0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne."

Transkript

1 Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose, som er inklusiv udbygning af Vierdiget, gives en overordnet status på den forventede demografiske udvikling og kapacitet for de kommende 10 år. Analysen er kortlagt indenfor dagtilbuds-, skole-, og ældreområdet. Foruden analysen er vedlagt bilag med de tekniske forudsætninger og antagelser, som ligger til grund for datamateriale og konklusioner. Herudover er vedlagt bilag med uddybende materiale på daginstitutions- og skoleområdet, samt en samlet oversigt med konklusioner. 0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der særskilte konklusioner for de 0-2 årige og de 3-5 årige. Som det fremgår nedenfor er der en mindre opmærksomhed på 0-2 års området medio prognoseperioden. Det er relativt få børn, som kan gøre at der er en mindre overbelægning i perioden. På 0-2 års området vil udsving af mindre størrelse kunne imødekommes fx ved regulering af dagplejen. For de 3-5 årige er der ledig kapacitet i hele prognoseperioden. Overkapaciteten er på mellem 34 og 84 børn, svarende til en gennemsnitlig størrelse børnehave. Der kan indenfor et givent år være udsving i forhold til antallet af indskrevne børn fordelt på de enkelte måneder i året. Institutionerne er typisk mest belastet i månederne op til 1. maj, hvor der er overgang fra børnehave til SFO. Prognose for kapacitet for 0-2 årige børn Grøn = Ledig kapacitet, gul = fuldt udnyttet kapacitet, rød = overbelægning Prognose for kapacitet for 3-5 årige børn Grøn = Ledig kapacitet, gul = fuldt udnyttet kapacitet, rød = overbelægning 1

2 Skoleområdet Analysen på skoleområdet viser, at der samlet set er ledig kapacitet i skolerne i Dragør Kommune under et. Der er forskydninger mellem kapaciteten skolerne imellem, hvor St. Magleby skole har en overbelægning i 2018 og frem, mens Dragør Skole Nord og Syd har ledig kapacitet. Set under et, er der ledig kapacitet på samtlige klassetrin i prognoseperioden. En justering af skoledistrikter vil kunne sikre en bedre kapacitetsudnyttelse skolerne imellem. Prognose for kapacitet på skolerne i Dragør Kommune under et Prognose for kapacitet på Store Magleby Skole Prognose for kapacitet på Dragør Skole Nord og Syd Ældreområdet De første år af prognoseperioden forventes plejeboligbehovet stort set at kunne imødekommes. På lang sigt kan plejebehovet med de nuværende forudsætninger ikke imødekommes. Der er i prognosen ikke taget højde for effekten af fx Sund aldring, rehabiliteringsforløb, borgernes ønske om længere tid i eget hjem, investeringer i velfærdsteknologi eller lign., som vil kunne udskyde tidspunktet for, hvornår de ældre visiteres til en plejebolig. Prognose for kapacitet for plejeboligbehov Effekten af færre flygtninge Der er for områderne også udarbejdet et alternativt scenarie, hvor det forventede antal flygtninge er reduceret med 50 pct. i forhold til antagelsen i befolkningsprognosen. På dagtilbudsområdet har det en relativt stor effekt, mens det på skoleområdet har en knap så markant betydning. Specifikt på ældreområdet har det reelt ingen betydning i den 10 års horisont, som analysen dækker, hvormed scenariet med 50 pct. færre flygtninge ikke indgår her. Dette scenarie er udarbejdet fordi, der er relativ stor usikkerhed omkring det forventede antal flygtninge. Det skal dog nævnes, at flygtninge udgør en meget lille andel af kommunens samlede befolkning. 2

3 Antal Antal 2. Dagtilbudsområdet I forhold til dagtilbudsområdet er børnene opdelt i to aldersintervaller: 0-2 år vuggestue og dagpleje og 3-5 år børnehave. Det er ikke alle børn i aldersgrupperne, som bliver passet i dagpleje/institution. Dækningsgraden viser, hvor stor en andel af alle børn i aldersgruppen, som bliver passet. I aldersgruppen 0-2 år vil der være en stor del af de 0-årige, som ikke bliver passet. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er derfor altid markant lavere end for aldersgruppen 3-5 år. I Dragør Kommune er dækningsgraden: Dækningsgrad år 62 pct. 3-5 år 97 pct. Med antagelse om en uændret dækningsgrad i prognoseperioden 2016 til 2026 ser antallet af børn med pasningsbehov således ud: Antal 0-2 år med pasningsbehov Prognoseår For de 0-2 årige er der et lille fald i antal børn med pasningsbehov i år 2017 og Prognosen topper i år , hvor der forventes 268 børn med behov for pasning. Herefter falder antallet marginalt frem mod Antal 3-5 år med pasningsbehov Prognoseår For de 3-5 årige stiger antallet af børn med pasningsbehov støt frem mod 2022, hvor 50 børn flere end i 2016 har behov for pasning. Efter 2022 ses et mindre fald frem mod prognoseperiodens slutning. 3

4 Antal Antal Antal 0-2 år med pasningsbehov set i forhold til kapaciteten Prognoseår Børn med pasningsbehov Adm.grundlag Som det fremgår ovenfor er der set i forhold til Administrationsgrundlaget ledig kapacitet på mellem 0 og 18 børn. Antal 3-5 år med pasningsbehov set i forhold til kapaciteten Prognoseår Børn med pasningsbehov Adm.grundlag For de 3-5 årige er der i perioden ledig kapacitet på mellem 34 og 84 børn. Konklusion, dagtilbudsområdet Konklusionerne på dagtilbudsområdet er foretaget i forhold til kapaciteten afgivet i administrationsgrundlaget, da dette er det primære styringsparameter der anvendes i den daglige styring af området. Desuden er det under forudsætning om, at kapaciteten i kommunens private institution, Eventyrhuset, fastholdes. 0-2 årige Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn For hele prognoseperioden vurderes kapaciteten at være tilstrækkelig. Der er ledig kapacitet svarende til mellem 8 og 18 børn i de første 4 år. I perioden er kapaciteten udnyttet fuldt ud. For de sidste 4

5 prognose år 2025 og 2026 er der ledig kapacitet på 5 og 8 børn. Hvis der i enkelte år er udsving i forhold til prognosen vil dette på 0-2 års området kunne imødekommes fx ved reguleringen af dagplejen. 3-5 årige Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn For hele prognoseperioden vurderes kapaciteten at være tilstrækkelig. Der er ledig kapacitet svarende til mellem 34 og 84 børn i perioden 2016 til Det svarer omtrent til antallet af børn i en gennemsnitlig størrelse børnehave. Der kan inden for et givent år være udsving i forhold til antallet af indskrevne børn fordelt på de enkelte måneder i året. Typisk er institutionerne mest belastede i månederne op til 1. maj, hvor der er overgang fra børnehave til SFO. Konklusion, dagtilbudsområdet Scenarie: 50 pct. færre flygtninge end antaget i befolkningsprognosen Nedenstående er en konklusion på baggrund af et scenarie, hvor Dragør kommune kun modtager 50 pct. af de flygtninge, som er forventet i den nuværende prognose. 0-2 årige Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn Der er ledig kapacitet svarende til mellem 9 og 19 børn i prognoseperioden. 3-5 årige Skala: Grøn = Ledig kapacitet ned til 3 børn, Gul = Mellem 3 børn i ledig kapacitet og 3 børn i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 3 børn Der er ledig kapacitet svarende til mellem 50 og 84 børn i prognoseperioden. 5

6 3. Skoleområdet Der tages udgangspunkt i billedet pr. skole (Store Magleby Skole og Dragør Skole Nord og Syd) samt et samlet billede for hele kommunen. Som bilag er vedlagt mere detaljerede opgørelser på skoleområdet. Ifølge Folkeskoleloven 17 så må: Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Dragør Kommunes kommunalbestyrelse har dog besluttet at Klassekvotienten i 0. klasse ved skolestart tilstræbes ikke at overstige 26 elever. I tabellerne herunder vises hvor mange ledige pladser der er pr. klassetrin, på Dragør Kommune samlet set og fordelt på hhv. St. Magleby skole og Dragør skole nord og syd. Det vil sige, hvor mange flere elever der er plads til på klassetrinet, hvis max er 28 elever pr. klasse. Dragør Kommune - ledig kapacitet pr. klassetrin 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet Store Magleby Skole - Antal ledige pladser pr. klassetrin 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet 6

7 Dragør Skole Nord og Syd - Antal ledige pladser pr. klassetrin 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Note: - = overbelægning, + = ledig kapacitet Ser man på kommunens kapacitet under et, så viser ovennævnte tabel, at der stadig er ledig kapacitet ift. et maksimum på 28 elever pr. klasse. Fx er der i skoleåret en ledig kapacitet på mellem 16 pladser for 2. klassetrin og 47 pladser for 7. klassetrin. Dermed ville det være muligt at Dragør Kommune samlet set har under 28 elever i hver klasse ved at flytte elever mellem skolerne og/eller ændre i skoledistrikterne. Hertil kommer, at man på nogle årgange vil kunne reducere antallet af klasser. Konklusion Der er pres på Store Magleby Skole, mens Dragør Skole Nord og Syd udviser ledig kapacitet. På Store Magleby skole, begynder der fra skoleåret 2017/18 at være over 28 elever i de mindste klasser. Det forudsættes, at Vierdiget indgår i Store Magleby skoledistrikt. For Dragør Skole er der ledig kapacitet på de samme klassetrin. På de øvrige klasetrin er der ledig kapacitet set i forhold til et maksimum på 28 elever pr. klasse Der vil kunne placeres elever fra nuværende skoledistrikt tilhørende Store Magleby Skole til Dragør Skole Nord og Syd og dermed kan der samlet set være under 28 elever i hver klasse Skolerne i Dragør Kommune under et Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser, Gul=flest gule klasser, Rød= enkelte røde klasser. Store Magleby Skole Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser, Gul=flest gule klasser, Rød= enkelte røde klasser. Dragør Skole Nord og Syd Skala: antal elever pr. klasse (gennemsnit): Grøn = flest grønne klasser, Gul=flest gule klasser, Rød= enkelte røde klasser. 7

8 Skoleområdet - Scenarie: 50 pct. færre flygtninge end antaget i befolkningsprognosen Nedenstående er en analyse af et scenarie, hvor Dragør kommune kun modtager 50 pct. af de flygtninge, som er forventet i den nuværende prognose. Dette er en analyse af betydningen for skoleområdet. Metode Den ordinære skoleprognose udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen. Prognosen indeholder flere parametre, som gør sig gældende specifikt for skoleområdet. Det vedrører blandt andet privatskolefrekvens og valg af skoledistrikter. De specifikke parametre ift. skoleprognosen kan ikke indregnes for scenariet med 50 pct. færre flygtninge. Det forudsættes derfor, at alle børn af flygtninge i den pågældende aldersgruppe tilbydes undervisning i kommunens folkeskoler. Reduktion i antal 6-16 årige ved 50 pct. færre flygtninge i forhold til befolkningsprognosen Totalt Af tabellen ovenfor fremgår ændringer i antallet af 6-16 årige ved 50 % færre flygtninge. I gennemsnit betyder det en reduktion på 1 til 8 elever på de enkelte klassetrin, set over den samlede prognoseperiode. Konklusion skoleområdet scenarie 50 pct. færre flygtninge end antaget i befolkningsprognosen Som det fremgår af tabellen ovenfor, er det et relativt lille antal børn fordelt ud på de enkelte klassetrin. Derfor ændrer scenariet ikke på det overordnede billede for kommunens skoler. Der er kun tale om meget små udsving og problematikken med hhv. manglende pladser og tomme pladser på de to skoler vil være meget lig den ordinære prognose. 8

9 4. Ældreområdet I forhold til ældreområdet er de ældre opdelt i tre aldersintervaller: år, år og 85+ år. Udviklingen i antallet af ældre er for perioden 2016 til 2026 således: Udvikling Den prognosticerede demografiske udvikling i perioden 2016 til 2026 er for aldersintervallerne som følgende: (2016 er angivet med indeks 100) Udvikling i ældrebefolkningen (2016 = Indeks 100) år år 85+ år Som det fremgår af tabellen, er der et mindre fald i antallet af årige, mens både gruppen årige og +85 årige stiger markant i prognoseperioden. Sidstnævnte stiger med 62 pct. fra 2016 til 2026 svarende til 219 flere borgere i aldersgruppen. Det er ikke alle ældre, som har behov for at flytte i plejebolig. Dækningsgraden viser, hvor stor en andel af de ældre, som har ophold i en plejebolig. Dækningsgraden er udregnet på baggrund af en gennemsnitsbetragtning af antal indskrevne i plejeboliger pr. 1. april 2014, 2015 og 2016 fordelt på alder. I Dragør Kommune er dækningsgraden: Dækningsgrad år 1 pct år 3 pct. 85+ år 14 pct. Det skal bemærkes, at der i gennemsnit har været 2,7 beboer under 65 år i en plejebolig. Dette fremgår ikke i ovenstående, da det er en meget lille andel af befolkningen i aldersgruppen. 9

10 Det giver nedenstående behov for plejeboliger indenfor aldersgrupperne. Den store streg indikerer det nuværende antal boliger til rådighed. 160 Ældre med plejeboligbehov år år år år Antal boliger 20 0 Som det fremgår af tabellen, er der et stigende behov for plejeboligpladser hvis nuværende antagelser omkring dækningsgrad og visitationspraksis i øvrigt fastholdes. Fra 2017 er der et merbehov på 1 plads jævnt stigende til et merbehov på 50 pladser i I ovenstående er der ikke taget højde for ændring af behovet for pleje, fx som følge af sund aldring, rehabiliteringsforløb, visitationspraksis, investeringer i selvhjælp osv., heller ikke omkring eventuelle effekter af dette. Der er derfor for indeværende ikke lavet analyse herpå. Konklusion, ældreområdet Skala: Grøn = Ledig kapacitet eller fuldt udnyttet kapacitet, Gul = Mellem 1 og 25 ældre i overbelægning, Rød = Overbelægning mere end 25 ældre. Behovet for plejeboliger forventes stort set at kunne i mødekommes i de første år af prognoseperioden. For hele prognoseperioden er behovet for plejeboligpladser stigende qua udviklingen i den ældre del af befolkningen. Konklusionen tager ikke højde for sund aldring, rehabiliteringsforløb, investeringer i velfærdsteknologi mv. men er foretaget med baggrund i nuværende dækningsgrad osv. Overordnet set er det nødvendigt med valide data i forhold til kunne analysere mere på ældreområdet. 10

11 Demografi- og kapacitetsanalyse bilag Bilag 1. Konklusioner Dagtilbudsområdet 0-2 årige 3-5 årige Skoleområdet Skolerne i Dragør Kommune under et Ældreområdet Plejeboligbehov 11

12 Bilag 2. Demografi- og kapacitetsanalyse, tekniske forudsætninger Forudsætninger for data, dagtilbudsområdet: Der kan indenfor et givent år være udsving i forhold til antal indskrevne børn fordelt på de enkelte måneder i året. Institutionerne er typisk mest belastede i månederne op til 1. maj, hvor der er overgang fra børnehave til SFO. Antal indmeldte gennemsnittet er udregnet på baggrund af antal indskrevne børn i perioden 01. maj 2015 til 01. april 2016 Dækningsgraden for hhv. 0-2 årige og 3-5 årige er beregnet som andelen af befolkning i aldersgrupperne pr. 1. januar 2016 ift. det gennemsnitlige antal indmeldte Dækningsgraden er forudsat uændret i prognoseperioden Institutionerne Hollænderhuset, Køjevængets børneinstitution og Børnehaven Sølyst er ikke opmålt. Dragør normen og max kapaciteten (som opgøres på baggrund af antal m2) er derfor sat lig med Administrationsgrundlaget Dagplejens kapacitet er variabel. Kapaciteten er sat lig med det gennemsnitlige antal indmeldte Center for Strategisk Uddannelsesforskning har på baggrund af forskningsresultater anbefalet en udbygning af vuggestuepladser. Denne anbefaling tager demografianalysen ikke højde for I beregningen indgår kommunens private institution Eventyrhuset med antagelse om, at kapaciteten er som nu. Kommunen er uden indflydelse på institutionens kapacitet, hvis denne fra institutionens side fx ønskes nedreguleret. Hvis institutionen på et tidspunkt skulle lukke, er kommunen forpligtet til at kunne tilbyde pasning til de berørte børn indenfor 3 måneder. Det svarer til 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn På dagtilbudsområdet kan opgørelsen over mulige antal pladser opgøres på forskellig vis: Administrationsgrundlag: I grundlaget fastsættes en række børnegruppestørrelser, som angiver hvor mange børn der kan være pr. vuggestue- og børnehavegruppe. Administrationsgrundlaget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. april 2003, og er det primære styringsparameter på området Dragør norm: I Dragør beregnes børnetallet efter en såkaldt Dragør norm, hvor der er 3+1 m2 pr. vuggestuebarn og 2+1 m2 pr. børnehavebarn i henhold til arealet i grupperum og fællesrum. Dragør normen fremgår blandt andet af Dragør Rapporten. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2003, at Dragør Rapporten skal danne grundlag for fastlæggelsen af det maksimale børnetal for de enkelte institutioner. Bygningsreglementet opererer med tre kvalitetsniveauer, hvor Dragør normen placerer sig mellem de to laveste niveauer Max kapacitet: Bygningsreglementets bestemmelser: 3 m2 pr. vuggestuebarn og 2 m2 pr. børnehavebarn Både Dragør normen og max kapaciteten er knyttet op på antal børn pr. m2. Konklusionerne i denne kapacitetsanalyse er foretaget i forhold til Administrationsgrundlaget. Forudsætninger for data, skoleområdet: Data for skoleprognosen stammer fra den politisk godkendte befolkningsprognose Det antal klasser der er nu, får lov til at fortsætte skoletiden ud Der regnes med de nuværende faktiske elever i skoleåret 2015/16 I årene fremover regnes med fast 8 klasser pr. årgang (0 til 9. klasse) og klasser. 10 klasse ligger på Dragør Skole nord og Syd 12

13 Forudsætninger for data, ældreområdet: Plejeboliger indgår med en kapacitet på 99 boliger, fordelt på 78 permanente boliger og 21 boliger i skærmet enhed for demente. Boligerne bliver i denne analyse set under ét og benævnt Plejeboliger Plejeboliger er defineret ved at være boliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilførende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Lovgrundlaget er Lov som social service og Lov om almennyttige boliger mv. Ældreboliger er defineret ved at være boliger egnede til ældre- og handicappede. Lovgrundlaget er Lov om almennyttige boliger mv. Dækningsgraden er udregnet på baggrund af en gennemsnitsbetragtning af antal indskrevne i plejeboliger pr. 1. april 2014, 2015 og 2016 fordelt på alder 13

14 Bilag 3. Uddybende dagtilbudsområdet. Antal indskrevne børn i institutioner maj 2015 april år Antal indskrevne børn maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Nordstrandens Vuggestue Køjevænget Vuggestue Hollænderhuset Vuggestue Harevænget Vuggestue Høgevænget Vuggestue Dagplejen PRIVAT INST. Eventyrhuset Grøn = Ingen kapacitetsudfordring, Gul = Udfordring ift. Dragør kapacitet, Orange = udfordring ift. adm.grundlag, Rød = Udfordring ift. max kapacitet 3-5 år Antal indskrevne børn maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Køjevænget Børnehave Hollænderhuset Børnehave Harevænget Børnehave Høgevænget Børnehave Dragør Menighed Sansehuset Sølyst Børnehave Kornblomsten PRIVAT INST. Eventyrhuset Grøn = Ingen kapacitetsudfordring, Gul = Udfordring ift. Dragør kapacitet, Orange = udfordring ift. adm.grundlag, Rød = Udfordring ift. max kapacitet 14

15 Bilag 4. Uddybende skoleområdet Store Magleby Skole Antal elever 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Antal klasser pr. klassetrin 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Antal elever pr. klasse (gennemsnit) 2015/ / / / / / / / / / / / / /29 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Antal elever pr. klasse (g.snit) 25 eller derunder 24,3 25 til 28 27,9 over 28 28,2 15

16 Dragør Skole Nord og Syd Antal elever 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Antal klasser pr. klassetrin 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Antal elever pr. klasse (gennemsnit) 2015/ / / / / / / / / / / /27 0 klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Antal elever pr. klasse (g.snit) 25 eller derunder 24,3 25 til 28 27,9 over 28 28,2 16

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016

Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget. April 2016 Kapacitetsopgørelse for Dagtilbudsområdet til Børne- og Skoleudvalget April 2016 På 0-5 års området er der i det seneste kvartal samlet set tale om den forventede stigning i antallet af besatte pladser

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 2. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Sags-id: A

Sags-id: A 2014 - Sags-id: 28.00.00-A00-3-11 Indhold 1) Indledning... 1 2) Konklusioner... 2 3) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen... 3

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 211 Egedal Kommune Demografi Egedal Kommune havde per 1. januar 211 et samlet folketal på 41.613 personer.

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger

Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Dagtilbud Dato: 26-08-2015 Sagsnr.: 15/23193 Dok.løbenr.: 220883/15 Notat vedr. Dagtilbudsordninger for 0-2 års området Dagplejen Vuggestuer/småbørn Privatinstitutioner Private pasningsordninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Prognoser for Hørsholm Kommune for 2015 og frem 1 1. Prognosen 3 2. Forudsætninger for prognosen 3 2.1 Forventet boligudbygning for Hørsholm Kommune 4 2.2 Indflytningsmønstre for

Læs mere

Scenarier for by- og befolkningsudvikling

Scenarier for by- og befolkningsudvikling Scenarier for by- og befolkningsudvikling 291 Forord...3 Tre scenarier for boligbyggeriet...4 Dagtilbudsområdet...7 Skoleområdet...8 Udvidelsesbehov fordelt på skoledistrikter...9 Ældreområdet... 1 Sundhedsområdet...

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen

Notat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49283728 mec11@helsingor.dk Dato 19.08.2015 Sagsbeh. Mikkel Elkjær Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Indledning Byrådet vedtog

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune

Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør Kommune Kapacitetsanalyse plejeboliger i Dragør 2017-2027. Formålet med denne kapacitetsanalyse for plejeboliger er, at skabe et foreløbigt grundlag for drøftelse og planlægning af den fremtidige kapacitet på

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter

NOTAT. Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter NOTAT RÅDHUSET Bilag 1 - Nuværende skoledistrikter Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato: 16. september 2014/jcp Tematisering

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Resume: Beregning af plejeboligbehov med nye forudsætninger. Som bidrag til ny plejeboligplan er nu udarbejdet følgende notater om plejeboligbehovet:

Resume: Beregning af plejeboligbehov med nye forudsætninger. Som bidrag til ny plejeboligplan er nu udarbejdet følgende notater om plejeboligbehovet: Notat Dato 22. januar 2016 Opfølgningsnotat: Plejeboligbehov i Skanderborg Kommune med fokus på Ry-området. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Leif Haarbo Nielsen Tlf.

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere