Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter"

Transkript

1 Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs

2 Indledning Det overordnede fokus for dette projekt har været, i overgangsfasen til det Fælles Medicinkort er i funktion, at bidrage til en rigtig og sikker medicinering af ældre, medicinske patienter, når medicinhåndteringen går på tværs af sektorgrænser. En forudsætning herfor er en sammenhængende indsats mellem alle parter på hospital, i kommunalt regi og i almen praksis. Et afgørende element i indsatsen er videregivelse af korrekt og opdateret medicininformation mellem parterne. Baggrund Baggrunden for projektet er, at undersøgelser har vist, at der er store problemer forbundet med ovennævnte, og at fejlmedicinering kan have alvorlige konsekvenser for patienterne i form af øget sygelighed, mindre livskvalitet og i værste fald dødsfald. Der har dog ikke været gennemført tidligere undersøgelser af emnet med samme lokale deltagerkreds som dette projekt. Kommisoriet Kommissoriet for denne arbejdsgruppe har været a) at afdække den nuværende praksis og tværsektorielle medicinkommunikation vedr. ældre medicinske patienter på Frederiksberg i en afgrænset periode på en måned og b) på baggrund heraf komme med forslag til, hvordan samarbejdet om medicinhåndteringen mellem kommune, hospital og almen praksis kan optimeres. Formål Overordnet formål var at sikre at alle relevante sundhedssektorer har ajourført viden om patientens medicin, herunder at viden overdrages ved overgang mellem sektorerne i tiden frem til det Fælles Medicinkort (FMK) er trådt i funktion. Overordnet beskrivelse af projektet Resultat Audit Afdækningen af praksis, jf. a), blev foretaget via en audit i september Audit omfattede 20 patientforløb med indlæggelse på Frederiksberg Hospitals Akut Modtage Afdeling (AMA), hvor patienterne forud for indlæggelse enten havde hjemmesygepleje til manuelt doseret medicin eller blev indlagt fra Frederiksberg Kommunes Rehabiliteringsenhed. Audit-resultaterne gav anledning til følgende konklusioner som arbejdsgrundlag for det videre arbejde: Side 2

3 Forud for og under indlæggelsen: 1. Alle patientjournaler indeholdt en medicinanamnese, men der var ikke tilstrækkelige oplysninger til at kunne vurdere, om anamnesen var korrekt fx om den stemte med de oplysninger, egen læge havde på patienterne på indlæggelsestidspunktet, hvilket er det vigtigste. Det fremgik kun i 8 ud af 20 journaler, hvorfra medicinoplysningerne stammede. Der kan arbejdes med en anbefaling om, at det bør noteres i journalen, hvilke kilder medicinanamnesen er baseret på. Ideelt set bør medicinanamnesen fremover bygge på det Fælles Medicin Kort (FMK, som implementeres på Frederiksberg Hospital medio december 2011) samt suppleres med hjemmesygeplejens medicinliste. Endvidere kan der fastsættes et tidspunkt for, hvornår medicinanamnesen afsluttes fx ved 1. stuegang efter indlæggelsen. 2. I alle 20 patientforløb kunne det konstateres, at der var sket ændringer i medicinen (nye ordinationer, pauseringer, seponeringer) i løbet af indlæggelsen. Ændringerne var dog kun dokumenteret i 11 af de 20 epikriser. Det er p.t. et krav, at epikriser indeholder oplysninger om ændringer i medicin, samt begrundelser herfor. Oplysninger om ændringer i medicinen bør også fremgå af udskrivningsrapporten, som sendes til kommunen, samt fremover i FMK. 3. I 11 ud af 20 tilfælde var der ikke overensstemmelse mellem epikrisens medicinstatus og fanebladet medicin ved udskrivelsen. Der kan være flere grunde til den manglende overensstemmelse, idet der er tale om to separate, manuelle skriveprocesser, som kan være tidsmæssigt forskudt. Med implementeringen af FMK satses der fremadrettet på, at oplysningerne i medicin ved udskrivelsen og EPM er dem, der har gyldighed, i de tilfælde hvor der er medicinoplysninger i epikrisen som ikke stemmer overens med medicin ved udskrivelsen. Der bør fremover kun være ét sted, hvor medicinoplysninger tastes ind, og det skal være EPM, idet oplysningerne i FMK også stammer herfra. Der er derfor god grund til at sikre, at data i EPM er så korrekte som muligt. 4. Indførelsen af FMK på Frederiksberg Hospital medio december 2011 og i almen praksis primo 2012 er et meget stort bidrag til, at der sker en rigtig og sikker medicinering, idet FMK tilbyder fælles adgang for behandlere i forskellige sektorer til de samme medicinoplysninger. FMK er dog ikke løsningen i sig selv. For det 1. er FMK afhængig af, at de korrekte oplysninger overføres til systemet af behandlerne. FMK indeholder heller ikke nogen mekanisme til samlet vurdering af en patients medicinforbrug det er stadig op til sidst ordinerende læge at tage ansvaret for denne vurdering. Endelig fremgår begrundelser for ændringer i medicinen ikke af FMK, men vil stadig skulle noteres i journalen. Side 3

4 Efter udskrivelsen 5. På baggrund af de kommunale audit-resultater kan det ligeledes konstateres, at ændringer i medicinen under indlæggelsen samt begrundelser herfor ikke var dokumenteret i nødvendigt omfang. 6. Vigtigt er også ud fra den kommunale synsvinkel, at der i 9 ud af 16 relevante tilfælde ikke var udarbejdet de nødvendige recepter på iværksat medicin, såvel fast som pn. medicin. For Rehabiliteringsenhedens vedkommende dækker nødvendige recepter recepter på al medicin. Til hjemmesygeplejen er det kun nødvendigt med recepter på ny medicin. Det er af stor værdi for de kommunale parter, at der ved udskrivelsen er sørget for alle nødvendige recepter. Projektgruppens forslag til indgåede aftaler Ved indlæggelsen Kommunen o Medgiver ajourført elektronisk medicinskema sammen med sygeplejerapport Hospitalet o Rekvirerer konsekvent medicinoplysninger fra: Patienten Egen læge Kommunen Almen praksis o Sender på anmodning elektronisk aktuelt medicinstatus til hospitalet indtil almen praksis er på FMK Ved udskrivningen Hospitalet o Printer Medicin ved udskrivelsen o Anfører ændringer i medicinen i udskrivningsrapporten (ikke kun i epikrisen) o Skriver alle nødvendige recepter o Sender epikrise til egen læge, hvor ændringer fremgår Kommunen o Opdaterer patientens medicinskema o Sender opdateret medicinskema til egen læge samt oplysninger om ændringer i medicinen Side 4

5 Almen praksis o Opdaterer patientens medicinstatus iht. oplysninger fra hospital og kommune Løbende afstemning, uafhængigt af hospitalsindlæggelser Almen praksis o Sender elektronisk besked om ændringer i patientens medicin til hjemmeplejen (ved patienter der modtager hjemmepleje til medicinhåndtering) Kommunen o Sender besked om alle ændringer i medicinen (hvad enten ændringer er foretaget af hospitalsambulatorium, speciallæge eller andre) til egen læge i form af opdateret medicinskema og oplysning om ændringer Implementering Projektgruppens forslag til aftaler om samarbejdet vedrørende medicinhåndtering blev forelagt Samordningsudvalget december 2011, og projektsekretariatet afviklet primo En yderligere udbygning af aftalegrundlaget og opfølgning på implementeringen var ønsket, men har ikke vist sig mulig at gennemføre i fravær af den koordinerende sekretariatsfunktion. Projektdeltagere FRH FK, administrationen FK, Hjemmesygeplejen FK, Rehab.enheden Valby Almen praksis Allan Kofoed-Enevoldsen, Ledende overlæge Tina Lynge, Klinisk oversygeplejerske Søren Saugmann-Jensen, Afdelingslæge Sara Røpke, Chefkonsulent Lisbet Reuter, Tilsynsassistent Anny Vestergaard, Chef for Hjemmesygeplejen Desuden vedr. Audit: Tove Møllegaard Sygeplejeleder, Anni B. Hansen, Sygeplejeleder og Gitte Agner, Sygeplejeleder Anne Bondegaard, Leder af Rehab.enheden Lioba og Peter Haugaard, Praksiskonsulent, FRH Anne Klint, Praksiskonsulent, FK Side 5

6 Bilag Audit i forb. m projekt Medicin på Tværs oktober 2011 Der blev udført audit på 20 patientforløb, der alle inkluderede indlæggelse på AMA. Femten havde forud for indlæggelsen hjemmesygeplejerske til manuel doseret medicin, og fem blev indlagt fra Rehabiliteringsenheden Liobahjemmet. Forløbet forud for og under indlæggelsen. 1. Indeholder journalen medicinoplysninger? I 20 ud af 20 journaler var der en medicinanamnese, herunder er i 8 tilfælde af de 20 beskrevet, hvorfra medicinoplysningerne stammer. Der er i 2 ud af 20 tilfælde en indlæggelsesrapport med medicinoplysninger til stede ved journaloptagelsen. I 5 tilfælde fremgår, at medicin oplysninger er hentet fra EPM, ingen hentet fra PEM. I et tilfælde har patientens pårørende en medicinliste med. 2. Blev der iflg. journalen ved indlæggelsen taget kontakt til den indlæggende part for at indhente/supplere medicinoplysningerne? Ud af 20 journaler blev der i et tilfælde taget kontakt til indlæggende part (siger ikke noget om, hvorvidt der burde, eller det ikke var relevant at gøre det). 2A. Hvis ja, hvem er der taget kontakt til af følgende: o egen læge? o hjemmesygeplejen? o Rehabiliteringsenheden? o EPM? I det ene tilfælde der var taget kontakt, var det i journalen beskrevet, at man næste dag skulle indhente medicinoplysninger hos hjemmeplejen. 3. Overensstemmelse mellem medicinoplysninger Med hensyn til spørgsmål 3 har det kun i begrænset omfang været muligt fra primærsektoren at få oplysning om medicinstatus på indlæggelsestidspunktet. Det er derfor ikke mulige Side 6

7 3A. Er der fuld overensstemmelse mellem medicinoplysningerne: i journalens angivne medicinanamnese/ vanlige medicin og medicinstatus fra egen læge? Ikke muligt at besvare (se ovenfor) 3B. Er der fuld overensstemmelse mellem medicinoplysningerne: journalens angivne medicinanamnese/ vanlig medicin og hjemmeplejens medicinoplysninger? Ikke muligt at besvare (se ovenfor) 3C. Er der fuld overensstemmelse mellem medicinoplysningerne: hjemmeplejens medicinoplysninger og medicinstatus fra egen læge? Ikke muligt at besvare (se ovenfor) 4. Er der optaget og dokumenteret medicinanamnese ved indlæggelsen? Der er optaget og dokumenteret medicinanamnese ved indlæggelsen i alle 20 ud af Er der overensstemmelse mellem medicinanamnesen ved indlæggelsen og medicinordinationer (EPM og journalen, hvor der er dokumenteret seponeringer)? I 16 ud af 20 tilfælde var der overensstemmelse mellem den medicinanamnese, der er noteret i journalen og ordineret i EPM, herunder at man i journalen kan se ændringer i fht medicinstatus forud for indlæggelsen. Af de resterende 4 er det ikke tydeligt, hvordan man kommer fra anamnesen til ordinationen i EPM. Tilstedeværelse af seneste ordination ses i EPM. Med dette kan man sige, at for alle 20 var der ordinationer tilgængelige i EPM 6. Fremgår nye medicinordinationer og pauseringer og/eller seponeringer i epikrisen? I 11 ud af 20 epikriser kan det læses, hvilke medicinændringer der er foretaget under patientens indlæggelse. De resterende 9 tilfælde er der sket ændringer, som ikke er fremhævet i epikrisen. 7. Er funktionen medicin ved udskrivelsen anvendt? I 14 ud af 20 tilfælde er fanebladet medicin ved udskrivelsen anvendt. Side 7

8 8. Er der overensstemmelse mellem medicinordinationer ved udskrivelsen (fanebladet medicin ved udskrivelsen) og epikrisen (medicinanamnesen i epikrisen)? I 11 ud af 20 tilfælde er der ikke overensstemmelse mellem epikrisens medicinstatus og det, der står i medicin ved udskrivelsen. Audit resultater efter udskrivelsen: Denne del af audit er foretaget på baggrund af skema, som hjemmeplejen har udfyldt på 22 udskrivelser fra Frederiksberg Hospitals medicinske afdeling, som alle har hjemmesygeplejerske til manuel dosering af medicin. 1. Medbringer borgeren ved udskrivelsen: a. Epikrise? b. Udskrivningsrapport? c. Udskrift af EPM? 22 patienter har alle en EPM udskrift af den aktuelle medicin med hjem, og 11 patienter har en epikrise med medicinstatus med hjem. 16 ud af 22 har en udskrivningsrapport med ved udskrivelsen. 2. Er der overensstemmelse mellem medicinoplysningerne i ovennævnte kilder? I 8 tilfælde er der fuld overensstemmelse, og i 7 tilfælde ud af 22 er der manglende overensstemmelse. I de sidste 7 tilfælde er det ikke relevant (kun én kilde) 3. Fremgår det, om der er sket ændringer i borgerens medicin under indlæggelsen? I 7 ud af 22 journaler fremgår det, at der er sket ændringer i borgerens medicin under indlæggelsen Der er i et tilfælde svaret ikke relevant. I de resterende 14 af tilfældene fremgår det ikke, at der er sket ændringer i patientens medicin 4. Er ændringer i medicinen begrundet? I 6 ud af 22 tilfælde har der ikke været ændringer, i 14 af de resterende 16 tilfælde er ændringen ikke begrundet. 5. Ved modtagelsen i hjemmet/ Rehabiliteringsenheden er der afstemt mellem Side 8

9 a. Modtaget medicinliste- medicinstatus i epikrisen- doseret medicin? I 11 ud af 22 tilfælde er der ikke afstemt(overensstemmelse) b. Er der ved udskrivelsen lavet nødvendige recepter på iværksat medicin, såvel fast som pn? I 6 ud af 22 tilfælde er det ikke relevant, i 9 ud af de resterende 16 tilfælde er der ikke lavet nødvendige recepter. 6. Er der overensstemmelse mellem navn og cpr. på de lister, der modtages ved udskrivelsen? I 22 ud af 22 er der overensstemmelser mellem navn og cpr. Der har ikke været tegn på forveksling 7. Er pauseret vanlig pn medicin glemt genordineret ved udskrivelsen? Der var i ingen tilfælde glemt at genordinere pauseret medicin. Side 9