Bogø områdebeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bogø områdebeskrivelse"

Transkript

1 Bogø områdebeskrivelse Bårse Præstø Jungshoved Lundby Allerslev / Skibinge Ørslev Mern Midt Møn Kastrup / Neder Vindinge Kalvehave Vordingborg Nyråd Stensved Stege Lendemarke Midt Møn Bogø Vestmøn Østmøn

2 2

3 Befolkning og boliger Vordingborg Kommune Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har i 2007 vedtaget en overordnet vision for den fremtidige udvikling: Vordingborg Kommune er levende byer og liv på landet. Udviklingen af kommunen sker i tæt dialog med borgerne gennem bæredygtige løsninger. Vi bygger på en spændende historie som hjemsted for Danmarks fødsel og demokratiets vugge. I Vordingborg står vi for: Det hele liv Sundhed og trivsel Udvikling og dynamik Smuk natur med skov, kyst og vand Spændende kultur Vordingborg Kommune har et samlet areal på 621 km 2 med en samlet kyststrækning på 385 km. Befolkningen i Vordingborg Der bor personer i Vordingborg Kommune som helhed (2008). Dette folketal forventes at stige til i Der forventes flere personer over 65 og færre personer i aldersgruppen /3 af kommunens borgere bor i Vordingborg, Præstø og Stege, 1/3 bor i Stensved og 12 lokalcentre og 1/3 bor i kommunens 66 afgrænsede landsbyer og i det åbne land. Befolkningsudvikling Forslag til Kommuneplan for Vordingborg Kommune I forslag til kommuneplan er Vordingborg by egnscenter og kommunecenter. Præstø og Stege er bycentre. Derudover er de mindre byer: Lundby, Bårse, Kalvehave-Viemose, Mern, Ørslev, Nyråd, Kastrup-Neder Vindinge, Stensved og Bogø udpeget som lokalcentre og endelig Damme/Askeby samt Borre/Hjertbjerg/Klintholm som samarbejdende lokalcentre. I kommuneplanforslaget er endvidere 66 afgrænsede landsbyer i kommunen, samt flere mindre ikke afgrænsede landsbyer. Oplæg til 17 områdebeskrivelser I forarbejdet til kommuneplanen holdt Vordingborg Kommune 17 workshops (et i hvert lokalområde) i foråret 2008, hvor lokalråd og borgere blev præsenteret for en karakteristik af lokalområdet. Karakteristikken af lokalområderne er udarbejdet af konsulentfirmaet Cowi A/S, som har gennemført en kortlægning og analyse af alle lokalområder ud fra GIS-analyser og ved besigtigelser (GIS står for Geografisk Informationssystem). Beskrivelse af livet i lokalområderne bygger på fokusgruppeinterviews i hvert enkelt lokalområde i foråret 2008, hvor det har kunnet lade sig gøre og i enkelte tilfælde ved telefoninterviews af enkeltpersoner. Denne beskrivelse er således ikke en fyldestgørende beskrivelse, men er udtryk for det de interviewede personer lagde vægt på ved samtalen. På workshopmøderne fik borgerne mulighed for at fremme deres ønsker til kommuneplanen fx. nyudlæg til boliger / erhverv, cykelstier, skovrejsning, kulturmiljøer mv. Borgernes forslag er medtaget i hovedstrukturens mål og retningslinjer og / eller i rammerne for lokalplanlægningen i det omfang, det har været relevant i forhold til de emner, der reguleres gennem kommuneplanen og øvrige interesser, der skal varetages i planen. Borgernes ønsker kan ses på kommunens hjemmeside. Denne områdebeskrivelse er et baggrundsnotat for kommuneplanens hovedstruktur og rammedel. Befolkning og boliger på Bogø Befolkningsudviklingen i lokalområdet forventes faldende med i alt 12%. Udviklingen i Bogø lokalområde går dermed modsat den samlede kommunes forventede befolkningsudvikling, som forventes at stige med 2%. Aldersfordelt ses den største nedgang blandt børn og befolkningen i den erhvervsaktive alder. Hvorimod aldersgruppen 80 år og derover udviser en forventet stigning på 60%.

4 Livet i Bogø Lokal område Bogø har en stærk tradition for foreningsliv. Her er et stort udbud af forskellige aktiviteter, og der er tradition for, at skabe nye tilbud, når nye behov opstår: Hvis man mangler et sted at gå hen med sine interesser, stifter man en ny forening. På grund af det aktive foreningsliv er øboernes sociale netværk veludbygget. Alle kender hinanden og det er nemt for tilflyttere at falde til. Bogø kostskole tegner sig for flere af de tiltag, der etableres. F.eks. er de i gang med at lave et handicapvenligt ridecenter med plads til 24 heste. Andre eksempler er Foreningen Vesterskov (hel eller delvis genrejsning af Bøgø Vesterskov) og Bogø Vandværk (andelsselskab) Bogøborgernebåde om de faste, ugent lige aktiviteter og til de årligt tilbagevendende begivenheder som Grundlovsfesten eller til Running Dinner, hvor der sidste gang mødte 120 borgere op. På Bogø findes desuden flere forskellige steder, som kan lånes til sociale arrangementer. Også i Kirken dyrkes det fælles liv. Der arrangeres f.eks. hver måned spaghetti-gudstjeneste for børn og voksne, med stort fremmøde. Tærø Rundt er Sjællands næststørste kapsejlads og er et meget stort tilløbsstykke. Færgen Ida sejler mellem Bogø Havn og Stubbekøbing. Ud over sin faste rutefart fra maj til september sejler færgen i løbet af sommeren hver onsdag aften med musikarrangementer, der trækker folk til uden for lokalområdet. Færgen Ida Oplæg til områdebeskrivelser er udarbejdet af COWI A/S for Vordingborg Kommune til brug for Kommuneplan Kortet på forsiden illustrerer højdeforskelle i kommunens område. Kig mod Sjælland fra Tjørnedalsvej

5 Byer og landsbyer 1 Bogø 2 Bogø Hovedgade Indkørslen til byen finder man hvor landevejen passerer havnen (5), og fra vejen ses et nyere parcelhusområde som den klareste markering af, at her ligger en by. Byens udstrækning markeres af havnen og kirken, der samtidig sammen med efterskolen (3) og møllen (4) er byens mest markante vartegn. Den ældste del af bebyggelsen i nord er typisk landsbybebyggelse (2) med gårde og småhuse tæt bebygget i gadelinien. Længere mod syd findes byens funktionelle centrum ved brugsen. Bebyggelsen er stadig tæt, men præges af de lidt større kaptajnshuse. Længst mod syd er bebyggelsen mere åben, især vest for vejen hvor der liggere et nyere kvarter med parcel- og sommerhuse. Et andet nyere boligområde ligger i den nordlige del af byen ved skolen. Generelt er bebyggelsen så tæt, at der ikke er mange kig til det åbne landskab. Hvor de findes bidrager de til gengæld til at give byen karakter. I den nordlige bydel er der gode muligheder for ture i landskabet ad småveje og stier, men der er begrænsede muligheder for rundture. Bogø Hovedgade Bogø Hovedgade Bogø by Bogø by er den eneste bydannelse på Bogø. Byen strækker sig fra den ældre landsby med kirken (1) midt på øen, langs bygaden til havnen i syd. Hovedgaden og hovedparten af bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Umiddelbart øst for byen ligger et større sommerhusområde.

6 Natur Grønbroget tudse Eksisterende naturværdier På Bogø findes værdifulde strandenge der ligesom størstedelen af havet omkring er del af det internationale naturbeskyttelsesområde Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Særligt værdifulde er strandengene ved Møn-dæmningen og Madeengene. Engene afgræsses og der vokser halvsjældne plantearter som bregnen slangetunge og soløjealant. Herudover er Bogø kendt som et af de få steder i Danmark hvor den meget sjældne planteart, sort rævehale vokser. Voksestedet findes øst for færgelejet. Bogø er et af kerneområderne i Danmark for den sjældne padde grønbroget tudse. Arten er relativt almindelig på øen og findes bl.a. ved Bredemade. Udover strandengene rummer også Bogø Østerskov naturmæssige værdier. Skov en er en lys og varieret løvskov med en del gamle bøgetræer og arter som ask, ahorn, hassel, navr og storbladet lind. Skoven er levested for flere orkidearter, deriblandt tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe og skovgøgelilje. Den nyplantede Vesterskov vil med tiden også få naturmæssig værdi. Trusler Den intensive landbrugsdrift på Bogø er en trussel mod de naturværdier der findes. Både i form af det are al der optages og fragmenteringen af landskabet og i form af den store næringsstoftilførsel der sker fra de dyrkede arealer. Næringstilførslen er især et problem for vandkvaliteten i de kystnære havområder. Næringsstofbelastning er et mindre problem på strandengene, som er den dominerende naturtype på øen, da disse er mindre følsomme overfor øget næringsstofpåvirkning. Den invasive art Kæmpe-Bjørneklo er et problem flere steder på Bogø. Grønbroget tudse er den paddeart, der oftest dør i trafikken. Herudover er den truet af andehold og fisk i vandhuller. På strandengen er tilgroning af både ynglevandhuller og fødesøgningsområder på selve engen en trussel. Det er endnu meget usikkert, hvad fremtidige klimaforandringer vil betyde for naturen. Alt andet lige, vil større, sammenhængende naturområder bedre kunne modstå forventede ændrede nedbørsmønstre med flere ekstremer og havspejlsstigning. På Bogø bør der være særlig opmærksomhed på om strandengene kan brede sig ind i landet, hvis de nuværende strandengsområder bliver oversvømmet som følge af havspejls stigninger.

7 Landskab og oplevelsesværdier Landskabskvaliteter Landskabet i lokalområdet Bogø, bærer præg af et intensivt opdyrket landskab og nærheden til kysten på hele øen. En stor del af landskabet på Bogø fremstår som morænelandskab dannet i sidste istid og i den vestlige del med overlæg af dødislandskab. Karakteren af landskabet er præget af at være et landbrugslandskab med spredte gårde og huse, hvor der flere steder er gode udsigtsmuligheder til det omkringliggende havområde. Et af de mest markante landskaber på Bogø er dødislandskabet på det vestlige Bogø, se kort ovenfor. Her er terrænet kuperet med mange små bakker og lavninger, men flere af de små afløbsløse søer, der tidligere sås i området, er blevet inddraget i landsbrugsdriften. Generelt er Bogø domineret af intensiv landbrugsdrift med store marker. Ved den nordlige del af Bogø By, Gammel By, er det stadig muligt at se levende hegn mellem markerne, som stammer tilbage fra stjerneudskiftningen. Navnet Bogø stammer fra bøgens frø, bog. Østerskov, som ligger i den nordøstlige del af øen, rummer en del bøgetræer herunder områder med meget gammel bøg. Det er en lys og varieret løvskov, hvor træerne vokser helt ned til den smalle stenede strand. I den nordvestlige del af skoven ved en gammel dansepavillon, ligger Hulehøj. Det er en utildækket jættestue fra yngre stenalder. Det er muligt at komme ind i kammeret gennem en 6 m lang gang. Vesterskoven blev fældet af bønderne på Bogø tilbage i 1770 erne. De solgte træet for at kunne købe sig fri af godserne. Der er nu plantet ny skov i området. Langs kysten ved Bogø er der flere steder bræmmer af tæt rørskov, f.eks. ud for Østerskov. Bredemade Eng er strandenge på sydsiden af øen. Ved kysten mod øst er der strandsump med tagrør. Her er der mulighed for at se ynglende vand- og vadefugle. Et markant menneskeskabt landskabselement ved Bogø er Bogø-Møn dæmningen, som blev anlagt under 2. verdenskrig for at sammenføre Bogø og Møn. Også Farø-Broen fremstår meget markant i landskabet, der ellers er forholdsvist upåvirket af markante tekniske elementer. Oplevelsesværdier og nærrekreation Generelt rummer både selve øen og havet og kyststræk ningerne, der omkranser Bogø, store rekreative og oplevelsesmæssige værdier. Langs kysten og ved Bogø-dæmningen er der mulighed for at se på fugle eller for at fiske eller dyrke sejlsport. Farø Vad er en national kitesurfing lokalitet. Ved Skåninge Bro, på den nordlige side af Bogø er der bademuligheder fra en badebro ved lystbådehavnen. Bogø-Stubbekøbing binder via færgeoverfarten Bogø og Møn sammen med resten af den regionale cykelrute. Østerskov er udpeget som særligt friluftsområde og indbyder med sit stinet til skovture for både turister og bogøborgere. Nærheden til disse rekreative grønne områder er pga. lokalområdets størrelse generelt gunstig, dog er der i den vestlige del af Bogø stor afstand til grønne områder til rekreation og motion. Af kulturhistoriske elementer kan nævnes Bogø by samt Hulehøj.

8 Perspektiver Jollehavn ved Bogø Havn Perspektiver for natur og landskab Det er vigtigt at de sammenhængende åbne landskaber og naturen styrkes og sikres. Der er mulighed for at skabe større sammenhæng mellem de strandenge der findes på Bogø i dag ved at udtage de mellemliggende landsbrugsarealer af driften og tillade, at arealerne kan oversvømmes af havvand. Ligeledes kan arealer bag ved de eksisterende strandenge tages ud af omdrift, således at disse på sigt kan blive til nye strandenge. Det vil forbedre den rekreative oplevelsesmæssige værdi væsentligt, hvis der etableres en cykelsti fra Bogø Havn til Stege by. Den internationale cykelrute København-Berlin løber her, men der findes ikke cykelsti langs vejen. Ligeledes vil etablering af et stisystem rundt om Bogø By forbedre adgangen til nær-rekreative aktivitetsmulig heder. Den internationale vandrerute Nortseatrail løber vil kunne udbygges og forbedres yderligere. For at tydeliggøre dødislandskabet på den nordvestlige del af øen, kan landbrugsdriften ekstensi veres og skovtilplantning undgås. Udviklingsmuligheder for Bogø by Bogø by ligger tæt på motorvejen mellem Sjælland og Falster, og der er derfor gode transportmuligheder. De eksisterende bolugudbygningsbehov vurderes dog som værende tilstrækkelige. Udvikling med nye boliger vanskeliggøres også af det store sommerhusområde mod øst, og hensynet til landskabet omkring byen. Som eventuelle fremtidige boligudbygningsmuligheder kan peges det eksisterende bolig område nord for byen et område mellem Skov gårdsvej og Østerskovvej samt på området øst for efterskolen. Bogø Mølle

9 Planforhold og perspektiver for planlægning Hovedparten af Bogø ligger i landzone. Kun Bogø by ligger i byzone. Anvendelsesmuligheder for henholdsvis by og landzone reguleres i kommuneplanen gennem retningslinjer i hovedstrukturen og gennem rammer for lokalplanlægningen. Sidstnævnte vedrører hovedsagelig byzonen, mens retningslinjerne primært regulerer overordnet bymønster, detailhandel og anvendelsen af det åbne land (fritids-områder, natur, landskab og miljø samt tekniske anlæg). Bogø by Bogø By er udpeget som lokalcenter. Hovedparten af bebyggelsen er beliggende i byzone. Der er mulighed for nyt boligbyggeri på arealer nord for Jørgensmindevej og nord for boldbanerne mod Østerskovvej samt vest for Bogø Hovedgade. I området skal der blandt andet opføres ældreboliger. Der er i øvrigt mulighed for huludfyldning i den eksisterende husrække. Der er fastlagt rammer for Bogø sommerhusområde. Der er mulighed for en ny campingplads på Bogø. (uændret i forhold til regionplan ). Grundvand De centrale dele af lokalområdet indeholder grundvandsressourcer, der særligt skal beskyttes mod forurening både af hensyn til drikkevandsforsyningen og tilstanden i vådom råderne. Grundvandet bruges til drikkevand og erhverv, og er en vigtig naturlig ressource med stor betydning for tilstanden i vådområder. Farøbroen Boligområde Centerområde Erhvervsområde Havneområde Jordbrugsområde Landsbyafgrænsning Område til offentlige formål Rekreative områder Sommerhusområde Tekniske anlæg De centrale dele af lokalområdet rummer udpegede områder, hvor kommunen laver indsatsplaner for at beskytte grundvandet. I disse områder er der særlig fokus på forureningsfarer. Der er mulighed for et ridecenter ved Bogø kostskole og et mindre boligområde vest for Bogø Hovedgade.

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune

Cykelstiplan for Vordingborg Kommune UDKAST TIL 1. DEL AF Cykelstiplan for Vordingborg Kommune September 2011 1 Indhold 1 Indledning / Opgaven...3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Afgrænsninger... 4 1.4 Rapportens opbygning... 5 2 Vej-

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020

LAG SYDSJÆLLAND. Udviklingsstrategi 2014-2020 LAG SYDSJÆLLAND Udviklingsstrategi 2014-2020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort Resume af strategien 3 A Navn og adresse 4 B Kontaktperson 4 C Bilag 4 D Udarbejdelse af strategien 6 E Analyse af området 7 E.1

Læs mere

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød

NY BLOVSTRØD. - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for Blovstrød NY LOVSTRØD - Analyse af potentielt bæredygtigt byudviklingsområde vest for lovstrød Kortlægningsgruppe nr. 6 marts 2009 aggrund I henhold til Planstrategi 2007 vil byrådet arbejde for: - At undersøge

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej

Ring 3 vest. En landskabelig konsekvensvurdering. ny ringvej Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Januar 2013 Ring 3 vest En landskabelig konsekvensvurdering for placering af en ny ringvej Udarbejdet af GBL gruppen for by

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere