Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan"

Transkript

1 Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Studerende: JACOB ANKÆR JOHANSEN (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) & underskrift Vejleder: HAAKON LUND (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) & underskrift Kontaktperson på projektsted: BENTE LARSEN (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) & underskrift

2 Projektplan Målbeskrivelse Projektet er et led i de indledende skridt hos LARM 1 til en digital formidling af radiomontage-arkiver til gavn for forskning og research. Til dette formål ønskes for fremtiden en ny database der kan indeholde både lyd- og tekst dokumenter. Min opgave er at udarbejde strukturen til en taksonomi et struktureret emneordssystem, der skal danne fundament for indekseringen af arkivmaterialet samt emnesøgning i den fremtidige database. Det emnemæssige afsæt for projektet tages i Peter Kristiansens 2 arkiv som består af nagrabånd og papir dokumenter. I fremtiden kan der opstå behov for at taksonomien udvides. For at sikre konsekvent sprogbrug og overensstemmelse i organiseringen af termer, skal der yderligere formuleres en politik der beskriver kriterierne for udarbejdelsen af taksonomien. Metodebeskrivelse Da det er en vigtig del af LARMs målsætning at lave brugerdreven innovation vil brugerne af den fremtidige database være centrale i projektet. Da denne gruppe primært består af forskere vil brugerne i dette tilfælde også udgøre den gruppe af eksperter som jeg vil indhente viden fra. Disse er udpeget af ansvarshavende hos LARM Bente Larsen og tæller både folk med vidensorganisatorisk kendskab såvel som kendskab til det radiofaglige domæne, herunder også Peter Kristiansens arkiv. Empirien der skal danne grundlag for taksonomien vil jeg hente fra Peter Kristiansen arkiv, litteratur om radiomontage-domænet generelt, samt en række eksperter. Jeg har valgt at inddele processen i 6 faser som hver har en målsætning/problemstilling, samt min tilgang til at imødegå denne. Løbende under faserne vil jeg organisere og rekruttere til diverse fokusgrupper og interviews. Jeg vil derudover føre projekt-log over forløbet, således at jeg ved projektets afslutning har et kronologisk overblik over mine metodiske og projektfaglige overvejelser gennem processen. 1 LARM Audio Research Archive er et tværvidenskabeligt projekt, hvis mål er at opbygge en digital infrastruktur, som skal lette forskningsadgangen til den radiofoniske kulturarv i Danmark (http://larm.hum.ku.dk/) 2 DR montageproducent fra

3 Fase 1. Hvad omfatter arkivet og domænet? Der dannes et overblik over nagrabånd og papirdokumenter i Peter Kristiansens arkiv og foretages en ukritisk indsamling af emneord. Tekstlæsning; litteratur om Peter Kristiansen og radiomontagens domæne generelt. Der foretages en ukritisk indsamling af emneord. Emneord kan udtrækkes på baggrund af hyppig forekomst og en ad hoc vurdering af det enkelte ords relevans. Der laves interviews med eksperter fra LARM. Opsamling på interviews. Der udarbejdes en alfabetisk emneordsliste. Fase 2. Hvilke koncepter (overordnede emner) skal taksonomien omfatte? Fokusgruppe med ansvarshavende samt eksperter fra LARM. Med afsæt emneordslisten og de medvirkendes ekspertise diskuteres det hvilke koncepter der skal medtages og derpå defineres de overordnede kategorier i taksonomien. Jeg forventer yderligere at diskussionen giver input til spørgsmål om; hvor dybdegående og detaljeret den endelige taksonomi skal være, hvilke former/sprog der skal anvendes, samt hvorledes en politik til taksonomiens fremtidige vedligeholdelse og evt. udvidelse skal formuleres. Opsamling på resultater fra fokusgruppen. Emneordsliste revideres. Fase 3. Hvilke begreber og termer skal indgå i taksonomien og hvordan skal disse organiseres? Fokusgruppe med eksperter med tilknytning til LARM og DR s Arkiv. For brugerperspektivet er relevant at inddrage én eller flere journalister fra DR, da disse udgør en potentiel brugergruppe og kan bidrage med input til sprogbrug af en mere radiofaglig karakter. 3

4 De overordnede kategorier præsenteres for fokusgruppen. Med udgangspunkt i emneordslisten samt deltagernes egne input hæftes begreber og termer på den overordnede kategorier. Ordassociationsleg, eks. brainstorm, for at identificere relaterede termer og synonymer Begreber og termer organiseres hierarkisk. Deltagernes eget arbejde med forskning og research inddrages for at afdække brugerbehov ved emnesøgning. Opsamling på resultater fra fokusgruppen. Fase 4. Hvordan skal den endelige taksonomi organiseres? Resultatet fra fokusgruppen og den hidtil indsamlede empiri danner grundlag for udarbejdelsen af en skitse til taksonomien. Der laves en simpel opsætning af skitsen. Udkast til formulering af politik som beskriver grundlag og kriterier for taksonomiens opbygning. Evt. supplerende indsamling af empiri. Interview; skitsen + taksonomi-politik evalueres med ansvarshavende + ekspert hos LARM. Fase 5. Det endelige produkt. Endelig udformning og grafisk opsætning af taksonomien. Endelig formulering af taksonomi-politiken. Præsentation og overlevering til LARM. Evt. mindre rettelser efter input fra præsentationen. Fase 6. Skriftlig rapport til aflevering på IVA d Projekt rapporten vil indeholde en analytisk gennemgang af projektforløbet og en redegøre for det teoretiske fundament bag produktet og de valgte metoder. 4

5 Ressourcer Organisation af emnedata: Word, Excel. Grafisk opsætning af taksonomi: Keynote. Interviews/fokusgrupper: Kamera, videokamera, diktafon, post-its, skriveredskaber. Lokale til fokusgruppe: Jeg forventer at fokusgruppen i fase 3 vil særligt ressourcekrævende ift. plads og materialer og sigter derfor mod at afholde denne på IVA. Menneskelige ressourcer: Ansvarshavende hos LARM: Bente Larsen. Tilknyttede til LARM: Jacob Kreutzfelt, Maria Jørgensen, Erik Granly Jørgensen. DR Arkiv: Simon Stolzenbach, Philip Trier, Per Holst. DR Journalister: Rasmus Bjerre, Susanna Sommer. Slutprodukt Grafisk og mundtlig præsentation af proces, taksonomi og taksonomi-politik Produktet overleveres til LARM i fysisk og elektronisk format. Skriftlig fremstilling af øvrig viden som projektet har tilvejebragt overleveres ligeledes til LARM. Tidsplan Tidsplanen er vejledende og henviser til de ovennævnte 6 faser. Adgangen til LARMs arkiver er relativt ubegrænset og kræver ikke nærmere planlægning. Hvad angår dato for præsentation og overlevering har ansvarshavende hos LARM ikke ønsket en fastsat dato på nuværende tidspunkt. Det er aftalt at datoen fastsættes senere i forløbet. 5

6 6