kunst og kultur i skolebiblioteket Erfaringer fra projektet Skolebiblioteket og Praktisk-musiske fag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kunst og kultur i skolebiblioteket Erfaringer fra projektet Skolebiblioteket og Praktisk-musiske fag"

Transkript

1 kunst og kultur i skolebiblioteket Erfaringer fra projektet Skolebiblioteket og Praktisk-musiske fag Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011

2 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med de praktisk-musiske fag 3 Baggrund for projektet 4 Udgangspunkter 5 Projektet i praksis - Uddrag af følgeforsker Susanne Hvitveds evaluering Kreative fagudvalg 6 Kunstner tilknyttes 8 Tværfaglige undervisningsforløb 10 Uformelle læringsmiljøer 12 Skolebibliotekets rolle 13 Kvalitet og faglighed 15 Ledelsens rolle 16 Fremtiden for projektet 17 Vestervang Skole Bøgeskovskolen Lindehøjskolen Kirsebærhavens Skole 24 25

3 Kom godt i gang med de praktisk musiske fag Med denne publikation ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give inspiration til styrkelsen af samspillet mellem skolebiblioteket og de praktisk-musiske fag ved at videregive nogle af de erfaringer, der er høstet i projektet Skolebiblioteket og Praktisk-musiske fag, som blev afviklet i skoleåret 2009/2010. I projektet deltog fire skoler: Vestervang Skole i Viborg Kommune, Bøgeskovskolen i Viborg Kommune, Lindehøjskolen i Herlev kommune og Kirsebærhavens Skole i Københavns Kommune. I publikationen bringes eksempler fra skolerne samt udvalgte og bearbejdede afsnit af følgeforsker Susanne Hvitveds evaluering. Skolerne har fået ekstern hjælp af en tilknyttet kunstner, som skulle medvirke til at få både de praktisk-musiske lærere, men også skolebibliotekarerne til at tænke anderledes om fagene sløjd, musik, idræt, håndarbejde, billedkunst og hjemkundskab. Formålet med projektet var gennem systematisk skolebiblioteksvejledning og samarbejde at styrke faglighed og kvalitet i de praktisk-musiske fag, så der bl.a. skabes viden om og erfaringer med, hvorledes høj faglighed i kreative fag kan støtte indlæringen i skolens øvrige fag. Bøgeskovskolen afviklede en tværfaglig temauge om Kina. Billedkunstlærer Anette Bredgaard underviste i kinesiske masker

4 Baggrunden for projektet På vegne af Det Danske Kunstråd har Anne Bamford, professor ved Wimbeldon College of Arts udarbejdet en rapport, The Ildsjæl in the Classroom 2006, om de praktisk-musiske fag i den danske folkeskole. Rapporten indeholder en række anbefalinger, der har skabt enighed om at gøre en særlig indsats for at styrke de praktisk-musiske fag. Der blev derfor nedsat en rådgivningsgruppe, der skulle komme med forslag/initiativer til, hvorledes de praktisk-musiske fag i folkeskolen kunne styrkes. De praktisk-musiske fag fylder stadig på regeringens dagsorden. Undervisningsminister Tina Nedergaard var den 23. november 2010 i åbent samråd om de praktiske/musiske fag i folkeskolen. Undervisningsministeren kom med følgende udtalelse i henhold til status for regeringens handlingsplan fra 2009 for styrkelse af de praktiske/musiske fag i folkeskolen: Langt de fleste af de initiativer, som fremgår af regeringens handlingsplan for styrkelse af de praktiske/musiske/kunstneriske fag er allerede igangsat. De få initiativer, som endnu ikke er udmøntet i konkret form, er i øjeblikket under forberedelse i ministeriet. Vi har bl.a. igangsat en treårig Syngelystkampagne, styrket morgensang i skolen og iværksat en kampagne, hvor vi præmierer gode undervisningsforløb i de kreative fag. Vi har sat forsøg i gang med et nyt fag; håndværk og design, forsøg med udstrækning af disse fag i skoleforløbet og forsøg med afsluttende prøver i valgfagene musik og billedkunst. Undervisningsministeriet er aktuelt i gang med at udarbejde et oplæg til en kortlægning af de praktisk/musiske fags status og vilkår i folkeskolen. Kortlægningen omfatter også en undersøgelse af de nordiske landes praktiske/musiske fags betegnelse, indhold, timetal, udstrækning og placering i skoleforløbet. På Kulturministeriets område kan jeg oplyse, at Huskunstnerordningen, som sætter fokus på børn og unges møde med professionel kunst, videreføres. Det samme gør tilskuddet til skolekoncerter gennem Levende musik i Skolen. Samlet set har regeringen afsat i alt 92 mio. kr. over en periode fra 2009 til 2014 til udmøntning af handlingsplanen. Her udgør støtten til Huskunstnerordningen alene godt 41 mio. kr. og tilskuddet til Levende Musik i Skolen udgør 39 mio. kr. af det samlede beløb. På Undervisningsministeriets område er der afsat ca. 8,3 mio. kr.. Kinesiske drager fra Bøgeskovskolen lavet i rivepapir

5 Udgangspunkter Skolerne har blandt andet arbejdet med følgende opgaver, som man med fordel kan tage udgangspunkt i, når man vil i gang med at styrke samarbejdet mellem skolebiblioteket og de praktisk-musiske fag Etablere et kreativt fagudvalg, med skolebibliotekaren som tovholder Tilknytte en huskunstner Lave uformelle læringsmiljøer Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb Skolebibliotekaren vejleder de praktisk-musiske lærere Projektdeltagerne skulle desuden mødes til en fælles opstart og en fælles afslutning. Dette var medvirkende til at danne et fælles grundlag for projektet. Der var stor enighed om, at det er vigtigt at mødes både før og efter et sådant projektforløb for at sikre fælles referencer og forståelse af opgaven. Det kunne samtidig konstateres, at alle involverede gerne skulle være med til begge dele. Følgeforsker og en del faglærere var ikke med ved startseminaret, ligesom der også manglede ledelsesrepræsentanter og faglærere ved slutseminaret. Det har været svært for nogle af deltagerne at skulle sælge ideen hjemme på skolen efter startseminaret, og den fælles referenceramme, som et startseminar gerne skulle være, har været vanskelig at skabe på alle skoler efterfølgende. Kirsebærhavens Skole lavede i samarbejde med kunstner Rasmus Danø en temauge under navnet Hver dag er et eventyr

6 Projektet i praksis Uddrag af følgeforsker Susanne Hvitveds evalueringsrapport Kreative fagudvalg Skolerne har oprettet tværgående fagudvalg med repræsentation fra skolebiblioteksteamet, de praktisk-musiske lærere og ledelsen. Skolebibliotekaren har været tovholder, og udvalgene har bestået af mellem fem og otte medlemmer. Én skole har haft en styregruppe på fire personer og et større tværfagligt udvalg med alle fagene repræsenterede. Erfaringerne viser, at jo flere medlemmer, jo større problemer med at mødes rent fysisk. Dette har skabt frustrationer på et par af skolerne, ligesom udvalgene er blevet justeret hen ad vejen i forbindelse med f.eks. langtidssygdom og andre praktiske hindringer. Mødefrekvensen har været ret forskellig. På én skole har man haft møde næsten ugentligt, mens andre skoler har mødtes en gang om måneden. Kunstneren har deltaget i nogle af disse møder, hvor det har været hensigtsmæssigt for dagsordenen. I øvrigt har mødeindholdet været: Afklarende: Hvad er udvalgets rolle og arbejdsopgaver. Organiserende: Hvem gør hvad, hvor og hvornår. inspirerende: Møder, hvor også kunstneren har deltaget. Evaluerende: Samarbejdet med kunstneren, besvarelse afspørgeskema. Skolerne har inddraget skolebiblioteksteamet i projektforløbet. Tovholderen på Vestervang Skole tilknyttede kunstner Sergej Sviatchenko, der eksperimenterede med collager

7 hver skole har været skolebibliotekaren. De seks praktisk-musiske fag har været repræsenteret på forskellig vis. Principielt har alle skolerne forsøgt at have en repræsentant fra hvert af fagene med i det tværfaglige udvalg, men i praksis viste det sig at være umuligt, dels pga. logistik (problematisk at finde fælles mødetidspunkter), dels pga. sygdom og andet fravær, dels pga. faglærernes tilknytning til hhv. indskoling og mellemtrin. Skolernes valg af emne/tema har været afgørende for, hvilke praktisk/musiske fag der blev tilknyttet. F.eks. fravalgte én skole faget hjemkundskab i det aktuelle projekt, da det ville virke for søgt at integrere dette fag i det aktuelle tema. En anden skole fravalgte håndarbejde pga. logistiske problemer med at få en faglærer involveret. Én skole valgte at koncentrere sig om tre fag. Skolerne har været enige om, at det ikke er afgørende, at alle de praktisk/musiske fag er repræsenterede i et sådant projekt. Det skal give faglig mening og være praktisk muligt. Faglærerne har inden planlægningen af undervisningsforløbene haft fingrene i Fælles Mål og udvalgt dele heraf som målsætninger. Der er evalueret efterfølgende, primært ved samtaler og iagttagelser. Nogle har haft overordnede målsætninger, andre har været meget specifikke. Målene er blevet justeret undervejs. Evalueringen har for nogles vedkommende været svær at håndtere, da målene ikke kan måles konkret, men de fine produkter vidner om en meget høj grad af faglighed. Der er ikke tvivl om, at de implicerede faglærere har fået øget deres fokus på Fælles Mål og anvendelsen af disse i konkrete planlægningsforløb i kraft af kravet herom i forbindelse med dette projekt. 5. årgang på Vestervang Skole blev vejledt af kunstner Sergej Sviatchenko

8 Kunstner tilknyttes Skolerne har valgt hver sin kunstner, nemlig Rasmus Danø, Kirsebærhavens Skole (billedkunstner), Mette Jørgensen, Lindehøjskolen (billedkunstner, underviser i Håndværk og Design på Blågård Seminarium), Karin Olesen, Bøgeskovskolen (billedkunstner) og Sergej Sviatschenko, Vestervang Skole (arkitekt og billedkunstner). At de valgte kunstnere alle arbejder billedligt/skulpturelt har betydet meget for selve de kunstneriske produkter, der er kommet ud af forløbene. Disse er næsten alle af visuel/rumlig karakter i høj, kunstnerisk kvalitet. Især billedkunstlærerne har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet med kunstnerne, hvorimod andre faglærere (eks. musik/idræt) har været mere skeptiske og i visse tilfælde ikke har følt sig særligt inspireret. Karin Olesen Passion Mette Jørgensen Lucky

9 Én enkelt kunstner har frabedt sig samarbejdet med faglærerne, selvom der i aftalen med ham lå en klar beskrivelse af også denne forpligtelse. Undervejs har flere faglærere dog følt sig løftet og flyttet af kunstnernes ideer, men selve planlægningen af undervisningen og til dels afviklingen af mange af forløbene har været lagt i hænderne på faglærerne. Hvorvidt dette skyldes faglærernes ønske om selv at have styr på forløbet eller kunstnerens manglende interesse for denne del af opgaven, er svært at vurdere. Men det kan konstateres, at kunstnerne har været iderige, lærerne har sammen med kunstnerne sorteret i ideerne og herefter stået for selve planlægningen af undervisningen. Rasmus Danø Portland Paradise Sergej Sviatchenko, billedvæg på Handelsskolen Minerva i Hobro

10 Tværfaglige undervisningsforløb Tre af skolerne har valgt at lave en emneuge, hvor eleverne har været fordelt på forskellige hold og arbejdet i værksteder. På én skole roterede man mellem værkstederne klassevis (mellemtrinsklasserne), på én skole havde man valgt at lade 5. årgang arbejde på tværs af klasserne i grupper, som så roterede i værkstederne, på én skole havde man delt eleverne (mellemtrinnet) i grupper på tværs af årgangene, og hver gruppe arbejdede i det samme værksted hele ugen. På disse tre skoler var kunstneren med i forløbet som underviser/vejleder. Den sidste skole har valgt at arbejde med forløbet indenfor det normale skema, men på omlagte dage med flere sammenhængende timer i samme fag. Der er således arbejdet med 5. årgang i håndarbejde/billedkunst og sløjd. Skolerne melder samstemmende tilbage, at eleverne har været fordybet i opgaverne, både hvor der har været tale om deciderede emneuger og i de skemalagte forløb. Begrebet tværfaglighed har været tolket meget forskelligt: Én skole havde som klausul, at værkstederne skulle indeholde elementer fra mindst to af fagene (efter kunstnerens oplæg), de fleste arbejdede med faglige værksteder og et overordnet tema som det tværfagligt samlende. Én skole havde cirklen som samlende element, og der blev arbejdet i hhv. sløjd og håndarbejde/billedkunst med produktion af udstyr til skolebiblioteket. Det tværfaglige fremstod således først, da På Lindehøjskolen arbejde 5. årgang i fagene sløjd, håndarbejde og billedkunst, her er eksempler på pucke lavet i ædeltræ

11 de respektive produkter blev samlet på skolebiblioteket, men alle elever oplevede glæde ved fordybelsen og stolthed over de fremstillede produkter. Nogle af faglærerne har været meget stringente på målsætning og evaluering helt fra starten af forløbet. Andre har opdaget mål undervejs. De faglige målsætninger menes opnået af stort set alle faglærerne, som alle har evalueret gennem tegn og samtaler med eleverne. Flere gav ved slutseminaret udtryk for, at det kan være svært at evaluere de praktisk/musiske fag. Nogle anførte, at det også er afhængig af den enkelte skoles evalueringskultur. Er man f.eks. vant til portfolio, er det ikke det store problem at få eleverne til at selv-evaluere også sådanne undervisningsforløb. Én skole har haft som overordnet målsætning at udvikle elevernes sociale kompetencer, styrke samarbejde og udvise gensidig respekt. På de andre skoler har der ikke været decideret fokus på dette område, men alle melder dog samstemmende tilbage, at der har været adskillige sidegevinster i form af samarbejde i nye relationer, elever har fået styrket selvværdet i forbindelse med arbejdsopgaverne, der er arbejdet koncentreret og fordybende. Nogle har oplevet, at elever (især ikke-boglige) har vist engagement udover det sædvanlige. På de skoler, hvor man har arbejdet på tværs af årgangene, beretter man om øget respekt for hinanden. Nogle elever har fået styrket deres selvværd. i ideerne og herefter stået for selve planlægningen af undervisningen. En del af boglabyrinten, der medvirker til både forundring og fordybelse på Bøgeskovskolens skolebibliotek

12 Uformelle læringsmiljøer Skolerne har kastet sig over opgaven med at indrette uformelle læringsmiljøer på skolebiblioteket. Kunstnerne har bidraget med ideer, både konkrete og flyvske, som skolebibliotekarerne har vurderet, sorteret i og til dels ført ud i livet. Ideerne har gået dels på (ny)-indretning af rummene, dels på diverse ophæng, udstillinger og udsmykning med afsæt i de praktisk-musiske fag. Alene denne stillingtagen til ideerne og deres anvendelighed har stimuleret skolebibliotekarerne til at tænke bredere. I forbindelse med tilrettelæggelsen af undervisningsforløbene har også faglærerne været udsat for kunstnernes mere eller mindre sprælske ideer, som herefter skulle vurderes didaktisk og metodisk. De kunstneriske ideer synes at have haft en afsmittende virkning først og fremmest på valget af det konkrete, faglige indhold mere end på selve didaktikken. De fleste faglærere føler sig ikke flyttet i forhold til deres fagsyn. De uformelle læringsmiljøer, som er skabt dels af skolebibliotekarerne og kunstnerne, dels af eleverne selv, virker befordrende for brugernes lyst til at komme på skolebiblioteket. Det er spændende, når man selv har været med til at lave f.eks. udstillinger eller videoklip, og kammeraterne er også mere interesserede, når de kender producenten. Læringsmiljøer, som kan ændres/vælges/udvikles af de besøgende, er meget populære hos eleverne (jf. vidensbrønden på Kirsebærhavens Skole, følelsesvæggen på Vestervang Skole, quiz om årstidens grøntsager på Bøgeskovvkolen), og skaber grobund for anderledes læring. Elever fra mellemtrinnet på Kirsebærhavens Skole er ved at sætte musik til opførelsen af den selviske kæmpe, gendigtet af musiklærer Vivi Glückstadt

13 Skolebibliotekets rolle Skolebibliotekarerne på alle skolerne siger samstemmende, at de har fået mere mod på at rådgive kolleger i de praktisk-musiske fag. Alle er også enige om, at man ikke er blevet eksperter, men at man med tiden vil kunne få større viden om også disse fag og deres faglige muligheder. Der har været udvist stor iver m.h.t. at udvikle aktiviteter med afsæt i de praktisk-musiske fag på skolebiblioteket: Udstillinger, konkurrencer, storskærme med mulighed for afspilning af dias- og video-klip fra undervisningssituationer m.m. Det er tydeligt, at konkrete opgaver såsom at etablere uformelle læringsmiljøer er nemmere at gå til end opgaver som at blive en bedre vejleder. Det er derfor dejligt at kunne konstatere, at alle tovholderne føler sig bedre rustede nu end før projektets start. De viser dermed mod til at påtage sig også denne opgave, samtidig med at de erkender, at det er svært og noget, der tager tid. Skolerne melder tilbage, at processen har betydet, at skolebibliotekarerne nu er mere opmærksomme på mulighederne for at vejlede de praktisk-musiske kolleger. Man har søgt efter materialer, lavet links-samlinger, bestilt film hjem og præsenteret mulighederne dels på møder i det tværfaglige udvalg, dels i udstillinger på skolebiblioteket, lærerværelserne og faglokalerne. Skolebibliotekarerne melder også samstemmende tilbage, at de praktisk-musiske kolleger er blevet opmærksomme på mulighederne for at få faglig sparring på skolebiblioteket, men det har været svært at få faglærerne i tale i det daglige. Eleverne på Lindehøjskolen syede cirkler til to fine mobiler, som skulle udsmykke skolebiblioteket

14 Skolebibliotekarerne er klar over, at de ikke ved alt (endnu), men de er ikke bange for at forsøge. Faglærerne er blevet opmærksomme på muligheden for sparring, men ikke alle faggrupper er lige nemme at få i tale. Skolebibliotekarerne er opmærksomme på, at de skal vejlede ud af huset, dvs. være opsøgende og på forkant med lærernes planlægning, f.eks. i forbindelse med årsplanerne. Her er en af skolerne opmærksom på mulighederne ved at lave et årshjul på lærerværelset, hvor den enkelte lærer skriver større projekter og undervisningsforløb ind for de respektive klasser. Herved gøres planlægningen og koordinering af materialeønskerne nemmere for både lærere og skolebibliotek, og skolebibliotekarerne får mulighed for at tilbyde sparring på forhånd. Som en del af emnet Kroppen lavede elever på Vestervang Skole denne flytbare følelsesvæg med grimasse, glad og vred

15 Kvalitet og faglighed Fokus på alle skolerne har ligget på vejledning og samarbejde. Dette har medført en langt større synlighed udenfor faglokalerne for de praktisk-musiske fags vedkommende. Udstillinger på skolebibliotekerne har pirret nysgerrigheden hos både elever og lærere. De involverede elever føler et stærkt ejerskab til og stolthed over produkterne. I undervisningsforløbene har mulighederne for fordybelse og finish samt kravene om, at produkterne skulle kunne udstilles, helt klart højnet den faglige kvalitet. Selve processen har til gengæld vist, at eleverne har oplevet at skulle fungere i andre sammenhænge eksempelvis på tværs af klasser og årgange. Nogle elever har vist specielle evner, som ikke har været i fokus i de traditionelt boglige fag, og er derved blevet styrket m.h.t. selvværd. Opgaverne har krævet samarbejde i større eller mindre grupper og stillet store krav til elevernes selvdisciplin og følelse af forpligtelse for fællesskabet. Transfer-værdien til skolens øvrige fag ligger således i, at elevernes samarbejdsevner er styrket, de har indgået i nye relationer, de har oplevet værdien af fordybelse og af, at der bliver stillet kvalitative krav til det færdige produkt, nogle har oplevet et styrket selvværd, alt sammen vigtige ingredienser i elevernes alsidige udvikling. Der er således tale om både proces- og produkt-relaterede arbejdsformer. De fag-faglige mål ses tydeligt i produkterne, mens de socialt relaterede mål kommer til udtryk i processen. Begge dele med stor succes. Elevernes collager blev hængt op på skolebiblioteket på Vestervang Skole

16 Ledelsens rolle Skolerne har haft en ledelsesrepræsentant i det tværfaglige udvalg. Ledelsens aktive deltagelse har først og fremmest været som tildeler af ressourcer. Der er tilbagemeldinger om, at lederne har deltaget i 1et - to møder og i øvrigt holdt sig orienteret ved hjælp af referater og dagsordener. På én skole var tovholder, skolebibliotekar og afdelingsleder samme person. Der fornemmedes på to skoler frustrationer over ledelsens manglende interesse for selve afviklingen af projektet og undervisningsforløbene. Det er vigtigt, at ledelsen engagerer sig hele vejen i et sådant projekt. Tovholdere, kunstner og faglærere skal opleve interesse fra overordnet side, ligesom det omvendt må være en ledelsesopgave at vide noget om de skibe, der sættes i søen på skolen og følge op på forløbene. Det være sig med tildeling af ressourcer, men også med pædagogisk interesse for projektforløb og resultater. Hvis sådanne projekter skal overleve på sigt, må ledelsen både være vidende om forløb og indhold og tage stilling til ressourcetildeling fremadrettet. På én skole synes dette at have været tilfældet i kraft af personsammenfald, men de tre andre skoler har ikke oplevet, at ledelsens opmærksomhed på det faglige har været i fokus. Ledelsen har været ressourcetildeler. Det kan undre, at ledelserne ikke interesserer sig mere for den pædagogiske side af sådanne tiltag. Det vil fremadrettet være vigtigt at overbevise ledelserne om den pædagogiske værdi, og der må opfordres til, at ledelserne interesserer sig for mere end ressourcetildelingen. Alle produkter fra temaugen om Kina blev udstillet i den store aula på Bøgeskovskolen

17 Fremtiden for projektet Et sådant udviklingsarbejde er dybt afhængigt af de ekstra ressourcer, der har været tilført skolerne. Dels som timer til mødeaktivitet, dels som penge til indkøb af undervisningsmaterialer m.m. For slet ikke at tale om kunstnernes medvirken. Alle de sprudlende ideer og anderledes undervisningssituationer har taget afsæt i de medvirkende kunstnere. Kan noget tilsvarende så slet ikke lade sig gøre i fremtiden? Jo, hvis man justerer forventningerne en smule. Disse projekter har frembragt et stort katalog af gode ideer, som er lige til at overtage. Hvis en skole beslutter sig for at nedsætte et tværfagligt udvalg og prioriterer ressourcer til dette arbejde, kan en stor del af udviklingsprojektets resultater opnås. Hvorvidt der kan afsættes midler til en kunstner som gæstelærer fra den enkelte skoles budget, er tvivlsomt i disse knappe tider. Huskunstner-ordningen kan være en mulighed. Det er håbet, at alle de mange gode ideer, dette projekt har afdækket, må finde vej ud i den danske folkeskole og ikke bare ende som enkeltstående, uformelle læringsmiljøer på de deltagende skoler. Snedronningen var blot et af de mange eventyr, der blev arbejdet med på Kirsebærhavens Skole

18 Vestervang Skole Vestervang Skole havde tilknyttet Sergei Sviatchenko en verdensberømt arkitekt og kunstner, som arbejder meget med fotomontage. Resultatet af hans deltagelse i projektet kan ses på gangen foran skolebiblioteket. Et omfattende, imponerende og kunstnerpræget værk, lavet med børn og af børn, men med en kunstners øjne. Sergeis rolle var tydeligt dedikeret til værket, mens sparringen med faglærerne kunne have været udfordret noget mere. Men børnene, idet de selv deltog i processen, fik et klart indblik i en kunstners arbejdsgang, en kunstner der ikke går på kompromis med kvaliteten og som ser mange kunstneriske stjerner i børnene. Vestervang Skole valgte desuden at afholde temadage med emnet kroppen. Fagene billedkunst, hjemkundskab, idræt og musik bidrog med mange forskellige vinkler. Som opstart til temadagene opstillede det kreative fagudvalg tre interne og overordnede mål for emnet kroppen : -eleverne får en dybere indsigt i de praktisk-musiske fag -eleverne får øjnene op for nye muligheder og forstår, at de selv har stor indflydelse på deres eget liv -eleverne møder en professionel kunstner og får indsigt i hans arbejdsmetoder Emnet kroppen skulle afvikles over flere dage med deltagelse af faglærerne i idræt, hjemkundskab, billedkunst og musik. Alle faglærerne var meget bevidste om at opstille klare faglige mål med udgangspunkt i Fælles Mål, så de bagefter kunne lave en veldokumenteret evaluering. Sergej Sviatchenko havde nærfotograferet maskiner, redskaber og ting fra faglokaler til brug i elevernes collager

19 Skolebiblioteksteamet forsøgte i videst mulig omfang at vejlede faglærerne, finde materialer og lave inspirerende udstillinger. Anette Elkjær, som både er skolebibliotekar og billedkunstlærer, nævner at det kreative fagudvalg også kunne have ønsket mere faglig sparring med den tilknyttede kunstner Sergei Sviatchenko. Men at hun føler sig utrolig inspireret af Sergei Sviatchenkos arbejde med kolleger, og har mod på at springe ud i et større forløb med kolleger. Sergei Sviatchenko og børnene på 5. årgang har bidraget med et helt fantastisk kunstværk, som fungerer som udsmykning i de uformelle læringsmiljøer, som er etableret på gangarealet udenfor skolebiblioteket. Kunstværket har været igennem flere processer inden det endelige resultat, nemlig wallstickerne, kunne sættes op. I processen opfyldtes i særdeleshed deres mål med at eleverne skulle møde en kunstner. Under emnearbejdet kroppen, tog Sergei Sviatchenko billeder af forskellige materialer og installationer, han gik sammen med børnene og lyttede til deres arbejde. Billederne blev herefter klippet ud til billedforme, hvorefter børnene fik til opgave at udvælge to billedforme, som skulle fuldende deres portrætter. Sergei Sviatchenko var rundt til hver enkelt barn, vejledte og spurgte ind til valget af form og placering. Billederne som nu hænger på skolebiblioteket, blev nedfotograferet, omdannet i en 3D form og fotograferet igen til det endelige resultat: wallsticker-væggen. På skolebiblioteket blev der også lavet en følelsesvæg i forbindelse med emnet kroppen. Med inspiration i Sergei Sviatchenkos collage tog billedkunstlærer og skolebibliotekar Anette Elkjær en masse billeder af børnene i forskellige sindtilstande. Billederne blev klippet ud, med det formål, at de skulle danne nye billeder, med nye ansigtsudtryk. Tanken var at væggen skulle lægge til grund for samtaler om ansigtsudtryk og væremåder. En del af Wallstickervæggen placeret på gangen foran skolebiblioteket

20 Bøgeskovskolen Efter startseminariet for projektet i september skulle de fire deltagere sælge projektet til de resterende fire faglærere i det kreative fagudvalg. Det er vigtigt at alle parter får et ejerskab til et sådant projekt fra starten, for at det skal kunne forankres på en skole. Desværre var ressourcerne ikke til at alle kunne deltage på startseminariet, siger skolebibliotekar Hanne Jørgensen. Hun påpeger især vigtigheden af ledelsens deltagelse og engagement både på møder, evaluering og tildeling af tid for at det kreative fagudvalg kan fortsætte. Bøgeskovskolen tilknyttede billedkunstner og litograf Karin Olesen. Karin Olesen modtog årsplaner fra lærerne og bidrog med ideer til, hvordan emnerne kunne tænkes på en anden måde. Blandt andet planlagde hun i samarbejde med billedkunstlærerne en hel dag under temaet skrammelkunst. Karin Olesen ankom med bilen fyldt med gammelt ragelse og ting, man umiddelbart ikke forbandt med kunst. Børnene bogstaveligtalt flåede kasserne op og var allerede i gang med de store skulpturer. Billedkunstlærerne påpegede her behovet for en stram lærerstyring, samtidig med at de anerkendte elevernes mange ressourcer og kompetencer. Det kreative fagudvalg aftalte desuden individuelle vejledningsmøder med kunstneren Karin Olesen. For nogle faglærere var dette en stor øjenåbner og et spørgsmål om at turde springe ud i de vilde forslag, kunstneren kom med. Også skolebiblioteksteamets tanker om skolebiblioteket blev vendt på hovedet. Skolebiblioteket blev omdannet til en boglabyrint med hjælp fra kunstnergruppen Carte Blanche. Længst inde i labyrinten finder man en fortællestol, og på sin vej kan man selv danne sig en historie ud af alle de åbne bøger, som hænger på Alt muligt forskelligt materiale blev brugt, da eleverne skulle lave skrammelkunst

21 træplader. 5. årgang lavede en udstilling af skrammelkunst lavet i samarbejde med kunstneren. Et sidste bidrag til de uformelle læringsmiljøer var et område med konkurrencer om årstidens grønsager, lavet i samarbejde med hjemkundskabslæreren. Skolebiblioteket emmer i den grad af liv, som tiltrækkes faglærerne. Vi laver til næste skoleår et årshjul, så alle faglærere kan skrive emner på, på den måde kan vi være på forkant med materialer og være opsøgende i forhold til vejledning, siger skolebibliotekar Hanne Mikkelsen om skolebibliotekets tanker om fremtiden. Vores tanke er, at vi for fremtiden skal være orienteret mod kollegavejledning, frem for at sidde afventende som et servicerende organ, vi bevæger os i retning af et pædagogisk læringscenter. Bøgeskovskolen lavede i samarbejde med skolebiblioteket desuden en omfattende temauge Kina, hvor alle de praktisk-musiske fag indgik, ikke som fag, men som et tværfagligt forløb. I musiklokalet blev der akkompagneret til en Peking-opera og hørt forskelligt kinesisk musik Der skulle selvfølgelig også gøres et forsøg på at lave den kinesiske mur, her med ispinde

22 Lindehøjskolen Lindehøjskolen etablerede et kreativt fagudvalg med faglærerrepræsentanter fra billedkunst, håndarbejde, sløjd og musik samt to skolebibliotekarer, hvoraf den ene var tovholder på projektet. Allerede inden kunstneren blev tilknyttet gjorde udvalget sig tanker om, hvordan der kunne etableres uformelle læringsmiljøer og hvor. Tanken var, at skolebiblioteket skulle ommøbleres, så der blev skabt flere mindre rum. Også datalokalet skulle inddrages og tænkes ind i en ny sammenhæng. Forhåbentlig kunne kunstner Mette Jørgensen, som er billedkunster og desuden underviser i faget håndværk og design på Blågård Seminarium, bidrage med ideer og inspiration. Hun deltog i en fælles inspirationsdag, som faglærerne i det kreative fagudvalg havde indkaldt til. De havde mulighed for at afholde en sådan dag, idet skolen arbejdede efter fleksible skemaer, der jævnligt blev brudt op og gendannet efter nye principper. I hele projektperioden har dette været en kæmpe fordel, idet man på den måde kunne lave hele dage, hvor der blev arbejdet i de kreative fag, uden at skulle inddrage en emneuge. Mette Jørgensen var utrolig inspirerende og så mulighederne i, hvad der for os var daglige ting, siger skolebibliotekar Stig Bergmann. Han fortæller om den store globus med højdeforskelle, som står på skolebiblioteket. Globussens form blev netop inspirationskilden for kunstner Mette Jørgensen. Mobilen skulle stabiliseres med de stribede pucke lavet af ædeltræ, og efterfølgende hænges op på skolebiblioteket. Skolebiblioteket havde investeret i en globus, som allerede var en kilde til forundring hos eleverne

23 I samarbejde med det kreative fagudvalg og skolebiblioteksteamet udviklede Mette ideer til flere undervisningsforløb i fagene sløjd, håndarbejde og billedkunst, med Cirklen som omdrejningspunkt. Produkterne fra undervisningsforløbene skulle bidrage til de uformelle læringsmiljøer, som efterfølgende blev etableret på skolebiblioteket. En mobile udsmykket med farverige stofcirkler produceret i håndarbejdstimerne og stribede pucke lavet af ædeltræ i sløjdtimerne blev hængt op. Hele den faglige bogsamling blev flyttet ind i datalokalet, som samtidig fik lavet mindre computerøer. Dette skabte plads til to indkøbte læsehemse, hvor der nedenunder kunne sidde endnu flere børn på de træstubbe, der var blevet afbarket i billedkunst og syet nye filtpuder til. Omdrejningspunktet for dette miljø var et interaktivt fjernsyn, som skulle fungere som fremviser af blandt andet elevprodukter. Modsat læsehemsene var der også et behov for at etablere et ungdomsmiljø, på den måde blev alle børn tilgodeset på skolebiblioteket. I det hele taget bar skolebiblioteket mere og mere præg af en kunstners indflydelse, men også de praktisk-musiske fag havde fået en plads på skolebiblioteket, hvilket indbød faglærerne til at spørge skolebibliotekarerne til råds og vejledning. Før i tiden vejledte vi fortrinsvis dansklærerne, men flere praktisk-musiske faglærere får øjnene op for, at vi kan bidrage positivt til deres undervisningsplanlægning, siger Stig Bergmann. To piger fra 5. årgang er i gang med at afbarke stubbe, der med filtpuder skulle udgøre stole under læsehemsene på skolebiblioteket

24 Kirsebærhavens Skole Hver dag er et eventyr havde helt fra projektets start været Kirsebærhavens Skoles motto, mest af alt fordi den lokale projektgruppe ville give børnene, som kommer fra familier af anden etnisk herkomst, en stor kulturel oplevelse gennem mødet med kunstner Rasmus Danø, som må betegnes som multikunstner, han har rødder i blandt andet billedkunsten og musikken. Rasmus Danø har deltaget i både forberedelses-, planlægnings-, gennemførelsesog evalueringsfasen, hvilket har betydet, at han har haft sin næsten daglige gang på skolen, så både børnene og faglærerne fik et nært forhold til ham. For det kreative fagudvalg har det betydet en aktiv sparring om fagenes målsætning i forberedelsen af emneugen om eventyr. Planlægningen af undervisningen er foregået ud fra det pædagogisk- didaktiske redskab KIE. (KIE modellen: det Kreative rum, det Innovative rum, det Entreprenante rum, se ). Tovholder Ole Occo Christensen påpeger også vigtigheden af, at projektet når ud i lokalmiljøet. Kirsebærhavens skolebibliotek er et fælles bibliotek med Vigerslev Bibliotek, og det uformelle læringsmiljø, som er blevet etableret på biblioteket taler ikke bare til skolens elever, men også til folkebibliotekets brugere. Det uformelle læringsmiljø er en vidensbrønd, et interaktivt fjernsyn omgivet af en arena. Skolebiblioteksteamet er gatekeepere for platformen og udvælger, hvad Rasmus Danø er ved at lægge sidste hånd på et af de mange vægophæng, der nu pryder mellemtrinnets gang

25 der skal vises. Efter afviklingen af emneugen Aladin og den vidunderlige lampe lavet som decoupage- hver dag er et eventyr, er flere elever blevet inspireret af alle de fine produktioner, der vises på skærmen, og vil gerne have deres egne mobiloptagelser til at ligge på interfacet. Produktionerne var et holds optagelser og billeder af resten af 4., 5. og 6. årgangs værksteder. Børnene havde selv redigeret, indtalt voice-over og indlagt musik til de mindre produktioner. Vi synes ham her passede så godt til lyden af en sav i træ, siger en af drengene. Ham her var Bob Dylan, fortæller sløjdlærer Erik Christensen med et smil på læben. Han fortæller videre om, hvordan børn, der fagfagligt har det svært, blomstrer op og bidrager positivt til undervisningen, hvordan andre børn spørger dem til råds, hvordan deres selvværdfølelse vokser. Netop faghæfte 47 Elevernes alsidige udvikling har været meget i fokus på Kirsebærhavens Skole. Det lægger meget godt i tråd med Undervisningsminister Tina Nedergaards udtalelse, da politikere, billedkunstlærere og kunstnere var samlet for at drøfte det danske skolesystems undervisning i billedforståelse og billedkunst onsdag d. 21. april 2010: Vi skal have en folkeskole og en ungdomssektor, hvor børn og unge får udviklet deres evner til at finde kreative løsninger på problemstillinger og får en lang række faglige færdigheder og kompetencer både kreative og boglige. Fagfaglighed er intet bevendt, hvis man ikke har kreativiteten. Under besøget fornemmede man tydeligt børnenes nysgerrighed, lyst til læring og ikke mindst deres evne til at samarbejde på tværs af klasserne. Figurer fra den Nordiske Mytologi blev savet, malet og opsat på masonitplader, så der opstod en 3D-effekt

26 Den hemmelige fortællerstol inderst i boglabyrinten på Bøgeskovskolen. Kommunernes Skolebiblioteksforening Åboulevard 5, 2. th., 1635 København V Tlf Børn & Unge Skole & Kultur Politik & Faglighed Læring & Forskning Litteratur & Teknologi Udvikling & Tendenser Pædagogik & Evaluering Internationalisering & Formidling Layout: Tina Bligaard, Glumsø Bogtrykkeri A/S, 2011

Evalueringsrapport. Projekt Skolebiblioteket og praktisk-musiske fag. Susanne Hvitved. Projekt skolebiblioteket og praktisk-musiske fag

Evalueringsrapport. Projekt Skolebiblioteket og praktisk-musiske fag. Susanne Hvitved. Projekt skolebiblioteket og praktisk-musiske fag Evalueringsrapport Projekt Skolebiblioteket og praktisk-musiske fag Susanne Hvitved Indholdsfortegnelse side Beskrivelse 3 Formål Målsætninger Succeskriterier Målgruppe Strategi / metoder Hovedaktiviteter

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang.

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang. Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Ny drejebog for indskolingen. Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB

Ny drejebog for indskolingen. Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB Ny drejebog for indskolingen Peter Mikkelsen og Dorrit Christensen. CESOB Målet med projekt Den Røde Tråd 1. At udvikle et fælles fagligt fundament for resiliens fremmende læringsmiljøer 2. At det fælles

Læs mere

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15

Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af de praktisk musiske fag 2014/15 Evaluering af faget Håndværk 3.-5. kl. 2014-15 De fysiske forhold. Undervisningen i 3.-5. klasse dækker fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd. Vi er de

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING

MIT MI BA T B RNS LÆR LÆRING MIT BARNS LÆRING hvordan kan jeg via skolebestyrelsen sikre god læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 Velkommen i skolebestyrelsen Skolebestyrelsesmedlemmerne har et stort og vigtigt

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

LÆRING FRA LÆRER TIL LÆRER

LÆRING FRA LÆRER TIL LÆRER LÆRING FRA LÆRER TIL LÆRER kan skolebiblioteket være nøglen til kollegavejledning?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Mød fremtidens krav Tidens pædagogiske udfordringer og kravene

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning

Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Guide til ledelse af arbejdet med læringsmålstyret undervisning Når en skoles medarbejdere skal udvikle læringsmålstyret undervisning, har ledelsen stor betydning. Det gælder især den del af ledelsen,

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13

Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 Information om den nye struktur i indskolingen 2012-13 På Grønvangskolen har vi fra skoleåret 2011-12 indført en ny organisering med 3 aldersblandede stamspor med elever fra 0.-2. årgang. Formålet med

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag

KOM IND - KOM UD - KOM I GANG. Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag KOM IND - KOM UD - KOM I GANG Få et spændende samarbejde med en lokal virksomhed om de tekniske og naturvidenskabelige fag SAMARBEJDSMODEL Periode Forløb Beskrivelse 1. uge (muligvis i foregående skoleår)

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

BIBIT. Læringskulturen i en medialiseret skole med fokus på elevdreven innovation HOVEDRAPPORT

BIBIT. Læringskulturen i en medialiseret skole med fokus på elevdreven innovation HOVEDRAPPORT BIBIT Læringskulturen i en medialiseret skole med fokus på elevdreven innovation HOVEDRAPPORT Karl Aage Baarstrøm Silkeborg 14 Det er en anden måde at være i skole på. I stedet for at sidde ned på en stol,

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere