Cyklon 1400 Cyklon 1700

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cyklon 1400 Cyklon 1700"

Transkript

1 Kupévärmare Kupévarmer Auton sisätilan lämmitin Kabinevarmer Cyklon 1400 Cyklon 1700 Bruksanvisning (SE) Bruksanvisning (NO) Käyttöohje (FIN) Brugsanvisning (DK) Effekt / Teho Cyklon 1400 Cyklon C ca 1380W -25 C ca 1625/900W ±0 C ca 1200W ±0 C ca 1400/750W +20 C ca 1000W +20 C ca 1200/650W Modernum AB, Box 19094, SE Södertälje Tfn

2 Kupévärmare Cyklon 1400, Cyklon 1700 Bruksanvisning (SE) Kupévärmaren är försedd med ett PTC-element som är självreglerande. Elementets effekt regleras av värmarens omgivningstemperatur. När omgivningstemperaturen stiger sjunker värmarens effekt inom vissa gränser. Fläkten går alltid med samma hastighet oavsett omkopplarens läge. Cyklon 1400 Vid en omgivningstemperatur av -25 C är värmarens effekt ca 1380W. Cyklon 1700 Vid en omgivningstemperatur av -25 C är värmarens effekt ca 1625W med omkopplaren ställd i läge II, och 900W med omkopplaren i läge I. I värmaren finns en automatisk temperatursäkring. Säkringen löser bl.a. ut då värmaren placerats felaktigt eller täckts över. Löser säkringen ut, återställs den genom att nätsladden lossas och kupévärmaren kyls av, max 30 minuter, varpå värmaren fungerar normalt igen. Som extra säkerhet finns ytterligare en temperatursäkring som bryter definitivt. Denna temperatursäkring kan inte återställas utan måste bytas. Temperatursäkringen tillhandahålls och bytes på Modernums serviceställen vilka finns angivna på sidan för garantibevis. Placering Värmaren monteras på bipackad fästplåt alternativt på Modernums kupévärmarhylla Mini, best. nr (se även bild 2). Kupévärmarhyllan säljes separat. Tillse alltid att utrymmet över kupévärmaren är fritt och att det fria utrymmet vid värmarens utblås är minst 30 cm. Det finns risk för brandfara om apparaten inte har fritt utblås. Lämplig plats för fast montering kan vara mittkonsol, kardantunnel eller sidovägg vid passagerarens benutrymme. Bestäm monteringsplats där kupévärmaren inte utgör någon fara vid en eventuell kollision och skruva fast fästplåten. Montera värmaren på fästplåten. Se till att alla plåthakarna på fästplåten förs in i klackarna på värmaren undersida och att snäppet i plåtens framkant hakar fast ordentligt. Vill man lossa värmaren från fästet görs detta enklast genom att man trycker ner fästets plåtsnäppe med en skruvmejsel och drar värmaren framåt. Säkerhet Vid skada på anslutningssladden får denna bytas endast av reparationsverkstad utsedd av tillverkaren. Viktigt Barn eller annan person utan erfarenhet och kunskap eller med begränsad psykisk, sensorisk eller mental förmåga får endast använda kupévärmaren på egen hand om de fått lära sig hur den fungerar. De ska av person som ansvarar för deras säkerhet fått tydliga instruktioner i hur apparaten används och hur inställningar görs.

3 Kupévarmer Cyklon 1400, Cyklon 1700 Bruksanvisning (NO) Kupévarmeren er utstyrt med et PTC-element som er selvregulerende. Elementets effekt reguleres av temperaturen rundt varmeren. Når denne temperatur stiger, synker varmerens effekt innen visse grenser. Viften går alltid med samme hastighet uavhengig av omkoplerens stilling. Cyklon 1400 Hvis denne temperatur er -25C er varmerens effekt ca. 1380W Cyklon 1700 Hvis denne temperatur er -25C er varmerens effekt ca. 1625W med omkopleren i stilling II, og 900W med omkopleren i stilling I. I varmeren finnes en automatisk overtemperatursikring. Sikringen løses ut når varmeren plasseres feil eller dekkes til. Hvis denne slår ut, kobles sikringen inn igjen ved å frakoble støpselet og la kupévarmeren forbli frakoblet till den er avkjølt, max 30 minutter, og varmeren fungerer normalt igjen. Som ekstra sikkerhet finnes ytterligere en temperatursikring som bryter definitivt. Denne kan ikke stilles tilbake, men må skiftes. Temperatursikringen føres og byttes på Modernums servicesteder som er oppgitt på samme side som garantien. Plassering Varmeren monteres på vedlagt festeplate alternativt på Modernums kupévarmerhylla Mini, best. nr (se også bilde 2). Kupévarmerhyllan selges separat. Pass på at det er luftrom over kuévarmeren og at den ledige plassen ved varmerens utblåsning er minst 30 cm. Risiko for brannfare hvis apparatet ikke har fri utblåsning. Hensiktsmessig plass for fast montering kan være midtkonsoll, kardangtunnel eller sideveggen ved passasjerens benplass. Finn en monteringsplass hvor kupévarmeren ikke medfører fare ved en eventuell kollisjon, og skru fast festeplaten. Monter deretter varmeren på festeplaten. Se til at alle festekrokene kommer inn i sporene, og at haken i platens forkant sitter skikkelig fast. Vil man løsne varmeren fra festet, gjøres detta enklest ved å trykke ned festets platekrok med en skrutrekker og trekke varmeren fremover. Sikkerhet Ved skade på tilslutningsledningen skal denne byttes bare av reparasjonsverksted utnevnt av produsenten. Viktig Barn eller andre personer som ikke har erfaring eller kunnskap, eller med begrenset psykisk, sensorisk eller mental evne, skal kun bruke kupévarmeren på egen hånd etter at de har lært seg hvordan den fungerer. De skal få tydelig opplæring i bruk og innstilling av apparatet av en person som har ansvaret for deras sikkerhet.

4 Auton sisätilan lämmitin Cyklon 1400, Cyklon 1700 Käyttöohje (FIN) Lämmitin on varustettu itsesäätävällä PTC-elementillä. Elementin tehoa säätää sitä ympäröivä lämpötila. Ympäröivän lämpötilan noustessa lämmittimen teho laskee tietyissä rajoissa. Puhallin toimi aina samalla nopeudella katkaisijan asennosta riippumatta. Cyklon 1400 Lämmittimen teho on n. 1380W ympäröivän lämpötilan ollessa -25 C Cyklon 1700 Lämmittimen teho on n. 1625W ympäröivän lämpötilan ollessa -25 C katkasijan asennossa II ja n. 900W katkaisijan asennossa I. Lämmittimen sisällä on automaattisesti palautuva lämpövaroke. Varoke laukeaa mm. silloin kun lämmitin asetetaan väärin tai peitetään. Jos varoke laukeaa, se palautuu toimintakuntoon kun sähköpistoke irrotetaan ja odotetaan, että lämmitin on jäähtynyt, lämmitin toimii normaalisti max 30 minuutin kuluttua. Lisä-varmistuksena lämmittimessä on vielä toinenkin lämpövaroke joka laukeaa lopullisesti. Tätä varoketta ei voi palauttaa vaan se täytyy vaihtaa. Lämpövarokkeita toimittaa ja vaihtaa Modernum huoltopisteet jotka ovat mainittu takuutodistuksessa. Asennus Lämmitin asennetaan mukana seuravalle konsoolilevylle tai erikseen myytävälle Modernum Mini telineelle (tilaus No , katso myös kuva 2). Varmista että lämmittimen yläpuolella on vapaata tilaa ja että vapaa tila lämmittimen ulospuhalluksen edessä on vähintään 30 cm. Ulospuhalluksen estyminen aiheuttaa tulipalon vaaran. Sopiva paikka kiinteälle asennukselle voi olla keskikonsooli, kardaanitunneli tai jalkatilan sivuseinä matkustajan puolella. Valitse asennuspaikka jossa ei lämmittimestä ole vaaraa mahdollisen törmäyksen sattuessa ja kiinnitä asennuslevy. Asenna tämän jälkeen lämmitin levylle. Varmistu että kaikki neljä metallihakaa asettuvat kantoihin ja levyn kieli lukkiutuu kunnolla. Kun lämmitin irrotetaan asennuslevyltä painetaan kieli ruuvtaltalla alas ja lämmitin vedetään eteenpäin. Turvallisuus Mikäli verkkojohto on vaurioitunut sen saa vaihtaa ainoastaan valmistajan nimeämä huoltoliike. Tärkeää Lapsi tai muu henkilö, jolta puuttuu kokemus ja tieto tai jolla on rajoitettu psyykkinen, aistillinen tai henkinen kyky, saa käyttää sisätilan lämmitintä yksin vain mikäli häntä on opastettu sen toiminnassa. Näiden henkilöiden turvallisuudesta vastaavan tulee antaa selvä opastus siitä miten laite toimii ja miten se asennetaan.

5 Kabinevarmer Cyklon 1400, Cyklon 1700 Brugsanvisning (DK) Kabinevarmeren er udstyret med et PTC-element, som er selvregulerende. Elementets effekt reguleres af temperaturen omkring varmeren. Når temperaturen stiger, synker varmerens effekt indtil en vis grænse. Blæseren køre altid med den samme hastighed uafhængig af omskifterens stilling. Cyklon 1400 Hvis denne temperatur er 25 C er varmerens effekt ca. 1380W. Cyklon 1700 Hvis denne temperatur er 25 C er varmerens effekt ca. 1625W med omskifteren i stilling II, og 900W med omskifteren i stilling I. I varmeren findes en temperatursikring med automatisk frakobling. Sikringen udløses bl.a. hvis varmeren placeres fejlagtigt eller tildækkes. Hvis denne sikring springer, kobles den til igjen ved at frakoble strømmen og lade kabinevarmeren forblive frakoblet til den er afkølet, max 30 minutter, og varmeren fungere igen normalt. Som ekstra sikkerhed findes yderligere en temperatursikring, som bryder definitivt. Denne kan ikke stilles tilbage, men må skiftes. Temperatursikringen forhandles og byttes på Modernums servicesteder, som er oplyst på samme side som garantibeviset. Placering Varmeren monteres på medfølgende beslag alternativt på Modernums kabinevarmerhylde Mini, best. nr (se også billede 2). Kabinevarmerhylden selges separat. Der skal være luftrum over kabinevarmeren, og ved varmerens udblæsning skal der være et luftrum på mindst 30 cm. Der er risiko for brandfare hvis apparatet ikke har fri udblæsning. Hensigtsmæssig placering for fastmontering kan være midterkonsol, kardantunnelen eller i sidevæg ved passagerens benplads. Find en monteringsplads, hvor kabinevarmeren ikke medføre en fare ved en evt. kollision, og skru monteringsbeslaget på. Monter derefter varmeren på beslaget. Se efter at alle hagerne på monteringsbeslaget er ført ind i sporene på varmerens underside, og at hagen i monteringsbeslagets forkant sidder ordentligt fast. Vil man løsne varmeren fra beslaget, gøres dette ved at trykke ned på beslagets hage med en skruetrækker og trækker varmeren fremover. Sikkerhed Vid skade på inntakskabelen skal denne byttes bare af reparasjonsværksted utnævnd af produsenten. Vigtigt Børn eller andre personer uden erfaring og kundskab eller med begrænset psykisk, sensorisk eller metal evne må kun bruge kabinevarmeren på egen hånd, hvis de har lært, hvordan den fungerer. De skal have fået tydelige vejledninger, af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed, om hvordan apparatet bruges og indstilles.

6 Declaration of conformity according to the Low Voltage Directive, 06/95/EEC, the EMC Directive 04/108/EEC, including amendments by the CE marking Directive 93/68/EEC Type of equipment: Cab Heater Type designation: Cyklon 1400 / Cyklon 1700 The following harmonised standards or technical specifications have been applied. Standards Regarding EN SEMKO 111FE-1979 EMKO-TUB(321)N279/91 EMKO-TSB(321)N279/94 EN EN EN EN EN electrical safety electrical safety electrical safety electrical safety EMC emission EMC emission EMC emission EMC immunity EMF The product complies with the harmonised electrical safety standards and to the European harmonised EMC standards listed above. We have an internal production control system that ensures compliance between the manufactured products and the technical documentation. As manufacturer we declare under our sole responsibility that the equipment follows the provisions of the Directives stated above. 2 july 2009, Modernum AB

7 GARANTIBEVIS TAKUUTODISTUS Sverige För våra produkter lämnas x års garanti räknat från försäljningsdatum. Garantin omfattar fabrikations- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering och skötsel ersättes ej. Garantiersättning enligt svensk praxis kan endast åberopas tillsammans med inköpskvitto eller garantibevis varav framgår varutyp, försäljningdatum och försäljningsställe. Vid eventuell reklamation sändes den felaktiga varan för reparation till: Modernum AB Box (Gränsbovägen 4) Södertälje Tfn service Norge Garanti i henhold til gjedende kjøpslov. Garantien omfatter fabrikasjons- og materialfeil. Skader foråsaket ved feil behandling eller montering erstattes ikke. Garantien gjelder kun hvis garantibevis eller kvittering for kjøpsdato medfølger det reklamerte produktet. Ved eventuell reklamasjon venligst henvend dem til forretningen hvor de kjøpt produktet. Försäljningsdatum Salgsdato Myyntipäivä Återförsäljare Forhandler Jälleenmyyjä...

8 GARANTIBEVIS TAKUUTODISTUS Suomi-Finland Takuu on voimassa kaksi vuotta myyntipäivästä laskien. Takuu käsittää valmistus ja aineviat. Virheellisestä asennuksesta tai käytöstä aiheutuneita vahinkoja ei korvata. Takuukorvauksen saamiseksi on esitettävä ostokuitti tai takuutodistus josta ilmenee tuotteen laatu, myyntipäivä ja myyntipiste. Reklamaatiotapauksessa virheellinen tuote lähetetään osoitteeseen: Hermannin Kone ja Tarvike Oy Hämeentie Helsinki Puh. (09) Danmark Garanti i henhold til gældende købslov. Garantien omfatter fabrikations- og materialefejl. Skader forårsaget ved fejlbehandling eller fejlagtig montering erstattes ikke. Garantien gælder kun hvis garantibeviset eller kvittering hvoraf salgsdato og forhandler fremgår, medfølger det reklamerede produkt. Ved eventuel reklamation, bedes De rette henvendelse til forretningen for det købte produkt. Försäljningsdatum Salgsdato Myyntipäivä Återförsäljare Forhandler Jälleenmyyjä...

9 Kupévärmare placerad på Mudernum kupévärmarhylla Mini, best. nr (säljes separat). Placeringen ger utrymme för passagerarens fötter under hyllan. Sisätilan lämmitin Modernum Mini telineellä, tilaus No (myydään erikseen). Asennus antaa matkustajan jaloille tilaa hyllyn alla.

10 Kupévärmare monterad med bipackad fästplåt. Kiinteä asennus, asennuskonsooli pakkauksessa.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Brugsanvisning Grillrengøringsrobot

Brugsanvisning Grillrengøringsrobot Svenska Suomi Norsk English Dansk Brugsanvisning Grillrengøringsrobot GBU101 Rød GBU102 Sort 140303 Grillbot Manual 148x210.indd 1 19/03/14 11.52 LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE GRUNDIGT INDEN BRUG. For at

Læs mere

BRIDGE 4100 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET

BRIDGE 4100 ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET ANVÄNDARMANUAL BRUGERMANUAL BRUKERMANUAL KÄYTTÖOHJEET 06DE2335B.pmd 1 Kære kunde, Vi takker for Deres valg og kan oplyse, at dette produkt er et teknologisk avanceret tyverisikringssystem, der lever op

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Ce-erklæring 9 Side 3 Vi understreger I det følgende vigtigheden af, at belysnings armaturerne

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500

Skimmer 2500. Brugsanvisning / Bruksanvisning DANSK. Brugsanvisning Skimmer 2500 Brugsanvisning / Bruksanvisning Skimmer 2500 DANSK Brugsanvisning Skimmer 2500 Læs denne brugsanvisning nøje igennem inden skimmeren tages i brug. www.pondteam.com 1 Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator

Spirit Kettle. Capacity 1.5 L. 2200 watt 1.5 L Concealed heating element. 360 base Water level indicator Spirit Kettle Capacity 1.5 L 2200 watt 1.5 L Concealed heating element 360 base Water level indicator Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 16

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur

Version: First. Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur Version: First IT ES NL DK CZ DE FR Manuale d uso Manual del usuario Gebruikersinformatie Brugervejledning Uživatelský manuál Benutzerhandbuch Guide d utilisateur INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Dette dokument

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

AIRLINE TOWER FAN 65 CM

AIRLINE TOWER FAN 65 CM AIRLINE TOWER FAN 65 CM Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3-5 6-8 9-11 12-14

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control //

Wellness. shiatsu // half back massager // Type 6080. Shiatsu massage // With heat // 2 ways rolling // control // Wellness shiatsu // half back massager // Shiatsu massage // With heat // With light // 2 ways rolling // Touch pad control // Type 6080 6080_PC_0408.indd 1 2008-05-08 10:24:52 Brugsanvisning - dansk...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish

Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Manhattan Chilli Stainless steel kettle with chillired paint finish Concealed heating element 6462_MB_0812.indd 1 1.2 L Water level indicator 360 placement on base Auto-stop 2012-08-13 14:10:32 Brugsanvisning

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011

vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 vigtig information om baltic oppustelige redningsveste 2011 Sådan virker oppustelige redningsveste Oppustelige redningsveste har en oppustningsventil koblet til en lufttæt lunge. Denne ventil udløses enten

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00427/1 EMHÆTTE EFU 501-02, EFU 501-02 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING. For dørautomatik og valgfri elektronisk styring af lås P1014 / 14201 / 14207

BRUGSANVISNING. For dørautomatik og valgfri elektronisk styring af lås P1014 / 14201 / 14207 BRUGSANVISNING LOCK ASSIST DOC For dørautomatik og valgfri elektronisk styring af lås P1014 / 14201 / 14207 PHONIRO SYSTEMS AB BRUGSANVISNING PHONIRO LOCK ASSIST DOC DOK. NR. 14207112 KONTAKT & INDHOLD

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49

6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 6076_CS_UVN_0415.indd 1 2015-09-02 09:15:49 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon 4-457-274-21(1) Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere