Byggeri Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3"

Transkript

1 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge...

2

3 Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager / carporte m.m. Hvis det er ejendommens første 35 m 2 småbygninger, kan du bygge uden kommunens godkendelse, hvis byggeretten overholdes Efter de nye regler gælder der nu følgende for opførelse af garager, carporte m.m. for fritliggende enfamiliehuse. De første 35 m 2 garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lign. mindre bygninger på din grund kan du bygge uden kommunens godkendelse. Husk Bygningerne skal oplyses til BBR på tlf Eksisterende mindre bygninger tæller med i de 35 m 2 bygninger. Byggeri af garage, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lign. mindre bygninger mellem 35 m 2 og 50 m 2, som overholder bebyggelsesprocenten og som er i overensstemmelse med byggerettens højde og afstandskrav, skal anmeldes til kommunen. Det gælder også til- og ombygninger. Der skal søges byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lign. mindre bygninger, der medfører overskridelse af bebyggelsesprocenten eller som ikke er i overensstemmelse med byggerettens afstands- og højdekrav. Der skal søges byggetilladelse til garager/udhuse over 50 m 2.. Hvis du bor i et område, hvor en lokalplan fastsætter krav til garager, carporte mv. skal bygningen altid byggesagsbehandles inden opførelse. Ved fritliggende enfamiliehuse/dobbelthuse er grænsen 35 m 2. For rækkehuse (flere end 2 boliger) er grænsen 20 m 2. Anmeldelse Ved anmeldelses sager må du jf. BR10 reelt påbegynde byggearbejdet, hvis du ikke har hørt fra kommunen inden 2 uger fra den dag anmeldelsen er modtaget. Vi anbefaler, at du kontakter os. Det kan være, at byggeretten ikke er overholdt. Byggeret Byggeretten er nærmere fastsat i Bygningsreglement 2010 (BR10) kap herunder bebyggelsesprocenter, skelafstande m.m

4 Helårsområder (by- og landzone) Garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger skal overholde bestemmelserne i kap Dog kan de opføres nærmere end 2,5 m til vej, sti og skel, når følgende overholdes: 1. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusive eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. 2. De sider, der vender mod skel, må ikke have en større samlet længde end 12,0 m (samlet længde er inkl. andre småbygninger). Kun bygningernes længste side mod skel med regnes. 3. Der må ikke udføres vinduer, døre eller lignende åbninger imod skel. 4. Tagvand skal holdes inde på egen grund. 5. Opføres bebyggelsen nærmere beboelsesbygningen end 2,5 m skal der tages hensyn til risiko for brandspredning. Sommerhusområder Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, der ikke er hævet over terræn, kan opføres mindst 2,5 m fra skel mod vej, sti og nabo, når følgende betingelser er opfyldt: Ingen del af bygningens ydervægge eller tag, inklusive eventuel brandkam, må inden for en afstand af 2,5-5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn eller det for bygningen fastsatte niveauplan. Herudover gælder det der ovenfor er anført under kap stk. 3. Sådan anmelder/søger du om byggeri Ansøgning/anmeldelse skal være skriftlig. Blanket kan hentes på eller udleveres hos Byggeri. Blanketten skal dateres og skal være underskrevet af ejer. Blanketten sendes til: Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri, Dahlsvej 3, 4220 Korsør

5 Der skal vedlægges 2 sæt tegninger i ansøgningen Tegningerne skal være målfaste og med afstandsmål, helst i A4 og A3 format. Nedenstående tegninger er nedfotograferede og tænkt som eksempler. Situationsplan Størrelsesforhold minimum 1:200. Tegning skal vise bygningens placering på grunden, mål på afstand til vej og skel samt nordpil Der skal også redegøres for: grundstørrelse og bebyggelsesprocent Bemærk at jf. BR10 skal åbne overdækninger og udestuer nu medregnes i bebyggelsesprocenten Udvendige kloak- og forsyningsledninger skal ligeledes vises Grundplan Størrelsesforhold minimum 1:100 eller 1:50 Plan skal være målfast og med udvendige mål Fundament, spær samt udhus med dør angives ligeledes

6 Eksempel på materialebeskrivelse Tagbelægning: Sorte stålplader Spær 95x195 mm Stolper: 95x95 mm Rem: 45x145 mm Træskelet: 45x95 mm pr. 600 mm Vindafstivning: 40x40 mm galv. hulbånd Beklædning 25x100 mm brædder opsat 1 på 2 Punktfundament/sokkelsten samt 6 mm cementbaseret plade (rottesikring) Tagrende, nedløb, tagbrønd med sandfang ført til stenfaskine

7 Facadetegninger og snit Angives normalt i mål 1:100 eller 1:50. Højder skal målsættes. Ved niveauspring skal koter angives både på det eksisterende terræn og på det nye. Sagsbehandlingstid Du skal regne med en sagsbehandlingstid på mindst 6 uger, hvis kommunen under helhedsvurderingen mener, at der er parter i sagen. Hvis ikke der er det, er sagsbehandligstiden 14 dage + postforsendelse. Hvad koster det Slagelse Kommune tager et fast gebyr for tilladelser. Se de aktuelle gebyrer i vejledning nr. 5 eller på hjemmesiden Hvis byggeretten ikke kan overholdes Hvis projektet strider imod principperne i BR10 skal bygningsmyndigheden helhedsvurdere og eventuelt partshøre. Se vejledning 7 vedrørende helhedsvurderinger eller kontakt byggesagskontoret

8 Klagemuligheder Du kan klage over retlige forhold til Statsforvaltningen Sjælland, hvis det drejer sig om afgørelser i henhold til BR10. Du kan klage til Naturog Miljøklagenævnet, hvis det drejer sig om bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt. Klageinstanserne kan opkræve et klagegebyr. Se og Deklarationer og servitutter på ejendommen. Tingbogsoplysninger skal nu hentes digitalt: Elektronisk tinglysning. Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro, tlf , Åbnings- og telefontider Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri, Dahlsvej 3, 4220 Korsør, tlf , Mandag - onsdag Torsdag Fredag Der kan ske ændringer af åbnings- og telefontider. Se de aktuelle på vores hjemmeside. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej Korsør Oktober rev. maj 2013 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune