Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer"

Transkript

1 Milife et undervisnings- og selvudviklingskoncept i sociale og personlige kompetencer Samarbejde mellem Type Målgruppe Kontaktinfo Manchet Indledning og baggrund Aktørerne er overbygningsskolerne i Randers kommune, Randers Ungdomsskole og Future Performance. I en kombination mellem valgfag og understøttende undervisning. Elever på kommunale folkeskoler i Randers kommune fra klasse Projektansvarlig Leder af Projekt- og udviklingsafdelingen Finn Sørensen Randers Ungdomsskole, Toldbodgade 3, 5. sal, 8900Randers C Overbygningsskoler i Randers kommune hvor der er indgået og underskrevet samarbejdserklæringer for skoleåret 2015/2016. Grundet strukturændringer i folkeskolen i Randers kommune underskrives der fremadrettet nye samarbejdserklæringer med de nye direktioner på de respektive overbygningsskoler. Senest maj/juni Direktøren for Børn, Skole og Kultur i Randers kommune hvor der er indgået og underskrevet en implementeringserklæring. Milife skal således være implementeret på overbygningsskoler i Randers kommune senest 1. januar Milife er et udviklings- og undervisningsforløb for unge mellem13 og 25 år, der styrker deres sociale og personlige kompetencer. I kampen for at blive til noget, har vi glemt at blive til nogen. Ungdomsskolen har særligt fokus på at udvikle unges sociale og personlige kompetencer og hjælpe dem på vej mod uddannelse, job og et godt voksenliv. Der er megen fokus på det teoretiske og faglige i folkeskolen, og fungerer man ikke personligt, er det svært at være dygtig. Dette er især aktuelt for de unge, der følger vores

2 heltidsundervisning. Det vil sige unge, som har det svært i folkeskolen, eller som på anden vis har brug for et alternativ. Vi stræber mod at hjælpe unge frem imod en kompetencegivende ungdomsuddan-nelse, der giver adgang til videre uddannelse eller beskæftigelse. Beskrivelse og formål Manglende fokus på personlige og sociale kompetencer i uddannelsessystemet faglighed er ikke nok Det er konstaterbart, at det danske skole- og uddannelsessystem gennem en længere årrække har produceret en restgruppe af enhver ungdomsårgang, der ikke umiddelbart har fået arbejde eller uddannelse, og vi hører til stadighed, at løsningen på restgruppeproblematikken er, at de unge blot skal have mere uddannelse. Men det virker samtidig som om, at der med uddannelse udelukkende fokuseres på at give flere faglige og teoretiske fag som regning/matematik, dansk, geografi, historie, fysik og mindre på udvikling af personlige kompetencer. Det har imidlertid ikke hjulpet nævneværdigt, men tværtimod fastholdt en forholdsvis stor procentdel af en ungdomsårgang i restgruppen af unge uden uddannelse og arbejde. Ikke alle unge, der kommer hos os, er uddannelsesparate, hvad enten årsagen er faglig, personlig eller social. Ikke alle formår at gå den lige vej. Derfor er der brug for andre og nye initiativer og tilbud. Beskrivelse og formål MILIFE konceptet skal gennem aktivitetsbaseret undervisning udvikle de unges personlige kompetencer og sociale intelligens, for at: Styrke den mentale sundhed, skabe identitet og øge den enkeltes trivsel.

3 Bidrage væsentligt til Det gode unge liv ved at styrke de unges uddannelsesparathed1evne til at blive uddannelsesparate, mestre deres liv på en kompetent måde og forebygge marginalisering og social udstødelse. Virkeliggøre opfyldelsen af Folkeskolens formålsparagraf 1 Citat: Fremme den enkelte elevs alsidige udvikling 2 og stk. 2 citat: Så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Projektet retter sig mod alle unge i alderen år. Begrundelsen for projektet 1. I forbindelse med den nye skolereform, er der sat fokus på at højne elevernes kompetencer generelt, men det er hovedsageligt de faglige kompetencer, der er i fokus på skolerne. Som det ses af formålsbeskrivelsen er det imidlertid evident at også de sociale og personlige kompetencer er et meget vigtigt område. 2. Undersøgelser viser at trivslen i folkeskolen er et kæmpe problem og er karakteriseret af følgende: Manglende selvværd og selvtillid. Ensomhed. Utilstrækkelig evne til at mestre eget liv. Følelsesmæssigt ustabil. Utilstrækkelig evne til at indgå i konstruktive sociale relationer. Samarbejdsproblemer. Manglende motivation. Usikkerhed på egne styrker og svagheder. Uhensigtsmæssig kommunikation med andre.

4 Vanskeligheder ved at håndtere forandringer. Adfærdsproblemer. Vanskeligheder ved at håndtere konflikter. Vanskeligheder ved at holde aftaler og holde fast. Ujævnt skoleforløb med mange skift og højt fravær. Depression, stress og angst. Fysiske symptomer (ondt i hovedet og maven, søvnløshed, opkastning m.v.) 3. Inden projektets opstart blev der gennemført en behovsundersøgelse3, hvor 2700 personer blev spurgt om de unges personlige og sociale kompetencer, og i hvor høj grad de mestres. De adspurgte grupper er: Ungegruppe år Ungegruppe år Forældregruppe Lærergruppe Virksomhedsgruppe Jobcentregruppe UU Vejleder-gruppe Konklusionen er, at der er behov for målrettet undervisning i personlige kompetencer, som vil fremme den enkeltes bevidsthed om sig selv og ruste de unge bedre til de udfordringer der kommer efter skolen. Konklusionen blandt de voksne er desuden at læring om personlige kompetencer og et øget kendskab til sig selv, vil have haft en positiv indflydelse på egen skolegang og på en lang række situationer senere i livet. 4. Erhvervslivet efterlyser større personlige og sociale kompetencer hos de unge. Der efterspørges kompetencer som samarbejde, kommunikation, personlig ansvarlighed og beslutningskompetencer.

5 5. De samfundsmæssige konsekvenser af, at de unge dropper ud af erhvervsuddannelserne pga. manglende personlige og sociale kompetencer. Hele 48 % af de elever, der starter på en erhvervsuddannelse, gennemfører ikke. Martin D. Munk, Aalborg Universitet, har i sit forskningsprojekt Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem5, fremlagt den centrale hypotese, at der findes en række variable, som er vigtige i forhold til at forklare fuldførelse af uddannelse. Udover at bekræfte, at begge forældres sociale status og uddannelsesmæssige baggrund, er væsentlige faktorer for, om en person påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse, viser undersøgelsen også at non-kognitive færdigheder defineret som, sociale færdigheder, som fx. disciplin, tolerance og selvtillid, er særdeles væsentlige i forhold til fuldførelsen af en uddannelse. MILIFE er derfor et vigtigt uddannelsestilbud. 6. Samarbejdspartnerne bag MILIFEs akkumulerede erfaringer erhvervet gennem 30 år i arbejdet med børn, unge og voksne på tværs af sektorer og brancher, samt vores viden om forskningens resultater, har bekræftet vores overbevisning om, at vi med MILIFE-konceptet giver de unge de bedste forudsætninger for aktiv deltagelse i det demokratiske samfund og udvikling af Det gode unge liv. Undervisningen i MILIFE: Fanger den unges entusiasme og motivation ved at fokusere på leg, kreativitet, aktivitet, involvering, energi, tillid og åbenhed. Støtter og opmuntrer de unge til at udvikle sig og sætte nye mål for deres personlige performance og fremtid, og øger dermed den enkeltes mulighed for at opretholde

6 sin motivation. Lærer unge at fokusere på egne værdier, intelligenser, styrker, interesser og behov. For på den måde at blive bedre til at håndtere en fremtid med mange forandringer og krav. Øger den unges selvværd ved at anerkende den enkeltes præstationer og lære dem, hvordan de kan forfølge deres mål og håndtere de udfordringer, de møder undervejs. Giver de unge et større kendskab til sig selv og lærer dem at interagere med andre på en konstruktiv måde. 7. Der findes ikke et koncept som MILIFE i Danmark. Konceptet er udviklet med udgangspunkt i betydelige erfaringer med coaching og facilitering af ledere og medarbejdere i det private erhvervsliv i store danske virksomheder. Metoder til talentudvikling, lederudvikling, organisationsudvikling, forandringsudvikling og teambuilding, kombineret med evidensbaseret pædagogisk og psykologisk forskning, er blevet tilpasset til uddannelsessektoren og samlet i et koncept, der er målrettet unge. MILIFE-konceptet er, som udgangspunkt, designet i et fast og genkendeligt format. Designet giver undervisere, facilitatorer, MILIFEinstruktører, samt unge mulighed for at være kreative og have deres egen tilgang til materialet. Designet gør det let at orientere sig i materialerne på tværs af 5 kompetencefelter og 30 underkompetencer. MILIFE er differentieret undervisning og facilitering med en høj grad af aktiv involvering gennem øvelser, lege, rollespil, opgaver samt træning.

7 Konceptet kan gennemføres effektivt i alle uddannelser med unge mellem år og kan anvendes fleksibelt på varierende niveauer i forhold til læseplanernes indhold og de unges udviklingsniveau. Alle unge, der deltager i MILIFE, gennemgår i de indledende moduler en række personlige tests, aktiviteter og spørgeskemaer, der er med til at afklare de personlige værdier, identitet, overbevisninger, færdigheder og andre styrker og kompetencer. Metoder: MILIFE konceptet tager afsæt i den positive psykologi, samt anerkendende og involverende pædagogik. Det bygger endvidere på eksisterende teorier og evidens fra bl.a. følgende personer: Paul Howard-Jones, David Sibbet, Bernice McCarthy, Michio Kaku, Anthon Robbins, Martin E. P. Seligman, Jack Canfield, Daniel Goleman, Eric Berne, Muriel James, Dorothy Jongeward, Gloria Steinem, David Rock, C. Otto Scharmer, Ned Herman, Thomas O. Harris, Mike Pregg, Karen Horney, Georgi Lozanov, N. S. F. Grundtvig, Peter Senge, Howard Gardner, Carl Rodgers, Thomas Gordon, Barrie Hopson, Mike Scally, Tony Buzan, David Cooperrider, Richard Bandler, John Grinder, Thomas Armstrong, Sheila Ostrander, Lynn Schroeder, Stephen R. Covey, Rogers M. Schwartz, Wayne W. Dyer, Mihaly Csikszentmihalyi, David D. Burns, Nathaniel Branden, Edward de Bono og Robert Bolton. Herudover udvikles konceptet og materialet med afsæt i den nyeste forskning i accelererende læring og den neurologiske videnskab. Processen for evaluering og videreudvikling Pilotfasen er en afprøvning af

8 konceptets første del (Kend dig selv - 1). Test- og evalueringsgruppen udgøres af 750 elever i alderen år og 15 undervisere/vejledere/ pædagoger, der alle har været gennem instruktøruddannelsen. Alle er direkte involveret i evalueringen af materialet og virkningen af forløbene. Undersøgelsen foregår ved evalueringsskemaer, spørgeundersøgelser og gruppeinterviews. Den feedback og de forslag der kommer bearbejdes. Herefter vil metoden, indholdet og materialet blive revideret og videreudviklet ud fra den erhvervede viden i praksis, der således sker i tæt interaktion mellem MILIFE-udviklerne, instruktørerne og de unge. Den proces vil være kontinuerlig for udviklingen af de øvrige moduler og får dermed et forløb som følger: 1. Undervisere/vejledere/pædagoger (herefter kaldet instruktører) deltager i uddannelse vedr. de enkelte moduler. 2. Efter endt uddannelsesmodul, underviser instruktørerne de unge i de enkelte moduler hvor de tester sig selv og materialet af. 3. Til næste uddannelsesmodul giver instruktørerne feedback på undervisningen og det materiale de har testet, baseret på elevernes feedback og deres egne erfaringer, ud fra de udfyldte evalueringsskemaer og fokusgruppeinterviews. 4. Dernæst tilpasses: a) Uddannelsen af instruktørerne. b) Undervisningen af de unge. c) Undervisningsmaterialet til instruktørerne og de unge.

9 Der vil løbende blive afholdt evalueringsmøder for at sikre projektets overordnede fremdrift, organisering og udbredelse. Hvor der stilles spørgsmål som: Er vi på rette vej? Er vi med tidsmæssigt mv.? Efter 10 måneder vil der blive gennemført en statusevaluering vedr. projektets fremdrift og overordnede ledelse. Evaluering og dokumentation. Der laves en intern evaluering, som projektleder er ansvarlig for. Det er formål og succeskriterier, der måles på. Evalueringen vil være både kvantitativ og kvalitativ med mest fokus på det kvalitative. Evaluering vil dels have fokus på proces, dels resultat. Der vil især, idet der er tale om et koncept, der skal testes og videreudvikles, være fokus på proces. Der udarbejdes elektronisk/online spørgeskemaer til undervisere/vejledere/ pædagoger og til de unge. Spørgeskemaet suppleres med fokusgruppeinterviews til begge grupper for også at få en kvalitativ vurdering. Enkelte af succeskriterierne måles via optælling/registrering. Der gennemføres en før-efter-måling af de unge. Altså en måling af succeskriterierne vedr. de unge, inden de deltager i et modul, og en måling, efter modulet. Dette sker gennem spørgeskemaer. Denne måling suppleres, som sagt, af fokusgruppeinterviews, mens de unge deltager i det enkelte modul, for at kunne evaluere og tilpasse modulet i test/udviklingsfaserne.

10 Underviserne/vejlederne/pædagogern e deltager i fokusgruppeinterviews vedrørende: 1. deres erfaringer med undervisning af de unge 2. uddannelsen af dem selv 3. 3) trainer-trainer-uddannelsen. Hvad er godt? Hvad er mindre godt? Jf. feedback til projektleder i test og udviklingsfasen. Derudover evalueres der mundtligt i plenum under samlingerne. Derudover deltager underviserne/vejlederne/ pædagogerne i online-spørgeskema undersøgelser og fører logbøger over Milifeforløbene. Udformningen af evalueringen mere detaljeret vil finde sted ved projektstart. Det er hensigten, at den viden og de resultater projekt MILIFE genererer og opnår, skal formidles og udbredes på landsplan, så det kommer endnu flere børn og unge til gode. For at formidle projektets viden sættes følgende aktiviteter i værk: Der oprettes en MILIFE Facebookside, hvor samtlige fakta, beskrivelser, bøger, undervisningsmaterialer, kurser og uddannelsesforløb præsenteres og distribueres. Omtale på deltagende skolers og Ungdomsskoleforeningens hjemmeside Udarbejdelse af artikler til lokale og landsdækkende medier og relevante fagblade. Formidling gennem møder, konferencer, uddannelsesmesser mv. Møder med kommunale skoleforvaltninger. Der udarbejdes en rapport om erfaringerne fra udviklingsprojektet. Der afholdes en afsluttende

11 Læringsmål/faglige mål konference efter endt projektperiode. Projektets overordnede succeskriterier ved projektets afslutning er: 85% af de deltagende uddannede instruktører føler sig i stand til at undervise de unge i MILIFE. 90% af de deltagende instruktører siger, at de vurderer konceptet til at være succesfuldt i forhold til at udvikle de unges personlige og sociale kompetencer Trainere er uddannet til at kunne uddanne andre instruktører i MILIFE konceptet. MILIFE er implementeret på 80% af de projektdeltagende ungdomsskoler og fortsætter som tilbud til de unge på skolen. MILIFE er implementeret på folkeskoler med overbygning (7.-9. klasse og evt. 10. klasse) i Randers Kommune, ud over de skoler, der deltager i testfasen. Projektets succeskriterier for den enkelte unge, der deltager i MILIFE undervisningen er: At han/hun har fået større selvværd. At han/hun har fået større selvtillid. At han/hun har fået større selvindsigt. At han/hun føler sig bedre til at samarbejde. At han/hun har fået større indsigt i personlige værdier. At han/hun er blevet meget mere bevidst om personlige styrker. At han/hun føler et større personligt ansvar for sit liv. At han/hun er blevet bedre til at håndtere konflikter. At han/hun er blevet bedre til at

12 agere selvstændigt. At han/hun er blevet bedre til at sætte sig i andres sted og at forstå andre. At han/hun er blevet bedre til at kommunikere konstruktivt. At han/hun er blevet bedre til at sætte personlige mål. At han/hun føler sig bedre til at bidrage aktivt til samfundet. Tid og sted Der er endnu ikke indgået konkrete aftaler med de respektive deltagende folkeskoler, så Milife er ikke skemateknisk fastlagt. Vi vil om muligt indgå forskellige kontrakter med de deltagende folkeskoler m.h.t. ugentlige fortløbende lektioner, hele temadage, temauger eller weekendforløb. Kontrakterne forsøges indgået i et gensidigt og respektfuldt samarbejde i maj/juni 2015 Tidsramme Milife forløber i skoleåret , og gentages (formodentligt) i skoleåret Budget, økonomi og finansiering Milife Kend dig selv 1 Dig og andre 2 Dig og din udvikling 3 Dig og dine mål 4 Dig og jobbet 5 Projektledelse Udvikling af elevgrundbøger, lærervejledninger, energizer, værdikort, tænkestilskort, kreativitetskort, færdighedskort. Trykning af undervisningsmaterialer Uddannelse af Milife-instruktører og løn til Milife-instruktører under testfaserne. Evaluering Samlet budget kr. Medfinansiering kr.

13