Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport"

Transkript

1 Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej Espergærde Tlf Dato Sagsnr. 13/19150 Sagsbeh. Hanne Wagnkilde Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Adresse Mørdrupvej 41A, 3060 Espergærde Matr.nr 2dt Espergærde By, Egebæksvang Ejendom Kære Kirsten og Henrik Lieberkind, Vi dispenserer hermed fra skovbyggelinjen til jeres carport. - Vi fik beklageligvis ikke dispenseret til den i forbindelse med byggeansøgningen i Baggrunden for dispensationen er, at bygningen ikke forstyrrer bylandskabet her nævneværdigt. Carporte skal i sagens natur ligge ud til vejen, og kan ikke henvises til arealer uden for skovbyggelinjen bagved boligen. Bemærk Dispensationen er omfattet af klageadgang vi annoncerer tilladelsen på vores hjemmeside 10. oktober 2013 (se nedenfor) Hvis vi modtager klager over dispensationen, giver vi jer straks besked Afgørelsen er truffet efter Skovbyggelinjebestemmelsen (naturbeskyttelseslovens 17) Bekendtgørelse om bygge og beskyttelseslinjer BEK /12/2011 Klageadgang er fastlagt i naturbeskyttelseslovens 78 EU's habitatdirektiv, Bilag IV listen over særlig sårbare og truede dyrearter

2 Lovgivningen Naturbeskyttelseslovens 17, indebærer et generelt forbud mod byggeri i en zone på 300 meter omkring skovbryn. Bestemmelsen skal navnlig sikre skovene som landskabselementer det vil sige visuelle sammenhænge. Bestemmelsen skal også sikre, dyrs- og planters levesteder langs skovbryn. I byzonen som her, løber skovbyggelinjen i facaden af de huse/boliger, som lå her før Det vil sige, at carporten ligger indenfor byggelinjen i skovbeskyttelseszonen. Før vi tillader projekter inden for skovbyggelinjen skal vi også vurdere, om det har afgørende virkning på habitatområder og dyrearter, der er omfattet af beskyttelsen i EU's habitatdirektiv. Sagens opståen og forløb I forbindelse med, at jeres nabo for nyligt søgte om boligudvidelse ud mod vejen blev vi opmærksomme på, at jeres carport ikke havde fået den nødvendige dispensation fra skovbyggelinjen - forud for byggetilladelse i Vi kontaktede jer straks og meddelte, at vi kunne og ville udarbejde en dispensation. I tilkendegav hertil, at I håber at vores dengang godkendte byggetilladelse af en carport kan blive lovliggjort efter "skovbyggelinien". Kort/luftfoto med placering af carporten Luftfoto 2013 Mørdrupvej 41A, 3060 Espergærde rød cirkel. I første række til Egebæksvang. Carporten er i det nordvestligste hjørne. 2

3 Høring Projektet har været i den lovpligtige høring hos skovejeren Naturstyrelsen Nordsjælland - som ikke har bemærkninger, og henviser til, at der ligger en vej imellem bygningen og skoven. Baggrund og vurdering I udstykkede i 2006 jeres ejendom, og søgte om byggetilladelse til at opføre nye bygninger på den nydannede ejendom matr.nr 2dt Espergærde By, Egebæksvang. 4. Marts 2006 gav kommunen byggetilladelse. Vi (kommunen) var ikke dengang opmærksomme på, at en del af byggeriet carporten krævede dispensation fra naturbeskyttelsesloven (skovbyggelinjen). Praksis (fastlagt af Natur- og Miljøklagenævnet) er, at skovbyggelinjen trækkes i facaden, når der som her er tale om væsentlige, lovlige bebyggelser fra før Da naboerne fornyligt påpegede, at der foruden jeres var flere carporte langs Mørdrupvej, som vi ikke havde dispenseret til, undersøgte vi sagen. To carporte på Mørdrupvej 27 er opført i Vi vurderer, at de har lovliggjort sig selv. Idet de har været her upåtalt i 27 år. Dengang var det Fredningsnævnene, som var myndighed for skovbeskyttelsen. Myndigheden overgik i 1992 til amter (skovbyggelinjer i det åbne land) og kommuner (skovbyggelinjer i byzone og sommerhuszone). Nu ligger administrationen samlet i kommunerne. Tilbage er jeres carport, som vi hermed lovliggør. Carporten har dimensionerne 6,5 meter x 5,5 meter - et grundareal på 36 m 2. Der foreligger dispensation (fra 2006) til carporten for overskridelse af bygningsreglementets regel om afstand til skel (skrå højdegrænseplan). Naboerne blev i sin tid hørt forud for dispensation fra bygningsreglement og byggetilladelse. Vi modtog ikke bemærkninger dengang. 3

4 Begrundelsen Vi har vurderet, at carporten ikke forstyrrer skovoplevelsen, og byzonelandskabet ved Egebæksvang nævneværdigt. Fordi den er en let (stolpebåren) og åben konstruktion, med en begrænset, fremskudt facadelængde (6,5 meter) ud mod skoven. Baggrunden for dispensationen er således også, at carporte nødvendigvis må ligge i tilknytning til veje. Ellers kan man ikke komme til dem. Således kan vi ikke henvise jeres carport til arealer uden skovbyggelinje bagved boligen. Generelt anser vi skovomgivelserne den grønne, skovnære kile - her langs Mørdrupvej for at være sårbare med hensyn til byggeri. Også selv om Mørdrupvej ligger mellem skoven og bebyggelsen. Vi har hertil vurderet, at byggeriet da det er opført - ikke har afgørende betydning for dyrearter, som er omfattet af beskyttelsen i habitatdirektivet. Fordi det ligger i byzonen og ud til en vej med menneskelig aktivitet. Regelforenkling på vej? Til orientering nævner vi, at der netop nu er et lovforslag (regelforenkling) i høring, som undtager carporte og skure i byzone fra kravet om dispensation fra skovbyggelinjen. Vi må ikke tage forskud på denne ændring, som er under 3. behandling i Folketinget. Dens ikrafttræden er planlagt til 1. januar Vi nævner den, fordi forslaget indebærer fastlæggelsen af en slags bagatelgrænse, som i byzonen netop vedrører carporte, som sagen her handler om. Klageadgang Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på kommunens hjemmeside En eventuel klage skal være skriftlig - gerne på mail - til Natur og Vand senest 7. november Hvis der bliver klaget over tilladelsen, vil vi straks orientere jer. Klageberettigede er: Modtageren af afgørelsen Ejeren af ejendommen Offentlige myndigheder Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som varetager væsentlige rekreative interesser Det er Natur- og Miljøklagenævnet, der bestemmer, om afsenderen er berettiget til at klage. 4

5 Til klageberettigede Når vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet vedlægger vi: Klagebrevet Et følgebrev med kommunens bemærkninger til klagen (du får en kopi og har 3 uger til at sende dine bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet) Kopi af sagens dokumenter Klagegebyret er 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget fra kommunen - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt. - Oplysninger om klageadgang og gebyr finder du på Nævnets hjemmeside Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. En eventuel retssag på baggrund af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra datoen for afgørelsen. Med venlig hilsen Hanne Wagnkilde Arkæolog Kopi til orientering Myndigheder: Naturstyrelsen: Foreninger Danmarks Naturfredningsforening: Friluftsrådet: Dansk Botanisk Forening: Dansk Ornitologisk Forening: Nabo Mørdrupvej 41B 5