PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag."

Transkript

1 PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag. Aalborg 19/5-15 Forord Denne vejledning er et supplement til manualen til PSP screening dansk og matematik. Forud for læsning af nærværende vejledning skal man derfor have læst manualen, hvor det bl.a. fremgår, hvordan PSP screeningen bør anvendes. Vejledningen indeholder information der er nødvendig for grundigere analyse rapporterne således at man som lærer får så mange oplysninger som muligt. Der er ved nogle test i PSP danskscreening lavet kvantitative standarter på baggrund af vore mangeårige erfaringer med screeningen. Det mest optimale ville være om resultaterne kunne sammenholdes med en alderssvarende kontrolgruppe, sådan som det kendes fra standardiserede læsetest som fx LOGOS-test og nogle af Carsten Elbros læsetest. Derfor er der påbegyndt screening af 9.klasser på 5 skoler i Aalborg kommune for at disse kan fungere som en repræsentativ PSP danskscreening: Generelt er det tilfredsstillende og tilstrækkeligt i forhold til en ordinær ungdomsuddannelse, hvis der scores minimum 80% opgaver korrekt i de enkelte deltest. Omvendt vil der være uddannelser, hvor der kræves mere end 80% dette kan fx være gymnasiale udannelser. Endelig kan der være en elev med flotte screeningsresultater, men hvor der er andre problemer, der vil kunne forhindre dem i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Her drejer det sig om at samle al den information man har om eleven for at kvalificere uddannelsesafklaringen. Foreløbig status i fht. standardisering: Nedenståender resultater er fra en screening af en 9.kl på en folkeskole i Aalborg d.18/5-15. Det er muligt at se elevernes resultater i de enkelte test. I bunden ses gennemsnittet markeret med fed skrift. Grundet en beklagelig fejl er testen Find det ord, der passer til billedet desværre ikke afviklet. De grønne markeringer viser 25% percentilen i hver enkel test. Det vil fx sige, at hvis man i Begrebsforståelse scorer 80 % af opgaverne korrekt eller færre befinder man sig i den svageste fjerdedel af en alderssvarende Der skal naturligvis tages højde for, at der foreløbig blot tale om en kontrolgruppe på 17 elever. Desuden ligger pågældende folkeskoles 9.kl elever generelt med et højt karaktergennemsnit, så det må forventes, at 25% percentilen falder en smule, når vi som planlagt har screenet 120 elever til efteråret 2015.

2 Staveprøve: Hvis der scores 66,67 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Her gælder at der skal scores minimum 80 % korrekte. Gennemsnittet på en produktionsskole vil ofte være under 60% hvilket er et udtryk for, at mange elever har stavevanskeligheder. Man bør bemærke karakteren af stavefejlene. Hvis der er tale om stavefejl, der ikke er lydbevarende eller om bogstavombytninger kan der være tale om ordblindhed. Der bør sammenlignes med resultaterne i Stavetest vrøvleord. Hvis der også her er vanskeligheder tyder det på, at eleven har svært ved at identificere lyde i lydrette ord og dermed har mangelfuld lydlig opmærksomhed. Disse vanskeligheder er dog forholdsvis sjældne. Mere hyppige er vanskeligheder med korrekt stavning af fremmedordene, manglende kendskab til lydfølgeregler samt usikkerhed ved stumme bogstaver og dobbelt konsonant. Disse vanskeligheder bunder ofte i mangelfuld skrive- og læsetræning gennem folkeskoletiden. Stavevanskeligheder er isoleret set ikke nogen hindring i forhold til uddannelse såfremt eleven er motiveret for at anvende et ordforslagsprogram på pc. Dette kan være enten ViseOrd eller CdOrd. Læseforståelse: Hvis der scores 66,67 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Her bør resultatet ligge på minimum 80% og gennemsnittet er 75%. Læseforståelse er afhængig af om man teknisk kan afkode teksten inden for en overskuelig tidsramme (Det bør bemærkes hvilke typer spørgsmål der besvares forkert eller bruges særligt lang tid på). Spørgsmål nr.5 kan især volde besvær fordi korrekt svar kræver, at man er i stand til at fortolke teksten eller med andre ord læse mellem linjerne. Dette kræver

3 et vis ordkendskab og abstraktionsniveau. Hvis en elev kun har 4 af 6 opgaver korrekt kan dette skyldes at vedkommende er en meget langsom læser, måske pga. ordblindhed. Rent praktisk viser det sig også ofte, at nogle elever ikke lægger mærke til hvordan det i instruktionsvideoen vises hvordan man gør billedet med teksterne større. Hvis der er vanskeligheder i Læseforståelse kan disse desuden skyldes et eller flere af nedenstående punkter: 1.Afkodningsvanskeligheder (årsag: manglende læsetræning og/eller ordblindhed) I forhold til at afdække, om der er tale om afkodningsvanskeligheder kigges der efter tegn på ordblindhed i Stavetest, Stavetest vrøvleord og i Find det ord der passer til billedet. Desuden tjekkes læsetempo i Læseforståelse og Læsehastighed. 2.Forståelsesvanskeligheder (årsag: Mangelfuldt ordkendskab) Her bør ses nærmere på Begrebsforståelse. 3.Koncentrationsbesvær (årsag: Nedsat evne til at opretholde opmærksomheden) Her bør resultaterne i den kognitive del af PSP matematikscreening analyseres for at se om der er tegn på opmærksomhedsproblemer. Man kan også se på tidsforbruget og se om der er tegn på et forceret læsetempo, der kan indikere koncentrationsbesvær. 4.Ineffektive læsestrategier (årsag: manglende træning i informationssøgning) Man kan via en samtale med eleven blive klogere på om eleven læser dagligt og fx er vant til at orientere sig i en gratisavis. Hvis eleven er urutineret på området bør der undervises i læsestrategier til forskellige teksttyper. Det kan også være eleven er for overforsigtig og forsøger en for omstændig og grundig gennemlæsning i stedet for at skimme teksten ekstensivt og være informationssøgende. Stavetest vrøvleord: Hvis der scores 70 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder i denne test kan tyde på mangelfuld lydlig opmærksomhed, hvilket er et af hovedtrækkene i en ordblindeproblematik. Vi udviklede testen for at finde ud af om eleven kunne gå fra lyd til bogstavfølge (det modsatte af at læse, hvor man går fra bogstavfølger til lyde). Det er langt fra altid at vanskeligheder i denne opgave er et udtryk for alvorlig mangelfuld lydlig opmærksomhed. Ofte er der blot tale om g-k forveksling eller b-p forveksling. Endelig kan det ikke undre at nogle elever tror at fralle staves fralde, jf. gængse danske lydfølgeregler. Hymmes staves også ofte hymes. Dette er et tegn på mangelfuld evne til at høre, hvornår der optræder dobbeltkonsonant, og det vil være relevant med lydlig træning omkring dette. Fejl kan også forekomme fordi opgaven misforstås og eleverne således laver vrøvleordene om til rigtige ord. Væ væg er et eksempel på dette. Hvis der optræder fejl ud over de nævnte typiske fejltyper fx ved at besvarelserne ikke er lydrette eller ikke følger danske lydfølgeregler er det ofte et tegn på grundlæggende mangel på lydlig opmærksomhed. Står man med en elev med sådanne vanskeligheder bør undervisningen sigte mod at eleven bliver i stand til at høre de første to bogstaver i ordene, hvilket er

4 forudsætningen for at kunne profitere af et ordforslagsprogram. Ved at analysere Stavetest vrøvleord og Stavetest ses det hurtigt hvilke bogstaver, der kan være vanskelige at identificere og der kan trænes målrettet på disse. Dette gør det mere overskueligt for eleven, der ikke behøver at bekymre sig om at skulle kunne høre alle lyde i et ord. Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte en kvantitativ procentsats på Stavetest vrøvleord, da fejlene ofte ikke er udtryk for basale vanskeligheder. Endelig er lydlige vanskeligheder isoleret set ingen hindring i forhold til uddannelse, da der let kan kompenseres for dette med et oplæsningsprogram og specifik træning på indlyde i ord. En anden fejlkilde i Stavetest vrøvleord er dårlig lydkvalitet i hovedtelefonerne. Læsehastighed: Hvis der scores 46 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Der er lidt forskellige opfattelser af hvad der er en normal læsehastighed. Vi har valgt at sige at 100% svarer til 240 ord/min. Hvis der scores under 80% kan det betyde at der er behov for et ordforslagsprogram hvis eleven skal kunne nå at læse al litteratur på en ungdomsuddannelse. Nogle elever opgiver på forhånd hvorved de forekommer at have en usandsynlig høj læsehastighed. Ved at analysere kontrolspørgsmålene vil dette dog i reglen vise sig ikke at være tilfældet. En nedsat læsehastighed kan være et resultat af ordblindhed, manglende læsetræning og/eller koncentrationsbesvær. Kontrolspørgsmål: Hvis der scores 50 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende En score på under 80% vil i reglen indikere vanskeligheder på området. En lav score kan skyldes, at man ikke har nået at læse hele læsehastighedsteksten. Det kan også skyldes en nedsat Begrebsforståelse eller hukommelses- og opmærksomhedsproblemer. Hvis en elev fx scorer højt i Læseforståelse og Begrebsforståelse men lavt i kontrolspørgsmål indikerer dette hukommelses- og koncentrationsbesvær og de kognitive test i PSP matematikscreening bør gennemgås. Fin det ord der passer til billedet: En score på under 80% kan indikere basale afkodningsvanskeligheder (ordblindevanskeligheder). Desuden er denne test ofte svær for eleverne at forstå, hvorfor en lav scorer ikke nødvendigvis behøver at betyde manglende lydlig opmærksomhed. For at afdække dette kan der med fordel suppleres med Elbros ordlister, der frit kan hentes på nettet. Begrebsforståelse:

5 Hvis der scores 80 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vi har gennemført krydstest med Elbros Semantisk ordforrådsprøve på en produktionsskole og på baggrund heraf ser det ud til, at elever, der scorer under 80% i Begrebsforståelse vil ligge blandt de 25% svageste i en alderssvarende En nedsat begrebsforståelse eller manglende ordkendskab kan skyldes en fremmedsprogsproblematik, manglende sproglig stimulering og voksenkontakt gennem opvæksten eller nedsat kognitivt funktionsniveau, dvs. nedsat IQ). Begrebsforståelse kan suppleres med Elbros Semantisk ordforrådsprøve, der frit kan hentes på nettet. Hvis eleven har anden etnisk baggrund og der fortrinsvist tales et andet sprog end dansk i hjemmet, kan dette være årsagen til mangelfuld begrebsforståelse. Etnisk dansk elever kan også være understimuleret sprogligt, hvis de fx har haft ressourcesvage forældre eller har været overladt meget til sig selv. Nogle elever har haft så store forståelsesproblemer i skoletiden, at de har fået fortaget en IQ test af PPR. Hvis dette er tilfældet vil indhentning af en sådan tidligere psykologundersøgelse i reglen kunne be- eller afkræfte om der er tale om specifikke sproglige vanskeligheder eller et generelt lavt kognitivt funktionsniveau. Elever med specifikke vanskeligheder på det sproglige område eller med generelle kognitive vanskeligheder er ofte i målgruppen for STU. Tidligere undersøgelse fra PPR kan være vigtige at få fremskaffet da de dels ofte indeholder pædagogiske forslag og beskriver de vanskeligheder, der ligger til grund for mangelfuld progression på værkstedet. Endelig kan en psykologundersøgelse være nødvendig for at en elev visiteres til en STU. Generelt: Supplere med test fra Hovedstadens ordblindeskole, få lavet ord- talblindetest på et kommunikationscenter eller lignende, lade eleverne opsøge VUC eller et læsecenter hvis de er motiverede for at deltage i ordblindeundervisning i eller udenfor skoletiden. PSP matematikscreening: Foreløbig status i fht. standardisering. Nedenståender resultater er fra en screening af en 9.kl på en folkeskole i Aalborg d.18/5-15. Det er muligt at se elevernes resultater i de enkelte test. I bunden ses gennemsnittet markeret med fed skrift. De grønne markeringer viser 25% percentilen i hver enklet test. Det vil fx sige at, hvis man i Det største af to tal har 90 % af opgaverne eller færre korrekt befinder man sig i den svageste fjerdedel af en alderssvarende Der skal naturligvis tages højde for, at der foreløbig tale om en kontrolgruppe på blot 15 elever. Endvidere ligger den pågældende folkeskoles elever i 9.kl generelt højt i karaktergennemsnit, så det må forventes at 25% percentilen falder en smule, når vi som planlagt har screenet 120 elever til efteråret 2015.

6 Problemer med matematik kan fx skyldes specifikke vanskeligheder på basale områder, fx mangelfuld automatisering af enkle regneoperationer og mangelfuld forståelse for tal (i yderste konsekvens talblindhed eller dyskalkuli, der henvises til Henrik Skovhus artikel Screening af forudsætninger for matematik, der kan findes på under PSP screening). Andre årsager kan være manglende udbytte af undervisningen i folkeskolen som følge af sociale problemer (fx mobning i skolen eller uro i hjemmet, der har fyldt mentalt), manglende opbakning og hjælp til lektielæsning i hjemmet, hyppige skoleskift eller følelsesmæssige blokeringer for matematik, mangelfuld selvtillid på området og tendens til at give op på forhånd. Ofte vil der i praksis optræde flere af disse årsager, når en elev ikke oplever de forventede fremskridt i matematikundervisningen. Det er vigtigt at finde ud af, hvad vanskelighederne skyldes for at kunne tilbyde eleven en korrekt undervisning. Her er PSP screeningen et godt værktøj, der sammen med en samtale med eleven kan give en et bedre grundlag at planlægge undervisningen ud fra. I det nedenstående gennemgås tolkning af hver enkelt test. Skriv tallene: Hvis der scores 88,89 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Typisk fejles der, når der skal skrives brøker, decimaltal og 6-cifrede tal. Dette behøver ikke indikere basale vanskeligheder, men kan skyldes, at eleven ikke har opnået det fulde udbytte af undervisningen i folkeskolen. Hvis der er problemer med at skrive tal på mere end tre cifre kan det skyldes mangelfuld forståelse for positionssystemet. Det er vigtigt at sætte ind med specifik træning i at organisere større tal, det det ellers bliver vanskeligt for den unge at læse lønsedler mm. Hvis der fejles i forhold til at nedskrive et og tocifrede tal kan der være tale om basale vanskeligheder og mangelfuld talforståelse. I disse tilfælde kan der fx trænes med Adlers kognitive træningsmateriale. Det største af to tal:

7 Hvis der scores 90 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Der er tale om en meget basal færdighed i forhold til hurtigt at kunne afgøre hvilke af to tal, der er størst. Ofte fejles der ved 6-cifrede tal, brøker og negative tal. Der kan fx undervises i brøker, decimaltal og negative tal via tallinjer (se Undervisningsforslag på Vanskeligheder ved 3- og 6-cifrede tal indikerer problemer med positionssystemet. Tal i rækkefølge: Hvis der scores 90,91 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder i denne test tyder på en mangelfuld talforståelse. Ofte er det brøker, decimaltal og negative tal, der volder problemer og der kan med fordel undervises ved at lade eleven producere egne tallinjer. Talserier: Hvis der scores 93,10 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder på dette punkt skyldes ofte at eleven har svært ved at gennemskue intervaller eller sekvenser på en tallinje. Hvis man skal opleve progression i matematik handler det om hurtigt at gennemskue mønster og lovmæssigheder, hvilket frigør mentale ressourcer der er nødvendige for at kunne tilegne sig mere og sværere matematik. Man bør også bemærke hvor lang tid, der bruges på hver enkelt opgave. Såfremt der scores lavt i denne test, kan en del af undervisningen være at lade eleven fremstille tallinjer. Hovedregning: Hvis der scores 96,49 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Der er meget information at hente i denne test. Her ses det, om eleven mestrer de fire regnearter og om talbehandlingen er sikker, hurtig og automatiseret. En lav score kan skyldes vanskeligheder i forhold til gange- og division som reglen som følge af et manglende tabelkendskab. Et stort tidsforbrug ved plus- og minus tyder på at eleven regner på fingre og ikke på automatik kan afgøre at 6-2=4. Manglende automatisering lægger beslag på mentale ressourcer og hæmmer muligheden for at opnå forståelse for andre matematiske områder. Et varieret tidsforbrug i plus og minus samt mange fejl kan indikere koncentrationsbesvær.

8 Komplekse regneoperationer: Hvis der scores 88,89 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Ofte fejles grundet usikkerhed i forhold til gange- og division. I de sidste to stykker, der indeholder fem tal stilles der krav til arbejdshukommelse og koncentration. Hvis en elev klarer plus- og minusstykkerne i Hovedregning men fejler i de sidste to stykker i Komplekse regneoperationer kan dette skyldes en nedsat arbejdshukommelse. I dette tilfælde kan man tjekke resultatet af Cifferspændvidde II og se om der ses tegn på en nedsat arbejdshukommelse. I nogle tilfælde ses det ejendommelige, at der laves mange fejl i Hovedregning mens de to lange opgaver i Komplekse regneoperationer klares korrekt. Dette kan skyldes, at eleven generelt er ukoncentreret men at koncentrationsevnen ubevidst skærpes ved mødes med de to lange stykker. Visuel spændvidde: Hvis der scores 80 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende En lav score indikerer manglende evnen til at affotografere visuel information. Årsagen kan være opmærksomhedsproblemer eller en generel vanskelig i forhold til at huske tal, bogstaver og symboler. For at imødegå visuelle vanskeligheder og opmærksomhedsproblemer kan der trænes med diverse hjernetræningsprogrammer fx Cogmed (www.cogmed.se), Hukommelsesleg Flex (www.mv-nordic.com) eller Professionel hjernetræning (http://dk.scientificbraintrainingpro.eu/). Derudover kan der trænes med diverse kort-, bræt- og memoryspil. Hvis opmærksomhedsproblemerne skyldes personlige problemer, der fylder mentalt bør eleven i stedet få hjælp i form af samtaleterapi eller lign. Man skal ligeledes være opmærksom på at man ikke bør anvende webbaserede kognitive træningsprogrammer til elever, med angst, depression, OCD eller Turettes syndrom. Visuel opmærksomhed : Hvis der scores 87,50 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder kan indikere vanskeligheder med at fastholde visuel information i forhold til elementers placering i forhold til hinanden. Vanskeligheder på dette punkt kan skyldes usikkerhed i forhold til at orientere sig rummeligt. Fx er det vigtigt at kunne huske hvordan et regnestykke er opstillet og hente denne viden i langtidshukommelsen til brug i an anden sammenhæng. En nedsat score kan skyldes en nedsat opmærksomhed. Visuel opmærksomhed kan trænes som Visuel spændvidde. Desuden er det en god ide at kompensere for en nedsat visuel opmærksomhed. Fx kan eleven optage en arbejdsgang på værkstedet med sin smarthphone for på denne måde at aflaste den visuelle opmærksomhed.

9 Visuel opmærksomhed II: Hvis der scores 80 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Hvis eleven klarer Visuel opmærksomhed bedre end Visuel opmærksmohed II indikerer det vanskeligheder med arbejdshukommelsen. Man kan evt. sammenligne med resultatet i Cifferspændvidde II. Hvis denne test ligeledes volder problemer tyder det på en nedsat arbejdshukommelse. I øvrigt anbefales de samme tiltag som i Visuel opmærksomhed. Cifferspændvidde 1: Hvis der scores 88,89 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder på dette punkt skyldes nedsat opmærksomhed. I praksis kan dette betyde vanskeligheder med at huske en længere mundtlig besked. Desuden kan det medføre problemer med at læse lange ord. Som kompensation foreslås det, at en elev kan optage en instruktion på sin smarthphone således vedkommende er fri for at skulle spørge værkstedslæreren/praktikværten flere gange. Det kræver naturligvis, at der tale om opgaver som eleven er fortrolig med. En anden mulighed er at udlevere skriftlig instruktion eller instruktion i form af tegninger eller piktogrammer. Hvis opmærksomheden er stærkt nedsat kan det blive et alvorligt handicap i forhold til fremtidig job eller uddannelse. Årsagen til en markant nedsat auditiv opmærksomhed kan være en medfødt opmærksomhedsforstyrrelse. Hvis man har mistanke om dette, bør eleven opsøge egen læge med henblik på at blive henvist til speciallæge til udredning for opmærksomhedsforstyrrelser. I nogle tilfælde er eleven udredt i folkeskolen og i de tilfælde vil forældrene i reglen have relevante papirer liggende. Andre årsager til en nedsat opmærksomhed kan være forkert kost-, motion- og søvnmønster, personlige problemer, der fylder mentalt, et stof/alkoholmisbrug eller en kombination af flere af årsagerne. Cifferspændvidde 2: Hvis der scores 41,67 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende En nedsat score i denne test indikerer en nedsat arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen er essentiel i forhold til læring generelt. En nedsat arbejdshukommelse kan skyldes de samme faktorer som nævnt under Cifferspændvidde 1. Arbejdshukommelsen kan forbedres ved kognitiv træning som beskrevet under Visuel spændvidde. Hvis arbejdshukommelsen er markant nedsat er dette ofte tegn på en nedsat evne til at opretholde koncentration og opmærksomhed. Her anbefales de samme tiltag som i Cifferspændvidde 1. Hvis der scores lavt i Læseforståelse, Kontrolspørgsmål, Hovedregning og Komplekse regneoperationer kan dette ligeledes være tegn på en nedsat arbejdshukommelse.

10 Find den rigtige figur: Hvis der scores under 100 % er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende De fleste fejl i denne test skyldes usikkerhed i forhold til grundlæggende geometriske begreber. For at i mødekomme disse problemer kan der undervises i geometri på et for eleven passende niveau. Andre fejl kan skyldes usikkerhed i forhold til basale forholdsord som fx nederst, øverst, tykkest, mindste eller største. Det er dog sjældent der ses fejl i forhold til disse forholdsord og hvis de forekommer, må eleven desuden formodes at hav en påfaldende lav score i Begrebsforståelse. Der bør i så fald arbejdes på at forbedre begrebsforståelsen.

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning.

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning. Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. 9-10 klasse/ eller indenfor 1. Viden G 1 1 år efter. om krav til gennemførsel af 1 år efter at have forladt

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1)

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1) Om ordblindetest En præsentation af nogle metoder, værktøjer og foreløbige analyser (Noter til foredrag i Psykologisk Selskab for Forskningsmetode 2004.11.18) Michael Jepsen www.infosafe.dk Hvad ER ordblindhed

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Hvad er matematikvanskeligheder og hvordan kan arbejdet med elever med vanskeligheder ske med udbytte?

Hvad er matematikvanskeligheder og hvordan kan arbejdet med elever med vanskeligheder ske med udbytte? Hvad er matematikvanskeligheder og hvordan kan arbejdet med elever med vanskeligheder ske med udbytte? Matematik er en del af livet. Den findes rundt omkring os og griber ind i vort hverdagsliv - idag

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014

Læseafdelingens tilbudskatalog 2014 Indhold CSU-Slagelse Kontakt Tilbudskataloget Om centret CSUSlagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSUSlagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Skønheden begynder med

Skønheden begynder med Skønheden begynder med En matematisk fraktal den lille tabel Matematik på C-niveau er obligatorisk i alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser: Hf, hhx, htx, stx I denne lille pjece kan du få et indtryk af,

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Årsplan for matematik i 3. klasse

Årsplan for matematik i 3. klasse www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for matematik i 3. klasse Mål Eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse

Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Samlet vejledning til: SPS SCREENING 2007 Styrelsen for statens uddannelsesstyrelse Indledning I denne vejledning beskrives baggrunden og anvendelsen af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøttes computerbaserede

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Matematik. Matematiske kompetencer

Matematik. Matematiske kompetencer Matematiske kompetencer formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence) løse matematiske problemer

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

var Send_til='bk@ef.dk'; EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Om de enkelte tests

var Send_til='bk@ef.dk'; EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Om de enkelte tests 1 EUD-tests EUD-tests Testpakken er gratis tilgængelig som en del af abonnementet på Undervisningsbanken. Pakken kan hentes fra adressen http://kurser.ef.dk/eud_test/eud_test.zip, og indeholder 5 forskellige

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Matematik - undervisningsplan

Matematik - undervisningsplan I 4. klasse starter man på andet forløb i matematik, der skal lede frem mod at eleverne kan opfylde fagets trinmål efter 6. klasse. Det er dermed det som undervisningen tilrettelægges ud fra og målsættes

Læs mere

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S.

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 5/11/2015 Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 1 Contents... 0 Indledning... 3 Analyse... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag... 3 Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Til skolerne. Information om uddannelsesparathed. Baggrund Kriterier Barrierer og støtte

Til skolerne. Information om uddannelsesparathed. Baggrund Kriterier Barrierer og støtte Til skolerne Information om uddannelsesparathed Baggrund Kriterier Barrierer og støtte UU Aarhus-Samsø August 2011 Baggrund Den 5. november 2009 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet,

Læs mere

Ordblind i matematikundervisningen - ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I MATEMATIKUNDERVISNINGEN

Ordblind i matematikundervisningen - ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I MATEMATIKUNDERVISNINGEN Ordblind i matematikundervisningen - ELEVER MED SÆRLIGE BEHOV I MATEMATIKUNDERVISNINGEN Studerende: Gitte Iversen (229767) VEJLEDER: SUSANNE SIMONI HEDEGAARD 8. MAJ 2015 Indhold Indledning... 2 Farsø Efterskole

Læs mere

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse

Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Mondiso matematik for 1. til 3. klasse Programmet henvender sig til elever i indskoling. Det kan også benyttes af børn på højere klassetrin, som har behov for at få genopfrisket det grundlæggende i matematikken.

Læs mere

Kregme Skole Den 23. februar 2011

Kregme Skole Den 23. februar 2011 Kregme Skole Den 23. februar 2011 1 Opgavefremlæggelse Forudsætninger for spørgsmålet: Hvordan finde sin elevs staveudviklingstrin? Staveudviklingen - principper i skriften, fejltyper, undervisning Materialer

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Fagplan for faget matematik

Fagplan for faget matematik Fagplan for faget matematik Der undervises i matematik på alle klassetrin (0. - 7. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 4.klasse - skoleår 11/12- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer Basis: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 4, arbejds- og grundbog, kopisider, Rema, ekstraopgaver og ugentlige afleveringsopgaver

Læs mere

Tjekliste til Ordblindetesten

Tjekliste til Ordblindetesten Tjekliste til Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder: Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Prøv testen inden du tester andre. Testdeltagere får adgang

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Elever i læsevanskeligheder

Elever i læsevanskeligheder Elever i læsevanskeligheder forslag og anbefalinger til test og handlinger i grundskolen og ved overgangen til ungdomsuddannelserne, opdateret febr. 2014. Klassetrin Dagtilbud Bh.- klasse 1.- 2. klasse

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle

Årsplan. 1. klasse. Bageriet marked. Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Årsplan 1. klasse Tal i hverdagen Plus på spil Byens former En tur i center Indianere De gamle Bageriet Loppearabere marked ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger ca. 4-5 uger

Læs mere

Evaluering af matematik undervisning

Evaluering af matematik undervisning Evaluering af matematik undervisning Udarbejdet af Khaled Zaher, matematiklærer 6-9 klasse og Boushra Chami, matematiklærer 2-5 klasse Matematiske kompetencer. Fællesmål efter 3.klasse indgå i dialog om

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Maj 2012. Jobcentrenes anvendelse af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Maj 2012. Jobcentrenes anvendelse af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Maj 2012 Jobcentrenes anvendelse af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 10 1.1. Baggrund 10 1.2. Formål 11 1.3. Tilgang og metode 11 2. Kortlægning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere