jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger"

Transkript

1 jr. nr Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

2 Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækninger og lignende mindre bygninger i tilknytning til dit hus eller sommerhus. Bestemmelserne står i bygningsreglementet og de er gældende, medmindre kommunen har fastsat andre bestemmelser i en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyst dokument. I så fald er det dem der gælder. I denne folder gennemgås de generelle bestemmelser for garager, carporte, udhuse og drivhuse, samt de særlige regler, du skal følge, hvis du vil bygge nærmere skel end 2,5 m eller hvis du vil bygge i et sommerhusområde. Kommunens bygningsmyndighed vil gerne hjælpe dig med vejledning om de gældende regler og det er muligt, at få en forhåndsudtalelse, hvis du sender en skitse. Det kan anbefales, at du først orienterer dig om reglerne på Se links på 2. sidste side i pjecen. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig og din rådgiver eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Med venlig hilsen Teknik- og Miljøafdelingen Nyborg Kommune Skal jeg søge byggetilladelse eller anmelde byggeriet? Den nye 35 m² regel for parcelhusområder Der er i juli 2011 indført nye regler, som betyder, at carporte, garager, udhuse og overdækkede åbne terrasser i parcelhusområder kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse inden for fradragsrammen på 35 m², som ikke medregnes i bebyggelsesprocenten. Er det samlede areal af sekundære bygninger over 35 m², eller medfører en tilbygning, at arealet bliver over 35 m² gælder de almindelige regler. For rækkehuse er fradragsrammen 20 m². De nye regler gælder kun, hvis reglerne i Bygningsreglement 2010 (BR10), kap kan overholdes og evt. lokalplan. Husk, at arealer og materialer til vægge og tag skal indberettes til BBRmyndigheden.

3 Anmeldelse Bygninger med et areal på højst 50 m 2 kan opføres på grundlag af en antil kommunen. Det betyder, at kommunen har 14 dage til at vurdere din sag. Hvis kommunen inden for disse 14 dage ikke skriftligt har reageret, kan du gå i gang med dit byggeri. meldelse Byggetilladelse Hvis du ønsker at opføre garager, carporte, udhuse, overdækninger og drivhuse på over 50 m 2, skal du søge en byggetilladelse hos kommunen. Det samme gælder, hvis du vil opføre en tilbygning til en af disse bygnin- ger og arealet efterfølgende bliver større end 50 m 2. Du må først gå i gang med at bygge, når du har fået byggetilladelse fra kommunen. Du skal dog være opmærksom på, at 14 dages-fristen bortfalder, hvis byggearbejdet enten kræver dispensation eller afviger fra de generelle bestemmelser i bygningsreglementet. I sådanne tilfælde må du ikke gå i gang med at bygge, før du har en skriftlig accept fra kommunen. Byggetilladelse Ønske om byggeri Byggeopstart Hvor meget må jeg bygge? Det er bebyggelsesprocenten, der afgør, hvor mange m², du må bygge på din grund. Bebyggelsesprocenten angiver, hvor meget etagearealet udgør af grundens samlede areal. Bestemmelser i lokalplaner mm. gælder forud for bygningsreglementet. Ved enfamiliehuse gælder der et særligt fradrag på 35 m². For rækkehuse er fradraget 20 m².

4 Hvis jeg vil placere min bygning inde på grunden Den normale regel er, at al bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel og vejskel. Hvis du også overholder denne afstand for garager, carporte, udhuse og drivhuse gælder alene de bestemmelser om højde og afstande, som gælder for enfamiliehuse i øvrigt. Kort fortalt betyder det, at bygningens højde ikke må overstige 1,4 x afstanden til skel. Hvis jeg vil placere min bygning i skel eller nærmere skel end 2,5 m Du må opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger i skel eller nærmere skel end 2,5 m, på følgende betingelser: - Længden af de bygninger, der er placeret i eller tættere på skel end 2,5 m, må sammenlagt ikke være over 12,00 m (placeres en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side). - Højden af bygningen må ikke være over 2,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. (højden måles lodret fra det oprindelige naturlige terræn på egen grund. Hvis grunden skråner eller har et terræn med store niveauforskelle, skal der måles fra et eller flere niveauplaner, som kommunen fastsætter). - Døre og vinduer må ikke placeres i den side af bygningen, der vender ind imod et naboskel. Tagvand: tagvand kan tilsluttes eksisterende regnvandsledning via tagbrønd(e) med et slamfang på min. 15 l pr. nedløb. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester eller tagvand kan føres til faskine. Etablering af faskine kræver særskilt godkendelse fra Natur- og Miljøgruppen ( ), Nyborg Kommune Ved mindre bygninger med fri beliggenhed kan tagrender undlades, forudsat at tagvandet ikke afledes til gene for vejareal eller nabogrund. Hvordan søger jeg? Når du vil opføre en garage, carport, udhus, drivhus, overdækning og lignende mindre bygning skal du udfylde en ansøgningsblanket og sende den til kommunen. Blanketten (BY 101) kan du enten få hos kommunen eller findes på

5 Ansøgningen skal som udgangspunkt indeholde følgende: - en kort beskrivelse af projektet - eksempelvis opførelse af garage/tilbygning til udhus - en fuldmagt fra ejendommens ejer, såfremt ejer ikke er ansøger. - beliggenhedsplan (se eksempel) Beliggenhedsplanen skal være målfast eks. 1:200 og vise bygningens placering på grunden, samt afstand til skel og øvrige bygninger. Tegningen skal forsynes med nordpil og vejadgang. (På tegningen skal terrænkoter og højdekurver, så vidt muligt tegnes ind) - plantegning (se eksempel) Planen skal være målfast og målsat Eksempel 1:50

6 - Snittegning (se eksempel) Snit skal være målfast og målsat. f. eks. 1:50 - facade- og gavltegninger (se eksempel) Facede- og gavltegning skal vise bygningens højde og afstandsforhold, grundstykkets nuværende og fremtidige højdekoter, samt højdekoter på tilstødende grunde, placering af vinduer og døre m.m. Følgende skal fremgå af ansøgningen: - oplysning om materialevalg for tag og ydervægge - oplysning om, hvordan tagvand afledes - oplysning om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet eller tinglyste deklarationer, som projektet evt. er i strid med. Ansøgningen skal i så fald indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer/fravigelser Du skal vedlægge tegningerne i to eksemplarer. Du må gerne i stedet fremsende ansøgningen som i pdf-format til udskrivning i max. A3- format. Ansøgningsskema (BY 101) kan findes på Kommunen kan i nogle tilfælde finde det nødvendigt med yderligere oplysninger/materiale. Hvis det er tilfældet giver vi dig besked.

7 Hvad gør vi med din ansøgning? Vi behandler din ansøgning i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementets kap. 2. Derudover ser vi efter, at anden relevant lovgivning er overholdt - eksempelvis lokalplaner, fredninger, beskyttelseslinier efter naturbeskyttelsesloven mm. Hvad gør jeg, når jeg er færdig med at bygge? Når du er færdig med at bygge skal du meddele kommunen, at byggeriet er afsluttet. Hvis dit byggeri har krævet en byggetilladelse (er over 50 m²) skal du desuden sende en erklæring om, at byggeriet er udført i overensstemmelse med byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser. Erklæringen modtager du sammen med din tilladelse. Du skal også sende dokumentation vedrørende de tekniske forhold i byggeriet altså dokumentation for at bygningsreglementets kapitel 3-8 er overholdt. Du eller din rådgiver vurderer selv, hvilket materiale, der er relevant at sende til kommunen. Kommunen skal ikke kontrollere den tekniske dokumentation, men arkiverer den på sagen. Nyttige links vedrørende: Bygningsreglementet Erhvervs- og byggestyrelsen Lokalplaner BBR (bygnings- og boligregister) Ansøgningsskema BY 101 Kort/luftfotos eller

8 Kontakt til byggesagsbehandlerne: Du kan altid kontakte en byggesagsbehandler for at få besvaret spørgsmål i forbindelse med dit byggearbejde. Du er også velkommen til at sende en til afdelingen. Du kan forvente svar inden for få dage. Teknik og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet Nyborg Tlf Åbningstider - Nørrevoldgade 9, st. tv., 5800 Nyborg Mandag-tirsdag 9:30-15:00 Onsdag LUKKET Torsdag 9:30-16:30 Fredag 9:30-13:00 Telefontid Mandag-onsdag 9:00-15:00 Torsdag 9:00-16:30 Fredag 9:00-13: