KAPITEL 15. Chefsvirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 15. Chefsvirke"

Transkript

1 KAPITEL 15 Chefsvirke Chefsvirke er ikke umiddelbart forståeligt som begreb. Som chef skal man kunne meget forskelligt. Man er leder med, hvad del indebærer. Man skal være fagligt kompetent, kunne skabe fællesskabsfølelse og vise personlig interesse for sine soldaters ve og vel. Men ikke mindst - som militær chef skal man kunne lide mennesker. ~ Hvad er så forfatterkollegiets holdninger og erfaringer vedrørende ledelse efter et halvt århundrede? I 50'eme diskuteredes ledelse som sådan ikke særligt. Det indgik ikke som selvstændigt fag i undervisningen på hærens skoler, og i del civile samfund eksisterede ledelsesrådgivning og -konsulenter overhovedet ikke. Her såvel som i hæren fortsatte man, som man altid havde gjort, med de nedarvede og allerede indarbejdede holdninger og rutiner. Man havde et grund- lag, der - på godt og ondt ~ baseredes på opdragelsen hjemmefra. I 60'eme trængte nye tanker om ledelse sig for alvor ud fra teoretikeres og forskeres lønkamre. Hæren påbegyndte ligesom søværnet en række undersøgelser, der som foran beskrevet satte en udvikling i gang på del ledelsesmæssige og pædagogiske område. Og i del civile samfund begyndte man at beskæftige sig med opdukkende managementteorier og ledelsesrådgivning. En mængde nye ord og begreber så som døgnfluer dagens lys. Man kan fa en mistanke om, at mange af de nye begreber havde deres oprindelse i, at diverse konsulenter og firmaer skulle vise, at de var med på del seneste nye på området og derved kunne skaffe sig flere kunder. Men gik man til kernen i mange af disse modeord og -begreber, viste del sig ofte at være gammel vin på nye flasker. I de tinge ar som officer er der tale om at være leder, indtil man gennem avancement kommer til at bestride stillinger som chef. Det afgørende i denne sammenhæng er, at der er tale om lederskab, så længe man kan lære hver enkelt af sine soldater at kende. Efterhånden som man avancerer, og man ikke længere kan lære hver enkelt inden for sit ansvarsområde at kende personligt, bliver ledelse til styring af ressourcer, af hvilke personellet er 209

2 Del 5. Ledelsesbegreber '-1 den vigtigste. Når man ikke længere er i stand til at lære hver enkelt soldat at kende, får begrebet synlig ledelse en and en, men fortsat vigtig betydning. Chefsbegrebet I hæren har man haft og har stadig sine nøgleord og -begreber. Man taler f.eks. om chefsvirke, uden det er muligt umiddelbart at definere, hvad dette begreb indeholder. Man kan, som et forsøg på at nærme sig begrebet chefsvirke, henvise til, at i historisk tid har det militære system - som afløser for de oprindelige tvekampe, if. Uffe hin Spage - opereret i enheder som hellenernes taxis og falanks, romernes legioner og manipler, senere tiders regimenter og korps osv. Man kan, om man vil, gå endnu længere tilbage, til Moses if. 2. Mose- bog 18.25, hvorom del hedder: Og Moses udvalgte dygtige mænd af hele Israel og gjorde dem til Øverster over Folket, til Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti. Formålet med opstilling og uddannelse af militære styrker har altid været at skabe enheder, der er i stand til at kæmpe - og sejre. Basis i hæren er enheden - den effektive enhed! ~ Enheden omfatter her fra ca. otte til ti soldater til omkring de hundrede. I managementsproget fra primærgruppe til en større gruppe, hvor alle i det daglige kender hinanden og kan se hinanden i øjnene. Ikke at forveksle med den gruppe, der dannes for at udføre et gruppearbejde, som det kendes fra dagens skoleverden. Et gruppearbejde, der i denne sammenhæng har til formål at gøre hver enkelt elev mere vidende. Ikke et gruppearbejde, der skal resultere i skabelsen af et sammenarbejdet hold, der kan løfte en opgave i fællesskab. Den kan heller ikke sammenlignes med projektgrupper, som de kendes bl.a. i erhvervslivet. Her sammensætter man en gruppe, så forskellige kompetencer er repræsenteret med henblik på at opnå det optimale arbejdsresultat. Et resultat præget af, at der skal tages hensyn til koordinering og integration af flere forskellige synspunkter og fagområder...,...i 210

3 Hvad gjorde vi så? ', } I Skal den militære gruppe sammenlignes med effektive grupper kendt fra det civile liv, kan man vende blikket mod sportsverdenen. Ingen tror for alvor, at for eksempel et fodboldhold kan vinde et mesterskab ved at samle nogle tilfældige spillere, fortælle dem, at de nu udgør et hold og med det samme indsætte dem til at erobre en pokal. Nok kan de spille fodbold, men de kan ikke spille sammen. Det skal der træning til. En chef for et kompagni, en eskadron eller et batten modtager et hold unge mænd og/eller kvinder uden forudgående kendskab til hinanden, med forskellige uddannelser og erfaringer, med forskellig social baggrund, fra forskellige geografiske områder af landet og med vidt forskellige holdninger og meninger. Ud af denne flok på mere end 100 soldater skal chefen sammen med et antal officerer og befalingsmænd, der som regel heller ikke kender hinanden, tilvejebringe en effektivt virkende enhed, som han eller hun i givet raid skal kunne gå i krig med. Det kræver, at chefen må søge at lære hver enkelt at kende, kende vedkommendes styrker og svagheder, vide hvem man kan sætte sammen til at løse hvilke opgaver, hvem man kan stole på, og hvem man skal tage særligt hensyn til. Chef en skal kort og godt tage mennesket alvorligt og behandle hver enkelt ud fra dennes forudsætninger. Og så er den gamle læresætning: Først hestene, så mandskabet og til sidst officererne!, fortsat gældende, selvom hestene er blevet erstattet af køretøjer og maskiner. Hvad gjorde vi så? ~ I det følgende er anført en række personlige eksempler, der, sammen med såvel personelpleje og traditioner som skabelse af korpsånd, alt sammen er noget, der indgår i chefsvirket. Og de omfatter eksempler på både usynlig ledelse og situationsbestemt ledelse. 211,..)

4 De/5. Ledelsesbegreber I - Til mange af eksemplerne vil man umiddelbart sige:»naturligvis, hvad ellers?«. Til andre maske:»jamen, det er da elementært, sådan gør vi også hos os!«. Eller:»Det er da bare almindelig god opførsel!«. Kernen er omsorgen for den enkelte og dennes nærmest; pårørende. Om eksemplerne afslører markante forskelle på grundlaget for ledelse, der i 50'erne og 60'erne fortrinsvis baseredes på paragrafferne i Militær Straffelov.. og som derefter gradvist til forsvarets ledelsesprincipper som grund- lag, er det op til en nærmere analyse at afgøre. Tiden som ung officer i 1950'erne En premierløjtnant, næstkommanderende i en underafdeling, stod en morgen endnu på stillepladsen, da soldaterne var afgået i hold til daglig tjeneste. En taxa kerte direkte ind på pladsen og ud styrtede en af de menige, betalte for taxaen og meldte sig - for sent - til tjeneste hos premierløjtnanten H an blev sendt direkte ind for at klæde om og dernæst melde sig til sit hold. Egentlig skulle han have haft et disciplinarmiddel for for silde møde, men premierløjtnanten skønnede, at soldaten havde vist vilje til hurtigst muligt at komme frem til tjeneste, så taxaregningen måtte være disciplinarmiddel nok. Chefer for underafdelinger i 1960'eme En af forfatterne oplevede at have en indkaldt med tilsynsværge. Samarbejdet med tilsynsværgen gik fortræffeligt, og soldaten opførte sig upåklageligt, indtil der indtraf to ting nogenlunde samtidigt. Underafdelingen udtog de værnepligtige, der skulle på sergentskole. Den straffede havde åbenbart haft en forventning om at blive udtaget og havde udtrykt ønske om det. Det blev ikke tilfældet. Hvad der er årsag eller virkning vides ikke, men samtidigt mistede han sine kammeraters tillid, fordi de mistænkte ham for at stjæle fra dem. Derefter gik det galt. Han udeblev fra tjeneste, begik ny kriminalitet og måtte hjemsendes. v En ung premierløjtnant havde ikke klaret sig så godt ved det første kompagni. Bataljonen besluttede, at han skulle have en ny chance med en erfaren kompagnichef ved et andet kompagni. Premierløjtnanten blev naturligvis neje kontrolleret af sin nye chef, der vidste, at han var ugift og boede alene i et ensomt beliggende hus. En dag meldte premierløjtnanten sig syg. Hvad var derfor mere naturligt, end at chefen tog ud til ham, hvor han fandt ham i gang med at arbejde på huset. Det varede ikke så længe, før den unge premierløjtnant fandt det nødvendigt at søge nye udfordringer. 212

5 Afdelingschefer i 1970'erne -l En værnepligtig sergent, der gjorde tjeneste meget langt fra familie og kæreste, fik problemer med kæresten. Han havde åbenbart tillid tit kompagnichefen, for han opsøgte ham på dennes private bopæl og fortalte om sine problemer med kæresten og usikkerhed om valg af uddannelse. Han fik gode råd, lånte chefens telefon i enrum for at tale med kæresten og fik klaret problemerne. Nogen tid senere under en øvelse oplevede chefen uventet at møde sergentens far. Denne takkede meget for de gode råd, som sønnen havde fulgt til glæde for alle. Afdelingschefer i 1970'eme Uddrag af manuskript til foredrag om»gelederfaringer«.. afholdt i»pædagogisk Psykologisk Forening for Forsvaret«af en tidligere afdelingschef i december 1982:».,) - ""..I Jeg har i al den tid, jeg har haft stampersonel, hovedsageligt kun haft gode erfaringer med dette personel. Jeg kan vel bedst karakterisere, hvorledes jeg opfattede stampersonellet ved at beskrive den måde, jeg modtog befalingsmænd, som havde været tjenestegørende ved værnepligtsstyrken, og som derefter skulle til at forrette tjeneste ved stående enheder. Jeg sagde, næsten som en standard: Velkommen til afdelingen. De bør nu gøre Dem klart, at de kommer til stående styrke, hvor personellet adskiller sig fra værnepligtsstyrken derved, at det er frivilligt, men også gennemgående yngre. Mandskabet er derfor generelt ringere fysisk udviklet og det har en anden, måske ringere, skoleuddannelse, og dermed uddannelsesmæssig baggrund, end den man finder i værnepligtsstyrken.. Det er forhold, der helt kontant kan konstateres f.eks. ved regimentets idrætsdage, hvor værnepligtsstyrkens mandskab som de mere fysisk veludviklede, er i stand til at erobre stort set alle præmier. På samme måde kan man også konstatere, at tilrettelæggelsen af uddannelsen i værnepligtsstyrken må tage hensyn til, at det personel, man har dér, er bedre udrustet til uddannelsesmæssigt at modtage den lærdom - ikke mindst af teoretisk art - der skal til for at blive soldat. Til gengæld er de værnepligtige ikke frivillige på samme måde, som de kontraktansatte er, hvorfor forudsætninger, holdninger og opfattelser er væsensforskellige. Forskellen er, at i stående styrke kan man sige til hinanden: Det her er ikke noget for mig, jeg ønsker at blive løst fra min kontrakt, ligesom forsvaret på samme måde kan sige: Vi ophæver kontrakten med de varsler, der skal til. Det er en afgørende forskel, når man beskæftiger sig med værnepligtige og når man arbejder med stampersonel. "J

6 ., J Del 5. Ledelsesbegreber Jeg sagde også til de nyankomne befalingsmænd, at det var ganske udmærket, at man kunne snakke om tingene. Men det er helt sikkert, at der kun er een der bestemmer i sidste fase, og det er den befalingsmand, der har kommandoen. Det er hans ansvar, og det kan han ikke unddrage sig. Herved kommer jeg naturligt over til at tale om sergentgruppen. Her findes en vældig solid kadre af meget rutinerede og erfarne sergenter, oversergenter og seniorsergenter, som faktisk barer enhederne. Og fra samme manuskript:. J Den danske hær er en uddannelseshær. Vi er vænnet til at tænke i uddannelsesmæssige baner. Vi er ikke nær så operative som f.eks. flyvevåbnet eller søværnet. Vores tilværelse går med at uddanne personel. En officers karriere indtil chefsniveauet er således et langt uddannelsesforløb. Spørgsmålet er så, hvornår stopper denne skoling af den enkelte? Når en officer efter skiftende tjeneste i stab og geled skal være chef, er det ikke altid ham, der bestemmer, hvorledes tingene skal være i hans underafdeling eller i hans afdeling. Hvem gør så det? Det gør for det første stampersonellet, ikke mindst den gode, solide og erfarne kadre af stamsergenter. Konstablerne kan deres job, og stamsergenterne ved helt nøjagtigt, hvorledes man plejer at gere. Derudover er der officerer, som har været der i noget længere tid end chefen, og de skal nok sige at sådan ger man her. Når der så kommer en ny chef, der føler, at nu skal han prøves, vil han lytte til, hvad erfarne mennesker siger. Han vil prøve at finde ud at, hvorledes de forskellige rutiner køres i hans enhed. Og han vil meget forsigtigt efterhånden prøve at danne sig en mening om, hvordan tingene hænger sammen i den enhed, som han nu er blevet chef for. Der vil da let gå mellem et og halvandet år, før han er helt dus med alle forskellige aspekter i sin enhed. Herefter vil kan han så begynde at sige: Nu vil jeg præge enheden - nu vil jeg have at sådan skal det være. Men når der er gået halvandet år, vil der formodentlig stå i en grøn personelbefaling, at nu skal han igen på skole eller i stab - eller han har måske vidst det allerede. I alle tilfælde ved han, at nu har han højst tre måneder eller et halvt år tilbage. Hvor meget sætter man i værk med henblik på at lave noget om i en stående styrke, når man ved, at om føje tid kommer der en afløser, der måske har helt andre synspunkter. Næ - så lader man det køre også den tid ud, og der er faktisk ikke sket noget som helst. Man har ikke haft lejlighed til at udøve chefsvirke, at prøve at fa mekanikken til at spille bedst muligt med det forhåndenværende personel. 214 v

7 Afdelingschefer i 1970'erne Jeg ved godt, at der findes andre chefstyper, der straks fra den første dag fastslår, at sådan skal det være. Og der findes også stående enheder, hvor sådanne chefer accepteres. Men for disse chefer er det måske meget godt, at de kun skal være ude i ca. to år. Endelig er de vilkår, der i dag bydes afdelingschefer i stående styrke heller ikke videre befordrende for udøvelse af chefsvirke. En artilleriafdelingschef er således brigadens artilleriofficer. Det vil sige, at han under øvelser i meget vid udstrækning er bundet til brigadens kommandostation, hvor han er brigadens rådgiver vedrørende tung ildstøtte. Ikke mindst som følge af mangel på kvalificerede afløsere, er han så bundet af denne virksomhed, at han kun lejlighedsvis kan besøge sine batterier og tale med sit mandskab. Det kan han i rolige perioder - og hvornår har man dem under en intensiv øvelsesvirksomhed i brigaderamme - og om natten. Og det er ikke det bedste tidspunkt at få føling med problemerne i sin afdeling. På samme måde er en bataljonschef ofte bundet stærkt op på sin førervirksomhed i en sådan grad, at det også her kan gå ud over chefsvirket. Alt dette trådte helt klart frem for mig, da jeg blev chef for en luftværnsafdeling. Her var min stab og jeg i øvrig fredsstyrke, medens mine batterier var i stående styrke i brigaderamme. Derved fik jeg lejlighed til at opleve at være chef i dette ords bredeste betydning. En dag lød det på vandrørene i luftværnsafdelingen, at en af de gode og velanskrevne konstabler var gået i en fartfælde og allerede havde betalt bøden herfor til politiet. Da forseelsen var hændt under en NATO-øvelse, kaldte afdelingschefen konstablen til sit kontor for at høre nærmere herom. Konstablen var ikke meget for at fortælle om begivenheden. Han havde kørt for hurtigt og havde betalt bøden. Sagen var for ham slut, og han ønskede ikke at have sit tjenestested inddraget. Han havde søgt om at komme på sergentskole og ville ikke have sine papirer - og derved muligheden for at komme på den ønskede uddannelse plettet som følge af en straffeattest. Et absolut forståeligt argument. Men sagen forholder sig anderledes, når der er tale om kørsel i et af militærets køretøjer. Konstablen var tjenstligt afgivet til øvelsesledelsen med henblik på at indgå med en personvogn i en pulje af køretøjer til rådighed ved kørsel med blandt andre allierede officerer. Omtalte forseelse fandt sted på en søndag. En NATO-officer skulle køres til en enhed og sagde, at det skulle ske hurtigt. Undervejs passerede man et vejarbejde - uden arbejdere, men med de sædvanlige skilte med 50 km hastighed. Det var helligdag, føret godt, vejen fri og kon- 215 ~

8 De/5. Ledelsesbegreber stablen ville gerne vise et højt serviceniveau ved at skynde sig. Han kørte for hurtigt, og ved vejarbejdets afslutning stod politiet og ventede på bilen som sammen med andre - civile biler, havde overskredet hastighedsgrænsen. Afdelingschefen bad om at få papirerne + kvitteringen for den betalte bøde, hvorefter han gik til regimentschefen i dennes egenskab af rettergangschef. Regimentet henvendte sig til politimesteren, påpegede procedurefejlen og bad om, at konstablen fik sin betalte bøde tilbage. Nu havde konstablen kørt for hurtigt, så han fik en bøde af regimentschefen. Men ved fastsættelsen af denne blev der taget hensyn til soldatens gode tjeneste og omstændighederne, hvorunder forseelsen blev begået. Bøden blev derfor nedsat væsentlig og konstablen blev en dygtig og kompetent sergent, der i dag er en meget velanskrevet civilleder i forsvaret. Oberster i 1980'erne og -90'erne Som chef skal man påtegne alle»forsvarets Personeludviklings- og Bedømmelses- skemaer( (FORPUBS) om officerer fra de underlagte enheder. En chef modtog på et tidspunkt fra en og samme enhed en række FORPUBS, som efter hans bedste overbevisning var stærkt overvurderede. Han fandt ud at, at den pågældende chef havde lovet sine officerer, at hvis de virkeligt lagde sig i selen, så ville han skrive meget fordelagtigt om dem alle. Han gjorde den pågældende chef opmærksom på det ukorrekte forhold og opfordrede ham til at ændre bedømmelserne. Det ville han ikke, og så blev chefen nødt til i meget kraftige vendinger at underkende ham. En officer var meter afvisende over for systemet, da hans chef meter tidligt i deres samarbejde skulle skrive den første FORPUBS om ham. Officeren sagde, at chefen kunne skrive lige, hvad han ville, det kunne ikke interessere ham. I den efterfølgende personelsamtale fortalte chefen ham, at han syntes, at officeren ville være meget velegnet som lærer på en af hærens skoler, og at chefen gerne ville arbejde på at få ham anvendt i denne tjeneste. Det var officeren ikke umiddelbart interesseret i, men efter at have haft lejlighed til at tænke over det, blev han meget ivrig, og han var meget aben og samarbejdsvillig, da chefen skulle skrive den næste FORPUBS om ham. Da havde de også haft lid til at komme ind på liver af hinanden. Han fik den ønskede tjeneste på den pågældende skole, og del blev både han og skolen meget glade for. På et tidspunkt opsagde et ret så stort antal konstabelelever ved et regiment deres kontrakt inden prøvetidens udløb. De pågældende stammede i vidt omfang fra lokalområdet. Fra kontakter i byen kom del over for chefen frem, at grunden 216

9 Oberster i 1980'erne og -90'erne -J J hertil var de»gamle«konstablers holdning og optrtæden overfor de»nye«. De blev skrtæmt og opsagde kontrakterne mens rid var. Regimentschefen tilkaldte formanden for den stedlige konstabelforening, der kunne se problemet og dermed konstabelgruppens ansvar i sagen. Problemet blev løst - uden om cirkulæresamarbejdsudvalget. Et problem, man kan stede på i det virkelige liv såvel inden som uden for forsvarets rækker, er spørgsmålet om enkelte medarbejderes alkoholforbrug. Som regimentschef må man tage håndfast fat i dette problem og sikre sig, at sagen ikke blot er noget man ved, men ikke taler om - og slet ikke fortæller foresatte chefer. Man vil jo nødigt hænge en kammerat ud. En regimentschef måtte kalde to majorer til samtale om for stort alkoholfor-brug. De to majorer tog sagen meget forskelligt. Den ene mente ikke, at han havde et problem, så enden på samtalen blev, at han skulle tale med sin læge herom. Tilbagemeldingen lød fra såvel major som læge, at den pågældende sagtens kunne styre sit alkoholforbrug, så der var egentlig ikke noget at tale om. Chefen måtte så have majoren til samtale nok en gang og der understrege, at selv om majoren personligt ikke mente at have et problem, måtte han se i øjnene, at der blandt de øvrige på kasernen blev talt om hans daglige forbrug af alkohol, og at chefen derfor forlangte, at han i denne sammenhæng tog hensyn til såvel regimentets som sit eget renomme. Det hjalp! Den anden major tog sagen her anderledes. Han erkendte problemet og tog det seriøst op. Desværre»faldt han i«senere, da han havde forladt regimentet og var flyttet til et nyt tjenestested. En i øvrigt velkvalificeret officer udviklede over en periode et alkoholproblem, som blev stadigt mere mærkbart. Inden det gik helt galt, tog han sig sammen og besluttede at gere noget ved det. Han opsøgte sin chef og meddelte ham, at han omgående ville stoppe drikkeriet og bad om støtte hertil. Det samme sagde han til sine kolleger. Han bragte sig selv under et moralsk pres, som viste sig at virke efter hensigten. Chefen sørgede for, at der altid var alkoholfri drikke til sammenkomster, receptioner m. v. - noget, der ikke altid havde været. Kollegerne respekterede den pågældendes beslutning og forsøgte ikke at lokke ham på afveje. Aktionen lykkedes... Til sidst et eksempel fra Falklandsøerne, der med få ord viser, at kernen i chefsbegrebet er universelt - i hvert fald i den vestlige verdens hære. Efter Falklandskrigen i 1982, hvor argentinske styrker gik i land på og besatte de britiske Falklandsøer ud for Argentinas kyst, var amerikanske forskere meget interesserede i at finde ud af, hvorledes en lille britisk ekspeditionsstyrke - eft 217 er at være sejlet den halve lord rundt fra Europa til Sydatlanten - kunne invadere

10 -J Del 5. Ledelsesbegreber øerne og besejre en styrkemæssigt langt overlegen, argentinsk styrke, der var meget nærmere sin hjembase - Argentina - end briterne var fra England. Efter besøg ved såvel de argentinske som de britiske styrker, var den kvindelige forsker interesseret i, hvorledes ledelses- og uddannelsesforhold var i en række NATO-lande, her i blandt i Danmark. I denne forbindelse besøgte hun Forsvarets Center for Lederskab og aflagde her høflighedsvisit hos chefen for institutionen. De drøftede hendes foreløbige rapport om Falklandskrigen, som chefen havde læst. Han konstaterede i samtalens løb, at hun rent faktisk interviewede ham om hans syn på ledelse og var interesseret i, hvad han i denne sammenhæng fandt var det vigtigste ved lederskab. Hun udtrykte enighed i hans konklusion med ordene:» Yes! Care for your men!«sammenfatning ) Som chef må man træde i karakter. I den periode, der her er omtalt, var det ikke altid lige velanskrevet at være leder. Pædagoger og lærere fralagde sig lederrollen for i stedet at blive rådgivere, der kun anvendte dialogen, problemformuleringen og - løsningen som pædagogisk ledelsesinstrument. Man glemte i store dele af del offentlige liv, at en leder og chef må være synlig såvel i sin udøvelse af lederskab som i sin styring af ressourcer m.v. Dette er ikke populære ord i Jantelovens fædreland, og var det slet ikke i visse perioder af sidste halvdel af forrige århundrede. Men chefsvirket blev hele tiden fastholdt på samme etiske grundlag, uanset om del var Militær Straffelov eller ledelsesprincipper for forsvaret, der blev ført frem som god latin. Man kerede sig om sine soldater. De blev altid taget alvorligt. Og som chef skal man skabe rammer og vilkår, så ledere på alle trin kan udøve selvstændig ledelse. Chefsvirke er at fastholde de grundlæggende værdier - at gøre dem synlige og demonstrere konsekvens i alle forhold. Chefsvirke kan ikke delegeres! 218

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder.

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 25 Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til.

Det er dog meget svært at tro på, at Perisic ikke vidste, hvad planen gik ud på i Bosnien og hvad hans støtte faktisk blev brugt til. Kære venner, Nu har nogle af Jer måske læst de to artikler, som jeg sendte rundt, og jeg tænker, at det måske er rigtigst, at jeg lige tilføjer nogle personlige betgragtninger til det, som I har læst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning?

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Projekt Aktiv Fritid Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Kære deltagere i kick-off mødet omkring projekt Aktiv Fritid. Allerførst vil vi gerne sige tak for alle jeres bidrag i forbindelse med gruppearbejdet.

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013

Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Talentnyhedsbrev nr. 6-8. maj 2013 Samarbejde i særklassse - High performance teams / Teamudvikling Erfa-møde om lederpraktik - få inspiration til arbejdet med din talentudvikling Konstitueret som planchef

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere