Kommunikationsaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsaftale"

Transkript

1 Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Godkendt af Styregruppen vedrørende Sundhedsaftalen. Aftalen er gældende fra 4. oktober 2016

2 Kommunikationsaftalen er udarbejdet af Den Centrale Koordinering, der er en tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat under Den Administrative Styregruppe. Kommunikationsaftalen er et bilag til Sundhedsaftalen og kan findes elektronisk på Region Hovedstadens hjemmeside Sider/default.aspx 2 KOMMUNIKATIONSAFTALEN

3 Indholdsfortegnelse Formålet med aftalen... 5 Målgruppen for aftalen... 5 Aftalen skal medvirke til:... 5 Forudsætninger... 5 Inddragelse af borgeren... 5 Elektronisk understøttelse... 5 Beskrivelse af meddelelserne... 6 Videregivelse af patientoplysninger... 7 Oplysninger om medicin... 7 Færdigbehandling... 7 Responstider... 8 Tvivl og uklarheder... 8 Kvalitetsudvikling... 8 Tekniske nedbrud... 8 Ikrafttrædelse... 8 Forløbsflow... 9 Oversigtsflow Indlæggelse Indlæggelse under 48 timer Indlæggelse over 48 timer Udskrivelse KOMMUNIKATIONSAFTALEN 3

4 4 KOMMUNIKATIONSAFTALEN

5 Formålet med aftalen Udskrivelsen starter ved indlæggelsen. En tidlig og relevant dialog med og om borgeren skal være med til at styrke samarbejdet i sektorovergangen blandt det sundhedsfaglige personale, der er involveret i borgerens indlæggelses- og udskrivningsforløb. Aftalen skal understøtte, at borgeren udskrives så sikkert og så hurtigt som muligt. Målgruppen for aftalen Aftalen omhandler borgere over 18 år, der efter udskrivelse fra somatisk hospital har behov for kommunale omsorgs- og sundhedsydelser. Aftalen træder i kraft, når hospitalet har registreret borgeren indlagt. Aftalen henvender sig til: Sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne og på hospitalerne Sundhedsfaglige ledelser i kommunerne og på hospitalerne Sundhedsfaglige medarbejdere og ledelser på privatklinik, privathospital og hospice med offentligt finansieret behandling som led i udvidet frit sygehusvalg Aftalen skal medvirke til At borgeren får et trygt indlæggelses- og udskrivningsforløb, hvor hospitalet har informeret og forberedt borgeren og eventuelle pårørende på udskrivelsen At skabe sammenhængende og effektive udrednings-, behandlings- og plejeforløb, hvor hospitaler og kommuner i samarbejde sikrer et sammenhængende tilbud At kommunikation mellem hospital og kommune sikrer: At modtageren har relevant information til at varetage pleje og behandling At modtageren oplever informationen relevant, præcis og rettidig At forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser og understøtte en ligeværdig dialog mellem borger, hospital og kommune under indlæggelsen og ved udskrivelsen At sikre en tydelig opgave- og ansvarsfordeling mellem kommune og hospital Væsentlige forudsætninger Hvis aftalen skal være med til at skabe bedre sektorovergange for borgeren forudsætter det At alle parter efterlever aftalen At der er ledelsesmæssig opbakning og forankring At hospitaler og kommuner kan komme i kontakt med hinanden telefonisk 24-7 At der sættes fokus på kvaliteten af indholdet i meddelelserne At der til stadighed arbejdes med en fælles sprogforståelse blandt det sundhedsfaglige personale på tværs af sektorerne At der fortsat sker udvikling af de it-mæssige løsninger, da de sætter rammen og dermed også begrænsninger for det elektroniske flow At der afsendes tidstro udskrivelsesadvis At man til enhver tid teknisk understøtter aftalens indhold Inddragelse af borgeren Kommunen og hospitalet har ansvar for at samarbejde og koordinere indsatserne i samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende. Elektronisk understøttelse Kommunikationsaftalen er baseret på kommunikation, elektronisk understøttet af MedCom 1 hjemmeplejesygehusstandarder. Aftalen omfatter følgende meddelelser: 1 ) MedCom er et samarbejde mellem myndigheder, organisationer og private firmaer med tilknytning til den danske sundhedssektor. KOMMUNIKATIONSAFTALEN 5

6 Overordnet meddelelsesflow Indlæggelsesadvis Automatisk indlæggelsesrapport Manuel indlæggelsesrapport ILR MILR KOMMUNE PFP KM Plejeforløbsplan Korrespondancemeddelelse HOSPITAL MOF Melding om færdigbehandling USR Udskrivningsrapport Udskrivningsadvis Beskrivelse af meddelelserne Indlæggelsesadviser Er automatisk genererede informationer fra hospital til kommuner med oplysninger om indlæggelsen Giver kommunen en viden om, at borgeren er indlagt og hvor. Starter det elektroniske flow og udløser den automatiske indlæggelsesrapport. Hvis adviset ikke modtages, eller det modtages sent, kan det betyde, at borgeren, besøges forgæves i hjemmet. ILR automatisk Indlæggelsesrapport Dannes automatisk. Information fra kommunen til hospitalet, der indeholder de informationer som kommunen har registreret om borgeren i den kommunale elektroniske omsorgsjournal (EOJ) om kommunale kontakter, pårørende, funktionsevnevurdering, sygeplejefaglige problemområder, ydelsesoversigt, hjælpemidler samt eventuel supplerende medicinoplysninger. Giver hospitalet vigtig information om borgeren. Det er vigtigt, at data i indlæggelsesrapporten er opdateret, særligt funktionsevnevurderingen. En uaktuel eller mangelfuld indlæggelsesrapport kan få negativ betydning for borgerens forløb. MILR Manuel Indlæggelsesrapport Hvis kommunen vurderer, at der er supplerende oplysninger til den automatisk genererede indlæggelsesrapport, skal kommunen sende en manuelt opdateret indlæggelsesrapport. (MILR) Giver hospitalet vigtig viden om indlæggelsesårsag og andre væsentlige informationer i forbindelse med indlæggelsen/forløbet op til. Det er vigtigt, at der i alle indlæggelser, hvor kommunen er involveret i indlæggelsen, sendes en MILR. 6 KOMMUNIKATIONSAFTALEN

7 PFP Plejeforløbsplan Information fra hospital til kommunen om borgerens forventede færdigbehandlings- og udskrivningsdato, funktionsevne, sygeplejefaglige problemområder, samt behov for yderligere koordinering Giver kommunen vigtig viden om borgeren, der skal bruges i forberedelsen af hjemtagningen af borgeren. Det er vigtigt, at data er opdateret, så kommunen kun modtager aktuelle data MOF Melding om færdigbehandling Skal kun sendes hvis kommunen ikke kan hjemtage borgeren. Meddelelse der sikrer, at kommunen modtager tidstro besked om, at en indlagt borger er registreret færdigbehandlet på hospitalet. Det er en administrativ servicemeddelelse, der giver kommunen viden om, at borger er færdigbehandlet. Kommunen betaler færdigbehandlingstakst herefter. Afsendelse af MOF forudsætter at kommunikationsaftalens regler er fulgt. USR Udskrivningsrapport Information fra hospital til kommunen om borgerens aktuelle funktionsevne, sygeplejefaglige problemområder, indlæggelsesforløb og fremtidige aftaler USR skal gennemgås med og udleveres til borgeren inden udskrivelsen. USR skal sendes til kommunen så hurtigt som muligt på udskrivelsesdagen, fordi den giver kommunen viden om de plejebehov hospitalet overdrager til kommunen. USR indeholder, resume af indlæggelsen, oplysninger om funktionsevne, konkrete sygeplejehandlinger, samt udlevering af medicin ved udskrivelsen og fremtidige aftaler. Dette er viden som danner grundlag for den hjælp, som kommunen skal iværksætte hos borgeren. Samtidig giver det også kommunen mulighed for at kontakte hospitalet, inden borgeren udskrives. kommunikationen. Overordnet kan korrespondancemeddelelsen ikke benyttes til akutte henvendelser. Den er altid knyttet til en borger og dennes personnummer Både kommuner og hospitaler kan anvende KM under indlæggelsesforløbet, når der er behov for at udveksle yderligere ikke akutte ad hoc informationer. Udskrivningsadvis En elektronisk meddelelse til kommunen, om at borgeren er registreret som udskrevet Giver kommunen viden om, at borgeren er udskrevet. I flere kommuner udløser udskrivningsadviset, at borgerens ydelser aktiveres. Det er derfor vigtigt, at udskrivningen sker tidstro. Videregivelse af patientoplysninger Elektronisk kommunikation over sektorgrænser medfører videregivelse af oplysninger om borgerens helbredsforhold og private og fortrolige oplysninger i forbindelse med behandlingen. Forhold vedrørende tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger beskrives i Sundhedslovens Der henvises til bilag til kommunikationsaftalen om videregivelse af patientoplysninger. Oplysninger om medicin Medicinstatus fremgår af FMK. Oplysninger om aktuel medicin, som ikke findes i FMK f.eks seneste givning af PN og depotmedicin, skal fremgå af meddelelsen Færdigbehandling Parterne er enige om, at udskrivning efter endt hospitalsbehandling skal ske hurtigst muligt under hensyn til borgerens tilstand samt sikkerhed og kvalitet i behandlings- og plejeforløbet. Læs mere i bilag om beskrivelse af færdigbehandlingsbegreb og registrering af færdigbehandling. KM Korrespondancemeddelelse En elektronisk patientrelateret kommunikation mellem hospital, almen praksis og kommuner, hvor der ikke findes andre strukturerede elektroniske meddelelser til understøttelse af KOMMUNIKATIONSAFTALEN 7

8 Responstider Hjemme-plejehospitalsmeddelelserne: Kommunerne læser den elektroniske kommunikation fra hospitalerne 2-3 gange i hver vagt. Hospitalerne læser den elektroniske kommunikation fra kommunerne 2-3 gange i hver vagt Korrespondancemeddelelsen Der henvises til aftale vedr. brug af korrespondancemeddelelser, som er bilag til Kommunikationsaftalen. Bilag til Kommunikationsaftalen kan findes på www. regionh.dk/sundhedsaftalen Tvivl og uklarheder Tvivl, uklarheder og afklarende spørgsmål til aftalen forsøges først afklaret direkte med afdelingerne eventuelt i samarbejde med hospitalernes samordningskonsulenter. Mere principielle spørgsmål kan behandles i de lokale ERFA-grupper nedsat under samordningsudvalgene. Er der brug for en viderebehandling kan spørgsmålene løftes til det lokale samordningsudvalg og siden til den administrative styregruppe. Ved uenigheder om Melding om Færdigmelding sker henvendelsen til samordningskonsulenterne. Kvalitetsudvikling Der arbejdes kontinuerligt med forbedring af kvaliteten af indholdet i meddelelserne ved regelmæssig systematisk undervisning. For at følge udviklingen i antallet af elektronisk sendte meddelelser og rettidigheden heraf monitoreres der løbende. indsættes link til LIS på hjemmesiden. Tekniske nedbrud Der er udarbejdet nødprocedurer, der beskriver arbejdsgange ved akut nedbrud af hele eller dele af systemer og planlagte lukkevinduer. Der henvises til lokale arbejdsgange og vejledninger Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft 4. oktober 2016 Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger er bilag til sundhedsaftalen Aftalen er godkendt af Den Administrative Styregruppe den 11. marts 2016 Næste revision Senest i 2018 tages der stilling til behov for revidering af aftalen. 8 KOMMUNIKATIONSAFTALEN

9 Forløbsflow Kommunikationen i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser er fastlagt i kommunikationsflow, som beskrives på de følgende sider. Der er udarbejdet et oversigtsflow, flow for indlæggelser, indlæggelser under og over 48 timer samt flow over de forløb, hvor kommunen ikke kan hjemtage borgeren. Anvendte forkortelser EOJ: Elektronisk omsorgsjournal i kommunerne EPJ: Elektronisk patientjournal på hospitalerne Farvekode: Hospitalets ansvar: grøn Kommunens ansvar: rød : Ved optrukket linje gælder arbejdsgangen i alle forløb : Ved stiplet linje skal det vurderes i hvert enkelt forløb KOMMUNIKATIONSAFTALEN 9

10 Oversigtsflow Registrering af indlæggelse Automatisk indlæggelses advis Borger kendt i EOJ Borger ikke kendt i EOJ med behov for hjælp efter udskrivelsen - altid ændrede behov Automatisk Indlæggelsesrapport - Ingen automatisk indlæggelsesrapport Manuel indlæggelsesrapport Under 48 timer Over 48 timer Uændrede behov Ændrede behov Uændrede behov Ændrede behov Udskrevet før kl 13 Udskrevet efter kl 13 Plejeforløbsplan Yderligere koordinering Kommunen kontakter hospitalet mhp det videre forløb Ring til kommunen Plejeforløbsplan Udskrivningsrapport Registrering af udskrivning Udskrivningsadvis 10 KOMMUNIKATIONSAFTALEN

11 Registrering af indlæggelse Registrering af indlæggelse Automatisk indlæggelses advis Hospitalet sender automatisk et Indlæggelsesadvis til borgerens bopælskommune med information om indlæggelse. Borger kendt i EOJ Borger ikke kendt i EOJ Hvis borgeren ikke er kendt i kommunen modtager hospitalet ingen ILR. Hospitalet følger det aktuelle indlæggelsesflow. Hvis borgeren skal have hjælp efter indlæggelsen, vil det altid være ændret behov. Indlæggelsesrapport automatisk - ILR Kun hvis borgeren er kendt i kommunens omsorgssystem, sender kommunen en automatisk ILR til hospitalet med kommunale kontaktoplysninger, oplysninger om praktiserende læge, pårørende, funktionsevnevurdering, sygeplejefaglige problemområder, hjælpemidler, kommunale ydelser. Manuelt opdateret indlæggelsesrapport - MILR Der sendes altid en MILR, hvis kommunen har været involveret i indlæggelsen. MILR udfyldes endvidere hvis der er oplysninger til en eller flere af nedenstående punkter: Beskrivelse af den aktuelle årsag til indlæggelse, samt observationer Opdateringer ved ændringer i habituelle Funktionsevne Hjælpemidler/behandlingsredskaber Sygeplejefaglige problemområder Særlige plejebehov Oplysninger om sidste givning af depotmedicin Hvis borgeren kommer fra en plejebolig, eller midlertidig døgnplads Om pårørende er informeret om indlæggelsen MILR sendes hurtigst muligt og senest 8 timer efter at indlæggelsesadvis er modtaget. Ved indlæggelse i nattevagt sendes inden kl. 10. KOMMUNIKATIONSAFTALEN 11

12 Indlæggelse under 48 timer Aftalen gælder for: Borgere der modtager kommunale ydelser som beskrevet i indlæggelsesrapporten, og hvor det forventes at: Borgerens behov er uændrede Borgerens behov er ændrede Borgere der ikke er kendt i den kommunale omsorgsjournal, og som forventes at få behov for kommunale ydelser efter udskrivningen I tilfælde, hvor en borger indlægges fra og skal udskrives til et midlertidigt kommunalt døgnophold, tilstræbes det, at kommunen efter aftale reserverer den pågældende borgers døgnplads i op til 24 timer Uændrede behov Ændrede behov Udskrivelse inden kl. 13 Udskrivelse efter kl. 13 Uanset udskrivelsestidspunkt Der skal ringes til kommunen for at aftale udskrivningstidspunkt når borger udskrives efter kl. 13 eller: Der er ændrede plejebehov/sygeplejebehov Hvis det skønnes, at borgeren ikke umiddelbart kan udskrives til hjemmet Hvis borgeren kun har behov for praktisk hjælp, (eksempelvis hjælp til indkøb, tøjvask og rengøring) henvises borgeren til selv at kontakte kommunen Hvis borger kun har brug for praktisk hjælp og udskrives efter kl. 13 skal der ikke ringes til kommunen. Der sendes en USR. USR skal sendes hurtigst muligt på udskrivningsdagen, og altid før borgeren går hjem. USR skal gennemgås med og udleveres til borgeren Hvis borgeren ikke er kendt i kommunen og kun har brug for praktisk hjælp, henvises borgeren til selv at kontakte kommunen. Der sendes derfor ikke en USR. Registrering af udskrivning Hospitalet registrerer udskrivelse af borgeren hurtigst muligt og senest 2 timer efter at borgeren har forladt afdelingen. Når borgeren registreres udskrevet sendes automatisk et udskrivningsadvis til kommunen. Udskrivningsadvis med 12 KOMMUNIKATIONSAFTALEN

13 Indlæggelse over 48 timer Aftalen gælder for: Borgere der modtager kommunale ydelser som beskrevet i indlæggelsesrapporten, og hvor det forventes at: Borgerens behov er uændrede Borgerens behov er ændrede Borgere der ikke er kendt i den kommunale omsorgsjournal, og som forventes at få behov for kommunale ydelser efter udskrivningen I tilfælde, hvor en borger indlægges fra og skal udskrives til et midlertidigt kommunalt døgnophold, tilstræbes det, at kommunen efter aftale reserverer den pågældende borgers døgnplads i op til 24 timer Uændrede behov PFP sendes, når der er en sikker færdigbehandlings- /udskrivelsesdato og senest kl. 13 dagen før udskrivelsen. Ændrede behov PFP sendes hurtigst muligt, når behov for yderligere koordinering er identificeret. Opdateres ved ændringer Kommunen kontakter hospitalet mhp det videre forløb ved en KM eller på telefon PFP/opdateret PFP Sendes når der er en sikker færdigbehandlings-/udskrivelsesdato og senest kl. 13 dagen før udskrivelsen USR skal sendes hurtigst muligt på udskrivningsdagen, og altid før borgeren går hjem. USR skal gennemgås med og udleveres til borgeren Hvis der er behov for en mundtlig dialog om planlægning af udskrivelsen, anmodes der om yderligere koordinering. Anmodningen foretages ved at svare ja til feltet behov for udskrivningskonference og samtidig begrunde årsagen til anmodningen i det tilhørende kommentarfelt. Målet med yderligere koordinering er at yde en særlig indsats i de forløb, hvor det vurderes relevant. Yderligere koordinering foregår primært telefonisk. I særlige tilfælde kan der aftales konference på hospitalet eller over video. Eksempler på behov for yderligere koordinering: Særlige plejebehov/sygeplejebehov, der kræver dialog Hjælpemidler og behandlingsredskaber Ændringer i bolig Afklaring af om borger kan udskrives til hjemmet Kommunen kontakter hospitalet indenfor 24 timer med henblik på det videre forløb Når der er sikkerhed om færdigbehandlings-/udskrivelsesdatoen sendes PFP til kommunen senest kl. 13 dagen før udskrivelsen, så de har mulighed for at aktivere eller justere borgerens hjælp. Skulle der alligevel opstå ændringer, sendes en opdateret PFP for at orientere kommunen. I forløb, hvor der har været dialog med kommunen om yderligere koordinering, skal der sendes en opdateret PFP, når der er en sikker færdigbehandlings- /udskrivelsesdato Registrering af udskrivning Hospitalet registrerer udskrivelse af borgeren hurtigst muligt og senest 2 timer efter at borgeren har forladt afdelingen. Når borgeren registreres udskrevet, sendes automatisk et udskrivningsadvis til kommunen. Udskrivningsadvis med Udskrivelse Kommunen bliver orienteret via en plejeforløbsplan om, hvornår hospitalet forventer, at borgeren er færdigbehandlet og klar til udskrivelse. Hvis denne dato ændres, fremsendes der en ny PFP. KOMMUNIKATIONSAFTALEN 13

14 Hvis kommunen ikke kan hjemtage borgeren Hvis kommunen ikke kan hjemtage borgeren på den angivne dato for færdigbehandling, skal kommunen kontakte hospitalet. Telefonisk/KM Hvis kommunen ikke kan hjemtage borgeren på den angivne dato for færdigbehandling, skal kommunen kontakte hospitalet hurtigst muligt. Registrering af færdigbehandling AWA1 Hvis en færdigbehandlet og udskrivningsparat borger ikke kan hjemtages af kommunen, registrerer hospitalet borgeren færdigbehandlet med koden AWA1. Der skal være overensstemmelse mellem færdigbehandlingsdato i Plejeforløbsplanen (PFP) og færdigbehandlingsdatoen i Melding om Færdigbehandling (MOF) MOF melding om færdigbehandling Kommunen modtager en MOF som kvittering for betaling Telefonisk/KM Behandling genoptaget AWX1 Så snart kommunen kender plan for hjemtagning af borger orienterer de hospitalet, om hvornår og hvortil borgeren kan udskrives. Hvis borgeren får tilbagefald eller en ny lidelse, hvor indlæggelse er nødvendig sender hospitalet en opdateret PFP. Ved melding om at behandling genoptages anvendes koden AWX1. Ved fejlregistrering med koden AWA1 ophæves denne med koden AWX1 et minut senere. 14 KOMMUNIKATIONSAFTALEN

15 KOMMUNIKATIONSAFTALEN 15

16 KKR HOVEDSTADEN

HØRING. Kommunikationsaftale

HØRING. Kommunikationsaftale Kommunikationsaftale Aftale om tværsektoriel kommunikation mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger i somatikken Indholdsfortegnelse Formålet med aftalen...

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4.

Arbejdsgang for tværsektoriel elektronisk kommunikation (Sundhedsaftalen , herunder Kommunikationsaftalen gældende fra 4. Indlæggelsesadvis fra hospital Behandler indlæggelsesadviser Kontrollerer, at de relevante leverandører er på som Medcom kontakt i indlæggelsesadvis. Opdaterer ved behov kontakt og vinge i Medcom. Behandler

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Mode 1 KKR Rovedstaden den Dagsordenens punkt 3.1. 25. april 2012 Forslag til Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftalen omhandler samarbejdet

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

De 4 kommunikationsstandarder

De 4 kommunikationsstandarder De 4 kommunikationsstandarder Dokumenttype Instruks Krogstenshave Målgruppe Plejepersonale Krogstenshave Udarbejdet af Jette Høimark Godkendt af Ledergruppen Godkendelsesdato 5.11.2012 Revision senest

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Bilag til Kommunikationsaftalen

Bilag til Kommunikationsaftalen Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt i Den Administrative Styregruppe den 21. april 2016 1 Bilag 1 Videregivelse af patientoplysninger Sundhedsloven fastslår, at behandling - med få undtagelser - ikke

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune Juni 2015 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1. Formål

Læs mere

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport

Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek. - Manuel Indlæggelsesrapport Kommunikation med hospital, almen praksis, praktiserende speciallæger og apotek Vejledning 2017 - Manuel Indlæggelsesrapport - Korrespondance HVEM MODTAGER?... 2 OPSÆTNING... 2 HVORNÅR SKAL DER SENDES

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version

XDIS EPJ. Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version XDIS EPJ Testprotokol for EPJ-delen af De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder Version 1.0.3 01.09.2015 Testprotokollen omfatter/anvender følgende standarder: Standard Navn Version Type EDI Indlæggelsesadvis

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET

SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SUNDHEDSAFTALE I REGION SJÆLLAND SAMARBEJDET OM INDLÆGGELSESFORLØBET SAMARBEJDET Region Sjælland og de 17 kommuner har i 2015 indgået en ny sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng

Læs mere

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning

Hjemmepleje-Sygehus meddelelserne - vejledning Indholdsfortegnelse Indlæggelsesrapport Hvornår udløses automatisk?... 1 Hvornår udarbejder vi en manuel?... 1 Hvad indeholder den automatiske?... 2 Inden du opretter manuel ILR... 2 Opret manuelt... 2

Læs mere

Samarbejdet mellem kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden vedrørende melding om færdigbehandling (MOF)

Samarbejdet mellem kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden vedrørende melding om færdigbehandling (MOF) Bilag til Kommunikationsaftalen Godkendt af Den Administrative Styregruppe den 29. september 2017 Samarbejdet mellem kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden vedrørende melding om færdigbehandling (MOF)

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Koordinering af patient-/borgerforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 4. udgave. Revideret juli 2015. ERFA-gruppen under Samordningsudvalget

Læs mere

Der var ønske om at dagsordenen blev sendt ud 14 dage før møderne af hensyn til den nødvendige koordinering i baglandet.

Der var ønske om at dagsordenen blev sendt ud 14 dage før møderne af hensyn til den nødvendige koordinering i baglandet. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Samordningsudvalg Planområde Nord Dato: 10.09.2012 Kl.: 12.00 14.00 Sted: Psykiatrisk Center Nordsjælland Dyrehavevej

Læs mere

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN

Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 1/21 Aftale om sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og ældreområdet i Bornholms Regionskommune April 2016 UDSKRIVELSEN STARTER VED INDLÆGGELSEN Side 2/21 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Hvad kræver det at komme i gang?

Hvad kræver det at komme i gang? Implementering Hvad kræver at det at komme i gang Kort om KL og MedCom redskaber Opgave: Klargøring af data Funktionsevne og ydelsesoplysninger Afklaring af nye arbejdsgange Hjælp som før - kompliceret/ej

Læs mere

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder

Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Forsendelses flow af hjemmepleje-sygehusstandarder Indlæggelsesrapport XDIS6 Plejeforløbsplan XDIS Melding om færdigbehandling XDIS 9 Udskrivningsrapport XDIS 8 Negativ kvittering Negativ vans kvittering

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen

Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Aftaler om brug af Korrespondancemeddelelsen Grundaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen i Region Hovedstaden Underaftale om brug af Korrespondancemeddelelsen mellem kommuner og hospitaler om ambulante

Læs mere

Udskrivelsesrapport XDIS1831

Udskrivelsesrapport XDIS1831 Udskrivelsesrapport XDIS1831 Indholdsfortegnelse Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for udskrivningssrapport...3

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen

National hjemmepleje sygehusgruppe møde. CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen National hjemmepleje sygehusgruppe møde CPH Conference, DGI byen 26. September 2012 MedCom Jeanette Jensen og Dorthe Skou Lassen Praktiske oplysninger WiFi: DGI Konf Kode: Gu3st@Konf Frokost på Østerbro

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Arbejdsgruppens opgaver:

Arbejdsgruppens opgaver: Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H

Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder. Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Organisering og proces med af udvikling af de 4 nye standarder Hjemmepleje/ sygehusmeddelelserne/ Anne Danborg/Region H Koncern IT Emner Organisering af projektarbejdet herunder implementeringsstruktur

Læs mere

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

National hjemmepleje - sygehus gruppe møde. Cuckoo s Nest, Odense 21. marts Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen National hjemmepleje - sygehus gruppe møde Cuckoo s Nest, Odense 21. marts 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Velkommen Længe siden sidst 26. sept. 2012 Plejeforløbsplan udvikling Ny version 1.02

Læs mere

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016

ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 ARBEJDSPLAN og status 2015 for arbejdsgruppen: Sundheds it og elektronisk kommunikation. Godkendt i DAS den 8 juni 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere

Læs mere

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder,

Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, Baggrundsnotat versionsopdatering hjemmepleje-sygehusstandarder, 1.0.3. Dette notat beskriver kort baggrund for versionsopdateringen af hjemmepleje-sygehusstandarder 1.0.3. /opdateret 17. december 2015.

Læs mere

Guide. for hjemmepleje-sygehus standarder

Guide. for hjemmepleje-sygehus standarder Guide for hjemmepleje-sygehus standarder Indlæggelsesrapport XDIS16 Plejeforløbsplan XDIS21 Melding om færdigbehandling XDIS19 Udskrivningsrapport XDIS18 MC-S230 / REVIDERET UDGAVE JUNI 2013 2 Guide for

Læs mere

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen

Kommune-Sygehus Leverandørmøde. MedCom Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Kommune-Sygehus Leverandørmøde MedCom 17.04. 2013 Dorthe Skou Lassen og Jeanette Jensen Dagsorden Ændringer til dagsorden + oplæg fra NSI om telesår og integration, Ivan Lund Petersen Punkt 3 Versionsopdatering

Læs mere

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer

Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Koordinering af patientforløb på tværs af sektorer Københavns og Frederiksberg Kommuner og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Indhold Side Indledning... 3 Alternativer til akut indlæggelse... 5 Sammenhængende

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

2. Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Udskrivelse af terminale patienter, der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø...

2. Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse Udskrivelse af terminale patienter, der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø... Side 1/9 Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen med fokus på sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og sundhed- og ældreområdet i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark

Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb. V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Tværsektoriel e-kommunikation i relation til indlæggelsesforløb V/Peter Qvist Overlæge, lektor, Center for Kvalitet Region Syddanmark Disposition 1. Udfordringen: Det (u)sammenhængende patientforløb 2.

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb 2 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................................

Læs mere

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet

Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Sundhedsaftale om kommunikation på fødselsområdet Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...2 2 Formål...2 3 Sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning...3 4 Kommunikation ved fødsler...5 4.1 Ukomplicerede fødselsforløb...5

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop

DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop DSR 4. og 5. oktober 2011 Workshop Velfærdsteknologi: Teknologi i hverdagen hvordan bruges den til dokumentation og samarbejde på tværs af sektorer? V. Lene Noer, Odense Kommune. Odense kommune Ca 190.000

Læs mere

Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen

Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen Side 1/10 Lokale aftaler mellem BRK og BoH supplement til Kommunikationsaftalen med fokus på sammenhængende patientforløb mellem Bornholms Hospital og sundhed- og ældreområdet i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16

Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 3, 4, 10 og 12 Lov om retssikkerhed og administration 5, 6, 10, 15 og 16 visitation er at sikre korrekt sagsbehandling efter ansøgning at sikre vurdering

Læs mere

Præsentation af projekt:

Præsentation af projekt: ProPP Præsentation af projekt: Liv Nørregaard Skøtt, Projektleder DSFP / Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE)

Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) Tværsektoriel Udrednings- og Udskrivningsenhed (TUE) - et effektivt og sammenhængende tilbud til ældre medicinske patienter/borgere SAMARBEJDSKONFERENCE 2016 5. december 2016 Oplæg ved Hanne Nygaard -

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet.

Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. Analyse af udbredelse af hjemmepleje-sygehusstandarderne i psykiatrien/socialområdet. 1. Baggrund MedCom hjemmepleje-sygehusstandarderne benyttes i dag i kommunikationen mellem kommunens hjemmepleje/hjemmesygepleje

Læs mere

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 1 Indhold i løsningen... 1 Kobling af meddelelser i samme forløb... 1 Teknisk anvendelse i EPJ/PAS og EOJ

Læs mere

Kommune projekter i MedCom /MedCom7

Kommune projekter i MedCom /MedCom7 Kommune projekter i MedCom 2010-2011/MedCom7 Projektlinjer Hjemmepleje-sygehus Udbredelse standard for genoptræningsplaner Udbredelse elektroniske lægeblanketter Fødselsanmeldelse, børnedatabase Konsolidering

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse og udskrivning i Region Hovedstaden

Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse og udskrivning i Region Hovedstaden Martin Sandberg Buch, Eigil Boll-Hansen og Mia Myhre Jørgensen Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse og udskrivning i Region Hovedstaden Evaluering af kommunikationsaftale for indlæggelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb

Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb Bilag 14: Kommunikation og samarbejde på tværs om patienter med demens i stationære forløb I det følgende beskrives de særlige aftaler (markeret med blåt) vedrørende kommunikation og samarbejde i forbindelse

Læs mere

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder

Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder MedCom notat Teknisk løsningsbeskrivelse FLOW hjemmepleje-sygehusstandarder Baggrund Dette notat, [version 06.06.14] indeholder en foreløbig teknisk løsningsbeskrivelse til løsning af flow i hjemmepleje-sygehusmeddelelser.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes hurtigere og hurtigere

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013

INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 INFORMATIONSMØDE REGION SYDDANMARK 27. FEBRUAR 2013 Funktionsevne, ydelser og medicin i de nye MedCom standarder ved Jeanette Jensen, konsulent, MedCom Det vil jeg sige noget om: Kort om KL og MedCom redskaber

Læs mere

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning

Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1 KKR SYDDANMARK Region Syddanmark 2. december 2008 Retningslinier for fælles udskrivningsplanlægning 1. Indledning I de sundhedsaftaler om udskrivningsforløb, der i 2008 er indgået mellem Region Syddanmark

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Baggrund og ramme for serviceeftersyn af sundhedsaftaler: tværsektorielle. Del 3: I hvor høj grad bliver regionens it-løsning anvendt på sygehusene?

Baggrund og ramme for serviceeftersyn af sundhedsaftaler: tværsektorielle. Del 3: I hvor høj grad bliver regionens it-løsning anvendt på sygehusene? Serviceeftersyn af sundhedsaftaler: Tværsektorielle meddelelser TSM Indhold: Baggrund og ramme for serviceeftersyn af sundhedsaftaler: tværsektorielle meddelelser Koncern IT Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Gevinstpotentialer. Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation. MedCom 7-projekter

Gevinstpotentialer. Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation. MedCom 7-projekter . Udbredelse af hjemmepleje-sygehuskommunikation MedCom 7-projekter 5. maj 2010 Indsæt titel via File -> Properties -> Summary Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål med hjemmepleje-sygehuskommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere