Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl til med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud: Niels Højberg, Niels Erik Kjærgaard, Ole Jespersen, Jesper Hjort, Henning Hansen, Niels Aalund, Jesper Kaas Schmidt, Claus Damgaard, Jann Hansen, Birgit Fogh Rasmussen, Nich Bendtsen, Erik Mouritsen, Leif Gjørtz Christensen for Lasse Jacobsen, Lars Yde for Per Mathiasen, Lars Kirkegaard for Lisbeth Binderup, Per Grønbech for Bo Johansen, RM, Jan Kallestrup, Eva Glæsner, KKR, Lise Graae for Jonna Holm Pedersen, KKR Inger Bojsen Nehm, kd-net (ref.) Jesper Thyrring Møller, Anders J. Jørgensen, Lars Møller. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referaterne fra møderne fredag 13. maj 2011 og mandag 6. juni 2011 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 13. maj 2011 Bilag 2. Referat fra møde i kd-net fredag 6. juni Referaterne blev godkendt. 3. Vækstforum v. Niels Højberg Drøftelse af kommunernes fremtidige rolle i Vækstforum, herunder fremlæggelse af forslag til hvordan kommunerne involveres yderligere i Vækstforums arbejde Niels Højberg orienterede om, at den administrative styregruppe har drøftet videreudviklingen af samarbejdet omkring Vækstforum herunder mulige tiltag for at skabe større gennemskuelighed i forberedelses- og beslutningsprocesserne. Niels Højberg foreslog konkret, at der udarbejdes en kort samlet beskrivelser af arbejdet og processerne i og omkring Vækstforum (pixi-udgave). Beskrivelsen skal medvirke til at give kommunerne et bedre billede af, hvordan Vækstforum arbejder og hvilke udviklingsstrategier, der ligger til grund for arbejdet. Formålet med beskrivelsen er at give kommunerne større forståelse for og større ejerskab til Vækstforums prioriteringer og tiltag /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 1

2 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Niels Højberg informerede om, at han er inviteret til at holde oplæg om Vækstforumarbejdet i KKR Midtjylland 25. august Der var enighed om, at dette punkt bør udsættes til KKRmødet 8. november 2011, så den administrative styregruppes ideer og overvejelser til videreudvikling af Vækstforum samarbejdet forinden kan drøftes på møde i kd-net 14. oktober Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om status på processen omkring udarbejdelse af kommissorium for udvikling af fælles innovationstiltag samt orientering om organisering af det fælles kommunale administrative arbejde på sundhedsområdet Region Midtjylland har tilrettet kommissoriet for Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation på baggrund af de kommentarer, der kom på kd-net mødet 13. maj Der var ønske om, at formuleringen færre, men større og mere specialiserede hospitaler Dette er en ønskelig udvikling. fjernes fra kommissoriet. Det blev aftalt, at Jesper Kaas Schmidt, sammen med en repræsentant fra KOSU, drøfter det nye udspil med direktør Anne Jastrup, Region Midtjylland. 5. Nyt fra Regionen v. vicedirektør Per Grønbech Per Grønbech orienterede kort om Region Midtjyllands økonomi i forlængelse af sparerunden i 2011 samt økonomiaftalen for Hovedkonklusionen er, at regionens økonomi fremadrettet ser fornuftig ud. 6. Eventuelt Ingen bemærkninger /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 2

3 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 7. Opfølgning på første del af mødet Opfølgning på punkt 4. Sundhedsområdet: Det blev aftalt, at Niels Aalund og Niels Højberg repræsenterer kommunaldirektørerne i Task Forcen, og at Jesper Kaas Schmidt kommer med forslag til udpegning af de to sundhedsdirektører til Task Forcen således at en formel udpegning kan ske på møde i kd-net 19. august Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen 8.1. Rammeaftale 2012 Drøftelse af proces i forbindelse med udarbejdelse en model for udgiftsstyring og metodeudvikling, der kan indarbejdes i det forslag til styringsaftale for 2012, der behandles på møde i KKR 25. august 2011, jf. beslutning på møde i KKR Midtjylland 10. juni Der henvises til referat fra møde i KKR Midtjylland 10. juni 2011, som udsendes separat. Desuden drøftes udkast til styringsaftale for 2012 samt forslag til tekst vedr. takstudviklingen, jf. bilag 4. Bilag 3. Rammeaftale præsentation til KKR 10. juni 2011 Bilag 4. Sagsfremstilling til behandling af Styringsaftalen 2012 Bilag 5. Udkast til styringsaftalen for 2012 eftersendes tirsdag 21. juni Henning Hansen præsenterede det fremlagte forslag til tekst vedr. takstudvikling. Der var bred enighed om, at der skal være stort fokus på metodeudvikling som redskab til at sænke omkostningerne for kommunerne. Det blev aftalt, at der ikke foreslås en takstreduktion i 2012, men at året bruges til at forankre allerede vedtage reduktioner i 2011 samt til fælles metodeudvikling, så der kan opnås en reduktion af udgifterne/taksterne med 3% i 2013 og yderligere 3% i Dog således at eventuelle planlagte/påtænkte reduktioner af driftsherrernes udgifter i 2012 vil blev medregnet i de efterfølgende års reduktioner. Det blev foreslået, at der tilføjes et afsnit om, at kommunerne også bør fokusere på egen visitation som et økonomisk styringsværktøj og at metodeudviklingen også er relevant i den sammenhæng. Det blev aftalt, at Henning Hansen udarbejder et revideret udkast til styringsaftale vedr. rammeaftale 2012 med henblik på drøftelse i kd-net 19. august 2011 og efterfølgende behandling på KKR-mødet 25. august Den fremtidige administrative organisering På baggrund af de tilbagemeldinger, der er kommet fra socialdirektørerne vedr. den administrative organisering, som kd-net aftalte på mødet 13. maj 2011, blev det på mødet 6. juni 2011 aftalt, at Henning Hansen sammen med KRASOS udarbejder et justeret oplæg til organisering. Oplægget drøftes med henblik på godkendelse /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 3

4 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bilag 6. Fremtidig administrativ organisering på det specialiserede socialområde af Det justerede oplæg til fremtidig administrativ organisering på det specialiserede socialområde blev godkendt. 9. Forløbsprogrammer på senhjerneskadeområdet v. Henning Hansen På møde i kd-net 6. juni 2011, blev der aftalt, at Henning Hansen, Jesper Kaas Schmidt og Eva Glæsner i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejder et forslag til en fælles kommunal ansøgning. Der orienteres om, hvordan satspuljen udmøntes og hvordan arbejdsgruppen planlægger det videre arbejde Eva Glæsner orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Viborg, Horsens, Skive og Aarhus kommune, der vil indsamle forslag og udarbejde ansøgning til tværkommunale projekter. Det blev pointeret, at en fælles kommunal ansøgning ikke hindrer, at kommunerne kan udforme egne ansøgninger. 10. Grøn Vækst pulje v. Jann Hansen Det blev på møde i KKR Midtjylland 10. juni 2011 aftalt, at puljen til Grøn Vækst skal forankres i kommunerne og ikke i Vækstforum, som Region Midtjylland har foreslået. Det blev ligeledes aftalt, at kd-net nedsætter en arbejdsgruppe, der sammen med Region Midtjylland planlægger en fælles proces. Der henvises til referat fra møde i KKR 10. juni Det blev aftalt, at der nedsættes en tværkommunal skrivegruppe, der i samarbejde med Region Midtjylland udarbejder et udkast til et fælles midtjysk program. Udkastet drøftes på møde i kd-net 19. august 2011 med henblik på behandling i KKR Midtjylland 25. august Alle kommuner indbydes til hen over sommeren at komme med input til programindholdet. Kd-net sekretariatet udsender hurtigst muligt materiale til brug for indsendelse af kommunale input til det fælles overordnede program til kommunaldirektørerne, der sørger for videreformidling til rette vedkommende i de enkelte kommuner. Kd-net sekretariatet er tovholder på den kommunale del af skriveprocessen og for koordineringen med Region Midtjylland. Jann Hansen redegjorde for overvejelser vedr. organiseringen af den styregruppe, der senere i processen skal indstille til KKR og Vækstforum/Regionsrådet, hvilke konkrete projekter der skal nyde fremme. Endelig stillingtagen organiseringen sker på kd-net mødet 19. august Jann Hansens oplæg er vedlagt referatet. Der søges snarest muligt arrangeret et møde med Regionens direktion om processen. Kdnet sekretariatet arrangerer /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 4

5 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region 11. Uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje v. Jan Kallestrup KKR s formandskab har overfor KL tilkendegivet, at man vil påtage sig at udpege en ankerkommune for koordinering af uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje. Bilag 7. Fordeling af uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje Det blev aftalt, at Silkeborg Kommune udpeges som ankerkommune for koordinering af uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje. 12. Regionale møder v. Jan Kallestrup Opfølgning på mødet i KKR Midtjylland 10. juni Ingen bemærkninger Møde i KKR Midtjylland 25. august 2011 Kort orientering om de foreløbige punkter på dagsordenen til møde i KKR Midtjylland 25. august Bilag 8. Foreløbige punkter på dagsordenen til mødet i KKR 25. august Jan Kallestrup informerede om, at KKR-formand Anders G. Christensen har inviteret Hans Berthelsen fra KOMBIT til at holde oplæg på næste KKR-møde. 13. Næste møde v. Jan Kallestrup Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 9. september Det skal drøftes, hvorvidt mødet skal fremrykkes, så det finder sted før møde i KKR Midtjylland 25. august 2011, af hensyn til koordineringen vedr. rammeaftale for Mødet afholdes i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 i Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest en uge før mødet afholdes Det blev aftalt, at mødet 9. september 2011 flyttes til fredag 19. august 2011 kl Eventuelt Niels Erik Kjærgaard nævnte problemstillingen vedr. regulering af beskæftigelsestilskud, som koster kommunerne i den midtjyske region godt 1 mia. kr /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 5

6 Rammeaftale 2012 Udkast til.. Udviklingsstrategi og Styringsaftale

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Sammenfatning af Rammeaftale Udviklingsstrategi... 8 Kapitel 1. Indledning... 9 Kapitel 2. Fokus- og Udviklingsområder Takstopfølgning Gennemsigtighed i ydelse og pris Fælles metodeudvikling Handleplaner som fælles dialogværktøj Uddannelse af visitatorer Særforanstaltninger til børn, unge og voksne Senhjerneskadeområdet Kapitel 3. Hvad er omfattet af rammeaftalen Samarbejdet om Rammeaftale Fælles mål og visioner Fokus på kvalitetsudvikling Bruger- og pårørendeinddragelse Kapitel 4. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser Det samlede behov for og forventet forbrug af tilbud i Kommunernes behov for pladser udenfor kommunens eget regi Kapitel 5. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud Social- og Specialundervisningsområdet Sikrede institutioner for børn og unge Sikrede institutioner for voksne Kapitel 6. Specialundervisningsområdet Styringsaftalen Kapitel 6. Indledning Kapitel 7. Tilbud omfattet af styringsaftalen Kapitel 8. Udviklingen i taksterne Kapitel 9. Belægningssituationen Kapitel 10. Prisstrukturen for de omfattede tilbud Principper for takstfastsættelse Indhold af taksterne Forudsætninger der aftales i forbindelse med den årlige rammeaftale Kapitel 11. Oprettelse og lukning af tilbud og pladser Procedurer for justering af rammeaftalen Tilpasninger og ændringer i kapaciteten Udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud Kapitel 12. Frister for afregning for brug af tilbud Betalingsaftale Ændringer i et aftalt tilbud indgås ligeledes skriftlig Afregningsproceduren Opsigelsesvarsel Kapitel 13. Kommunale overtagelser af regionale tilbud

8 Herudover omfatter Rammeaftale 2012: Bilag 1. Tilbudsviften - oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inklusiv takster og nøgleoplysninger. Bilag 2. Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet. Bilag 4. Målgruppebeskrivelse Bilag 5. Udviklingsplan for Sølund Bilag 6. Udtræk fra Tilbudsportalen samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen Bilag 7. Fremtidig organisering på det specialiserede socialområde Bilag kan findes på kommunernes og Region Midtjyllands fælles socialportal (www.socialportalen.viborg.dk) samt på kommunernes og region Midtjyllands hjemmesider, hvor også denne publikation kan hentes. 3

9 Forord Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen, at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Derudover er det formålet med aftalerne, at: sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet, til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudviklingen. sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Rammeaftalen bygger på ny lovgivning, som blev vedtaget den 3. marts Herefter overgik størstedelen af koordineringen af rammeaftalerne (de sociale tilbud efter serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven), fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, hvorfor kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland. Med denne ændring fulgte også opdeling af rammeaftalen i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). I forhold til Rammeaftale 2012 skal såvel Udviklingsstrategi som Styringsaftale være offentliggjort senest 15. oktober. Rammeaftale 2012 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. For borgerne har det gode samarbejde stor betydning. Koordinering af indsatsen er medvirkende til at sikre, at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet uanset om det er egen kommune, anden kommune eller Region Midtjylland, der driver tilbuddet. Samtidig har det stor betydning for kommunerne og Region Midtjylland, at koordineringen af tilbudsviften bliver en succes - at der sikres den bedst mulige anvendelse af tilbuddene på rammeaftalens område såvel fagligt som økonomisk Et årshjul for rammeaftalearbejdet vil fremover i grove træk blive som skitseret herunder: 4

10 15. oktober Styringsaftalen Servicestyrelse September / Oktober Styringsaftale i Byråd og regionsråd Novemberkonference - fagpersoner, næste års rammeaftale August/September KKR og RKU - Styringsaftale August Kd-net Styringsaftale August DASSOS Styringsaftale 1. januar Socialministertemaer 1. Juni Udviklingsstrategi Servicestyreslen Januarkonference - politisk, brugerorg., næste års rammeaftale Marts DASSOS -Udviklingsstrategi April KKR og RKU - Udviklingsstrategi April / Maj Udviklingsstrategi i Byråd og regionsråd Marts Kd-net Udviklingsstrategi Det er Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet (D ASSOS), herunder Forretningsudvalget, som har deltagelse af embedsmænd fra kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt arbejdet omkring rammeaftalen inden fremsendelse til Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) samt Kommunekontaktråd (KKR) og Det Regionale Kontaktudvalg (RKU). Udregning af takster er helt konkret udført af en arbejdsgruppe nedsat af DASSOS. Se bilag 7 for yderligere information om den fremtidige organisering på det specialiserede socialområde. 5

11 Sammenfatning af Rammeaftale 2012 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det specialiserede socialområde. Aftalen skal dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. Udviklingsstrategi Fokus- og udviklingsområder I Rammeaftale 2012 har kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed: Takstopfølgning Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2012 tager udgangspunkt i et uændret udgiftsniveau i forhold til regeringsaftalen for kommunernes økonomi for Behovet for et særligt fokus på takstopfølgning er derfor ikke mindsket, hvorfor emnet igen indarbejdes i Rammeaftale Gennemsigtighed i ydelse og pris. Der er i flere kommuner en udvikling i gang i retning af at differentiere taksterne, således at der fastlægges flere takstgrupper med forskellige ydelsessammensætning inden for samme botilbud. I regi af Rammeaftale 2012 nedsættes en tværkommunale arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en procesplan for udvikling af fælles retningslinjer for udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og differentierede takster. Fælles metodeudvikling Der skal fortsat være fokus på at udvikle omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Det kan være i form af sammenlægning af tilbud, udvikling af nye anderledes tilbud, (re)visitation med (forstærket) fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau, omlægning af tilbud mv. Metodeudvikling er i den forbindelse et betydningsfuldt værktøj og i Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling samles de bedste erfaringer fra ind- og udland om, hvad der virker i den sociale praksis, hvorefter erfaringerne spredes til de sociale tilbud. Handleplaner som fælles dialogværktøj Handleplaner er et redskab, der bl.a. skal sikre, at de tilbud, der gives den enkelte, modsvarer forventninger og ønsker hos brugeren. Som dialogværktøj mellem myndighed og leverandør kan handleplaner derfor styrke kommunikation og opfølgning. Imidlertid vil resultaterne ikke stå mål med indsatsen, hvis der specifikt i Region Midtjylland skal udarbejdes en fælles skabelon for udarbejdelse af handleplaner. I stedet henvises til Servicestyrelsens skabelon for handleplaner samt kommunernes selvstændige initiativer. Uddannelse af visitatorer 6

12 KL og Socialministeriet har, i samarbejde med Deloitte, udviklet Voksenudredningsmetoden, der er udviklet til sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksenområdet. Formålet er at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen for at sikre borgerne den bedst mulige indsats. Særforanstaltninger til børn, unge og voksne Ministertemaet i Rammeaftale 2012 er anvendelsen af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd. Området vil blive fulgt tæt i løbet af 2012 for at sikre, at den positive udvikling bibeholdes og at særforanstaltningerne fortsat bruges med omtanke. Senhjerneskadeområdet Kommunerne og Region Midtjylland aftalt, at der i regi af Rammeaftale 2012 og med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade skal udstikkes hovedspor for en fælles fremadrettet indsats på området. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2012 har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale For målgrupperne voksne med autisme samt ADHD forventer næsten halvdelen af kommunerne et generelt stigende behov for dag- og døgnpladser, men opgaven løftes i eget regi, eftersom kommunerne forventer et fladende eller uændret behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De kommunale indmeldinger omkring senhjerneskadeområdet viser, at kommunerne forventer et uændret eller stigende behov for dag- og døgnpladser. Samtidig angiver et flertal af kommuner et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi på området. Ligeledes forventes et uændret behov for pladser til børn og unge med nedsat fysisk- samt psykisk funktionsevne. Styringsaftale Takster Afventer et fælles forslag til pejlemærker for takster på området. Tilbud omfattet af rammeaftalen Sociale tilbud hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end driftsherren er en del af Rammeaftalen. De enkelte tilbud der er omfattet af Rammeaftalen kan ses i bilag 1. Driftsherrerne opfordres til, at lade takstberegningsprincipperne være gældende for alle tilbud. 7

13 Udviklingsstrategi 8

14 Kapitel 1. Indledning Et mål med det nye rammeaftalekoncept har været at forenkle arbejdet med rammeaftalerne og kommunernes indberetninger i forbindelse med udarbejdelsen af disse. Det betyder, at proceskravene til rammeaftalen er begrænsede, således at det i højere grad bliver op til kommunerne selv at vurdere, hvilke oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen, herunder hvilke tilbudstyper, temaer eller målgrupper, der for et givent år skal være i fokus i Udviklingsstrategien. Dertil kommer ministerens nye mulighed for at udmelde særlige temaer eller tilbud, som skal behandles. I Rammeaftale 2012 er det udmeldte tema sær- og enkeltforanstaltninger. Temaet udmeldes hvert år pr. 1. januar. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattende tilbud og skal samtidig også indeholde et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser og tilbud. I overensstemmelse med lovgivningen skal de respektive kommunalbestyrelser og regionsråd derfor have en drøftelse af, om udbuddet af og behovet for pladser og tilbud i det eller de foregående år har været overensstemmende både i forhold til antal pladser og tilbud og i forhold til tilbuddenes indhold. I Region Midtjylland er kommunerne derfor blevet bedt om at udarbejde en vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2012 samt overvejelser om tilbudsviften. Kommunerne er i den forbindelse blevet bedt om at tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som registreres i kommunen, ligesom der er blevet taget højde for eventuelle problemstillinger i forhold til ventelister. Med den nye lovgivning er der således lagt op til, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i høj grad selv beslutter, hvad Udviklingsstrategien skal indeholde. Samtidig kan Udviklingsstrategien have et flerårigt sigte, hvor der i årets aktuelle Udviklingsstrategi udvælges fokusområder til nærmere beskrivelse. 9

15 Kapitel 2. Fokus- og Udviklingsområder 2.1. Takstopfølgning De senere års økonomiske udfordringer i kommunerne har sat yderligere fokus på økonomiske styringsinstrumenter ved siden af de løbende krav til etablering af omkostningseffektive løsninger. Kommunerne og Region Midtjylland gennemførte derfor i fællesskab i 2010 en analyse af udgiftsudviklingen indenfor det specialiserede socialområde i Rammeaftalerne Med udgangspunkt i den gennemførte udgiftsanalyse blev takstopfølgning en del af Rammeaftale 2011, som ét af fem særlige fokus- og udviklingsområder. Med Rammeaftalen 2011 blev det mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland besluttet, at der skal ske en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 procent. Takstopfølgningen i 2011 viste, at såvel Region Midtjylland som kommunerne stort set alle lever op til en budgetteret udgiftsreduktion på omkring 5 procent. Ligeledes blev det i Rammeaftale 2011 aftalt, at der også skal ske en løbende opfølgning på anvendelsen af tillægstakster. Opfølgningen fra 1. kvartal 2011 viste, at tillægstakster fortsat anvendes i varierende grad mellem de enkelte driftsherrer. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2012 tager udgangspunkt i et uændret udgiftsniveau i forhold til regeringsaftalen for kommunernes økonomi for Behovet for et særligt fokus på takstopfølgning er derfor ikke mindsket, hvorfor kommunerne og Region Midtjylland igen har valgt at indarbejde emnet som et fokus- og udviklingspunkt i Rammeaftale Ansvaret for takstopfølgningen placeres i Forretningsudvalget Gennemsigtighed i ydelse og pris. Efter at handlekompetencen er overgået til betalingskommunerne, vil den nye handlekommune principielt kunne (re)visitere borgerne i det enkelte eksterne botilbud, således at tilbuddets indsatser i forhold til borgeren kan svare til handlekommunens serviceniveau. Heri ligger der også en mulighed for handlekommunen at udmåle et individuelt støttebehov og dermed i højere grad afregne for individuelt leveret hjælp frem for en gennemsnitstakst. Der findes dog i dag kun begrænsede muligheder for at foretage revisitationer og servicetilpasninger som beskrevet ovenfor og udfordringen er derfor, hvordan handlekommuner fremadrettet skal kunne leve op til den ny lovgivning vedr. handlekompetence og betalingsforpligtelse, således at kommunen kan sikre et serviceniveau i eksterne tilbud, som svarer til det politisk fastsatte serviceniveau for borgerne med tilsvarende støttebehov i interne tilbud. Der er i flere kommuner en udvikling i gang i retning af at differentiere taksterne, således at der fastlægges flere takstgrupper med forskellige ydelsessammensætning inden for samme botilbud. Med differentierede takster vil botilbud forventeligt kunne 10

16 yde et lavere serviceniveau og afregne med en lavere takst end hidtil, når borgerens funktionsniveau eller serviceniveauændringer lægger op til dette. Udarbejdelse af tydelige ydelsesbeskrivelser og en differentiering af taksterne i flere grupper inden for hvert botilbud, vil gøre det nemmere at nyvisitere borgere præcist til eksterne tilbud, ligesom det vil lette mulighederne for at revisitere til mindre indgribende tilbud. Samlet set vil ydelsesbeskrivelserne kunne hjælpe handlekommunerne til at anlægge en mere præcis vurdering af sammenhængen mellem tilbud, støttebehov og serviceniveau. I regi af Rammeaftale 2012 nedsættes en tværkommunale arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en procesplan for udvikling af fælles retningslinjer for udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og differentierede takster, herunder beskriver de dertil knyttede problemstillinger. Arbejdsgruppen afrapporterer til Forretningsudvalget Fælles metodeudvikling I kommunerne og i Region Midtjylland er der et stort ønske om fortsat at styrke og udvikle den faglige indsats, der ydes overfor borgerne. Samtidig er der enighed om, at der fortsat skal være fokus på at udvikle omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Det kan eksempelvis være i form af sammenlægning af tilbud, udvikling af nye anderledes tilbud, (re)visitation med (forstærket) fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau, omlægning af tilbud m.m. Metodeudvikling er i den forbindelse et betydningsfuldt værktøj og i bl.a. Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling samles de bedste erfaringer fra indog udland om, hvad der virker i den sociale praksis, hvorefter erfaringerne spredes til de sociale tilbud. Samtidig kan Metodecentret hjælpe med at dokumentere resultater af en indsats, så både medarbejdere, det sociale tilbud og kommunen/regionen får et godt overblik over, hvad der virker - hvornår og hvordan. Metodecentret har fokus på innovation og metodeudvikling på det sociale område og der udvikles metoder, der sikre god kvalitet i de sociale ydelser. Metoderne udvikles med et dobbelt fokus: Dels skal metoderne styrke indsatserne og sikre god kvalitet i den sociale praksis, dels skal de nye metoder kræve så få ressourcer som muligt. Hovedsigtet er at udvikle tilbud, der ud fra en samlet betragtning kan reducere udgifterne og fastholde kvalitetsniveauet Handleplaner som fælles dialogværktøj Handleplaner er et redskab, der dels skal sikre, at de tilbud, der gives den enkelte, modsvarer forventninger og ønsker hos brugeren. Dernæst, eller som et led i dette, ses handleplanerne som et redskab til at koordinere indsatsen internt i kommunen og mellem myndighed og leverandør. Handleplaner kan, som dialogværktøj mellem myndighed og leverandør, styrke kommunikation og opfølgning i forhold til resultatkrav. 11

17 Det er blevet vurderet, om resultaterne vil stå mål med indsatsen, hvis der i Region Midtjylland skal udarbejdes en fælles skabelon for udarbejdelse af handleplaner, således alle kommuner skal benytte de samme skabeloner. Dette har ikke været tilfældet. Beslutningen er blevet understøttet af, at Servicestyrelsen har udarbejdet en standard for skabelon for handleplaner, som kommunerne kan læne sig op ad. Skabelonen findes på deres hjemmeside. Ligeledes har de enkelte kommuner i forlængelse heraf igangsat selvstændige initiativer, der hver for sig tager højde for de traditioner og regelsæt, der findes i den enkelte kommune. Opmærksomheden rettes i stedet imod, at bibeholde fokus i de enkelte kommuner på udarbejdelsen af informative og brugbare handleplaner, der understøtter dialogen mellem myndighed og leverandør. DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) vil i 2012 følge dette arbejde i tværkommunale fora og i de respektive kommuner Uddannelse af visitatorer KL og Socialministeriet har etableret et samarbejde om digitalisering af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet. Målet med digitaliseringen er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles metoder på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Med det udgangspunkt har KL og Socialministeriet, i samarbejde med Deloitte, udviklet Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden er udviklet til sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksenområdet. Formålet med metoden er at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen for at sikre borgere på området den bedst mulige indsats. Voksenudredningsmetoden består af en række redskaber og skabeloner, der understøtter sagsbehandleren i at gennemføre en god udredning af borgerens situation med fokus på de forhold, der er relevante at komme omkring. Metoden lægger vægt på en tydelig inddragelse af borgeren i forbindelse med sagens oplysning, så borgerens retssikkerhed sikres og der bliver en tydelig adskillelse af de oplysninger, som borgeren kommer med, oplysninger fra andre og sagsbehandlerens vurdering. Ifølge planen er uddannelsen i metoden klar ved årsskiftet, således kurser for kommunale sagsbehandlere kan starte op senest 1. januar Særforanstaltninger til børn, unge og voksne Som led i de nye regler om rammeaftaler på det sociale område og det almene ældreboligområde, som trådte i kraft den 16. marts 2011, har socialministeren fået mulighed for at udmelde et særligt tema. Det særlige tema skal behandles i rammeaftalerne sammen med de temaer, der ifølge reglerne er obligatoriske, og de temaer, som aftaleparterne selv beslutter at behandle. 12

18 Det særlige tema til rammeaftalerne for 2012 er anvendelsen af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i satspuljeaftalen for 2011 blev afsat midler til en styrket kvalitet i særforanstaltningerne. Det er vigtigt, at sådanne særforanstaltninger ikke får karakter af opbevaring. Der skal altid være et udviklingsperspektiv, hvor der arbejdes målrettet med at mindske de problemstillinger, borgeren har, og hvor der arbejdes for, at borgeren så vidt muligt senere kan indgå i sædvanlige tilbud. Kommuner og Region Midtjylland har gennem de senere år løbende haft fokus på særforanstaltninger og Den Administrative Styregruppe i regionen har som følge heraf haft emnet dagsordensat til behandling flere gange. Dette resulterede i, at Den Administrative Styregruppe i 2009 gennemførte en større analyse af cpr-nummerspecifikke enkeltforanstaltninger med en omkostning på mere end kr pr. måned. Undersøgelsen baserede sig på 261 sager og blev afrapporteret til socialdirektør/socialcheferne i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Undersøgelsen viser bl.a., at de problematikker der oftest nævnes i forbindelse med iværksættelse af en enkeltforanstaltning, er udadreagerende adfærd, kriminalitet og andre forhold. Samtidig vurderes det, at enkeltforanstaltningen kunne have været undgået i 11 % af foranstaltningerne eksempelvis hvis der havde været plads. Fokus på mennesket bag store udgifter hedder en rapport udarbejdet af Videnscenter Skanderborg/Sølund VISS.dk primo Rapporten synliggør de sammenhænge, der eksisterer mellem den pædagogiske indsats for mennesker med udviklingshæmning, som af forskellige årsager bliver placeret i et enkeltmandsprojekt, og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. Rapporten konkluderer bl.a., at der er stordriftsfordele ved ikke at oprette enkeltmands men flermandsprojekter. Der er enighed blandt kommuner og Region Midtjylland om, at den øgede fokus på området gennem de senere år har haft en gavnlig effekt på brugen af særforanstaltninger og givet mere omtanke i brugen heraf. Området vil blive fulgt tæt i løbet af 2012 for at sikre, at den positive udvikling bibeholdes Senhjerneskadeområdet De kommunale indmeldinger omkring senhjerneskadeområdet viser, at kommunerne også i 2012 forventer et uændret eller stigende behov for dag- og døgnpladser til voksne med erhvervet senhjerneskade. Samtidig angiver kommunerne, at de i vid udstrækning forventer at løfte opgaven selv, eftersom der generelt forventes et uændret eller faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De kommunale indmeldinger i Region Midtjylland falder dermed i tråd med den landspolitiske tendens, der er på indsatsen overfor borgere med senhjerneskade. Kommunerne er således i fuld gang med at udvikle nye egne tilbud til hjerneskadede, baseret på, at kommunerne med kommunalreformen fik helt nye muligheder for at løse rehabiliteringsindsatsen i borgernes nærmiljø. 13

19 Det betyder, at kommunerne i dag kan give de hjerneskadede et helhedsorienteret tilbud, hvor der er en koordineret, tværfaglig og målrettet indsats i borgerens nærmiljø mellem fx ergo- og fysioterapeuten, jobcentret, neuropsykologen, talepædagogen og socialrådgiveren. Det betyder naturligvis ikke, at kommunerne ikke kan blive endnu bedre til opgaven. Kommunerne har et stort ønske om, at få en bedre viden i relation til, hvilke kommunale indsatser der virker bedst for de hjerneskadede. På den baggrund har kommunerne og Region Midtjylland aftalt, at der i regi af Rammeaftale 2012 skal undersøges, hvorledes de regionale højtspecialiserede tilbud og de lokalt baserede kommunale tilbud til senhjerneskadede borgere, kan spille sammen på nye måder i den fremtidige indsats for borgere med rehabiliteringsbehov efter en senhjerneskade. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer på hjerneskadeområdet samt et undersøgelsesdesign, som kommunale og regionale fagfolk udarbejdede på et fælles seminar om emnet i august Undersøgelsen skal samtidig udstikke hovedspor for en fælles fremadrettet indsats på området. Kapitel 3. Hvad er omfattet af rammeaftalen Myndighedsansvaret, ansvaret for forsyningen og ansvaret for finansieringen er placeret i kommunerne. Det indebærer, at den enkelte kommunalbestyrelse har det samlede ansvar for at træffe afgørelser om borgerens visitation til tilbud, ansvar for at sikre, at der er relevante tilbud til borgerne, samt ansvar for at finansiere tilbuddene. At kommunerne har forsyningsansvaret, jf. Servicelovens 4, betyder, at de skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter Serviceloven. Denne forpligtelse kan de opfylde ved enten selv at oprette tilbuddene eller samarbejde med regionen, andre kommuner eller private leverandører. Regionen har leverandøransvar, jf. Servicelovens 5. Det samme leverandøransvar har de kommuner, som overtager tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Leverandøransvaret indebærer en forpligtelse til at stille tilbuddene til rådighed efter aftale med kommunerne, og drive dem fagligt og økonomisk forsvarligt, herunder tilpasse kapaciteten, udvikle tilbuddene og føre tilsyn. For at kunne leve op til leverandøransvaret er det en væsentlig forudsætning for regionen og de kommunale leverandører, at der løbende er dialog om de akutte og fremtidige behov. Udover tilbud omfattet af rammeaftalen driver kommunerne en række sociale tilbud. Kommunerne opfordrer i fællesskab til, at takstberegningsprincipperne er gældende for alle tilbud, jf. Styringsaftalen. Parterne har aftalt, at sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end driftsherren, er en del af Rammeaftale Alle regionale tilbud vil være omfattet af rammeaftalen. Private tilbud er ikke omfattet af rammeaftalen, men rammeaftalen får dog afsmittende effekt for de private leverandører, da aftalerne i høj grad angiver de rammer, som området kommer til at udvikle sig indenfor. 14

20 Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen: Tabel 3.1: Lovhjemmel for tilbud omfattet af rammeaftalen Lovgivning Indhold Serviceloven 32 Særlige dagtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven 36 Særlige klubtilbud til større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven 66, stk. 1, 2 og 5 Anbringelsessteder for børn og unge - plejefamilier, kommunale plejefamilier og opholdssteder Serviceloven 67, stk. 1 Døgntilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer Serviceloven 67, stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven 67, stk. 3 Sikrede institutioner for børn og unge Serviceloven 83 * Personlig hjælp, pleje og støtte Serviceloven 84 * Afløsning/aflastning af ægtefæller eller andre nære pårørende Serviceloven 85 * Hjælp, pleje, støtte Serviceloven 86 * Genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven 87 * Som med døgnvarighed Serviceloven 97 * Ledsagelse (voksne under 67 år). Serviceloven 98 * Særlig kontaktperson til døvblinde (voksne under 67 år). Serviceloven 101 Behandling af stofmisbrug (social behandling) Serviceloven 102 * Hjælp, pleje, støtte af behandlingsmæssig karakter Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Serviceloven 104 Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 107, stk. 2 Midlertidig boform til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Serviceloven 108 Længerevarende boform til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Serviceloven 109 Kvindekrisecentre mv. Serviceloven 110 Forsorgshjem mv. Serviceloven 112 (jf. 5, stk. 2) Hjælpemidler i nogle tilfælde til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Almenboligloven 185 b Almene ældreboliger specielt indrettet til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Folkeskoleloven 20, stk. 3 Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud (børn og unge) Specialundervisningsloven 1, Lands- og landsdelsdækkende tilbud (voksne) stk. 2 Specialundervisningsloven 1, stk. 3 Tilbud til personer med tale-, høre- og synshandicap (kommunikation). Note: Tilbud efter serviceloven 83-87, samt 102 indgår hvor ydelser efter disse paragraffer ydes i tilknytning til tilbud omfattet af rammeaftalen efter Almenboligloven 185 b. Det er rammeaftalen i beliggenhedsregionen, der er gældende, hvis kommuner ønsker at anvende et tilbud beliggende i en anden region. 15

21 3.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2011 I Region Midtjylland er rammeaftalen udarbejdet i en åben dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Det er DASSOS 1, som har deltagelse af embedsmænd fra kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt arbejdet omkring rammeaftalen. Målet har været en aftale, der dels giver et samlet overblik over tilbudsviften i regionen, dels skaber et fælles afsæt for udvikling af indsatsen overfor borgerne. Den administrative styregruppe har godkendt det endelige udkast til Rammeaftale 2012 den 17. august 2011, inden aftalen blev behandlet i Kontaktudvalget den 27. september. Samtidig er rammeaftalen endeligt godkendt i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. 3.2 Fælles mål og visioner De 19 kommuner og Region Midtjylland har en fælles opgave med udarbejdelsen af rammeaftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og Region Midtjylland om indsatsen på det sociale område. Markant udgiftspres og en tilgang af brugere til området stiller store krav til styringen. Kommunerne har behov for at styre udgifterne til det sociale område endnu strammere fremover, jf. også aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi Den socialpolitiske linie tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for egne tilbud. Samtidig har kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab formuleret en række mål og visioner, der danner en fælles ramme om indsatsen på det sociale område - for så vidt angår tilbud omfattet af det regionale leverandøransvar. Fælles mål og visioner for borgerne Kommunerne og Region Midtjylland vil i fællesskab arbejde for: At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder At sikre borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt At sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer At sikre borgere med særlige behov fuld adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af understøttes og udvikles 1 DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) består af 1 direktørrepræsentant på strategisk niveau fra hver kommune i regionen og Region Midtjylland. 16

22 3.3 Fokus på kvalitetsudvikling I kommunerne og i Region Midtjylland er der et stort ønske om fortsat at styrke og udvikle den faglige indsats, der ydes overfor borgerne. Kvalitetsudvikling er i den forbindelse et betydningsfuldt værktøj. Netop derfor er fokus rettet mod mulighederne for at forene de kommunale og regionale kompetencer - for derigennem at sikre det bedste afsæt for dynamik i de sociale tilbud. DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) vil løbende arbejde med opgaven og mulighederne for at tilrettelægge en fælles strategi og indsats på området. Dette kan bl.a. ske i regi af JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde), som kommunerne og Region Midtjylland er medlem af, JYFE er et samarbejde mellem kommunerne i de midt- og nordjyske regioner samt Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det vil også ske i regi af Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling, Centret skal i de kommende år udvikle og nytænke ydelser til personer med specialiserede sociale behov samt drive en række sociale metode- og dokumentationsprogrammer. 3.4 Bruger- og pårørendeinddragelse Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er et godt samarbejde med brugerne og de pårørende om tilbuddene herunder om ændrede behov og ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samarbejde med brugere og pårørende på flere niveauer: Dels i de enkelte tilbud hvor indsatsen ydes: Beslutningen om hvordan der i det enkelte tilbud arbejdes med bruger- og pårørendeinvolvering træffes af den enkelte kommune og af Region Midtjylland i forhold til de tilbud, den enkelte myndighed driver. Af informationerne om de enkelte tilbud vil det fremgå, hvilke rammer der er for bruger- og pårørendeindflydelse herunder om der er etableret bruger- og pårørenderåd. Dels med politiske og administrative beslutningstagere i den enkelte kommune: Tilbagemeldinger til de politiske og administrative systemer om indsatsen på det sociale område har stor betydning. Derfor inddrager de enkelte kommuner løbende det kommunale handicapråd i processen omkring udarbejdelsen af den årlige rammeaftale. Dels med politiske og administrative beslutningstagere på regionalt niveau: 17

23 Formand og næstformand fra de lokale brugerorganisationer inviteres til Januarkonferencen, hvor de sammen med lokale kommunalpolitikere, drøfter bl.a. fokus- og udviklingsområder i det kommen års rammeaftale. I et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Samfund samt KKR Midtjylland er der etableret et regionalt dialogforum (Dialogforum Midtjylland). Dette forum drøfter generelle spørgsmål og kan afholde åbne konferencer eller lignende, der behandler temaer for udvikling af det sociale område. Dialogforum behandler udkast til den årlige rammeaftale. Kapitel 4. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser I henhold til lovgivningen vedr. Udviklingsstrategien skal de respektive kommunalbestyrelser og regionsråd have en drøftelse af, om udbuddet af og behovet for pladser og tilbud i det eller de foregående år har været overensstemmende både i forhold til antal pladser og tilbud og i forhold til tilbuddenes indhold. Udviklingsstrategien skal derfor indeholde et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser og tilbud. I Region Midtjylland er kommunerne derfor blevet bedt om at udarbejde en vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2012 samt overvejelser om tilbudsviften. Kommunerne er i den forbindelse blevet bedt om at tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som registreres i kommunen, ligesom der er blevet taget højde for eventuelle problemstillinger i forhold til ventelister. Der skelnes efterfølgende mellem kommunens samlede behov for pladser og deres behov for pladser udenfor kommunens eget regi. 4.1 Det samlede behov for og forventet forbrug af tilbud i 2012 Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud på social- og specialundervisningsområdet, der er omfattet af Rammeaftale På enkelte målgrupper forventer en række kommuner et stigende behov enkelte et faldende behov. For målgrupperne voksne med autisme samt ADHD, forventer ca. 1/3 af kommunerne et stigende behov for dag- og døgnpladser i Godt og vel halvdelen af kommunerne forventer et uændret behov for dag- og døgnpladser til voksen senhjerneskadede. 7 kommuner forventer et stigende behov, mens 2 kommuner forventer et faldende behov for dagpladser og 1 kommune et faldende behov for døgnpladser. Ligeledes forventes et uændret behov for pladser til børn og unge med nedsat fysisksamt psykisk funktionsevne. Enkelte kommuner forventer et stigende behov for sikrede pladser samt lands- og landsdelsdækkende tilbud. 18

24 4.2 Kommunernes behov for pladser udenfor kommunens eget regi For målgruppen voksne med sindslidelser, forventer et flertal af kommuner i 2012 et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De resterende kommuner forventer et uændret behov for pladser udenfor kommunens eget regi. I forhold til målgruppen voksne med psykisk handicap (autisme og ADHD), deler kommunerne sig ca. halvdelen angiver et faldende behov og den anden halvdel et uændret behov for pladser udenfor kommunernes eget regi i Specifikt for udviklingshæmmede anfører et stort flertal af kommuner, at de i 2012 forventer et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. For udviklingshæmmede med dom forventer kommunerne et uændret behov. For målgruppen voksne med senhjerneskade, forventer et flertal af kommuner et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De resterende kommuner forventer et uændret behov dog forventer 1 kommune et stigende behov for døgnpladser. En række kommuner skriver, at de ønsker at løse opgaven internt i kommunen. På børn- og ungeområdet forventes generelt et uændret behov. I nedenstående tabel er oplistet en mere deltaljeret gennemgang af de kommunale indberetninger til Rammeaftale

25 Tabel 4.1 Kommunernes samlede indberetninger til Rammeaftale 2012 Dagtilbud Døgntilbud Forventet behov for pladser udenfor kommunens eget regi (Det samlede (Det samlede forventet behov) forventet behov) Dagtilbud Døgntilbud Målgrupper Kommunerne har samlet set markeret følgende i de kommunale redegørelser: Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende 1. Voksne med sindslidelser Voksne med psykisk handicap: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre Voksne med fysisk handicap: Senhjerneskade Andre Personer med stofmisbrug Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Voldsramte kvinder a. Voksne med behov for tilbud på: taleområdet høreområdet synsområdet hjælpemiddelområdet b. Børn med behov for tilbud på: taleområdet høreområdet synsområdet hjælpemiddelområdet Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Note: Alle felter er ikke afkrydset af alle kommuner. Kommunerne er sidestillet uanset kommunestørrelse 20

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 1. januar Årsberetning 2011 Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 Sekretariat for rammeaftaler er et fælleskommunal sekretariat for de 11 kommuner beliggende i region Nordjylland. Sekretariatet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen

V/ Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen Kort intro til: * Status arbejdet m. de mest specialiserede tilbud * Familieplejeanbringelser * Senhjerneskadeområdet * Udviklingsstrategi 2015 * Takster analyse og anbefaling V/ Vicekommunaldirektør Mogens

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Appendiks: - Rammeaftalens parter, mål og principper - Oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Politiske niveau Administrativt niveau Rammeaftalens parter, mål og principper. Rammeaftalens parter Samarbejdet

Læs mere