Almendannelse som ledestjerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almendannelse som ledestjerne"

Transkript

1 Anmeldelser HAUE: Almendannelse som ledestjerne. En undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk gymnasieundervisning Syddansk Universitetsforlag sider. Pris: 350,- (udsolgt fra forlaget!) HARRY Harry Haue er lektor ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, der i 1999 blev oprettet ved Syddansk Universitet i Odense, og har tidligere arbejdet i gymnasieskolen. Med denne doktorafhandling markerer forfatteren sig som det almendannende gymnasiums forkæmper både af gavn og af navn. Han argumenterer i disputatsen for almendannelsens stadige relevans for gymnasieskolen og påpeger, at vi her i Danmark har noget særligt i vores gymnasietradition, som vi bør tage vare på. I Norge og Sverige har gymnasiets almene dannelsesfunktion til sammenligning tabt terræn over for kravet om erhvervskvalificering, men i Danmark holder vi på begge heste, både almendannelse og studieforberedelse. Denne stadige, stærkt værdiladede kamp er bogens emne. Forfatterens stærke engagement i problemstillingen gør det ekstra spændende at følge bogens fremstilling af kampen om gymnasiets læseplan. Man ser naturfagene og de moderne realfag langsomt æde sig ind på den klassiske fagrække. Det er bemærkelsesværdigt, hvor langt vi skal frem i tid, før matematik og fysik også blev anerkendt som almendannende. Begrebet har i kraft af sin eksistens- og identitetsafklarende karakter i nyere tid haft sit centrum i dansk og historie, hvorom de andre fag kredser som satellitter. Kampen på territorium og timer skildres fint i det informationsmættede værk. Bogen kan benyttes som en rig kilde til knap to hundrede års overvejelser over den særlige brug af dannelsesbegrebet, som opstår, når det kombineres med forstavelsen»almen-.«haue skelner skarpt mellem dannelse bredt forstået og så almendannelse. Dette er for så vidt en nyttig sprogrevselse, men der kan dog også nævnes mange historiske eksempler på, at de to begreber er blevet brugt synonymt. Bogen handler imidlertid ikke om»dannelse«eller om den for tiden mere og mere populære filosoferen over dannelsesbegrebet, men om begrebet almendannelse brugt som legitimering af et bestemt curriculum i gymnasiet.

2 Almendannelse som ledestjerne 251 De skelsættende lovreformer giver naturlige anknytningspunkter for fremstillingen, som nok har almendannelsen som sin kerne, men også mere bredt gengiver historien om først den lærde skole og siden gymnasiet. Det er historien om en stadig større social udbredelse og om udviklingen fra en rent studieforberedende lærd latinskole i 1700-tallet til en alment rettet institution for opdragelse og almen dannelse af flertallet af de unge i år At der også er tale om en institutionshistorie, fremgår af, at bogen starter et godt stykke tid, før begrebet almendannelse faktisk vinder indpas i det danske sprog. Fremstillingen begynder rent lovgivningsmæssigt med Latinskolereformen af 1775, som i tidens nationale ånd gav en styrkelse af dansksproget i latinskolen. I slutningen af 1700-tallet begyndte en debat om dét,»intet vel opdraget eller cultiveret Menneske«kan undvære af kundskaber. Citatet viser, at ideen om almendannelse er noget ældre end selve ordet. Endnu en reform af latinskolen kom i 1809, og Haue skildrer de idehistoriske rødder til denne i både filantropinismen og nyhumanismen. Først i 1830 erne benyttes begrebet»almendannelse«i Danmark. Det præger debatten mellem realister og nyhumanister fra ca til 1850, og det er en soraner, den radikale realist Christian Lütken, der i 1830 er den første, der benytter ordet i en dansk kontekst. Den centrale danske dannelsestænker Johan Nikolaj Madvig, som senere blev både undervisningsinspektør og kultusminister med ansvar for den lærde skole, tog begrebet til sig i sit vægtige bidrag til debatten. I den Madvigske skoleordning af 1850 vandt den almene dannelse for første gang indpas i en dansk skolelov. Debatten efter skoleordningens indførelse handlede om almendannelsens rette indhold og om overbebyrdelsen af eleverne. Den almene dannelse kunne så at sige ikke længere være encyklopædisk, der var for meget at vide, man måtte dele dannelsen i to, mindst. Skildringen af skoleloven fra 1871 er interessant beskrevet og giver et fint miniportræt af omvæltningerne i dansk åndshistorie i en afgørende periode. Man vendte sig fra klassisk til almen (her i betydningen moderne) dannelse, symboliseret ved nedprioriteringen af oldgræsk og latin og opprioriteringen af matematik, og der blev foretaget en åndelig drejning fra Tyskland til England som»første«udland, afspejlet i valget af fremmedsprog, vel ikke mindst som»hævn«for En fin pointe er også, at den nye grendelte lærde skole spejlede den højere kompleksitet i samfundets forventninger til de unge. Efter 1871-loven indtrådte en afmatning. Vagn Skovgaard-Petersen hævder i sin doktorafhandling fra 1976 om 1903-loven, Dannelse og Demokrati, at begrebet almendannelse i slutningen af 1800-tallet og langt ind i det følgende århundrede blev svækket af slid og upræcis

3 252 Anmeldelser brug det blev slapt. Dette må Haue naturligvis bestride, helten er ikke død endnu! Han mener modsat, at der er nye levende debatter, dels i perioden fra 1889 til efter 1. verdenskrig, dels i efterkrigsperioden fra 1948 til Den venstreorienterede 1968-generation havde et ambivalent forhold til det lidt borgerlige begreb dannelse og dermed også til almendannelsen. Men almendannelsen viste sig mere slidstærk end den pædagogiske marxisme. Fra 1978 og frem til i dag har debatten om gymnasiets formål på ny kredset omkring dikotomien imellem det almendannende og det studieforberedende. Harry Haue vil vist hævde sammen med gymnasiets tidligere direktør Uffe Gravers Pedersen at modsætningen nu om dage beror på en illusion. Denne ophævelse af modsætninger er svær at sluge. Her skal blot nævnes ét argument imod den: En gymnasieundervisning, der alene skulle være studieforberedende, kunne for så vidt have masser af løse ender, en almendannende gymnasieundervisning forpligter sig derimod på en vis afrundethed. Som titlen angiver, er emnet for bogen begrebet almendannelses funktion i dansk gymnasieundervisning. I konklusionen redegøres der for begrebets centrale funktion som bestemmende for gymnasiets grænser:»almendannelse kunne derfor bruges til at fremme nye fag, afvise gamle (ikke omvendt? JEL), bestemme niveauer og sikre grænsen i forhold til andre uddannelser og aftagerinstitutioner«(s. 548). Ægteskabet mellem begrebet og institutionen får kun få skrammer i den 603 sider lange fremstilling. Denne monopolisering er dog problematisk og kan modsiges. Ikke kun af de få eksempler i bogen fra folkeskolen og folkehøjskolen, men også af, at f.eks. læreruddannelsen har benyttet begrebet almendannelse til at beskrive sit formål. Monopoliseringen virker mere følelsesmæssigt baseret end empirisk underbygget. Bevæbnet med en håndfuld brede kriterier og målestokke til indfangelse af det genstridige begreb almendannelse går Haue i clinch med de skolehistoriske debattører, der har ment noget om den højere undervisning. Folk som Lütken, Madvig, J.E. Suhr, H.P. Selmer underkastes alle lakmustesten: Var det almendannelse eller noget andet, de forfægtede? Der måles vel at mærke efter den sindrigt konstruerede model, som fordrer, at almendannelse omfatter alle fag, er dynamisk, er national, er kompleks, tilgodeser erkendelsesmuligheder osv. Hvortil tjener disse anakronistiske målestokke egentlig? Analytiske greb skal der til, naturligvis, men spørgsmålet er, om modellen ikke tager førergreb på kilderne og reproducerer forfatterens egne forståelser. En historisk undersøgelse vinder sjældent ved at dømme de fortidige kilder»galt på den«ud fra en ahistorisk begrebslig skelnen. Her blot et eksempel: På baggrund af den normative antagelse, at almendannelse bør

4 Almendannelse som ledestjerne 253 være et dynamisk begreb, fældes domme over mere statiske eller konservative anvendelser. Det betegnes som»objektivt forkert«, når begrebet almendannelse benyttes konserverende (s. 426). Med sådanne»målestokke«forbryder Haue sig efter denne anmelders mening mod målsætningen om uhildet at analysere begrebets funktion i historien. Afhandlingen rummer grundige gennemgange af den lange perlerække af danske gymnasiefolk og pædagoger, der har haft noget på hjerte om almendannelse. De fleste pointer er grundigt efterforskede men omgangen med en af de store skikkelser i dansk dannelseshistorie, førnævnte Madvig, fortjener en kommentar. Kan man ud fra en lighed i tankegang slutte til et idehistorisk ophav? Madvigs tanker fremstilles entydigt som en ukritisk videreformidling af Johan Friedrich Herbarts tankegods (grundlæggeren af den videnskabelige pædagogik i Tyskland). Det er forkert. Der er en vis lighed imellem Madvig og Herbart, men det er tvivlsomt, om Madvig faktisk kendte tyskeren på første hånd i Man ser forgæves efter henvisninger i Madvigs dannelsesskrifter, der ellers har tætte referencer til store tyskere som Herder, Hegel og Humboldt. Der var forskelle store forskelle mellem Madvig og Herbarts syn på både dannelse og almendannelse, og Madvig erklærede sig netop ikke enig, da man på baggrund af Herbarts lære foreslog at oprette pædagogik som videnskabeligt fag ved Københavns Universitet i Ligheden i tankegang skyldes associationspsykologien, men den kunne Madvig lige så vel have læst om hos Sibbern. Associationslæren var fælles gods i datidens psykologi og af engelsk oprindelse. Den var ikke grundlagt af Herbart. I den overraskende tunge teoribrug er der gode tolkninger. Det virker troværdigt, at almendannelsen må ekspliciteres i en krisesituation, f.eks. for et centralt fag som dansk, mens det i mere rolige perioder tages for givet for dette kernefag. Og det virker relevant at forklare dette ud fra teoretikeren Edgar E. Scheins teori om»grundlæggende antagelser«(f.eks. s. 374). Men hvor Haue benytter den tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteoretiske ramme til at støtte sin grundlæggende antagelse, bliver teoribrugen misvisende. Der benyttes meget plads på at redegøre for den centrale tese i værket: Almendannelse er det symbolsk generaliserede medie for gymnasiet. Det er dog spørgsmålet, om Haue virkelig mener dette. Et symbolsk generaliseret medie er hos Luhmann et afgørende kendemærke for flere af samfundets undersystemer. Et illustrativt eksempel på et sådant medie er pengene i det uddifferentierede moderne økonomiske system. Men når Haue henviser til»mediefunktionen«af almendannelsen, er der vist snarere tale om, at han mener formålet,

5 254 Anmeldelser samlebetegnelsen, eller det Luhmann selv kalder en kontingensformel for uddannelsessystemet. En sådan formel skal så at sige samle opmærksomheden i et ellers alt for åbent (kontingent) landskab. Haue henviser til værker, hvor Luhmann udtrykkeligt gør opmærksom på, at uddannelsessystemet blandt visse andre undersystemer netop udmærker sig ved ikke at råde over et symbolsk generaliseret medie i sin kommunikation. Dette skyldes ifølge Luhmann forskellen imellem f.eks. det økonomiske system, hvor penge er mediet, men hvor der ikke tilstræbes en ændring af omverdenen (en handel skal ikke ændre sin omverden blot omfordele den), og uddannelsessystemet, hvor der tilstræbes en ændring af omverden, i dette tilfælde barnets/elevens psyke (eleven skal i sig selv være ændret, have lært noget nyt, hvilket ikke kan udtrykkes i en medietransaktion). Haue kunne med fordel have brugt Luhmanns egen analyse og skulle da blot argumentere for almendannelsens stadige relevans som kontingensformel. Dannelse (Bildung) er for Luhmann en historisk specifik kontingensformel for det tyske uddannelsessystem i 1800-tallet, men han mener tillige, at begrebet har udspillet sin rolle som kontingensformel til fordel for formlen»lære at lære«i det 20. århundrede. Formlen»lære at lære«gennemsyrer iflg. Luhmann den uddannelsesmæssige dagsorden i dag og viser hen til den mere tjenestegørende samfundsfunktion, som uddannelsessystemet har fået i forhold til de andre undersystemer i det moderne samfund. Men (fortsættelsen af) funktionen som kontingensformel er vel det rette begreb for det, Haue prøver at indkredse som almendannelsens betydning i dag. Man kan endelig spekulere over, om hele denne placering i en tung teoretisk ramme overhovedet er så nødvendig. Sammenhængene kunne formentlig lige så let og mere forståeligt udtrykkes i et jævnt dagligsprog. På den tekniske side skal det nævnes, at bogen kunne trænge til en yderligere korrekturlæsning. Et enkelt tilbagevendende irritationsmoment skal nævnes: Luhmanns begreb hedder vel et symbolsk generaliseret medie på dansk og ikke»et symbolsk generaliserede medie.«bogen forekommer unødigt lang, men det er jo et ganske typisk træk for historiske disputatser. I dette tilfælde kunne der have været sparet på informationsmængden i de utallige enkeltportrætter. Harry Haues disputats giver gymnasieskolen og dens repræsentanter tiltrængt historisk identitet i en tid, hvor uddannelsespolitikken mere og mere formes på en performativ tænknings præmisser. Luhmann behøver ikke at få helt ret i sin påstand om, at dannelsesbegrebet har udspillet sin rolle som samlende og retningsgivende begreb til fordel for formlen»lære at lære.«der kan stadig være god brug for et mere

6 Danmarks Oldtid 255 eksistentielt mættet begreb som almendannelse til at legitimere stofvalget og prioriteringerne i gymnasiets videre udvikling over for slagord som erhvervsrettethed, læringskompetence og omstillingsparathed. Det kan forekomme problematisk at skrive en historisk fremstilling og et kampskrift i ét, men det kan være, at det var det, der var brug for. Vi har fået en ny klassiker inden for historieskrivningen om den lærde skole og gymnasiet. Jesper Eckhardt Larsen JØRGEN JENSEN: Danmarks Oldtid. Ældre Jernalder. 500 f.kr. 400 e.kr. København, Gyldendal sider. 499 kr. pr. bind (i subskription: 399 kr., 4 bind: 1596 kr.). Med sit 3. bind af værket Danmarks Oldtid er Jørgen Jensen (JJ) nu nået til den ældre jernalder, hvor man for første gang i den danske oldtid støder på egentlige vidnesbyrd om krige, stammeforbund, magtcentre og andre samfundsforandringer der forbinder en tåget fortid med de emner og perioder historikere normalt beskæftiger sig med. Selvom undertegnede foretrak det mere brede og poetiske 1. bind om stenalderen, er der ikke tvivl om at de fleste historikere vil finde 3. og det kommende 4. binds indhold mere relevant. Alle de gode ting der prægede de to første bind og som blev fremhævet i anmeldelsen i HT 102, hefte 2, findes ligeledes i bind 3. Det gælder naturligvis den smukke opsætning og Kirsten Kleins fotografier og ikke mindst JJ s små resumeer der indleder hvert hovedkapitel. Disse indledninger er som resten af værket ualmindelig velskrevne. Hvert af de foregående bind har haft et omdrejningspunkt der kom til syne gennem værkets disposition og sprogtone. Det gælder også for det nærværende der som undertitel kunne have haft:»tabet af de gode gamle dage«. Hovedemnet i værket er den samfundsudvikling der skete ved overgangen til den yngre jernalder: Danmark blev forandret fra fredeligt fællesskab af ligemænd til krigerisk høvdingedømme; den egalitære landsbyhygge blev som følge af større historiske begivenheder i resten af Europa omformet til et overherredømme fra et luksusomgærdet aristokrati. Historien om denne forandring fremstilles på flere planer. Dels skinner den igennem i kapitlernes titler:»forvandlingens århundreder«,»forvandlingens tid«,»et nyt aristokrati«og»urotider«, dels i de enkelte kapitlers disposition, hvor der indledes med en grundig gennemgang af den europæiske historie i samme periode: Romerrigets besvær-

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hvad skal skolen danne til?

Hvad skal skolen danne til? Hvad skal skolen danne til? Afhandling Kandidatuddannelsen i generel pædagogik Danmarks Pædagogiske Universitet Modul 3: Pædagogisk teori før og nu Trine Mindegaard, studienummer: 1367517 Frank Rosenfeldt,

Læs mere

Forsvar for fortiden

Forsvar for fortiden AF CARSTEN DUE-NIELSEN Er fortidens fremtid truet? Det kunne man forestille sig efter at have læst Bernard Eric Jensens indlæg om faghistorikeres historiebegreb. 1 Indlægget kan umiddelbart tolkes som

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2011:1

Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2011:1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education http://kau.se/nordidactica Samfundsfag et senmoderne fag? Nordidactica 2011:1 The online version of this paper can be found at: www.kau.se/nordidactica

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Fra dannelsesdiskussionen

Fra dannelsesdiskussionen Fra dannelsesdiskussionen 1 1830ernes og 1840ernes skoledebat Af GUNHILD NISSEN I 1830erne og 1840erne førtes herhjemme en livlig debat om latinskolens indhold, ikke mindst om»realfagenes«stilling. I denne

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde

Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde Finn Thorbjørn Hansen Det var, som om de havde en slags kærlighed til det, de gjorde - om den eksistentielle dimension i højskolens uddannelses- og erhvervsvejledning Udgivet af FFD Folkehøjskolernes Forening

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR

DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Roskilde Universitet DU TRÆNER DEM FREM LIGESOM CIRKUSDYR Et speciale om læreres kritik og retfærdiggørelser Clara Ina Severin Steensen Kandidatspeciale i Pædagogik og Uddannelsesstudier v/ Institut for

Læs mere

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK.

KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. HVAD HANDLER DEBATTEN OM GYMNASIEREFORMEN EGENTLIG OM? TO AF VORES SKRIBENTER GIVER ET BUD SIDE 4 KANONDIDAKTIK KAN REVI- TALISERES, HVIS DEN TÆNKES INDEN FOR RAM- MERNE AF EN MEDIE- DIDAKTIK. SIDE 6 JØRGEN

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Sanne Knudsen, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation,

Læs mere