Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune"

Transkript

1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk marts 2004 J.nr.: / BIS Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune Århus Amt har den 15. september 2003 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 til opførelse af en carport/udhus og en flagstang inden for fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj på ejendommen matr.nr. 4af Rude by, Saksild, Lyngbakkevej 11, 8300 Odder. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening. Sagsfremstilling Ejendommen, der udgør 720 m 2, er beliggende inden for kystnærhedszonen i et sommerhusområde ved Rude Strand. Arealet er ifølge Regionplan 2001 for Århus Amt udpeget til sommerhusområde samt område med begrænsede drikkevandsinteresser. Ejendommen ligger i delområde 3.S.1 i Kommuneplan for Odder Kommune, der fastlægger anvendelsen til sommerhusområde. Sommerhusområdet er nærmere reguleret ved lokalplan 3008 for et område til sommerhusbebyggelse mellem Kysing Næs og Dyngby Strand af 13. juni Ejendommen er beliggende i lokalplanens delområde I, sommerhusbebyggelse. Det fremgår af punkt 7.4, at garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger skal placeres i en afstand af min. 2,5 m fra skel mod nabo eller sti. 100 m fortidsmindebeskyttelseslinien er indtegnet på lokalplanens kort nr. 2. Af lokalplanens punkt 7 fremgår, at omkring fortidsmindet ved Rude skal amtsrådet give tilladelser til ændringer eller udvidelser af eksisterende bebyggelse inden for en afstand af 100 m fra fortidsmindet.

2 2 Fortidsmindet, der er en langhøj fra den tidlige bondestenalder omkring f.kr., er placeret på naboejendommen matr.nr. 4be Rude by, Saksild, ca. 300 m fra stranden midt i sommerhusområdet ved Rude Strand. På gravhøjen er der frilagt 2 stenkister. Fortidsmindebeskyttelseslinien berører ca. 40 sommerhusgrunde. Der er ansøgt om dispensation til opførelse af en kombineret carport/udhus på ca. 39 m 2 samt opstilling af en 9 m høj flagstang. Den planlagte carport/udhus på 8,8 m X 4,4 m ønskes placeret sydøst for det eksisterende sommerhus vinkelret herpå, ca. 15 m fra selve fortidsmindet. Carporten udføres som en åben bygningskonstruktion uden vægbeklædning. Udhuset placeres i forlængelse af carporten som en lukket bygning. Der er i afgørelsen lagt vægt på, at den nye bygning opføres i umiddelbar tilknytning til sommerhuset på ejendommen, samt at området i øvrigt er tæt bebygget med sommerhuse. Det ansøgte vurderes ikke at være i konflikt med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens 18 skal varetage. Dispensationen er meddelt på betingelse af, at flagstangen ikke placeres tættere på fortidsmindet end ejendommens øvrige bebyggelse. Klagen Danmarks Naturfredningsforening har anført, at fortidsmindet er beliggende på et grønt areal med på den ene side et grønt areal med forholdsvis spredt lav bevoksning og træer og på den anden side en række bebyggede sommerhusgrunde grænsende op til fortidsmindet. Ejendommen grænser op til fortidsmindet, og fra toppen af fortidsmindet, hvor der i øvrigt er 2 åbne stenkister, er der frit udsyn ind til ejendommen. Fortidsmindet giver foruden en naturoplevelse af området et spændende forhistorisk indblik. Placeringen af carporten/udhuset vil påvirke helhedsindtrykket af naturoplevelsen på fortidsmindet og være et indgreb i fortidsmindets beskyttelseslinier. Der er tale om en betydelig tilbygning, der må betegnes som unødvendig i et sommerhusområde. Flagstangen vil virke skæmmende for oplevelsen af fortidsmindet og virke negativt på en ellers spændende naturoplevelse på stedet. En placering af en mindre, åben carport umiddelbart i indkørslen til ejendommen vil ikke påvirke naturoplevelsen af fortidsmindet nævneværdigt.

3 3 Århus Amts bemærkninger til klagen Århus Amt har til klagen bemærket, at den ansøgte bebyggelse opføres i et tæt bebygget sommerhusområde. Amtet har oplyst til Naturklagenævnet, at langhøjen ligger temmelig skjult i sommerhusområdet ved Rude Strand, og at træskilte i sommerhusområdet leder besøgende hen til langhøjen. Amtet har oplyst, at uanset, om garagen placeres som ansøgt eller trækkes op mod vejen, vil den hindre indsigten til fortidsmindet fra vejen. Indsigten er dog i forvejen hindret af de øvrige sommerhuse, beplantning og bygninger, da området er ret tæt bebygget. Amtet har bemærket, at garagen godt kunne være mindre, f.eks. 20 m 2, så den ikke fylder så meget ved siden af fortidsmindet. Amtet gør endelig opmærksom på, at det ved en fejl i dispensationen ikke er stillet som vilkår, at ansøger skal kontakte museet, inden gravearbejdet påbegyndes, så museet kan foretage eventuelle undersøgelser. Ansøgers bemærkninger til klagen Ansøger har bemærket til klagen, at ansøgerne i respekt for fortidsmindet altid har vedligeholdt ejendommen. Da ejendommen benyttes af 3 familier, er det nødvendigt med et redskabsrum til haveredskaber, havemøbler, cykler, klapvogn m.v. samt en motorgummibåd. Disse effekter vil indtil videre blive dækket til med presenninger, men en carport og et redskabsskur vil være at foretrække. Flagstangen med det danske flag sættes op af hensyn til ansøger selv, men også for at vise de mange udenlandske turister, som kommer til gravmindet og læser, at der har boet danskere på stedet for 5000 år siden, at dette stadig er tilfældet. Odder Kommunes bemærkninger Odder Kommune har oplyst, at kommunen den 30. maj 1991 meddelte byggetilladelse til genopførelse af et sommerhus på ejendommen (eksisterende 58 m 2 nyopførte 55 m 2 ) inden for fortidsmindebeskyttelseslinien. Århus Amt blev ikke hørt, og der blev derfor ikke meddelt dispensation til det ansøgte. Inden for fortidsmindebeskyttelseslinien har Odder Kommune desuden meddelt byggetilladelse til opførelse af et redskabsskur på Lyngbakkevej 7 på 8 m 2 i 1972, 2 tilbygninger på Lyngbakkevej 7A i 1975 og 1988 (sidstnævnte på 33 m 2 ), en carport på Lyngbakkevej 13 på 15 m 2 i 1994, en til

4 4 bygning på Hougårdsvej 6 på 16 m 2 i 2000, en carport på Hougårdsvej 8 på 24 m 2 i 1995, nyopførelse af et sommerhus på Hougårdsvej 16 på 35 m 2 i 1968 samt lovliggørelse af en tilbygning på 26 m 2 og et udhus på 17 m 2 på Lyngbakkevej 9 i I ingen af disse tilfælde er amtet blevet hørt forinden meddelelse af tilladelsen, hvilket skyldes, at kommunen ikke har været opmærksom herpå, idet oplysninger herom som regel foreligger fra bygherren. Kommunen har endvidere meddelt byggetilladelse til genopførelse af et sommerhus i 1991 på Lyngbakkevej 13 (eksisterende 27 m 2 - nyopført 68 m 2 ) og i 1994 på Hougårdsvej 8 (eksisterende 30 m 2 - nyopført 79 m 2 ). I disse 2 tilfælde blev Århus Amt hørt, og amtet meddelte i begge tilfælde dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien til det ansøgte. Herudover er der i henhold til BBR-registeret uden tilladelse opført en carport på 29 m 2 i 1998 på Lyngbakkevej 7A, et udhus på 12 m 2 i 1991 på Lyngbakkevej 13, et udhus på 10 m 2 i 1962 på Hougårdsvej 6 samt et udhus på 8 m 2 i 1972 og en carport på 26 m 2 i 1988 på Hougårdsvej 16. Kommunen har oplyst, at der er ansøgt om byggetilladelse til opførelse af carporten med en placering 2 m fra naboskel. Kommunen vil som udgangspunkt stille krav om placering af carporten 2,5 m fra naboskel og vejskel i overensstemmelse med kravet i lokalplanen. Det fremgår ikke udtrykkeligt af lokalplanen, at afstandskravet tillige omfatter veje (er alene anført sti ), men dette fortolkes som tillige omfattende de små veje i området. Kommunen dispenserer nødigt fra afstandskravet til vejskel, der er trafiksikkerhedsmæssigt begrundet placering af en carport umiddelbart i indkørslen til ejendommen giver dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra carporten. Behandlingen af byggesagen afventer udfaldet af dispensationen fra fortidsmindebeskyttelseslinien. Afgørelse I sagens behandling har deltaget nævnets 10 medlemmer: Mikkel Schaldemose (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Peter Christensen, Leif Hermann, Mogens Mikkelsen, Jens Steffensen, Anders Stenild, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Efter naturbeskyttelseslovens 18, stk. 1, må der ikke foretages ændringer i tilstanden af arealer inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter 12. For gravhøje regnes beskyttelseslinien fra højfoden.

5 5 Formålet med beskyttelseslinien er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder. Det følger af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, at der i særlige tilfælde kan meddeles dispensation fra forbudsbestemmelsen i lovens 18, stk. 1. Bestemmelsen administreres i praksis restriktivt. I vurderingen af, om der foreligger et sådant særligt tilfælde, indgår en bedømmelse af det ansøgtes påvirkning af de beskyttede områder. Gravhøjen ved Rude Strand ligger i et tæt bebygget sommerhusområde omkranset af sommerhusbebyggelse på alle fire sider. Indsynet til og udsynet fra fortidsmindet er dermed allerede væsentligt begrænset som følge af beliggenheden, og gravhøjen ligger forholdsvist skjult i området. Navnlig indsynet til gravhøjen er meget begrænset som følge af den eksisterende bebyggelse i området. Det primære beskyttelseshensyn er derfor udsynet fra selve gravhøjen. Indgrebene i beskyttelseslinien består i opførelse af en carport på ca. 39 m 2, som kræver byggetilladelse efter de almindelige regler i Bygningsreglementet for småhuse af 1998, samt en flagstang på 9 m, der sædvanligvis kan opføres uden iagttagelse af særlige forholdsregler. For så vidt angår dispensationen til opsætning af flagstang er denne meddelt på vilkår, at flagstangen ikke placeres tættere på fortidsmindet end ejendommens øvrige bebyggelse. På den baggrund er det Naturklagenævnets vurdering, at der er tale om et indgreb af så forholdsvis begrænset karakter, at det ikke har væsentlig betydning i forhold til beskyttelseshensynet i naturbeskyttelseslovens 18. For så vidt angår den ansøgte carport finder nævnet, at denne på grund af dels placeringen (tættere på fortidsmindet end den øvrige bebyggelse på grunden) og dels størrelsen væsentligt vil kompromittere udsynet fra fortidsmindet. En placering af en mindre carport i tilknytning til indkørslen til ejendommen vil ikke påvirke naturoplevelsen af fortidsmindet i samme grad. På grund af lokalplanens afstandskrav til vejskel er det ikke muligt, at placere carporten umiddelbart i indkørslen til ejendommen, hvilket

6 6 ville være det mest skånsomme i forhold til fortidsmindet. En begrænsning af carportens størrelse til ca. 25 m 2 som vurderes at være en rimelig størrelse på en carport forsynet med et redskabsskur - vil imidlertid betyde, at bygningen ca. vil komme på linie med det eksisterende sommerhus i forhold til både vejskel og afstand til fortidsmindet og dermed ikke i nær samme grad påvirke udsynet fra gravhøjen. Nævnet finder på den baggrund, og idet der i området allerede er meddelt byggetilladelse til to carporte på henholdsvis 15 m 2 på Lyngbakkevej 13 og 24 m 2 på Hougårdsvej 8, at der kan meddeles dispensation til opførelse af en carport på ca. 25 m 2 i tilknytning til indkørslen på ejendommen med respekt af lokalplanens afstandskrav således at carporten dog ikke placeres tættere på fortidsmindet end det eksisterende sommerhus på ejendommen. På den baggrund hjemvises Århus Amts afgørelse af 15. september 2003 for så vidt angår opførelsen af carporten til fornyet behandling i amtet. Århus Amts dispensation af 15. september 2003 stadfæstes for så vidt angår tilladelsen til opstilling af flagstangen. På Naturklagenævnets vegne Bibi Søgaard-Bauditz Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens 88.