Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for klasse i Egedal Kommune 2007/08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for 0. 10. klasse i Egedal Kommune 2007/08."

Transkript

1 Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for klasse i Egedal Kommune 2007/08. Skolecentret Bilag til styrelsesvedtægtens bilagsdel spec. uv. Sagsnr. 07/ /lv-pv 1

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Egedal Kommunes specialpædagogiske foranstaltninger 3 Asperger/autisme-klassen på Balsmoseskolen 5 Den lille Satellitklasse på Ganløse Skole 6 Den store Satellitklasse på Ganløse Skole 7 Indskolingsklasserne på Lærkeskolen og Toftehøjskolen 8 Specialklasserækkerne 10 A. Specialklasserækken på Boesagerskolen: 10 B. Specialklasserækken på Lærkeskolen 11 C. Specialklasserækken på Toftehøjskolen 12 Taleklasse på Balsmoseskolen 13 Læseklasse/læsebånd på Ganløse Skole 15 Læseklasse på Boesagerskolen 16 Ressourceklassen (R-klassen) Søagerskolen 17 Heltidsundervisning på Ungdomsskolen 18 Egedal Skole- og Familiehus 19 Specialpædagopgiske tilbud, som ikke kræver visitation 20 AKT 20 Flyverkorpslærere i Egedal Kommune 23 Familieklasser 24 2

3 Egedal Kommunes Styrelsesvedtægt for folkeskolen Bilag 3 Beskrivelse af Egedal Kommunes specialpædagogiske foranstaltninger Formålet med at oprette specialpædagogiske tilbud inden for kommunens egne institutioner og skoler er dels at sikre opfyldelse af folkeskolelovens 20 vedrørende specialundervisning, dels for lokalt at sikre følgerne af strukturreformen; at sikre forsyningsforpligtelse på området for vidtgående specialundervisning og i videst muligt omfang at sikre inklusion af elever med vidtgående handicaps i lokalområdet, jf. Salamancaerklæringen. Nedenstående er en samlet beskrivelse af de specialpædagogiske tilbud, der er etableret og gives til elever med særlige behov i skoleåret 2007/2008 i Egedal Kommune. Det er det overordnede mål (jf. folkeskolens formål): at arbejde på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkeltes handicap, styrker og potentialer. Det er målet: at eleverne efter endt skolegang med et minimum af støtte o kan begå sig i det omgivende samfund o kan få en dagligdag til at fungere o kan kommunikere (socialt) med andre o få afklaret egne muligheder for videre uddannelse Folkeskolelovens 20: 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at oprette børnehaveklasser og at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. 54. Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 3

4 Stk. 3. Det påhviler Regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. 21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til specialpædagogisk bistand ved regionens undervisningstilbud, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Stk. 4. Regionsrådet kan efter aftale med kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver inden for denne lov, der ligger i en naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen. Stk. 5. Specialundervisning kan indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter lov om social service oprettet eller godkendt anbringelsessted, jf. 22. Specialundervisning af den i stk. 3 nævnte karakter kan endvidere indrettes i kostskoleform. Stk. 6. Elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret. Elevplaner Der udfærdiges individuelle undervisningsplaner, ligesom undervisningen tilrettelægges ud fra folkeskolens Fælles Mål i det omfang, det er relevant i relation til det enkelte barn. Hver enkelt elevs skriftlige elevplan tilkendegiver operationelle faglige som sociale mål for den nærmeste periode. Det tilkendegives, hvordan evaluering i forhold til de satte faglige og sociale mål formidles til elev, forældre og til skolens ledelse. Elevplanen skal tilkendegive elevens oplevelse at opnået succes i forhold til de satte mål, ligesom planen skal indeholde lærernes/pædagogernes vurdering af den gennemførte undervisning/læring. Elevplanen foreligger i videst muligt omfang i elektronisk form via Elev/LærerIntra og ForældreIntra. Skole-hjemsamarbejde Forældrene er de vigtigste partnere i forsøget på at skabe helhed i barnets liv. Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i høj grad af information, kommunikation og samarbejde om elevens faglige og sociale udvikling. Den enkelte elevs elevplan fremsendes til barnets forældre 1-2 gange i løbet af skoleåret og drøftes med forældrene efterfølgende. Afgangsprøver og test Afgangsprøver og nationale test er obligatoriske. Der er kun mulighed for fritagelse, hvis en lærer vurderer, at en elev ikke kan gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering, og når der samtidig ligger en psykologisk-pædagogisk udtalelse herom. Forældrene og eleven skal være enige med læreren i, at eleven skal fritages, og skolelederen skal træffe den endelige beslutning. De nærmere 4

5 regler er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om afgangsprøver og nationale test. PPR skal altid inddrages ved ansøgning om fritagelse og tilvejebringe en aktuel pædagogisk-psykologisk udtalelse. Asperger/autisme-klassen på Balsmoseskolen Elever med Aspergers syndrom, højtfungerende autisme og lignende kommunikations og kontaktvanskeligheder. Eleverne har potentiale for en almindelig skolemæssig udvikling, hvor de udover de almindelige skolefag har behov for specifik undervisning i grundlæggende sociale færdigheder. Tilbuddet retter sig mod elever, der i skoleåret 2007/2008 er skolebegyndere (bh. kl. -1. klasse), og som befinder sig inden for målgruppen. Eleverne får mulighed for at fortsætte i klassen resten af deres skoleforløb. Klassen har plads til 6 elever. Målsætning Det primære formål er at ruste elever med Asperger/autisme syndrom til deres videre liv som voksne med et minimum af støtte. Autisme er karakteriseret af en række særlige adfærdsformer, hvoraf de hyppigste er: en mangelfuld forestillingsevne en mangelfuld kommunikationsevne en nedsat social forståelse/evne til at sætte sig i andres sted Pædagogikken Det specialpædagogiske tilbud tilrettelægges ud fra et helhedssyn på eleven. Den enkelte elev ses i en større sammenhæng end den, skolen og fritidstilbuddet udgør. Læring af faglige og sociale færdigheder sideordnes. Ideen bag pædagogikken er: mindske angst forøge motivation mindske adfærd der forhindrer udvikling fremme koncentration/fjerne distraktion tage udgangspunkt i styrkesider udvikle et trygt fundament SFO-delen Det specialpædagogiske tilbud er oprettet som et helhedstilbud med mulighed for at indgå i indskolingens aktiviteter i det omfang, det understøtter det enkelte barns udvikling. 5

6 Visitation Eleverne kan kun visiteres til Asperger/autisme-klassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om placering træffes af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support PPR yder rådgivning og vejledning til skole/sfo og forældre, samt vurderer mindst en gang om året behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for den enkelte elev. De fagpersoner fra PPR, der yder support med udgangspunkt i det enkelte barns behov, er psykolog, tale-hørerpædagog, og motorikkonsulent /fysioterapeut. Derudover er der truffet aftaler med Supportordningen under KVIS, som er en videreførelse fra det tidligere Frederiksborg amt, hvorfra udpegede lærere/pædagoger med faglige kompetencer fra special-skoler/centerafdelinger, yder support til Egedal Kommunes undervisere i forbindelse med oprettelse af Asperger/autisme klassen. Den lille Satellitklasse på Ganløse Skole Elever med ADHD/neurologiske vanskeligheder. Vanskelighederne skal være af en sådan karakter, at det giver sig udslag i udtalte opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, med eller uden hyperaktivitet. Tilbuddet retter sig mod elever, der i skoleåret 2007/2008, er skolebegyndere (0. 1. klasse), og som befinder sig inden for målgruppen. Eleverne får mulighed for at fortsætte i klassen resten af deres skoleforløb. Klassen har plads til 6 7 elever. Målsætning Gennem faglig undervisning og dagligt samvær skal der skabes rammer for oplevelser som udvikler færdigheder, nysgerrighed, arbejdsglæde, selvtillid og fantasi. Der lægges vægt på et trygt miljø, hvor børnene oplever accept og lærer gensidig respekt. Pædagogikken I Satellitklassen tages der udgangspunkt i at undervise inden for følgende store hovedgrupper: faglig udvikling social og følelsesmæssig udvikling sproglig udvikling motorisk udvikling 6

7 selvhjulpenhed Inden for disse fem områder vurderes det løbende for hvert enkelt barn, hvordan undervisningen skal struktureres. Udgangspunktet er det enkelte barns stærke sider. Det specialpædagogiske tilbud tilrettelægges ud fra et helhedssyn på eleven, hvor læring af faglige og sociale færdigheder sideordnes og grundlaget for pædagogikken er: tydelige rammer faste rutiner klar struktur omsorgsfuld lærerstyring SFO-delen Det specialpædagogiske tilbud oprettes som et helhedstilbud, med mulighed for at indgå i indskolingens aktiviteter i det omfang, det understøtter det enkelte barns udvikling. Visitation Eleverne visiteres til Satellitklassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support I forbindelse med den allerede eksisterende Satellitklasse på Ganløse skole er der i lærergruppen opnået særlige kompetencer på området. Den ene af lærerne fra den eksisterende Satellitklasse overgår til den nye klasse og på den måde føres den erhvervede viden og erfaring med over i den nye klasse. Derudover er der mulighed for at trække på rådgivning og vejledning fra PPR`s fagpersoner: psykolog, tale-hørepædagog og motorikkonsulent /fysioterapeut. Der er også mulighed for at trække på supporten under KVIS, fra fagpersoner på området for ADHD. Den store Satellitklasse på Ganløse Skole Elever med ADHD/neurologiske vanskeligheder. Vanskelighederne skal være af en sådan karakter, at det giver sig udslag i udtalte opmærksomheds- og koncentrations-vanskeligheder, med eller uden hyperaktivitet. Tilbuddet retter sig mod elever, der i skoleåret 2007/2008 aldersmæssigt svarer til (4-6. klasse), og som befinder sig inden for målgruppen. Eleverne får 7

8 mulighed for at fortsætte i klassen resten af deres skoleforløb. Klassen har plads til 6 elever. Målsætning Gennem faglig undervisning og dagligt samvær skal der skabes rammer for oplevelser som udvikler færdigheder, nysgerrighed, arbejdsglæde, selvtillid og fantasi. Der lægges vægt på et trygt miljø, hvor børnene oplever accept og gensidig respekt Pædagogikken I Satellitklassen tages der udgangspunkt i at undervise inden for følgende store hovedgrupper: faglig udvikling social og følelsesmæssig udvikling sproglig udvikling motorisk udvikling selvhjulpenhed Inden for disse fem områder vurderes det løbende for hvert enkelt barn, hvordan undervisningen skal struktureres. Udgangspunktet er det enkelte barnets stærke sider. Det specialpædagogiske tilbud tilrettelægges ud fra et helhedssyn på eleven, hvor læring af faglige og sociale færdigheder sideordnes og grundlaget for pædagogikken er: tydelige rammer faste rutiner klar struktur omsorgsfuld lærerstyring Visitation Eleverne visiteres til Satellitklassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support Der er mulighed for at trække på rådgivning og vejledning fra PPR`s fagpersoner: psykolog, tale-hørepædagog og motorikkonsulent /fysioterapeut. Der er også mulighed for at trække på supporten under KVIS, fra fagpersoner på området for ADHD. Indskolingsklasserne på Lærkeskolen og Toftehøjskolen 8

9 Børn der aldersmæssigt svarer til børnehaveklasse/1.klasse, som har et særligt undervisningsbehov. Børn med ujævn udviklingsprofil Børn som kognitivt og/eller kommunikativt er sent udviklede Børn med sociale og/eller kontaktmæssige vanskeligheder. (AKT-børn) Børn der har gået i Hyldeblomsten, dagpasningstilbud for småbørn med særlige behov eller stimuleringsgruppen. Tilbuddet retter sig mod børn, der på baggrund af PPR s vurderinger ikke kan profitere af tilbuddet i en almindelig børnehaveklasse. Det enkelte barn forventes at være i I-klassen i maksimum 2 år. Klasserne har plads til 8-11 børn. Målsætning Undervisningen i I-klassen tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret syn på barnet, hvor fokus lægges på barnets kompetencer og udviklingsmuligheder. I-klassen giver mulighed for en grundig skolemæssig afklaring. Ved individuelt differentieret undervisning og observation skal der dannes basis for vurdering af barnets videre skoleplacering. Følgende skoleplaceringer er mulige: Placering i normalklasse Placering i specialklasse Placering i tilbud uden for kommunen Revisitering til yderligere et år i I-klassen. Pædagogikken Undervisningen bliver tilrettelagt således, at man tilgodeser det enkelte barns særlige behov for: Social, sproglig, faglig og motorisk træning. Undervisning og fritidstilbud tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret syn på barnet med fokus på barnets kompetencer med henblik på at udvikle barnets selvværd, kompetencer og lysten til at lære. Visitation: Henvisning sker fra skoleinspektør, tale/hørekonsulent, psykolog, I klassens klasselærer og specialklassekonsulenten efter behov. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg SFO-delen Det specialpædagogiske tilbud giver mulighed for at indgå i indskolingens aktiviteter i det omfang, det understøtter det enkelte barns udvikling. Support Personalet modtager løbende supervision og får tilbud om efteruddannelse inden for det specialpædagogiske område. 9

10 Specialklasserækkerne Der er i Egedal Kommune oprettet 3 specialklasserækketilbud placeret på Boesagerskolen, Lærkeskolen og Toftehøjskolen. Tilbuddene har hver deres særlige indhold. Visitation Eleverne visiteres til specialklasserækkerne på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Revisitation Alle børn i specialklasserne bliver revisiteret hvert år det vil sige, at der tages stilling til, hvorvidt barnet profiterer af tilbuddet på møder med PPR`s psykolog, specialklassekoordinator og lærere under skoleinspektørens ansvar. Revisitationen tager udgangspunkt i de pædagogiske handleplaner og faglige prøver. Kun i helt særlige tilfælde bliver barnet retestet af psykologen i forbindelse med revisitationen. A. Specialklasserækken på Boesagerskolen: Elever med forskellige former for vanskeligheder. Specialklasserne er primært forbeholdt elever med generelle indlærings-vanskeligheder. Hver specialklasse tilknyttes en samarbejdsklasse. Boesagerskolen har 5 specialklasser, der dækker ca. hvert andet skoleår. Specialklasserne dækker således aldersmæssigt børn over 2 klassetrin. I alt ca. 30 børn på klassetrin går i specialklasserækken. Målsætning Det tilstræbes, at den enkelte elev udvikler sig fagligt og socialt så langt som muligt, at den enkelte elev får optimale muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt, således at han/hun vil kunne klare sin tilværelse bedst muligt, herunder at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleven får mulighed for at lære det, der har betydning for netop ham/hende, får mulighed for at lære gennem individuel tilrettelæggelse af undervisningen.(de 2 første punkter gælder alle elever i folkeskolen), indgår i så mange sociale relationer i det lokale skolemiljø som muligt. Pædagogikken Lærere i specialklasserne har et udvidet samarbejde med 10

11 forældrene koordinator for specialklasserækken SFO/klub/støttepædagog PPR, herunder psykolog, talepædagog og fysioterapeut Sagsbehandlere Eksterne institutioner børnepsykiatrisk afdeling. Der er desuden vedtaget en samarbejdsmodel mellem normal- og specialklasse, som både pædagogisk og etisk er udtryk for en rummelig og inkluderende holdning til børn med særlige behov. Specialklasserne på Boesagerskolen er ikke årgangsdelte. Hver klasse er tilknyttet en samarbejdsklasse, som ud fra pædagogiske principper og efter samråd med implicerede lærere/pædagoger og koordinator er udpeget af skolelederen. Det tilstræbes, at specialklassens elever er lidt ældre end eleverne i samarbejdsklassen. Målet er, at de to klassers elever gennem skoleforløbet har mulighed for fælles oplevelser. Samarbejdet kan omfatte såvel faglige som sociale tiltag og kan foregå omkring et undervisningsforløb i de kreative fag eller inden for udvalgte fagområder f.eks. i dansk. Ligeledes kan klasserne være fælles om deltagelse i fester, ture, lejrskoler o. lign. Det tilstræbes, at klassernes skemaer lægges parallelt. B. Specialklasserækken på Lærkeskolen Elever med forskellige former for vanskeligheder. Specialklasserne er primært forbeholdt elever med generelle indlærings-vanskeligheder. Specialklasserne har plads til maximalt 50 elever. Målsætning Det er målet At eleverne opnår evne og lyst til at handle, påvirke og forandre deres eget liv og de rammer, det leves i At eleverne får indsigt og forståelse for almenmenneskelige relationer, således at de fremtræder som tolerante og hensynsfulde mennesker Pædagogikken Der tages udgangspunkt i den anerkendende pædagogik og i et tæt samarbejde med elever og forældre er det målet, at skabe en sammenhængende helhedsorienteret undervisning og skolehverdag, der skærper den enkelte elevs lyst til at lære. udvikle elevernes handlekompetencer, så de opnår evne og lyst til at handle og påvirke deres eget liv og de rammer det leves i. 11

12 tage afsæt i den enkelte elevs styrkesider, og styrke elevernes evne til at samarbejde, hjælpe hinanden og være ansvarlige overfor sig selv og hinanden. I bestræbelserne på at nå målene vil undervisningen: tage udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb skabe et trygt og inspirerende læringsmiljø, og bruge naturen som en del af undervisningsmiljøet skabe sammenhæng i dagligdagen skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og gøre brug af den praktisk/musiske dimension i alle undervisningsforløb. inddrage eleverne i beslutningsprocesserne og dele ansvaret gøre brug af fleksibel holddeling tage afsæt i de sociale og personlig kompetenceområder bruge didaktiske kvalitetsværktøjer til planlægning af undervisningen, så refleksion, evaluering og videreudvikling af undervisningen ligger implicit i afdelingens arbejde Det pædagogiske personale er udelukkende tilknyttet specialafdelingen og arbejder i selvstyrende team. Support Kollegial supervision benyttes som metode med bistand fra Familiecentret. C. Specialklasserækken på Toftehøjskolen F-klassen er en specialklasse-række for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, som fagligt har det svært i normalundervisningen. De har typisk haft flere nederlag end sejre, og har derfor haft vanskeligt ved at trives. Klassen er normeret til 24 børn spredt på klassetrin. Fællesklassen organiseres som en samlet klasse, hvor eleverne er delt ind i grupper. Målsætning for F-klasserne Eleven I F-klassen er det målet at finde og udnytte det enkelte barns ressourcer og drage dem frem, for at barnet derved opnår: At få faglig viden og glæde ved at gå i skole At få selvtillid Kendskab til egne evner og mod på at bruge dem. Klassen 12

13 Det er målet, at skoledagen er præget af: Et godt klassesammenhold Tolerance i forhold til hinandens forskelligheder Mange oplevelser og faglige udfordringer tilpasset den enkelte Et tillidsfuldt forhold mellem lærere og elever Samarbejde på tværs af klasser og fag. Omverdenen Der arbejdes på at udvikle eleverne fagligt, socialt og kulturelt i forhold til: Samfundsliv Arbejdsliv Fritidsliv Familieliv Miljø. Pædagogikken Der arbejdes bl.a. ud fra den anerkendende pædagogik samt systemiske og relationelle teorier. Supervisionsmetoden anvendes til løsning af konflikter. Børnemøder/elevmøder bruges til løsning af konflikter og indføring i demokratiske spilleregler. Taleklasse på Balsmoseskolen Børn, som er normaltbegavede uden særlige adfærdsproblemer. Hvis barnet har problemer omkring adfærd, skal de kunne tilskrives barnets specifikke sproglige vanskeligheder. Barnets vanskeligheder kan forekomme som: receptive vanskeligheder (sprogopfattelsesforstyrrelse) ekspressive vanskeligheder (sprogudtryksforstyrrelse herunder vanskeligheder i forhold til ordforråd, (ordmobilisering) syntaks, (sætningsdannelse) morfologi (ordbøjning) fonologiske og artikulatoriske vanskeligheder på enkeltordsniveau eller sammenhængende talestrøm. neurologiske talelidelser. Ovenstående vanskeligheder bevirker, at barnets anvendelse af sproget kan være mangelfuldt i forhold til normalt udviklede, jævnaldrende børn. Børnenes vanskeligheder kan således ikke tilskrives miljømæssige faktorer, som fravær af relevante stimuli i sprogfattigt opvækstmiljø, tosprogsproblemer eller handicap af psykisk karakter. Taleklassen er et tilbud for børn fra bh. klasse til 3 klasse. Hvis børnene ikke aldersmatcher i en periode pga. udslusning eller fraflytning, er det vigtigt at kigge på klassesammensætningen, så alle børn har en reel mulighed for at danne relationer både fagligt og socialt. Klassen har plads til 6 børn. 13

14 Målsætning Målet med taleklassen er at skabe et sammenhængende skoletilbud til børn med sprogforstyrrelser af impressiv og /eller ekspressiv karakter. Da børnene ikke har forudsætninger for at følge en undervisning i store klassesammenhænge domineret af verbalt sprogbrug, tilbydes et mindre undervisningsmiljø med en hverdag, der er præget af struktur og genkendelighed, så børnene får mulighed for at opnå automatisering og frigivelse af ressourcer til intellektuel læring. I taleklassen arbejdes med at udvikle det enkelte barns kompetencer sprogligt, intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt, kreativt og motorisk. Der arbejdes hen imod, at børnene kan udsluses til normalklasse eller andet relevant tilbud efter 3. klasse. Pædagogikken Børnene skal tilbydes samme undervisning som de øvrige klasser. Derudover skal de tilbydes relevant taleundervisning. Til klassen er, ud over faglærere, knyttet en uddannet tale-hørelærer samt en pædagog, der har særlig viden om børn med sprogvanskeligheder. I taleklassen arbejdes med de værdier og holdninger som ligger i begrebet inklusion. Dette betyder, at eleverne er tænkt med i et fællesskab fra start. Taleklassen arbejder tæt sammen med klasserne på samme alderstrin, og klassens timer skemalægges i vid udstrækning parallelt. Herudover deltager klassen i alle fællesarrangementer og tværfaglige forløb så vidt det er muligt. Det skal anerkendes, at eleverne har særlige behov. De skal ikke blot rummes i samarbejdsklassen og i de tværfaglige undervisningsforløb, men læringsmiljøet tilrettelægges således, at der også tages hensyn til børnenes forudsætninger for at deltage i undervisningsforløb. Udslusning fra taleklassen kan være til: deltagelse i normalklasserne i enkeltfag eller perioder, evt. fulgt af en pædagog/lærer efter vurderet behov. normalklasse, når og hvis barnet magter det. andet skoletilbud i samarbejde med PPR. Nogle børn vil ikke være i stand til at blive udsluset til skolens øvrige klasser, men vil have behov for et tale/læseklassetilbud, der rækker ud over de første skoleår. Samarbejde i forhold til SFO Der er etableret samarbejde i forhold til SFO. Visitation 14

15 Eleverne visiteres til taleklassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Visitation foretages hvert år i januar, hvor der tages stilling til, om eleverne påbegynder - fortsætter deres undervisning i august måned i taleklassen, eller anden skoleplacering vil være bedre. Dette sker i samarbejde med forældrene. Endvidere kan der foretages løbende visitation året rundt. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support Supervision ydes til klassens lærere af supervisor. (tale-hørekonsulenten og psykologen) Læseklasser/læsebånd på Ganløse Skole n Læseklasserne/læsebåndene er for normaltbegavede elever med specifikke læsevanskeligheder, der har modtaget læseundervisning i flere år uden tilfredsstillende resultat. Tilbuddet er for det meste 2-årigt. Læseklasserne er fortrinsvis for elever fra klasse. Læseklasserne kan rumme flere årgange i samme klasse. Erfaringen har vist, at det er hensigtsmæssigt at blande elever, der har gået i læseklasse året før og de nye elever. Der er plads til 6 elever i hvert af de 3 bånd. Der har gennem flere år været læseklasser på Ganløse Skole. For at imødekomme behovet for at kunne fortsætte den intensive undervisning er der som overbygning på de eksisterende læseklassetilbud oprettet mulighed for etablering læsebånd for de elever, der har gået i læseklasse. Målet med læsebåndet har været, at eleverne efter den intensive undervisning i højere grad følger timerne i en almindelig klasse i de praktiskmusiske fag og samtidig fortsætter den intensive læseundervisning. Visitation Eleverne visiteres til specialklasserækkerne på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. 15

16 Revisitation Hvert år revisiteres eleverne i læseklasserne bl.a. med henblik på mulig udslusning tilbage til den gamle tilhørsklasse eller til et alternativt skoletilbud. Læseklasse på Boesagerskolen n Normalbegavede elever med specifikke læsevanskeligheder, der har modtaget læseundervisning i flere år, men som stadig har behov en intensiv undervisning. Elever, der tilbydes læseklasse på Boesagerskolen, er elever fra klasse fra de 3 skoler i Smørum-området. Eleverne vil fortsat være tilknyttet egen skole, men undervises på Boesagerskolen. Mål Målet med læseklassen er, at eleverne følger den intensive læseundervisning med 25 ugentlige lektioner på et læsebånd og samtidig følger timerne i de almindelige skolefag. Fag - og handleplaner Der udarbejdes faglige og pædagogiske mål samt handleplan for alle elever. Der foretages løbende evaluering. Den enkelte elev tilbydes lektioner intensiv læseundervisning om ugen afhængigt af elevens behov og øvrige skema. Der udarbejdes skema for den enkelte elev Skole/hjemsamarbejdet: Det er vigtigt, at forældrene er klar over deres ansvar, for at læseprojektet kan lykkes, bl.a. derfor inddrages forældrene i samarbejdet med læseklassens lærere. Vurdering af og opfølgning på elever, der er tilknyttet læsebånd. Primo december: PPR indkalder læseklassens lærere til møde, hvor det skal drøftes hvilke elever, der skal fortsætte, og hvilke der kan udsluses. Forældrene orienteres af læseklassens lærere. På mødet gennemgås: Nyeste læseprøver fra læseklassen Handleplaner for elevens undervisning i læseklassen Elevens samlede ressourcer 16

17 Eventuelle forslag til hjælpeforanstaltninger På baggrund af de løbende evalueringer tages hvert år beslutning om tilbud til den enkelte elev for kommende skoleår. Ressourceklassen (R-klassen) Søagerskolen For et mindre antal elever er kombinationen af deres vanskeligheder af en sådan art og omfang, at deres udvikling er betinget af, at de i en periode kan få en helt særlig påvirkning. En forbliven i normalskole vil for et sådant barn have så store omkostninger, at en begyndende negativ adfærd og udvikling blot vil forstærkes og cementeres. Elever der tilbydes R-klassen er fortrinsvis fra klassetrin. R-klassen skønnes maximalt at kunne rumme 3 5 elever, alt afhængig af sammensætningen af problemstillinger. Elever der tilbydes R-klassen skal, hvis ikke anden foranstaltning iværksættes, tilbagesluses i et alment undervisningstilbud efter maximalt 2 års skoleplacering i R-klassen. Målsætning R-klassen tilbyder et sammenhængende undervisnings- og behandlingstilbud til elever, hvis primære vanskeligheder er af et sådan omfang, at andre kommunale undervisningstilbud er udelukket. R-klassen skal således ved akut opstået behov kunne tilbyde undervisning og behandling til: Elever, der i det almene skolesystem har en adfærd, der er vanskelig at håndtere Elever, der i en periode har behov for ro og struktur Elever, der i en periode observeres m.h.p., at deres samlede funktionsniveau afklares. Klassen kan tilbyde en kombination af undervisning og behandling i en vekselvirkning, der som hovedmål har at skabe udviklingsmuligheder for eleven. Behandling i R-klassens regi defineres som periodevis psykologsamtaler med eleven, forældrene eller hele familien alt efter behov, samt miljøpåvirkning varetaget af R-klassens personale efter supervision af R-klassens psykolog. Visitation 17

18 Eleverne visiteres til R- klassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal kommunes tværgående visitationsudvalg. Heltidsundervisning på Ungdomsskolen A klassen eller Ungdomsskolens heltidsundervisning er et tilbud til de elever, der af en eller anden grund har vanskeligheder ved at tilpasse sig det sædvanlige skoletilbud. Undervisningen er et alternativt undervisningstilbud til elever i kl. Der er i 2007/2008 indskrevet 30 elever, der er delt i 5 basisgrupper med hver sin basislærer. De fleste elever har et skoleforløb på 2-3 år, hvorefter de sluses ud til videregående uddannelse, efterskole, arbejde eller andet efter aftale med Ungdomsskolen. Målsætning I A-klassen skabes det bedst mulige grundlag for en fortsat uddannelse og beskæftigelse gennem en grundig og målrettet erhvervsudslusende undervisning. Pædagogikken Undervisningen skal stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen og skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. I heltidsundervisningen tilrettelægges skoledagen i et vist omfang utraditionelt og bygger på principper, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs situation og behov og vægter i høj grad at bibringe eleven selvtillid og social forståelse, ligesom det er vigtigt at udvikle såvel teoretisk faglige som praktiske kompetencer. Skoleåret, der har ferier som i folkeskolen, indeholder bl.a. 2 lejrskoler, 2x2 ugers praktik, præsentationsuger på tekniske skoler, virksomhedsbesøg, emneuger m.m. 18

19 Der lægges vægt på at skabe et trygt og udviklende miljø for den enkelte elev, og der arbejdes i en praktisk hverdag med samarbejde og social forståelse. Visitation Eleverne visiteres til A- klasserne på baggrund af en vurdering og indstilling fra Ung Egedal og PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal kommunes tværgående visitationsudvalg. Egedal Skole- og Familiehus Egedal Skole- og Familiehus er Egedal Kommunes tilbud om familiebehandling med mulighed for skolegang i intern skole. n Børn og unge i alderen 0-17 år, hvis trivsel og adfærd giver anledning til bekymring, og hvor hverken skolens og institutioners indsats, den særlige indsats fra PPR, sundhedspleje eller Familiecenterets sociale del i øvrigt synes at slå til. Med udgangspunkt i den sammenhængende børne- og ungepolitik for Egedal Kommune tager dagbehandlingen udgangspunkt i, at indsatsen overordnet er kendetegnet ved, at udvikling og forandring i familier er mulig, og at forældre besidder ressourcer til at støtte deres børns udvikling, når de mødes ligeværdigt og med respekt og forståelse. Derfor deltager forældrene også i tilbuddet. Indhold Der tilbydes Familiesamtaler Familieaktiviteter terapeutiske samtaler flerfamilietilbud supervision og samarbejde med skoler og daginstitutioner Derudover er der et internt skoletilbud. Egedal Skole- og Familiehus hører organisatorisk under Familiecentret. For så vidt angår skoledelen, er børnene fortsat indskrevet på deres oprindelige skole. Den daglige ledelse forestås af lederen på Egedal Skole- og Familiehus Visitation Eleverne visiteres til Egedal Skole- og Familiehus på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal kommunes tværgående visitationsudvalg. 19

20 Specialpædagogiske tilbud, som ikke kræver visitation Ud over ovennævnte tilbud findes der desuden forgribende og forebyggende indsats på skolerne. AKT AKT- indsatsens område er elever med adfærds- kontakt- og trivselsproblemer. Elever, der i skolen har en adfærd, som giver problemer i kontakten med andre børn og voksne. Adfærden kan være såvel indadrettet som udadrettet. På ovennævnte tre felter kan AKT- indsatsen være med til at skabe forandringer og bidrage til at se nye muligheder. Målsætning AKT- indsatsens hovedopgave er at støtte op omkring lærere/elever, så alle i klassen får de bedste udviklingsbetingelser. Opgaven er i fællesskab at forsøge at se nye muligheder, der kan inspirere de involverede (elever, lærere, pædagoger og forældre) til at handle anderledes. Værdigrundlag I AKT- indsatsen vægtes relationernes betydning for børn, hvilket betyder, at udvikling og positive forandringer opstår i sammenhænge præget af positive forventninger. Eleverne skal opleve et medansvar og igen turde tro på, at det er muligt for dem at etablere holdbare relationer til klassekammerater og lærere. Det sprog, der bruges, er med til at skabe virkeligheden. Ved at tale om muligheder, ønsker og kompetencer er man med til at udvikle disse. Elevers AKT-problemer ses i sin kontekst og betragtes som et tegn på behov for forandringer i elevens daglige miljø (skole, hjem, fritid). Elevers uhensigtsmæssige adfærd betragtes som mangel på kompetencer, som kan læres. Udvikling og positive forandringer skabes i relationerne mellem hjemmet, lærere og klassekammerater. Dialogen er et redskab til at skabe forandringer. Det anerkendende sprog skaber den forandring, der ønskes. 20

21 Der tages udgangspunkt i det, der lykkes og har positive forventninger til de andres intentioner. Lærerne i klassen har det overordnede ansvar. AKT- indsatsen hjælper med at se nye muligheder og løsninger findes i samarbejde med læreren og der udarbejdes en handleplan.. Pædagogikken Ved AKT- indsatsen anvendes metoder og redskaber, som kan opkvalificere konfliktløsninger og relationsarbejde. Men det, der er brugbart for den ene lærer/pædagog er ikke nødvendigvis brugbart for den anden. Sociale kompetencer er under alle omstændigheder en livslang udfordring, der ikke kan reduceres til et pædagogisk værktøj. Sparring/coaching af klasseteamet er en integreret del af AKT- indsatsen. Denne er opbygget som en cirkulær proces med tilbagevendende evalueringer af handleplaner, hvor hele teamet omkring klassen, ledelsen, en AKT- lærer, og evt. en fra PPR deltager. I handleplanen kan være indarbejdet ønsket om sparring/coaching af klasseteamet. Supervision af den enkelte lærer, hvor der kan være problemer i forhold til en klasse eller en enkelt elev eller forældre. Klassearbejde er aktiviteter i den enkelte klasse rettet mod et specifikt felt, som lærerteamet har valgt at fokusere på i deres handleplan. Teamet kan m.a.o. i deres handleplan indarbejde et forløb, hvor AKT-erne træder til med konkret deltagelse. Målet vil være at udvikle den gode klasse, hvor normen er gensidig anerkendelse og respekt. Hvilken indsats klasseteamet ønsker, er naturligvis afhængig af hvilken problemløsning, man vælger at arbejde med. Det kunne være interviewundersøgelse, hvor hvert enkelt barn svarer på spørgsmål vedr. egen og klassens trivsel. Det kunne være klassemøder, som kan tilrettelægges på forskellige måder, igen afhængigt af formål. Det kunne være en ekstraordinær hyttetur med en klasse som led i AKT- indsatsen. Ofte er der behov for et ekstra forældremøde, hvor indsatsen forklares og forældrene involveres i processen. Her deltager AKT- erne naturligvis også, og kan stå for en del af programmet. Klassearbejde behøver ikke være relateret til et problem. Det kan være at teamet ønsker en forebyggende indsats, f.eks. at få indarbejdet klassemødemodellen som arbejdsform. 21

22 Konflikthåndtering kan omfatte konfliktmægling, nedbrydning af mobbekulturer og forebyggende arbejde. I arbejdet benyttes samtaleformer som mediationsteknik og reflekterende team. Arbejdet kan foregå i et samarbejde med forældre og SSP. Samtalegrupper. Målet er gennem samtale i en gruppe med jævnaldrende at højne deres selvværd og selvindsigt. Initiativet til en elevs deltagelse i en samtalegruppe kan komme fra klasseteamet, sundhedsplejersken, PPR eller andre i forståelse med eleven. Arbejde i forhold til enkelte elever. Der er børn, som har brug for en voksen, til at hjælpe med at udarbejde en personlig handleplan, og til at følge op på den. AKT-erne kan i de tilfælde fungere som støttepersoner for eleven bl.a. med anerkendende og reflekterende samtale og hjælpe med at pege på udviklingsmuligheder og det, der lykkes. Arbejdet kan også være med til at udvikle samarbejdet mellem de voksne, der er omkring eleven. Hjælp i akutsituationer. Spektret er meget bredt, men når noget er gået helt i hårknude for en elev eller en klasse, kan det ofte være befordrende, at der kommer nye øjne på sagen. Arbejdet kan bestå i konfliktmægling, omsorg og alm. fagligt arbejde. Akutsituationer omkring den samme elev/klasse, som viser sig at være tilbagevendende, vil medføre opfordring til at få igangsat en samlet AKT- indsats. Observationsopgaver i klasserne forekommer på lærernes opfordring. Det er vigtigt, at opgaven er veldefineret. Hvilken relation er det, der skal observeres på? Er det klassen eller enkelte elever? Eller er det lærerens relation til en bestemt gruppe? Formålet vil være at udpege de initiativer som lykkes, hvad enten det er lærerens eller elevens. Observation kan foregå med video (Marte Meo), hvis de involverede parter, inklusiv forældre, er indforstået med det. Evaluering af de ovennævnte aktiviteter sker i henhold til handleplanen. Visitation De arbejdsopgaver, som ligger i AKT- indsatsen, kan være indledt på flere forskellige måder. - En lærer henvender sig til ledelsen eller den koordinerende specialundervisningslærer, som tager henvendelsen op på et specialcentret, hvor det kan besluttes, at der skal igangsættes en AKT-indsats. 22

23 Denne vil så følge en fast AKT procedure, som kan være forskellig fra skole til skole. - Kontakt kan også opnås ved mere uformelle samtaler, hvor et problem præsenteres direkte for en af AKT- erne. Derefter besluttes det, om der er tale om en problematik, som ikke kræver en længerevarende indsats, eller om skolens ledelse eller specialcentret skal involveres. - En elev kan, via en lærer, bede om at tale med en af AKT-erne. Flyverkorpslærere i Egedal Kommune Elever, som lærere/pædagoger/forældre er bekymrede omkring, fordi de ikke trives i skolen. Kommunens AKT-lærere og pædagoger. Målsætning Det primære mål er at flyverkorpslærerne kommer ind i bekymringsfasen, således at indtrykket af den pågældende elev endnu ikke er fastlåst. At læreren/pædagogen får et mere nuanceret billede af, hvordan konflikterne opstår og på den måde kan forebygge disse. At påvirke eleverne til at få en mere hensigtsmæssig adfærd og bibeholde dem i skolesystemet. På AKT-området er målet i tæt samarbejde med AKT-lærere og pædagoger at få etableret et brugbart netværk, en beskrivelse af AKT-funktionen samt at kunne servicere med nyhedsbreve omkring aktuelle tiltag på området og yde supervision i aktuelle sager. Pædagogikken Der anvendes et positivistisk og anerkendende syn og arbejdes ressource- og løsningsfokuseret. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer med henblik på, at eleven selv finder brugbare løsninger. 23

24 Familieklasser Gennemføres i 2007/2008 på Bækkegårdsskolen, Hampelandskolen, Maglehøjskolen, Stengårdsskolen og Toftehøjskolen. Eleverne kan være karakteriseret ved: Ikke at udnytte deres evner/muligheder At være urolige At have svært ved at koncentrere sig Dårlig trivsel At have svært ved at få kammerater At mangle respekt for de voksne i skolen og hjemmet Målsætning At barnet bliver en god skoleelev og bevarer sin tilknytning til klassen. Barnet bliver aktiveret og gjort medansvarlig for egen forandring. Forandringer gøres målbare. En forældre deltager sammen med sit barn i familieklassen og gives medansvar for barnets forandring i skolen. Indhold Undervisningen, som afvikles 1 eller 2 formiddage på elevens skole, strækker sig over 12 uger. Her arbejdes med de opgaver, som hjemklassen arbejder med på samme tid. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem barn og forældre. Mens eleven deltager i familieklassen vurderes elevens indsats på bestemte arbejdspunkter, hvor der skal skabes forandring i elevens adfærd, i hele skoledagen. Disse vurderinger evalueres i familieklassen. Support Der er tilknyttet den samlede undervisergruppe support ved 5 årlige coachingmøder med cand. psych. Evaluering I januar 2008 gennemføres en evaluering af hele forsøget med henblik på evt. fortsættelse. 24

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker.

Lautrupgårdskolen. Vores målsætning: Alle på Lautrupgårdskolen er ligeværdige og skal respekteres som hele mennesker. Lautrupgårdskolen. Lautrupgårdskolen er en specialskole inden for rammerne af folkeskoleloven, hvor der er afsat ekstra ressourcer til eleverne. Vi arbejder med et anerkendende børnesyn i en tillids skabende

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs

Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs Pindstrupskolen er kommunens specialskoletilbud til børn, hvis behov for særlig støtte ikke kan tilgodeses i den almindelige folkeskole. Pindstrupskolen har som udgangspunkt

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Gårdskolen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Gårdskolen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Gårdskolen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Nørholm skole.

Læs mere

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2.

Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Sorø Kommune Supercenter Smilehullet, Holbergskolen Holbergsvej 42 4293 Dianalund Tlf.:58264810 smilehullet@soroe.dk Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre,

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Tjørnegårdskolen. Handleplan. Specialklasser for børn med. generelle indlæringsvanskeligheder

Tjørnegårdskolen. Handleplan. Specialklasser for børn med. generelle indlæringsvanskeligheder Handleplan Tjørnegårdskolen Specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og tilhørende fritidstilbud i basis-sfo på Tjørnegårdskolens SFO og i basis-klub Sct. Georgs Gårdens klub. Overordnet

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa 22.04.14 Ansøgning til udviklingspuljen: Supervision i forbindelse med et nyt inklusionsprojekt. Vestre Skole ansøger om 75.000 kr. til at dække udgifter

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013

Norddjurs Familieundervisning Forslag januar 2013 Forslag januar 2013 1 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012, er det blevet besluttet at omlægge Familieskolen i Ørum til en mere fleksibel enhed, således at der fortsat er mulighed for at løse de

Læs mere

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Lindholm-klassen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Lindholm-klassen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Lindholm-klassen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel AKT Adfærd Kontakt Trivsel Begrebsafklaring Adfærd er et begreb, der på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer,

Læs mere

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

SK-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune SK-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens SK-klasser. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget.

Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. Principper for C-sporet 1. Målgruppe Optagelse på C-sporet sker, efter indstilling fra PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning), i visitationsudvalget. C-sporet indgår sammen specialklasserækken A-gruppen

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer.

Englegårdskolen. Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Englegårdskolen Skole med dagbehandling for særligt sensitive børn og unge med angst og traumer. Hersnap Bygade 14 5380 Dalby Tlf. 65 34 12 10 E-mail: info@englegaardskolen.dk Hjemmeside: www.englegaardskolen.dk

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Strukturklasserne og indskolingsklasserne

Strukturklasserne og indskolingsklasserne Strukturklasserne og indskolingsklasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens Strukturklasser. Hvis du ønsker at vide mere

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

G-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune G-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens G-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte G-klasse, er du velkommen

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Beskrivelse af specialklasserne

Beskrivelse af specialklasserne Beskrivelse af specialklasserne Tema Organisering Grundoplysninger Specialklasserne på Holme skole er i princippet aldersmæssigt fordelt over alle årgange på 6 klasser. Vi har for tiden tre 4. klasser

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune

Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune 2011 Inklusion i folkeskolen en guideline Frederikshavn kommune Center for Skole og Ungdom Frederikshavn Kommune (#86359-11 v3) Fællesskaber og mangfoldighed i skolen Frederikshavn Kommune vil videreudvikle

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

0-6 årige, hvis udvikling stiller krav om særlig vidtgående hensyntagen eller støtte. Det er væsentligt at fremhæve, at serviceniveauerne er retningsgivende, beslutninger skal bero på et individuelt skøn. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Specialinstitutioner til småbørn 0-6 årige,

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende

Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende Notat om specialpædagogisk bistand samt andre veje til at skabe den ikkeekskluderende skole Indledning Nærværende analyse er en del af kommunens turnusanalyse på skoleområdet. Denne analyse vedrører indsatsområdet

Læs mere

Metroen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

Metroen. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Metroen - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Metroen. Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Frejlev Skole. I

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

1. Baggrund for skoleplacering i et segregeret undervisningstilbud. Kort om baggrunden for at eleven fremsendes til skoleplacering/historik

1. Baggrund for skoleplacering i et segregeret undervisningstilbud. Kort om baggrunden for at eleven fremsendes til skoleplacering/historik Dato: Se vejledning s. 3 Elev: Cpr.: Nuværende skole: Nuværende dagtilbud: Distriktsskole: Klassetrin: Mor/værge: Far/værge: 1. Baggrund for skoleplacering i et segregeret undervisningstilbud. Kort om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Egebakken og Kollegievejens Skole

Egebakken og Kollegievejens Skole Egebakken og Kollegievejens Skole - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af Egebakken og Kollegievejens Skole. Hvis du ønsker at vide mere,

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere