Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer"

Transkript

1 Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer Samarbejde mellem Type Målgruppe Kontaktinfo Manchet Indledning og baggrund Aktørerne er overbygningsskolerne i Randers kommune, Randers Ungdomsskole og Future Performance. I en kombination mellem valgfag og understøttende undervisning. Elever på kommunale folkeskoler i Randers kommune fra klasse Projektansvarlig Leder af Projekt- og udviklingsafdelingen Finn Sørensen Randers Ungdomsskole, Toldbodgade 3, 5. sal, 8900Randers C Overbygningsskoler i Randers kommune hvor der er indgået og underskrevet samarbejdserklæringer for skoleåret 2015/2016. Grundet strukturændringer i folkeskolen i Randers kommune underskrives der fremadrettet nye samarbejdserklæringer med de nye direktioner på de respektive overbygningsskoler. Senest maj/juni Direktøren for Børn, Skole og Kultur i Randers kommune hvor der er indgået og underskrevet en implementeringserklæring. Milife skal således være implementeret på overbygningsskoler i Randers kommune senest 1. januar Milife er et udviklings- og undervisningsforløb for unge mellem13 og 25 år, der styrker deres sociale og personlige kompetencer. I kampen for at blive til noget, har vi glemt at blive til nogen. Ungdomsskolen har særligt fokus på at udvikle unges sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv. Der er megen fokus på det teoretiske og faglige i folkeskolen, og fungerer man ikke personligt, er det svært at være dygtig. Dette er især aktuelt for de unge, der følger vores

2 heltidsundervisning. Det vil sige unge, som har det svært i folkeskolen, eller som på anden vis har brug for et alternativ. Vi stræber mod at hjælpe unge frem imod en kompetencegivende ungdomsuddan-nelse, der giver adgang til videre uddannelse eller beskæftigelse. Beskrivelse og formål Manglende fokus på personlige og sociale kompetencer i uddannelsessystemet faglighed er ikke nok Det er konstaterbart, at det danske skole- og uddannelsessystem gennem en længere årrække har produceret en restgruppe af enhver ungdomsårgang, der ikke umiddelbart har fået arbejde eller uddannelse, og vi hører til stadighed, at løsningen på restgruppeproblematikken er, at de unge blot skal have mere uddannelse. Men det virker samtidig som om, at der med uddannelse udelukkende fokuseres på at give flere faglige og teoretiske fag som regning/matematik, dansk, geografi, historie, fysik og mindre på udvikling af personlige kompetencer. Det har imidlertid ikke hjulpet nævneværdigt, men tværtimod fastholdt en forholdsvis stor procentdel af en ungdomsårgang i restgruppen af unge uden uddannelse og arbejde. Ikke alle unge, der kommer hos os, er uddannelsesparate, hvad enten årsagen er faglig, personlig eller social. Ikke alle formår at gå den lige vej. Derfor er der brug for andre og nye initiativer og tilbud. Beskrivelse og formål MILIFE konceptet skal gennem aktivitetsbaseret undervisning udvikle de unges personlige kompetencer og sociale intelligens, for at: Styrke den mentale sundhed, skabe identitet og øge den enkeltes trivsel.

3 Bidrage væsentligt til Det gode unge liv ved at styrke de unges uddannelsesparathed1evne til at blive uddannelsesparate, mestre deres liv på en kompetent måde og forebygge marginalisering og social udstødelse. Virkeliggøre opfyldelsen af Folkeskolens formålsparagraf 1 Citat: Fremme den enkelte elevs alsidige udvikling 2 og stk. 2 citat: Så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Projektet retter sig mod alle unge i alderen år. Begrundelsen for projektet 1. I forbindelse med den nye skolereform, er der sat fokus på at højne elevernes kompetencer generelt, men det er hovedsageligt de faglige kompetencer, der er i fokus på skolerne. Som det ses af formålsbeskrivelsen er det imidlertid evident at også de sociale og personlige kompetencer er et meget vigtigt område. 2. Undersøgelser viser at trivslen i folkeskolen er et kæmpe problem og er karakteriseret af følgende: Manglende selvværd og selvtillid. Ensomhed. Utilstrækkelig evne til at mestre eget liv. Følelsesmæssigt ustabil. Utilstrækkelig evne til at indgå i konstruktive sociale relationer. Samarbejdsproblemer. Manglende motivation. Usikkerhed på egne styrker og svagheder. Uhensigtsmæssig kommunikation med andre.

4 Vanskeligheder ved at håndtere forandringer. Adfærdsproblemer. Vanskeligheder ved at håndtere konflikter. Vanskeligheder ved at holde aftaler og holde fast. Ujævnt skoleforløb med mange skift og højt fravær. Depression, stress og angst. Fysiske symptomer (ondt i hovedet og maven, søvnløshed, opkastning m.v.) 3. Inden projektets opstart blev der gennemført en behovsundersøgelse3, hvor 2700 personer blev spurgt om de unges personlige og sociale kompetencer, og i hvor høj grad de mestres. De adspurgte grupper er: Ungegruppe år Ungegruppe år Forældregruppe Lærergruppe Virksomhedsgruppe Jobcentregruppe UU Vejleder-gruppe Konklusionen er, at der er behov for målrettet undervisning i personlige kompetencer, som vil fremme den enkeltes bevidsthed om sig selv og ruste de unge bedre til de udfordringer der kommer efter skolen. Konklusionen blandt de voksne er desuden at læring om personlige kompetencer og et øget kendskab til sig selv, vil have haft en positiv indflydelse på egen skolegang og på en lang række situationer senere i livet. 4. Erhvervslivet efterlyser større personlige og sociale kompetencer hos de unge. Der efterspørges kompetencer som samarbejde, kommunikation, personlig ansvarlighed og beslutningskompetencer.

5 5. De samfundsmæssige konsekvenser af, at de unge dropper ud af erhvervsuddannelserne pga. manglende personlige og sociale kompetencer. Hele 48 % af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke. Martin D. Munk, Aalborg Universitet, har i sit forskningsprojekt Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem5, fremlagt den centrale hypotese, at der findes en række variable, som er vigtige i forhold til at forklare fuldførelse af uddannelse. Udover at bekræfte, at begge forældres sociale status og uddannelsesmæssige baggrund, er væsentlige faktorer for, om en person påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse, viser undersøgelsen også at non-kognitive færdigheder defineret som, sociale færdigheder, som fx. disciplin, tolerance og selvtillid, er særdeles væsentlige i forhold til fuldførelsen af en uddannelse. MILIFE er derfor et vigtigt uddannelsestilbud. 6. Samarbejdspartnerne bag MILIFEs akkumulerede erfaringer erhvervet gennem 30 år i arbejdet med børn, unge og voksne på tværs af sektorer og brancher, samt vores viden om forskningens resultater, har bekræftet vores overbevisning om, at vi med MILIFE-konceptet giver de unge de bedste forudsætninger for aktiv deltagelse i det demokratiske samfund og udvikling af Det gode unge liv. Undervisningen i MILIFE: Fanger den unges entusiasme og motivation ved at fokusere på leg, kreativitet, aktivitet, involvering, energi, tillid og åbenhed. Støtter og opmuntrer de unge til at udvikle sig og sætte nye mål for deres personlige performance og fremtid, og øger dermed den enkeltes mulighed for at opretholde

6 sin motivation. Lærer unge at fokusere på egne værdier, intelligenser, styrker, interesser og behov. For på den måde at blive bedre til at håndtere en fremtid med mange forandringer og krav. Øger den unges selvværd ved at anerkende den enkeltes præstationer og lære dem, hvordan de kan forfølge deres mål og håndtere de udfordringer, de møder undervejs. Giver de unge et større kendskab til sig selv og lærer dem at interagere med andre på en konstruktiv måde. 7. Der findes ikke et koncept som MILIFE i Danmark. Konceptet er udviklet med udgangspunkt i betydelige erfaringer med coaching og facilitering af ledere og medarbejdere i det private erhvervsliv i store danske virksomheder. Metoder til talentudvikling, lederudvikling, organisationsudvikling, forandringsudvikling og teambuilding, kombineret med evidensbaseret pædagogisk og psykologisk forskning, er blevet tilpasset til uddannelsessektoren og samlet i et koncept, der er målrettet unge. MILIFE-konceptet er, som udgangspunkt, designet i et fast og genkendeligt format. Designet giver undervisere, facilitatorer, MILIFEinstruktører, samt unge mulighed for at være kreative og have deres egen tilgang til materialet. Designet gør det let at orientere sig i materialerne på tværs af 5 kompetencefelter og 30 underkompetencer. MILIFE er differentieret undervisning og facilitering med en høj grad af aktiv involvering gennem øvelser, lege, rollespil, opgaver samt træning.

7 Konceptet kan gennemføres effektivt i alle uddannelser med unge mellem år og kan anvendes fleksibelt på varierende niveauer i forhold til læseplanernes indhold og de unges udviklingsniveau. Alle unge, der deltager i MILIFE, gennemgår i de indledende moduler en række personlige tests, aktiviteter og spørgeskemaer, der er med til at afklare de personlige værdier, identitet, overbevisninger, færdigheder og andre styrker og kompetencer. Metoder: MILIFE konceptet tager afsæt i den positive psykologi, samt anerkendende og involverende pædagogik. Det bygger endvidere på eksisterende teorier og evidens fra bl.a. følgende personer: Paul Howard-Jones, David Sibbet, Bernice McCarthy, Michio Kaku, Anthon Robbins, Martin E. P. Seligman, Jack Canfield, Daniel Goleman, Eric Berne, Muriel James, Dorothy Jongeward, Gloria Steinem, David Rock, C. Otto Scharmer, Ned Herman, Thomas O. Harris, Mike Pregg, Karen Horney, Georgi Lozanov, N. S. F. Grundtvig, Peter Senge, Howard Gardner, Carl Rodgers, Thomas Gordon, Barrie Hopson, Mike Scally, Tony Buzan, David Cooperrider, Richard Bandler, John Grinder, Thomas Armstrong, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Stephen R. Covey, Rogers M. Schwartz, Wayne W. Dyer, Mihaly Csikszentmihalyi, David D. Burns, Nathaniel Branden, Edward de Bono og Robert Bolton. Herudover udvikles konceptet og materialet med afsæt i den nyeste forskning i accelererende læring og den neurologiske videnskab. Processen for evaluering og videreudvikling Pilotfasen er en afprøvning af

8 konceptets første del (Kend dig selv - 1). Test- og evalueringsgruppen udgøres af 750 elever i alderen år og 15 undervisere/vejledere/ pædagoger, der alle har været gennem instruktøruddannelsen. Alle er direkte involveret i evalueringen af materialet og virkningen af forløbene. Undersøgelsen foregår ved evalueringsskemaer, spørgeundersøgelser og gruppeinterviews. Den feedback og de forslag der kommer bearbejdes. Herefter vil metoden, indholdet og materialet blive revideret og videreudviklet ud fra den erhvervede viden i praksis, der således sker i tæt interaktion mellem MILIFE-udviklerne, instruktørerne og de unge. Den proces vil være kontinuerlig for udviklingen af de øvrige moduler og får dermed et forløb som følger: 1. Undervisere/vejledere/pædagoger (herefter kaldet instruktører) deltager i uddannelse vedr. de enkelte moduler. 2. Efter endt uddannelsesmodul, underviser instruktørerne de unge i de enkelte moduler hvor de tester sig selv og materialet af. 3. Til næste uddannelsesmodul giver instruktørerne feedback på undervisningen og det materiale de har testet, baseret på elevernes feedback og deres egne erfaringer, ud fra de udfyldte evalueringsskemaer og fokusgruppeinterviews. 4. Dernæst tilpasses: a) Uddannelsen af instruktørerne. b) Undervisningen af de unge. c) Undervisningsmaterialet til instruktørerne og de unge.

9 Der vil løbende blive afholdt evalueringsmøder for at sikre projektets overordnede fremdrift, organisering og udbredelse. Hvor der stilles spørgsmål som: Er vi på rette vej? Er vi med tidsmæssigt mv.? Efter 10 måneder vil der blive gennemført en statusevaluering vedr. projektets fremdrift og overordnede ledelse. Evaluering og dokumentation. Der laves en intern evaluering, som projektleder er ansvarlig for. Det er formål og succeskriterier, der måles på. Evalueringen vil være både kvantitativ og kvalitativ med mest fokus på det kvalitative. Evaluering vil dels have fokus på proces, dels resultat. Der vil især, idet der er tale om et koncept, der skal testes og videreudvikles, være fokus på proces. Der udarbejdes elektronisk/online spørgeskemaer til undervisere/vejledere/ pædagoger og til de unge. Spørgeskemaet suppleres med fokusgruppeinterviews til begge grupper for også at få en kvalitativ vurdering. Enkelte af succeskriterierne måles via optælling/registrering. Der gennemføres en før-efter-måling af de unge. Altså en måling af succeskriterierne vedr. de unge, inden de deltager i et modul, og en måling, efter modulet. Dette sker gennem spørgeskemaer. Denne måling suppleres, som sagt, af fokusgruppeinterviews, mens de unge deltager i det enkelte modul, for at kunne evaluere og tilpasse modulet i test/udviklingsfaserne.

10 Underviserne/vejlederne/pædagogern e deltager i fokusgruppeinterviews vedrørende: 1. deres erfaringer med undervisning af de unge 2. uddannelsen af dem selv 3. 3) trainer-trainer-uddannelsen. Hvad er godt? Hvad er mindre godt? Jf. feedback til projektleder i test og udviklingsfasen. Derudover evalueres der mundtligt i plenum under samlingerne. Derudover deltager underviserne/vejlederne/ pædagogerne i online-spørgeskema undersøgelser og fører logbøger over Milifeforløbene. Udformningen af evalueringen mere detaljeret vil finde sted ved projektstart. Det er hensigten, at den viden og de resultater projekt MILIFE genererer og opnår, skal formidles og udbredes på landsplan, så det kommer endnu flere børn og unge til gode. For at formidle projektets viden sættes følgende aktiviteter i værk: Der oprettes en MILIFE Facebookside, hvor samtlige fakta, beskrivelser, bøger, undervisningsmaterialer, kurser og uddannelsesforløb præsenteres og distribueres. Omtale på deltagende skolers og Ungdomsskoleforeningens hjemmeside Udarbejdelse af artikler til lokale og landsdækkende medier og relevante fagblade. Formidling gennem møder, konferencer, uddannelsesmesser mv. Møder med kommunale skoleforvaltninger. Der udarbejdes en rapport om erfaringerne fra udviklingsprojektet. Der afholdes en afsluttende

11 Læringsmål/faglige mål konference efter endt projektperiode. Projektets overordnede succeskriterier ved projektets afslutning er: 85% af de deltagende uddannede instruktører føler sig i stand til at undervise de unge i MILIFE. 90% af de deltagende instruktører siger, at de vurderer konceptet til at være succesfuldt i forhold til at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer Trainere er uddannet til at kunne uddanne andre instruktører i MILIFE konceptet. MILIFE er implementeret på 80% af de projektdeltagende ungdomsskoler og fortsætter som tilbud til de unge på skolen. MILIFE er implementeret på folkeskoler med overbygning (7.-9. klasse og evt. 10. klasse) i Randers Kommune, ud over de skoler, der deltager i testfasen. Projektets succeskriterier for den enkelte unge, der deltager i MILIFE undervisningen er: At han/hun har fået større selvværd. At han/hun har fået større selvtillid. At han/hun har fået større selvindsigt. At han/hun føler sig bedre til at samarbejde. At han/hun har fået større indsigt i personlige værdier. At han/hun er blevet meget mere bevidst om personlige styrker. At han/hun føler et større personligt ansvar for sit liv. At han/hun er blevet bedre til at håndtere konflikter. At han/hun er blevet bedre til at

12 agere selvstændigt. At han/hun er blevet bedre til at sætte sig i andres sted og at forstå andre. At han/hun er blevet bedre til at kommunikere konstruktivt. At han/hun er blevet bedre til at sætte personlige mål. At han/hun føler sig bedre til at bidrage aktivt til samfundet. Tid og sted Der er endnu ikke indgået konkrete aftaler med de respektive deltagende folkeskoler, så Milife er ikke skemateknisk fastlagt. Vi vil om muligt indgå forskellige kontrakter med de deltagende folkeskoler m.h.t. ugentlige fortløbende lektioner, hele temadage, temauger eller weekendforløb. Kontrakterne forsøges indgået i et gensidigt og respektfuldt samarbejde i maj/juni 2015 Tidsramme Milife forløber i skoleåret , og gentages (formodentligt) i skoleåret Budget, økonomi og finansiering Milife Kend dig selv 1 Dig og andre 2 Dig og din udvikling 3 Dig og dine mål 4 Dig og jobbet 5 Projektledelse Udvikling af elevgrundbøger, lærervejledninger, energizer, værdikort, tænkestilskort, kreativitetskort, færdighedskort. Trykning af undervisningsmaterialer Uddannelse af Milife-instruktører og løn til Milife-instruktører under testfaserne. Evaluering Samlet budget kr. Medfinansiering kr.

13

MILIFE = PÆDAGOGISK FLEKSIBILITET

MILIFE = PÆDAGOGISK FLEKSIBILITET Et lands største håb ligger i den rette uddannelse af dets ungdom. ERASMUS M Randers Ungdomsskole har i samarbejde med Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen udviklet konceptet MILIFE for unge mellem

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM

TRUE NORTH S LÆRINGSSYSTEM Kompetenceudvikling indenfor klasserumsledelse, relationsopbygning og levering af faglighed, så alle lærer med engagement og glæde. Dette kursus kobler al den vigtigste og bedste viden vi har om læring,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse

NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse NLP Coach Practitioner Certificeringsuddannelse Hvad får du ud af uddannelsen? Certificeret NLP-coach Efter afsluttet uddannelse er du certificeret NLP-coach efter International NLP Trainers Associations

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator.

Kort præsentation. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. FTF teamledelse. Jens Fisker Carlsbæk. www.innovator. Intet menneske kan være perfekt, men et team kan være det. Kort præsentation er stifter og indehaver af Konsulentgruppen Innovator. Uddannet indenfor voksenpædagogik, organisation og psykologi. Jens har

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

K^Si H Nørtoft Trivsel

K^Si H Nørtoft Trivsel K^Si H Nørtoft Trivsel,^'S en personlig relation W Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Faaborg-Midtfyn: "Proaktive Unge" Rette valg af uddannelse Ansøgeroplysninger: Nørtoft Trivsel Sdr. Højrupvejen

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015

Program. Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult 28-09-2015 Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 10.00 Velkomst og præsentation 10.15 Sådan arbejder jeg med projekter v/lene Mikkelsen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent

MiniPAS-konsulent. Bliv uddannet. 6 MiniPAS - ET UNIKT PÆDAGOGISK ANALYSEREDSKAB. Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent Det får du ud af uddannelsen som MiniPAS-konsulent en indsigt i at skabe optimeret læring og befordre personlig social udvikling for barnet en udvikling af dine egne pædagogiske modeller, så du til dine

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation

NYHEDSBREV. Status i Ungdomsskolen? Tema. Nr. 2, juni 2015. Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering. Personalemotivation NYHEDSBREV Status i Ungdomsskolen? Nr. 2, juni 2015 Tema Status hvordan står det til? Ungeråd og demokratisering Personalemotivation Kø til velkomstfest for 6. årgang. 265 elever deltog i festen. Internationalisering

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk

Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Projekt Ung på vej og Social Helpdesk Baggrund: De seneste reformer på såvel grundskole som ungdomsuddannelser viser et konstant voksende behov for hurtigere fremdrift og øgede boglige kompetencer i det

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere