Cyklon 1400 Cyklon 1700

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cyklon 1400 Cyklon 1700"

Transkript

1 Kupévärmare Kupévarmer Auton sisätilan lämmitin Kabinevarmer Cyklon 1400 Cyklon 1700 Bruksanvisning (SE) Bruksanvisning (NO) Käyttöohje (FIN) Brugsanvisning (DK) Effekt / Teho Cyklon 1400 Cyklon C ca 1380W -25 C ca 1625/900W ±0 C ca 1200W ±0 C ca 1400/750W +20 C ca 1000W +20 C ca 1200/650W Modernum AB, Box 19094, SE Södertälje Tfn

2 Kupévärmare Cyklon 1400, Cyklon 1700 Bruksanvisning (SE) Kupévärmaren är försedd med ett PTC-element som är självreglerande. Elementets effekt regleras av värmarens omgivningstemperatur. När omgivningstemperaturen stiger sjunker värmarens effekt inom vissa gränser. Fläkten går alltid med samma hastighet oavsett omkopplarens läge. Cyklon 1400 Vid en omgivningstemperatur av -25 C är värmarens effekt ca 1380W. Cyklon 1700 Vid en omgivningstemperatur av -25 C är värmarens effekt ca 1625W med omkopplaren ställd i läge II, och 900W med omkopplaren i läge I. I värmaren finns en automatisk temperatursäkring. Säkringen löser bl.a. ut då värmaren placerats felaktigt eller täckts över. Löser säkringen ut, återställs den genom att nätsladden lossas och kupévärmaren kyls av, max 30 minuter, varpå värmaren fungerar normalt igen. Som extra säkerhet finns ytterligare en temperatursäkring som bryter definitivt. Denna temperatursäkring kan inte återställas utan måste bytas. Temperatursäkringen tillhandahålls och bytes på Modernums serviceställen vilka finns angivna på sidan för garantibevis. Placering Värmaren monteras på bipackad fästplåt alternativt på Modernums kupévärmarhylla Mini, best. nr (se även bild 2). Kupévärmarhyllan säljes separat. Tillse alltid att utrymmet över kupévärmaren är fritt och att det fria utrymmet vid värmarens utblås är minst 30 cm. Det finns risk för brandfara om apparaten inte har fritt utblås. Lämplig plats för fast montering kan vara mittkonsol, kardantunnel eller sidovägg vid passagerarens benutrymme. Bestäm monteringsplats där kupévärmaren inte utgör någon fara vid en eventuell kollision och skruva fast fästplåten. Montera värmaren på fästplåten. Se till att alla plåthakarna på fästplåten förs in i klackarna på värmaren undersida och att snäppet i plåtens framkant hakar fast ordentligt. Vill man lossa värmaren från fästet görs detta enklast genom att man trycker ner fästets plåtsnäppe med en skruvmejsel och drar värmaren framåt. Säkerhet Vid skada på anslutningssladden får denna bytas endast av reparationsverkstad utsedd av tillverkaren. Viktigt Barn eller annan person utan erfarenhet och kunskap eller med begränsad psykisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda kupévärmaren på egen hand om de fått lära sig hur den fungerar. De ska av person som ansvarar för deras säkerhet fått tydliga instruktioner i hur apparaten används och hur inställningar görs.

3 Kupévarmer Cyklon 1400, Cyklon 1700 Bruksanvisning (NO) Kupévarmeren er utstyrt med et PTC-element som er selvregulerende. Elementets effekt reguleres av temperaturen rundt varmeren. Når denne temperatur stiger, synker varmerens effekt innen visse grenser. Viften går alltid med samme hastighet uavhengig av omkoplerens stilling. Cyklon 1400 Hvis denne temperatur er -25C er varmerens effekt ca. 1380W Cyklon 1700 Hvis denne temperatur er -25C er varmerens effekt ca. 1625W med omkopleren i stilling II, og 900W med omkopleren i stilling I. I varmeren finnes en automatisk overtemperatursikring. Sikringen løses ut når varmeren plasseres feil eller dekkes til. Hvis denne slår ut, kobles sikringen inn igjen ved å frakoble støpselet og la kupévarmeren forbli frakoblet till den er avkjølt, max 30 minutter, og varmeren fungerer normalt igjen. Som ekstra sikkerhet finnes ytterligere en temperatursikring som bryter definitivt. Denne kan ikke stilles tilbake, men må skiftes. Temperatursikringen føres og byttes på Modernums servicesteder som er oppgitt på samme side som garantien. Plassering Varmeren monteres på vedlagt festeplate alternativt på Modernums kupévarmerhylla Mini, best. nr (se også bilde 2). Kupévarmerhyllan selges separat. Pass på at det er luftrom over kuévarmeren og at den ledige plassen ved varmerens utblåsning er minst 30 cm. Risiko for brannfare hvis apparatet ikke har fri utblåsning. Hensiktsmessig plass for fast montering kan være midtkonsoll, kardangtunnel eller sideveggen ved passasjerens benplass. Finn en monteringsplass hvor kupévarmeren ikke medfører fare ved en eventuell kollisjon, og skru fast festeplaten. Monter deretter varmeren på festeplaten. Se til at alle festekrokene kommer inn i sporene, og at haken i platens forkant sitter skikkelig fast. Vil man løsne varmeren fra festet, gjøres detta enklest ved å trykke ned festets platekrok med en skrutrekker og trekke varmeren fremover. Sikkerhet Ved skade på tilslutningsledningen skal denne byttes bare av reparasjonsverksted utnevnt av produsenten. Viktig Barn eller andre personer som ikke har erfaring eller kunnskap, eller med begrenset psykisk, sensorisk eller mental evne, skal kun bruke kupévarmeren på egen hånd etter at de har lært seg hvordan den fungerer. De skal få tydelig opplæring i bruk og innstilling av apparatet av en person som har ansvaret for deras sikkerhet.

4 Auton sisätilan lämmitin Cyklon 1400, Cyklon 1700 Käyttöohje (FIN) Lämmitin on varustettu itsesäätävällä PTC-elementillä. Elementin tehoa säätää sitä ympäröivä lämpötila. Ympäröivän lämpötilan noustessa lämmittimen teho laskee tietyissä rajoissa. Puhallin toimi aina samalla nopeudella katkaisijan asennosta riippumatta. Cyklon 1400 Lämmittimen teho on n. 1380W ympäröivän lämpötilan ollessa -25 C Cyklon 1700 Lämmittimen teho on n. 1625W ympäröivän lämpötilan ollessa -25 C katkasijan asennossa II ja n. 900W katkaisijan asennossa I. Lämmittimen sisällä on automaattisesti palautuva lämpövaroke. Varoke laukeaa mm. silloin kun lämmitin asetetaan väärin tai peitetään. Jos varoke laukeaa, se palautuu toimintakuntoon kun sähköpistoke irrotetaan ja odotetaan, että lämmitin on jäähtynyt, lämmitin toimii normaalisti max 30 minuutin kuluttua. Lisä-varmistuksena lämmittimessä on vielä toinenkin lämpövaroke joka laukeaa lopullisesti. Tätä varoketta ei voi palauttaa vaan se täytyy vaihtaa. Lämpövarokkeita toimittaa ja vaihtaa Modernum huoltopisteet jotka ovat mainittu takuutodistuksessa. Asennus Lämmitin asennetaan mukana seuravalle konsoolilevylle tai erikseen myytävälle Modernum Mini telineelle (tilaus No , katso myös kuva 2). Varmista että lämmittimen yläpuolella on vapaata tilaa ja että vapaa tila lämmittimen ulospuhalluksen edessä on vähintään 30 cm. Ulospuhalluksen estyminen aiheuttaa tulipalon vaaran. Sopiva paikka kiinteälle asennukselle voi olla keskikonsooli, kardaanitunneli tai jalkatilan sivuseinä matkustajan puolella. Valitse asennuspaikka jossa ei lämmittimestä ole vaaraa mahdollisen törmäyksen sattuessa ja kiinnitä asennuslevy. Asenna tämän jälkeen lämmitin levylle. Varmistu että kaikki neljä metallihakaa asettuvat kantoihin ja levyn kieli lukkiutuu kunnolla. Kun lämmitin irrotetaan asennuslevyltä painetaan kieli ruuvtaltalla alas ja lämmitin vedetään eteenpäin. Turvallisuus Mikäli verkkojohto on vaurioitunut sen saa vaihtaa ainoastaan valmistajan nimeämä huoltoliike. Tärkeää Lapsi tai muu henkilö, jolta puuttuu kokemus ja tieto tai jolla on rajoitettu psyykkinen, aistillinen tai henkinen kyky, saa käyttää sisätilan lämmitintä yksin vain mikäli häntä on opastettu sen toiminnassa. Näiden henkilöiden turvallisuudesta vastaavan tulee antaa selvä opastus siitä miten laite toimii ja miten se asennetaan.

5 Kabinevarmer Cyklon 1400, Cyklon 1700 Brugsanvisning (DK) Kabinevarmeren er udstyret med et PTC-element, som er selvregulerende. Elementets effekt reguleres af temperaturen omkring varmeren. Når temperaturen stiger, synker varmerens effekt indtil en vis grænse. Blæseren køre altid med den samme hastighed uafhængig af omskifterens stilling. Cyklon 1400 Hvis denne temperatur er 25 C er varmerens effekt ca. 1380W. Cyklon 1700 Hvis denne temperatur er 25 C er varmerens effekt ca. 1625W med omskifteren i stilling II, og 900W med omskifteren i stilling I. I varmeren findes en temperatursikring med automatisk frakobling. Sikringen udløses bl.a. hvis varmeren placeres fejlagtigt eller tildækkes. Hvis denne sikring springer, kobles den til igjen ved at frakoble strømmen og lade kabinevarmeren forblive frakoblet til den er afkølet, max 30 minutter, og varmeren fungere igen normalt. Som ekstra sikkerhed findes yderligere en temperatursikring, som bryder definitivt. Denne kan ikke stilles tilbage, men må skiftes. Temperatursikringen forhandles og byttes på Modernums servicesteder, som er oplyst på samme side som garantibeviset. Placering Varmeren monteres på medfølgende beslag alternativt på Modernums kabinevarmerhylde Mini, best. nr (se også billede 2). Kabinevarmerhylden selges separat. Der skal være luftrum over kabinevarmeren, og ved varmerens udblæsning skal der være et luftrum på mindst 30 cm. Der er risiko for brandfare hvis apparatet ikke har fri udblæsning. Hensigtsmæssig placering for fastmontering kan være midterkonsol, kardantunnelen eller i sidevæg ved passagerens benplads. Find en monteringsplads, hvor kabinevarmeren ikke medføre en fare ved en evt. kollision, og skru monteringsbeslaget på. Monter derefter varmeren på beslaget. Se efter at alle hagerne på monteringsbeslaget er ført ind i sporene på varmerens underside, og at hagen i monteringsbeslagets forkant sidder ordentligt fast. Vil man løsne varmeren fra beslaget, gøres dette ved at trykke ned på beslagets hage med en skruetrækker og trækker varmeren fremover. Sikkerhed Vid skade på inntakskabelen skal denne byttes bare af reparasjonsværksted utnævnd af produsenten. Vigtigt Børn eller andre personer uden erfaring og kundskab eller med begrænset psykisk, sensorisk eller metal evne må kun bruge kabinevarmeren på egen hånd, hvis de har lært, hvordan den fungerer. De skal have fået tydelige vejledninger, af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed, om hvordan apparatet bruges og indstilles.

6 Declaration of conformity according to the Low Voltage Directive, 06/95/EEC, the EMC Directive 04/108/EEC, including amendments by the CE marking Directive 93/68/EEC Type of equipment: Cab Heater Type designation: Cyklon 1400 / Cyklon 1700 The following harmonised standards or technical specifications have been applied. Standards Regarding EN SEMKO 111FE-1979 EMKO-TUB(321)N279/91 EMKO-TSB(321)N279/94 EN EN EN EN EN electrical safety electrical safety electrical safety electrical safety EMC emission EMC emission EMC emission EMC immunity EMF The product complies with the harmonised electrical safety standards and to the European harmonised EMC standards listed above. We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation. As manufacturer we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above. 2 july 2009, Modernum AB

7 GARANTIBEVIS TAKUUTODISTUS Sverige För våra produkter lämnas x års garanti räknat från försäljningsdatum. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering och skötsel ersättes ej. Garantiersättning enligt svensk praxis kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto eller garantibevis varav framgår varutyp, försäljningdatum och försäljningsställe. Vid eventuell reklamation sändes den felaktiga varan för reparation till: Modernum AB Box (Gränsbovägen 4) Södertälje Tfn service Norge Garanti i henhold til gjedende kjøpslov. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil. Skader foråsaket ved feil behandling eller montering erstattes ikke. Garantien gjelder kun hvis garantibevis eller kvittering for kjøpsdato medfølger det reklamerte produktet. Ved eventuell reklamasjon venligst henvend dem til forretningen hvor de kjøpt produktet. Försäljningsdatum Salgsdato Myyntipäivä Återförsäljare Forhandler Jälleenmyyjä...

8 GARANTIBEVIS TAKUUTODISTUS Suomi-Finland Takuu on voimassa kaksi vuotta myyntipäivästä laskien. Takuu käsittää valmistus ja aineviat. Virheellisestä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneita vahinkoja ei korvata. Takuukorvauksen saamiseksi on esitettävä ostokuitti tai takuutodistus josta ilmenee tuotteen laatu, myyntipäivä ja myyntipiste. Reklamaatiotapauksessa virheellinen tuote lähetetään osoitteeseen: Hermannin Kone ja Tarvike Oy Hämeentie Helsinki Puh. (09) Danmark Garanti i henhold til gældende købslov. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl. Skader forårsaget ved fejlbehandling eller fejlagtig montering erstattes ikke. Garantien gælder kun hvis garantibeviset eller kvittering hvoraf salgsdato og forhandler fremgår, medfølger det reklamerede produkt. Ved eventuel reklamation, bedes De rette henvendelse til forretningen for det købte produkt. Försäljningsdatum Salgsdato Myyntipäivä Återförsäljare Forhandler Jälleenmyyjä...

9 Kupévärmare placerad på Mudernum kupévärmarhylla Mini, best. nr (säljes separat). Placeringen ger utrymme för passagerarens fötter under hyllan. Sisätilan lämmitin Modernum Mini telineellä, tilaus No (myydään erikseen). Asennus antaa matkustajan jaloille tilaa hyllyn alla.

10 Kupévärmare monterad med bipackad fästplåt. Kiinteä asennus, asennuskonsooli pakkauksessa.

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012

AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE. Betriebsanleitung. 474911_a I 06/2012 D GB F I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO Information I Manuals I service AL-KO schneefräse Snow Line 700E, 760TE Betriebsanleitung 474911_a I 06/2012 D AL-KO Schneefräsen D: Betriebsanleitung...9

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50

EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 EDP2074PDW DA TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 FI KUIVAUSRUMPU KÄYTTÖOHJE 18 NO TØRKETROMMEL BRUKSANVISNING 34 SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 50 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

pots and pans // inspires to greater culinary heights//

pots and pans // inspires to greater culinary heights// pots and pans // inspires to greater culinary heights// Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 Instruction

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / -

Læs mere