Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!"

Transkript

1 Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales fra Dansk Socialrådgiverforening. Det ligger i sagens natur at jo flere sager jo sværere er det at efterleve de retsmæssige krav om udarbejdelse af handleplaner jf. Servicelovens 141. Måske endnu vigtigere bliver det vigtigere at følge op på sagerne med justering af støtteindsatsen i takt med, at borgerens behov ændrer sig grundet en kvalificeret indsats og støtte. For få administrative ressourcer kan i forhold til bevillinger vise sig at blive en for dyr prioritering for kommunen, uden at det giver den ønskede værdi for borgerne, der ikke kan profitere af, at deres bevilling ikke justeres. Med en omsætning på mellem 100 og 200 millioner kr. i Sundhed og Handicap skal opmærksomheden øges på den bevilligende del med en styrkelse af denne dels kompetencer og rolle i BUM, således, at det ikke er leverandørerne, der bestemmer serviceniveauet. Dette oplæg lægger derfor op til en styrkelse af bevillingsniveauet indenfor det specialiserede socialområde, hvor Sundhed og Handicap må erkende, at størrelsen i sagsstammen har bevirket, at der er mangler i forhold til handleplaner. Sundhed og Handicap har gennemgået den aktuelle situation med det finansielle pres på møde i det strategiske MED-udvalg i januar. Efterfølgende er udkast til strategi gennemgået på sekretariatetsmøde den 4. februar for til slut at blive gennemgået i de enkelte teams og dette nærværende udkast er drøftet på institutionsledermøde den 15. februar. Oplægget er- eller vil efterfølgende blive behandlet i de respektive MED-udvalg. Handicap og Psykiatriteamet Den 8. februar er sagsbehandlerne i handicap og psykiatriteamet blevet involveret i at finde løsninger på at reducere udgifterne på handicap og psykiatriområdet, hvor de har foreslået en styrkelse af sagsbehandlingen med samtidig konkrete planer for sagsgennemgang på udvalgte områder. Efterfølgende går forslagene blandt andet på at ansætte eller omplacere en bostøttemedarbejder til en flyver som alternativ til lidt mere akutte bevillinger på 85 området (specialpædagogisk støtte) samt 99 (støtte- kontaktperson) til at understøtte arbejdet/strategien vedrørende Forsorgshjem. Således vil fagsekretariatet være med til at aflaste udfører leddet, som p.t. påtager sig disse ekstraopgaver i en i forvejen meget presset hverdag. Proces plan I marts/april 2013 konkretiseres i samarbejde med TR, MED-udvalg og aftaleholdere opgaver omkring en gennemgående sagsrevision på følgende områder: Gennem et tæt samarbejde med BUR og Arbejdsmarkedsområdet (Undervisning) opstilles alternative ungdomsuddannelser under EGU/produktionsskolen/CAI for unge, der tidligere er henvist til STU i Sundhed og Handicap fra BUR og Arbejdsmarkedsområdet. 1

2 Fortsat opsøgende indsats med alternativer hos borgere, der har taget ophold i forsorgshjem Støtte til vedligeholdelse og udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 hos borgere i eget hjem såvel på handicapområdet som psykiatriområdet. Der lægges samtidig op til en reduktion i antallet af brugere og fremtidig tidsbestemte bevillinger med tættere opfølgning på sagerne. I forlængelse af pensionsreformen at indgå et tæt samarbejde med Arbejdsmarkedsområdet, med det formål at udarbejde en nærmere definition af arbejdsområderne for sociale mentorer, LAB-loven 78 og støttekontakt-personer, 85, for dermed at mindske tilgangen til sidstnævnte, der er væsentligt mere omkostningstunge. Der lægges op til en reduktion af antallet af brugere samt omfang af bevillinger til beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud efter Servicelovens 103 og 104 på såvel handicap som psykiatriområdet. I forbindelse med reduktion af individuelt bevilgede 85, 103 og 104 ydelser, lægges der op til mere åbne væresteder hvortil der ikke kræves visitation/bevilling, og i funktioner hvor frivillige kan indgå i aktiviteterne. Der lægges op til en tæt opfølgning af sagerne indenfor midlertidige anbringelser efter Servicelovens 107 for at belyse handleplaner og mulig for at hjemtage borgerne eller ændre deres tilbud. BPA ordninger gennemgås med henblik på serviceniveau og lovhjemmel til ordningen. I april udarbejdes kommissorium til 2 taskforcegrupper. I april 2013 etableres taskforcegrupper til ovenstående opgaver på såvel handicap som psykiatri bestående af personaler fra såvel aftaleområder som fagsekretariat. Der ansættes 2 sagsbehandlere på fuld tid, hvor den ene finansieres af direktionens udviklingspulje i det første år. Frem til 4. kvartal 2013 foretages gennemgribende sagsrevision med ændringer i handleplaner/udarbejdelse af handleplaner. I 1. kvartal 2014 implementeres de opnåede ændringer. I 2. kvartal 2014 vurderes behovet for fremtidig normering til sagsbehandling. Med udgangspunkt i regnskab 2012 og med forventet effekt af ovenstående indsats forventes følgende mål at kunne hentes: Konto 330 ungdomsuddannelser en reduktion i udgifterne på 1 million kr. opnået ved at ændre STU forløb for unge fra BUR og Arbejdsmarkedsområdet, der er havnet uhensigtsmæssigt her. Konto 532 BPA ordninger en reduktion på 1 million kr. - betinget af et ændret serviceniveau. Konto 533, 550, 552, 558 og 559 (bostøtte, botilbud og dagtilbud) til sammen en reduktion på 1 million kr. - betinget i et ændret serviceniveau på konto 533 og en tættere opfølgning på handleplanerne i forhold til kontiene 550, 552, 558 og 559. Kontiene 542, 544, og 545 (færre døgnanbringelser på forsorgshjem og på misbrugsområderne) en reduktion på 1 million kr. (Obs! Forsorgshjemssagerne er langt nede i forvejen, 2

3 og kommunen kun har 50 % udgift resten betaler staten). Der bør i øvrigt sættes en undersøgelse i gang om Lundens kompetencer kunne udnyttes bedre af BUR i takt med, at Odense Kommune hjemtager deres aflastningsbrugere? Hjælpemiddelteamet og depotet På hjælpemiddelområdet har man vist, at en styrkelse af bemandingen i depotet netop har ført til en effektiv varetagelse af hjælpemiddelområdet. Området er dog samtidig presset grundet FMK s strategier om træning/hjælpemidler frem for hjemmehjælp, hvilket fører til hjælpemiddeldepotets involvering i sager om velfærdsteknologi. I udarbejdet strateginotat gennemgået på sekretariatsmødet den 4. februar fremgår det, at der skal sættes fokus på nødkald og eftersyn af lifte. Procesplan I marts 2013 konkretiseres i samarbejde med TR, MED-udvalg og teamleder opgaver (kommissorium) omkring en gennemgående sagsrevision af alle sager om nødkald og mulighederne for at organisere eftersyn af lifte in house. I 2. kvartal 2013 nedsættes en taskforce bestående af teamleder, en repræsentant fra depotet og en repræsentant fra terapeutteamet. I maj 2013 ansættes en vikar foreløbigt 1 år til sagsrevision omkring nødkald og støtte i øvrigt til hjælpemiddelteamet. Frem til 3. kvartal 2013 udarbejdes en business case, der har til formål at påvise hvorvidt det kan betale sig for FMK at hjemtage eftersyn af lifte og til belysning af, hvilke kompetencer der skal til for at løse opgaven selv. I 3. kvartal 2013 planlægges kompetenceudvikling af personale på depotet, opsigelse af aftaler og ansættelse af reparatør til lifte. Fra 2. til 4. kvartal foretages sagsrevision af relevante sager især med fokus på nødkald men også i andre relevante sager med ændrede bevillinger som effektueres senest januar Konto 535 yderligere effektiviseringer begrundet i sagsrevision omkring nødkald og hjemtagelse af opgaver omkring lifte en reduktion på kr. Sundhedsområdet Sundhedsområdet er generelt presset grundet effektiviseringer og behandlingsgarantier på sygehus behandling. Hvis sundhedsområdet skal reduceres vil det betyde serviceforringelser på én eller flere af nedenstående områder: Den Kommunale Sundhedstjeneste hvor et faldende børnetal gennem de sidste par år er blevet omsat til serviceforbedringer i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse (forebyggelse af fedme hos børn og særlig indsats i forhold til udsatte målgrupper blandt børn) hvilket er i tråd med FMK s Sundhedspolitik , Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker samt strategier om etablering af det nære sundhedsvæsen. 3

4 Frivillighedsområdet hvor FMK har et godt bevillingsniveau som passer godt i tråd med det, som kommunen har sat sig for i forhold til den aktive borger. Samarbejde med praktiserende læger, hvor FMK har et forholdsvist højt serviceniveau i forhold til honorering af praktiserende læger. Færdigbehandlede patienter som unødvendigt ligger på sygehuset. Opgaven med hjemtagelsen af færdigbehandlede patienter ligger dog i Pleje og Omsorg og er et fokusområde i aftalerne for I forhold til Alkohol området bør FMK sætte fokus på mulige besparelse ved at opruste forebyggelses- og behandlingsindsatsen i kommunen, med henvisning til de meget store afledte udgifter på grund af alkoholmisbrug og afhængighed. Den forebyggende indsats foreslås styrket gennem undervisning af frontpersonale i alle kommunens afdelinger. Finansiering til mere forebyggelse og behandling kan evt. findes ved en bevidst politisk prioritering eller gennem færre udgifter og medfinansiering i sundhedsområdet og færre udgifter i BUR og arbejdsmarkedsområdet. Alt efter hvilke områder man vælger at sænke serviceniveauet på eller hvis man vælger en incitamentsstruktur, der gør, at Pleje og Omsorg kan hjemtage færdigbehandlede patienter vil der på konto 4 og konto 599 reduceres med udgifter til 1 million. Kr.: Indførelse af en incitamentsstruktur, hvor Pleje og Omsorg finansiere udgiften, hvis patienter, der er færdigbehandlede, ikke hjemtages kr. årligt. Nedskrivning af budgettet til Den Kommunale Tandpleje med kr. grundet ophør af fritvalgsordning for de 0-15 årige. En effektivisering af frivillighedsområdet med en forbedret koordinering mellem det frivillige sociale område og Folkeoplysningsområdet med én samlet frivillighedspolitik kan udmøntes i en reduceret udgift på kr. Udgifterne til Den Kommunale Sundhedstjeneste kan med udgangspunkt i et faldende børnetal reduceres i takt med ændrede kvalitetsstandarder i forhold til områdets sundhedsfremmende og forebyggende indsatser dette kræver en involvering af aftaleområdet og en politisk stillingtagen til de vedtagne kvalitetsstandarder på området som eksempelvis projekt Ka du knuse kilo, cutter børn, forebyggelse af fedme hos 3 årige og ergoterapi til børn potentiales størrelse vil derfor afhænge af en politiske stillingtagen men kan eksempelvis være kr. svarende til én stilling. En styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor alkoholmisbrug kunne vise sig ved effektiviseringsgevinster på arbejdsmarkedsområdet eller BUR. Ovenstående forslag er gennemgået med institutionsledergruppen i Sundhed og Handicap den 15. februar og fremsendes til de respektive strategiske MED-udvalg. Under behandlingen af sagen på institutionsledermødet den 15. februar kom det i øvrigt frem, at Solskrænten samt Psykiatri og Misbrug havde behandlet den forventede besparelse for 2014 på deres MED udvalg, hvor der var kommet forslag for kr.. Efterfølgende har Bo og Aktiv meldt tilbage fra deres MED-udvalg, at de kan hente et potentiale på kr. potentialer på kr. som medtages under de 4,5 millioner kr., der skal findes på det sociale område På lignende måde er Den Kommunale Tandpleje fremkommet med forslag svarende til kr. (fritvalgsordningen) som er medtaget under sundhedsområdet. 4

5 Oplægget afspejler fagsekretariatets grundholdning om at satse på kompetent personale, som kan omsætte omverdenens og Kommunalbestyrelsens ændrede krav til den daglige drift, og det eksisterende serviceniveau. Personalet er i forvejen presset og det er ganske vist, at vi ikke opnår de ønskede ændringer med et personale, der bliver sygemeldt med stress. Derfor er udgangspunktet en opnormering i sekretariatet i 2013 på 2 sagsbehandlere på handicap og psykiatriområdet og 1 sagsbehandler på terapeutområdet med en efterfølgende styrkelse af depotet. Samtidig med en bevarelse af sekretariatets frivillighedskoordinator. Opnormeringerne i sekretariat finansieres af sekretariatet dog hjulpet af ét årsværk fra direktionens udviklingspulje! Sagen rejses i marts 2013 i direktionen. Det skal især bemærkes, at ovenstående potentialer betinger, at det reviderede basisbudget udarbejdes således at, de påpegede potentialer ikke ved en fejl forsøges hentet 2 gange og at basisbudgettet revideres i forhold til mangler eksempelvis i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi, STU og medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Det skal også til sidst bemærkes, at ovenstående på grund af tidspres endnu ikke har været diskuteret i fagsekretariatets lederteam. Sten Dokkedahl Sundheds og Handicapchef

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Besvarelser i forhold til tendenser og behov

Besvarelser i forhold til tendenser og behov Besvarelser i forhold til tendenser og behov Forventet behov for pladser udenfor Det samlede forventet behov kommunens eget regi Dagtilbud Døgntilbud Dagtilbud Døgntilbud 1. Voksne med sindslidelser 0

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere