Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,"

Transkript

1 Knud Bjarne Andersen Oustrupvej Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads Farsø Sagsnr.: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Erland Laugesen Telefon: Mobil: Mail: Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens 35, til ændret anvendelse af bygningen, der tidligere har haft anvendelse som stuehus på landbrugsejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars matr.nr. 1e m.fl. Rævhale, Aars. Redegørelse Ejer af ovennævnte ejendom har i 2010 søgt Vesthimmerlands kommune om tilladelse til at indrette værksted/garage i bygning, der tidligere har været anvendt til beboelse på ejendommen. I forbindelse med behandling af byggesagen blev anmodet om supplerende materiale hos ejendommens ejer. Kommunen har nu modtaget det ansøgte materiale således at byggesagen kan afsluttes. Ifølge tegningsmateriale skal der etableres carport, garage, værksted og toilet i den del af bygningen, der ikke vil blive nedrevet. Bygningen, der er opført med ydervægge i gule mursten og med taghældning 45 grader og tagbeklædning med eternitplader omfatter efter nedrivning af en del af bebyggelsen et areal på 76 m2. (7, 8 meter bred og 9,8 meter lang). Ejer oplyser endvidere at tagetagen i bygningen ikke vil blive udnyttet og at værksted, carport og garage er til privat brug. Den ændrede anvendelse af bebyggelsen kræver foruden en byggetilladelse også en landzonetilladelse i henhold til 35 stk. 1 i planloven. Da ejendommen er registreret som landbrugsejendom skal ejendommen holdes forsynet med en passende beboelsesbygning efter landbrugsloven medmindre ejendommen ejes sammen med en anden landbrugsejendom med beboelsesbygning. Dette krav er opfyldt da der i 2009 er opført et nyt stuehus på ejendommen med et bebygget areal på 139 m2. Postadr.: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Tel

2 Ejendommen har et samlet areal på m2 er ifølge KMP09 beliggende i et område med drikkevandsinteresser samt i et område med særlig landskabelig værdi samt i særligt naturområde. Ejendommen er endvidere omfattet af den 100 meter beskyttelseslinie der er om en gravhøj beliggende i området (berører ikke den bebyggelse, der er opført på ejendommen). Der er endvidere registreret beskyttet natur (overdrev) på ejendommen. Endelig er der registreret beskyttede sten- og jorddiger i skellet mod naboejendom. Begrundelse Der meddeles tilladelse til den ændrede anvendelse af det gamle stuehus da det er vurderet at dette ikke vil medføre en væsentlig forringelse af de natur-, miljø- og/eller landskabelige værdier i området. Det ansøgte vurderes desuden at være i overensstemmelse med Natur- og Miljøklagenævnets praksis vedr. garager og udhuse til privat brug, som umiddelbart kun tillader en garage eller udhus bygning på m2. Tilladelsen er givet på betingelse af, at: Anvendelsen af bebyggelsen bliver som vist og beskrevet I det materiale PLANafdelingen har modtaget d samt på baggrund af oplysninger fra ejer ved besigtigelse den Der er ikke foretaget en naboorientering. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. Klageregler: Afgørelsen forventes offentliggjort på den Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdagen påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Såfremt der kommer klage over landzonetilladelsen, har klagen opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke kan udnytte tilladelsen, før Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort klagesagen. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen ikke har opsættende virkning. For klager der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet skal der betales et gebyr, jf. vedlagte klagevejledning. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør og I vil blive underrettet om eventuelle klager. Vær opmærksom på at landzonetilladelsen ikke må udnyttes uden en byggetilladelse. Byggetilladelsen behandles særskilt. Side 2 af 5

3 Med venlig hilsen Erland Laugesen Landinspektør Kopi af tilladelsen er sendt til: (E-post) Danmarks Naturfredningsforening (E-post) Danmarks Naturfredningsforening (E-post) Vesthimmerlands Museum Side 3 af 5

4 Vejledning om klagemulighed ved Natur- og Miljøklagenævnet Gælder klager over afgørelser i henhold til planloven, miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen. Du kan finde flere oplysninger på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvad kan du klage over? Du kan klage over alle kommunens afgørelser. Ved nogle typer afgørelser kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. Ved andre afgørelser kan du kun klage over retlige forhold. Ved landzoneafgørelser, afgørelser om ekspropriation eller VVM-tilladelse til påbegyndelse af et VVMpligtigt anlæg kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse. Dette gælder både, hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig. Ved alle andre afgørelser end de tre ovennævnte kan nævnet kun behandle retlige spørgsmål. Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig. Eksempler på afgørelser, hvor du alene kan klage over retlige forhold er: vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, tilladelser/afslag/dispensationer i henhold til en lokalplan, screening for VVM og miljøvurdering, VVM-redegørelser, miljøvurderinger. Retlige forhold er blandt andet: om planen er vedtaget i overensstemmelse med planlovens procedureregler om borgerinddragelse om der er uoverensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan om planloven, kommuneplanen og lokalplanen er fortolket korrekt om et byggeprojekt er lokalplanpligtigt om et anlæg eller en plan forudsætter VVM-vurdering eller miljøvurdering om en dispensation fra en lokalplan er lovlig om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebe-handling m.m. er fulgt. Hvem kan klage? Følgende er berettiget til at klage: Ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald Nationalparkfonde oprettet efter lov om nationalparker Landsdækkende foreninger og organisationer. Hovedformålet med forenin-gen/organisationen skal være beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væ-sentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. En betingelse er, at forenin-gen/organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Miljøministeren Side 4 af 5

5 Hvornår kan du klage? Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med afgørelsen. Hvordan kan du klage? Du skal sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder på eller søg efter Klageportal. Hvilken betydning har det, at du klager? Hvis du klager rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre nævnet bestemmer andet. Andre klager over for eksempel vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg, tilladelser/afslag/dispensationer i henhold til en lokalplan, screening for VVM og miljøvurdering, VVMredegørelser, miljøvurderinger. har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da nævnet kan ændre afgørelsen. Hvad koster det at klage? Det koster 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget at klage over afgørelser vedr. ekspropriation og aktindsigt. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Natur- og Miljøklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Kan du lægge sag an? Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet. Side 5 af 5

6 % 43 garage, carport værksted toilet bebyggelse der påtænkes nedrevet Emne: oustrupvej 46 - ændret anvendelse stuehus Sagsbehandler: erl Dato: Målestok: :1000 Himmerlandsgade Aars Tlf.:

7