Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for klasse i Egedal Kommune 2007/08.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for 0. 10. klasse i Egedal Kommune 2007/08."

Transkript

1 Beskrivelse af specialpædagogiske undervisningstilbud for klasse i Egedal Kommune 2007/08. Skolecentret Bilag til styrelsesvedtægtens bilagsdel spec. uv. Sagsnr. 07/ /lv-pv 1

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af Egedal Kommunes specialpædagogiske foranstaltninger 3 Asperger/autisme-klassen på Balsmoseskolen 5 Den lille Satellitklasse på Ganløse Skole 6 Den store Satellitklasse på Ganløse Skole 7 Indskolingsklasserne på Lærkeskolen og Toftehøjskolen 8 Specialklasserækkerne 10 A. Specialklasserækken på Boesagerskolen: 10 B. Specialklasserækken på Lærkeskolen 11 C. Specialklasserækken på Toftehøjskolen 12 Taleklasse på Balsmoseskolen 13 Læseklasse/læsebånd på Ganløse Skole 15 Læseklasse på Boesagerskolen 16 Ressourceklassen (R-klassen) Søagerskolen 17 Heltidsundervisning på Ungdomsskolen 18 Egedal Skole- og Familiehus 19 Specialpædagopgiske tilbud, som ikke kræver visitation 20 AKT 20 Flyverkorpslærere i Egedal Kommune 23 Familieklasser 24 2

3 Egedal Kommunes Styrelsesvedtægt for folkeskolen Bilag 3 Beskrivelse af Egedal Kommunes specialpædagogiske foranstaltninger Formålet med at oprette specialpædagogiske tilbud inden for kommunens egne institutioner og skoler er dels at sikre opfyldelse af folkeskolelovens 20 vedrørende specialundervisning, dels for lokalt at sikre følgerne af strukturreformen; at sikre forsyningsforpligtelse på området for vidtgående specialundervisning og i videst muligt omfang at sikre inklusion af elever med vidtgående handicaps i lokalområdet, jf. Salamancaerklæringen. Nedenstående er en samlet beskrivelse af de specialpædagogiske tilbud, der er etableret og gives til elever med særlige behov i skoleåret 2007/2008 i Egedal Kommune. Det er det overordnede mål (jf. folkeskolens formål): at arbejde på at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer med udgangspunkt i den enkeltes handicap, styrker og potentialer. Det er målet: at eleverne efter endt skolegang med et minimum af støtte o kan begå sig i det omgivende samfund o kan få en dagligdag til at fungere o kan kommunikere (socialt) med andre o få afklaret egne muligheder for videre uddannelse Folkeskolelovens 20: 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at oprette børnehaveklasser og at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. 54. Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 3

4 Stk. 3. Det påhviler Regionsrådet at drive lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år, som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning ved regionsrådets foranstaltning, jf. 21, stk. 1 og 2. Det samme gælder for børn, der henvises til specialpædagogisk bistand ved regionens undervisningstilbud, og som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Stk. 4. Regionsrådet kan efter aftale med kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver inden for denne lov, der ligger i en naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen. Stk. 5. Specialundervisning kan indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter lov om social service oprettet eller godkendt anbringelsessted, jf. 22. Specialundervisning af den i stk. 3 nævnte karakter kan endvidere indrettes i kostskoleform. Stk. 6. Elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret. Elevplaner Der udfærdiges individuelle undervisningsplaner, ligesom undervisningen tilrettelægges ud fra folkeskolens Fælles Mål i det omfang, det er relevant i relation til det enkelte barn. Hver enkelt elevs skriftlige elevplan tilkendegiver operationelle faglige som sociale mål for den nærmeste periode. Det tilkendegives, hvordan evaluering i forhold til de satte faglige og sociale mål formidles til elev, forældre og til skolens ledelse. Elevplanen skal tilkendegive elevens oplevelse at opnået succes i forhold til de satte mål, ligesom planen skal indeholde lærernes/pædagogernes vurdering af den gennemførte undervisning/læring. Elevplanen foreligger i videst muligt omfang i elektronisk form via Elev/LærerIntra og ForældreIntra. Skole-hjemsamarbejde Forældrene er de vigtigste partnere i forsøget på at skabe helhed i barnets liv. Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i høj grad af information, kommunikation og samarbejde om elevens faglige og sociale udvikling. Den enkelte elevs elevplan fremsendes til barnets forældre 1-2 gange i løbet af skoleåret og drøftes med forældrene efterfølgende. Afgangsprøver og test Afgangsprøver og nationale test er obligatoriske. Der er kun mulighed for fritagelse, hvis en lærer vurderer, at en elev ikke kan gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering, og når der samtidig ligger en psykologisk-pædagogisk udtalelse herom. Forældrene og eleven skal være enige med læreren i, at eleven skal fritages, og skolelederen skal træffe den endelige beslutning. De nærmere 4

5 regler er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om afgangsprøver og nationale test. PPR skal altid inddrages ved ansøgning om fritagelse og tilvejebringe en aktuel pædagogisk-psykologisk udtalelse. Asperger/autisme-klassen på Balsmoseskolen Elever med Aspergers syndrom, højtfungerende autisme og lignende kommunikations og kontaktvanskeligheder. Eleverne har potentiale for en almindelig skolemæssig udvikling, hvor de udover de almindelige skolefag har behov for specifik undervisning i grundlæggende sociale færdigheder. Tilbuddet retter sig mod elever, der i skoleåret 2007/2008 er skolebegyndere (bh. kl. -1. klasse), og som befinder sig inden for målgruppen. Eleverne får mulighed for at fortsætte i klassen resten af deres skoleforløb. Klassen har plads til 6 elever. Målsætning Det primære formål er at ruste elever med Asperger/autisme syndrom til deres videre liv som voksne med et minimum af støtte. Autisme er karakteriseret af en række særlige adfærdsformer, hvoraf de hyppigste er: en mangelfuld forestillingsevne en mangelfuld kommunikationsevne en nedsat social forståelse/evne til at sætte sig i andres sted Pædagogikken Det specialpædagogiske tilbud tilrettelægges ud fra et helhedssyn på eleven. Den enkelte elev ses i en større sammenhæng end den, skolen og fritidstilbuddet udgør. Læring af faglige og sociale færdigheder sideordnes. Ideen bag pædagogikken er: mindske angst forøge motivation mindske adfærd der forhindrer udvikling fremme koncentration/fjerne distraktion tage udgangspunkt i styrkesider udvikle et trygt fundament SFO-delen Det specialpædagogiske tilbud er oprettet som et helhedstilbud med mulighed for at indgå i indskolingens aktiviteter i det omfang, det understøtter det enkelte barns udvikling. 5

6 Visitation Eleverne kan kun visiteres til Asperger/autisme-klassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om placering træffes af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support PPR yder rådgivning og vejledning til skole/sfo og forældre, samt vurderer mindst en gang om året behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for den enkelte elev. De fagpersoner fra PPR, der yder support med udgangspunkt i det enkelte barns behov, er psykolog, tale-hørerpædagog, og motorikkonsulent /fysioterapeut. Derudover er der truffet aftaler med Supportordningen under KVIS, som er en videreførelse fra det tidligere Frederiksborg amt, hvorfra udpegede lærere/pædagoger med faglige kompetencer fra special-skoler/centerafdelinger, yder support til Egedal Kommunes undervisere i forbindelse med oprettelse af Asperger/autisme klassen. Den lille Satellitklasse på Ganløse Skole Elever med ADHD/neurologiske vanskeligheder. Vanskelighederne skal være af en sådan karakter, at det giver sig udslag i udtalte opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, med eller uden hyperaktivitet. Tilbuddet retter sig mod elever, der i skoleåret 2007/2008, er skolebegyndere (0. 1. klasse), og som befinder sig inden for målgruppen. Eleverne får mulighed for at fortsætte i klassen resten af deres skoleforløb. Klassen har plads til 6 7 elever. Målsætning Gennem faglig undervisning og dagligt samvær skal der skabes rammer for oplevelser som udvikler færdigheder, nysgerrighed, arbejdsglæde, selvtillid og fantasi. Der lægges vægt på et trygt miljø, hvor børnene oplever accept og lærer gensidig respekt. Pædagogikken I Satellitklassen tages der udgangspunkt i at undervise inden for følgende store hovedgrupper: faglig udvikling social og følelsesmæssig udvikling sproglig udvikling motorisk udvikling 6

7 selvhjulpenhed Inden for disse fem områder vurderes det løbende for hvert enkelt barn, hvordan undervisningen skal struktureres. Udgangspunktet er det enkelte barns stærke sider. Det specialpædagogiske tilbud tilrettelægges ud fra et helhedssyn på eleven, hvor læring af faglige og sociale færdigheder sideordnes og grundlaget for pædagogikken er: tydelige rammer faste rutiner klar struktur omsorgsfuld lærerstyring SFO-delen Det specialpædagogiske tilbud oprettes som et helhedstilbud, med mulighed for at indgå i indskolingens aktiviteter i det omfang, det understøtter det enkelte barns udvikling. Visitation Eleverne visiteres til Satellitklassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support I forbindelse med den allerede eksisterende Satellitklasse på Ganløse skole er der i lærergruppen opnået særlige kompetencer på området. Den ene af lærerne fra den eksisterende Satellitklasse overgår til den nye klasse og på den måde føres den erhvervede viden og erfaring med over i den nye klasse. Derudover er der mulighed for at trække på rådgivning og vejledning fra PPR`s fagpersoner: psykolog, tale-hørepædagog og motorikkonsulent /fysioterapeut. Der er også mulighed for at trække på supporten under KVIS, fra fagpersoner på området for ADHD. Den store Satellitklasse på Ganløse Skole Elever med ADHD/neurologiske vanskeligheder. Vanskelighederne skal være af en sådan karakter, at det giver sig udslag i udtalte opmærksomheds- og koncentrations-vanskeligheder, med eller uden hyperaktivitet. Tilbuddet retter sig mod elever, der i skoleåret 2007/2008 aldersmæssigt svarer til (4-6. klasse), og som befinder sig inden for målgruppen. Eleverne får 7

8 mulighed for at fortsætte i klassen resten af deres skoleforløb. Klassen har plads til 6 elever. Målsætning Gennem faglig undervisning og dagligt samvær skal der skabes rammer for oplevelser som udvikler færdigheder, nysgerrighed, arbejdsglæde, selvtillid og fantasi. Der lægges vægt på et trygt miljø, hvor børnene oplever accept og gensidig respekt Pædagogikken I Satellitklassen tages der udgangspunkt i at undervise inden for følgende store hovedgrupper: faglig udvikling social og følelsesmæssig udvikling sproglig udvikling motorisk udvikling selvhjulpenhed Inden for disse fem områder vurderes det løbende for hvert enkelt barn, hvordan undervisningen skal struktureres. Udgangspunktet er det enkelte barnets stærke sider. Det specialpædagogiske tilbud tilrettelægges ud fra et helhedssyn på eleven, hvor læring af faglige og sociale færdigheder sideordnes og grundlaget for pædagogikken er: tydelige rammer faste rutiner klar struktur omsorgsfuld lærerstyring Visitation Eleverne visiteres til Satellitklassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support Der er mulighed for at trække på rådgivning og vejledning fra PPR`s fagpersoner: psykolog, tale-hørepædagog og motorikkonsulent /fysioterapeut. Der er også mulighed for at trække på supporten under KVIS, fra fagpersoner på området for ADHD. Indskolingsklasserne på Lærkeskolen og Toftehøjskolen 8

9 Børn der aldersmæssigt svarer til børnehaveklasse/1.klasse, som har et særligt undervisningsbehov. Børn med ujævn udviklingsprofil Børn som kognitivt og/eller kommunikativt er sent udviklede Børn med sociale og/eller kontaktmæssige vanskeligheder. (AKT-børn) Børn der har gået i Hyldeblomsten, dagpasningstilbud for småbørn med særlige behov eller stimuleringsgruppen. Tilbuddet retter sig mod børn, der på baggrund af PPR s vurderinger ikke kan profitere af tilbuddet i en almindelig børnehaveklasse. Det enkelte barn forventes at være i I-klassen i maksimum 2 år. Klasserne har plads til 8-11 børn. Målsætning Undervisningen i I-klassen tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret syn på barnet, hvor fokus lægges på barnets kompetencer og udviklingsmuligheder. I-klassen giver mulighed for en grundig skolemæssig afklaring. Ved individuelt differentieret undervisning og observation skal der dannes basis for vurdering af barnets videre skoleplacering. Følgende skoleplaceringer er mulige: Placering i normalklasse Placering i specialklasse Placering i tilbud uden for kommunen Revisitering til yderligere et år i I-klassen. Pædagogikken Undervisningen bliver tilrettelagt således, at man tilgodeser det enkelte barns særlige behov for: Social, sproglig, faglig og motorisk træning. Undervisning og fritidstilbud tilrettelægges ud fra et helhedsorienteret syn på barnet med fokus på barnets kompetencer med henblik på at udvikle barnets selvværd, kompetencer og lysten til at lære. Visitation: Henvisning sker fra skoleinspektør, tale/hørekonsulent, psykolog, I klassens klasselærer og specialklassekonsulenten efter behov. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg SFO-delen Det specialpædagogiske tilbud giver mulighed for at indgå i indskolingens aktiviteter i det omfang, det understøtter det enkelte barns udvikling. Support Personalet modtager løbende supervision og får tilbud om efteruddannelse inden for det specialpædagogiske område. 9

10 Specialklasserækkerne Der er i Egedal Kommune oprettet 3 specialklasserækketilbud placeret på Boesagerskolen, Lærkeskolen og Toftehøjskolen. Tilbuddene har hver deres særlige indhold. Visitation Eleverne visiteres til specialklasserækkerne på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Revisitation Alle børn i specialklasserne bliver revisiteret hvert år det vil sige, at der tages stilling til, hvorvidt barnet profiterer af tilbuddet på møder med PPR`s psykolog, specialklassekoordinator og lærere under skoleinspektørens ansvar. Revisitationen tager udgangspunkt i de pædagogiske handleplaner og faglige prøver. Kun i helt særlige tilfælde bliver barnet retestet af psykologen i forbindelse med revisitationen. A. Specialklasserækken på Boesagerskolen: Elever med forskellige former for vanskeligheder. Specialklasserne er primært forbeholdt elever med generelle indlærings-vanskeligheder. Hver specialklasse tilknyttes en samarbejdsklasse. Boesagerskolen har 5 specialklasser, der dækker ca. hvert andet skoleår. Specialklasserne dækker således aldersmæssigt børn over 2 klassetrin. I alt ca. 30 børn på klassetrin går i specialklasserækken. Målsætning Det tilstræbes, at den enkelte elev udvikler sig fagligt og socialt så langt som muligt, at den enkelte elev får optimale muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt, således at han/hun vil kunne klare sin tilværelse bedst muligt, herunder at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleven får mulighed for at lære det, der har betydning for netop ham/hende, får mulighed for at lære gennem individuel tilrettelæggelse af undervisningen.(de 2 første punkter gælder alle elever i folkeskolen), indgår i så mange sociale relationer i det lokale skolemiljø som muligt. Pædagogikken Lærere i specialklasserne har et udvidet samarbejde med 10

11 forældrene koordinator for specialklasserækken SFO/klub/støttepædagog PPR, herunder psykolog, talepædagog og fysioterapeut Sagsbehandlere Eksterne institutioner børnepsykiatrisk afdeling. Der er desuden vedtaget en samarbejdsmodel mellem normal- og specialklasse, som både pædagogisk og etisk er udtryk for en rummelig og inkluderende holdning til børn med særlige behov. Specialklasserne på Boesagerskolen er ikke årgangsdelte. Hver klasse er tilknyttet en samarbejdsklasse, som ud fra pædagogiske principper og efter samråd med implicerede lærere/pædagoger og koordinator er udpeget af skolelederen. Det tilstræbes, at specialklassens elever er lidt ældre end eleverne i samarbejdsklassen. Målet er, at de to klassers elever gennem skoleforløbet har mulighed for fælles oplevelser. Samarbejdet kan omfatte såvel faglige som sociale tiltag og kan foregå omkring et undervisningsforløb i de kreative fag eller inden for udvalgte fagområder f.eks. i dansk. Ligeledes kan klasserne være fælles om deltagelse i fester, ture, lejrskoler o. lign. Det tilstræbes, at klassernes skemaer lægges parallelt. B. Specialklasserækken på Lærkeskolen Elever med forskellige former for vanskeligheder. Specialklasserne er primært forbeholdt elever med generelle indlærings-vanskeligheder. Specialklasserne har plads til maximalt 50 elever. Målsætning Det er målet At eleverne opnår evne og lyst til at handle, påvirke og forandre deres eget liv og de rammer, det leves i At eleverne får indsigt og forståelse for almenmenneskelige relationer, således at de fremtræder som tolerante og hensynsfulde mennesker Pædagogikken Der tages udgangspunkt i den anerkendende pædagogik og i et tæt samarbejde med elever og forældre er det målet, at skabe en sammenhængende helhedsorienteret undervisning og skolehverdag, der skærper den enkelte elevs lyst til at lære. udvikle elevernes handlekompetencer, så de opnår evne og lyst til at handle og påvirke deres eget liv og de rammer det leves i. 11

12 tage afsæt i den enkelte elevs styrkesider, og styrke elevernes evne til at samarbejde, hjælpe hinanden og være ansvarlige overfor sig selv og hinanden. I bestræbelserne på at nå målene vil undervisningen: tage udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb skabe et trygt og inspirerende læringsmiljø, og bruge naturen som en del af undervisningsmiljøet skabe sammenhæng i dagligdagen skabe sammenhæng mellem teori og praksis, og gøre brug af den praktisk/musiske dimension i alle undervisningsforløb. inddrage eleverne i beslutningsprocesserne og dele ansvaret gøre brug af fleksibel holddeling tage afsæt i de sociale og personlig kompetenceområder bruge didaktiske kvalitetsværktøjer til planlægning af undervisningen, så refleksion, evaluering og videreudvikling af undervisningen ligger implicit i afdelingens arbejde Det pædagogiske personale er udelukkende tilknyttet specialafdelingen og arbejder i selvstyrende team. Support Kollegial supervision benyttes som metode med bistand fra Familiecentret. C. Specialklasserækken på Toftehøjskolen F-klassen er en specialklasse-række for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, som fagligt har det svært i normalundervisningen. De har typisk haft flere nederlag end sejre, og har derfor haft vanskeligt ved at trives. Klassen er normeret til 24 børn spredt på klassetrin. Fællesklassen organiseres som en samlet klasse, hvor eleverne er delt ind i grupper. Målsætning for F-klasserne Eleven I F-klassen er det målet at finde og udnytte det enkelte barns ressourcer og drage dem frem, for at barnet derved opnår: At få faglig viden og glæde ved at gå i skole At få selvtillid Kendskab til egne evner og mod på at bruge dem. Klassen 12

13 Det er målet, at skoledagen er præget af: Et godt klassesammenhold Tolerance i forhold til hinandens forskelligheder Mange oplevelser og faglige udfordringer tilpasset den enkelte Et tillidsfuldt forhold mellem lærere og elever Samarbejde på tværs af klasser og fag. Omverdenen Der arbejdes på at udvikle eleverne fagligt, socialt og kulturelt i forhold til: Samfundsliv Arbejdsliv Fritidsliv Familieliv Miljø. Pædagogikken Der arbejdes bl.a. ud fra den anerkendende pædagogik samt systemiske og relationelle teorier. Supervisionsmetoden anvendes til løsning af konflikter. Børnemøder/elevmøder bruges til løsning af konflikter og indføring i demokratiske spilleregler. Taleklasse på Balsmoseskolen Børn, som er normaltbegavede uden særlige adfærdsproblemer. Hvis barnet har problemer omkring adfærd, skal de kunne tilskrives barnets specifikke sproglige vanskeligheder. Barnets vanskeligheder kan forekomme som: receptive vanskeligheder (sprogopfattelsesforstyrrelse) ekspressive vanskeligheder (sprogudtryksforstyrrelse herunder vanskeligheder i forhold til ordforråd, (ordmobilisering) syntaks, (sætningsdannelse) morfologi (ordbøjning) fonologiske og artikulatoriske vanskeligheder på enkeltordsniveau eller sammenhængende talestrøm. neurologiske talelidelser. Ovenstående vanskeligheder bevirker, at barnets anvendelse af sproget kan være mangelfuldt i forhold til normalt udviklede, jævnaldrende børn. Børnenes vanskeligheder kan således ikke tilskrives miljømæssige faktorer, som fravær af relevante stimuli i sprogfattigt opvækstmiljø, tosprogsproblemer eller handicap af psykisk karakter. Taleklassen er et tilbud for børn fra bh. klasse til 3 klasse. Hvis børnene ikke aldersmatcher i en periode pga. udslusning eller fraflytning, er det vigtigt at kigge på klassesammensætningen, så alle børn har en reel mulighed for at danne relationer både fagligt og socialt. Klassen har plads til 6 børn. 13

14 Målsætning Målet med taleklassen er at skabe et sammenhængende skoletilbud til børn med sprogforstyrrelser af impressiv og /eller ekspressiv karakter. Da børnene ikke har forudsætninger for at følge en undervisning i store klassesammenhænge domineret af verbalt sprogbrug, tilbydes et mindre undervisningsmiljø med en hverdag, der er præget af struktur og genkendelighed, så børnene får mulighed for at opnå automatisering og frigivelse af ressourcer til intellektuel læring. I taleklassen arbejdes med at udvikle det enkelte barns kompetencer sprogligt, intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt, kreativt og motorisk. Der arbejdes hen imod, at børnene kan udsluses til normalklasse eller andet relevant tilbud efter 3. klasse. Pædagogikken Børnene skal tilbydes samme undervisning som de øvrige klasser. Derudover skal de tilbydes relevant taleundervisning. Til klassen er, ud over faglærere, knyttet en uddannet tale-hørelærer samt en pædagog, der har særlig viden om børn med sprogvanskeligheder. I taleklassen arbejdes med de værdier og holdninger som ligger i begrebet inklusion. Dette betyder, at eleverne er tænkt med i et fællesskab fra start. Taleklassen arbejder tæt sammen med klasserne på samme alderstrin, og klassens timer skemalægges i vid udstrækning parallelt. Herudover deltager klassen i alle fællesarrangementer og tværfaglige forløb så vidt det er muligt. Det skal anerkendes, at eleverne har særlige behov. De skal ikke blot rummes i samarbejdsklassen og i de tværfaglige undervisningsforløb, men læringsmiljøet tilrettelægges således, at der også tages hensyn til børnenes forudsætninger for at deltage i undervisningsforløb. Udslusning fra taleklassen kan være til: deltagelse i normalklasserne i enkeltfag eller perioder, evt. fulgt af en pædagog/lærer efter vurderet behov. normalklasse, når og hvis barnet magter det. andet skoletilbud i samarbejde med PPR. Nogle børn vil ikke være i stand til at blive udsluset til skolens øvrige klasser, men vil have behov for et tale/læseklassetilbud, der rækker ud over de første skoleår. Samarbejde i forhold til SFO Der er etableret samarbejde i forhold til SFO. Visitation 14

15 Eleverne visiteres til taleklassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Visitation foretages hvert år i januar, hvor der tages stilling til, om eleverne påbegynder - fortsætter deres undervisning i august måned i taleklassen, eller anden skoleplacering vil være bedre. Dette sker i samarbejde med forældrene. Endvidere kan der foretages løbende visitation året rundt. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. Support Supervision ydes til klassens lærere af supervisor. (tale-hørekonsulenten og psykologen) Læseklasser/læsebånd på Ganløse Skole n Læseklasserne/læsebåndene er for normaltbegavede elever med specifikke læsevanskeligheder, der har modtaget læseundervisning i flere år uden tilfredsstillende resultat. Tilbuddet er for det meste 2-årigt. Læseklasserne er fortrinsvis for elever fra klasse. Læseklasserne kan rumme flere årgange i samme klasse. Erfaringen har vist, at det er hensigtsmæssigt at blande elever, der har gået i læseklasse året før og de nye elever. Der er plads til 6 elever i hvert af de 3 bånd. Der har gennem flere år været læseklasser på Ganløse Skole. For at imødekomme behovet for at kunne fortsætte den intensive undervisning er der som overbygning på de eksisterende læseklassetilbud oprettet mulighed for etablering læsebånd for de elever, der har gået i læseklasse. Målet med læsebåndet har været, at eleverne efter den intensive undervisning i højere grad følger timerne i en almindelig klasse i de praktiskmusiske fag og samtidig fortsætter den intensive læseundervisning. Visitation Eleverne visiteres til specialklasserækkerne på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal Kommunes tværgående visitationsudvalg. 15

16 Revisitation Hvert år revisiteres eleverne i læseklasserne bl.a. med henblik på mulig udslusning tilbage til den gamle tilhørsklasse eller til et alternativt skoletilbud. Læseklasse på Boesagerskolen n Normalbegavede elever med specifikke læsevanskeligheder, der har modtaget læseundervisning i flere år, men som stadig har behov en intensiv undervisning. Elever, der tilbydes læseklasse på Boesagerskolen, er elever fra klasse fra de 3 skoler i Smørum-området. Eleverne vil fortsat være tilknyttet egen skole, men undervises på Boesagerskolen. Mål Målet med læseklassen er, at eleverne følger den intensive læseundervisning med 25 ugentlige lektioner på et læsebånd og samtidig følger timerne i de almindelige skolefag. Fag - og handleplaner Der udarbejdes faglige og pædagogiske mål samt handleplan for alle elever. Der foretages løbende evaluering. Den enkelte elev tilbydes lektioner intensiv læseundervisning om ugen afhængigt af elevens behov og øvrige skema. Der udarbejdes skema for den enkelte elev Skole/hjemsamarbejdet: Det er vigtigt, at forældrene er klar over deres ansvar, for at læseprojektet kan lykkes, bl.a. derfor inddrages forældrene i samarbejdet med læseklassens lærere. Vurdering af og opfølgning på elever, der er tilknyttet læsebånd. Primo december: PPR indkalder læseklassens lærere til møde, hvor det skal drøftes hvilke elever, der skal fortsætte, og hvilke der kan udsluses. Forældrene orienteres af læseklassens lærere. På mødet gennemgås: Nyeste læseprøver fra læseklassen Handleplaner for elevens undervisning i læseklassen Elevens samlede ressourcer 16

17 Eventuelle forslag til hjælpeforanstaltninger På baggrund af de løbende evalueringer tages hvert år beslutning om tilbud til den enkelte elev for kommende skoleår. Ressourceklassen (R-klassen) Søagerskolen For et mindre antal elever er kombinationen af deres vanskeligheder af en sådan art og omfang, at deres udvikling er betinget af, at de i en periode kan få en helt særlig påvirkning. En forbliven i normalskole vil for et sådant barn have så store omkostninger, at en begyndende negativ adfærd og udvikling blot vil forstærkes og cementeres. Elever der tilbydes R-klassen er fortrinsvis fra klassetrin. R-klassen skønnes maximalt at kunne rumme 3 5 elever, alt afhængig af sammensætningen af problemstillinger. Elever der tilbydes R-klassen skal, hvis ikke anden foranstaltning iværksættes, tilbagesluses i et alment undervisningstilbud efter maximalt 2 års skoleplacering i R-klassen. Målsætning R-klassen tilbyder et sammenhængende undervisnings- og behandlingstilbud til elever, hvis primære vanskeligheder er af et sådan omfang, at andre kommunale undervisningstilbud er udelukket. R-klassen skal således ved akut opstået behov kunne tilbyde undervisning og behandling til: Elever, der i det almene skolesystem har en adfærd, der er vanskelig at håndtere Elever, der i en periode har behov for ro og struktur Elever, der i en periode observeres m.h.p., at deres samlede funktionsniveau afklares. Klassen kan tilbyde en kombination af undervisning og behandling i en vekselvirkning, der som hovedmål har at skabe udviklingsmuligheder for eleven. Behandling i R-klassens regi defineres som periodevis psykologsamtaler med eleven, forældrene eller hele familien alt efter behov, samt miljøpåvirkning varetaget af R-klassens personale efter supervision af R-klassens psykolog. Visitation 17

18 Eleverne visiteres til R- klassen på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal kommunes tværgående visitationsudvalg. Heltidsundervisning på Ungdomsskolen A klassen eller Ungdomsskolens heltidsundervisning er et tilbud til de elever, der af en eller anden grund har vanskeligheder ved at tilpasse sig det sædvanlige skoletilbud. Undervisningen er et alternativt undervisningstilbud til elever i kl. Der er i 2007/2008 indskrevet 30 elever, der er delt i 5 basisgrupper med hver sin basislærer. De fleste elever har et skoleforløb på 2-3 år, hvorefter de sluses ud til videregående uddannelse, efterskole, arbejde eller andet efter aftale med Ungdomsskolen. Målsætning I A-klassen skabes det bedst mulige grundlag for en fortsat uddannelse og beskæftigelse gennem en grundig og målrettet erhvervsudslusende undervisning. Pædagogikken Undervisningen skal stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen og skal give eleverne de samme muligheder for en alsidig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. I heltidsundervisningen tilrettelægges skoledagen i et vist omfang utraditionelt og bygger på principper, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs situation og behov og vægter i høj grad at bibringe eleven selvtillid og social forståelse, ligesom det er vigtigt at udvikle såvel teoretisk faglige som praktiske kompetencer. Skoleåret, der har ferier som i folkeskolen, indeholder bl.a. 2 lejrskoler, 2x2 ugers praktik, præsentationsuger på tekniske skoler, virksomhedsbesøg, emneuger m.m. 18

19 Der lægges vægt på at skabe et trygt og udviklende miljø for den enkelte elev, og der arbejdes i en praktisk hverdag med samarbejde og social forståelse. Visitation Eleverne visiteres til A- klasserne på baggrund af en vurdering og indstilling fra Ung Egedal og PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal kommunes tværgående visitationsudvalg. Egedal Skole- og Familiehus Egedal Skole- og Familiehus er Egedal Kommunes tilbud om familiebehandling med mulighed for skolegang i intern skole. n Børn og unge i alderen 0-17 år, hvis trivsel og adfærd giver anledning til bekymring, og hvor hverken skolens og institutioners indsats, den særlige indsats fra PPR, sundhedspleje eller Familiecenterets sociale del i øvrigt synes at slå til. Med udgangspunkt i den sammenhængende børne- og ungepolitik for Egedal Kommune tager dagbehandlingen udgangspunkt i, at indsatsen overordnet er kendetegnet ved, at udvikling og forandring i familier er mulig, og at forældre besidder ressourcer til at støtte deres børns udvikling, når de mødes ligeværdigt og med respekt og forståelse. Derfor deltager forældrene også i tilbuddet. Indhold Der tilbydes Familiesamtaler Familieaktiviteter terapeutiske samtaler flerfamilietilbud supervision og samarbejde med skoler og daginstitutioner Derudover er der et internt skoletilbud. Egedal Skole- og Familiehus hører organisatorisk under Familiecentret. For så vidt angår skoledelen, er børnene fortsat indskrevet på deres oprindelige skole. Den daglige ledelse forestås af lederen på Egedal Skole- og Familiehus Visitation Eleverne visiteres til Egedal Skole- og Familiehus på baggrund af en vurdering og indstilling fra PPR. Beslutning om visitation foretages af Egedal kommunes tværgående visitationsudvalg. 19

20 Specialpædagogiske tilbud, som ikke kræver visitation Ud over ovennævnte tilbud findes der desuden forgribende og forebyggende indsats på skolerne. AKT AKT- indsatsens område er elever med adfærds- kontakt- og trivselsproblemer. Elever, der i skolen har en adfærd, som giver problemer i kontakten med andre børn og voksne. Adfærden kan være såvel indadrettet som udadrettet. På ovennævnte tre felter kan AKT- indsatsen være med til at skabe forandringer og bidrage til at se nye muligheder. Målsætning AKT- indsatsens hovedopgave er at støtte op omkring lærere/elever, så alle i klassen får de bedste udviklingsbetingelser. Opgaven er i fællesskab at forsøge at se nye muligheder, der kan inspirere de involverede (elever, lærere, pædagoger og forældre) til at handle anderledes. Værdigrundlag I AKT- indsatsen vægtes relationernes betydning for børn, hvilket betyder, at udvikling og positive forandringer opstår i sammenhænge præget af positive forventninger. Eleverne skal opleve et medansvar og igen turde tro på, at det er muligt for dem at etablere holdbare relationer til klassekammerater og lærere. Det sprog, der bruges, er med til at skabe virkeligheden. Ved at tale om muligheder, ønsker og kompetencer er man med til at udvikle disse. Elevers AKT-problemer ses i sin kontekst og betragtes som et tegn på behov for forandringer i elevens daglige miljø (skole, hjem, fritid). Elevers uhensigtsmæssige adfærd betragtes som mangel på kompetencer, som kan læres. Udvikling og positive forandringer skabes i relationerne mellem hjemmet, lærere og klassekammerater. Dialogen er et redskab til at skabe forandringer. Det anerkendende sprog skaber den forandring, der ønskes. 20

21 Der tages udgangspunkt i det, der lykkes og har positive forventninger til de andres intentioner. Lærerne i klassen har det overordnede ansvar. AKT- indsatsen hjælper med at se nye muligheder og løsninger findes i samarbejde med læreren og der udarbejdes en handleplan.. Pædagogikken Ved AKT- indsatsen anvendes metoder og redskaber, som kan opkvalificere konfliktløsninger og relationsarbejde. Men det, der er brugbart for den ene lærer/pædagog er ikke nødvendigvis brugbart for den anden. Sociale kompetencer er under alle omstændigheder en livslang udfordring, der ikke kan reduceres til et pædagogisk værktøj. Sparring/coaching af klasseteamet er en integreret del af AKT- indsatsen. Denne er opbygget som en cirkulær proces med tilbagevendende evalueringer af handleplaner, hvor hele teamet omkring klassen, ledelsen, en AKT- lærer, og evt. en fra PPR deltager. I handleplanen kan være indarbejdet ønsket om sparring/coaching af klasseteamet. Supervision af den enkelte lærer, hvor der kan være problemer i forhold til en klasse eller en enkelt elev eller forældre. Klassearbejde er aktiviteter i den enkelte klasse rettet mod et specifikt felt, som lærerteamet har valgt at fokusere på i deres handleplan. Teamet kan m.a.o. i deres handleplan indarbejde et forløb, hvor AKT-erne træder til med konkret deltagelse. Målet vil være at udvikle den gode klasse, hvor normen er gensidig anerkendelse og respekt. Hvilken indsats klasseteamet ønsker, er naturligvis afhængig af hvilken problemløsning, man vælger at arbejde med. Det kunne være interviewundersøgelse, hvor hvert enkelt barn svarer på spørgsmål vedr. egen og klassens trivsel. Det kunne være klassemøder, som kan tilrettelægges på forskellige måder, igen afhængigt af formål. Det kunne være en ekstraordinær hyttetur med en klasse som led i AKT- indsatsen. Ofte er der behov for et ekstra forældremøde, hvor indsatsen forklares og forældrene involveres i processen. Her deltager AKT- erne naturligvis også, og kan stå for en del af programmet. Klassearbejde behøver ikke være relateret til et problem. Det kan være at teamet ønsker en forebyggende indsats, f.eks. at få indarbejdet klassemødemodellen som arbejdsform. 21

22 Konflikthåndtering kan omfatte konfliktmægling, nedbrydning af mobbekulturer og forebyggende arbejde. I arbejdet benyttes samtaleformer som mediationsteknik og reflekterende team. Arbejdet kan foregå i et samarbejde med forældre og SSP. Samtalegrupper. Målet er gennem samtale i en gruppe med jævnaldrende at højne deres selvværd og selvindsigt. Initiativet til en elevs deltagelse i en samtalegruppe kan komme fra klasseteamet, sundhedsplejersken, PPR eller andre i forståelse med eleven. Arbejde i forhold til enkelte elever. Der er børn, som har brug for en voksen, til at hjælpe med at udarbejde en personlig handleplan, og til at følge op på den. AKT-erne kan i de tilfælde fungere som støttepersoner for eleven bl.a. med anerkendende og reflekterende samtale og hjælpe med at pege på udviklingsmuligheder og det, der lykkes. Arbejdet kan også være med til at udvikle samarbejdet mellem de voksne, der er omkring eleven. Hjælp i akutsituationer. Spektret er meget bredt, men når noget er gået helt i hårknude for en elev eller en klasse, kan det ofte være befordrende, at der kommer nye øjne på sagen. Arbejdet kan bestå i konfliktmægling, omsorg og alm. fagligt arbejde. Akutsituationer omkring den samme elev/klasse, som viser sig at være tilbagevendende, vil medføre opfordring til at få igangsat en samlet AKT- indsats. Observationsopgaver i klasserne forekommer på lærernes opfordring. Det er vigtigt, at opgaven er veldefineret. Hvilken relation er det, der skal observeres på? Er det klassen eller enkelte elever? Eller er det lærerens relation til en bestemt gruppe? Formålet vil være at udpege de initiativer som lykkes, hvad enten det er lærerens eller elevens. Observation kan foregå med video (Marte Meo), hvis de involverede parter, inklusiv forældre, er indforstået med det. Evaluering af de ovennævnte aktiviteter sker i henhold til handleplanen. Visitation De arbejdsopgaver, som ligger i AKT- indsatsen, kan være indledt på flere forskellige måder. - En lærer henvender sig til ledelsen eller den koordinerende specialundervisningslærer, som tager henvendelsen op på et specialcentret, hvor det kan besluttes, at der skal igangsættes en AKT-indsats. 22

23 Denne vil så følge en fast AKT procedure, som kan være forskellig fra skole til skole. - Kontakt kan også opnås ved mere uformelle samtaler, hvor et problem præsenteres direkte for en af AKT- erne. Derefter besluttes det, om der er tale om en problematik, som ikke kræver en længerevarende indsats, eller om skolens ledelse eller specialcentret skal involveres. - En elev kan, via en lærer, bede om at tale med en af AKT-erne. Flyverkorpslærere i Egedal Kommune Elever, som lærere/pædagoger/forældre er bekymrede omkring, fordi de ikke trives i skolen. Kommunens AKT-lærere og pædagoger. Målsætning Det primære mål er at flyverkorpslærerne kommer ind i bekymringsfasen, således at indtrykket af den pågældende elev endnu ikke er fastlåst. At læreren/pædagogen får et mere nuanceret billede af, hvordan konflikterne opstår og på den måde kan forebygge disse. At påvirke eleverne til at få en mere hensigtsmæssig adfærd og bibeholde dem i skolesystemet. På AKT-området er målet i tæt samarbejde med AKT-lærere og pædagoger at få etableret et brugbart netværk, en beskrivelse af AKT-funktionen samt at kunne servicere med nyhedsbreve omkring aktuelle tiltag på området og yde supervision i aktuelle sager. Pædagogikken Der anvendes et positivistisk og anerkendende syn og arbejdes ressource- og løsningsfokuseret. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer med henblik på, at eleven selv finder brugbare løsninger. 23

24 Familieklasser Gennemføres i 2007/2008 på Bækkegårdsskolen, Hampelandskolen, Maglehøjskolen, Stengårdsskolen og Toftehøjskolen. Eleverne kan være karakteriseret ved: Ikke at udnytte deres evner/muligheder At være urolige At have svært ved at koncentrere sig Dårlig trivsel At have svært ved at få kammerater At mangle respekt for de voksne i skolen og hjemmet Målsætning At barnet bliver en god skoleelev og bevarer sin tilknytning til klassen. Barnet bliver aktiveret og gjort medansvarlig for egen forandring. Forandringer gøres målbare. En forældre deltager sammen med sit barn i familieklassen og gives medansvar for barnets forandring i skolen. Indhold Undervisningen, som afvikles 1 eller 2 formiddage på elevens skole, strækker sig over 12 uger. Her arbejdes med de opgaver, som hjemklassen arbejder med på samme tid. Arbejdet foregår i tæt samarbejde mellem barn og forældre. Mens eleven deltager i familieklassen vurderes elevens indsats på bestemte arbejdspunkter, hvor der skal skabes forandring i elevens adfærd, i hele skoledagen. Disse vurderinger evalueres i familieklassen. Support Der er tilknyttet den samlede undervisergruppe support ved 5 årlige coachingmøder med cand. psych. Evaluering I januar 2008 gennemføres en evaluering af hele forsøget med henblik på evt. fortsættelse. 24

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel AKT Adfærd Kontakt Trivsel Begrebsafklaring Adfærd er et begreb, der på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer,

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst.

Overskrift. Den inkluderende skole. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Indsæt billeder som fylder hele dias. Højreklik herefter på det, vælg Rækkefølge -> Placer bagerst. Overskrift 2013 FFF Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Den inkluderende skole Evt. sted/arrangement,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal etablere den nødvendige

Læs mere

7.X på Aars Skole 2013/2014

7.X på Aars Skole 2013/2014 7.X på Aars Skole 2013/2014 Skolens kontakt informationer Aars skole Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99 66 88 05 Skoleleder: Søren Toft Mølgaard Tlf:

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed.

I 0.-1. Klasse starter hver dag med en blok med sproglig opmærksomhed. Evaluering af den samlede undervisning på Hoven Friskole Ifølge den på hjemmesiden tilgængelige 5 års evalueringsplan for den samlede undervisning på Hoven Friskole skal der i 2014 evalueres på følgende

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Specialklasser i Hedensted Kommune

Specialklasser i Hedensted Kommune Specialklasser i Hedensted Kommune Oktober 2014 Sag nr.: 17.01.00-P22-1-14 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. Indledning Dette er en status på Hedensted kommunes egne specialtilbud den fysiske

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune

Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Status for inklusion i skolerne i Stevns Kommune Som opfølgning på inklusionsstrategien fra 2012, gøres der i nærværende rapport overordnet status for inklusionen i Stevnsskolerne. Der er ikke indarbejdet

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

Fjordskolen Lysholm & Hedevang

Fjordskolen Lysholm & Hedevang SpecialCenterRoskilde Fjordskolen Lysholm & Hedevang Roskilde kommunes specialskole for elever med fysiske og psykiske handicap, svære generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Fritidsordningen. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Fritidsordningen En kommunal specialskole Skolefritidsordning Formål og indhold Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Målet er at børnene lærer at forvalte

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere