Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer"

Transkript

1 Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer Samarbejde mellem Type Målgruppe Kontaktinfo Manchet Indledning og baggrund Aktørerne er overbygningsskolerne i Randers kommune, Randers Ungdomsskole og Future Performance. I en kombination mellem valgfag og understøttende undervisning. Elever på kommunale folkeskoler i Randers kommune fra klasse Projektansvarlig Leder af Projekt- og udviklingsafdelingen Finn Sørensen Randers Ungdomsskole, Toldbodgade 3, 5. sal, 8900Randers C Overbygningsskoler i Randers kommune hvor der er indgået og underskrevet samarbejdserklæringer for skoleåret 2015/2016. Grundet strukturændringer i folkeskolen i Randers kommune underskrives der fremadrettet nye samarbejdserklæringer med de nye direktioner på de respektive overbygningsskoler. Senest maj/juni Direktøren for Børn, Skole og Kultur i Randers kommune hvor der er indgået og underskrevet en implementeringserklæring. Milife skal således være implementeret på overbygningsskoler i Randers kommune senest 1. januar Milife er et udviklings- og undervisningsforløb for unge mellem13 og 25 år, der styrker deres sociale og personlige kompetencer. I kampen for at blive til noget, har vi glemt at blive til nogen. Ungdomsskolen har særligt fokus på at udvikle unges sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv. Der er megen fokus på det teoretiske og faglige i folkeskolen, og fungerer man ikke personligt, er det svært at være dygtig. Dette er især aktuelt for de unge, der følger vores

2 heltidsundervisning. Det vil sige unge, som har det svært i folkeskolen, eller som på anden vis har brug for et alternativ. Vi stræber mod at hjælpe unge frem imod en kompetencegivende ungdomsuddan-nelse, der giver adgang til videre uddannelse eller beskæftigelse. Beskrivelse og formål Manglende fokus på personlige og sociale kompetencer i uddannelsessystemet faglighed er ikke nok Det er konstaterbart, at det danske skole- og uddannelsessystem gennem en længere årrække har produceret en restgruppe af enhver ungdomsårgang, der ikke umiddelbart har fået arbejde eller uddannelse, og vi hører til stadighed, at løsningen på restgruppeproblematikken er, at de unge blot skal have mere uddannelse. Men det virker samtidig som om, at der med uddannelse udelukkende fokuseres på at give flere faglige og teoretiske fag som regning/matematik, dansk, geografi, historie, fysik og mindre på udvikling af personlige kompetencer. Det har imidlertid ikke hjulpet nævneværdigt, men tværtimod fastholdt en forholdsvis stor procentdel af en ungdomsårgang i restgruppen af unge uden uddannelse og arbejde. Ikke alle unge, der kommer hos os, er uddannelsesparate, hvad enten årsagen er faglig, personlig eller social. Ikke alle formår at gå den lige vej. Derfor er der brug for andre og nye initiativer og tilbud. Beskrivelse og formål MILIFE konceptet skal gennem aktivitetsbaseret undervisning udvikle de unges personlige kompetencer og sociale intelligens, for at: Styrke den mentale sundhed, skabe identitet og øge den enkeltes trivsel.

3 Bidrage væsentligt til Det gode unge liv ved at styrke de unges uddannelsesparathed1evne til at blive uddannelsesparate, mestre deres liv på en kompetent måde og forebygge marginalisering og social udstødelse. Virkeliggøre opfyldelsen af Folkeskolens formålsparagraf 1 Citat: Fremme den enkelte elevs alsidige udvikling 2 og stk. 2 citat: Så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Projektet retter sig mod alle unge i alderen år. Begrundelsen for projektet 1. I forbindelse med den nye skolereform, er der sat fokus på at højne elevernes kompetencer generelt, men det er hovedsageligt de faglige kompetencer, der er i fokus på skolerne. Som det ses af formålsbeskrivelsen er det imidlertid evident at også de sociale og personlige kompetencer er et meget vigtigt område. 2. Undersøgelser viser at trivslen i folkeskolen er et kæmpe problem og er karakteriseret af følgende: Manglende selvværd og selvtillid. Ensomhed. Utilstrækkelig evne til at mestre eget liv. Følelsesmæssigt ustabil. Utilstrækkelig evne til at indgå i konstruktive sociale relationer. Samarbejdsproblemer. Manglende motivation. Usikkerhed på egne styrker og svagheder. Uhensigtsmæssig kommunikation med andre.

4 Vanskeligheder ved at håndtere forandringer. Adfærdsproblemer. Vanskeligheder ved at håndtere konflikter. Vanskeligheder ved at holde aftaler og holde fast. Ujævnt skoleforløb med mange skift og højt fravær. Depression, stress og angst. Fysiske symptomer (ondt i hovedet og maven, søvnløshed, opkastning m.v.) 3. Inden projektets opstart blev der gennemført en behovsundersøgelse3, hvor 2700 personer blev spurgt om de unges personlige og sociale kompetencer, og i hvor høj grad de mestres. De adspurgte grupper er: Ungegruppe år Ungegruppe år Forældregruppe Lærergruppe Virksomhedsgruppe Jobcentregruppe UU Vejleder-gruppe Konklusionen er, at der er behov for målrettet undervisning i personlige kompetencer, som vil fremme den enkeltes bevidsthed om sig selv og ruste de unge bedre til de udfordringer der kommer efter skolen. Konklusionen blandt de voksne er desuden at læring om personlige kompetencer og et øget kendskab til sig selv, vil have haft en positiv indflydelse på egen skolegang og på en lang række situationer senere i livet. 4. Erhvervslivet efterlyser større personlige og sociale kompetencer hos de unge. Der efterspørges kompetencer som samarbejde, kommunikation, personlig ansvarlighed og beslutningskompetencer.

5 5. De samfundsmæssige konsekvenser af, at de unge dropper ud af erhvervsuddannelserne pga. manglende personlige og sociale kompetencer. Hele 48 % af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke. Martin D. Munk, Aalborg Universitet, har i sit forskningsprojekt Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem5, fremlagt den centrale hypotese, at der findes en række variable, som er vigtige i forhold til at forklare fuldførelse af uddannelse. Udover at bekræfte, at begge forældres sociale status og uddannelsesmæssige baggrund, er væsentlige faktorer for, om en person påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse, viser undersøgelsen også at non-kognitive færdigheder defineret som, sociale færdigheder, som fx. disciplin, tolerance og selvtillid, er særdeles væsentlige i forhold til fuldførelsen af en uddannelse. MILIFE er derfor et vigtigt uddannelsestilbud. 6. Samarbejdspartnerne bag MILIFEs akkumulerede erfaringer erhvervet gennem 30 år i arbejdet med børn, unge og voksne på tværs af sektorer og brancher, samt vores viden om forskningens resultater, har bekræftet vores overbevisning om, at vi med MILIFE-konceptet giver de unge de bedste forudsætninger for aktiv deltagelse i det demokratiske samfund og udvikling af Det gode unge liv. Undervisningen i MILIFE: Fanger den unges entusiasme og motivation ved at fokusere på leg, kreativitet, aktivitet, involvering, energi, tillid og åbenhed. Støtter og opmuntrer de unge til at udvikle sig og sætte nye mål for deres personlige performance og fremtid, og øger dermed den enkeltes mulighed for at opretholde

6 sin motivation. Lærer unge at fokusere på egne værdier, intelligenser, styrker, interesser og behov. For på den måde at blive bedre til at håndtere en fremtid med mange forandringer og krav. Øger den unges selvværd ved at anerkende den enkeltes præstationer og lære dem, hvordan de kan forfølge deres mål og håndtere de udfordringer, de møder undervejs. Giver de unge et større kendskab til sig selv og lærer dem at interagere med andre på en konstruktiv måde. 7. Der findes ikke et koncept som MILIFE i Danmark. Konceptet er udviklet med udgangspunkt i betydelige erfaringer med coaching og facilitering af ledere og medarbejdere i det private erhvervsliv i store danske virksomheder. Metoder til talentudvikling, lederudvikling, organisationsudvikling, forandringsudvikling og teambuilding, kombineret med evidensbaseret pædagogisk og psykologisk forskning, er blevet tilpasset til uddannelsessektoren og samlet i et koncept, der er målrettet unge. MILIFE-konceptet er, som udgangspunkt, designet i et fast og genkendeligt format. Designet giver undervisere, facilitatorer, MILIFEinstruktører, samt unge mulighed for at være kreative og have deres egen tilgang til materialet. Designet gør det let at orientere sig i materialerne på tværs af 5 kompetencefelter og 30 underkompetencer. MILIFE er differentieret undervisning og facilitering med en høj grad af aktiv involvering gennem øvelser, lege, rollespil, opgaver samt træning.

7 Konceptet kan gennemføres effektivt i alle uddannelser med unge mellem år og kan anvendes fleksibelt på varierende niveauer i forhold til læseplanernes indhold og de unges udviklingsniveau. Alle unge, der deltager i MILIFE, gennemgår i de indledende moduler en række personlige tests, aktiviteter og spørgeskemaer, der er med til at afklare de personlige værdier, identitet, overbevisninger, færdigheder og andre styrker og kompetencer. Metoder: MILIFE konceptet tager afsæt i den positive psykologi, samt anerkendende og involverende pædagogik. Det bygger endvidere på eksisterende teorier og evidens fra bl.a. følgende personer: Paul Howard-Jones, David Sibbet, Bernice McCarthy, Michio Kaku, Anthon Robbins, Martin E. P. Seligman, Jack Canfield, Daniel Goleman, Eric Berne, Muriel James, Dorothy Jongeward, Gloria Steinem, David Rock, C. Otto Scharmer, Ned Herman, Thomas O. Harris, Mike Pregg, Karen Horney, Georgi Lozanov, N. S. F. Grundtvig, Peter Senge, Howard Gardner, Carl Rodgers, Thomas Gordon, Barrie Hopson, Mike Scally, Tony Buzan, David Cooperrider, Richard Bandler, John Grinder, Thomas Armstrong, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Stephen R. Covey, Rogers M. Schwartz, Wayne W. Dyer, Mihaly Csikszentmihalyi, David D. Burns, Nathaniel Branden, Edward de Bono og Robert Bolton. Herudover udvikles konceptet og materialet med afsæt i den nyeste forskning i accelererende læring og den neurologiske videnskab. Processen for evaluering og videreudvikling Pilotfasen er en afprøvning af

8 konceptets første del (Kend dig selv - 1). Test- og evalueringsgruppen udgøres af 750 elever i alderen år og 15 undervisere/vejledere/ pædagoger, der alle har været gennem instruktøruddannelsen. Alle er direkte involveret i evalueringen af materialet og virkningen af forløbene. Undersøgelsen foregår ved evalueringsskemaer, spørgeundersøgelser og gruppeinterviews. Den feedback og de forslag der kommer bearbejdes. Herefter vil metoden, indholdet og materialet blive revideret og videreudviklet ud fra den erhvervede viden i praksis, der således sker i tæt interaktion mellem MILIFE-udviklerne, instruktørerne og de unge. Den proces vil være kontinuerlig for udviklingen af de øvrige moduler og får dermed et forløb som følger: 1. Undervisere/vejledere/pædagoger (herefter kaldet instruktører) deltager i uddannelse vedr. de enkelte moduler. 2. Efter endt uddannelsesmodul, underviser instruktørerne de unge i de enkelte moduler hvor de tester sig selv og materialet af. 3. Til næste uddannelsesmodul giver instruktørerne feedback på undervisningen og det materiale de har testet, baseret på elevernes feedback og deres egne erfaringer, ud fra de udfyldte evalueringsskemaer og fokusgruppeinterviews. 4. Dernæst tilpasses: a) Uddannelsen af instruktørerne. b) Undervisningen af de unge. c) Undervisningsmaterialet til instruktørerne og de unge.

9 Der vil løbende blive afholdt evalueringsmøder for at sikre projektets overordnede fremdrift, organisering og udbredelse. Hvor der stilles spørgsmål som: Er vi på rette vej? Er vi med tidsmæssigt mv.? Efter 10 måneder vil der blive gennemført en statusevaluering vedr. projektets fremdrift og overordnede ledelse. Evaluering og dokumentation. Der laves en intern evaluering, som projektleder er ansvarlig for. Det er formål og succeskriterier, der måles på. Evalueringen vil være både kvantitativ og kvalitativ med mest fokus på det kvalitative. Evaluering vil dels have fokus på proces, dels resultat. Der vil især, idet der er tale om et koncept, der skal testes og videreudvikles, være fokus på proces. Der udarbejdes elektronisk/online spørgeskemaer til undervisere/vejledere/ pædagoger og til de unge. Spørgeskemaet suppleres med fokusgruppeinterviews til begge grupper for også at få en kvalitativ vurdering. Enkelte af succeskriterierne måles via optælling/registrering. Der gennemføres en før-efter-måling af de unge. Altså en måling af succeskriterierne vedr. de unge, inden de deltager i et modul, og en måling, efter modulet. Dette sker gennem spørgeskemaer. Denne måling suppleres, som sagt, af fokusgruppeinterviews, mens de unge deltager i det enkelte modul, for at kunne evaluere og tilpasse modulet i test/udviklingsfaserne.

10 Underviserne/vejlederne/pædagogern e deltager i fokusgruppeinterviews vedrørende: 1. deres erfaringer med undervisning af de unge 2. uddannelsen af dem selv 3. 3) trainer-trainer-uddannelsen. Hvad er godt? Hvad er mindre godt? Jf. feedback til projektleder i test og udviklingsfasen. Derudover evalueres der mundtligt i plenum under samlingerne. Derudover deltager underviserne/vejlederne/ pædagogerne i online-spørgeskema undersøgelser og fører logbøger over Milifeforløbene. Udformningen af evalueringen mere detaljeret vil finde sted ved projektstart. Det er hensigten, at den viden og de resultater projekt MILIFE genererer og opnår, skal formidles og udbredes på landsplan, så det kommer endnu flere børn og unge til gode. For at formidle projektets viden sættes følgende aktiviteter i værk: Der oprettes en MILIFE Facebookside, hvor samtlige fakta, beskrivelser, bøger, undervisningsmaterialer, kurser og uddannelsesforløb præsenteres og distribueres. Omtale på deltagende skolers og Ungdomsskoleforeningens hjemmeside Udarbejdelse af artikler til lokale og landsdækkende medier og relevante fagblade. Formidling gennem møder, konferencer, uddannelsesmesser mv. Møder med kommunale skoleforvaltninger. Der udarbejdes en rapport om erfaringerne fra udviklingsprojektet. Der afholdes en afsluttende

11 Læringsmål/faglige mål konference efter endt projektperiode. Projektets overordnede succeskriterier ved projektets afslutning er: 85% af de deltagende uddannede instruktører føler sig i stand til at undervise de unge i MILIFE. 90% af de deltagende instruktører siger, at de vurderer konceptet til at være succesfuldt i forhold til at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer Trainere er uddannet til at kunne uddanne andre instruktører i MILIFE konceptet. MILIFE er implementeret på 80% af de projektdeltagende ungdomsskoler og fortsætter som tilbud til de unge på skolen. MILIFE er implementeret på folkeskoler med overbygning (7.-9. klasse og evt. 10. klasse) i Randers Kommune, ud over de skoler, der deltager i testfasen. Projektets succeskriterier for den enkelte unge, der deltager i MILIFE undervisningen er: At han/hun har fået større selvværd. At han/hun har fået større selvtillid. At han/hun har fået større selvindsigt. At han/hun føler sig bedre til at samarbejde. At han/hun har fået større indsigt i personlige værdier. At han/hun er blevet meget mere bevidst om personlige styrker. At han/hun føler et større personligt ansvar for sit liv. At han/hun er blevet bedre til at håndtere konflikter. At han/hun er blevet bedre til at

12 agere selvstændigt. At han/hun er blevet bedre til at sætte sig i andres sted og at forstå andre. At han/hun er blevet bedre til at kommunikere konstruktivt. At han/hun er blevet bedre til at sætte personlige mål. At han/hun føler sig bedre til at bidrage aktivt til samfundet. Tid og sted Der er endnu ikke indgået konkrete aftaler med de respektive deltagende folkeskoler, så Milife er ikke skemateknisk fastlagt. Vi vil om muligt indgå forskellige kontrakter med de deltagende folkeskoler m.h.t. ugentlige fortløbende lektioner, hele temadage, temauger eller weekendforløb. Kontrakterne forsøges indgået i et gensidigt og respektfuldt samarbejde i maj/juni 2015 Tidsramme Milife forløber i skoleåret , og gentages (formodentligt) i skoleåret Budget, økonomi og finansiering Milife Kend dig selv 1 Dig og andre 2 Dig og din udvikling 3 Dig og dine mål 4 Dig og jobbet 5 Projektledelse Udvikling af elevgrundbøger, lærervejledninger, energizer, værdikort, tænkestilskort, kreativitetskort, færdighedskort. Trykning af undervisningsmaterialer Uddannelse af Milife-instruktører og løn til Milife-instruktører under testfaserne. Evaluering Samlet budget kr. Medfinansiering kr.

13

MILIFE = PÆDAGOGISK FLEKSIBILITET

MILIFE = PÆDAGOGISK FLEKSIBILITET Et lands største håb ligger i den rette uddannelse af dets ungdom. ERASMUS M Randers Ungdomsskole har i samarbejde med Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen udviklet konceptet MILIFE for unge mellem

Læs mere

MILIFE = PÆDAGOGISK FLEKSIBILITET

MILIFE = PÆDAGOGISK FLEKSIBILITET Et lands største håb ligger i den rette uddannelse af dets ungdom. ERASMUS M Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen udviklet konceptet MILIFE for unge mellem 13 og 30 år med støtte fra Randers Ungdomsskole

Læs mere

MILIFE indsats i Horsens Kommune

MILIFE indsats i Horsens Kommune Ungdomsskolens MILIFE indsats i Horsens Kommune September 2016 1 MILIFE Uddannelsen generelt MILIFE konceptet er en uddannelse til unge i 30 definerede personlige og sociale kompetencer. De 30 kompetencer

Læs mere

MILIFE & Horsens Ungdomsskole

MILIFE & Horsens Ungdomsskole MILIFE & Horsens Ungdomsskole Hvorfor MILIFE? Rikke Nedergaard Horsens Ungdomsskole april 2016 Missionen med MILIFE er bl.a. i systematiseret form at gøre personlig- og social læring til en integreret

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber

Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber Udvikling af social resiliens i læringsmiljøer/praksisfællesskaber 1 KONFERENCEN: SOCIAL RESILIENS UDVIKLING AF GENSIDIGT FORPLIGTENDE RELATIONER I FÆLLESSKABER MELLEM BØRN OG UNGE 3. OKTOBER, 2017 HANS

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole)

Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) Ansøgningsskema til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen (der udfyldes et ansøgningsskema for hver skole) 1. Kommunens navn Horsens Kommune 2. Folkeskole omfattet af

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014 Randers Ungdomsskole AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen Læringslokomotivet Turboforløb i ungdomsskolen Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning

Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Juni 2011 Evaluering af forsøgsarbejdet Mål og Retning Om projektet Mål og Retning har i skoleåret 2010-11 været et særligt undervisningstilbud til drenge på 8. klassetrin på. Forløbets projektleder har

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus

Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus Workshop 1 c: Afprøvning af Klub Penalhus En skoleunderstøttende metode fra England The Letterbox Club Socialstyrelsen Marie Luise Nørrelykke, fuldmægtig Kontoret for sårbare unge og integration mln@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb:

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb: Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate

Læs mere

MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/

MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/ MENTAL SUNDHED I SKOLEN KATRINE FINKE D. 23/11 FREMME AF MENTAL SUNDHED I SKOLEN Mental sundhed og trivsel i skolen Hvad ved vi om hvad der virker Praksis erfaringer fra 30 skoleforløb og behovsundersøgelse

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

Værdigrundlag. Vi flytter unge!

Værdigrundlag. Vi flytter unge! Værdigrundlag Vi flytter unge! Værdigrundlag Refleksion Personlig og social udvikling Faglig udvikling KERNEOPGAVE KLAR til læring, uddannelse og job Nøgleord: Kvalitet Troværdighed Anerkendelse Trivsel

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 6 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Flere unge skal blive færdige med en ungdomsuddannelse Udfordring Det er en national målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence.

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016

Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1 Hundige Lille Skole Evaluering af skolens samlede undervisning 2016 1. Lovgivning Lovgivning omkring evaluering på de Frie Grundskoler findes i Friskolelovens 1b, der siger følgende: 1b stk. 1 Skolen

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

antal elever årgang årgang årgan årgan g årgang 100

antal elever årgang årgang årgan årgan g årgang 100 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Rammeforsøg Aldersintegrerede klasser på mellemtrin 2. Kommunens navn Frederiksberg Kommune Skoler omfattet af Frederiksberg Ny

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Notat. Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen

Notat. Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen Notat 5. marts 2016 Sagsbeh.:GOAN01 J.nr.: 17.00.00-G01-2-16 Skoleafdelingen Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje,

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer FORÆLDREFOLDER hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på at skabe en udviklende og konstruktiv dialog mellem forældre og børn. Målgruppen er forældre, elever og lærere på skolernes 7.,

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere