PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag."

Transkript

1 PSP screening dansk og matematik, resultater, tolkninger og tiltag. Aalborg 19/5-15 Forord Denne vejledning er et supplement til manualen til PSP screening dansk og matematik. Forud for læsning af nærværende vejledning skal man derfor have læst manualen, hvor det bl.a. fremgår, hvordan PSP screeningen bør anvendes. Vejledningen indeholder information der er nødvendig for grundigere analyse rapporterne således at man som lærer får så mange oplysninger som muligt. Der er ved nogle test i PSP danskscreening lavet kvantitative standarter på baggrund af vore mangeårige erfaringer med screeningen. Det mest optimale ville være om resultaterne kunne sammenholdes med en alderssvarende kontrolgruppe, sådan som det kendes fra standardiserede læsetest som fx LOGOS-test og nogle af Carsten Elbros læsetest. Derfor er der påbegyndt screening af 9.klasser på 5 skoler i Aalborg kommune for at disse kan fungere som en repræsentativ PSP danskscreening: Generelt er det tilfredsstillende og tilstrækkeligt i forhold til en ordinær ungdomsuddannelse, hvis der scores minimum 80% opgaver korrekt i de enkelte deltest. Omvendt vil der være uddannelser, hvor der kræves mere end 80% dette kan fx være gymnasiale udannelser. Endelig kan der være en elev med flotte screeningsresultater, men hvor der er andre problemer, der vil kunne forhindre dem i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Her drejer det sig om at samle al den information man har om eleven for at kvalificere uddannelsesafklaringen. Foreløbig status i fht. standardisering: Nedenståender resultater er fra en screening af en 9.kl på en folkeskole i Aalborg d.18/5-15. Det er muligt at se elevernes resultater i de enkelte test. I bunden ses gennemsnittet markeret med fed skrift. Grundet en beklagelig fejl er testen Find det ord, der passer til billedet desværre ikke afviklet. De grønne markeringer viser 25% percentilen i hver enkel test. Det vil fx sige, at hvis man i Begrebsforståelse scorer 80 % af opgaverne korrekt eller færre befinder man sig i den svageste fjerdedel af en alderssvarende Der skal naturligvis tages højde for, at der foreløbig blot tale om en kontrolgruppe på 17 elever. Desuden ligger pågældende folkeskoles 9.kl elever generelt med et højt karaktergennemsnit, så det må forventes, at 25% percentilen falder en smule, når vi som planlagt har screenet 120 elever til efteråret 2015.

2 Staveprøve: Hvis der scores 66,67 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Her gælder at der skal scores minimum 80 % korrekte. Gennemsnittet på en produktionsskole vil ofte være under 60% hvilket er et udtryk for, at mange elever har stavevanskeligheder. Man bør bemærke karakteren af stavefejlene. Hvis der er tale om stavefejl, der ikke er lydbevarende eller om bogstavombytninger kan der være tale om ordblindhed. Der bør sammenlignes med resultaterne i Stavetest vrøvleord. Hvis der også her er vanskeligheder tyder det på, at eleven har svært ved at identificere lyde i lydrette ord og dermed har mangelfuld lydlig opmærksomhed. Disse vanskeligheder er dog forholdsvis sjældne. Mere hyppige er vanskeligheder med korrekt stavning af fremmedordene, manglende kendskab til lydfølgeregler samt usikkerhed ved stumme bogstaver og dobbelt konsonant. Disse vanskeligheder bunder ofte i mangelfuld skrive- og læsetræning gennem folkeskoletiden. Stavevanskeligheder er isoleret set ikke nogen hindring i forhold til uddannelse såfremt eleven er motiveret for at anvende et ordforslagsprogram på pc. Dette kan være enten ViseOrd eller CdOrd. Læseforståelse: Hvis der scores 66,67 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Her bør resultatet ligge på minimum 80% og gennemsnittet er 75%. Læseforståelse er afhængig af om man teknisk kan afkode teksten inden for en overskuelig tidsramme (Det bør bemærkes hvilke typer spørgsmål der besvares forkert eller bruges særligt lang tid på). Spørgsmål nr.5 kan især volde besvær fordi korrekt svar kræver, at man er i stand til at fortolke teksten eller med andre ord læse mellem linjerne. Dette kræver

3 et vis ordkendskab og abstraktionsniveau. Hvis en elev kun har 4 af 6 opgaver korrekt kan dette skyldes at vedkommende er en meget langsom læser, måske pga. ordblindhed. Rent praktisk viser det sig også ofte, at nogle elever ikke lægger mærke til hvordan det i instruktionsvideoen vises hvordan man gør billedet med teksterne større. Hvis der er vanskeligheder i Læseforståelse kan disse desuden skyldes et eller flere af nedenstående punkter: 1.Afkodningsvanskeligheder (årsag: manglende læsetræning og/eller ordblindhed) I forhold til at afdække, om der er tale om afkodningsvanskeligheder kigges der efter tegn på ordblindhed i Stavetest, Stavetest vrøvleord og i Find det ord der passer til billedet. Desuden tjekkes læsetempo i Læseforståelse og Læsehastighed. 2.Forståelsesvanskeligheder (årsag: Mangelfuldt ordkendskab) Her bør ses nærmere på Begrebsforståelse. 3.Koncentrationsbesvær (årsag: Nedsat evne til at opretholde opmærksomheden) Her bør resultaterne i den kognitive del af PSP matematikscreening analyseres for at se om der er tegn på opmærksomhedsproblemer. Man kan også se på tidsforbruget og se om der er tegn på et forceret læsetempo, der kan indikere koncentrationsbesvær. 4.Ineffektive læsestrategier (årsag: manglende træning i informationssøgning) Man kan via en samtale med eleven blive klogere på om eleven læser dagligt og fx er vant til at orientere sig i en gratisavis. Hvis eleven er urutineret på området bør der undervises i læsestrategier til forskellige teksttyper. Det kan også være eleven er for overforsigtig og forsøger en for omstændig og grundig gennemlæsning i stedet for at skimme teksten ekstensivt og være informationssøgende. Stavetest vrøvleord: Hvis der scores 70 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder i denne test kan tyde på mangelfuld lydlig opmærksomhed, hvilket er et af hovedtrækkene i en ordblindeproblematik. Vi udviklede testen for at finde ud af om eleven kunne gå fra lyd til bogstavfølge (det modsatte af at læse, hvor man går fra bogstavfølger til lyde). Det er langt fra altid at vanskeligheder i denne opgave er et udtryk for alvorlig mangelfuld lydlig opmærksomhed. Ofte er der blot tale om g-k forveksling eller b-p forveksling. Endelig kan det ikke undre at nogle elever tror at fralle staves fralde, jf. gængse danske lydfølgeregler. Hymmes staves også ofte hymes. Dette er et tegn på mangelfuld evne til at høre, hvornår der optræder dobbeltkonsonant, og det vil være relevant med lydlig træning omkring dette. Fejl kan også forekomme fordi opgaven misforstås og eleverne således laver vrøvleordene om til rigtige ord. Væ væg er et eksempel på dette. Hvis der optræder fejl ud over de nævnte typiske fejltyper fx ved at besvarelserne ikke er lydrette eller ikke følger danske lydfølgeregler er det ofte et tegn på grundlæggende mangel på lydlig opmærksomhed. Står man med en elev med sådanne vanskeligheder bør undervisningen sigte mod at eleven bliver i stand til at høre de første to bogstaver i ordene, hvilket er

4 forudsætningen for at kunne profitere af et ordforslagsprogram. Ved at analysere Stavetest vrøvleord og Stavetest ses det hurtigt hvilke bogstaver, der kan være vanskelige at identificere og der kan trænes målrettet på disse. Dette gør det mere overskueligt for eleven, der ikke behøver at bekymre sig om at skulle kunne høre alle lyde i et ord. Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte en kvantitativ procentsats på Stavetest vrøvleord, da fejlene ofte ikke er udtryk for basale vanskeligheder. Endelig er lydlige vanskeligheder isoleret set ingen hindring i forhold til uddannelse, da der let kan kompenseres for dette med et oplæsningsprogram og specifik træning på indlyde i ord. En anden fejlkilde i Stavetest vrøvleord er dårlig lydkvalitet i hovedtelefonerne. Læsehastighed: Hvis der scores 46 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Der er lidt forskellige opfattelser af hvad der er en normal læsehastighed. Vi har valgt at sige at 100% svarer til 240 ord/min. Hvis der scores under 80% kan det betyde at der er behov for et ordforslagsprogram hvis eleven skal kunne nå at læse al litteratur på en ungdomsuddannelse. Nogle elever opgiver på forhånd hvorved de forekommer at have en usandsynlig høj læsehastighed. Ved at analysere kontrolspørgsmålene vil dette dog i reglen vise sig ikke at være tilfældet. En nedsat læsehastighed kan være et resultat af ordblindhed, manglende læsetræning og/eller koncentrationsbesvær. Kontrolspørgsmål: Hvis der scores 50 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende En score på under 80% vil i reglen indikere vanskeligheder på området. En lav score kan skyldes, at man ikke har nået at læse hele læsehastighedsteksten. Det kan også skyldes en nedsat Begrebsforståelse eller hukommelses- og opmærksomhedsproblemer. Hvis en elev fx scorer højt i Læseforståelse og Begrebsforståelse men lavt i kontrolspørgsmål indikerer dette hukommelses- og koncentrationsbesvær og de kognitive test i PSP matematikscreening bør gennemgås. Fin det ord der passer til billedet: En score på under 80% kan indikere basale afkodningsvanskeligheder (ordblindevanskeligheder). Desuden er denne test ofte svær for eleverne at forstå, hvorfor en lav scorer ikke nødvendigvis behøver at betyde manglende lydlig opmærksomhed. For at afdække dette kan der med fordel suppleres med Elbros ordlister, der frit kan hentes på nettet. Begrebsforståelse:

5 Hvis der scores 80 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vi har gennemført krydstest med Elbros Semantisk ordforrådsprøve på en produktionsskole og på baggrund heraf ser det ud til, at elever, der scorer under 80% i Begrebsforståelse vil ligge blandt de 25% svageste i en alderssvarende En nedsat begrebsforståelse eller manglende ordkendskab kan skyldes en fremmedsprogsproblematik, manglende sproglig stimulering og voksenkontakt gennem opvæksten eller nedsat kognitivt funktionsniveau, dvs. nedsat IQ). Begrebsforståelse kan suppleres med Elbros Semantisk ordforrådsprøve, der frit kan hentes på nettet. Hvis eleven har anden etnisk baggrund og der fortrinsvist tales et andet sprog end dansk i hjemmet, kan dette være årsagen til mangelfuld begrebsforståelse. Etnisk dansk elever kan også være understimuleret sprogligt, hvis de fx har haft ressourcesvage forældre eller har været overladt meget til sig selv. Nogle elever har haft så store forståelsesproblemer i skoletiden, at de har fået fortaget en IQ test af PPR. Hvis dette er tilfældet vil indhentning af en sådan tidligere psykologundersøgelse i reglen kunne be- eller afkræfte om der er tale om specifikke sproglige vanskeligheder eller et generelt lavt kognitivt funktionsniveau. Elever med specifikke vanskeligheder på det sproglige område eller med generelle kognitive vanskeligheder er ofte i målgruppen for STU. Tidligere undersøgelse fra PPR kan være vigtige at få fremskaffet da de dels ofte indeholder pædagogiske forslag og beskriver de vanskeligheder, der ligger til grund for mangelfuld progression på værkstedet. Endelig kan en psykologundersøgelse være nødvendig for at en elev visiteres til en STU. Generelt: Supplere med test fra Hovedstadens ordblindeskole, få lavet ord- talblindetest på et kommunikationscenter eller lignende, lade eleverne opsøge VUC eller et læsecenter hvis de er motiverede for at deltage i ordblindeundervisning i eller udenfor skoletiden. PSP matematikscreening: Foreløbig status i fht. standardisering. Nedenståender resultater er fra en screening af en 9.kl på en folkeskole i Aalborg d.18/5-15. Det er muligt at se elevernes resultater i de enkelte test. I bunden ses gennemsnittet markeret med fed skrift. De grønne markeringer viser 25% percentilen i hver enklet test. Det vil fx sige at, hvis man i Det største af to tal har 90 % af opgaverne eller færre korrekt befinder man sig i den svageste fjerdedel af en alderssvarende Der skal naturligvis tages højde for, at der foreløbig tale om en kontrolgruppe på blot 15 elever. Endvidere ligger den pågældende folkeskoles elever i 9.kl generelt højt i karaktergennemsnit, så det må forventes at 25% percentilen falder en smule, når vi som planlagt har screenet 120 elever til efteråret 2015.

6 Problemer med matematik kan fx skyldes specifikke vanskeligheder på basale områder, fx mangelfuld automatisering af enkle regneoperationer og mangelfuld forståelse for tal (i yderste konsekvens talblindhed eller dyskalkuli, der henvises til Henrik Skovhus artikel Screening af forudsætninger for matematik, der kan findes på under PSP screening). Andre årsager kan være manglende udbytte af undervisningen i folkeskolen som følge af sociale problemer (fx mobning i skolen eller uro i hjemmet, der har fyldt mentalt), manglende opbakning og hjælp til lektielæsning i hjemmet, hyppige skoleskift eller følelsesmæssige blokeringer for matematik, mangelfuld selvtillid på området og tendens til at give op på forhånd. Ofte vil der i praksis optræde flere af disse årsager, når en elev ikke oplever de forventede fremskridt i matematikundervisningen. Det er vigtigt at finde ud af, hvad vanskelighederne skyldes for at kunne tilbyde eleven en korrekt undervisning. Her er PSP screeningen et godt værktøj, der sammen med en samtale med eleven kan give en et bedre grundlag at planlægge undervisningen ud fra. I det nedenstående gennemgås tolkning af hver enkelt test. Skriv tallene: Hvis der scores 88,89 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Typisk fejles der, når der skal skrives brøker, decimaltal og 6-cifrede tal. Dette behøver ikke indikere basale vanskeligheder, men kan skyldes, at eleven ikke har opnået det fulde udbytte af undervisningen i folkeskolen. Hvis der er problemer med at skrive tal på mere end tre cifre kan det skyldes mangelfuld forståelse for positionssystemet. Det er vigtigt at sætte ind med specifik træning i at organisere større tal, det det ellers bliver vanskeligt for den unge at læse lønsedler mm. Hvis der fejles i forhold til at nedskrive et og tocifrede tal kan der være tale om basale vanskeligheder og mangelfuld talforståelse. I disse tilfælde kan der fx trænes med Adlers kognitive træningsmateriale. Det største af to tal:

7 Hvis der scores 90 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Der er tale om en meget basal færdighed i forhold til hurtigt at kunne afgøre hvilke af to tal, der er størst. Ofte fejles der ved 6-cifrede tal, brøker og negative tal. Der kan fx undervises i brøker, decimaltal og negative tal via tallinjer (se Undervisningsforslag på Vanskeligheder ved 3- og 6-cifrede tal indikerer problemer med positionssystemet. Tal i rækkefølge: Hvis der scores 90,91 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder i denne test tyder på en mangelfuld talforståelse. Ofte er det brøker, decimaltal og negative tal, der volder problemer og der kan med fordel undervises ved at lade eleven producere egne tallinjer. Talserier: Hvis der scores 93,10 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder på dette punkt skyldes ofte at eleven har svært ved at gennemskue intervaller eller sekvenser på en tallinje. Hvis man skal opleve progression i matematik handler det om hurtigt at gennemskue mønster og lovmæssigheder, hvilket frigør mentale ressourcer der er nødvendige for at kunne tilegne sig mere og sværere matematik. Man bør også bemærke hvor lang tid, der bruges på hver enkelt opgave. Såfremt der scores lavt i denne test, kan en del af undervisningen være at lade eleven fremstille tallinjer. Hovedregning: Hvis der scores 96,49 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Der er meget information at hente i denne test. Her ses det, om eleven mestrer de fire regnearter og om talbehandlingen er sikker, hurtig og automatiseret. En lav score kan skyldes vanskeligheder i forhold til gange- og division som reglen som følge af et manglende tabelkendskab. Et stort tidsforbrug ved plus- og minus tyder på at eleven regner på fingre og ikke på automatik kan afgøre at 6-2=4. Manglende automatisering lægger beslag på mentale ressourcer og hæmmer muligheden for at opnå forståelse for andre matematiske områder. Et varieret tidsforbrug i plus og minus samt mange fejl kan indikere koncentrationsbesvær.

8 Komplekse regneoperationer: Hvis der scores 88,89 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Ofte fejles grundet usikkerhed i forhold til gange- og division. I de sidste to stykker, der indeholder fem tal stilles der krav til arbejdshukommelse og koncentration. Hvis en elev klarer plus- og minusstykkerne i Hovedregning men fejler i de sidste to stykker i Komplekse regneoperationer kan dette skyldes en nedsat arbejdshukommelse. I dette tilfælde kan man tjekke resultatet af Cifferspændvidde II og se om der ses tegn på en nedsat arbejdshukommelse. I nogle tilfælde ses det ejendommelige, at der laves mange fejl i Hovedregning mens de to lange opgaver i Komplekse regneoperationer klares korrekt. Dette kan skyldes, at eleven generelt er ukoncentreret men at koncentrationsevnen ubevidst skærpes ved mødes med de to lange stykker. Visuel spændvidde: Hvis der scores 80 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende En lav score indikerer manglende evnen til at affotografere visuel information. Årsagen kan være opmærksomhedsproblemer eller en generel vanskelig i forhold til at huske tal, bogstaver og symboler. For at imødegå visuelle vanskeligheder og opmærksomhedsproblemer kan der trænes med diverse hjernetræningsprogrammer fx Cogmed (www.cogmed.se), Hukommelsesleg Flex (www.mv-nordic.com) eller Professionel hjernetræning (http://dk.scientificbraintrainingpro.eu/). Derudover kan der trænes med diverse kort-, bræt- og memoryspil. Hvis opmærksomhedsproblemerne skyldes personlige problemer, der fylder mentalt bør eleven i stedet få hjælp i form af samtaleterapi eller lign. Man skal ligeledes være opmærksom på at man ikke bør anvende webbaserede kognitive træningsprogrammer til elever, med angst, depression, OCD eller Turettes syndrom. Visuel opmærksomhed : Hvis der scores 87,50 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder kan indikere vanskeligheder med at fastholde visuel information i forhold til elementers placering i forhold til hinanden. Vanskeligheder på dette punkt kan skyldes usikkerhed i forhold til at orientere sig rummeligt. Fx er det vigtigt at kunne huske hvordan et regnestykke er opstillet og hente denne viden i langtidshukommelsen til brug i an anden sammenhæng. En nedsat score kan skyldes en nedsat opmærksomhed. Visuel opmærksomhed kan trænes som Visuel spændvidde. Desuden er det en god ide at kompensere for en nedsat visuel opmærksomhed. Fx kan eleven optage en arbejdsgang på værkstedet med sin smarthphone for på denne måde at aflaste den visuelle opmærksomhed.

9 Visuel opmærksomhed II: Hvis der scores 80 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Hvis eleven klarer Visuel opmærksomhed bedre end Visuel opmærksmohed II indikerer det vanskeligheder med arbejdshukommelsen. Man kan evt. sammenligne med resultatet i Cifferspændvidde II. Hvis denne test ligeledes volder problemer tyder det på en nedsat arbejdshukommelse. I øvrigt anbefales de samme tiltag som i Visuel opmærksomhed. Cifferspændvidde 1: Hvis der scores 88,89 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende Vanskeligheder på dette punkt skyldes nedsat opmærksomhed. I praksis kan dette betyde vanskeligheder med at huske en længere mundtlig besked. Desuden kan det medføre problemer med at læse lange ord. Som kompensation foreslås det, at en elev kan optage en instruktion på sin smarthphone således vedkommende er fri for at skulle spørge værkstedslæreren/praktikværten flere gange. Det kræver naturligvis, at der tale om opgaver som eleven er fortrolig med. En anden mulighed er at udlevere skriftlig instruktion eller instruktion i form af tegninger eller piktogrammer. Hvis opmærksomheden er stærkt nedsat kan det blive et alvorligt handicap i forhold til fremtidig job eller uddannelse. Årsagen til en markant nedsat auditiv opmærksomhed kan være en medfødt opmærksomhedsforstyrrelse. Hvis man har mistanke om dette, bør eleven opsøge egen læge med henblik på at blive henvist til speciallæge til udredning for opmærksomhedsforstyrrelser. I nogle tilfælde er eleven udredt i folkeskolen og i de tilfælde vil forældrene i reglen have relevante papirer liggende. Andre årsager til en nedsat opmærksomhed kan være forkert kost-, motion- og søvnmønster, personlige problemer, der fylder mentalt, et stof/alkoholmisbrug eller en kombination af flere af årsagerne. Cifferspændvidde 2: Hvis der scores 41,67 % eller derunder er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende En nedsat score i denne test indikerer en nedsat arbejdshukommelse. Arbejdshukommelsen er essentiel i forhold til læring generelt. En nedsat arbejdshukommelse kan skyldes de samme faktorer som nævnt under Cifferspændvidde 1. Arbejdshukommelsen kan forbedres ved kognitiv træning som beskrevet under Visuel spændvidde. Hvis arbejdshukommelsen er markant nedsat er dette ofte tegn på en nedsat evne til at opretholde koncentration og opmærksomhed. Her anbefales de samme tiltag som i Cifferspændvidde 1. Hvis der scores lavt i Læseforståelse, Kontrolspørgsmål, Hovedregning og Komplekse regneoperationer kan dette ligeledes være tegn på en nedsat arbejdshukommelse.

10 Find den rigtige figur: Hvis der scores under 100 % er eleven placeret blandt de 25% svageste i en alderssvarende De fleste fejl i denne test skyldes usikkerhed i forhold til grundlæggende geometriske begreber. For at i mødekomme disse problemer kan der undervises i geometri på et for eleven passende niveau. Andre fejl kan skyldes usikkerhed i forhold til basale forholdsord som fx nederst, øverst, tykkest, mindste eller største. Det er dog sjældent der ses fejl i forhold til disse forholdsord og hvis de forekommer, må eleven desuden formodes at hav en påfaldende lav score i Begrebsforståelse. Der bør i så fald arbejdes på at forbedre begrebsforståelsen.

PSP screening dansk og matematik

PSP screening dansk og matematik PSP screening dansk og matematik Aalborg 27/10-15 Af Speciallærer Rasmus Hasselbalch, Produktionsskoleprojektet, Taleinstituttet og Hjerneskadecentret Nordjylland, Aalborg Kommune. Som hjælp til at identificere

Læs mere

PSP screening dansk og matematik

PSP screening dansk og matematik PSP screening dansk og matematik Af Speciallærer Rasmus Hasselbalch, Taleinstituttet Region Nordjylland Indledning Som hjælp til at identificere elever med vanskeligheder i dansk eller matematik har vi

Læs mere

PSP screening dansk og matematik

PSP screening dansk og matematik PSP screening dansk og matematik Af Speciallærer Rasmus Hasselbalch, VUC & hf Nordjylland Aalborg 23/6-16 Som hjælp til at identificere elever med vanskeligheder i dansk eller matematik udvikledes i Produktionsskoleprojektet

Læs mere

4. Fokus på samarbejde og kommunikation (modsat traditionel matematikundervisning hvor det mundtlige aspekt fylder meget lidt).

4. Fokus på samarbejde og kommunikation (modsat traditionel matematikundervisning hvor det mundtlige aspekt fylder meget lidt). Aalborg d.27/6-16 Undervisning af elever med nedsat talforståelse Af Rasmus Hasselbalch, læse- og matematikkonsulent, VUC & HF Nordjylland Hvis man ved screening med LINU eller PSP screeningen ser tegn

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012

Faglig læsning i matematik. - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Faglig læsning i matematik - Michael Wahl Andersen, Ålborg, 2012 Begrundelser Faglig læsning hvorfor? Fælles mål Mentale repræsentationer Tænkning Aktiv læsning Matematikbogen som genre Bogens opbygning

Læs mere

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning.

1. Motivation for uddannelse og lyst til læring. 1. Selvstændighed og ansvarlighed, tage initiativ til opgaveløsning. Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. 9-10 klasse/ eller indenfor 1. Viden G 1 1 år efter. om krav til gennemførsel af 1 år efter at have forladt

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse

Læsning på Hurup skole. Overbygningen, 7. 9. klasse Læsning på Hurup skole Overbygningen, 7. 9. klasse Kære forælder og elev Dit barn/du er nu så langt i skoleforløbet, at læsning er en vigtig forudsætning for at få noget ud af stort set alle skolens fag.

Læs mere

EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET

EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET EVALUERING AF PRODUKTIONSSKOLEPROJEKTET 1-7-2014 Udarbejdet af konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med Taleinstituttet Region Nordjylland Forord Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

Gymnasie screening LINU dansk

Gymnasie screening LINU dansk Gymnasie screening LINU dansk LINU Gymnasiescreening identificerer elever, hvis funktionelle skriftsproglige færdigheder er utilstrækkelige, og identificerer om der i givet fald er tale om basale eller

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

MaxiMat og de forenklede Fælles mål

MaxiMat og de forenklede Fælles mål MaxiMat og de forenklede Fælles mål Dette er en oversigt over hvilke læringsmål de enkelte forløb indeholder. Ikke alle forløb er udarbejdet endnu, men i skemaet kan man se alle læringsmålene også de,

Læs mere

Fuldstændig fantastisk?

Fuldstændig fantastisk? Fuldstændig fantastisk? Holger Juul, lektor, ph.d., Center for Læseforskning, Københavns Universitet Enten-eller vs. både-og I marts-nummeret af Nyt om Ordblindhed tager Erik Arendal afstand fra det han

Læs mere

En matematikundervisning der udfordrer alle elever.

En matematikundervisning der udfordrer alle elever. En matematikundervisning der udfordrer alle elever. Lær af nye bøger, men af gamle lærere!! Det vigtigste spørgsmål handler ikke længere om, hvordan børn lærer matematik men om, hvordan de tænker, når

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

IT og Ordblindhed, projektets formål

IT og Ordblindhed, projektets formål Ordblindes It støtte brug af til it støtte ordblinde elever En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet En langtidsundersøgelse med ordblinde elever på mellemtrinnet Dorthe Klint Petersen

Læs mere

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet

Ordblindeinstituttet. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblinde instituttet Læseobservation En læseobservationsperiode strækker sig over 10 undervisningsgange.

Læs mere

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1)

Hvad ER ordblindhed (dysleksi) ??? Generelle symptomer på ordblindhed Specifikke symptomer på ordblindhed (1) Om ordblindetest En præsentation af nogle metoder, værktøjer og foreløbige analyser (Noter til foredrag i Psykologisk Selskab for Forskningsmetode 2004.11.18) Michael Jepsen www.infosafe.dk Hvad ER ordblindhed

Læs mere

Læsning i matematik. For dansk- og matematiklærere. Lektor, ph.d. Lisser Rye Ejersbo Århus Universitet

Læsning i matematik. For dansk- og matematiklærere. Lektor, ph.d. Lisser Rye Ejersbo Århus Universitet Læsning i matematik For dansk- og matematiklærere Lektor, ph.d. Lisser Rye Ejersbo Århus Universitet Hvad skal dansklæreren vide? At det drejer sig om at lære matematik og at læse for at lære matematik

Læs mere

Læs-Tænk-Regn Indskolingen

Læs-Tænk-Regn Indskolingen Læs-Tænk-Regn Indskolingen Hvad er Læs-Tænk-Regn? Læsning er ikke kun dansklærerens domæne mere, og i UVM s Læseplan for faget matematik står der da også under det tværgående emne Sproglig udvikling :

Læs mere

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen)

Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Årsplan for matematik på mellemtrinnet 2015-2016 (Lærere: Ebba Frøslev og Esben O. Lauritsen) Bog: Vi bruger grundbogssystemet Format, som er et fleksibelt matematiksystem, der tager udgangspunkt i læringsstile.

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK)

Årsplan for matematik 4.kl 2013-2014 udarbejdet af Anne-Marie Kristiansen (RK) Matematikundervisningen vil i år ændre sig en del fra, hvad eleverne kender fra de tidligere år. vil få en fælles grundbog, hvor de ikke må skrive i, et kladdehæfte, som de skal skrive i, en arbejdsbog

Læs mere

TESTHANDLEPLAN 2014-2015

TESTHANDLEPLAN 2014-2015 TESTHANDLEPLAN 2014-2015 2 Testhandleplan Test og prøver på På tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af s evalueringskultur, der har

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014

Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Folkeskolereformen nye muligheder Hotel Nyborg Strand 23.04.2014 Nationale mål, resultatmål og Fælles Mål Tre nationale mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag

Bilag til Merete Brudholms artikel. Bilag 1. Læsning i alle fag Bilag til Merete Brudholms artikel Bilag 1 Til drøftelse i klassens lærerteam Hvilke læsemåder behersker eleverne i relation til genrerne fortællende og informerende tekster, og hvilke skal implementeres

Læs mere

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15

Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Årsplan for matematik 4. klasse 14/15 Status: 4.b er en klasse der består af ca. 20 elever. Der er en god fordeling mellem piger og drenge i klasser. Klassen har 5 matematiktimer om ugen. Vi fortsætter

Læs mere

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe

Læsecenter Syddjurs. - et tilbud til elever i læsevanskeligheder. Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs. Målgruppe Læsecenter Syddjurs - et tilbud til elever i læsevanskeligheder Beskrivelse af Læsecenter Syddjurs Læsecenter Syddjurs beskæftiger sig med tre hovedområder Undervisning af elever med specifikke læsevanskeligheder/dysleksi.

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

LINU-MATEMATIKSCREENING

LINU-MATEMATIKSCREENING Forord til ny udgave af LINU-matematikscreening. Denne screening er en videreudvikling af den LINU-matematikscreening, der i 2010-2011 blev udviklet af Læseafdelingen, Taleinstituttet, Region Nordjylland.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Evaluering af matematikundervisningen december 2014

Evaluering af matematikundervisningen december 2014 Evaluering af matematikundervisningen december 0 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af et ønske om dokumentation for elevernes udbytte af matematikundervisningen. Af forskellige årsager er evalueringen

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/ Børneskolen Filadelfia Roskilde d. 4/11 2016 Epilepsi er en kompleks kronisk hjernesygdom Epilepsi er mere end blot anfald. Barnets eller den unges og familiens mestring er ofte udfordret af komplekse

Læs mere

Årsplan for 2.kl i Matematik

Årsplan for 2.kl i Matematik Årsplan for 2.kl i Matematik Vi følger matematiksystemet "Matematrix". Her skal vi i år arbejde med bøgerne 2A og 2B. Eleverne i 2. klasse skal i 2. klasse gennemgå de fire regningsarter. Specielt skal

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Ordblind i matematikundervisningen

Ordblind i matematikundervisningen Ordblind i matematikundervisningen I denne boble vil vi kigge på, hvilken betydning ordblindhed har for elevernes læringsmuligheder i matematik. Herunder hvordan vi lærere kan hjælpe og støtte eleverne

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

ELEMENTER I LÆREPROCESSEN

ELEMENTER I LÆREPROCESSEN ELEMENTER I LÆREPROCESSEN At ville noget At føle sig som noget At lære noget At kunne noget At vide noget 1 UNDERVISNING AF ELEVER MED MASSIVE LÆSEVANSKELIGHEDER Forudsætninger Undervisningsparat > omsorg

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Vi har behov for en diagnose

Vi har behov for en diagnose Vi har behov for en diagnose Henrik Skovhus, konsulent ved Nordjysk Læse og Matematik Center hen@vuc.nordjylland.dk I artiklen beskrives et udviklingsprojekt i region Nordjylland, og der argumenteres for

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Problembehandling. Modellering MULTI 3A Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Decimaltal og store tal Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal

Læs mere

De små læser. Hukommelsesleg og støttende og trænende it-programmer

De små læser. Hukommelsesleg og støttende og trænende it-programmer De små læser Læsning og skrivning i indskolingen 3. og 4. maj 2011 Comwell Rebild Bakker Hukommelsesleg og støttende og trænende it-programmer fra Mikro Værkstedet v/ Søren Aksel Sørensen og Gerda Nielsen

Læs mere

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015

Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Introduktion til kompetenceudvikling: Beregneren og Lærings- progression i DNT Aalborg, Gigantium, 4.-5.marts 2015 Jakob Wandall & Søren Munkedal, NordicMetrics ApS Vores baggrund Samfundsvidenskab Arbejdet

Læs mere

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET

UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET UDVIKLING AF MATEMATIKFAGET PÅ ELLEKILDESKOLEN. MATEMATIKPOLITIK Mål og principper: - At højne kvaliteten af undervisningen. - At give eleverne større faglig udbytte. - At implementere Fælles Mål II -

Læs mere

Kognitive problemer hos elever med epilepsi

Kognitive problemer hos elever med epilepsi Vibeke Hansen, konsulent, Videnscenter om Epilepsi Kognitive problemer hos elever med epilepsi Selvom mange børn med epilepsi er normaltbegavede og klarer sig i skolen på lige fod med kammerater uden epilepsi,

Læs mere

12.1 ØVEARK. Plustavle Sæt O om resultaterne 10. Sæt X over resultater, der er det dobbelte.

12.1 ØVEARK. Plustavle Sæt O om resultaterne 10. Sæt X over resultater, der er det dobbelte. 12.1 Plustavle + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sæt O om resultaterne 10. Sæt X over resultater, der er det dobbelte. Farv ens resultater med den samme farve. FORSLAG TIL LÆRINGSMÅL: Eleverne

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Undervisningen i 7. til 10. klasse skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om læsformål, læseteknik, læringsstrategier og læsehastighede, så de er klar til at

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer

Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for SPS og Tværgående jura Sammenhængen mellem brug af studiematerialer og trykte materialer Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Hvad skal der til, før man kan tænke, at en elev er ordblind?

Hvad skal der til, før man kan tænke, at en elev er ordblind? Diagnosticering af dysleksi - disposition for den 2. marts 2009 Hvornår kan man afgøre, hvorvidt der er tale om dyslektiske vanskeligheder? Hvad er vigtigt at undersøge - ud over læse-skrivefærdigheder?

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

EVALUERING EVALUERING PÅBEGYNDES INDEN TRÆNING!

EVALUERING EVALUERING PÅBEGYNDES INDEN TRÆNING! EVALUERING Hvordan kan man vide, om træningen har nyttet? For at få svar på det kan en evaluering være til hjælp. En evaluering kan have flere formål. Et formål kan være at gå igennem, hvordan selve træningen

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læse/staveog matematikvanskeligheder

Læse/staveog matematikvanskeligheder Forår 2017 CSV Voksenspecialundervisning Læse/staveog matematikvanskeligheder Læse/stave og matematikvanskeligheder Har du svært ved at læse, skrive eller regne? I denne pjece kan du blive klogere på

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Matematik 3. klasse v. JEM

Matematik 3. klasse v. JEM Matematik 3. klasse 2017-2018 v. JEM Læringsmål er fortrinsvis taget fra: Undervisningsministeriets Fælles Mål Matematik 2014. Trinmål for faget matematik efter 3. klassetrin. Undervisningen vil indeholde

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 13-05-2014 - Ændret dato) BUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 13-05-2014 - Ændret dato) BUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 (Omtryk - 13-05-2014 - Ændret dato) BUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Forord Følgende rapport er udarbejdet på baggrund af en evaluering af Produktionsskoleprojektet

Læs mere

TASK på Holstebro Friskole

TASK på Holstebro Friskole TASK på Holstebro Friskole TASK står for Trivsel - Adfærd - Sociale kompetencer - Kognitive færdigheder. TASK er et special- og støtte-tilbud på Holstebro Friskole. Her kan lærere få råd og vejledning

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016

Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Årsplan matematik 1. klasse 2015/2016 Undervisningen vil tage udgangspunkt i systemet Matematrix. I 1. klasse får eleverne udleveret 2 arbejdsbøger (Trix 1a + Trix 1b). Den pædagogiske tankegang i dette

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR:

UNDERVISNINGSPLAN FOR: 3. årgang Vester Mariendal Skole Stjernevej 1 9200 Aalborg SV tlf. 98183988 UNDERVISNINGSPLAN FOR: Billede Navn B Klassens navn 3.a Klasselærer/kontaktlærer V Udarbejdet af V (Klassens team) X Y Z Dato

Læs mere

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget matematik Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget matematik. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD 30. MAJ 2012 FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD INA SCHMIDT/LEKTIOLOG/RÅDGIVNINGS- OG STØTTEENHEDEN, CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEIDER (CUDIM) AARHUS PER LYSGAARD/STUDIELEDER/AARHUS

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer

Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 315 Offentligt Tværfaglig elevplan Gudrun 3. klasse - elev med læseproblemer Læse i alle fag Status for Gudrun slutningen af 3. klasse Gudrun er

Læs mere

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL

ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL ÅRSPLAN 2012/13 - DANSK 1. KLASSE PERIODE EMNE AKTIVITETER MÅL August september VI SKAL LÆRE HINANDEN AT KENDE Fortællertid Oplæsning Dialog At lytte til oplæsning (i - s- t) (konsonanter og vokaler) Sange,

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Fag matematik 1. klasse 17/18

Fag matematik 1. klasse 17/18 Fag matematik 1. klasse 17/18 UGER TEMA MATERIALER Uge 33-38 Kontext 1 elevbog a: s. 2-27 Tal og tælling Vi arbejder vi arbejder med forskellige begreber, hvor mange er der, flest eller færrest, hvad koster

Læs mere

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER

FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER De nationale test for elever med FYSISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG/ELLER SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER udfordringer, anbefalinger og inspiration Indhold En test, der tilpasser sig 2 Udfordringer 3

Læs mere

Hvad er matematikvanskeligheder og hvordan kan arbejdet med elever med vanskeligheder ske med udbytte?

Hvad er matematikvanskeligheder og hvordan kan arbejdet med elever med vanskeligheder ske med udbytte? Hvad er matematikvanskeligheder og hvordan kan arbejdet med elever med vanskeligheder ske med udbytte? Matematik er en del af livet. Den findes rundt omkring os og griber ind i vort hverdagsliv - idag

Læs mere

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S.

5/11/2015. Programmering. Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 5/11/2015 Hussein Al-Saidi ROSKILDE TEKNINSK GYMNASIE VEJLEDER: CHRISTOFFER S. 1 Contents... 0 Indledning... 3 Analyse... 3 Problemformulering... 3 Målgruppe... 3 Løsningsforslag... 3 Detaljeret beskrivelse

Læs mere