Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning"

Transkript

1 Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

2 Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en byggesags tre faser: 1) Forberedelsesfasen Hvor skal du begynde, når du vil bygge? 2) Ansøgningsfasen Hvad skal der ansøges om og hvad skal ansøgningen indeholde? 3) Behandlingsfasen Hvad gør kommunen og hvad betyder det for dit byggeri? Side 1 af 9

3 1) Forberedelsesfasen: Hvor skal du begynde? Du kan spare dig selv for meget, hvis du er godt forberedt, inden du søger om tilladelse til dit byggeri. Herunder har vi nævnt de forhold, som du bør have undersøgt eller taget højde for, inden du går i gang med at søge. Lokalplaner Du skal altid undersøge, om der på din ejendom er en lokalplan, byplanvedtægt, retningslinier for samlet bebyggelse eller en deklaration, der har betydning for placering af bebyggelsen, byggelinje mod vej, afstand til vejskel, bygningens ydre fremtræden samt materialevalg og lignende. Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på kommunens hjemmeside (www.vallensbaek.dk). Hvis din ejendom er omfattet af særlige bestemmelser, kan de ses på: (www.tinglysning.dk). Landzone og beskyttelseslinjer Hvis din ejendom ligger i landzone eller i nærheden af sø, å, fjord, skov, fortidsminde eller kirke, kan der gælde andre regler. Du er velkommen til at henvende dig til kommunen vedrørende dette. Fig. 1 Du kan finde de enkelte bestemmelser i bygningsreglement BR2010 Bestemmelser De enkelte bestemmelser om længde, højde, størrelse m.v. findes i afsnit i Bygningsreglementet BR10 (fig. 1). Bygningsreglementet kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www. ebst.dk.) Der kan også hentes gode råd til byggeriet i SBI-anvisning 230 (fig. 2.) Forhåndsdialog Har du problemer med ansøgningen eller er du i tvivl om noget, er du velkommen til at ringe til Borgerservice. Bebyggelsesregulerende bestemmelser Det er bebyggelsesprocenten, der er afgørende for, hvor mange m² i alt der kan bygges på den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten udregnes ved at gange det samlede etageareal med 100 og dividere med grundens areal. Bygningsreglementets bilag A gennemgår reglerne for, hvordan arealerne beregnes. Fig. 2 Få gode råd til dit byggeri i SBIanvisning nr. 189 Ved enfamiliehuse og dobbelthuse regnes de første 35 m² af carporte, garager og udhuse ikke med til beregningen af etagearealet. Ved kædehuse og rækkehuse regnes de første 20 m² ikke med. Beregning af areal (fig. 3). Højde, længde og areal mod skel Opføres bygningen mindre end 2,5 m fra skel, stilles der bestemte krav i bygningsreglementet både til bygningens højde og længde: Fig. 3 Carportens længde og areal Side 2 af 9

4 Bygningen må ikke være højere end 2,5 m, og højden måles fra terræn (fig. 4). Den samlede længde af alle bygninger nærmere skel end 2,5 m må højest være 12 m (fig. 5). Anbringes en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side. Udhæng op til 0,5 m medregnes ikke i længden. Vær opmærksom på, at en lokalplan eller byplanvedtægt kan fastsætte andre regler. Er det tilfældet, er det lokalplanens/byplanvedtægtens og ikke bygningsreglementets bestemmelser, der gælder. Fig. 4 Max. højde på bygning nærmere skel end 2,5 m fra skel Dispensation? Hvis byggeriet ikke kan overholde bestemmelserne, kan der søges en dispensation. Du har ikke krav på at få en dispensation. Om du kan få en dispensation er en vurdering fra sag til sag. I sagsbehandlingen vil blandt andet indgå en vurdering af konsekvenserne i forhold til naboer, overordnede hensyn eller byggetekniske konsekvenser. Ansøgninger om dispensation bliver i nogle tilfælde forelagt Teknik- og Miljøudvalget, der i givet fald træffer den endelige beslutning. Der skal angives, hvilken regel, der søges dispensation fra, og det skal begrundes, hvorfor dispensationen ønskes. Husk det er ejers pligt at søge de nødvendige dispensationer, og byggearbejdet må ikke begyndes, før den nødvendige dispensation er givet. Ved ansøgning om dispensation bortfalder 2 ugers fristen fra kommunen. Naboorientering Der er et lovkrav om, at naboerne skal høres, inden en ansøgning om dispensation kan behandles. Høringen udføres af Bygge, Plan & Miljø. Eventuelle reaktioner fra naboer eller grundejerforening vil indgå i vurderingen af, om du kan få en dispensation. Dog kan nabohøringen udelades hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden betydning for de pågældende naboer. Side 3 af 9

5 2. Ansøgningsfasen: Hvad skal der ansøges om og hvad skal ansøgningen indeholde? Tilladelse eller anmeldelse? Denne vejledning kan kun bruges i forbindelse med anmeldelser og altså ikke når der kræves en byggetilladelse. Først og fremmest skal du derfor være klar over, om du skal have en byggetilladelse eller om du kan nøjes med en anmeldelse. Hvornår kræves der en byggetilladelse? Er bygningerne større end 50 m², skal der søges en byggetilladelse, og så gælder der andre regler. Integrerede carporte, garager og udhuse kræver også en byggetilladelse. Hvornår kræves der en anmeldes? Opførelse af eller tilbygning til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser mv. kræver en anmeldelse. Anmeldelser gælder kun for bygninger med et samlet areal op til 50 m². Anmeldelse af byggeri Inden du går i gang med dit byggeri, skal du anmelde det. Du kan få et ansøgningsskema hos Borgerservice, eller finde skemaet på hjemmesiden: (fig. 5). Fig. 5. Eksempel på ansøgningsskema Ansøgningen skal være underskrevet af ejeren eller af en rådgiver, som har en fuldmagt fra ejeren til at ansøge. Har kommunen spørgsmål eller indvendinger skal den reagere inden 2 uger. Der er en række krav til det materiale, som du skal sende til Bygge, Plan & Miljø. Hvis materialet ikke lever op til disse krav, kan afdelingen ikke behandle din ansøgning. Det er derfor en hjælp for både dig selv og afdelingen, at du sikrer dig, at alle papirer er medsendt, og at alle de nødvendige informationer til behandling af sagen er noteret på tegningerne eller er beskrevet i din ansøgning. Tegninger Begynd med at lave nogle tegninger der er målfaste, så du kan se om der er plads til bygningen. Du må gerne selv udarbejde tegningerne, men de skal have en kvalitet og præcision, så vi kan se, om byggeriet overholder lovgivningen. Fig.6 Eksempel på en situationsplan Situationsplan En situationsplan tegnes typisk i målforhold 1:200 eller 1:500 og skal vise bygningens placering i forhold til vej, naboskel og anden bebyggelse på grunden (fig. 6). Eventuelle byggelinier skal indtegnes. Hvis der er terrænforskelle er det nødvendigt at du beskriver disse forhold, og Side 4 af 9

6 hvordan du har planlagt at tilpasse bygningen i terræn (fig. 7). Plantegning En plantegning tegnes typisk i målforhold 1:50 eller 1:100 (fig. 8) og skal angive byggeriets hovedmål, placering af vinduer, døre og rumfordelinger. Facadetegning En facadetegning tegnes typisk i samme målforhold som plantegningen 1:50 eller 1:100 (fig. 9) og skal vise facaden med angivelse af bygningshøjde, taghældning, facademateriale, afstand for udhæng og ydervæg til skel samt placering af vinduer og døre. Fig. 7 Eksempel på terrænforhold Konstruktion og udførsel De tekniske bestemmelser i Bygningsreglementet skal stadigvæk overholdes. Kommunen skal blot ikke længere kontrollere materialet. Som bilag til tilladelsen medsendes en erklæring, som skal indsendes i underskrevet stand til kommunen sammen med dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er opfyldt. Dette materiale bliver alene arkiveret og bevaret i kommunens arkiver. Brandforhold Der er brandkrav til fællesvæggen, når en garage eller et udhus bygges sammen med boligen, eller hvis den ligger mindre end 1,0 m fra boligen. Der må ikke være vinduer mod skel. Afløb fra tag Tagvandet skal holdes på egen grund. Tagvandet kan føres til faskine, til opsamlingsbeholder med afløb til faskine eller til det eksisterende regnvandssystem. Hvis det føres til det eksisterende regnvandssystem, skal kloakarbejdet udføres af en autoriseret kloakmester, mens du selv kan udføre afløb til faskine. Du kan se en vejledning om faskiner i Borgerservice eller på kommunens hjemmeside under byggeportalen. Carport, garager, udhus eller terrasseoverdækninger der er mindre end 35 m² for enfamiliehuse og mindre ende 20 m² for dobbelt- og rækkehuse. Ovenstående bygninger kan opføres uden tilladelse og skal ikke anmeldes til kommunen hvis bestemmelserne i BR10 samt lokalplan, byplanvedtægt, retningslinjer for samlet bebyggelse eller en deklaration er overholdt. Dog skal der altid ske en orientering til BBR. Fig. 8 Eksempel på plantegning med mål Fig. 9 Eksempel på facadetegning Side 5 af 9

7 Udhuse og drivhuse på højst 10 m² Andre småbygninger som udhuse, drivhuse og lignende, som er højst 10 m², kan opføres uden tilladelse og skal ikke anmeldes til kommunen hvis: der højst er 2 af sådanne bygninger på grunden. ingen af småbygningerne er over 10 m². afstanden til andre bygninger på grunden er mindst er 2,5 m. højden er max. 2,5 m. Du skal være opmærksom på, at der på den enkelte ejendom kan være en deklaration eller lignende, som forhindrer opførelsen af småbygninger. Vær desuden opmærksom på, at småbygninger også skal overholde eventuelle byggelinier/ byggefelter fastsat i en lokalplan eller byplanvedtægt, og at du - hvis du har brug for en dispensation ikke må begynde byggeriet, før du har fået din dispensation. Se lokalplanen på kommunens hjemmeside under byggeportalen. Husk at der altid skal ske en orientering til BBR. Side 6 af 9

8 3. Behandlingsfasen: Hvad er kommunens rolle? Kommunens sagsbehandling Kommunen har 2 uger til at vurdere sagen. Hvis kommunen ikke inden for disse 2 uger skriftligt har reageret, kan byggearbejdet påbegyndes. Hvis anmeldelsen sendes med posten, skal der til de 2 uger lægges den normale postbesørgelsestid, som typisk er et par dage. På samme måde skal kommunen have afsendt en eventuel indsigelse mod byggearbejdet inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget. Også i dette tilfælde skal postbesørgelsestiden lægges til. Arbejdet kan altså først lovligt påbegyndes, når der foruden de 2 uger er gået 2 gange den normale postbesørgelsestid, efter at anmeldelsen er sendt. Behandlingsproces Hvis ansøgning og tegningsmateriale er korrekt og fyldestgørende, og ikke kræver dispensation, vil det sikre en hurtig sagsbehandling. Hvis der er søgt om dispensation, der har betydning for naboer, skal der foretages en naboorientering. Ved en naboorientering gives der naboerne 14 dage til at komme med evt. indsigelse til ansøgningen. Ved ansøgning om dispensation bortfalder 2 ugers fristen fra kommunen. Andet Opgravning i gade-, vej- eller stiarealer samt opsætning af container på vejarealet må ikke ske, før skriftlig tilladelse er indhentet fra Teknisk Drift, Seminarievej 25, 2660 Brøndby, mail: vallensbaek.dk. Etablering af ny overkørsel til ejendommen eller ændring af eksisterende overkørsel må ikke ske, før skriftlig tilladelse er indhentet fra Bygge, Plan & Miljø Gebyrer Kommunalbestyrelsen har fastlagt gebyrerne for anmeldelse af garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse, og lignende bygninger. Gebyrerne kan ses på kommunens hjemmeside Side 7 af 9

9 Råd og vejledning Bygningsreglementet BR10 kan købes i en boghandel eller lånes på biblioteket. Bygningsreglementet kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk). Denne vejledning nævner kun de mest almindelige ting. Det er ikke nok, at du blot følger denne vejledning, eller bygger på baggrund af en mundtlig drøftelse af dit projekt. Side 8 af 9

10 Huskeliste og kontaktoplysninger Ud fra denne liste kan du kontrollere om du har alle relevante oplysninger med i dit projekt: Adresse og matrikel nummer Underskrift Evt. fuldmagt Erklæring om overholdelse af teknisk dokumentation Deklarationer, byggelinier og lokalplaner Alle bygningers indbyrdes placering på grunden Grundareal, etageareal og bebyggelsesprocent Afstande til nabo- og vejskel Længde i skelbræmmen højst 12 m Højde i skelbræmmen ikke over 2,5 m Oplysning om afledning af tagvand Placering af P-plads (normalt 2 pr. enfamiliehus) Skal der ske ændringer eller flytning af indkørsel? Yderligere information Adresse Vallensbæk Kommune Bygge, Plan & Miljø Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Telefontid mandag onsdag: torsdag: fredag: Åbningstid i Borgerservice: mandag, tirsdag og onsdag: torsdag: fredag: Se på vores hjemmeside hvor du kan finde de nødvendige oplysninger om byggeri under byggeportalen. Side 9 af 9

11 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf Bygge, Plan Miljø