Lokalplan nr Boligområde, Ryttervænget i Toftlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.2-29 Boligområde, Ryttervænget i Toftlund"

Transkript

1 Lokalplan nr Boligområde, Ryttervænget i Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juli 2007

2

3 INDHOLD VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? Læsevejledning Offentliggørelse af planforslag Nærmere oplysninger Varige retsvirkninger Klagevejledning REDEGØRELSE Lokalplanens indhold Lovgrundlag Lokalplanens formål og baggrund Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Bebyggelsens omfang og placering Tilgængelighed Veje og stier It Parkering Forsyning Tilladelser fra myndighederne Servitutter BESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Anvendelse Udstykning Adgang, vej, sti og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens fremtræden Ubebyggede arealer Beplantning Byggelinjer Forsyning og anlæg Grundejerforening Tilladelser Ophævelse af lokalplaner mv. Ibrugtagning Retsvirkninger VEDTAGELSESPÅTEGNING 25 BILAG Kortbilag 1: Lokalplanens udstræning og delområder Kortbilag 2: Matrikelkort Kortbilag 3: Vejledende udstykningsplan med husnumre Kortbilag 4: Vejledende vejplan

4

5 Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype, som Kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal, ifølge planlovens kapitel 5, udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større bygge- eller anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Planloven kan læses på Der kan altid udarbejdes lokalplan, når Kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinier for et areals anvendelse, bygninger, veje og stiers placering og udformning, friarealers placering og udformning, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. LÆSEVEJLEDNING Lokalplanen består af en redegørelse og en række lokalplanbestemmelser. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning og lovgivning beskrives også. Illustrationerne i lokalplanens redegørelsesdel er af alene af vejledende karakter. Lokalplanbestemmelserne er bindende og tinglyses på de ejendomme, lokalplanen omfatter. OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Inden Kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplanen derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Herefter vurderer Kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag og vedtager planen endeligt. Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14 februar 2007 til den 11. april NÆRMERE OPLYSNINGER Lokalplanen kan ses i Borgerservicebutikkerne, på bibliotekerne og på kommunens hjemmeside: Oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning, Byg & Plan, på tlf.: eller pr. Kommunens hjemmeside Lokalplaner findes under Byg og bolig. VARIGE RETSVIRKNINGER Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der gives dispensation. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, hvorimod f.eks. ændret brug, bebyggelse eller udstykning ikke må stride mod lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. En lokalplan medfører ikke handlepligt, men når der ændres i de eksisterende forhold, træder bestemmelserne i kraft. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra lokalplanen, hvis det ikke strider 5

6 Vejledning mod planens principper. Mere væsentlige afvigelser kræver derimod udarbejdelse af en ny lokalplan. Ved retlige spørgsmål forstås spørgsmål, som drejer sig om de procesmæssige forhold i forbindelse med planens udarbejdelse og vedtagelse. Der kan derimod ikke klages over lokalplanens indhold. Dog kan lovligheden af indholdet påklages. KLAGEVEJLEDNING Når en lokalplan er endelig vedtaget, kan der ifølge planlovens 58 klages over retslige spørgsmål. Klagen skal være indgivet til Naturklagenævnet inden 4 uger efter, at den afgørelse, man vil klage, over er truffet og offentliggjort. Klage over retslige spørgsmål kan sendes til: Naturklagenævnet Frederiksborggade 15 DK-1360 København K Tlf Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. 6

7 Redegørelse LOKALPLANENS INDHOLD Redegørelse i henhold planlovens 16 Lokalplan nr Kortbilag: 1. Lokalplanens område og delområder. 2. Matrikelkort 3. Vejledende bebyggelsesplan 4. Vejledende vejplan LOVGRUNDLAG I henhold til Lov om planlægning 16, lovbekendtgørelse nr. 18. august 2004, skal en lokalplan ledsages af en redegørelse for, hvorledes lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Redegørelsen skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Redegørelsen indeholder grundlaget for lokalplanen, forklaringer på og begrundelser for lokalplanens bestemmelser. LOKALPLANENS FORMÅL OG BAGGRUND Området er i dag dækket af henholdsvis en del af lokalplanområde og af lokalplan ved Ryttervænget i Toftlund. Området består pt. af 8 eksisterende parcelhusgrunde samt 27 grunde under byggemodning og dækker et samlet areal på ca m2. Lokalplanen erstatter delvist lokalplan , da den videreføres udenfor lokalplanområdet. Lokalplan ophæves. Lokalplanens tilvejebringelse sker på baggrund af, at de eksisterende lokalplaner på Ryttervænget ikke stemmer overens med den vedtagne udstykningsplan og efterfølgende byggemodning, idet der er dispenseret fra lokalplan Ved samme lejlighed opdateres det eksisterende plangrundlag i området. Kort 1. Lokalplanområdet 7

8 Redegørelse LOKALPLANOMRÅDETS OMGIVELSER Lokalplanen afgrænses i henhold til kort 1. Lokalplanens område deles op i 5 delområder i henhold til kort 2. Delområde 1A Eksisterende åben- lav bebyggelse Delområde 1B Byggemodnet åben- lav bebyggelse Delområde 1C Fremtidig åben- lav bebyggelse Kort 2. Delområder Delområde 2A Byggemodnet område med store parceller Delområde 2B Fremtidig område med store parceller. Kort 3. Oversigt over grunde og delområder Bestemmelserne for 1A, 1B og 1C vil være de samme. Bestemmelserne for 2A og 2B vil også være ens. Eksisterende lovlig bebyggelse i område 1A kan fortsætte. Lokalplanen omfatter matrikel numrene 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, del af vejmatriklen 7000ap samt en del af matr. nr alle Toftlund ejerlav, Toftlund sogn. Matr. nr. 30 er ved at blive udstykket i henhold til denne lokalplan. 8 Lokalplanområdet er beliggende i Toftlund by, syd for Høllevang Allé mellem

9 Redegørelse Damparken\ Markvænget og Ryttergården. LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Zonestatus Lokalplanens område er i byzone. Regionplanen Toftlund er kommuneby i regionplanens bymønster. Den skal derfor, i henhold til kommunesammenlægningen, udvikles som en af kommunens større bysamfund med boliger, privat og offentlig service for hele kommunen. Lokalplanen er en del af bestræbelserne på at skabe et bredt tilbud af grunde i Toftlund. Regionplanen kortbilag 1.(Byudvikling og tekniske anlæg) Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens arealudlæg, idet amtet har meddelt at bebyggelsen efter vedtagelsen af regionplantillæg nr. 8 ikke giver anledning til at der skal udarbejdes et regionplantillæg. Derfor ingen konflikter. Oplysninger om Regionplanen fås ved henvendelse til Tønder Kommune eller Miljøcentret i Odense på tlf.: Eller via deres hjemmeside: Regionplanen kortbilag 2.(Natur og kulturressourcer) Ingen konflikter. Sydvest for området ligger et regnvandsbassin, der er registreret som en sø med tilhørende engarealer og beskyttet i henhold til 3 i naturbeskyttelsesloven. Beskyttelsesområdet for denne berører lokalplanområdet, men da der ikke er planlagt aktiviteter i dette hjørne, giver det ikke anledning til konflikt. Eventuelle aktiviteter i dette område vil kræve dispensation. Kort 4. Retslige bindinger 9

10 Redegørelse Regionplanen kortbilag 3.(Jordbrug, Skov- og Råstofressourcer) Ingen konflikter Regionplanen kortbilag 4.(Vandressourcer) Lokalplanen er i indvindingsoplandet for Toftlund vandværk. Området afvandes til Lebæk, der er et B1 vandløb, som ikke lever op til målsætningerne. Eftersom området kloakeres vil vandressourcerne være beskyttet. Regnvandsbassinet betyder at tilløbet til Lebæk kan reguleres. Derfor ingen konflikter. Kommuneplanen kan ses på EF- fuglebeskyttelse og Ramsar Lokalplanområdet berører ikke områder omfattet af fuglebeskyttelsesdiraktivet eller Ramsar eller Natura Kommuneplanen Lokalplanens område 2A og 2B er hovedsageligt omfattet af Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 i ramme Område 1A, 1B og 1C er i ramme Begge rammer bestemmer at området må anvendes til boligformål og offentlige formål (institutioner), mindre butikker til områdernes daglige forsyninger eller andre erhvervstyper, der kan indpasses uden gene for den omgivne bebyggelse. Ramme giver plads til eventuelt storparceler Kort 5. Kommuneplanrammerne for kommuneplan 2000, Nr. Rangstrup Rammebestemmelserne siger at: - Bebyggelsens må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. - Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25% på den enkelte grund. Ved de store parceller dog max. 10 % - Området er beliggende i byzone. 10 Hele område 1A, 1B, 1C samt delvist 2A er i dag omfattet af lokalplan , som aflyses ved endelig vedtagelse af denne lokalplan Lokalplan

11 Redegørelse aflyses for så vidt angår den del der er dækket af denne lokalplan. Det betyder at delområde A (tæt-lav boligbebyggelse) forsætter med at gælde for området mellem Ryttervej, Høllevang alle og denne lokalplans grænser. Spildevandsplanen Lokalplanen er omfattet af spildevandsplanen for Tønder kommune, som fastlægger at området skal separatkloakeres. Område betegnelse er A-18. Vandforsyningsloven Området er omfattet af vandforsyningsplanen. Området forsynes af Toftlund vandværk. Varmeforsyning Området skal forsynes med gas til opvarmningsformål igennem et fælles gasledningsanlæg. Sekundært tillades supplerende energiforsyning såsom jordvarme, solfangere eller anden form for supplerende energi, der i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Samtlige nye boliger i området skal tilsluttes og benytte gas leveret igennem det fælles gasledningsanlæg. Bestemmelsen er uændret videreført fra lokalplan via og til denne lokalplan. Renovation Affaldshåndteringen skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende renovationsregulativ for Tønder kommune. Jordforureningsloven Såfremt der under bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet straks standses. Forpligtigelsen påhviler såvel ejendommens ejer som den der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde. Området er i dag ikke kortlagt, og der er ikke kendskab til at der inden for lokalplanområdet er deponeret affald eller er sket forurening af jorden. Museumsloven Haderslev Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af området og frigivet lokalplan arealet. Under prøvegravningerne fandt Haderslev Museum en hidtil ukendt gravhøj i det nordøstlige hjørne af matrikel nr. 30, Toftlund ejerlav. Dette areal er ikke en del af selve lokalplanområdet men skal friholdes for anlægsaktivitet og arbejdskørsel. 11

12 Redegørelse Kort 6. Det undersøgte område Haderslev Museum skal underrettes på tlf: I henhold til Museumslovens 27, skal bygherren være opmærksom på, at hvis der, under anlægsarbejdet i området påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Haderslev Museum skal underrettes på tlf.: Lov om Miljøvurdering Planen er blevet screenet af plan- og miljømyndigheden i Nørre-Rangstrup Kommune i henhold til Lov om Miljøvurdering. Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Sønderjyllands amt og Haderslev Museum har haft screeningsnotatet til udtalelse fra 13. til 27. november Jf. 3.2 vurderes det, at gennemførelsen af planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, da det drejer sig om mindre områder på lokalt plan, og da de arealer, som inddrages til beboelse er dækket af Kommuneplan 2000 for Nørre-Rangstrup Kommune og kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan Desuden afløses lokalplan , som blev godkendt i maj 2004, af denne lokalplan, og der er kun foretaget enkelte justeringer i forhold til denne. Derfor vurderes det, at det ikke vil være nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Beyggelsen i delområde 1 (lommerne) skal opføres som boliger af typen åben-lav bebyggelse på 1-1½ etage. Mod Høllevang alle er der afsat plads til at det eksisterende levende hegn kan forblive som afskærmning mod trafikken. Bebyggelsen i delområde 2 (de store parceller) giver også mulighed for at der kan opføres boliger i op til 1½ etage. Det er meningen, at der i den nye bebyggelse skal kunne opføres boliger i 12

13 Redegørelse mange forskellige stilarter, således den enkelte ejer i videst mulige omfang kan få tilgodeset sine ønsker og behov. Derimod ønskes det åbne indtryk, som de store grunde og de brede veje er udtryk for, bi-beholdt. Dette vil bl.a. blive reguleret gennem bestemmelserne om hegn og afstand til vejskel. For at beholde det åbne indtryk vil der ikke kunne gives tilladelse til at opføre overdimensionerede garager (haller). Selv om der ønskes forskellige stilarter i området skal den enkelte grund kunne fremstå som en enhed. Derfor vil det være et krav om at sidebygninger, udhuse m.v. bygges i samme stil som hovedhuset. Det betyder dog ikke, at hvis hovedhuset f.eks. har solceller på taget skal sidebygningen også have det. TILGÆNGELIGHED At kunne bevæge sig rundt på offentlige arealer efter behov er noget, de fleste mennesker betragter som en helt naturlig ting. Men for mange mennesker med funktionsnedsættelser er dette ikke en selvfølge. De er derimod tvunget til at tilpasse deres færden til, hvad de fysiske omgivelser byder på af muligheder og forhindringer. Områdets indretning med hensyn til etablering af veje, stier osv. skal derfor ske på en måde, så de er fleksible og kan tilpasses til de forskellige brugerbehov, der kan opstå i løbet af et menneskes livsforløb. For at sikre dette indeholder lokalplanen bestemmelser for tilgængelighed. VEJE OG STIER For at sikre, at alle trafikanter kan færdes sikkert skal vejene i området udlægges i en forsvarlig bredde, således at biler, cykler og fodgængere frit kan passere uden at være til fare for hinanden. Derfor skal vejene i området udlægges med mindst 6 meter asfalteret kørebane og græsrabatter på hver side. Da vejene er blinde forventes det ikke nødvendigt med hastighedsdæmpende foranstaltninger så som chikaner og bump, da det er grundejerne og deres børn, der hovedsageligt færdes på vejen. Vejene vil blive anlagt som private fællesveje. IT Flere og flere serviceydelser foregår i stigende grad over Internettet. Det gælder alt fra homebanking til bestilling af biografbilletter. Samtidig bliver flere og flere offentlige serviceydelser tilgængelige via Internettet. For at sikre, at adgang til internettet, bliver alles ret, vedtog Nørre-Rangstrup Kommunes Byråd i 2004 en kommuneplanstrategi, hvor et af hovedpunkterne er bredbånd til alle. Ifølge strategien skal der gøres en aktiv indsats for at alle husstande (helårsboliger) skal have bredbånd inden for en overskuelig fremtid. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om dette. PARKERING Der skal til boligerne og på friarealerne søges etableret P-pladser på en måde der friholder så stor en del af områdets ubebyggede areal for parkering som muligt. Parkeringsarealerne skal etableres så de skæmmer mindst muligt. Parkeringspladserne skal etableres så de indgår i en helhed med de øvrige grønne områder. 13

14 Redegørelse FORSYNING Lokalplanens område skal tilsluttes kollektivt vandværk og offentlig spildevandsrensning. Overfladevand kan ledes til separeret system eller nedsives på stedet. I følge varmeplanen for Tønder Kommune skal bygninger i området tilsluttes kollektiv varmeforsyning, der er naturgas i området. For at sikre området et harmonisk udseende er der i planen bestemmelser om, at der ikke må opsættes antenner. Området kan tilsluttes antenneforening og der skal for at undgå opsætning af private paraboler installeres svagstrømstavler i alle boliger med indgang til telefoni, EDB og antenne. For at bevare beboernes valgfrihed af selskab og leverancer bør alle kabler være ejet af beboerne eller deres forening. Med det formål at sikre at udearealerne fremstår pæne og ryddelige skal containere, affaldsspande og lignende placeres på dertil indrettede pladser. Der kan etableres et containerhus eller pladserne skal afskærmes med fast hegn, levende hegn eller klippet hæk. Containere og affaldsspande skal placeres således at de er lettilgængelige for brugere og de operatører der skal tømme dem. For at undgå problemer med afhentning af affald bør Teknisk forvaltning/forsyningen kontaktes inden opsætning af standplads/ afskærmning. Eksisterende lovlige forhold, dvs. at lokalplanen ikke kan pålægge ejere eller brugere af ejendomme i lokalplanens område at ændre på bygninger, anlæg og lignende der kan reguleres i lokalplanen. Når der skal ske ændringer er ejere og brugere forpligtet til at følge lokalplanens anvisninger TILLADELSER FRA MYNDIGHEDERNE Vedtagelse af en lokalplan for området ændrer ikke ved eksisterende lovlige forhold. Ændringer i området skal ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Byggeri og nedbrydning kræver: - Byggetilladelse fra Tønder Kommune inden byggeriet påbegyndes. - Nedrivningstilladelse fra Tønder Kommune. Hvis der, i forbindelse med byggearbejder, findes rester fra kulturhistoriske anlæg skal anlægsarbejdet stoppes og Haderslev Museum underrettes. Hvis der under bygge- eller anlægsarbejder konstateres forurening af jorden skal det meldes til Tønder Kommune og arbejdet standses. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. Inden et bygge- og anlægsprojekt påbegyndes skal det ved en jordbalance sikres, at der produceres mindst muligt overskudsjord. jf. 71 i jordforureningsloven. jf. Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser. Overskudsjord der ikke kan genanvendes på opgravestedet, skal håndteres på en sådan måde, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord og at jordpartier forurenet med forskellige stoffer ikke sammenblandes. Overskudsjord som ikke direkte kan genanvendes bør lægges i jordhotel med henblik på senere genanvendelse. Placeringen skal aftales med Tønder Kommune. Hvis der i forbindelse med jordarbejder på grunden konstateres forurening eller opstår mistanke om forurening skal arbejdet stoppes. Ansvaret herfor påhviler ejeren eller den der udfører arbejdet. Udledning af overfladevand til recipient kræver en udledningstilladelse. 14

15 Redegørelse SERVITUTTER Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens realisering. Servitutterne om - Lokalplan (lyst ) - Lokalplan (lyst ) og tillæg hertil ( lyst ) - Lokalplan ( lyst ) - Lokalplan ( lyst ) - Lokalplan (l lyst ) - Lokalplan (lyst ) - Byplanvedtægt (lyst ) - Byplanvedtægt (lyst ) Oplysninger om servitutter kan fås hos Tinglysningskontoret i Tønder på tlf.: aflyses i forbindelse med tinglysningen af denne lokalplan. 15

16 16

17 Bestemmelser TØNDER KOMMUNE, LOKALPLAN Boligområde, Ryttervænget i Toftlund 1 LOKALPLANENS FORMÅL Der skal ved nybyggeri etableres en ny og velfungerende bydel i lokalplanens område. Lokalplanen har til formål: - At etablere plangrundlag for byggeri af nye boliger - At sikre at den fremtidige bebyggelse sker i harmoni med lokalplanens intentioner og tilfører området arkitektonisk kvalitet. - At en del af området (de store parceller) fremtræder åbne - At sidebygninger opføres i overensstemmelse med hovedbygningens oprindelige byggestil og at der anvendes de samme materialer Lokalplanen skal fastlægge materialevalg, bygningsvolumen og byggelinjer for bebyggelserne. Byggeriet skal udnytte, og tage hensyn til de eksisterende terrænforhold med henblik på at minimere terrænændringer og mængden af overskudsjord ved bygge- og anlægsarbejdet. Overskudsjord fra byggeriet, bør anvendes indenfor lokalplanens område og bidrage til at der skabes større landskabelig variation. Parkeringspladser til beboerne skal etableres indenfor lokalplanens område. Lokalplanen skal sikre offentlig adgang gennem lokalplanens område til den offentlige sti LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanens område opdeles i delområderne 1 og 2. Lokalplanen omfatter matr. nre 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, del af vejmatriklen 7000ap samt en del af matr. nr. 30 samt alle matrikler, der efter lokalplanens offentliggørelse udstykkes herfra. Alle matrikler er Toftlund Ejerlav. Matrikelkortet findes på kortbilag 2. Lokalplanen er beliggende i byzone ANVENDELSE Lokalplanens delområde 1 og 2 skal anvendes til boligformål og faciliteter, der naturligt hører til i et boligområde. Byggeriet skal anvendes til helårsboliger og tekniske anlæg som er nødvendige for boligerne. Boligerne må ikke udlejes til fritids- eller sommerboliger. Byggeri skal opføres som åben lav bebyggelse. 17

18 Bestemmelser Liberalt erhverv er f.eks. revisor, advokat eller lignende Der må kun opføres en bolig pr. parcel. Der kan etableres liberalt erhverv i boligerne, under forudsætning af: - At virksomheden drives af beboer af lejligheden - At virksomheden kan drives uden at bolig og boligområde ændrer karakter. - At virksomheden ikke ved støj, lugt eller andre gener medfø rer ulemper for naboerne. - At virksomhedens parkeringsbehov kan dækkes på grunden. - At skiltning godkendes af Tønder Kommune. UDSTYKNING Der kan ikke ske yderligere udstykning af grunde. Bemærkning: Opdeling af de store grunde (delområde 2) vil være et afgørende brud på hele ideen bag lokalplanen og formålsbestemmelsen. I delområde 1 kan grundene lægges sammen parvist. Der skal dog stadig betales 2 tilslutningsbidrag ADGANG, VEJ, STI OG PARKERING Vejadgang kan anlægges i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 4. Der er etableret stamveje (Ryttervænget) for kørende trafik til delområde 1A, 1B og 2A jf. kortbilag 4. Delområde 2B vil få adgang fra Ryttervej. Delområde 1C vil få adgang fra Ryttervænget. Der skal etableres offentlig stiadgang til bebyggelsen i overensstemmelse med principperne vist på kortbilag 4. Såvel stamvejen som boligvejen i delområde 2A skal have en samlet udlægsbredde på minimum 6 m. og med 4,5 meter rabat på hver side. Boligvejen i delområde 2B skal have en samlet udlægsbredde på 6 meter, men rabatten i den nordlige side kan indskrænkes såfremt der anlægges fortorv. Ellers skal den også være 2 x 4.5 meter. Boligvejene i delområde 1A og 1B er udformet som lommer. Boligvejen i område 1C skal også udformes som lomme Stier skal have en bredde af 2 m. Der må ikke etableres parkeringspladser eller bede på vejmatriklen uden udtrykkelig tilladelse fra vejmyndigheden. Boligveje i området skal have status som privat fællesvej. Stamvejen er offentlig, dvs. kommunevej. Se kortbilag 4. Nødvendigt antal P-pladser til den enkelte grund vil blive fastlagt i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse. Carport eller garage udgør P-plads til én bil, dobbeltcarport/garage til 2 biler. Bemærkning: I område 2 bør der udlægges 2 P-pladser pr bolig. 18

19 Bestemmelser En del af fællesarealet skal udformes således, at det er lettilgængeligt for kørestolebrugere, rollatorbrugere eller andre med handikap, der nødvendiggør øget hensyn til tilgængelighed. Der skal etableres vendeplads (areal til) for enden af boligvejene i delområde 2A og 2B, således at det er muligt at vende med både person- og lastbiler BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Tilpasning til terræn kan i forbindelse med byggesagsbehandling kræves ved koteplan og snittegninger, herunder terrænsnit. Etageantal: Delområde 1: 1½ etage. Delområde 2: 1½ etage. Eventuel kælder må ikke have loftet placeret mere end 0,5 meter over tærræn. Bygningshøjden: Delområde 1 må ikke overstige 6 meter Delområde 2 må ikke overstige 8 meter ved åben lav byggeri i 1½ etager Bebyggelsesprocent for den enkelte grund: Må ikke overstige 25 i delområde 1 Må ikke overstige 10 i delområde 2 Bygningernes hovedretning skal være parallel med eller vinkelret på skel mod vej Inden et bygge- og anlægsprojekt påbegyndes skal det ved en jordbalance sikres, at der produceres mindst muligt overskudsjord. Overskuds jord, der ikke kan genanvendes på opgravestedet, skal håndteres på en sådan måde, at ren jord ikke sammenblandes med forurenet jord og at jordpartier forurenet med forskellige stoffer ikke sammenblandes. Placering af overskudsjord skal ske efter tilladelse fra Tønder Kommune BEBYGGELSENS FREMTRÆDEN Det er målet, at de nye bygninger i lokalplanens øvrige område skal fremstå som en helhed, og bidrage positivt til udviklingen af områdets arkitektur og kvaliteter som bydel. Sidebygninger (d.v.s. bygninger der ikke er bygget sammen med hovedhuset og som ikke bruges til beboelse) skal sammen med hovedhuset fremtræde som en helhed. Sidebygninger kan f.eks. være garager, udhuse, havepavilioner. Udvendige bygningssider skal fremstå som - Blank mur i teglsten - Vandskuret - Pudset teglstensmur, der kan males eller kalkes - Træbeklædt også med runde bjælker Mindre dele af facaden (under ¼) kan fremstå i andre materialer Taghældningen skal være mindst 20 grader Sidebygninger skal have samme taghældning (+/- 3 grader) som hovedhus. Sidebygninger skal have samme materiale som hovedhus. Sidebygninger må ikke have et areal over 70 m2. Tage skal fremstå af tegltag, skifer, fibercementskifer. I område 2A og 2B kan der også anvendes strå. 19

20 Bestemmelser UBEBYGGEDE AREALER De ubebyggede arealer (midten af lommerne) i område 1A, 1B og 1C skal anvendes til fælles friarealer, legeplads og lignende. Arealerne skal ved befæstelse og beplantning gives et ordentligt udseende. Evt. legeredskaber skal godkendes inden brug Der skal ved valg af belægning tages hensyn til, at området skal være tilgængeligt for kørestolsbrugere og gangbesværede. Der skal anlægges legeområde i overensstemmelse med bygningsreglementet. Legeområde kan placeres i midten af lommerne. Containere og affaldsspande kan placeres på dertil indrettede pladser og være lettilgængelige for brugere og operatører. Container- og affaldspladser skal afskærmes med fast hegn, levende hegn eller klippet hæk. Der må ikke ske udendørs opmagasinering eller oplagring BEPLANTNING Beplantningen i området skal markere veje og stier, den skal være lægivende og give området et smukt helhedspræg. Hæk mod stier og friarealer skal plantes ½ m. inde på eget grundstykke. Der kan ikke plantes hæk eller opsættes fast hegn ud mod boligvejene. Hegn i skel mellem grundstykkerne skal etableres som levende hegn eller hæk BYGGELINJER Ny bebyggelse i område 1A, 1B og 1C skal holde en afstand på 2,5 m til naboskel Ny beboelsebebyggelse i område 2A og 2B skal holde en afstand på 4 m til naboskel. Mindre bygninger (d.v.s. under 50 m2) som garager, udhuse, tekniske anlæg kan opføres indtil 2,5 meter fra naboskel. I område 1A, 1B og 1C skal ny bebyggelse holde en afstand på 5 m til vejskel.. I område 2A og 2B skal ny bebyggelse holde en afstand på 10 m til vejskel FORSYNING OG ANLÆG Der er tilslutningspligt til den fælles varmeforsyning for området, nemlig naturgas. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning har fundet sted. Supplerende vedvarende energi (f.eks. solceller, solvarme, biobrændsel, jordvarme) må anvendes. Området forsynes med vand fra kollektivt vandværk. Området er tilsluttet offentlig spildevandsrensning.

21 Bestemmelser Overfladevand skal udledes til separeret system. Der må ikke opsættes antenner i området Såfremt der installeres telefon, tv eller IT, skal dette ske således, at den enkelte bolig kan kobles op på alle forsyninger fra egen svagstrømstavle. Paraboler må ikke opsættes på bygningerne; men kan opsættes fritstående i en maksimal højde på 1,8 m, således at overkanten af parabolen ikke overstiger 1,8 m Parabolers diameter må ikke overstige 1,2 m. Belysningsarmaturer skal være blændfrie og bidrage til at give området karakter Der kan anvendes parkarmaturer med en lyshøjde på maksimalt 3,5 m Belysningsarmaturer kan opsættes på facader. Ved bebyggelsen skal der sikres mulighed for placering og tømning af affaldscontainere/stativer Pladserne til affaldscontainere, spande eller lignende skal afskærmes med containerhus, fast hegn, levende hegn eller klippet hæk GRUNDEJERFORENING Grundejerne i delområde 2, 1B og 1C har pligt til at danne og indmelde sig i en grundejerforening. Beboere i delområde 1A kan indmelde sig, når foreningen er dannet. Grundejerforening skal dannes senest når der er solgt 5 byggegrunde i området Når kriterierne for dannelse af en grundejerforening er opfyldt (dvs. når der er solgt 5 grunde), skal foreningen dannes inden der er gået 3 måneder. Grundejerforening skal inden 1 måned herefter udarbejde vedtægter, som skal godkendes af Tønder Kommune Medlemmerne af grundejerforeningen har pligt til at betale det kontingent, som er fastsat af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal eje og derfor varetage vedligeholdelsen af fællesarealerne i området, herunder de private fællesveje, stier, eventuelle legepladser og grønne arealer. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøder på fællesarealer og private veje. TILLADELSER Ny bebyggelse kræver, uanset foranstående bestemmelser, byggetilladelse fra Tønder Kommune. Nedrivning af eksisterende bygninger kræver også byggetilladelse 21

22 Bestemmelser Såfremt der under bygge- eller jordarbejder i området konstateres forurening af jorden skal det meldes til Tønder Kommune og arbejdet standses. Forpligtigelsen påhviler ejendommens ejer og den der udfører arbejdet. Placering af overskudsjord udenfor lokalplanens områder kræver tilladelse fra Tønder Kommune. Udledning af overfladevand gennem eksisterende regnvandsledning direkte til recipient kræver udledningstilladelse. 14 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER MV. Ved vedtagelse af denne lokalplan aflyses: - Lokalplan (lyst ) - Lokalplan (lyst ) og tillæg hertil (lyst ) - Lokalplan ( lyst ) - Lokalplan ( lyst ) - Lokalplan (l lyst ) - Lokalplan (lyst ) - Byplanvedtægt (lyst ) - Byplanvedtægt (lyst ) på de i 2.2 nævnte matrikler i forbindelse med tinglysningen af denne lokalplan. 15 IBRUGTAGNING Ibrugtagning af nyt byggeri forudsætter: - At byggeriet er færdigmeldt. - At der er sket tilslutning til naturgas, el, vand og offentlig kloak. - At der er etableret vejadgang, veje og stier. - At der er etableret de i lokalplanen foreskrevne P-pladser. 16 RETSVIRKNINGER Lokalplanens retsvirkninger indtræder ved planens offentliggørelse. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. planlovens 19, stk. 1. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre kommunalbestyrelsen skønner, at en forudgående orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmelsen normalt skal orienteres, jf. planlovens

23 Bestemmelser Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En ny lokalplan skal ligeledes fremlægges til offentlig debat i mindst 8 uger. 23

24 24

25

26 26

27 Bilag 1 Lokalplanens udstrækning og delområder 27

28 Bilag 2 Matrikelkort - ikke målfast 28

29 Bilag 3 Vejledende udstykningsplan med husnumre - ikke målfast 29

30 Bilag 4 Vejledende vejplan - ikke målfast 30

31 31

32 TØNDER KOMMUNE

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere