Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:"

Transkript

1 Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende på mellem 35m² og 50m²

2 Inden du går i gang skal du enten søge om byggetilladelse eller anmelde byggeriet. Ved nedrivning af boligenhed kræves en nedrivningstilladelse. Link: - Vejledningen her nævner kun de mest almindelige ting. Du skal derfor altid sørge for at have anmeldt/ansøgt dit byggeri, inden du går i gang. Det er ikke nok, at du blot følger teksten i vejledningen, eller at du bygger på baggrund af en mundtlig drøftelse af dit projekt. Det er din egen pligt, at undersøge/oplyse indholdet af lokalplan, eventuelle deklarationer og byggelinjer. Anmeldelse Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser på min. 35m² og højst 50m² kan udføres efter en anmeldelse. Du må påbegynde byggearbejdet, hvis du ikke har hørt fra kommunen inden 2 uger fra den dag anmeldelsen er modtaget. Husk at tillægge ca. 1-2 dage til postlevering (hver vej) -ud over de 2 uger. Sender du via eller indleverer direkte, sparer du de ekstra dage. Byggeret Byggeretten er nærmere fastsat i Bygningsreglement 2010 (BR10) kap For den kategori af bebyggelse som denne pjece omhandler finder du de relevante bestemmelser i BR 10 kap , og Byggetilladelse Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser på over 50m² må ikke opføres, før der er meddelt byggetilladelse. Se Vejledning 3. Tilsvarende gælder, hvis en eksisterende bebyggelse som nævnt ovenfor, ved tilbygning, gøres større end 50m². Helårsområder (by-og landzone) Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, der ikke er hævet over terræn, kan opføres i eller nærmere vej, sti og skel end 2,5m, når følgende betingelser er opfyldt: 1 Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må i inden for en afstand af 2,5m fra skel være højere end 2,5m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. 2 De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0m. Kun bygningernes længste side mod skel med regnes.

3 3 Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel. 4 Tagvand skal holdes inde på egen grund. 5 Opføres bebyggelsen nærmere beboelsesbygningen end 2,5 m skal der tages hensyn til risiko for brandspredning. Se bilag 5 i BR 10 Eksempel på overholdelse af højdegrænseplan Sommerhusområder Bebyggelsen skal holde en mindste afstand til vej, sti og skel på 5 m. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, der ikke er hævet over terræn, kan opføres mindst 2,5 m fra skel mod vej, sti og nabo, når følgende betingelser er opfyldt: 1 Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusiv eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5-5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. Her ud over gælder det der ovenfor er anført under punkt 2 5.

4 Sådan anmelder du et byggeri Ansøgning/anmeldelsen skal være skriftlig. Blanket kan hentes på eller udleveres hos Byggeafdelingen. Blanketten skal dateres og skal være underskrevet af ejer. Blanketten sendes til: Faxe Kommune, Teknik og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, eller Der skal vedlægges 2 sæt tegninger i ansøgningen Tegningerne skal være målfaste og med afstandsmål, helst i A4 og A3 format. Tegninger Der skal fremsendes følgende tegninger: Situationsplan med alle ejendommens bygninger indtegnet. Grundplan med angivelse af bygningsstørrelse Facadetegninger med materialebeskrivelse Ovenstående tegninger er nedfotograferede og tænkt som eksempler.

5 Situationsplan Størrelsesforhold minimum 1:200. Tegning skal vise alle bygningers placering på grunden, mål på afstand til vej og skel samt nordpil. Der skal også redegøres for: grundstørrelse og bebyggelsesprocent. Bemærk at der jf. BR 10 skal åbne overdækninger og udestuer nu medregnes i bebyggelsesprocenten. Udvendige kloak-og forsyningsledninger skal ligeledes vises. Grundplan Størrelsesforhold minimum 1:100 eller 1:50 Plan skal være målfast og med udvendige mål. Udhus med dør og vinduer angives.

6 Facadetegninger og snit. Angives normalt i mål 1:100 eller 1:50. Højder skal målsættes. Ved niveauspring skal koter angives både på det eksisterende terræn og på det nye. Eksempel på materialebeskrivelse: Tagbelægning: Sorte stålplader Beklædning 25x100 mm brædder opsat 1 på 2 Placering af døre og vinduer Tagrende, nedløb, tagbrønd med sandfang ført til stenfaskine. Sagsbehandlingstid Du skal påregne en sagsbehandlingstid på op til 14 dage. Det vil normalt forlænge svartiden, hvis byggeriet ikke overholder byggeretten eller kræver tilladelse efter anden lovgivning end byggeloven. Dette gælder tillige såfremt der er forhold, der skal dokumenteres yderligere under den egentlige sagsbehandling. Hvad koster det Faxe Kommune tager gebyr for byggeanmeldelser. Gebyret beregnes efter medgået tid til sagsbehandlingen. Se de aktuelle gebyrer på hjemmesiden Bemærk: Der opkræves også gebyr selvom der meddeles afslag på anmeldelsen.

7 Hvis byggeretten ikke kan overholdes Hvis projektet strider imod principperne i BR 10 skal bygningsmyndigheden helhedsvurdere og eventuelt partshøre, om mulighed for opførelse af byggeriet. Klagemuligheder Du kan klage over retlige forhold til Statsforvaltningen Sjælland, hvis det drejer sig om afgørelser i henhold til BR 10. Du kan klage til Naturklagenævnet, hvis det drejer sig om bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt. Klageinstanserne kan opkræve et klagegebyr. Se og Lokalplaner: Lokalplaner kan ses på kommunens hjemmeside: Deklarationer og servitutter på ejendommen: Eventuelle tinglysninger kan ses på: Byggelinier: Diverse naturbeskyttelseslinjer kan ses på kommunens hjemmeside. Åbnings-og telefontider: Se de aktuelle tider på vores hjemmeside.

8