På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi"

Transkript

1 Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S Research & Analyse Søren Møller- Larsson INFORMATION: RESUMÉ: Størrelsen af et lands arbejdsstyrke er essentiel for produktivite- ten og BNP- væksten, hvilket er med til at understøtte sociale udgifter til eksempelvis pension og sundhed. Brasiliens population, der i 2010 er på omtrent 195 millioner ind- byggere vil vokse 10,5 % i løbet af de næste 20 år. Brasilianerne er et ungt folk, store dele af befolkningen har en- ten lige begyndt deres arbejdsliv eller er på vej ind på arbejds- markedet. Hele 52 % af den brasilianske befolkning er i 2010 un- der 30 år. Der er altså masser af hænder til fremadrettet at for- sørge den ældre generation. I løbet af de næste 20 år vil næsten 50 millioner unge brasilianere gradvist blive en del af den tilgængelige arbejdsstyrke, og den nuværende arbejdsdygtige befolkningsgruppe forventes i 2o30 at være godt 18 millioner større. I Danmark ligesom i størsteparten af andre vestlige lande tales der ofte om ældrebyrden, og at den yngre generation står til at betale regningen. Nødvendigheden af reformer betegnes i mange vestlige lande som yderst presserende. Med Brasiliens unge befolkning har landet et helt andet og langt mere bære- dygtigt udgangspunkt. Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgå- ende aftale med Exact Invest A/S.

2 Exact Invest A/S beskriver med udgangspunkt i de seneste prognoser og oplysninger fra OECD Country statistical profiles 2010, UN World Population Prospects 2009 og IBGE 2008 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) udviklingen i den Brasilianske demografi. Den demografiske situation og udvikling i et land er vigtig i relation til den fremadrettede holdbarhed af investeringer i ejendomssektoren. Vigtige demografiske faktorer er eksempelvis fødselsrater, befolknings- tilvækst, aldersfordeling og levetid. Befolkningsprognoser er behæftet med usikkerhed og bygger på anta- gelser om fremtiden i forbindelse med forventet levetid, fertilitet, nettoindvandring samt politiske- og strukturelleændringer. På verdensplan er fertilitetsraterne i bredt omfang faldende. Befolkningstilvækst En fornuftig befolkningstilvækst er nødvendig for at opretholde funda- mentet i et lands arbejdsstyrke. Størrelsen af et lands arbejdsstyrke er essentiel for produktiviteten og BNP- væksten, hvilket er med til at under- støtte sociale udgifter til eksempelvis pension og sundhed. Figur 1: Brasiliens befolkningsforøgelse i antal tusinder '%!!!" I 2030 vil Brasiliens befolkning være 21,7 millioner større end i '$!!!" '#!!!" '!!!!" &!!!" %!!!" $!!!" #!!!"!" Kilde: OECD & UN #!'!(#!#!" #!#!(#!)!" Brasiliens nuværende befolkning på omtrent 195 millioner indbyggere er verdens femte største og forventes at vækste 10,5 % i løbet af de næste 20 år. I løbet af de næste 10 år vil populationen vokse med 13,7 millioner individer, og i 2030 vil den nuværende befolkning være 21,7 millioner større. Som det fremgår af figur 2 på næste side har BRIK- landede med undta- gelse af Rusland en generelt relativ høj befolkningstilvækst de næste 10 år på 5-12 %. Befolkningstilvæksten i BRIK- landede er ligesom BNP- væksten generelt på et højere niveau end de fleste industrielle lande. I takt med at BRIK- økonomierne modnes ændres befolkningens normer sig, og også befolkningstilvæksten forventes at nærme sig mere vestlige standarder. Exact Invest A/S side 2

3 Emerging markets - landende går også for- rest, hvad angår befolk- ningsvækstrater Figur 2: Befolkningsvækstrate i procent &')'!&'&'$ &'&'!&'*'$ )&#$ )'#$ (#$ "#$ %#$ &#$ '#$!&#$!%#$!"#$ +,-./,$ 012$ /,$ 8.,5$ 98$ :;4<=5$ A5=5,$ B;675,-$!"#"$!"%" &'()*' +,-./01)2)*' 3)' '( 90:0' ;<120'( #EC%D #"CED FCFD!CGD $#C%D $EC%D $FCHD $HCID E!%G"!#F!% #"H%!! #%E $J%HI $G!"% $JEF# $##E"% Kilde: OECD & UN. I flere vestlige lande oplever man lave fertilitetsrater, og i Europa frem- hæver negativ og faldende befolkningstilvækst regionens udfordringer. Modsat vil befolkningstilvæksten i Brasilien også fremadrettet være med til at understøtte både den økonomiske vækst og den velfærd, som har været stigende i løbet af tidligere præsident Lula da Silvas regeringstid. Alderssammensætning Alderssammensætningen af befolkningen er en vigtig faktor i forhold til bæredygtigheden af væksten fremadrettet. I Danmark, ligesom i største- parten af vestlige lande, tales der ofte om ældrebyrden, og at den yngre generation står til at betale regningen. Medianalder og gennemsnits- levetid er i global forstand stigende primært på grund af bedre ernæring, lavere børnedødelighed og bedre sundhedssektorer. Som det fremgår af tabel 1 har man i Danmark og Europa en medianalder på omkring 40 år. Nødvendigheden af reformer betegnes i mange vestlige lande som yderst presserende. Medianalderen i Brasili- en er på kun 29 år Tabel 1: Alder i 2010!"#$%&%'( )*+,-"./# 0#(1#"2 3%(#!"#$%&%'#"( )* +, -. -/ +- Medianalderen er defineret, som den alder der deler befolkningen i to lige store halvdele. Kilde: UN Med en medianalder på kun 29 år befinder Brasilien sig i en helt modsat og noget mere positiv situation. Brasilianerne er et ungt folk, der enten lige har påbegyndt arbejdslivet eller er på vej ind på arbejdsmarkedet. Der er altså masser af hænder til fremadrettet at forsørge den ældre generation. Tabel 2 viser, hvordan den Brasilianske befolkning er væsentlig yngre end i sammenligningslandede. Mere end 25% af den brasilianske befolkning Exact Invest A/S side 3

4 er under 15 år. Det svarer til, at næsten 50 millioner unge brasilianere gradvist bliver en del af den tilgængelige arbejdsstyrke i løbet af de næste 20 år. Tabel 2: Alderssammensætning i procent 2010 Aldersgruppen Over 65 udgør i 2010 kun 6,9 % af Brasiliens unge befolkning!"#$%&%'( )*+,-"./# 0#(1#"2 3%(#!"#$%&'(&)% *(+( *,+* '(+- '.+' *, '(/0(&)% (+* 1'+3 45$%&0(&)% 0+3 '2 '0+2 '0+1.+* Kilde: UN Den brasilianske befolkning vil også gradvist blive ældre, men landet har et helt andet og langt mere bæredygtigt udgangspunkt end sammenlig- ningslandende. Aldersdiagrammet i figur 3 giver et klar billede af den unge brasilianske befolkning, hvor det med tydelighed ses at de tungeste haler er placeret i den nederste del. I 2010 er 51,8 % af den brasilianske befolkning under 30 år gamle og som tabel 2 viser, er kun 6,9 % af befolkningen over 65 år gamle. Figur 3: De brasilianske aldersgrupper fordelt i procent 2010 Brasilianerne er unge og 52 % af den befolkningen er under 30 år gamle $!!.#,(-,,#,!-,'# +(-+,# +!-+'# *(-*,# *!-*'# )(-),# )!-)'# ((-(,# (!-('# '(-',# '!-''# &(-&,# &!-&'# %(-%,# %!-%'# $(-$,# $!-$'# (-,#!-'# Kilde: UN!"# $"# %"# &"# '"# ("# )"# *"# +"#,"# Figur 4 nedenfor viser, hvordan der med undtagelse af Brasilien generelt sker et fald i andelen af årige i løbet af de næste 20 år. Aldersgrup- pen årige kan opfattes som den arbejdsduelige del af befolkningen. Exact Invest A/S side 4

5 Den arbejdsduelige aldersgruppe i Kina topper i øjeblikket med 71,9%, men vil, grundet et- barns politikken, i løbet af de kommende 20 år aftage ganske betragteligt. Figur 4: Andelen i procent af årige '$# I løbet af år vil en stigende andel af den brasi- lianske befolkning udgøres af den arbejdsdygtige al- dersgruppe af årige '"#!&#!!#!%#!$#!"# $"("# $"()# $"$"# $"$)# $"*"# +,-./0/12# 345# 67,89-# :-2;-,<# =/2-# Kilde: OECD & UN Som det også fremgår af figur 4 estimeres det, at kun knap 61 % af den danske befolkning i 2030 er i den arbejdsdygtige alder, hvilket understre- ger nogle af de strukturelle problemer landet står overfor. Det ser anderledes positivt ud i Brasilien. I løbet af de næste år vil en stigende del af den brasilianske befolkning udgøre den arbejdsdygtige aldersgruppe af årige således, at det nuværende og relativt høje niveau på 67,6 % stiger til over 70 % af den samlede befolkning. I 2030 forventes den nuværende arbejdsdygtige befolkningsgruppe at være 18,4 millioner større. Med de seneste års faldende arbejdsløshed i mente sikrer de store unge årgange (se figur 3) og en positiv befolkningstilvækst også fremadrettet den vækst og stabilitet, som Brasilianerne de seneste 10 år har oplevet. Den positive befolkningstilvækst og det faktum, at en stor andel af be- folkningen befinder sig i den yngre kategori, er således indikatorer, der er med til at understøtte Exact Invests A/S tilstedeværelse i Brasilien. Exact Invest A/S business case vil være intakt mange år frem. Exact Invest A/S side 5

6 Disclaimer Denne analyse er udarbejdet af Exact Invest A/S. Analysen indeholder udtalelser om fremtiden herunder om valuta-, rente- og markedsudvik- lingen. Disse udtalelser er generelt baseret på Exact Invest A/S forvent- ninger og er således forbundet med en række usikkerheder som ligger udenfor Exact Invest A/S kontrol. Ændringer i relevante økonomiske forhold samt andre faktorer vil sandsynligvis medføre, at analysens kon- klusioner vil ændres i større eller mindre omfang. Analysens informatio- ner, beregninger og estimater er tilvejebragt for, at potentielle investorer kan danne eget skøn over, hvorledes eventuelle investeringer skal dispo- neres. Exact Invest A/S påtager sig intet juridisk ansvar for eventuelle tab, der følger af investeringer foretaget på baggrund af analysen. Dette materiale må på ingen måde videredistribueres uden forudgå- ende aftale med Exact Invest A/S. Exact Invest A/S side 6