Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region"

Transkript

1 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl til med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud: Niels Højberg, Niels Erik Kjærgaard, Ole Jespersen, Jesper Hjort, Henning Hansen, Niels Aalund, Jesper Kaas Schmidt, Claus Damgaard, Jann Hansen, Birgit Fogh Rasmussen, Nich Bendtsen, Erik Mouritsen, Leif Gjørtz Christensen for Lasse Jacobsen, Lars Yde for Per Mathiasen, Lars Kirkegaard for Lisbeth Binderup, Per Grønbech for Bo Johansen, RM, Jan Kallestrup, Eva Glæsner, KKR, Lise Graae for Jonna Holm Pedersen, KKR Inger Bojsen Nehm, kd-net (ref.) Jesper Thyrring Møller, Anders J. Jørgensen, Lars Møller. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referaterne fra møderne fredag 13. maj 2011 og mandag 6. juni 2011 Bilag 1. Referat fra møde i kd-net fredag 13. maj 2011 Bilag 2. Referat fra møde i kd-net fredag 6. juni Referaterne blev godkendt. 3. Vækstforum v. Niels Højberg Drøftelse af kommunernes fremtidige rolle i Vækstforum, herunder fremlæggelse af forslag til hvordan kommunerne involveres yderligere i Vækstforums arbejde Niels Højberg orienterede om, at den administrative styregruppe har drøftet videreudviklingen af samarbejdet omkring Vækstforum herunder mulige tiltag for at skabe større gennemskuelighed i forberedelses- og beslutningsprocesserne. Niels Højberg foreslog konkret, at der udarbejdes en kort samlet beskrivelser af arbejdet og processerne i og omkring Vækstforum (pixi-udgave). Beskrivelsen skal medvirke til at give kommunerne et bedre billede af, hvordan Vækstforum arbejder og hvilke udviklingsstrategier, der ligger til grund for arbejdet. Formålet med beskrivelsen er at give kommunerne større forståelse for og større ejerskab til Vækstforums prioriteringer og tiltag /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 1

2 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Niels Højberg informerede om, at han er inviteret til at holde oplæg om Vækstforumarbejdet i KKR Midtjylland 25. august Der var enighed om, at dette punkt bør udsættes til KKRmødet 8. november 2011, så den administrative styregruppes ideer og overvejelser til videreudvikling af Vækstforum samarbejdet forinden kan drøftes på møde i kd-net 14. oktober Sundhedsområdet v. Jesper Kaas Schmidt Orientering om status på processen omkring udarbejdelse af kommissorium for udvikling af fælles innovationstiltag samt orientering om organisering af det fælles kommunale administrative arbejde på sundhedsområdet Region Midtjylland har tilrettet kommissoriet for Task Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation på baggrund af de kommentarer, der kom på kd-net mødet 13. maj Der var ønske om, at formuleringen færre, men større og mere specialiserede hospitaler Dette er en ønskelig udvikling. fjernes fra kommissoriet. Det blev aftalt, at Jesper Kaas Schmidt, sammen med en repræsentant fra KOSU, drøfter det nye udspil med direktør Anne Jastrup, Region Midtjylland. 5. Nyt fra Regionen v. vicedirektør Per Grønbech Per Grønbech orienterede kort om Region Midtjyllands økonomi i forlængelse af sparerunden i 2011 samt økonomiaftalen for Hovedkonklusionen er, at regionens økonomi fremadrettet ser fornuftig ud. 6. Eventuelt Ingen bemærkninger /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 2

3 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Anden del af mødet (uden regionsdirektøren) 7. Opfølgning på første del af mødet Opfølgning på punkt 4. Sundhedsområdet: Det blev aftalt, at Niels Aalund og Niels Højberg repræsenterer kommunaldirektørerne i Task Forcen, og at Jesper Kaas Schmidt kommer med forslag til udpegning af de to sundhedsdirektører til Task Forcen således at en formel udpegning kan ske på møde i kd-net 19. august Det specialiserede socialområde v. Henning Hansen 8.1. Rammeaftale 2012 Drøftelse af proces i forbindelse med udarbejdelse en model for udgiftsstyring og metodeudvikling, der kan indarbejdes i det forslag til styringsaftale for 2012, der behandles på møde i KKR 25. august 2011, jf. beslutning på møde i KKR Midtjylland 10. juni Der henvises til referat fra møde i KKR Midtjylland 10. juni 2011, som udsendes separat. Desuden drøftes udkast til styringsaftale for 2012 samt forslag til tekst vedr. takstudviklingen, jf. bilag 4. Bilag 3. Rammeaftale præsentation til KKR 10. juni 2011 Bilag 4. Sagsfremstilling til behandling af Styringsaftalen 2012 Bilag 5. Udkast til styringsaftalen for 2012 eftersendes tirsdag 21. juni Henning Hansen præsenterede det fremlagte forslag til tekst vedr. takstudvikling. Der var bred enighed om, at der skal være stort fokus på metodeudvikling som redskab til at sænke omkostningerne for kommunerne. Det blev aftalt, at der ikke foreslås en takstreduktion i 2012, men at året bruges til at forankre allerede vedtage reduktioner i 2011 samt til fælles metodeudvikling, så der kan opnås en reduktion af udgifterne/taksterne med 3% i 2013 og yderligere 3% i Dog således at eventuelle planlagte/påtænkte reduktioner af driftsherrernes udgifter i 2012 vil blev medregnet i de efterfølgende års reduktioner. Det blev foreslået, at der tilføjes et afsnit om, at kommunerne også bør fokusere på egen visitation som et økonomisk styringsværktøj og at metodeudviklingen også er relevant i den sammenhæng. Det blev aftalt, at Henning Hansen udarbejder et revideret udkast til styringsaftale vedr. rammeaftale 2012 med henblik på drøftelse i kd-net 19. august 2011 og efterfølgende behandling på KKR-mødet 25. august Den fremtidige administrative organisering På baggrund af de tilbagemeldinger, der er kommet fra socialdirektørerne vedr. den administrative organisering, som kd-net aftalte på mødet 13. maj 2011, blev det på mødet 6. juni 2011 aftalt, at Henning Hansen sammen med KRASOS udarbejder et justeret oplæg til organisering. Oplægget drøftes med henblik på godkendelse /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 3

4 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Bilag 6. Fremtidig administrativ organisering på det specialiserede socialområde af Det justerede oplæg til fremtidig administrativ organisering på det specialiserede socialområde blev godkendt. 9. Forløbsprogrammer på senhjerneskadeområdet v. Henning Hansen På møde i kd-net 6. juni 2011, blev der aftalt, at Henning Hansen, Jesper Kaas Schmidt og Eva Glæsner i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejder et forslag til en fælles kommunal ansøgning. Der orienteres om, hvordan satspuljen udmøntes og hvordan arbejdsgruppen planlægger det videre arbejde Eva Glæsner orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Viborg, Horsens, Skive og Aarhus kommune, der vil indsamle forslag og udarbejde ansøgning til tværkommunale projekter. Det blev pointeret, at en fælles kommunal ansøgning ikke hindrer, at kommunerne kan udforme egne ansøgninger. 10. Grøn Vækst pulje v. Jann Hansen Det blev på møde i KKR Midtjylland 10. juni 2011 aftalt, at puljen til Grøn Vækst skal forankres i kommunerne og ikke i Vækstforum, som Region Midtjylland har foreslået. Det blev ligeledes aftalt, at kd-net nedsætter en arbejdsgruppe, der sammen med Region Midtjylland planlægger en fælles proces. Der henvises til referat fra møde i KKR 10. juni Det blev aftalt, at der nedsættes en tværkommunal skrivegruppe, der i samarbejde med Region Midtjylland udarbejder et udkast til et fælles midtjysk program. Udkastet drøftes på møde i kd-net 19. august 2011 med henblik på behandling i KKR Midtjylland 25. august Alle kommuner indbydes til hen over sommeren at komme med input til programindholdet. Kd-net sekretariatet udsender hurtigst muligt materiale til brug for indsendelse af kommunale input til det fælles overordnede program til kommunaldirektørerne, der sørger for videreformidling til rette vedkommende i de enkelte kommuner. Kd-net sekretariatet er tovholder på den kommunale del af skriveprocessen og for koordineringen med Region Midtjylland. Jann Hansen redegjorde for overvejelser vedr. organiseringen af den styregruppe, der senere i processen skal indstille til KKR og Vækstforum/Regionsrådet, hvilke konkrete projekter der skal nyde fremme. Endelig stillingtagen organiseringen sker på kd-net mødet 19. august Jann Hansens oplæg er vedlagt referatet. Der søges snarest muligt arrangeret et møde med Regionens direktion om processen. Kdnet sekretariatet arrangerer /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 4

5 Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region 11. Uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje v. Jan Kallestrup KKR s formandskab har overfor KL tilkendegivet, at man vil påtage sig at udpege en ankerkommune for koordinering af uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje. Bilag 7. Fordeling af uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje Det blev aftalt, at Silkeborg Kommune udpeges som ankerkommune for koordinering af uddannelsespladser for specialuddannelse i sundhedspleje. 12. Regionale møder v. Jan Kallestrup Opfølgning på mødet i KKR Midtjylland 10. juni Ingen bemærkninger Møde i KKR Midtjylland 25. august 2011 Kort orientering om de foreløbige punkter på dagsordenen til møde i KKR Midtjylland 25. august Bilag 8. Foreløbige punkter på dagsordenen til mødet i KKR 25. august Jan Kallestrup informerede om, at KKR-formand Anders G. Christensen har inviteret Hans Berthelsen fra KOMBIT til at holde oplæg på næste KKR-møde. 13. Næste møde v. Jan Kallestrup Næste møde i kommunaldirektørnetværket er fredag 9. september Det skal drøftes, hvorvidt mødet skal fremrykkes, så det finder sted før møde i KKR Midtjylland 25. august 2011, af hensyn til koordineringen vedr. rammeaftale for Mødet afholdes i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 i Silkeborg. Dagsordenen til mødet fremsendes senest en uge før mødet afholdes Det blev aftalt, at mødet 9. september 2011 flyttes til fredag 19. august 2011 kl Eventuelt Niels Erik Kjærgaard nævnte problemstillingen vedr. regulering af beskæftigelsestilskud, som koster kommunerne i den midtjyske region godt 1 mia. kr /Inger B. Nehm/telefon /mobil /mail: 5

6 Rammeaftale 2012 Udkast til.. Udviklingsstrategi og Styringsaftale

7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Sammenfatning af Rammeaftale Udviklingsstrategi... 8 Kapitel 1. Indledning... 9 Kapitel 2. Fokus- og Udviklingsområder Takstopfølgning Gennemsigtighed i ydelse og pris Fælles metodeudvikling Handleplaner som fælles dialogværktøj Uddannelse af visitatorer Særforanstaltninger til børn, unge og voksne Senhjerneskadeområdet Kapitel 3. Hvad er omfattet af rammeaftalen Samarbejdet om Rammeaftale Fælles mål og visioner Fokus på kvalitetsudvikling Bruger- og pårørendeinddragelse Kapitel 4. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser Det samlede behov for og forventet forbrug af tilbud i Kommunernes behov for pladser udenfor kommunens eget regi Kapitel 5. Koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud Social- og Specialundervisningsområdet Sikrede institutioner for børn og unge Sikrede institutioner for voksne Kapitel 6. Specialundervisningsområdet Styringsaftalen Kapitel 6. Indledning Kapitel 7. Tilbud omfattet af styringsaftalen Kapitel 8. Udviklingen i taksterne Kapitel 9. Belægningssituationen Kapitel 10. Prisstrukturen for de omfattede tilbud Principper for takstfastsættelse Indhold af taksterne Forudsætninger der aftales i forbindelse med den årlige rammeaftale Kapitel 11. Oprettelse og lukning af tilbud og pladser Procedurer for justering af rammeaftalen Tilpasninger og ændringer i kapaciteten Udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud Kapitel 12. Frister for afregning for brug af tilbud Betalingsaftale Ændringer i et aftalt tilbud indgås ligeledes skriftlig Afregningsproceduren Opsigelsesvarsel Kapitel 13. Kommunale overtagelser af regionale tilbud

8 Herudover omfatter Rammeaftale 2012: Bilag 1. Tilbudsviften - oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inklusiv takster og nøgleoplysninger. Bilag 2. Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Bilag 3. Anvendelse af abonnementsordninger som betalingsmodel mellem myndigheder på social- og specialundervisningsområdet. Bilag 4. Målgruppebeskrivelse Bilag 5. Udviklingsplan for Sølund Bilag 6. Udtræk fra Tilbudsportalen samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen Bilag 7. Fremtidig organisering på det specialiserede socialområde Bilag kan findes på kommunernes og Region Midtjyllands fælles socialportal ( samt på kommunernes og region Midtjyllands hjemmesider, hvor også denne publikation kan hentes. 3

9 Forord Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen, at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område. Derudover er det formålet med aftalerne, at: sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet, til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudviklingen. sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Rammeaftalen bygger på ny lovgivning, som blev vedtaget den 3. marts Herefter overgik størstedelen af koordineringen af rammeaftalerne (de sociale tilbud efter serviceloven og tilbud på det almene boligområde efter almenboligloven), fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne. Koordineringen af specialundervisningsområdet forblev i regionsrådet, hvorfor kapitel 6 om specialundervisningsområdet er udarbejdet af Region Midtjylland. Med denne ændring fulgte også opdeling af rammeaftalen i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). I forhold til Rammeaftale 2012 skal såvel Udviklingsstrategi som Styringsaftale være offentliggjort senest 15. oktober. Rammeaftale 2012 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område. For borgerne har det gode samarbejde stor betydning. Koordinering af indsatsen er medvirkende til at sikre, at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet uanset om det er egen kommune, anden kommune eller Region Midtjylland, der driver tilbuddet. Samtidig har det stor betydning for kommunerne og Region Midtjylland, at koordineringen af tilbudsviften bliver en succes - at der sikres den bedst mulige anvendelse af tilbuddene på rammeaftalens område såvel fagligt som økonomisk Et årshjul for rammeaftalearbejdet vil fremover i grove træk blive som skitseret herunder: 4

10 15. oktober Styringsaftalen Servicestyrelse September / Oktober Styringsaftale i Byråd og regionsråd Novemberkonference - fagpersoner, næste års rammeaftale August/September KKR og RKU - Styringsaftale August Kd-net Styringsaftale August DASSOS Styringsaftale 1. januar Socialministertemaer 1. Juni Udviklingsstrategi Servicestyreslen Januarkonference - politisk, brugerorg., næste års rammeaftale Marts DASSOS -Udviklingsstrategi April KKR og RKU - Udviklingsstrategi April / Maj Udviklingsstrategi i Byråd og regionsråd Marts Kd-net Udviklingsstrategi Det er Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet (D ASSOS), herunder Forretningsudvalget, som har deltagelse af embedsmænd fra kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt arbejdet omkring rammeaftalen inden fremsendelse til Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) samt Kommunekontaktråd (KKR) og Det Regionale Kontaktudvalg (RKU). Udregning af takster er helt konkret udført af en arbejdsgruppe nedsat af DASSOS. Se bilag 7 for yderligere information om den fremtidige organisering på det specialiserede socialområde. 5

11 Sammenfatning af Rammeaftale 2012 Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog om udviklingen på det specialiserede socialområde. Aftalen skal dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, dels sikre fleksibilitet og faglig udvikling i tilbuddene. Udviklingsstrategi Fokus- og udviklingsområder I Rammeaftale 2012 har kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed: Takstopfølgning Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2012 tager udgangspunkt i et uændret udgiftsniveau i forhold til regeringsaftalen for kommunernes økonomi for Behovet for et særligt fokus på takstopfølgning er derfor ikke mindsket, hvorfor emnet igen indarbejdes i Rammeaftale Gennemsigtighed i ydelse og pris. Der er i flere kommuner en udvikling i gang i retning af at differentiere taksterne, således at der fastlægges flere takstgrupper med forskellige ydelsessammensætning inden for samme botilbud. I regi af Rammeaftale 2012 nedsættes en tværkommunale arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en procesplan for udvikling af fælles retningslinjer for udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og differentierede takster. Fælles metodeudvikling Der skal fortsat være fokus på at udvikle omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Det kan være i form af sammenlægning af tilbud, udvikling af nye anderledes tilbud, (re)visitation med (forstærket) fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau, omlægning af tilbud mv. Metodeudvikling er i den forbindelse et betydningsfuldt værktøj og i Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling samles de bedste erfaringer fra ind- og udland om, hvad der virker i den sociale praksis, hvorefter erfaringerne spredes til de sociale tilbud. Handleplaner som fælles dialogværktøj Handleplaner er et redskab, der bl.a. skal sikre, at de tilbud, der gives den enkelte, modsvarer forventninger og ønsker hos brugeren. Som dialogværktøj mellem myndighed og leverandør kan handleplaner derfor styrke kommunikation og opfølgning. Imidlertid vil resultaterne ikke stå mål med indsatsen, hvis der specifikt i Region Midtjylland skal udarbejdes en fælles skabelon for udarbejdelse af handleplaner. I stedet henvises til Servicestyrelsens skabelon for handleplaner samt kommunernes selvstændige initiativer. Uddannelse af visitatorer 6

12 KL og Socialministeriet har, i samarbejde med Deloitte, udviklet Voksenudredningsmetoden, der er udviklet til sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksenområdet. Formålet er at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen for at sikre borgerne den bedst mulige indsats. Særforanstaltninger til børn, unge og voksne Ministertemaet i Rammeaftale 2012 er anvendelsen af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd. Området vil blive fulgt tæt i løbet af 2012 for at sikre, at den positive udvikling bibeholdes og at særforanstaltningerne fortsat bruges med omtanke. Senhjerneskadeområdet Kommunerne og Region Midtjylland aftalt, at der i regi af Rammeaftale 2012 og med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade skal udstikkes hovedspor for en fælles fremadrettet indsats på området. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2012 har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale For målgrupperne voksne med autisme samt ADHD forventer næsten halvdelen af kommunerne et generelt stigende behov for dag- og døgnpladser, men opgaven løftes i eget regi, eftersom kommunerne forventer et fladende eller uændret behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De kommunale indmeldinger omkring senhjerneskadeområdet viser, at kommunerne forventer et uændret eller stigende behov for dag- og døgnpladser. Samtidig angiver et flertal af kommuner et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi på området. Ligeledes forventes et uændret behov for pladser til børn og unge med nedsat fysisk- samt psykisk funktionsevne. Styringsaftale Takster Afventer et fælles forslag til pejlemærker for takster på området. Tilbud omfattet af rammeaftalen Sociale tilbud hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end driftsherren er en del af Rammeaftalen. De enkelte tilbud der er omfattet af Rammeaftalen kan ses i bilag 1. Driftsherrerne opfordres til, at lade takstberegningsprincipperne være gældende for alle tilbud. 7

13 Udviklingsstrategi 8

14 Kapitel 1. Indledning Et mål med det nye rammeaftalekoncept har været at forenkle arbejdet med rammeaftalerne og kommunernes indberetninger i forbindelse med udarbejdelsen af disse. Det betyder, at proceskravene til rammeaftalen er begrænsede, således at det i højere grad bliver op til kommunerne selv at vurdere, hvilke oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen, herunder hvilke tilbudstyper, temaer eller målgrupper, der for et givent år skal være i fokus i Udviklingsstrategien. Dertil kommer ministerens nye mulighed for at udmelde særlige temaer eller tilbud, som skal behandles. I Rammeaftale 2012 er det udmeldte tema sær- og enkeltforanstaltninger. Temaet udmeldes hvert år pr. 1. januar. Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattende tilbud og skal samtidig også indeholde et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser og tilbud. I overensstemmelse med lovgivningen skal de respektive kommunalbestyrelser og regionsråd derfor have en drøftelse af, om udbuddet af og behovet for pladser og tilbud i det eller de foregående år har været overensstemmende både i forhold til antal pladser og tilbud og i forhold til tilbuddenes indhold. I Region Midtjylland er kommunerne derfor blevet bedt om at udarbejde en vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2012 samt overvejelser om tilbudsviften. Kommunerne er i den forbindelse blevet bedt om at tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som registreres i kommunen, ligesom der er blevet taget højde for eventuelle problemstillinger i forhold til ventelister. Med den nye lovgivning er der således lagt op til, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i høj grad selv beslutter, hvad Udviklingsstrategien skal indeholde. Samtidig kan Udviklingsstrategien have et flerårigt sigte, hvor der i årets aktuelle Udviklingsstrategi udvælges fokusområder til nærmere beskrivelse. 9

15 Kapitel 2. Fokus- og Udviklingsområder 2.1. Takstopfølgning De senere års økonomiske udfordringer i kommunerne har sat yderligere fokus på økonomiske styringsinstrumenter ved siden af de løbende krav til etablering af omkostningseffektive løsninger. Kommunerne og Region Midtjylland gennemførte derfor i fællesskab i 2010 en analyse af udgiftsudviklingen indenfor det specialiserede socialområde i Rammeaftalerne Med udgangspunkt i den gennemførte udgiftsanalyse blev takstopfølgning en del af Rammeaftale 2011, som ét af fem særlige fokus- og udviklingsområder. Med Rammeaftalen 2011 blev det mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland besluttet, at der skal ske en generel reduktion af taksterne, som hver driftsherre gennemfører ved at reducere de bagvedliggende udgiftsbudgetter med 5 procent. Takstopfølgningen i 2011 viste, at såvel Region Midtjylland som kommunerne stort set alle lever op til en budgetteret udgiftsreduktion på omkring 5 procent. Ligeledes blev det i Rammeaftale 2011 aftalt, at der også skal ske en løbende opfølgning på anvendelsen af tillægstakster. Opfølgningen fra 1. kvartal 2011 viste, at tillægstakster fortsat anvendes i varierende grad mellem de enkelte driftsherrer. Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2012 tager udgangspunkt i et uændret udgiftsniveau i forhold til regeringsaftalen for kommunernes økonomi for Behovet for et særligt fokus på takstopfølgning er derfor ikke mindsket, hvorfor kommunerne og Region Midtjylland igen har valgt at indarbejde emnet som et fokus- og udviklingspunkt i Rammeaftale Ansvaret for takstopfølgningen placeres i Forretningsudvalget Gennemsigtighed i ydelse og pris. Efter at handlekompetencen er overgået til betalingskommunerne, vil den nye handlekommune principielt kunne (re)visitere borgerne i det enkelte eksterne botilbud, således at tilbuddets indsatser i forhold til borgeren kan svare til handlekommunens serviceniveau. Heri ligger der også en mulighed for handlekommunen at udmåle et individuelt støttebehov og dermed i højere grad afregne for individuelt leveret hjælp frem for en gennemsnitstakst. Der findes dog i dag kun begrænsede muligheder for at foretage revisitationer og servicetilpasninger som beskrevet ovenfor og udfordringen er derfor, hvordan handlekommuner fremadrettet skal kunne leve op til den ny lovgivning vedr. handlekompetence og betalingsforpligtelse, således at kommunen kan sikre et serviceniveau i eksterne tilbud, som svarer til det politisk fastsatte serviceniveau for borgerne med tilsvarende støttebehov i interne tilbud. Der er i flere kommuner en udvikling i gang i retning af at differentiere taksterne, således at der fastlægges flere takstgrupper med forskellige ydelsessammensætning inden for samme botilbud. Med differentierede takster vil botilbud forventeligt kunne 10

16 yde et lavere serviceniveau og afregne med en lavere takst end hidtil, når borgerens funktionsniveau eller serviceniveauændringer lægger op til dette. Udarbejdelse af tydelige ydelsesbeskrivelser og en differentiering af taksterne i flere grupper inden for hvert botilbud, vil gøre det nemmere at nyvisitere borgere præcist til eksterne tilbud, ligesom det vil lette mulighederne for at revisitere til mindre indgribende tilbud. Samlet set vil ydelsesbeskrivelserne kunne hjælpe handlekommunerne til at anlægge en mere præcis vurdering af sammenhængen mellem tilbud, støttebehov og serviceniveau. I regi af Rammeaftale 2012 nedsættes en tværkommunale arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en procesplan for udvikling af fælles retningslinjer for udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og differentierede takster, herunder beskriver de dertil knyttede problemstillinger. Arbejdsgruppen afrapporterer til Forretningsudvalget Fælles metodeudvikling I kommunerne og i Region Midtjylland er der et stort ønske om fortsat at styrke og udvikle den faglige indsats, der ydes overfor borgerne. Samtidig er der enighed om, at der fortsat skal være fokus på at udvikle omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud. Det kan eksempelvis være i form af sammenlægning af tilbud, udvikling af nye anderledes tilbud, (re)visitation med (forstærket) fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau, omlægning af tilbud m.m. Metodeudvikling er i den forbindelse et betydningsfuldt værktøj og i bl.a. Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling samles de bedste erfaringer fra indog udland om, hvad der virker i den sociale praksis, hvorefter erfaringerne spredes til de sociale tilbud. Samtidig kan Metodecentret hjælpe med at dokumentere resultater af en indsats, så både medarbejdere, det sociale tilbud og kommunen/regionen får et godt overblik over, hvad der virker - hvornår og hvordan. Metodecentret har fokus på innovation og metodeudvikling på det sociale område og der udvikles metoder, der sikre god kvalitet i de sociale ydelser. Metoderne udvikles med et dobbelt fokus: Dels skal metoderne styrke indsatserne og sikre god kvalitet i den sociale praksis, dels skal de nye metoder kræve så få ressourcer som muligt. Hovedsigtet er at udvikle tilbud, der ud fra en samlet betragtning kan reducere udgifterne og fastholde kvalitetsniveauet Handleplaner som fælles dialogværktøj Handleplaner er et redskab, der dels skal sikre, at de tilbud, der gives den enkelte, modsvarer forventninger og ønsker hos brugeren. Dernæst, eller som et led i dette, ses handleplanerne som et redskab til at koordinere indsatsen internt i kommunen og mellem myndighed og leverandør. Handleplaner kan, som dialogværktøj mellem myndighed og leverandør, styrke kommunikation og opfølgning i forhold til resultatkrav. 11

17 Det er blevet vurderet, om resultaterne vil stå mål med indsatsen, hvis der i Region Midtjylland skal udarbejdes en fælles skabelon for udarbejdelse af handleplaner, således alle kommuner skal benytte de samme skabeloner. Dette har ikke været tilfældet. Beslutningen er blevet understøttet af, at Servicestyrelsen har udarbejdet en standard for skabelon for handleplaner, som kommunerne kan læne sig op ad. Skabelonen findes på deres hjemmeside. Ligeledes har de enkelte kommuner i forlængelse heraf igangsat selvstændige initiativer, der hver for sig tager højde for de traditioner og regelsæt, der findes i den enkelte kommune. Opmærksomheden rettes i stedet imod, at bibeholde fokus i de enkelte kommuner på udarbejdelsen af informative og brugbare handleplaner, der understøtter dialogen mellem myndighed og leverandør. DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) vil i 2012 følge dette arbejde i tværkommunale fora og i de respektive kommuner Uddannelse af visitatorer KL og Socialministeriet har etableret et samarbejde om digitalisering af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet. Målet med digitaliseringen er gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af fælles metoder på området at skabe grundlaget for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Med det udgangspunkt har KL og Socialministeriet, i samarbejde med Deloitte, udviklet Voksenudredningsmetoden. Voksenudredningsmetoden er udviklet til sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksenområdet. Formålet med metoden er at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen for at sikre borgere på området den bedst mulige indsats. Voksenudredningsmetoden består af en række redskaber og skabeloner, der understøtter sagsbehandleren i at gennemføre en god udredning af borgerens situation med fokus på de forhold, der er relevante at komme omkring. Metoden lægger vægt på en tydelig inddragelse af borgeren i forbindelse med sagens oplysning, så borgerens retssikkerhed sikres og der bliver en tydelig adskillelse af de oplysninger, som borgeren kommer med, oplysninger fra andre og sagsbehandlerens vurdering. Ifølge planen er uddannelsen i metoden klar ved årsskiftet, således kurser for kommunale sagsbehandlere kan starte op senest 1. januar Særforanstaltninger til børn, unge og voksne Som led i de nye regler om rammeaftaler på det sociale område og det almene ældreboligområde, som trådte i kraft den 16. marts 2011, har socialministeren fået mulighed for at udmelde et særligt tema. Det særlige tema skal behandles i rammeaftalerne sammen med de temaer, der ifølge reglerne er obligatoriske, og de temaer, som aftaleparterne selv beslutter at behandle. 12

18 Det særlige tema til rammeaftalerne for 2012 er anvendelsen af særforanstaltninger til børn, unge og voksne med problemskabende adfærd på både udsatte- og handicapområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i satspuljeaftalen for 2011 blev afsat midler til en styrket kvalitet i særforanstaltningerne. Det er vigtigt, at sådanne særforanstaltninger ikke får karakter af opbevaring. Der skal altid være et udviklingsperspektiv, hvor der arbejdes målrettet med at mindske de problemstillinger, borgeren har, og hvor der arbejdes for, at borgeren så vidt muligt senere kan indgå i sædvanlige tilbud. Kommuner og Region Midtjylland har gennem de senere år løbende haft fokus på særforanstaltninger og Den Administrative Styregruppe i regionen har som følge heraf haft emnet dagsordensat til behandling flere gange. Dette resulterede i, at Den Administrative Styregruppe i 2009 gennemførte en større analyse af cpr-nummerspecifikke enkeltforanstaltninger med en omkostning på mere end kr pr. måned. Undersøgelsen baserede sig på 261 sager og blev afrapporteret til socialdirektør/socialcheferne i de 19 kommuner og Region Midtjylland. Undersøgelsen viser bl.a., at de problematikker der oftest nævnes i forbindelse med iværksættelse af en enkeltforanstaltning, er udadreagerende adfærd, kriminalitet og andre forhold. Samtidig vurderes det, at enkeltforanstaltningen kunne have været undgået i 11 % af foranstaltningerne eksempelvis hvis der havde været plads. Fokus på mennesket bag store udgifter hedder en rapport udarbejdet af Videnscenter Skanderborg/Sølund VISS.dk primo Rapporten synliggør de sammenhænge, der eksisterer mellem den pædagogiske indsats for mennesker med udviklingshæmning, som af forskellige årsager bliver placeret i et enkeltmandsprojekt, og de økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. Rapporten konkluderer bl.a., at der er stordriftsfordele ved ikke at oprette enkeltmands men flermandsprojekter. Der er enighed blandt kommuner og Region Midtjylland om, at den øgede fokus på området gennem de senere år har haft en gavnlig effekt på brugen af særforanstaltninger og givet mere omtanke i brugen heraf. Området vil blive fulgt tæt i løbet af 2012 for at sikre, at den positive udvikling bibeholdes Senhjerneskadeområdet De kommunale indmeldinger omkring senhjerneskadeområdet viser, at kommunerne også i 2012 forventer et uændret eller stigende behov for dag- og døgnpladser til voksne med erhvervet senhjerneskade. Samtidig angiver kommunerne, at de i vid udstrækning forventer at løfte opgaven selv, eftersom der generelt forventes et uændret eller faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De kommunale indmeldinger i Region Midtjylland falder dermed i tråd med den landspolitiske tendens, der er på indsatsen overfor borgere med senhjerneskade. Kommunerne er således i fuld gang med at udvikle nye egne tilbud til hjerneskadede, baseret på, at kommunerne med kommunalreformen fik helt nye muligheder for at løse rehabiliteringsindsatsen i borgernes nærmiljø. 13

19 Det betyder, at kommunerne i dag kan give de hjerneskadede et helhedsorienteret tilbud, hvor der er en koordineret, tværfaglig og målrettet indsats i borgerens nærmiljø mellem fx ergo- og fysioterapeuten, jobcentret, neuropsykologen, talepædagogen og socialrådgiveren. Det betyder naturligvis ikke, at kommunerne ikke kan blive endnu bedre til opgaven. Kommunerne har et stort ønske om, at få en bedre viden i relation til, hvilke kommunale indsatser der virker bedst for de hjerneskadede. På den baggrund har kommunerne og Region Midtjylland aftalt, at der i regi af Rammeaftale 2012 skal undersøges, hvorledes de regionale højtspecialiserede tilbud og de lokalt baserede kommunale tilbud til senhjerneskadede borgere, kan spille sammen på nye måder i den fremtidige indsats for borgere med rehabiliteringsbehov efter en senhjerneskade. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer på hjerneskadeområdet samt et undersøgelsesdesign, som kommunale og regionale fagfolk udarbejdede på et fælles seminar om emnet i august Undersøgelsen skal samtidig udstikke hovedspor for en fælles fremadrettet indsats på området. Kapitel 3. Hvad er omfattet af rammeaftalen Myndighedsansvaret, ansvaret for forsyningen og ansvaret for finansieringen er placeret i kommunerne. Det indebærer, at den enkelte kommunalbestyrelse har det samlede ansvar for at træffe afgørelser om borgerens visitation til tilbud, ansvar for at sikre, at der er relevante tilbud til borgerne, samt ansvar for at finansiere tilbuddene. At kommunerne har forsyningsansvaret, jf. Servicelovens 4, betyder, at de skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter Serviceloven. Denne forpligtelse kan de opfylde ved enten selv at oprette tilbuddene eller samarbejde med regionen, andre kommuner eller private leverandører. Regionen har leverandøransvar, jf. Servicelovens 5. Det samme leverandøransvar har de kommuner, som overtager tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Leverandøransvaret indebærer en forpligtelse til at stille tilbuddene til rådighed efter aftale med kommunerne, og drive dem fagligt og økonomisk forsvarligt, herunder tilpasse kapaciteten, udvikle tilbuddene og føre tilsyn. For at kunne leve op til leverandøransvaret er det en væsentlig forudsætning for regionen og de kommunale leverandører, at der løbende er dialog om de akutte og fremtidige behov. Udover tilbud omfattet af rammeaftalen driver kommunerne en række sociale tilbud. Kommunerne opfordrer i fællesskab til, at takstberegningsprincipperne er gældende for alle tilbud, jf. Styringsaftalen. Parterne har aftalt, at sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end driftsherren, er en del af Rammeaftale Alle regionale tilbud vil være omfattet af rammeaftalen. Private tilbud er ikke omfattet af rammeaftalen, men rammeaftalen får dog afsmittende effekt for de private leverandører, da aftalerne i høj grad angiver de rammer, som området kommer til at udvikle sig indenfor. 14

20 Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen: Tabel 3.1: Lovhjemmel for tilbud omfattet af rammeaftalen Lovgivning Indhold Serviceloven 32 Særlige dagtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven 36 Særlige klubtilbud til større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven 66, stk. 1, 2 og 5 Anbringelsessteder for børn og unge - plejefamilier, kommunale plejefamilier og opholdssteder Serviceloven 67, stk. 1 Døgntilbud til børn og unge med sociale eller adfærdsmæssige problemer Serviceloven 67, stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceloven 67, stk. 3 Sikrede institutioner for børn og unge Serviceloven 83 * Personlig hjælp, pleje og støtte Serviceloven 84 * Afløsning/aflastning af ægtefæller eller andre nære pårørende Serviceloven 85 * Hjælp, pleje, støtte Serviceloven 86 * Genoptræning og vedligeholdelsestræning Serviceloven 87 * Som med døgnvarighed Serviceloven 97 * Ledsagelse (voksne under 67 år). Serviceloven 98 * Særlig kontaktperson til døvblinde (voksne under 67 år). Serviceloven 101 Behandling af stofmisbrug (social behandling) Serviceloven 102 * Hjælp, pleje, støtte af behandlingsmæssig karakter Serviceloven 103 Beskyttet beskæftigelse Serviceloven 104 Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 107, stk. 2 Midlertidig boform til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Serviceloven 108 Længerevarende boform til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Serviceloven 109 Kvindekrisecentre mv. Serviceloven 110 Forsorgshjem mv. Serviceloven 112 (jf. 5, stk. 2) Hjælpemidler i nogle tilfælde til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Almenboligloven 185 b Almene ældreboliger specielt indrettet til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Folkeskoleloven 20, stk. 3 Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud (børn og unge) Specialundervisningsloven 1, Lands- og landsdelsdækkende tilbud (voksne) stk. 2 Specialundervisningsloven 1, stk. 3 Tilbud til personer med tale-, høre- og synshandicap (kommunikation). Note: Tilbud efter serviceloven 83-87, samt 102 indgår hvor ydelser efter disse paragraffer ydes i tilknytning til tilbud omfattet af rammeaftalen efter Almenboligloven 185 b. Det er rammeaftalen i beliggenhedsregionen, der er gældende, hvis kommuner ønsker at anvende et tilbud beliggende i en anden region. 15

21 3.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2011 I Region Midtjylland er rammeaftalen udarbejdet i en åben dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Det er DASSOS 1, som har deltagelse af embedsmænd fra kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt arbejdet omkring rammeaftalen. Målet har været en aftale, der dels giver et samlet overblik over tilbudsviften i regionen, dels skaber et fælles afsæt for udvikling af indsatsen overfor borgerne. Den administrative styregruppe har godkendt det endelige udkast til Rammeaftale 2012 den 17. august 2011, inden aftalen blev behandlet i Kontaktudvalget den 27. september. Samtidig er rammeaftalen endeligt godkendt i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. 3.2 Fælles mål og visioner De 19 kommuner og Region Midtjylland har en fælles opgave med udarbejdelsen af rammeaftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og Region Midtjylland om indsatsen på det sociale område. Markant udgiftspres og en tilgang af brugere til området stiller store krav til styringen. Kommunerne har behov for at styre udgifterne til det sociale område endnu strammere fremover, jf. også aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi Den socialpolitiske linie tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for egne tilbud. Samtidig har kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab formuleret en række mål og visioner, der danner en fælles ramme om indsatsen på det sociale område - for så vidt angår tilbud omfattet af det regionale leverandøransvar. Fælles mål og visioner for borgerne Kommunerne og Region Midtjylland vil i fællesskab arbejde for: At sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder At sikre borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt At sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer At sikre borgere med særlige behov fuld adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af understøttes og udvikles 1 DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) består af 1 direktørrepræsentant på strategisk niveau fra hver kommune i regionen og Region Midtjylland. 16

22 3.3 Fokus på kvalitetsudvikling I kommunerne og i Region Midtjylland er der et stort ønske om fortsat at styrke og udvikle den faglige indsats, der ydes overfor borgerne. Kvalitetsudvikling er i den forbindelse et betydningsfuldt værktøj. Netop derfor er fokus rettet mod mulighederne for at forene de kommunale og regionale kompetencer - for derigennem at sikre det bedste afsæt for dynamik i de sociale tilbud. DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- Og Specialundervisningsområdet) vil løbende arbejde med opgaven og mulighederne for at tilrettelægge en fælles strategi og indsats på området. Dette kan bl.a. ske i regi af JYFE (Jysk socialforsknings- og evalueringssamarbejde), som kommunerne og Region Midtjylland er medlem af, JYFE er et samarbejde mellem kommunerne i de midt- og nordjyske regioner samt Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det vil også ske i regi af Metodecentret - Center for Innovation og Metodeudvikling, Centret skal i de kommende år udvikle og nytænke ydelser til personer med specialiserede sociale behov samt drive en række sociale metode- og dokumentationsprogrammer. 3.4 Bruger- og pårørendeinddragelse Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er et godt samarbejde med brugerne og de pårørende om tilbuddene herunder om ændrede behov og ønsker. Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt samarbejde med brugere og pårørende på flere niveauer: Dels i de enkelte tilbud hvor indsatsen ydes: Beslutningen om hvordan der i det enkelte tilbud arbejdes med bruger- og pårørendeinvolvering træffes af den enkelte kommune og af Region Midtjylland i forhold til de tilbud, den enkelte myndighed driver. Af informationerne om de enkelte tilbud vil det fremgå, hvilke rammer der er for bruger- og pårørendeindflydelse herunder om der er etableret bruger- og pårørenderåd. Dels med politiske og administrative beslutningstagere i den enkelte kommune: Tilbagemeldinger til de politiske og administrative systemer om indsatsen på det sociale område har stor betydning. Derfor inddrager de enkelte kommuner løbende det kommunale handicapråd i processen omkring udarbejdelsen af den årlige rammeaftale. Dels med politiske og administrative beslutningstagere på regionalt niveau: 17

23 Formand og næstformand fra de lokale brugerorganisationer inviteres til Januarkonferencen, hvor de sammen med lokale kommunalpolitikere, drøfter bl.a. fokus- og udviklingsområder i det kommen års rammeaftale. I et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Samfund samt KKR Midtjylland er der etableret et regionalt dialogforum (Dialogforum Midtjylland). Dette forum drøfter generelle spørgsmål og kan afholde åbne konferencer eller lignende, der behandler temaer for udvikling af det sociale område. Dialogforum behandler udkast til den årlige rammeaftale. Kapitel 4. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for pladser I henhold til lovgivningen vedr. Udviklingsstrategien skal de respektive kommunalbestyrelser og regionsråd have en drøftelse af, om udbuddet af og behovet for pladser og tilbud i det eller de foregående år har været overensstemmende både i forhold til antal pladser og tilbud og i forhold til tilbuddenes indhold. Udviklingsstrategien skal derfor indeholde et samlet skøn over behovet for oprettelse af nye pladser og tilbud. I Region Midtjylland er kommunerne derfor blevet bedt om at udarbejde en vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2012 samt overvejelser om tilbudsviften. Kommunerne er i den forbindelse blevet bedt om at tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som registreres i kommunen, ligesom der er blevet taget højde for eventuelle problemstillinger i forhold til ventelister. Der skelnes efterfølgende mellem kommunens samlede behov for pladser og deres behov for pladser udenfor kommunens eget regi. 4.1 Det samlede behov for og forventet forbrug af tilbud i 2012 Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud på social- og specialundervisningsområdet, der er omfattet af Rammeaftale På enkelte målgrupper forventer en række kommuner et stigende behov enkelte et faldende behov. For målgrupperne voksne med autisme samt ADHD, forventer ca. 1/3 af kommunerne et stigende behov for dag- og døgnpladser i Godt og vel halvdelen af kommunerne forventer et uændret behov for dag- og døgnpladser til voksen senhjerneskadede. 7 kommuner forventer et stigende behov, mens 2 kommuner forventer et faldende behov for dagpladser og 1 kommune et faldende behov for døgnpladser. Ligeledes forventes et uændret behov for pladser til børn og unge med nedsat fysisksamt psykisk funktionsevne. Enkelte kommuner forventer et stigende behov for sikrede pladser samt lands- og landsdelsdækkende tilbud. 18

24 4.2 Kommunernes behov for pladser udenfor kommunens eget regi For målgruppen voksne med sindslidelser, forventer et flertal af kommuner i 2012 et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De resterende kommuner forventer et uændret behov for pladser udenfor kommunens eget regi. I forhold til målgruppen voksne med psykisk handicap (autisme og ADHD), deler kommunerne sig ca. halvdelen angiver et faldende behov og den anden halvdel et uændret behov for pladser udenfor kommunernes eget regi i Specifikt for udviklingshæmmede anfører et stort flertal af kommuner, at de i 2012 forventer et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. For udviklingshæmmede med dom forventer kommunerne et uændret behov. For målgruppen voksne med senhjerneskade, forventer et flertal af kommuner et faldende behov for pladser udenfor kommunens eget regi. De resterende kommuner forventer et uændret behov dog forventer 1 kommune et stigende behov for døgnpladser. En række kommuner skriver, at de ønsker at løse opgaven internt i kommunen. På børn- og ungeområdet forventes generelt et uændret behov. I nedenstående tabel er oplistet en mere deltaljeret gennemgang af de kommunale indberetninger til Rammeaftale

25 Tabel 4.1 Kommunernes samlede indberetninger til Rammeaftale 2012 Dagtilbud Døgntilbud Forventet behov for pladser udenfor kommunens eget regi (Det samlede (Det samlede forventet behov) forventet behov) Dagtilbud Døgntilbud Målgrupper Kommunerne har samlet set markeret følgende i de kommunale redegørelser: Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende Faldende Uændret Stigende 1. Voksne med sindslidelser Voksne med psykisk handicap: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre Voksne med fysisk handicap: Senhjerneskade Andre Personer med stofmisbrug Hjemløse og personer med særlige sociale problemer Voldsramte kvinder a. Voksne med behov for tilbud på: taleområdet høreområdet synsområdet hjælpemiddelområdet b. Børn med behov for tilbud på: taleområdet høreområdet synsområdet hjælpemiddelområdet Børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne Børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne: Autisme ADHD Udviklingshæmmede Udviklingshæmmede m/ dom Andre Børn og unge med behov for ophold på sikrede institutioner Lands- og landsdelsdækkende tilbud- og undervisningstilbud Almenboliger (lovbestemt spørgsmål) Note: Alle felter er ikke afkrydset af alle kommuner. Kommunerne er sidestillet uanset kommunestørrelse 20

Rammeaftale 2012. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Foreløbig udgave

Rammeaftale 2012. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Foreløbig udgave Rammeaftale 2012 Udviklingsstrategi og Styringsaftale Foreløbig udgave De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2012 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Rammeaftale Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Sammenfatning.5 Kapitel 1. Indledning... 6 Kapitel 2. Fokus-

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 6. januar 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013

UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 UDVIKLINGSSTRATEGI 2013 Indhold Indledning...3 Overordnetambition...4 TemaerogprocesseriUdviklingsstrategien...5 Ministertema:Udviklingenibrugenafdeforskelligeformerforfamilieplejeanbringelser...5 Analyse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale B, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område

Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede område Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...1 2. Rammeaftaler fremover...2 3. Politiske fora...3 4. Brugerorganisationer...3 5. Kommunaldirektørnetværket...3

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: 23. april 2012 Fraværende: Mødetid: 14.00 Andreas Boesen (Afbud) Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Udviklingsstrategi -

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2016. Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.3 Rammeaftale 2015 på det specialiserede social- og undervisingsområde forslag til udviklingsstrategi...2 Bilag 1: Udkast til Udviklingsstrategi

Læs mere

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2015, Udviklingsstrategi Bilag 4 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Rammeaftaler fremover...3 3.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde

Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5. Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Rammeaftale 2016, Udviklingsstrategi Bilag 5 Organisering af den tværkommunale koordinering på det specialiserede socialområde Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning... 2 2. Rammeaftaler fremover... 3 3.

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune. Rammeaftale 2007 for det sociale område. Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. september 2006 Århus Kommune 1. Resume Med kommunalreformen tegnes en ny offentlig sektor med nye aktører og en

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august.

2. Godkendelse af referat fra møde d. 17. august 2011 v. Henning Hansen Bilag 1. Referat, Forretningsudvalgsmøde den 17. august. Deltagere: Henning Hansen, Jacob Stengaard Madsen, Leif Gjørtz, Steiner Eggen Kristensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Henrik Beyer, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Afbud:

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 213 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Sammenfatning... 5 Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Fokus- og Udviklingsområder...

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 31. maj 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region

Notat. Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Notat Fremtidig organisering af koordineringsopgaven vedr. rammeaftalen for det specialiserede socialområde i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket (Kd-net) i den midtjyske region har på sit møde

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region

Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region Status på fælleskommunale/regionale aktiviteter i den midtjyske region Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 www.socialportalen.viborg.dk På baggrund af en analyse af udgiftsudviklingen 2007-2010

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften . Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper og giver et hurtigt samlet overblik i forhold

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 - vedrørende specialundervisningsområdet i Syddanmark 25. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING 2 KOMMUNALE REDEGØRELSER 3 FREDERICIASKOLEN 4 NYBORGSKOLEN

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt.

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt. Deltagere: Fagdirektører fra kommuner og Region Midtjylland vedr. det specialiserede socialområde. Afbud: Mødedato: 17. august 2011 Mødetid: kl. 9.30 11.30 (afsluttes med frokost i gæstekantinen) Mødested:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 23. maj 2014, fra kl. 9.00 til 12.00 med mulighed for frokost kl. 11.30 Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014

KKR N OTAT. Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat af møde i Dialogforum Hovedstaden den 24. oktober 2014 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Udviklingsstrategi sammenfatning

Udviklingsstrategi sammenfatning Click here to enter text. Udviklingsstratgei 2013 - sammenfatning Til Kopi til Fra KDK / KKR Sekretariat for rammeaftaler 27-02-2012 Sagsnr./Dok.nr. 2011-20535 / 2012-69524 Udviklingsstrategi 2013 - sammenfatning

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 14. oktober 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere: Afbud:

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen... 5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen... 7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2010...8

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST

KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST KKR NORDJYLLAND RAMMEAFTALE 2017 DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGS- OMRÅDE I NORDJYLLAND UDKAST FORORD Det specialiserede social- og specialundervisningsområde er et kommunalt kerneområde,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet. til Regionsrådets møde den 26. Region Midtjylland Godkendelse af Rammeaftale 2008 på social- og specialundervisningsområdet Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 2 Rammeaftale 2008 De 19 kommuner i regionen og

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 10. september 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5

Indholdsfortegnelse...2. Forord...4. Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Rammeaftale 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Kapitel 1. En sammenfatning af rammeaftalen...5 Kapitel 2. Baggrund for rammeaftalen...7 2.1 Samarbejdet om Rammeaftale 2009...8

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S Æ R F O R A N S T A L T N I N G E R T I L B Ø R N O G U N G E D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret den 20. december 2011 Baggrund Socialministeren

Læs mere

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2014. Styringsaftale. Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2014 Styringsaftale 2014 De 19 kommuner i den midtjyske region og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 8. april 2016, fra kl. 9.00 til 11.00 Scandic Silkeborg, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Deltagere: Afbud: Claus Damgaard,

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND

Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Rammeaftale for specialundervisning 2007 KKR NORDJYLLAND Titel: Rammeaftale for specialundervisning 2007 Trykkeri: Aabybro Bogtrykkeri Udgivelsesdato: November 2006 Oplag: 1000 Yderlige informationer om

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2014

BILAG Udviklingsstrategi 2014 BILAG Udviklingsstrategi 2014 Indhold Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler... 1 a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde... 1 b) Bekendtgørelse

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 30. januar 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Benedikte Kiær) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om almene boliger m.v. (Rammeaftaler) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen

2. Godkendelse af referat fra møde d. 21. februar 2013 v. Henning Hansen Deltagere: Afbud: Dato: Henning Hansen, Kate Bøgh, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Kjeld Bertelsen, Karin Holland, Bjarne Høyer Andresen, Charlotte Josefsen og Karsten Binderup (ref.) Erik Kaastrup-Hansen

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D REFERAT 2011 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 10-06-2011 Tidspunkt: 10.00-12.00 Sted: Scandic, Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014

UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 UDVIKLINGSSTRATEGI 2014 Indhold Indledning... 1 Overordnet ambition... 2 Temaer... 3 Ministertema; godkendelse og tilsyn... 4 Takster som understøtter målet med indsatsen... 4 Anvendelse af velfærdsteknologier

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. maj 2011 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:30 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl

Læs mere

Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2016 Udviklingsstrategi og Styringsaftale De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016

Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Referat Regionalt Dialogforum 23. november 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere