riluftsliv i frederiksberg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "riluftsliv i frederiksberg kommune"

Transkript

1 riluftsliv i frederiksberg kommune

2

3 Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds København...3 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederiksberg Kommune...6 Friluftsliv i Region Hovedstaden...9 Friluftsrådets generelle politik...11 Friluftsrådets lokale kredsbestyrelse vil med dette friluftsoplæg gerne opfordre kommunen til at sætte fokus på friluftsliv i kommuneplanen. Oplægget kan danne udgangspunkt for udarbejdelsen af en kommunal friluftspolitik eller fungere som inspiration til prioritering af indsatsen på friluftsområdet i kommunen.

4 Indledning Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet varetager som paraplyorganisation mere end 90 tilsluttede organisationers og den almene befolknings behov for og interesser i et aktivt friluftsliv. Alle kan have glæde af et aktivt friluftsliv. En af Friluftsrådets vigtigste opgaver er at samle og forene de mange forskellige interesser for rekreativ benyttelse af landskabet at finde den største fællesnævner og medvirke til, at forvaltningen af friluftslivets rammer sker på bedst mulig måde. Dels skal befolkningens behov for at dyrke friluftsliv imødekommes, dels skal der tages det nødvendige hensyn til naturen. Styrken ligger i Friluftsrådets brede perspektiv, der rækker ud over særinteresser hos den enkelte. Friluftsrådets struktur af frivillige bygger på 23 kredse bestående af mellem 1 og 8 kommuner. Medlemsorganisationerne udpeger repræsentanter i hver kreds, og denne kredsrepræsentation vælger en kredsbestyrelse. I dette oplæg redegør kredsbestyrelsen for de lokale ønsker og behov for fremtidens friluftsliv i kommunen. Kommuneplanen skal ifølge planlovens 11 a varetage mulighederne for friluftsliv. Den skal indeholde helhedsorienterede planer for både byen og det åbne land, hvilket giver rig mulighed for at planlægge for det bynære landskab. Hvis politikerne har formuleret en samlet friluftspolitik og -strategi, kan denne inddrages i udarbejdelsen af den samlede kommuneplan. Kommuneplanens rammedel og redegørelse kan bruges til at beskrive kommunens intentioner for friluftsliv. Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune 2

5 Friluftsrådets Kreds København Præsentation af kredsen Friluftsrådet er en landsdækkende organisation, hvis medlemmer er op mod 100 foreninger, der alle har en eller anden form for friluftsliv som formål. Friluftsrådet er lokalt opdelt i et antal kredse med bestyrelser valgt af de tilsluttede foreningers repræsentanter. Kreds København omfatter kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Bestyrelsen for kredsen består af: Flemming Hansen, formand, repræsentant for Dansk Automobil Sports Union Vagn Göte, næstformand, repræsentant for Danmarks Fritidssejler Union Erik Andersen, repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund Casper Mortensen, repræsentant for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Svend-Erik Fangel Pedersen, repræsentant for KFUM-Spejderne Steffen Damgaard Nielsen, repræsentant for Dansk Vandrelaug Ole Rasmussen, repræsentant for Dansk Sejlunion. Som suppleanter fungerer: Jan Mosegaard, repræsentant for Kolonihaveforbundet for Danmark Hans-Jørgen Rasmussen, repræsentant for Naturvejlederforeningen Der udarbejdes et friluftspolitisk oplæg for hver af de 4 kommuner, som kredsen består af, dog et fælles oplæg for Tårnby og Dragør Kommuner. 3 Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune

6 Vision for friluftsliv i Frederiksberg Kommune Det var en søndag tidligt på eftermiddagen i februar. Solen skinnede, og det blæste næsten ikke. Det gode vejr havde lokket masser af mennesker på gaden. Der var ligefrem trængsel af gående på fortovene på Frederiksberg Allé og Allégade på vej til og fra Frederiksberg Have. Der var livlig brug af skøjtebanen på Frederiksberg Runddel, og i Frederiksberg Have myldrede det med glade mennesker. Oppe på Roskildevej var der lange køer foran billetsalget til Zoologisk Have. Sådan kan Frederiksberg være om søndagen. Men der er også et Frederiksberg i hverdagen. Et Frederiksberg, hvor folk går på arbejde, hvor børn bliver passet, hvor der bliver undervist, hvor der bliver behandlet sygdomme og skader, hvor der bliver købt ind, hvor der bliver leget og dyrket sport, gået i teatret (eller i den nye biograf), slugt viden på bibliotekerne og gået ture. Alt dette fungerer godt, og det skal det gerne fortsætte med. Men vores budskab er, at friluftsliv også skal sættes i relation til andre gøremål. Friluftsrådet sætter friluftsliv i tæt relation til hverdagen. Friluftsliv er ikke kun en luksus, der dyrkes i weekender og ferier, det er også de daglige oplevelser på vej til og fra skole og arbejde eller på aftenturen med hunden. Det drejer sig kort sagt ikke kun om den store natur, men også om mulighederne for at få de små friluftsoplevelser i hverdagen, som kan give livet kvaliteter. Dette er særlig vigtigt i Frederiksberg Kommune, som er en af Nordeuropas tættest befolkede kommuner, men som alligevel har et antal grønne åndehuller til stor glæde for befolkningen. Det er her, man går hen, når man vil gå en tur, også selv om den kun skal være kort, enten fordi der ikke er tid til en længere tur, eller måske er der ikke kræfter. Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune 4

7 Det er også her, man lufter sin hund (og naturligvis medbringer pose til efterladenskaberne). For at man kan nå en lille, grøn plet, uanset hvor man bor, er det vigtigt, at de grønne pletter ligger så tæt, at der er en i nærheden af enhver bolig. Derfor har Friluftsrådet angivet som et mål at stræbe efter, at der fra enhver bolig højst må være fem hundrede meter til en grøn plet. Det er en central opgave for Friluftsrådet på Frederiksberg at medvirke til: at sikre eksisterende friluftsarealer at der udlægges nye arealer til friluftsformål, og at de arealer, der har anden anvendelse, samtidig kan benyttes til friluftsformål, det vil sige flersidig brug. Hertil hører også at sikre brugs- og naturmæssige kvaliteter ved udformningen af arealerne. Friluftsrådet ønsker, at strategien for bæredygtig udvikling tager hensyn til, at det skal være muligt at gå ture i tiltalende omgivelser uden at skulle gå alt for langt hjemmefra, at lege, at motionere og dyrke sport og at fornemme historien i de enkelte steder. Friluftsrådet ønsker desuden: at alle rekreative steder skal være tilgængelige, også for handicappede at der skal værnes om dyre- og plantelivet at der skal forsøges etableret grønne korridorer mellem de enkelte grønne områder, da dette har betydning for spredning af planter og dyr. 5 Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune

8 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen I dette afsnit findes en række forslag til at fremme friluftslivet i kommunen. En del af disse forslag kan gennemføres ved etablering af grønne partnerskaber. Desuden kan en del af projekterne med stor sandsynlighed opnå støtte via Tips- og lottomidler til friluftsliv. Midlerne administreres af Friluftsrådet, og hvert år uddeles cirka 50 millioner kroner til en lang række forskellige projekter. Frie og åbne skolelegepladser Flest mulige idræts- og legepladser ved skoler og børneinstitutioner bør åbnes uden for skoletiden/pasningstiden. Friluftsrådet har med glæde set, at dette i et vist omfang er sket som forsøg i 2007, og opfordrer til, at der bygges videre på dette princip. Grønt Flag Programmet Grønt Flag Grøn Skole er et godt tiltag til at bevidstgøre skolebørnene om betydningen af at passe på de knappe naturressourcer. Skolen ved Duevej har i flere år i træk fået tildelt Det Grønne Flag, og det ville være en god idé, hvis Frederiksberg Kommune og Friluftsrådet kunne samarbejde om at få andre skoler med i ordningen. Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune 6

9 Stiforbindelser Det nyetablerede område mellem Den grønne cykelrute og P. Andersens Vej inklusive Fyrretræslunden, også kaldet campus, er blevet et smukt anlæg, og den flittige benyttelse viser, at det er en succes. Men det bør gøres tilladt at færdes på cykel på den betonsti, der forløber i området fra Solbjergvej ved Hovedbiblioteket og omtrent ud til Nordre Fasanvej. Dels er stien så bred, at der er god plads til både fodgængere og cyklister, dels skal de eksisterende plantehuller nok sætte en grænse for alt for vild cykelkørsel. I det åbne land frembyder stier (kirkestier, skolestier) mange muligheder, men mange steder er de i fare for at forsvinde. På Frederiksberg er det godt, at der ikke blot er etableret Den grønne cykelrute, men også for eksempel den nyetablerede sti fra Flintholm station langs nordsiden af metroen til den sydlige ende af Grøndalen. Planerne om en bro over metroen herfra bør snarest bringes til udførelse, og det samme gælder den planlagte stiforbindelse fra den nye åbning fra Frederiksberg Have ud mod Porcelænshaven og videre mod nord op til Nyelandsvej. Kulturpromenaden på vestsiden af Allégade bør gøres sammenhængende, og som en nødvendig forudsætning herfor må det nødvendige areal ud for Café Grock og Jytte Abildstrøms Teater (Riddersalen / TV Lorry) erhverves. De smukke kastanjetræer på pladsen foran TV Lorry kan blive særdeles velfungerende omgivelser til Kulturstien på dette sted. Det vil være godt med endnu flere stier i grønne, tiltalende omgivelser. 7 Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune

10 Børn har ret til krat Dette slogan lancerede organisationen Natur & Ungdom for nogle år siden. Det er utrolig stimulerende for børn at have adgang til et areal med lidt mystik. Det behøver kun at være ganske lille, man skal blot ikke kunne se fra den ene side til den anden, og det skal være så tæt, at det ikke er alt for nemt at komme igennem. Sådanne meget lidt arealkrævende pletter bør der etableres rundt omkring i kommunen, og måske kan nogle af de eksisterende forbedres. Der kan for eksempel peges på følgende steder: mellem Bispeengbuen og Ringbanen samt mellem Fuglebakkevej og Ringbanen for enden af Munkensvej Kristian Zahrtmanns Plads Egernvej Femte Juni Plads Langelands Plads Hostrups Have Doktor Abildgårds Allé N.J. Fjords Allé Julius Thomsens Plads P.G. Ramms Allé/Philip Schous Vej park ved Sankt Jørgens Sø Borgmester Godskesens Plads vest for Nordens Plads, ud til Roskildevej. Grønne områder i planlagte metrostationsområder Metroen har vist sig at være et godt, hurtigt og effektivt transportmiddel. Af hensyn til miljøet er Friluftsrådet positivt indstillet over for et velfungerende kollektivt transportsystem, og planerne om Metrocityringen skal hilses med tilfredshed. Desværre er det ofte ikke muligt at placere stationerne andre steder end i grønne områder, som derved indskrænkes. Det gælder blandt andet stationen i Aksel Møllers Have. Der må gøres alle forsøg på at minimere omfanget af anlæg over jorden. I den forbindelse er vi opmærksomme på, at Frederiksberg Kommune og Metroselskabet ønsker 2 elevatorer, men der ser nu ud til at være mulighed for, efter vores ønske, at de 2 elevatorer etableres tæt ved siden af hinanden og tæt ved Godthåbsvej, hvorved indgrebet i parken minimeres. Dette princip bør fastholdes. Ligeledes for at skåne det grønne mest muligt bør der ikke på dette sted være store pyramideformede ovenlys, men kun flade som på Christianshavn station. Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune 8

11 Friluftsliv i Region Hovedstaden Kommunerne har i forbindelse med strukturreformen overtaget ansvaret for natur, miljø og friluftsliv. Friluftsrådet har derfor besluttet at skrive et friluftsoplæg, der kan hjælpe hver af regionens 28 kommuner med at sætte fokus på friluftsliv. Nedenstående visioner for Hovedstadsregionen vil af Friluftsrådet blive tænkt ind i alle 28 kommunale friluftsoplæg. Region Hovedstaden er fra Friluftsrådets side delt op i følgende 5 kredse: København, Storkøbenhavn Vest, Storkøbenhavn Nord, Nordsjælland og Bornholm. Denne vision omfatter ikke Kreds Bornholm, da Bornholm ikke er en del af Fingerplan 2007, der er det overordnede planlægningsredskab for Hovedstadsregionen. Fingerplan 2007 regulerer inden for meget åbne kommunale rammer byudviklingen og erhvervsudviklingen i regionen og samtidig regulerer og beskytter planen det åbne land, de grønne kiler, kystkilerne og de grønne ringe. Fingerplanen behandler desværre ikke ønsket om at etablere Nationalpark Kongernes Nordsjælland en mulighed, som Friluftsrådet støtter fuldt og helt. Det bliver derfor regionens kommuner, der skal skabe de nødvendige planlægningsmæssige rammer, når nationalparken etableres. I regionens sydlige del er etableringen af den 4. grønne ring et vigtigt bidrag til en sammenhængende grøn struktur i regionen, men da denne ring visse steder kun består i en sti, vil Friluftsrådet foreslå beliggenhedskommunerne, at ringen udvides med arealudlæg i et bælte langs stierne Geografisk er Region Hovedstaden forkælet ved at være omgivet af vand på 3 sider, og den indbyder således til et stort antal blå aktiviteter. Der er derfor brug for et tæt samarbejde imellem kommunerne for at koordinere havne, ophalingspladser og overnatningssteder langs hele kyststrækningen. 9 Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune

12 Strukturreformen har kun betydet et moderat antal kommunesammenlægninger i regionen, og det medfører, at et stort antal kommuner skal samarbejde om regionale eller tværgående ride-, vandre og cykelstier. Regionen er samtidig karakteriseret ved en voldsom pendling imellem hjem og arbejdsplads, og det er vigtigt, at stiplanlægningen understøtter muligheden for, at så mange som muligt vælger cyklen som dagligt transportmiddel. De samme krav til samarbejde gør sig gældende for vandløb og åer, der indgår som vigtige elementer i hovedstadsbefolkningens friluftsliv. Mange former for friluftsliv er både ønskede og uproblematiske i alle kommuner andre er mere problematiske og måske endog uønskede. Det gælder specielt støjende aktiviteter og endnu mere støjende aktiviteter, der er pladskrævende men det fratager ikke kommunerne ansvaret for at placere sådanne aktiviteter. Selv om det kan synes problematisk at finde plads i en tætbefolket region, er det alligevel nødvendigt at placere for eksempel motocrossbaner, flugtskydebaner og flyvepladser i regionen. Friluftsrådet har tillige et stort ønske om, at kommunerne i planlægningen tager hensyn til de handicappedes brug af naturen og sørger for stor tilgængelighed i forbindelse med for eksempel adgangsspørgsmål, overnatningsfaciliteter og transport dertil. Den fælles friluftspolitiske vision for regionen er derfor en opfordring til kommunerne om at tænke ikke kun kommunalt, men også regionalt, således at der i Hovedstadsregionen kan findes plads til alle de aktiviteter, en stadig voksende storbybefolkning ønsker at engagere sig eller deltage i, og således at stisystemer sikrer en fri bevægelighed i hele regionen. Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune 10

13 Friluftsrådets generelle politik FRILUFTSLIV GIVER LIVSKVALITET Når friluftsliv integreres i de relevante kommunale forvaltningsområder, som sundhed, børn og unge, skole, ældre, kultur og fritid samt natur og miljø, opnås en lang række synergieffekter. Bedre muligheder for friluftsliv i en oplevelsesrig og tilgængelig natur skaber større naturforståelse, øger sundheden, forebygger livsstilsrelaterede sygdomme blandt borgerne og gør kommunen attraktiv. Friluftsrådet opfordrer kommunerne til at inddrage organisationerne og borgerne i den kommunale opgaveløsning. Alle kommuner skal lave en strategi, hvor der tages aktiv stilling til rammerne for det lokale demokrati og formuleres visioner og spilleregler. Friluftsrådets lokale kredsbestyrelser er klar til at deltage aktivt i kommunernes fremtidige arbejde med de områder, der vedrører friluftsliv og natur. Det kan foregå gennem de grønne råd og grønne partnerskabsprojekter eller andre fora. Der kan henvises til Friluftsrådets hjemmesider og navnlig: >> friluftsraadet.dk/354 (Det Friluftspolitiske Handlingsprogram) >> friluftsraadet.dk/553 (friluftsliv i kommunerne) >> groennepartnerskaber.dk Formidlingen af kommunens natur, kultur og friluftsliv er vigtig. Den vil gøre borgere og turister opmærksomme på kommunens tilbud, få flere mennesker ud at dyrke friluftsliv og skabe større naturforståelse. Formidlingen kan eksempelvis foregå gennem naturvejledning, naturskoler, udeundervisning, friluftsfaciliteter eller friluftskort. Af andre hjemmesider skal nævnes: >> friluftskortet.dk >> friluftsraadet.dk/493 (formidling) >> groentflag.dk >> groennespirer.dk >> natur-vejleder.dk >> skoveniskolen.dk 11 Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune

14 Turismen er vigtig for mange danske kommuner. Det er den også for Friluftsrådet, som ikke mindst arbejder for at fremme bæredygtig turisme. Friluftsrådet ser en betydelig synergi imellem friluftslivets tilbud til kommunens borgere og turister. Tiltag, der kommer såvel borgere som turister til gode, kan for eksempel være nationalparker, cykel- og vandreruter, lejrpladser, udlejning af kanoer og kajakker eller formidlingen af natur- og friluftstilbud. Se også: >> friluftsraadet.dk/471 (Friluftsrådet og turisme) FRILUFTSLIV I BYEN Mere og bedre friluftsliv i byens grønne og blå områder er afgørende for borgernes livskvalitet og sundhed, og byernes indretning har stor betydning for friluftslivets muligheder. Mulighederne kan forbedres ved etablering af nye grønne områder, forbedring af natur og oplevelser samt flere friluftsfaciliteter. 85 procent af befolkningen bor i byerne, og derfor har det stor betydning, at der er attraktive opholdssteder og arealer, som er tilgængelige, og som giver gode muligheder for varierede oplevelser. Det samme gælder kommunens infrastruktur af stier, som giver borgerne mulighed for at færdes via sammenhængende stisystemer mellem hjem, arbejde, institutioner og indkøb. Attraktive grønne og blå områder er nødvendige for god udøvelse af friluftsliv. På landsplan har vi fået flere grønne områder i byernes randzoner, men alt for mange grønne områder inde i byen forsvinder eller bliver mindre, og mange har stadig et naturindhold, som kan forbedres. Ofte er adgangen til byens blå områder det vil sige søer, åer, kyststrækninger, havneområder og kanaler for ringe, og faciliteterne kan forbedres. Her kan der henvises til hjemmesiderne: >> byensfriluftsliv.dk >> friluftsraadet.dk/671 (grønne byrum) >> friluftsraadet.dk/1375 (Odense Deklarationen) FRILUFTSLIV I DET ÅBNE LAND Kyster Danmarks cirka km kyststrækning er et vigtigt grundlag for friluftsliv med et stort udviklingspotentiale, og kystfriluftsliv står højt på Friluftsrådets dagsorden. Det er fortsat vigtigt at fastholde og arbejde for god adgang til og langs kysten blandt andet ad markveje, stier og fællesveje samt at fjerne ulovlig skiltning. Her anbefales det at se på: >> friluftsraadet.dk/1106/7234 (kystfriluftsliv) Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune 12

15 Landbrugsområder Landbrugslandet er en del af danskernes landskabsopfattelse, og det er afgørende, at befolkningen kan færdes i produktionslandskabet. Friluftsrådet mener, at der uden skade for naturen, miljøet og produktionen kan åbnes for yderligere færdsel i det åbne land, for eksempel langs visse hegn og markskel, i randen af de dyrkede jorder, på braklagte jorder og på de dyrkningsfrie bræmmer. Interessante hjemmesider er: >> spor.dk >> dn.dk (Danmarks Naturfredningsforening) >> >> landdistriktsprogrammet.dk Skove Skovene er af største betydning for friluftslivet. Det anslås, at hver dansker i gennemsnit besøger skovene 11 gange årligt. Derfor er det vigtigt fortsat at arbejde for bedre faciliteter i skovene samt bedre muligheder for at færdes og opholde sig i de private skove. Cirka en ottendedel af Danmark er dækket af skov, hvoraf cirka 25 procent er offentligt ejet. Der er behov for yderligere skovrejsning, som kan skabe bedre vilkår for friluftslivet og bidrage til opfyldelsen af den af Folketinget vedtagne politiske målsætning om at øge det danske skovareal. Kommunal skovrejsning kan benyttes til at give borgerne bedre friluftsmuligheder og gavne naturen. Bynær skov kan tilmed gøre kommunen attraktiv for tilflyttende borgere og virksomheder og kan medvirke til at beskytte grundvandet. Bynær skovrejsning er et oplagt element i det lokale arbejde med fastlæggelse af en kommunal friluftspolitik, og skovrejsningen kan udgøre en markant del af kommuneplanerne. Ved planlægningen af al ny skov er det en god idé at overveje, hvilke oplevelser den nye skov skal indeholde. Friluftsrådet opfordrer til at inddrage de lokale brugere allerede tidligt i planlægningsfasen. Om skovrejsning kan der læses i: >> friluftsraadet.dk/499 (skovrejsning) Råstofgrave Tidligere graveområder byder på spændende muligheder for naturoplevelser og naturformidling. I mange tilfælde vil tidligere råstofgrave også kunne rumme ekspressive aktiviteter som motocross, skydebaner eller terrænkørsel, da forholdene ofte giver en god støjafskærmning. Friluftsliv i råstofgrave er beskrevet på: >> friluftsraadet.dk/1826 (friluftsliv i råstofgrave) 13 Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune

16 Søer og vandløb Friluftsrådet opfordrer til at forbedre mulighederne for sejlads på søer og vandløb. Roere, lystfiskere, surfere, fuglekiggere og mange andre har glæde af de danske søer og vandløb, og naturoplevelsen er fællesnævner for aktiviteterne. En fornuftig kommunal planlægning af den rekreative anvendelse af vandløb og søer kan medvirke til at mindske eller forhindre konflikter mellem de forskellige friluftsaktiviteter, lodsejerinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Oprettelse af brugerråd for vandløb og søer kan bidrage til at forebygge eventuelle konflikter. Se også: >> skovognatur.dk >> friluftsraadet.dk/495 (adgangs- og færdselsforhold) FRILUFTSLIV I DE BYNÆRE LANDSKABER Overgangen mellem land og by, de bynære landskaber, udgør en vigtig ramme for friluftsliv. Derfor er adgangen til de bynære landbrugsområder, skove og natur- og kulturmiljøområder vigtig at forbedre. Adgangen mellem by og land forhindres eller besværliggøres ofte af store veje, jernbaner, boligområder eller andre barrierer. Friluftsrådet anbefaler, at der tages højde herfor allerede ved planlægningen af nye byområder og infrastrukturanlæg, og at der arbejdes for at forbedre adgangen på tværs af eksisterende barrierer. Muligheden for at færdes mellem byen, boligen og arbejdspladsen og det åbne land kan optimeres eller forbedres ved anlæggelse af flere gang- og cykelstier mellem by og land. Ved en fremtidig byudvikling bør infrastruktur og grønne kiler fra de bynære naturområder ind i byen inddrages. Tekst: Friluftsrådet samt kredsbestyrelsen for Friluftsrådet København. Støttet af Tips- og lottomidler til friluftsliv. Trykt: 100 eksemplarer december 2008 Findes i elektronisk form på Friluftsoplæg for Frederiksberg Kommune 14

17

18 Friluftsrådets sekretariat Scandiagade København SV Tlf Friluftsrådets kreds København Kredsformand Flemming Hansen Lille Strandstræde 15, 2. th København K Tlf

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Att.: Karen Hauge. Den 28. marts 2008 Ref.: CLI. Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Karen Hauge Den 28. marts 2008 Ref.: CLI Høringssvar vedrørende forslag til Regional UdviklingsPlan Friluftsrådet har med stor interesse læst forslaget til

Læs mere

riluftsliv i nordfyns kommune

riluftsliv i nordfyns kommune riluftsliv i nordfyns kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region Syddanmark...10

Læs mere

riluftsliv i viborg kommune

riluftsliv i viborg kommune riluftsliv i viborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Viborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Viborg...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i struer kommune

riluftsliv i struer kommune riluftsliv i struer kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Struer Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Struer...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i hørsholm kommune

riluftsliv i hørsholm kommune riluftsliv i hørsholm kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Hørsholm Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...11

Læs mere

riluftsliv i odder kommune

riluftsliv i odder kommune riluftsliv i odder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Odder Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...5 Friluftsliv i Region Midtjylland...11

Læs mere

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune

riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune riluftsliv i ringkøbing-skjern kommune Kortbilag KORT 1 Lønborg Hede med markering af de tydelige spor og dybe hulveje fra den vestjyske oksevej. Op til heden ligger den gamle frugtplantage på Brosbølgård.

Læs mere

riluftsliv i samsø kommune

riluftsliv i samsø kommune riluftsliv i samsø kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets kreds Århus Bugt...4 Vision for friluftsliv på Samsø...5 Forslag til fremme af friluftsliv på Samsø...6 Friluftsliv i Region Midtjylland...12

Læs mere

riluftsliv i odense kommune

riluftsliv i odense kommune riluftsliv i odense kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Strategi og planlægning for friluftsliv...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Odense Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

riluftsliv i esbjerg kommune

riluftsliv i esbjerg kommune riluftsliv i esbjerg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Esbjerg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Esbjerg Kommune...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i gribskov kommune

riluftsliv i gribskov kommune riluftsliv i gribskov kommune Indhold Indledning...2 Vision for friluftsliv i Gribskov Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...12 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i haderslev kommune

riluftsliv i haderslev kommune riluftsliv i haderslev kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Haderslev Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i allerød kommune

riluftsliv i allerød kommune riluftsliv i allerød kommune Indhold Indledning...2 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...3 Forslag til fremme af friluftsliv i Allerød Kommune.6 Friluftsrådets politik for Allerød Kommune...10 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i bornholms regionskommune

riluftsliv i bornholms regionskommune riluftsliv i bornholms regionskommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådet Kreds Bornholm...3 Vision for friluftsliv på Bornholm...4 Forslag til fremme af friluftslivet på Bornholm...5 Friluftsrådets

Læs mere

riluftsliv i ikast-brande kommune

riluftsliv i ikast-brande kommune riluftsliv i ikast-brande kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Midtvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Ikast-Brande Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i egedal kommune

riluftsliv i egedal kommune riluftsliv i egedal kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådet Kreds Storkøbenhavn Nord...3 Friluftsliv i Egedal Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Egedal Kommune..6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i vordingborg kommune

riluftsliv i vordingborg kommune riluftsliv i vordingborg kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådet Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Vordingborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...5 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i vesthimmerlands kommune

riluftsliv i vesthimmerlands kommune riluftsliv i vesthimmerlands kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Vesthimmerlands

Læs mere

riluftsliv i århus kommune

riluftsliv i århus kommune riluftsliv i århus kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Århus Bugt...3 Vision for friluftsliv i Århus Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Århus Kommune...5 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i lemvig kommune

riluftsliv i lemvig kommune riluftsliv i lemvig kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Limfjord Syd...3 Vision for friluftsliv i Lemvig Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Lemvig...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i rudersdal kommune

riluftsliv i rudersdal kommune riluftsliv i rudersdal kommune Indhold Indledning... 2 Friluftsrådets Kreds Storkøbenhavn Nord... 3 Vision for friluftsliv i kommunen... 4 Forslag til fremme af friluftsliv i Rudersdal Kommune... 5 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i rebild kommune

riluftsliv i rebild kommune riluftsliv i rebild kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Rebild Kommune...9

Læs mere

riluftsliv i nyborg kommune

riluftsliv i nyborg kommune riluftsliv i nyborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Nyborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Nyborg Kommune...7 Friluftsliv i

Læs mere

riluftsliv i silkeborg kommune

riluftsliv i silkeborg kommune riluftsliv i silkeborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet...3 Visioner for friluftsliv i Silkeborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftslivet i Silkeborg Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i kerteminde kommune

riluftsliv i kerteminde kommune riluftsliv i kerteminde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i kommunen...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...10 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Præsentation af en paraplyorganisation. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Friluftsrådet Friluftsrådet Præsentation af en paraplyorganisation Præsentation af en paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv September 2011 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

riluftsliv i tønder kommune

riluftsliv i tønder kommune riluftsliv i tønder kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Tønder Kommune...5 Forslag og ønsker til fremme af friluftsliv i Tønder Kommune...7

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

riluftsliv i thisted kommune

riluftsliv i thisted kommune riluftsliv i thisted kommune Billederne her og på indersiden af bagsiden er fra aktiviteter med unge rundt om og på Limfjorden (Projekt Friluftsruten 2005-2007). Tilsvarende kan arrangeres gennem Grejbank

Læs mere

riluftsliv i faxe kommune

riluftsliv i faxe kommune riluftsliv i faxe kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Faxe Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Faxe Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i middelfart kommune

riluftsliv i middelfart kommune riluftsliv i middelfart kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådets kreds Fyn-nord...3 Vision for friluftsliv i Middelfart Kommune...5 Perspektiver for friluftslivet...7 Konkrete initiativer...13

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 v/ Trine Bergholtz Friis Disposition 1. Hvad er friluftsliv 2. Hvorfor tænke

Læs mere

riluftsliv i glostrup kommune

riluftsliv i glostrup kommune riluftsliv i glostrup kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn Vest...3 Vision for friluftsliv i Glostrup Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i aabenraa kommune

riluftsliv i aabenraa kommune riluftsliv i aabenraa kommune Indhold Indledning... 2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst... 3 Vision for friluftsliv i kommunen... 5 Forslag til fremme af friluftsliv i Aabenraa Kommune... 7 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i frederikssund kommune

riluftsliv i frederikssund kommune riluftsliv i frederikssund kommune Indhold Indledning...3 Vision for Friluftsrådet Nordsjælland...4 Vision for friluftsliv i Frederikssund Kommune...8 Forslag til fremme af friluftslivet i Frederikssund

Læs mere

riluftsliv i lolland kommune

riluftsliv i lolland kommune riluftsliv i lolland kommune Indhold Indledning...1 Friluftsrådets Kreds Storstrøm...2 Vision for friluftsliv i Lolland Kommune...4 Friluftsliv i Lolland Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet

Læs mere

riluftsliv i mariager kommune

riluftsliv i mariager kommune riluftsliv i mariager kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Mariagerfjord

Læs mere

riluftsliv i slagelse kommune

riluftsliv i slagelse kommune riluftsliv i slagelse kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Slagelse Kommune...3 Forslag til friluftslivet i Slagelse Kommune...4 Friluftsrådet Sydvestsjælland...20 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Hvad er friluftsliv? 2. Samarbejde på tværs af forvaltninger 3. Kombinationen af friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i aalborg kommune

riluftsliv i aalborg kommune riluftsliv i aalborg kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...4 Friluftsrådets politik...5 Vision for friluftsliv i Aalborg Kommune...8

Læs mere

riluftsliv i køge kommune

riluftsliv i køge kommune riluftsliv i køge kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Køge Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i Køge Kommune...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i brønderslev kommune

riluftsliv i brønderslev kommune riluftsliv i brønderslev kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsliv i Region Nordjylland...5 Friluftsrådets politik...7 Vision for friluftsliv i Brønderslev Kommune...11 Forslag til fremme af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

riluftsliv i furesø kommune

riluftsliv i furesø kommune riluftsliv i furesø kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Vision for friluftsliv i Furesø Kommune...3 Forslag til fremme af friluftslivet i Furesø Kommune...4 Friluftskort Furesø...11 Friluftsrådets

Læs mere

riluftsliv i guldborgsund kommune

riluftsliv i guldborgsund kommune riluftsliv i guldborgsund kommune Indhold Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...2 Vision for friluftsliv i Guldborgsund Kommune...3 Friluftsliv for alle...6 Præsentation af Kreds Storstrøm...7

Læs mere

riluftsliv i frederikshavn kommune

riluftsliv i frederikshavn kommune riluftsliv i frederikshavn kommune Indhold Friluftsliv for alle...2 Friluftsrådet i Vendsyssel...3 Friluftsliv i Region Nordjylland...5 Friluftsrådets politik...7 Vision for friluftsliv i Frederikshavn

Læs mere

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet

En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet En National Friluftspolitik Af Jan Eriksen Direktør i Friluftsrådet Foto: Søren Svendsen 1 En dansk friluftslov? I 1930 vil Thorvald Stauning give danskerne natur og friluftsoplevelser. Danmarks første

Læs mere

riluftsliv i skanderborg kommune

riluftsliv i skanderborg kommune riluftsliv i skanderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Søhøjlandet...3 Vision for friluftslivet i Skanderborg Kommune...4 Forslag til fremme af friluftsliv i Skanderborg Kommune...6

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

riluftsliv i sorø kommune

riluftsliv i sorø kommune riluftsliv i sorø kommune Friluftsrådet i Sydvestsjælland Landskabet fra Storebælts varierede kyster i vest, over skove og bakker omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne, til Præstø Fjord i øst, Åmosen

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

riluftsliv i fredericia kommune

riluftsliv i fredericia kommune riluftsliv i fredericia kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Fredericia Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Fredericia Kommune...6

Læs mere

riluftsliv i sønderborg kommune

riluftsliv i sønderborg kommune riluftsliv i sønderborg kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sønderjylland Øst...3 Vision for friluftsliv i Sønderborg Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom)

Danmarks Jægerforbund.(afbud p.g.a.sygdom) Kredsrepræsentantskabsmøde Onsdag den 23. februar 2011 På AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg. Program for repræsentantskabsmødet jævnfør indkaldelsen. 0. Velkomst ved formand Willi Dupont.

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

riluftsliv i syddjurs kommune

riluftsliv i syddjurs kommune riluftsliv i syddjurs kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådet Østjylland...4 Syddjurs Kommune et foreningsaktiv...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Syddjurs Kommune...8 Friluftsliv i Region

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv. Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Når planlægning og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Hvad er friluftsliv? 1. Samarbejde på tværs af forvaltninger 1. Kombinationen af friluftsliv

Læs mere

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet.

1. Velkomst og præsentation Poul Erik Pedersen bød velkommen og introducerede til mødet. Til repræsentationen i Regionsudvalg Hovedstaden Regionsudvalg Hovedstaden Regionsformand Poul Erik Pedersen Hallandsvej 75 3140 Ålsgårde Tlf. 4970 9902 Mobil 2033 3412 E-post: poul.erik@pedersen.mail.dk

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen

Allerød Kommune, Plan og Byg. Bjarkesvej 2, 3450 Allerød. Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget. Att: Borgmester: Jørgen Johansen Allerød 8. oktober 2015 Allerød Kommune, Plan og Byg Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Til Borgmesteren samt Teknik- og Planudvalget Att: Borgmester: Jørgen Johansen Formand Teknik- og Planudvalg: Jesper Hammer

Læs mere

riluftsliv i hjørring kommune

riluftsliv i hjørring kommune riluftsliv i hjørring kommune Indhold Friluftsliv for alle... 2 Friluftsrådet i Vendsyssel... 3 Friluftsliv i Region Nordjylland... 5 Friluftsrådets politik... 7 Vision for friluftsliv i Hjørring Kommune...

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

Byens vand. Friluftsoplæg for Københavns Kommune 2

Byens vand. Friluftsoplæg for Københavns Kommune 2 Indhold Friluftsliv for alle... 3 Friluftsrådets Kreds København... 4 Friluftsliv i Københavns Kommune... 7 Forslag til fremme af friluftsliv i Københavns Kommune... 10 Friluftsliv i Region Hovedstaden...

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv?

Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Hvordan skalgod naturgenopretning se ud fra et rekreativt perspektiv? Søren Præstholm Specialkonsulent, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, IGN Frank Søndergaard Jensen Professor, Forskergruppen

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner

riluftsliv i tårnby og dragør kommuner riluftsliv i tårnby og dragør kommuner Billederne viser med start øverst til venstre: En bypark, foto: Allan Meyer. Kastrup Strandpark, foto: Tårnby Kommune, pressefoto. Kalvebod Fælled, foto: Allan Me

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv. Sara Wæver, Friluftsrådet

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv. Sara Wæver, Friluftsrådet Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Sara Wæver, Friluftsrådet Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning

Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Evaluering af Naturvejlderordningen Høring af Friluftsrådets medlemsorganisationer i forbindelse med evaluering af Naturvejlederordning Kære medlem af Friluftsrådet Ineva og Alexandra Instituttet varetager

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd

Indsigelse mod planforslagene for opstilling af vindmøller ved Kalvebod Syd UDKAST Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postboks 447 1505 København V www.blivhoert.kk.dk Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Plan- og

Læs mere

riluftsliv i ringsted kommune

riluftsliv i ringsted kommune riluftsliv i ringsted kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Østsjælland...3 Vision for friluftsliv i Ringsted Kommune...5 Forslag til fremme af friluftsliv i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

riluftsliv i greve, lejre, roskilde og solrød kommuner

riluftsliv i greve, lejre, roskilde og solrød kommuner riluftsliv i greve, lejre, roskilde og solrød kommuner Indhold Indledning...2 Friluftsliv i Region Sjælland...3 Vision for friluftsliv i Roskilde, Lejre Greve og Solrød Kommuner...7 Konkrete forslag til

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere