6. Kongfuzianisme. Hankongfuzianisme. Ca Ca. 140 f.kr. Kongfuzianismen statsreligion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Kongfuzianisme. Hankongfuzianisme. Ca. 1000. Ca. 140 f.kr. Kongfuzianismen statsreligion."

Transkript

1 Om nogen har kongfuzianismen været udsat for omski elig popularitet. Hvem skulle have troet, at kongfuzianismen, som i maoismens storhedstid var indbegrebet af alt det reaktionære, alt det forkerte, i dag ville lægge navn til det store kulturelle fremstød i form af de mange Confucius Institutes, som det officielle Kina står bag? Her er tale om en forbløffende genfødsel af ideer til en række områder inden for etik, økonomi og samfundslære, men også kunst og musik som den gamle fyrsterådgiver umuligt kan have forestillet sig. Ingen kineser er større end Kong Fuzi! Kong Fuzi og kongfuzianismen Kongfuzianismen har i mere end to tusinde år ha kolossal indflydelse på det kinesiske folk, og Kong Fuzi har indtaget en position, som kan sidestilles med Muhammed og Jesus i henholdsvis den islamiske og kristne verden. Kongfuzianismen er ikke kun indflydelsesrig i Kina og på Taiwan, men har også udøvet en stor påvirkning i Korea, Japan, Singapore og Vietnam. Kongfuzianismen har de- Kongfuzianismens udvikling Klassisk kongfuzianisme Hankongfuzianisme Nykongfuzianisme Den Nye Moderne Kongfuzianisme Ca. 500 f.kr. 220 f.kr. Kong Fuzi, Mengzi og Xunzi. De centrale kongfuzianske skrifter forfattet. Klassisk kongfuzianisme også fremover kongfuzianismens basis. Ca. 140 f.kr. Kongfuzianismen statsreligion. Tilpasning tidens kosmologi. Korrellation mellem den himmelske verden og menneskets verden. Ca Klassisk kongfuzianisme nyfortolket. Mengzi den sande viderebringer af kongfuzianismen. Nykongfiuzianismen i opposition tilog påvirket af buddhisme og daoisme Ca Møde med Vesten og moderniteten. Den Nye Moderne Kongfuzianisme baseret på og transformation af Nykongfuzianisme. Anses som vægtigt bidrag til det moderne kinesiske samfund. 88

2 fineret den kinesiske civilisation, formet den kinesiske identitet som nation og forsynet det kinesiske folk med etiske værdier og spirituelle mål. I sin egenskab af statsideologi bevarede kongfuzianismen sin status helt op til Kongfuzianismen kan inddeles i følgende kategorier: Klassisk kongfuzianisme (ca fvt.) Hankongfuzianisme (206 fvt. 220 e.kr.) Nykongfuzianisme (ca ) Den Nye Moderne Kongfuzianisme (1950-) Kongfuzianismen har taget navn e er den kinesiske filosof og vismand Kong Fuzi, som ifølge traditionen levede fra 551 til 479 fvt. På kinesisk kaldes kongfuzianismen rujia, som betyder de lærdes skole. Dvs. at kongfuzianismen viser hen til de lærde, der var eksperter i den klassiske lærdom, som bestod i kendskab til den skri lige kulturelle tradition og de omfattende ritualkoder (li). Det var denne tradition, som Kong Fuzi betragtede sig som en del af, men som han også ønskede skulle overføres og tilpasses samtidens behov i den socialt og politisk urolige periode, som har betegnelsen De Stridende Staters Periode. Kong Fuzi vides at være den første, der skabte en egen privatskole. Han rejste rundt til forskellige fyrstestater for at rådgive regenter, men ingen i hans egen levetid tilsluttede sig hans ideer. Kong Fuzi betragtede fortidens konger i det tidlige Zhoudynasti som eksemplariske regenter, der herskede i en gylden tidsalder. Ifølge Kong Fuzi formåede de at skabe rigdom og velfærd for hele folket gennem deres dydige handlinger. Kongfuzianismen er o e blevet betragtet som en snæver morallære, men kongfuzianismen har igennem sit historiske forløb favnet bredt, idet den kan siges at dække disse aspekter: Et etisk system En social og politisk lære En religiøs dimension. E er Kong Fuzis død spredte hans tanker sig gennem disciplene, men det var først et par hundrede år e er hans død, at Kong Fuzi fik to vigtige fortalere for sin lære. Det var Mengzi (Mencius) og Xunzi, to ihærdige beundrere af Kong Fuzi, men med hver sin udlægning af, hvad den sande kongfuzianisme bør være. De udbyggede og forsynede kongfuzianismen med nye ideer, hvor blandt andet spørgsmålet om menneskets natur blev debatteret. Det var dog først i Handynastiet, kongfuzianismen fik officiel anerkendelse. Den blev ophøjet til statsideologi og dannede grundlag for statsstyrelsen, men ikke alene det, man iværksatte også et uddannelsesprogram for embedsmænd, 89

3 der hvilede på de kongfuzianske politiske, sociale og etiske retningslinjer. Hankongfuzianismen er kendetegnet ved, at den integrerede og tilpassede den klassiske kongfuzianisme til kosmologien under Handynastiet. E er Han-dynastiet mistede kongfuzianismen sin idemæssige og filosofiske vitalitet i flere århundreder, men den vedblev at være statens officielle doktrin, og den kongfuzianske embedsmandsuddannelse fortsatte sin eksistens. Kongfuzianismen var stadig integreret i kejserlige ritualer til de royale forfædre, Himlen og Jorden og til alteret for korn og afgrøder. I perioden mellem Han- og Songdynastiet blomstrede daoismen og buddhismen og opnåede periodevis massiv kejserlig støtte. Kongfuzianismen derimod synes at være stagneret. Der var stille omkring kongfuzianismen indtil Songdynastiet, hvor nykongfuzianismen blomstrede. Himlen spiller også en rolle hos Kong Fuzi, om end han sjældent omtaler den. For Kong Fuzi var Himlen en upersonlig magt, vi mennesker aldrig helt kan begribe, men som kan siges at råde over de ting, der ikke kan bringes under menneskelig kontrol. Kongfuzianismens etik Det er blevet hævdet, at kongfuzianismen ikke er en religion, fordi der ikke eksisterer nogen kongfuzianske guder, og der ikke gives noget lø e om frelse eller et liv e er døden. Kongfuzianismen beskæ iger sig først og fremmest med, hvordan vi skaber de rette samfundsforhold og sociale relationer, med udgangspunkt i kultiveringen af selvet, således at individet opnår at blive et dannet og moralsk godt menneske. Humanismen holdt sit indtog i Kina med kongfuzianismen, der ikke forlader sig på, at guddommelige magter hersker over mennesket. Derimod sættes mennesket selv i centrum og bliver sin egen forvalter. I kongfuziansk tænkning begynder det menneskelige samfund i familien og har videre udstrækning til klanen, staten og hele civilisationen. Den kongfuzianske etik er centreret i de fire kongfuzianske dyder: 1. Ren (medmenneskelighed, venlighed, godhed) 2. Yi (retsind, samvittighedsfuldhed) 3. Li (ritualer, etikette, dannelse) 4. Zhi (visdom hvilket er at skelne rigtigt fra forkert). Kong Fuzi betragtede måske ren som den mest centrale dyd, idet han i værket Analekterne nævner ren som den dyd, der opsummerer de andre dyder. Han opstiller Den Gyldne Regel i den passive form, hvor han erklærer, at der altid er en rettesnor, 90

4 du kan anvende, nemlig at undlade at gøre mod andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre mod dig. Sønlig ærbødighed (xiao) Et vigtigt begreb, som går tilbage til før Kong Fuzis tid, men som kongfuzianismen i høj grad tog til sig, var sønlig ærbødighed (xiao). Sønlig ærbødighed angår ikke kun sønnens ærbødighed over for faderen, men indbefatter også sønnens ærbødighed over for moderen, datterens over for forældrene, svigerdatterens over for mandens forældre, børnenes forhold til bedsteforældrene og ikke mindst til de afdøde forfædre. Sønlig ærbødighed er ikke blot en pligt til at tjene forældre og forfædre, men viser sig essentielt i kær lighed, loyalitet og respekt for ens forældre. Det betyder, at ofringer og æresbevisninger til afdøde slægtninge også kan karakteriseres som sønlig ærbødighed. Det er denne kultivering af ægte følelser og respekt i familien og slægtslinjen, der ligger til grund for alle medmenneskelige relationer. Selv om sønlig ærbødighed kan komme til udtryk i lydighed og pligter over for forældregenerationen, blev xiao ikke udelukkende betragtet som et envejsforløb. Forældrenes kærlighed til børnene og pligterne som forældre kan også betragtes som xiao. I traditionel forståelse må barnet (sønnen) ved en forælders død udtræde af det offentlige liv og vie sig til en periode med sorg, der i det gamle Kina kunne vare op til tre år. I den kinesiske kultur vrimler det med fortællinger om børn, der optræder som eksemplariske rollemodeller og uselvisk ofrer sig for forældrene. Den ideelle regent I kongfuzianismen skal regenten vinde folkets hjerter ved at handle og styre retfærdigt. Det er regentens moralske kvalifikationer, der er grundlaget for den gode stat ikke anvendelse af magt og tyranni. De tidligere visdomskonger fra Zhoutiden udgør den eksemplariske model for statsstyrelse. Et af kongfuzianismens særkender var tanken om meritokrati, hvilket er ideen om, at det er de bedst egnede og dygtigste, der skal styre og administrere staten. I det kongfuzianske system er det imidlertid klart, at al magt er i hænderne på kejseren og alle befalinger måtte udgå fra det kejserlige hof. Befolkningen har ingen direkte politisk indflydelse, men eksempelvis hos Mengzi åbnes døren til den demokratiske tanke. Mengzi hævder nemlig, at folket har ret til oprør og afsættelse af den regent, der misbruger sin magt og tyranniserer befolkningen. I den kongfuzianske forståelse er regenten billedligt set som båden og folket som vandet, hvilket indikerer, at folket er den bærende kra og grundlaget for regentens position. Regenten forventes at regere 91

5 gennem det moralske eksempel, der mentes at kunne spredes til hele befolkningen. Det samfund, som kongfuzianismen er fortaler for, er et hierarkisk samfund baseret på ritualer (li), hvor alle medlemmer bliver placeret e er deres status, rolle, køn og alder og optræder i henhold til den plads, de indtager i samfundet. Junzi var oprindelig en aristokratisk titel, men i kongfuzianismen er en junzi en lærd, moralsk og dannet person, der optræder i overensstemmelse med ren og li. Ritualer I kongfuzianismen spiller ritualer en helt central rolle. Men her skal man tænke på, at ritualer ikke kun angår en religiøs praksis. I den kongfuzianske tanke er ritualerne snarere forstået som de sociale færdselsregler og dannelsesformer, som dækker alt fra bordmanerer til begravelsesriter. Ritualer (li) er i kongfuzianismen de formaliserede adfærdsformer, som er et redskab til at skabe den sociale og politiske orden og dermed det harmoniske samfund. Li er den ædle mands principper og det instrument, hvormed man både kan højne og kontrollere menneskenaturen. I kongfuzianismen har li den primære funktion at angive formelle forskri er og at afmærke grænserne for personers behov og interesser. Ritualerne er mere end noget andet et redskab til at realisere humanismen og samtidig det middel, som skal anvendes til at strukturere og binde samfundet sammen. Begrebet li er også det, der angiver de korrekte roller indbyrdes i familien. De såkaldte Fem Forhold, som uløseligt er knyttet sammen med kongfuzianismen, er med undtagelse af forholdet mellem venner baseret på en hierarkisk orden. Figuren ovenfor viser De Fem Forhold eller relationer. I modellen er højre kolonne overordnet den venstre, som en øvre og nedre position. Eksempelvis må sønnen adlyde og tjene sin fader, mens faderen har pligt til at elske og værne om sønnen. 92 Øvre position Far Regenten Mand Ældre bror Ven Søn Folket Kone Yngre bror Ven Nedre position

6 Mengzi (ca fvt.) og Xunzi (ca fvt.) De to vigtigste fortalere for Kong Fuzis lære var Mengzi og Xunzi. Mengzi fik på sin vis en mindst lige så stor indflydelse som Kong Fuzi, fordi Mengzis udlægning af kongfuzianismen i Songdynastiet og frem til den moderne æra blev regnet for den sande eller ortodokse kongfuzianisme. Mengzi er særlig kendt for at hævde, at den medfødte natur i mennesket er god, og at denne natur er indpodet af Himlen. Vi har altså som mennesker et indre moralsk og medfødt kompas, der kan lede os i den moralsk rigtige retning. Mengzi ser beviset for denne naturs eksistens i den iagttagelse, at intet menneske kan tåle at se et andet væsen lide, og den ytrer sig i evnen til empatisk forståelse for andre. Mengzi karakteriserer den menneskelige natur ved hjælp af sin teori om De Fire Spirer, der består i medfølelse, skam, høflighed og skelneevne mellem rigtigt og forkert, som imidlertid blot er spirer, der skal kultiveres for at modnes til de fire kongfuzianske dyder. Mennesker er ikke indbyrdes forskellige med hensyn til den medfødte natur (xing), men de afviger fra hinanden i den grad af opmærksomhed og kultivering, som den medfødte gode natur kræver for at opnå en sund vækst. Den menneskelige natur er mere end driften til at overleve, for den indeholder en indre normativ ledetråd. Man kan udlede af Mengzis doktrin, at menneskets iboende natur dels består af basale instinkter, der deles med dyrene, og dels af De Fire Spirer, der er unikke for mennesket. For Mengzi er det ikke centralt, at mennesker er født med en fælles natur, men at de er forskellige i henseende til den opmærksomhed og pleje, de giver den. Mengzi: De Fire Spirer (se tekst 20) Spirerne Medfølelse, ikke at kunne tåle at se et andet væsen lide Skam (som etisk begreb) Høflighed, pligtopfyldenhed Skelneevne (mellem godt og ondt, rigtigt og forkert) De modne stadier Ren: medmenneskelighed, godgørenhed Yi: retsind, retfærdighed, gøre, hvad der er passende Li: ritualer, etikette Zhi: visdom Mengzis teori om den medfødte moralske natur er udmøntet i ideen om De Fire Spirer. De Fire Spirer i mennesket kan udvikles og modnes gennem selvkultiveringen til de fire kongfuzianske dyder. 93

7 Den store mester Kong Fuzi har igennem historien været et yndet motiv for kunstnere. Den store vismand var underviser, filosof, embedsmand og symbol på kinesisk civilisation. 94

8 Xunzi er særlig kendt for sit syn på menneskets natur (xing), som han karakteriserer som ond. Så kategorisk skal dette imidlertid ikke forstås, for der er slet ikke tale om, at mennesket finder naturligt behag i ondskab. Ideen er snarere den, at mennesket mangler en medfødt sans for godhed, der kan lede til den rette opførsel. Her står han således i et modsætningsforhold til Mengzi, som han kritiserer, fordi Xunzi ser en fare i, at eksterne retningslinjer, i form af li (ritualer) og den kongfuzianske klassiske lærdom, gøres overflødige, i og med at mennesket formodes at have et medfødt moralsk kompas. Ifølge Xunzi er menneskets natur identisk med basale dri er og passioner, som det deler med dyrene. E erlever man denne natur, ledes mennesket uundgåeligt til egoisme og skaber strid i samfundet. Den menneskelige natur kan derfor betragtes som en rå, ukultiveret og usocialiseret natur. Menneskets opgave bliver i den forbindelse, ved hjælp af bevidst og fornu smæssig indsats, at modvirke og omforme denne natur, således at mennesket kan blive et ansvarligt socialt væsen. Xunzi anser derfor moral og etik som kvaliteter, der kan tilegnes gennem lærdom og socialisering. Mennesket er i Xunzis filosofi et autonomt væsen, idet mennesket ses som sin egen forvalter. Heri brød han med den fatalistiske indstilling til tilværelsen og pegede i stedet på menneskets egne ressourcer som det egentlige potentiale til påvirkning af verden. Begrebet li 理 (princip) må ikke forveksles med ritualer og etikette, som også benævnes li, der dog er et helt andet begreb, og som på kinesisk skrives med et andet tegn, 禮. Xunzi gør sig yderligere bemærket ved sin naturalistiske opfattelse af Himlen. Forestillingen om, at Himlen kunne sende belønning og straf ned over menneskeheden, var stadig udbredt på Xunzis tid. Men Xunzi delte ikke denne overbevisning, ligesom han betegnede tidens anvendelse af divination, magi og folks frygt for varsler som ren overtro. For Xunzi er Himlen den naturlige verden, den har ingen intentioner og vilje, men må betragtes i sin naturlige udfoldelse. Xunzi havde gennem sin naturalisme kappet det moralske bånd i kongfuzianismen, som herskede mellem mennesket og Himlen, og som blandt andet kan ses i Analekterne og i særlig grad i Mengzi og Zhongyong. Heri består en af de væsentlige forskelle mellem Mengzi og Xunzi, fordi Mengzi vil hævde, at den rette orden opstår via de etiske og himmelgivne dispositioner i mennesket. I Xunzis system derimod forbliver naturen eller Himlen uden for den etiske sfære. 95

9 Nykongfuzianisme I Songdynastiet ( ) rejste sig en politisk elite, som bestod af de lærde, der var et produkt af de statslige embedseksaminer. Songdynastiet var et af de kulturelt mest strålende i Kinas historie og stod midt i store økonomiske og sociale forandringer, der var med til at forme det politiske og intellektuelle klima helt op til det 20. århundrede. I dette miljø fremstod en stor gruppe af filosoffer og statsmænd, som var kritiske over for både buddhismen og daoismen og i stedet ønskede at genvitalisere den kongfuzianske lære. Med udgangspunkt i den klassiske kongfuzianisme søgte de at nyfortolke kongfuzianismen koblet med ideer fra daoismen og buddhismen. De kaldte denne bevægelse for daoxue, dvs. studier i dao, men i Vesten blev disse tendenser benævnt nykongfuzianisme. Nykongfuzianismen bragte kongfuzianismen i front hos intellektuelle, ikke alene som et system af tanker, men også som en religiøs levemåde. Nykongfuzianismen opstod i en tid, hvor nye emner optog de lærdes interesser. Der var en fokus på det metafysiske, der viste sig ved, at man søgte e er det ene princip (li), som hersker i kosmos. Under Song- og Mingdynastierne blev de to mest dominerende retninger i nykongfuzianismen skabt, som hver især dannede deres fløj i den nykongfuzianske lære. Den første fløj var den empiriske rationelle skole, hvis hovedtalsmand var Zhu Xi ( ). Den anden var den idealistiske fløj, som havde Wang Yangming ( ) som fortaler. Den primære forskel mellem skolerne var, hvordan man erkender det ultimative princip (li). Zhu Xi var overbevist om, at princippet (li) kunne erkendes gennem kontemplation og undersøgelser af den ydre verden. I Zhu Xis filosofi opereres der med to grundlæggende kræfter, nemlig li (abstrakt princip) og qi (materiel kraft). Universet eller naturen besidder det overordnede, abstrakte og evige princip (li). Opgaven for mennesket er at afdække den oprindelige og rene natur i mennesket, som identificeres med li. Imidlertid forholder det sig sådan, at menneskets fysiske natur er bundet til qi (materiel kraft), og denne qi er mere eller mindre uren, hvorfor det gælder om at rense og klare sindets iboende qi, således at den gode oprindelige natur (li) kan skinne igennem og komme til udtryk. Wang Yangming hævdede modsat, at alt findes i sindet, for der findes ikke noget uden for sindet. Derfor skulle man vende blikket indad og opdage det ultimative princip (li) i eget sind. Wang Yangmings unikke pointe var, at viden og handling ikke kan adskilles. Den ægte moralske viden ytrede sig nemlig i et kontinuum af viden og handling, idet han fastslog: Viden er begyndelsen til handling, og handling er fuldbyrdelsen af viden. I det sidste kejserdynasti, Qingdynastiet, opstod en del kritik af nykongfuzi- 96

10 anismen under Song- og Mingdynastierne. Kritikken kom fra en gruppe nykongfuzianere, der mente, at den tidligere nykongfuzianisme i grunden havde indført ideer i sine fortolkninger af kongfuzianismen, som var fremmede for den klassiske kongfuzianisme, og som bar præg af både buddhisme og daoisme. I stedet søgte de med sproglige kundskaber og historiske data at redegøre for, hvad der var den korrekte forståelse af den klassiske kongfuzianske lærdom. Den Nye Moderne Kongfuzianisme I Den Kinesiske Republik, og især i Den Kinesiske Folkerepublik, kom kongfuzianismen i stærk unåde. Man beskyldte kongfuzianismen for at holde Kina i en spændetrøje og hindre vejen frem mod et moderne samfund. Kommunisterne betragtede kongfuzianismen som en feudal lære, der hørte fortiden til, og man iværksatte anti-kongfuzianske kampagner. Gennem de sidste 25 år har kongfuzianismen imidlertid gennemgået en revitalisering og fået en ny rolle i Kina. Hovedideer i Den Nye Moderne Kongfuzianisme: Kongfuzianismen kan og bør tilpasses moderne videnskab og demokrati. Kongfuzianismen kan yde et vægtigt bidrag til vestlig tænkning. Kongfuzianismen fortolkes i overensstemmelse med nykongfuzianismen. Kongfuzianismen er en universel lære. I forskellige sammenhænge er kongfuzianismen blevet set som en vigtig faktor, når det gælder kulturel identitet, politik, social bevidsthed og økonomi. De talrige Kongfucius-institutter, der er dukket op over hele kloden som udposter for kinesisk kultur og sprog, vidner om Kong Fuzis symbolske status som nationalt ikon. Kongfuzianismen er hevet frem af kulissen, som en modspiller til vestlig individualisme, og menes at kunne forsyne det kinesiske folk med vigtige etiske retningslinjer og værdier. I Folkets Dagblad i 1996 dukkede en leder op, der fastslog harmonien mellem kongfuzianisme og markeds-leninisme. Flere højtstående partimedlemmer har anvendt kongfuzianske slagord og ordsprog i deres vision om det moderne kinesiske samfund. Denne nye fokus og positive vurdering af kongfuzianismen er især blevet anført af en bred bevægelse, der kaldes Den Nye Moderne Kongfuzianisme. Det er en bevægelse, der kan føres tilbage til slutningen af det 19. århundrede, men den manifesterede sig først for alvor i 1950 erne. I de sidste 30 år er denne bevægelse, som en følge af det kinesiske økonomiske mirakel, blevet mere synlig i Kina og i de vestlige medier. 97

11 Den Nye Moderne Kongfuzianisme forbindes ofte med et manifest skrevet i 1958 af en række fremtrædende nye moderne kongfuzianere. Den Nye Moderne Kongfuzianisme er et intellektuelt og kulturelt fænomen. Den er næppe mærkbar i kinesernes daglige liv, men har opnået opmærksomhed gennem intellektuelle fra institutioner i Beijing, Hongkong, Taipei og Boston. De hævder, at kongfuzianismen kan tilpasses og kan yde et vægtigt bidrag til det moderne Kina. Den Nye Moderne Kongfuzianisme kan siges at hæ e sig på nationalisme og ønsket om at bibringe det kinesiske folk og dets nation en identitet, som på én gang er traditionel og moderne. Bevægelsen har dog også sine kritikere i Kina. Den er blevet klandret for at være en nykonservativ bevægelse, hvis værdier og ideologi er udsprunget af et feudalt system og derfor ikke har noget at tilbyde fremtidens Kina. Man må derfor heller ikke forveksle Den Nye Moderne Kongfuzianisme med Kinas officielle politiske og kulturelle holdninger, men det er sandsynligt, at kongfuzianismen vil spille med, når Kinas fremtid diskuteres. 98

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

KinesisK. religion og livsanskuelse. fra arkaisk til moderne tid Klaus Bo Nielsen. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke kopieres.

KinesisK. religion og livsanskuelse. fra arkaisk til moderne tid Klaus Bo Nielsen. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke kopieres. KinesisK religion og livsanskuelse fra arkaisk til moderne tid Klaus Bo Nielsen Aarhus Universitetsforlag Kinesisk religion og livsanskuelse Til Jonas og Mathias KLAUS BO NIELSEN Kinesisk religion og

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Introduktion til filosofi og ledelse

Introduktion til filosofi og ledelse Lektion 1: Introduktion til filosofi og ledelse Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Mandag d.19.august 11:30-12:30 Modulets teoretisk tematikker: Ledelsesfilosofi

Læs mere

Lærer med magt og kraft

Lærer med magt og kraft PÅ JAGT EFTER DET GODE LEDERSKAB Lærer med magt og kraft Af Astrid Kilt og Jeanette Svanholm www.ledelsesrummet.dk Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet som lærer. Sådan lyder budskabet fra to

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

9. Folkereligion. Hvorfor folkelig religion?

9. Folkereligion. Hvorfor folkelig religion? Det officielle Kina bryder sig ikke meget om kinesisk folkereligion. Lige siden man i 1800-tallet indførte begrebet religion (zongjiao), har man kaldt dets modsætning overtro (mixin). Og hverken i republikkens

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Daoismen begreber i Tao Teh Ching

Daoismen begreber i Tao Teh Ching Daoismen begreber i Tao Teh Ching Line Rosendal Stud.mag. Dansk og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract I artiklen beskrives aspekter i daoismen, som de udtrykkes

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

En ny dialogkultur i det offentlige

En ny dialogkultur i det offentlige En ny dialogkultur i det offentlige Kort historisk rids Kongeloven fra 1665 frigør embedsstanden fra adelen. Der indførtes et meritokratisk princip, hvor embedsmænd ikke indsattes efter blod og byrd men

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere