NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db)."

Transkript

1 5. marts 013 /jetakr Rettelse til fodnote 15 I notatet Nærmere beskrivelse af rastermodellen (pixelmodellen), som indeholder effektbegrænsninger i frekvensblok A af marts 01, som blev offentliggjort sammen med det endelige udbudsmateriale ved 800 MHz auktionen, er der i fodnote 15 redegjort for sammenhængen mellem ACLR og PR: Hvis PR 1 er protection ratio en ved en interferer med ACLR 1, så kan den nye PR ved en interferer med ACLR og et forbrugerfilter med CI filter i C/I forbedring beregnes som: PR ACLR 1 1 ( ACS CI filter ) PR ACLR ACS 1 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db). Der er desværre en trykfejl i notatet af marts 01. Den korrekte formel (i linært domæne) er: PR ACLR 1 1 ( ACS CI filter ) PR ACLR ACS 1 Formlen er således i overensstemmelse med den del af notatet, der henviser til fodnoten. I henvisningen står der, at der tages højde for forbrugerfilteret ved at foretage korrektionen som en forbedring til tunerens ACS (Adjacent Channel Selectivety) for at tage højde for både in-block og out-of-block signalet fra basisstationen. Trykfejlen i fodnoten har ikke nogen betydning for notatet eller pixelmodellen i øvrigt. Trykfejlen i formlen er rettet i det reviderede notat af 5. marts 013. Der er ikke foretaget andre ændringer.

2 1/19 Marts 01 Fodnote 15 er revideret 5. marts 013 Nærmere beskrivelse af rastermodellen (pixelmodellen), som indeholder effektbegrænsninger i frekvensblok A Dette notat dokumenterer, hvordan pixelmodellen for EIRP-begrænsninger i frekvensblok A (FDD1-) (downlink i frekvensbåndet MHz) er udarbejdet, herunder hvilke tekniske forudsætninger der har dannet grundlag for udarbejdelsen af pixel-modellen, jf. afsnit.3.1 i IM et 1 og bilag E (særligt bilag 1A). Pixelmodellen indeholder effektbegrænsninger for downlink-frekvenser i frekvensblok A for at begrænse forstyrrelser af DTT (digitalt terrestrisk tv), som anvender DTT-kanalerne under 790 MHz, der ligger nærmest 800 MHzfrekvensbåndet. Modellen og dens formål er nærmere beskrevet i afsnit.3.1 i IM et. Det er kun på Sjælland, Bornholm og i Vestjylland, der anvendes DTT-kanaler meget tæt på 800 MHz-frekvensbåndet. Pixelmodellen omfatter således kun disse områder, mens der for resten af Danmark gælder andre krav, jf. afsnit.3. i IM et. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr Opsummeret fakta Der er anvendt følgende forudsætninger ved beregning af effektbegrænsningerne for basisstationer i frekvensbåndet MHz: Beskyttelse af DTT-modtagelse: o Boligenheder, sommerhuse og kolonihavehuse i BBR beskyttes o Der regnes med tv-modtagelse med udendørs tagantenne i 10 meters højde, hvis der ikke er indendørsdækning o Ca. 90 % af tv-apparaterne er beskyttet, jf. ECC rapport 148 o Tv-seeren forventes om nødvendigt at have et filter og en antenneinstallation af god kvalitet, herunder fx kabler og antennestik, der er afskærmede o DTT-feltstyrken antages at følge Boxers og DIGI-TV s feltstyrkekort. Forudsætninger for basisstationer: o Maximal EIRP kan højest udgøre 64 dbm/10 MHz (61 dbm/5 MHz) o Den nedre grænse for maximal EIRP er 30 dbm/10 MHz o Basisstationerne har enten isotropiske antennediagrammer eller har retningsvirkning i det vertikale antennediagram. Disse forudsætninger er beskrevet nærmere nedenfor. 1 Informationsmemorandum, "Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene MHz og MHz", udkast november 011.

3 /19. Uddybning af pixelmodellens forudsætninger Når der i det følgende bliver talt om LTE 800 som den tjeneste, der anvender 800 MHz-frekvensbåndet, er dette alene som praktisk eksempel. Allokeringen af 800 MHz-frekvensbåndet er teknologineutral, og reguleringen tager derfor højde for, at der i fremtiden kan anvendes andre teknologier end LTE i 800 MHz-frekvensbåndet. 3. Udfordring skitse Et mobilnet består af basisstationer og terminaler. Erhvervsstyrelsen har valgt at følge den harmoniserede FDD-båndplan for 800 MHz-frekvensbåndet, jf. ECC beslutning (09)03 vedrørende Harmonised conditions for MFCN in the band MHz : FDD downlink i MHz-frekvensbåndet (basisstationernes sendefrekvenser) inddelt i et raster på 5 MHz, svarende til kanal FDD1-6. FDD uplink i MHz-frekvensbåndet (terminalernes sendefrekvenser) inddelt i et raster på 5 MHz, svarende til kanal FDD1-6. Frekvensbåndet MHz (tv-kanalerne 1-60) anvendes til DTT. Der findes således to forskellige radiotjenester (DTT og LTE 800) i nabofrekvensbånd med kun 1 MHz separation. LTE 800-radiotjenesten ligger i et delbånd, som hidtil har været allokeret primært til DTT. Dette kan give anledning til en række tekniske problemer hos DTT-seeren. 4. DTT-planlægningsparametre - overordnet I dette afsnit gennemgås de overordnede planlægningsparametre, som man typisk anvender for DTT. Til brug for pixelmodellen er der taget udgangspunkt i DTT fixed, som er defineret nærmere i det følgende. I DTT-planlægning i Danmark forudsætter man typisk, at en DTT-seere installation er indrettet i overensstemmelse med DTT fixed, som indeholder følgende forudsætninger: Udendørs tv-modtagelse i 10 meters højde Retningsbestemt tv-modtageantenne med 1 dbd (14,15 dbi) passiv forstærkning (ved 800 MHz) og antennediagram, jf. figur 1 Kabeltab fra tv-modtageantenne til tv på 5 db (ved 800 MHz) Stedsandsynlighed på 95 % og interferensfrihed 99 % af tiden for modtagelse. Dette fører for et DVB-T QAM-64 3/4 signal til en nødvendig minimumsfeltstyrke på 49 dbµv/m og dermed en minimumsmedianfeltstyrke på 58 dbµv/m (ved 800 MHz). Er bl.a. defineret i GE06 (Geneve 006 aftalen).

4 3/19 Figur 1: Antennediagram for UHF-modtageantenne (kurve IV, V), kilde: ITU-R BT.419-3, figur 3-1 For planlægning af indendørs modtagelse for DTT er der lagt følgende 3 til grund: Modtagelse i 1,5 meters højde (højdetab på 18 db 4 i forhold til 10 m udendørs antennehøjde) Omni-directional antenne med en passiv forstærkning på 0 dbd (,15 dbi) og intet kabeltab Ingen bygningsdæmpning, da det antages, at modtageantennen står fast i et vindue, der vender mod tv-senderen. Der er dermed tale om stationær (fixed) modtagelse Stedsandsynlighed på 95 % og interferensfrihed 99 % af tiden. Dette fører for et DVB-T QAM-64 3/4 signal til en minimumsfeltstyrke på 74 dbµv/m og dermed en minimumsmedianfeltstyrke på 83 dbµv/m (i 10 m højde ved 800 MHz). I pixelmodellen er der således taget udgangspunkt i retningsbestemt antenne for de husstande, der har en prognosticeret medianfeltstyrke på under 83 dbµv/m og rundstrålende antenne for de øvrige husstande. 5. Feltstyrke for DTT-signalet Til prognosticering af feltstyrken for DTT-signalet er Boxer og DIGI-TV s egne feltstyrkeprognoser lagt til grund. Teracom (Boxer) anvender IRT D til prognosticering af ønsket feltstyrke i selskabets planlægning af DTT og dækningsberegninger for DTT. IRT D er en proprietær udbredelsesmodel, som er udarbejdet af Institut für Rundfunktechnik (IRT) til de tyske public service broadcastere. DIGI-TV anvender det svenske selskab Progira til at foretage DTTplanlægnings- og dækningsberegninger. Progira anvender deres eget værktøj GiraPlan. 3 Antagelserne er bl.a. baseret på DRs definition af indendørsdækning: 4 Højdetab i sub-urban clutterklassen, GE06, Annex, chapter 3, afsnit

5 4/19 Progira anvender CRC-predict til prognosticering af ønsket feltstyrke. CRCpredict er en proprietær model, der er udviklet af det canadiske forskningsinstitut CRC. CRC-predict prognosticerer feltstyrken i lighed med IRT D vha. knife-edge diffraction og en række efterfølgende korrektioner. Modellen forholder sig alene til udbredelse i det to-dimensionelle plan, som sender og modtager ligger i. Ved knife-edge diffraction modelleres landskabet mellem sender og modtager som en række knivsægge, hvor radiosignalet udbredes ved diffraktion over knivsæggene. Modellen kan kalibreres af den enkelte broadcaster (på baggrund af målinger foretaget mens man fx kører gennem de relevante områder - drivetests). 6. Filterkarakteristik Det lavpasfilter til bortfiltrering af LTE 800 signaler, som konsulentfirmaet Analysys Masons rapport om forstyrrelser fra LTE 800 mod DTT 5 tager udgangspunkt i, oplyses at have følgende karakteristika: pasbånd kanal 60 typisk indsætningstab (dvs. tab i kanal signaler) på 3 db eller derunder dæmpning over FDD1: omkring 5 db dæmpning over FDD: omkring 8 db Dette resulterer i en C/I-forbedring for DTT fra interferens fra: FDD1: ca. db FDD: ca. 5 db Disse oplysninger er baseret på oplysningerne (filterkarakteristik) i figur, som Analysys Mason har modtaget fra Braun Telecom. Figur : Data for Braun LPF-790-LONG, kilde: Braun Telecom 5 Rapport udarbejdet af Analysys Mason: 800MHz auction: Co-existence of LTE systems in MHz with Digital Terrestrial Television, August 011.

6 5/19 Braun-filteret har en filterkarakteristik (lavpas, med høj, ca. 50 db, dæmpning i stopbåndet), der er mest velegnet som et kanal 57 filter (dvs. til brug i områder, hvor den højeste anvendte DTT kanal er kanal 57 eller derunder). I kanal områderne vil en bedre teknisk løsning være at anvende en anden type filter, der giver en væsentligt bedre beskyttelse end Braun-filteret. De franske telemyndigheder (ANFR) har fx testet et filter til en pris på 0, der giver cirka 5 db dæmpning over FDD1- (SIAM BJF-F-B) 6. Triax har oplyst at de vil markedsføre filterløsninger i Danmark, der giver følgende dæmpninger: Kanal 60 filter (TSO60) Indsætningstab i kanal 60: Ca. db Samlet dæmpning af effekt over MHz: Ca. 8 db Kanal 59 filter (TSO59) Indsætningstab i kanal 59: Ca. db Samlet dæmpning af effekt over MHz: Ca. 17 db I pixelmodellen er det forudsat, at forbrugeren har et filter, der har egenskaber svarende til Triax-filtrene. Det er forudsat, at forbrugerens installation i øvrigt er etableret i overensstemmelse med parametrene for DTT fixed eller indendørsdækning, som er beskrevet nærmere ovenfor i afsnittet om DTTplanlægningsparametre. 7. Pixel-model: Grundlæggende design Pixel-modellen definerer for hver 0 meter x 0 meter pixel i kanal 59- og kanal 60-områderne, hvilken EIRP en FDD1- basisstation, placeret i den pågældende pixel, maksimalt må benytte. Pixelmodellen vedrører alene auktionens frekvensblok A. De komponenter, der helt overordnet bliver benyttet til at bestemme EIRP en for hver pixel, er: Koordinaterne for hver enkelt husstand, forstået som: o Boligenheder, anvendelseskode (BBR 5. oktober 011) o Sommerhuse, anvendelseskode 510 (BBR 5. oktober 011) o Kolonihavehuse, anvendelseskode 540 (BBR 5. oktober 011) o Koordinaterne er givet i EUREF89-UTM3 (geografisk datum og projektion, dvs. den geografiske reference) Den ønskede DTT-feltstyrke for hver enkelt husstand. Den ønskede feltstyrke findes ved opslag i hhv. DIGI-TV og Boxers feltstyrkekort En udbredelsesmodel for feltstyrken fra en basisstation i en given afstand (forstyrrende feltstyrke) Værdier fra ECC-rapport 148 for, hvornår et givent tv-apparat fejler. Nedenfor beskrives de ovenfor nævnte komponenter nærmere. 6 ANFRs rapport Annexes techniques au compte rendu de l expérimentation LTE «Laval II», november 011.

7 6/19 8. Den ønskede feltstyrke for DTT I figur 3 og figur 4 er det illustreret, hvilken DTT-feltstyrke husstandene på Sjælland og Lolland-Falster modtager (jf. Boxer TVs feltstyrkeprognose). Af figur 3 fremgår, at ca. 38 % af husstandene bliver betjent med under 83 dbµv/m. Disse husstande har derfor ikke indendørsdækning. Share of households with fieldstrength or lower DTT wanted field strength [dbµv/m] Figur 3: Kumulativ fordeling, Sjælland 6 x Households < Household DTT field strength [dbµv/m] Figur 4: DTT-feltstyrke for antal husstande, Sjælland Tallene i figur 4 viser, at 787 husstande på Sjælland og Lolland-Falster har en medianfeltstyrke på under minimumsmedianfeltstyrken (58 dbµv/m), men over minimumsfeltstyrken (49 dbµv/m). Husstandene har derfor kun dækning med en stedsandsynlighed på %. Disse

8 7/19 husstande er således formelt ikke dækkede og ville derfor ud fra et rigidt frekvensplanlægningssynspunkt ikke skulle beskyttes, da tjenestekravene ikke er opfyldt. Henset til, at det nok i særlig grad er husstande i de områder, hvor disse 787 husstande er beliggende, der i praksis vil kunne opleve forstyrrelsesproblemer, har Erhvervsstyrelsen valgt også at beskytte disse. Figur 5: Husstande med dbµv/m feltstyrke er markeret med røde pletter Det ses af figur 5, at de 787 husstande med lave feltstyrker generelt findes i nogle enkelte, afgrænsede områder. Beskyttelsen af disse får derfor kun betydning for brugen af frekvensblok A i disse afgrænsede områder. Et meget lille antal husstande (41) på Sjælland og Lolland-Falster har en medianfeltstyrke, der er så lav, at der end ikke er dækning med 50 % stedsandsynlighed. Disse husstande er ikke medtaget i pixelmodellen. 9. Basisstationernes EIRP Basisstationernes EIRP er begrænset til maksimalt at måtte andrage 64 dbm/ 10 MHz. I pixels, for hvilke der ved beregningerne bliver fundet en maksimal EIRP på under 30 dbm/10 MHz, er der forbud mod at benytte frekvensblok A. Den pågældende pixel er en rød pixel i illustrationen af pixelmodellen. 10. Summationsmargin Et LTE 800-mobilnet, der skal benytte frekvensblok A, er et singlefrekvensnet. Der vil derfor kunne komme interferensprodukter fra mere end en basisstation til hver husstand. Der er taget højde for dette ved en summationsmargin på 3 db i pixelmodellen (svarende til, at to basisstationer rammer husstanden med deres maksimale feltstyrke). Da mobiloperatørerne af hensyn til at optimere kapaciteten i deres egne net vil sikre sig mod overudbredelse og dermed vil prøve at begrænse antallet af steder med nogenlunde lige store feltstyrkeniveauer fra flere basisstationer, er en summationsmargin på 3 db tilstrækkelig.

9 8/ Vertikalt antennediagram for mobilnet-basisstationerne I udgangpunktet er det baseline-versionen af pixel-modellen, der gælder. Denne model tager udgangspunkt i, at DTT-modtageantennen befinder sig i basisstationens hovedsløjfe, som er det mest kritiske scenarie. Udover baseline-versionen, der gælder generelt, findes pixelmodellen i fem versioner, hvor: A. Basisstationens antenne er over 10 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 50 meter af basisstationen, B. basisstationens antenne er over 0 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 90 meter af basisstationen, C. basisstationens antenne er over 30 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 140 meter af basisstationen, D. basisstationens antenne er over 40 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 190 meter af basisstationen, og hvor E. basisstationens antenne er over 50 meter over tagrygge af boliger, sommerhuse og kolonihavehuse inden for 40 meter af basisstationen. Såfremt tagryggene er under 10 meter høje, måles højdeforskellen, som var tagryggene 10 meter høje. Disse fem versioner vil i praksis primært finde anvendelse i forstæder og det åbne land. Det er en forudsætning for disse fem versioner, at basisstationen som minimum overholder det vertikale antennediagram, der er givet i figur 6. 0 Dæmpning i forhold til hovedsløjfe [db] Vinkel i forhold til horisonten [grader] Figur 6: Minimumskrav for det vertikale antennediagram

10 9/19 1. Udbredelsesmodel for forstyrrende signal I langt de fleste tilfælde vil forstyrrelser af DTT fra LTE 800 optræde indenfor ca meter af basisstationen, jf. tabel 1 og tabel. Beregningerne i tabel 1 og tabel tjener alene til at bedømme hvilken størrelsesorden af afstande, der skal tages højde for i udbredelsesmodellen. Formlerne for hvordan de enkelte værdier beregnes er givet i Anneks A. Beskyttelsesforhold og tærskelværdi for blokering er taget fra ECC rapport 148, tabel 5a og 5b. LTE basisstationens sendeeffekt (EIRP) P 59 dbm DTT-signalets medianfeltstyrke Ew 80 dbµv/m Location correction factor (korrektion for 95 % sted) CF 9 db Beskyttelsesforhold (10 percentilen) PR -4 db ACI tærskelværdi ACIth -13 dbm Overload (blokering) tærskelværdi (90 percentilen) Oth - dbm DTT modtageantennens passive egenforstærkning G dbi Kabeltab Lf 5 db Strækningstab Lfs db Frekvens F Hz Fritrums ACI-afstand (afstand ved strækningstabet) daci 34 m Tabel 1: Linkbudget for forstyrrelse af 10 % bedste 7 tv-modtagere i et område med en DTT-feltstyrke (Ew) på 80 dbµv/m (som 75 % af husstandene har, jf. figur 3). LTE basisstationens sendeeffekt (EIRP) P 59 dbm DTT-signalets medianfeltstyrke Ew 80 dbµv/m Location correction factor (korrektion for 95 % sted) CF 9 db Beskyttelsesforhold (50 percentilen ) PR -36 db ACI tærskelværdi ACIth -19 dbm Overload (blokering) tærskelværdi (50 percentilen) Oth -9 dbm DTT modtageantennens passive egenforstærkning G dbi Kabeltab Lf 5 db Strækningstab Lfs db Frekvens f Hz Fritrums ACI-afstand 8 (afstand ved strækningstabet) daci 68 m Tabel : Linkbudget for forstyrrelse af 50 % bedste tv-modtagere i et område med en DTT-feltstyrke (Ew) på 80 dbµv/m (som 75 % af husstandene har, jf. figur 3). På grund af de korte afstande kan det derfor antages, at der er tale om fritrumsudbredelse mellem basisstation og DTT-modtager. I dette afstandsdomæne (hvor basisstationen er forholdsvis tæt på tv-modtageren) vil man ligeledes kunne antage, at det forstyrrende LTE 800-signal ikke har en log-normal fordeling med sigma (σ i ) 5,5 db med hensyn til sted. Ofcoms undersøgelser 9 har vist, at en log-normal fordeling med sigma (σ i ) på 1 db i 7 ECC rapport 148 angiver ikke, hvorvidt de 10 % bedste tv-tunere, hvad angår ACI (PR), er korrelerede med de 10 % bedste tv-tunere, hvad angår overload (Oth). Det samme gør sig gældende for hhv. 50 % og 90 %. 8 Denne afstand er på grænsen af det domæne ~ m, hvor fritrumsudbredelse kan antages at optræde i praksis. 9 Technical Analysis of interference from mobile network base stations in the 800 MHz band to digital terrestrial television, Ofcom, 10 June 011.

11 10/19 dette domæne, er en rimelig antagelse. Det ønskede signal er log-normal fordelt med sigma (σ w ) 5,5 db med hensyn til sted, da størstedelen af en tvsenders dækningsområde ligger fjernt fra senderen. I tabel 1 og tabel resulterer dette i en location correction factor på 9 db Fieldstrength for EIRP 6dBm (dbµv/m) Distance (km) Figur 7: Fritrumsfeltstyrke som funktion af afstanden I de tilfælde, hvor en husstand bliver betjent af en meget lav DTT-feltstyrke (~58 dbµv/m), vil en basisstation indenfor en radius af ca. seks kilometer fra hustanden kunne forårsage forstyrrelser. Indenfor denne radius vil det ikke være rimeligt at antage fritrumsudbredelse. Til prognosticering af den forstyrrende feltstyrke i sådanne tilfælde er der blevet benyttet værdier fra ITU-R P : Land, 1 % tid, 50 % sted, 600 MHz, 75 meter højde-effektiv-kurven, som angivet i tabel 3. Forstyrrende feltstyrke [dbµv/m] Afstand [m] Tabel 3: Afstand som en funktion af feltstyrke, ITU-R P , land, 1 % tid, 50 % sted, 600 MHz, 75 meter højde-effektiv Uden for fritrumsdomænet antages det nomalt, at det forstyrrende signal er log-normal fordelt med et sigma (σ i ) på 5,5 db med hensyn til sted. Værdierne i tabel 3 er således medianværdier (50 % sted). Disse to domæner er kombineret til en samlet feltstyrkekurve for 95 % stedsandsynlighed (udendørs, 10 meters højde), figur 8. I hvert af disse to domæner (fritrumsudbredelse og uden for fritrumsudbredelse) er der tilføjet de relevante location correction factors 10 : 10 ECC rapport 138, Annex C og GE06, Annex, Chapter 3, afsnit

12 11/19 Fritrum, location correction factor: o CF fs µ w i 1,64 (5,5dB) (1dB) 9dB Uden for fritrum, location correction factor: o CF far µ w i 1,64 5,5dB 13dB Distributionsfaktoren, μ, er 1,64 for 95 % stedsandsynlighed. Udbredelsesmodellen er lavet med antagelse om fritrumsudbredelse i domænet meter, anvendelse af værdierne fra ITU-R P i domænet efter km og en log-lineær interpolation i domænet mellem 300 meter og km Equivalent field strength for 95% location probability, BS EIRP 6dBm , 1% time, heff = 75m Okumura-Hata suburban, 50% time, H = 30 m 130 Field strength [dbµv/m] Distance [m] Figur 8: Feltstyrke-kurve, 95 % sted (ønsket) i 10 meters højde Udbredelsesmodellen er illustreret i figur 8. I figur 8 er det også illustreret, at Okumura-Hata suburban, 30 meters antennehøjde giver stort set identiske resultater til , 1 % tid, heff=75 meter. I dette domæne (indenfor 0 km af basisstationen) er der ringe temporal variation (max 3 db mellem 1 % tid og 50 % tid). Kurverne er derfor sammenlignelige på tværs af tid. I tilfælde af at option A-E i afsnit 11 finder anvendelse, fører det til, at en anden variant af udbredelsesmodellen anvendes, jf. figur 9. Disse udbredelsesmodeller tager højde for, at basisstationen anvender det vertikale antennediagram, der er givet i figur 6. Baseline-kurven er den blå udbredelsesmodel, der også er afbilledet i figur 8. Kurveforløbet for alle seks kurver i figur 9 er sammenfaldende fra ca. 50 meter. Herefter følger de alle samme forløb som den blå kurve i figur 8.

13 1/19 Fieldstrength [dbµv/m] Equivalent fst for 95% location, BS EIRP 6dBm Baseline A. 10 m B. 0 m C. 30 m D. 40 m E. 50 m Distance [m] Figur 9: Feltstyrke-kurver, 95 % sted (ønsket) i 10 meters højde, forskellige basisstation antennehøjder, jf. afsnit Nærfelt Nærfeltet findes i en basisstations umiddelbare nærhed. Af tabel 4 fremgår det, at nærfeltets udstrækning (inkl. transitionszone) omkring en basisstation er indtil 0 meter. Basisstationens udstrålingsdiagram og fritrumsantagelsen gælder udelukkende for fjernfeltet. Nærfeltet er kendetegnet ved, at der kan opstå en direkte kobling mellem sende- og modtageantenne. Maksimum dimension af basisstationens antenne 11 D m Lysets fart (i vakuum) c m/s Radiosignalets frekvens f Hz Radiosignalets bølgelængde λ 0,375 m Fjernfeltets nedre grænse 1 (cirka, Fraunhofer diffraktion) R 0 ~0 m Fjernfeltets nedre grænse ved enkel dipol 13 R d ~ m Tabel 4: Nærfeltets udstrækning Det betyder, at der vil kunne opstå en direkte kobling mellem de to antennesystemer (DTT-modtageantenne og basisstation) inden for en afstand af indtil 0 meter fra basisstationens antenne. Pixelmodellen har derfor en rød pixel, dvs. forbud mod at benytte blok A i pixels, der ligger inden for 0 meter af en boligenhed. Såfremt basisstationens antennehøjde er 10 meter eller derover over tagryggene på de nærmeste husstande, tages der hensyn til dette. 11 Approximeret ud fra specifikationer for Kathrein basisstationantenner: 1 D R0, ECC/REC/(0)04 13 R 4, ECC/REC/(09)0 d

14 13/19 Hvis basisstationens antenne er 0 meter eller mere over tagryggene, vil der ikke være forbud mod at bruge den pågældende pixel til blok A pga. nærfeltsproblemer. 14. Boligens udstrækning Hver beskyttet boligenhed er givet ved et koordinat fra BBR-registret. Det er således dette koordinat, der er beskyttet. Nærfeltsreglen, jf. ovenfor, giver dog også en zone på ca. 0 meter kugleradius omkring punktet som beskyttelse. 15. Protection ratios og overload thresholds for DTT modtagere I pixelmodellen er det antaget, at forbrugerens udstyr tilhører de 90 % bedste udstyr på markedet. Dette betyder, at størstedelen af det forbrugerudstyr, der er på markedet, er beskyttet af pixelmodellen. Forbrugerudstyr kan generelt set have to forskellige tuner-designs: Enten en klassisk can-tuner eller en silicon-tuner. Trenden går mod, at tv-apparater bruger silicon-tuners blandt andet på grund af de små fysiske størrelser. Med baggrund i ECC raport 148 er der benyttet følgende protection ratios: Kanal 60: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K60ECCrap148 = -33 db o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o C/I forbedring: CI improve = 8dB db = 6 db o PR K60 = PR K60ECCrap148 + CF fixed - CI improve -36 db Kanal 59: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K59ECCrap148 = -39 db 14 o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o C/I forbedring: CI improve = 17 db db = 15 db o PR K59 = PR K59ECCrap148 + CF fixed - CI improve -51 db Begge værdier (PR K60 og PR K59 ) er fundet med udgangspunkt i stationær modtagelse af et DVB-T, QAM64, ¾ code rate signal og ved samtidig brug af et filter, som defineret i afsnit 6 (deraf C/I forbedringen). Boxer TV benytter QAM64, ¾, der er ca. db mindre robust end DIGI-TVs QAM64, / 3 signal. Protection ratio erne er korrigeret direkte med C/I-forbedringen, som blot er fundet som dæmpning i blok A divideret med indsætningstabet i en DTTkanal. Typisk vil man foretage korrektionen som en forbedring til tunerens ACS (Adjacent Channel Selectivety) 15 for at tage højde for både in-block og out-of-block signalet fra basisstationen. Forholdet mellem disse to komponenter er kendt som ACLR, Adjacent Channel Leakage Rate. DTT- 14 Der er benyttet værdien for can-tuners i kanal 5 områder, da VIDEBAEK- VIBORG benytter både kanal 59 og kanal 5. For silicon-tuners i kanal 59 er PR - 40dB. Kanal 5 værdien (PR=-39 db) er således det mest følsomme scenarie. 15 Hvis PR 1 er protection ratio en ved en interferer med ACLR 1, så kan den nye PR ved en interferer med ACLR og et forbrugerfilter med CI filter i C/I forbedring beregnes som: 1 1 ACLR ( ACS CI filter ) PR PR ACLR1 ACS NB. Bemærk af formlen ovenfor er i lineært domæne og ikke logaritmisk (db).

15 14/19 tuneres ACS ligger typisk omkring 50 db. ECC rapport 148 tager udgangspunkt i en ACLR på 59 db, mens de fastsatte vilkår sikrer en ACLR på 76 db i kanal 60 områder og en ACLR på 86 db i kanal 59 områder. Denne margin i ACLR på henholdsvis 17 db og 7 db betyder, at C/I-forbedringer, der er henholdsvis 17 db og 7 db eller derunder, kan korrigeres direkte på protection ratio en som ovenfor. Med baggrund i ECC-rapport 148 er der benyttet følgende overload thresholds: Kanal 60 (og kanal 58): o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = -19 dbm 16 o Dæmpning: α filter = 8 db o O thk60 = O th + α filter = -11 dbm Kanal 59: o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = -8 dbm 17 o Dæmpning: α filter = 17 db o O thk59 = O th + α filter = 9 dbm De ovenfor angivne protection ratios og overload thresholds er for beskyttelse af ca. 90 % af tv-apparaterne. Fra 1. juli 00 gælder en anden pixel-model, hvor der i stedet benyttes følgende værdier for protection ratio og overload threshold (baseret på 10% værdierne fra ECC rapport 148): 00 - Kanal 60: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K60ECCrap148 = -43 db o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = - dbm o Dæmpning: α filter = 8 db o C/I forbedring: CI improve = 8dB db = 6 db o PR 00,K60 = PR K60ECCrap148 + CF fixed - CI improve -46 db o O th00,k60 = O th + α filter = 6 dbm 00 - Kanal 59: o ECC rapport 148 tabel 5a: PR K59ECCrap148 = -46 db 18 o ECC rapport 148 tabel 4: CF fixed =,8 db o ECC rapport 148 tabel 5b: O th = 1 dbm 19 o Dæmpning: α filter = 17 db o C/I forbedring: CI improve = 17 db db = 15 db o PR 00,K59 = PR K59ECCrap148 + CF fixed - CI improve -58 db o O th00k59 = O th + α filter = 18 dbm I alle øvrige forhold er pixelmodellen for hhv. før og efter 1. juli 00 ens. 16 Der er benyttet værdien for can-tuners ved kanal 58, da JYDERUP- VORDINGBORG-NAKSKOV benytter både kanal 58 og 60. Både can- og silicontuners har i kanal 60 et Oth på -13dBm. Kanal 58 værdien for can-tuners er således det mest kritiske scenarie. 17 Der er benyttet værdien for can-tuners, da de ydelsesmæssigt er 1 db dårligere end silicon-tuners. 18 Der er benyttet værdien for silicon-tuners, da de ydelsesmæssigt er db dårligere end can-tuners. 19 Der er benyttet værdien for can-tuners ved kanal 56, da ROE benytter både kanal 59 og kanal 56. Kanal 56 værdien er db dårligere end kanal 59 værdien.

16 15/19 For at sikre, at der ikke i områder med høje DTT-feltstyrker tillades sendeeffekter på basisstationer, der resulterer i en forstyrrende feltstyrke større end Oth, skal følgende være overholdt: E w E Oth + PR = O th + 16 db + PR Baggrunden for ovennævnte formel er givet i det følgende. Indledningsvist ser vi, at feltstyrke (E) og afsat effekt i modtageren (P) er givet ved følgende sammenhæng 0 : c 1,64 145,8 145,8 10 log f E P A a L f P G L 4 Hvor: E: feltstyrke ved modtagerantennen, field strength at antenna (dbµv/m) φ: power flux-density at antenna (dbw/m ) P: afsat effekt i modtageren, receiver input power (dbw) A a : antennens effektive indfangningsareal, effective antenna aperture/capture area (dbm ) L f : kabeltab, feeder loss (db) G: antennens egenforstærkning, antenna gain (dbd) f: radiosignalets frekvens, frequency of the signal (Hz) c: lysets fart, speed of light, ~ m/s (m/s) 10 f Som for DTT-fixed giver: m s 1, Hz E P 1dBd 10 log 10 5dB 145,8 P 156dB 4 Hvis effekt afsat i modtageren skal gives i dbm, db(mw), bliver formlen: E P db, formel 1 fixed dbm 16 For indendørsmodtagelse af DTT bliver værdien 7dB højere (som følge af 0 dbd gain og 0 db kabeltab): E P db, formel indoor dbm 133 Af ECC rapport 138 (som der henvises til fra 148) og ITU JTG5/6 fremgår det, at både PR (beskyttelsesforholdet) og Oth (blokeringsniveauet) skal overholdes. PR (beskyttelsesforholdet) EWmed EIm ed PR CF EIm ed EWmed PR CF, formel 3 Hvor: E Wmed : median (50 % sted) DTT feltstyrke (dbµv/m) E Imed : median (50 % sted) LTE feltstyrke (dbµv/m) 145,8 0 Udledt af formlerne, der er givet i GE06 Annex 3.4.

17 16/19 CF: location correction factor for beskyttelse 95 % sted (db) PR: beskyttelsesforholdet (db) Oth (blokeringsniveauet) EIm ed EOth CF, formel 4 Hvor: E Oth : blokeringsnivauet (dbµv/m) I figur 10 er der illustreret tre scenarier (hvor C W = E W, I U = E I og O th = E Oth ). Figur 10: Tre interferensscenarier, ECC rapport 138, Annex C I de to scenarier længst til venstre er både PR og Oth overholdt. I det tredje scenarie er det Oth, der er det dominerende fænomen. I det midterste scenarie er Oth og PR lige begrænsende. Det ses derfor af figur 10, at såfremt E W begrænses til max at andrage værdien i det miderste scenarie, kan man nøjes med almindeligt tjek af beskyttelsesforholdet (formel 3). Sammenholdes formel 1, 3 og 4 ses det at: E PR CF E CF E E PR O 16 PR Wmed max Oth Wmed max Hvor: E Wmed max : max median DTT-feltstyrke til brug for PR-beregninger (dbµv/m) O th : blokeringsniveauet (dbm). 16. Pixelmodel algoritme Pixelmodellen beregner den maksimalt tilladte sendeeffekt ved at følge de skridt, der er beskrevet nedenfor. I. For hver enkelt husstand i kanal 59 og kanal 60 områder: 1. Bestem den ønskede DTT-feltstyrke fra DIGI-TV eller Boxers beregninger. Bestem, om husstanden ligger i et kanal 59- eller kanal 60-område 3. Bestem, hvilken/hvilke tv-sendere, der er best server for husstanden. II. Dan et afstandskort, jf. figur 11, hvor hver pixel indeholder afstanden til centrum af kortet (position 351,351 i figur 11). Oth th

18 17/19 1. Hvis afstanden for pixlen til centrum er mindre end 50 meter, bestemmes afstanden som den afstand mellem de to pixels, der giver den højeste feltstyrke, jf. figur Figur 11: Afstandskort [m] III. Dan udfra afstandskortet et nominelt EIRP+PR kort, jf. figur 1, hvor: Centerpixlen antages at have DTT-minimumsfeltstyrken (worst case) o Pixelmodellen beskytter således også de steder, hvor der kun er dækning med 50 % stedsandsynlighed. Hver pixel indikerer, hvilken EIRP+PR en given basisstation må have, hvis den står i den givne pixel. Her benyttes feltstyrkemodellen fra figur 8. Pixels der er mere end 50 m fra husstanden fratrækkes en summations margin på 3 db jf. afsnit Figur 1: EIRP+PR kort [dbm]

19 18/19 IV. Lav korrektion for retningsbestemt antenne 1. Bestem, om husstanden har indendørsdækning (dvs. om feltstyrken er 83 dbµv/m eller derover). Hvis husstanden ikke har indendørsdækning tillægges dæmpninger alt efter, hvilken retning husstandens antenne peger (mod best server). Retningen opgøres i grader i spring af 10 grader. På bagsiden af DTTtagantennen kan der derfor tillades 16 db ekstra i EIRP for basisstationer Figur 13: Dæmpningskort. DTT-tagantennen peger i 70 grader (ca. ØNØ) [db] V. For hver enkelt husstand i kanal 59 og kanal 60 områder: 1. Korriger EIRP+PR ved at trække den relevante protection ratio (for henholdsvis kanal 59 eller kanal 60) fra. Placer det korrigerede EIRP-kort med centrum om husstanden. 3. Gem de pixels for husstanden i det store, samlede kort, der er mindre end de pixels, der i forvejen var i det store, samlede kort. Det endelige, samlede kort, som er et datamateriale med værdier for maksimal EIRPen for frekvensblok A givet i hver enkel pixel, er nu pixelmodellen.

20 19/19 Bilag A Formler for linkbudgetterne I linkbudgetterne er de enkelte tab og forstærkninger i radiotransmissionskæden lagt sammen. På baggrund af dette bestemmes det nødvendige strækningstab for at beskyttelsesforhold og blokeringsniveau kan overholdes. Strækningstabet kan så vha. en udbredelsesmodel (fx fritrum) omregnes til afstanden af den nødvendige strækning. I tabel 5 er de anvendte formler angivet, sammen med et eksempel på inputværdier. LTE basisstationens sendeeffekt (EIRP) P 59 dbm DTT-signalets medianfeltstyrke Ew 80 dbµv/m Location correction factor (korrektion for 95 % sted) CF 9 db Beskyttelsesforhold (10 percentilen) PR -4 db ACI tærskelværdi 1 ACIth E w PR CF 16dB dbm Overload (blokering) tærskelværdi (90 percentilen) Oth - dbm DTT modtageantennens passive egenforstærkning G dbi Kabeltab Lf 5 db ACIth P min G L f Strækningstab Lfs Oth db Frekvens F Hz L fs 0log 10 f 0 147,55dB Fritrums ACI-afstand (afstand ved strækningstabet) daci 10 m Tabel 5: Eksempel på beregning af linkbudget for forstyrrelse af 10 % bedste tvmodtagere i et område med en DTT-feltstyrke (Ew) på 80 dbµv/m (som 75 % af husstandene har, jf. figur 3) 1 Her benyttes formel 1 i omskreven form: P E db dbm fixed 16

Høring over 800 MHz-auktion

Høring over 800 MHz-auktion 2012-02-02 1 (10) Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høring over 800 MHz-auktion Den danske telemyndighed iværksatte den 16. november 2011 høring over myndighedens udkast til 800

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt. Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+

Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt. Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+ Page1 Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt Folketingets mediepolitiske ordfører, 26. januar 2015 DVB-T2 Lite vs DAB+ Digital radio står foran svært teknologivalg. Skal man satse på det

Læs mere

Seminar 2012. Corning Cabelcon

Seminar 2012. Corning Cabelcon Seminar 2012 LTE interference LTE 800 MHz vil sandsynligvis medføre forstyrrelser i anlæg og husinstallationer der er dårligt skærmede. Dette fordi, at LTE sender i TV båndet samtidigt med at antenneforstærkere

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Nordenskov 103.2 (hovedsender) Pos. 55 39.396 N 08 40.279 E Sender Telefunken 100 W Hovedsender

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Farer i den trådløse jungle af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Radiomæssig baggrund Leget med radioteknik som barn Radio/radar tekniker på transport-, rednings og kampfly 100kHz- 10GHz Ingeniør i Radioingeniørtjenesten

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere .Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere lyder som et meget rimeligt tal. "Det er dog forbundet med meget stor usikkerhed og kan godt vise sig bare at være 10 pct. eller måske så højt som 50 pct.,"

Læs mere

Etablering af SINE dækning i bygninger, parkeringsanlæg eller tunneler

Etablering af SINE dækning i bygninger, parkeringsanlæg eller tunneler Notat Glostrup den 21.5.2013 Etablering af SINE dækning i bygninger, parkeringsanlæg eller tunneler Dansk Beredskabskommunikation A/S Side 1 af 1 Revisionshistorie Version Forfatter Dato Beskrivelse af

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Antennesammenslutnings af 2012, A2012, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger

Antennesammenslutnings af 2012, A2012, takker for muligheden for at fremkomme med bemærkninger Danish Cable Television Association Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. 8. september 2014 CJ/ljk Sendt via e-mail til: fti@erst.dk Høringssvar vedr. undersøgelse af

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT

WSPR Introduktion. WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT WSPR Introduktion WSJT (Weak Signal Propagation Reporter) Developed by Joe Taylor K1JT OZ1PIF, Peter Frenning EDR Frederikssund Afd. Ons. 1. april 2009 Hvem er K1JT? K1JT = Joe Taylor, Professor i Astrofysik

Læs mere

Page1. Januar 2015, rapport vedr forsøg med T2 Lite Den nye mobil broadcast standard. Af Kenneth Wenzel, projektleder, Open Channel ApS

Page1. Januar 2015, rapport vedr forsøg med T2 Lite Den nye mobil broadcast standard. Af Kenneth Wenzel, projektleder, Open Channel ApS Page1 Januar 2015, rapport vedr forsøg med T2 Lite Den nye mobil broadcast standard Af Kenneth Wenzel, projektleder, Open Channel ApS Page2 Indhold Hvad laver Open Channel?... 3 DVB-T2 standard... 11 T2

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Spiderbeam blev udviklet som en DXpeditioner's drømmeantenne. Den er en letvægts trebånds yagi i fuld størrelse lavet af fiberglas og tråd.

Spiderbeam blev udviklet som en DXpeditioner's drømmeantenne. Den er en letvægts trebånds yagi i fuld størrelse lavet af fiberglas og tråd. Spiderbeam blev udviklet som en DXpeditioner's drømmeantenne. Den er en letvægts trebånds yagi i fuld størrelse lavet af fiberglas og tråd. Antennevægten er kun kg, hvilket gør den ideel til transportabelt

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Vejledning om registrering af godkendte revisorers efteruddannelse

Vejledning om registrering af godkendte revisorers efteruddannelse 4. december 2014 /AVE Sag Vejledning om registrering af godkendte revisorers efteruddannelse Godkendte revisorer skal senest den 1. april 2015 registrere deres efteruddannelsestimer for perioden 2012-2014

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Modulationer i trådløs kommunikation

Modulationer i trådløs kommunikation Modulationer i trådløs kommunikation Valg af modulationstype er et af de vigtigste valg, når man vil lave trådløs kommunikation. Den rigtige modulationstype kan afgøre, om du kan fordoble din rækkevidde

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING

ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING ANBEFALINGER TIL INDENDØRS DÆKNING Juni 2014 SINE dækker udendørs SINE (sikkerhedsnet) er beredskabernes fælles radionet, som sikrer den nødvendige kommunikation i og på tværs af beredskabssektorerne i

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne

Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Guide: Slip for Wi-Fi problemerne Problemer med dit trådløse netværk? Vi fortæller, hvordan du sætter et stabilt netværk op til dine trådløse apparater og ordner problemerne med det net, du allerede har.

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk)

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34 (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du vil ønske du aldrig havde stillet! 1. Hvorfor

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel

Storcirkelsejlads. Nogle definitioner. Sejlads langs breddeparallel Storcirkelsejlads Denne note er et udvidet tillæg til kapitlet om sfærisk geometri i TRIPs atematik højniveau 1, ved Erik Vestergaard. Nogle definitioner I dette afsnit skal vi se på forskellige aspekter

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

860w 1060w 1062w 1260w 1262w

860w 1060w 1062w 1260w 1262w DEUTSCH ENGLISH R E F E R E N C E 860w 1060w 1062w 1260w 1262w PORTUGUÊS DANSK SVENSK ITALIANO NEDERLANDS ESPAÑOL FRANÇAIS SUOMI Русский POLSKI R E F E R E N C E Tak fordi du valgte en Infinity Reference

Læs mere

Total systembeskrivelse af AD1847

Total systembeskrivelse af AD1847 Total systembeskrivelse af AD1847 Af Anna Hampen Jens Jørgen Nielsen Johannes Bjerrum Johnny Nielsen 3.semester HIH Anna Hampen, Jens Nielsen, Johannes Bjerrum, Johnny Nielsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere