske kroner for en præfabrikeret boligblok og ca euro for en enkelt lejlighed. Det ville være godt for de nye medlemsstater, hvis Kommissionen ikke anvendte de minimis-reglen i visse tilfælde. I slutningen af juni aftalte ministrene for disse lande at oprette en ekspertgruppe, som vil være involveret i drøftelser med Kommissionen. Ekspertgruppens opgave vil være at harmonisere lovgivningen med betingelserne for modtagelse af EU-støtte fra strukturfondene til renovering af de pågældende præfabrikerede boliger. Præfabrikerede boliger udgør det største renoveringsproblem i byerne i de nye EU-medlemsstater. Da boligerne er i meget dårlig stand, ønsker jeg at opfordre Kommissionen og Dem, mine damer og herrer, til at støtte dette initiativ. Glyn Ford (PSE). - (EN) Hr. formand! Jeg ønsker at henlede Parlamentets opmærksomhed på den tragiske ildebrand på Penhallow Hotel ved kysten i Newquay, Cornwall, i min valgkreds. Tre personer mistede livet i branden, én, der sprang ud fra et vindue højt oppe, og to, hvoraf den ene efter sigende var handicappet, der døde på værelset. De ville formentlig ikke være omkommet, hvis branden havde fundet sted et andet sted i EU. I Ungarn, f.eks., ville det have været et krav for et hotel med så mange etager at have installeret sprinklere. I de sidste fire år er 60 personer omkommet i Europa i hotelbrande, hvor der ikke har været sprinklere. Ingen personer er omkommet i Europa i en hotelbrand, hvor der har været installeret sprinklere. Jeg håber, at Kommissionen vil tage spørgsmålet op til behandling og stille forslag om sikkerhedslovgivning for hoteller i EU. Marco Cappato (ALDE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! I sidste valgperiode stillede min radikale kollega Maurizio Turco nogle forespørgsler til Kommissionen om de skattefordele, som den katolske kirke og de virksomheder, der har forbindelse til kirken, har i Italien og Spanien. Netop i disse uger har også Italien modtaget Kommissionens svar på anmodningerne om oplysninger. I Spanien har forespørgslerne haft den effekt, at loven om merværdiafgift er blevet ændret, og den er netop blevet ændret for at undgå sådanne fordele og privilegier. I Italien har der tværtimod været nogle fuldstændigt upassende reaktioner. Man gik så vidt som til at tale om bin Laden-agtige handlinger, sådan som den tidligere minister Maurizio Gasparri sagde. Andre talte om antiklerikal racisme, og også Europa-Parlamentets næstformand, Mario Mauro, talte om den radikale minister Boninos antikatolske og antisociale fløj. Efter min mening bør Europa-Parlamentet glæde sig over, at forespørgslerne til Kommissionen for en gangs skyld har haft en så konkret effekt, og jeg mener, at vi bør fastholde vores støtte til dette initiativ. Philip Claeys (ITS). - (NL) Hr. formand! De ved måske, at der den 11. september i Bruxelles normalt skulle have fundet en fredelig demonstration sted mod islamiseringen af Europa. En række borgere fra forskellige europæiske medlemsstater vil arrangere denne

11 11 demonstration, som først og fremmest er rettet mod de europæiske institutioner i al almindelighed og Europa-Parlamentet i særdeleshed. Det aftalte sted var derfor Luxembourgpladsen tæt ved Europa-Parlamentets indgang. Nu har Bruxelles' socialdemokratiske borgmester imidlertid simpelthen forbudt denne demonstration. Han lader således hånt om retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Det er ikke bare et indre anliggende for Bruxelles eller Belgien, men et anliggende, som vedkommer os i Europa-Parlamentet, og det ville derfor være på sin plads, at De protesterer mod dette forbud mod en demonstration i Bruxelles. Det er uacceptabelt, at vi i Europa med de europæiske institutioner fører kampagne for de demokratiske grundlæggende rettigheder overalt i verden, mens vi i Bruxelles, i EU's hjerte, groft krænker disse grundlæggende rettigheder. David Sumberg (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg rejser spørgsmålet med stor beklagelse, for jeg har stor respekt og beundring for Dem. Jeg ønsker imidlertid at protestere over den konference, der fandt sted i parlamentsbygningen i Bruxelles. Konferencen handlede angiveligt om fred i Mellemøsten, men viste sig at være et ensidigt, fordomsfuldt og ikkerepræsentativt angreb på Israel. Det står efter min opfattelse i skarp kontrast til det, der rent faktisk sker i området, hvor der er meget tålmodige forhandlinger i gang mellem Israels premierminister og formanden for Den Palæstinensiske Myndighed under USA's auspicier. Konferencen var, som alle ved, ikke en konference i Europa-Parlamentet. Konferencen fandt sted i parlamentsbygningen, således at organisatorerne nød godt af vores anseelse. Man takkede Dem personligt for at gøre det muligt at afholde konferencen. Jeg mener, at vi skal overveje det meget nøje, inden vi gør det igen. Parlamentsbygningen er ikke et konferencecenter for en hvilken som helst gruppe, der ønsker at protestere over et eller andet problem i verden. Parlamentsbygningen bør i hvert fald ikke benyttes af ekstremister, der aldrig vil anerkende, at fred i Mellemøsten og andre steder kun kan opnås gennem forhandling og ikke med våben og bomber. Formanden. - Hr. Sumberg, når De har henvendt Dem til formanden for Parlamentet, vil jeg starte med at takke Dem for de positive kommentarer. Jeg må dog fastslå, at der er forhold, som ikke hører under formandens kompetence. Den pågældende beslutning blev truffet af Formandskonferencen, og jeg måtte derfor føre beslutningen ud i livet. Konferencen blev organiseret af en FN-institution. Det var derfor ikke en "hvilken som helst" institution, men en FN-institution. Jeg forklarede dette i en formel skrivelse til formanden for Knesset, og jeg har endvidere klarlagt situationen for ambassadøren. Hvad angår formanden for Europa-Parlamentet deltog jeg ikke i konferencen, og jeg tog ikke imod talerne. Konferencen fandt sted i Europa-Parlamentet, men Europa-Parlamentet var ikke ansvarlig for den. Dette bør tages med i betragtning. (DE) Jeg bliver nu nødt til at minde Dem om, at formanden, som altid forsøger at være imødekommende over for parlamentsmedlemmerne, nu henviser til artikel 144. Heri hedder det, at formanden højst kan give ordet i 30 minutter. Jeg er altid gået ud fra, at det var mindst, hvorfor jeg altid har været generøs i min fortolkning af den bestemmelse. Hr. Sumberg var derfor til min beklagelse den sidste, der fik ordet. Men jeg håber, at mit svar har været informativt og forklaret situationen vedrørende denne konference lidt mere udførligt. Dermed er dette punkt på dagsordenen afsluttet.

12 Skovbrande i Grækenland - brandenes konsekvenser og opfølgning herpå med henblik på forebyggelse og beredskab (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse fra Kommissionen om skovbrande i Grækenland - brandenes konsekvenser og opfølgning herpå med henblik på forebyggelse og beredskab. Vladimír Špidla, medlem af Kommissionen. - (FR) Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at beklage, at min kollega, Stravros Dimas, ikke kan være til stede i dag. Han ønskede at deltage i forhandlingen, men er forhindret på grund af en alvorlig øjenoperation for nylig. Kommissionen ønsker at udtrykke sin dybe beklagelse over den ødelæggelse, som skovbrandene i Grækenland har forårsaget. Vores tanker går til ofrene og deres familier. Præsident Barroso besøgte Grækenland i weekenden for at vurdere situationen. Kommissær Hübner besøgte også Grækenland for at vurdere, hvordan vi bedst kan yde et bidrag til genopbygningsarbejdet med EU-midler, og hun vil fortælle om situationen på Kollegiets møde i morgen, som hun deltager i. Kommissær Dimas, som var i Grækenland under de indledende brande, var vidne til iværksættelsen af den internationale støtte til de græske brandmænd og rapporterede om situationen til Kollegiet for at informere alle medlemmer af Kommissionen om den støtte, der er ydet, og appellere til mobilisering af alle de instrumenter, der er til rådighed, med henblik på hurtig genopbygning. Det har været både en menneskelig tragedie og en økologisk katastrofe. Brandene har kostet menneskeliv og ødelagt boliger og økonomiske rammer for en hel nation. Skaderne er betydelige: mindst ha jord er brændt og 130 byer og landsbyer ødelagt. I de områder, der er hårdest ramt, f.eks. Peloponnes og den centrale og østlige del af Grækenland, blev de regionale økonomier især belastet. Alle europæiske borgere var påvirket af billederne af brandene, og Europa reagerede hurtigt med assistance, da Grækenland bad om hjælp. Kommissionens overvågnings- og informationscenter koordinerede assistancen fra 14 medlemsstater, og det internationale samfund ydede derudover støtte til brandbekæmpelsen og spillede dermed en stor rolle i forsøget på at forhindre brandene i at spredes. Grækenlands europæiske partner var med Kommissionens hjælp i stand til at yde luftbåren specialassistance med 13 vandbombefly og 20 helikoptere fra Canadair - disse oplysninger vil blive opdateret på mandag - og brandbekæmpelsestjenester på jorden, køretøjer og andre faciliteter. Der er især ydet værdifuld støtte fra Norge, Schweiz, Serbien, Rusland og Israel. Missionen var den største europæiske civilbeskyttelsesoperation, der er udført for en medlemsstat. Der blev ydet hurtig og effektiv støtte, og det er et bemærkelsesværdigt eksempel på europæisk solidaritet. Den skade, som brandene i Grækenland har forårsaget, er helt ekstreme og er sket inden for de generelle rammer for eskalering af denne form for katastrofe. Mellem juli og august i år modtog Kommissionen 12 internationale anmodninger om støtte: fra Grækenland, Cypern, Italien, Bulgarien, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Generelt var reaktionerne fra medlemsstaterne hjælpsomme og umiddelbare. Det stigende antal anmodninger om støtte medførte dog en situation, hvor der til sidst var operationelle begrænsninger for luftbårne brandbekæmpelsestjenester. EU bør prioritere muligheden for at mobilisere yderligere kapacitet og udvide brandbekæmpelsestjenesterne ved at henvende sig til den private sektor eller lande, der ikke er medlemmer af EU. Den græske regering har beregnet skaderne til ca. 4 milliarder euro eller ca. 2 % af det græske bruttonationalprodukt. Regeringen er i færd med at udarbejde en sammenhængende

13 13 handlingsplan til afhjælpning af situationen og har informeret Kommissionen om, at den vil anmode om assistance fra de EU-programmer, der er til rådighed. De frygtelige miljøskader, som brandene har forårsaget i Grækenland, skal nu ses i sammenhæng med risikoen for voldsom regn, der løber ud i floderne og videre i et svækket økosystem, og erosion af jorden med jordskred og vandforurening. Et stort antal beskyttede zoner er ødelagt, og Kommissionen er i færd med at undersøge, hvordan de midler, der er til rådighed, og især midler fra Life+ kan mobiliseres for at hjælpe med at genoprette de ødelagte naturområder. Kommissærerne har drøftet disse spørgsmål indgående, og Kommissionen har påtaget sig at træffe alle de foranstaltninger, der er mulige, for at hjælpe den græske regering med at håndtere de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af brandene. Et instrument, der evt. kan hjælpe den græske befolkning, er en omprogrammering af strukturfondene til de regioner og programmer, der er direkte ramt af katastrofen. Derudover kan Solidaritetsfonden evt. mobiliseres på grundlag af en anmodning fra de græske myndigheder. Parlamentets og Rådets samarbejde vil i denne sammenhæng være uhyre vigtigt for så vidt muligt at afkorte processen for vedtagelse af Kommissionens forslag om at ændre budgettet med henblik på mobilisering af denne fond. I forbindelse med støtten, der er afsat i de operationelle programmer i 2006, vil Kommissionen, så snart de græske myndigheder anmoder om en ændring, undersøge situationen med maksimal fleksibilitet inden for rammerne af de eksisterende lovbestemmelser. Der vil blive ydet så meget kredit som muligt til afhjælpning af de behov, der er opstået hos befolkningen og i regionerne som følge af krisen. Kommissionen vil anvende fast track-proceduren for at sikre en hurtig afgørelse. Kommissionen vil for perioden vedtage nye programmer som planlagt i oktober efter anmodning fra de græske myndigheder. Programmerne vil evt. blive vedtaget senere, alt efter de identificerede behov og de regioner og sektorer, der er påvirket, på grundlag af en overordnet plan udarbejdet af de græske myndigheder. Med hensyn til Den Europæiske Socialfond må vi bede de græske myndigheder om at inkludere et omfattende afsnit om "menneskelige ressourcer" i den eksisterende handlingsplan. Planen skal dække alle områder: beskæftigelse, integration og sundhed, uddannelse og erhvervsuddannelse og reform af den offentlige forvaltning. Klimaændringerne kan medføre tiltagende tørre vintre og varme somre, hvilket skaber ideelle forhold for brande. Der er nu en stigende risiko for skovbrande, og i Europas reaktion på denne tragedie skal der tages højde for nødvendigheden af at mindske virkningerne af brande i fremtiden. Skovforvaltning hører hovedsageligt under medlemsstaternes ansvarsområde. Det er forståeligt nok, da de nationale regeringer har langt bedre mulighed for at forvalte egne territorier, investere i foranstaltninger til forebyggelse af brand og planlægge nødtjenesternes kapacitet. Der er endvidere mange muligheder for EU-støtte til nationale foranstaltninger på dette område. Kommissionen vil udarbejde en meddelelse om skovbrande og undersøge en række praktiske foranstaltninger til bedre forebyggelse af brand og genoprettelse af økonomier og økosystemer. Selv om EU's støtte i form af civilbeskyttelse var imponerende, mener Kommissionen, at det er på tide at fremme EU's kapacitet på dette område. Kommissionen har overvejet dette aspekt siden 2006, og faktisk har formanden, hr. Barroso, allerede anmodet Michel Barnier

14 om at udarbejde en betænkning om spørgsmålet. Vi vil nøje overveje henstillingerne i Michel Barniers betænkning, når den fremlægges. Det er positivt, at Parlamentet altid har bakket op omkring en ambitiøs udvikling af EU's civilbeskyttelseskapacitet. Det kræver ikke desto mindre enstemmig støtte fra alle medlemsstater, hvis det skal være muligt at træffe nye foranstaltninger, og det har tidligere været vanskeligt at opnå. I 2006 foreslog Kommissionen at anvende EU-midler fra det finansielle civilbeskyttelsesinstrument for at oprette en særlig beredskabsstyrke til civilbeskyttelse, f.eks. luftbårne brandbekæmpelsesenheder i forbindelse med omfattende brande. Forslaget indgår næsten ord for ord i punkt 9 i dagens beslutningsforslag. Desværre er der en række medlemsstater, som ikke deler dette synspunkt, og forslaget kan således ikke gennemføres. Kommissionen opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at indtage en mere ambitiøs holdning, når der stilles forslag på dette område i fremtiden. FORSÆDE: Mario MAURO Næstformand Ioannis Varvitsiotis, for PPE-DE-Gruppen. - (EL) Hr. formand! Kommissær Špidla har givet en indgående beskrivelse af den store katastrofe, der har ramt mit land. Desuden har Kommissionens formand, hr. Barroso, sammen med kommissær Hübner besøgt landet og de områder, der blev ramt af ødelæggelserne. Jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til, på alle grækeres vegne, at takke EU, medlemsstaterne og andre lande, som har stillet professionelle brandfolk og brandslukningsfly til rådighed, for den hurtige respons og deres afgørende hjælp med slukningen af de ødelæggende brande i Grækenland. Jeg vil også gerne påpege, at alle landene i Sydeuropa, der har været i samme situation, har været udsat for tilsvarende ødelæggende brande - dog ikke i samme omfang som Grækenland. Det, der er vigtigt lige nu, er at se på fremtiden. Og fremtiden er allerede begyndt. De første økonomiske støtteforanstaltninger for de ramte har allerede givet resultater. Om nogle få dage har størstedelen af de støtteberettigede modtaget penge til dækning af deres akutte behov og til erstatning af deres indbo. Et stort antal hjemløse er blevet indlogeret i de midlertidige boliger, der er sendt til områderne. De landmænd, der har lidt tab - her vil jeg gerne gøre opmærksom på, at husdyravlerne har mistet over dyr i brandene - modtager ifølge en aftale mellem den græske regering og EU forskud på deres erstatninger for den kapital i form af afgrøder, dyr og faciliteter, der er ødelagt. Jeg vil også gerne fortælle kommissæren, at det, han talte om, allerede er i gang. Der er iværksat en undersøgelse og er ved at blive udformet en plan for genopbygning for alle de områder, der blev ramt af brandene. Planen tager dels sigte på hurtig og effektiv dækning af ofrenes akutte humanitære og økonomiske behov, dels en så hurtig som muligt genoprettelse af den skade, der er sket på det fysiske miljø. Et særligt kapitel i planen omhandler genetableringen af området omkring den arkæologiske lokalitet Olympia, hvor det gamle stadion, museet og de andre bygninger blev reddet takket være en overmenneskelig indsats fra brandslukningsfolkenes side.

15 15 Vi må indrømme, at Grækenland har modtaget den største bistand, som er givet fra EF's civilbeskyttelsesmekanisme, siden den blev oprettet i Denne hjælp har bevist, at EU først og fremmest er baseret på principperne samarbejde og solidaritet. Med det beslutningsforslag, vi skal stemme om i morgen, er vores mål at foranledige Kommissionen til at iværksætte en hurtig mobilisering af Den Europæiske Solidaritetsfond og sikre alle de finansielle midler, der er afsat til at imødegå konsekvenserne på mellemlangt og langt sigt. For det andet at der oprettes en særlig mekanisme til hurtig indsats ved store naturkatastrofe - der er i øvrigt allerede taget forberedende skridt - og som hr. Špidla var inde på - men jeg vil gerne fremhæve det yderligere - mener vi også, at Kommissionen bør undersøge mulighederne for at oprette en uafhængig supplerende beredskabsstyrke bestående af private brandslukningsfly eller fly fra europæiske lande, hvor der ikke er risiko for brande i sommermånederne i Europa. Dette ekstra beredskab kunne placeres i lande med en høj risiko og være klar til aktion fra sommeren Jeg er overbevist om, at EU vil stille sig ved mit lands side og bevise i praksis, at solidaritet er det princip, der ligger til grund for vores indbyrdes relationer. Til sidst vil jeg endnu en gang takke for Deres støtte indtil nu. (Bifald) Martin Schulz, for PSE-Gruppen. - (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! I weekenden havde jeg lejlighed til selv at se brandkatastrofen og dens konsekvenser i Grækenland. Mine kolleger og jeg rejste ud til nogle af de ramte områder, og jeg må sige, at jeg aldrig har set en sådan tragedie i mit liv. Der er mennesker, der har mistet alt, hvad de ejede, deres hjem og ejendele, i løbet af få minutter på grund af disse brande. Jeg talte med mennesker, som i bogstaveligste forstand måtte løbe for livet kun med det, de stod og gik i. Situationen er kritisk. En række mennesker er i eksistentiel i fare og har behov for hjælp på kort sigt. Derfor har kommissær Špidla ret, når han siger, at der er behov for hurtig hjælp, og der er behov for ubureaukratisk hjælp. Når jeg på gruppens vegne taler om hurtig og ubureaukratisk hjælp, så vil det ikke sige - som nogle tjenestemænd i Kommissionen mener - om 2-3 måneder. Nej, hjælpen skal ydes nu, øjeblikkeligt og direkte, for de har ikke behov for hjælp om to måneder, de har brug for den nu. Derfor anmoder vi om at stille midlerne fra Solidaritetsfonden til rådighed direkte, og hvis der er midler tilovers i strukturfondene eller på andre budgetter, bør de også stilles til rådighed så hurtigt som muligt. Det er ikke vores første debat om katastrofer. I de seneste 10 år har vi siddet her gang på gang og diskuteret, hvad der skal gøres. Det vedrører ikke kun Grækenland, men også folk i de oversvømmede områder i Storbritannien, som også blev ramt i denne sommer, eller dem, der er ramt af jordskælv, ja, ethvert katastrofeområde. Følgende er vigtigt: En centralistisk tilgang gavner intet, når vi forsøger at mildne virkningerne af en katastrofe lokalt. Hvis det brænder omkring Athen, er der behov for et effektivt, lokalt brandvæsen og ikke en katastrofekommissær i Bruxelles. Det er det afgørende punkt, dvs. katastrofestyringen skal være organiseret decentralt. Med udgangspunkt i egne lokale forudsætninger og egne kompetencer må regeringerne i EU derfor opbygge deres egen infrastruktur i deres lande, så der kan handles hurtigt og effektivt lokalt, hvis der opstår oversvømmelser eller brande.

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere