Skolebestyrelsens beretning Forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens beretning 2011. Forord"

Transkript

1 Skolebestyrelsens beretning 2011 Forord Valg 2010 Skolebestyrelsens Beretningsmøde blev i 2011 kombineret med et møde om Net- Etik ved Viviann Henriksen som er SSP og ungekonsulent i Frederikshavn ko Sidste år blev beretningsmødet og valgmødet til skolebestyrelsen kombineret. Det var positivt, at der var så stor en interesse om sidste års skolebestyrelsesvalg, hvor vi havde opstillet 12 kandidater til de 7 forældrevalgte poster. Det er der ikke mange skoler, som oplever, og det er heller ikke gået ubemærket hen. I januar måned var Arthur Corneliussen, som er Skole- og Ungdomschef, på besøg i forbindelse med opfølgning på skolens kvalitetsrapport og han stillede spørgsmålet: Hvad gør I på Torslev Skole, siden I har så mange opstillet til valg? svaret håber vi, I automatisk får i løbet af denne beretning. Valget sidste år blev gennemført med brevstemmer og valgdeltagelsen på 47 % var flot. Valgt blev for de næste 4 år: Karen Baggesgaard Mette Hejslet Jane Christensen Jan Bering Erling Mikkelsen Jørgen Ågren Lynge Nielsen På det første møde i august konstituerede vi os med Lynge Nielsen som formand og Jørgen Aagreen som næstformand. Samtidig vedtog vi en forretningsorden for skolebestyrelsen, hvori vi aftalte, at konstitueringen gælder for 2 år. Det betyder, at vi i august 2012 igen vælger formand og næstformand for de sidste 2 år i valgperioden. I bestyrelsen har vi besluttet, at alle medlemmer på skift er mødeleder på vores møder og referent overfor skolebladet. Møde med klasseforældrerådene april 2010 Det har altid været meget kendetegnende for Torslev Skole, at vi har et godt skolehjemsamarbejde. Vi har altid følt, at vi har kunnet trække på forældrene, når der har været brug for det eller behov for det. Her tænker jeg på, at mange forældre har stillet op med foredrag/virksomhedsbesøg/som gæstelærere i forbindelse med vores Forældreskoler igennem de sidste 9 år/kørsel til forskellige arrangementer/ planlægning og deltagelse i forskellige arrangementer af både faglig og social karakter osv. Vi har igennem de sidste mange år i skolebestyrelsen også haft fokus på vigtigheden af et godt skole-hjemsamarbejde, og i den forbindelse har vi arbejdet meget med de anbefalinger, som Skolestyrelsen kommer med - nemlig hvor vigtigt det er, at forældrene er engagerede og aktive og tager del i børnenes skolegang. Det viser sig, at børnene klarer sig langt bedre der, hvor forældrene er aktive og engagerede i skolens hverdag. Det gælder både med hensyn til de sociale, personlige og faglige kompetencer for børnenes vedkommende. Det syntes vi ikke,

2 vi bare kunne sidde overhørig. Vi måtte kunne gøre noget endnu bedre, så derfor blev vores øjne rettet mod andre skoler med spørgsmålet, om de kunne nogle andre ting, end det vi kan og gør, og kan vi profitere af det? Vi kom i kontakt med Herningvejens Skole i Aalborg Kommune, ikke fordi den ligner os, men fordi vi havde hørt, at de også arbejdede meget med skolehjemsamarbejdet. Vi inviterede efterfølgende alle klasseforældrerådene til at deltage i et møde, hvor Rene Knudsen, skoleleder fra Herningvejens Skole var foredragsholder og idemand. Der deltog rigtig mange forældre den aften, og alle gik derfra og syntes, at det havde været en spændende aften. Vi skal nu forsøge at implementere de gode ideer i vores hverdag, og det er altid det springende punkt: Hvorledes kan vi gøre forældrene endnu mere aktive hvorledes kan vi gøre forældremøderne anderledes, så forældrene føler større engagement i dem, så det er mere reglen end undtagelsen, at man som forældre deltager i de ting, der foregår på skolen. Hvordan kan vi som skole tænke i nogle måske lidt anderledes baner. Vi er godt klare over, at ting tager tid, men vi arbejder videre med det. I den sammenhæng vil vi gerne indskyde, at Rene Knudsen syntes, at vi er kommet langt. Vi har udarbejdet en klasseforældrerådsmappe, som skal følge klasseforældrerådene fra første år og op igennem hele skoleforløbet. Skolebuskørsel Skolestruktur Skolebuskørslen blev i 2010 harmoniseret på trods af vores protester. Der er indført betaling for ikke-kørselsberettigede elever, som kan købe månedskort i det omfang, der er plads i bussen. Endvidere kan det aftales med buschaufførerne, at børnene kan køre med til børnefødselsdage og ved legeaftaler. Husk at lave aftaler med chaufførerne i god tid. Vi oplever at ordningen fungerer i det daglige, fordi vi har nogle fleksible chauffører. Hvis en skolevej klassificeres som trafikfarlig, så kan eleverne køre gratis med skolebussen. Hvis der nogen, som mener, at deres skolevej skal klassificeres som trafikfarlig, så må de henvende sig til skolens ledelse, for det er politiet, der efter anmodning fra forvaltningen vurderer, om en vej er trafikfarlig, og hvilke aldersgrupper den er trafikfarlig for. På et møde i Trafiksikkerhedsudvalget i oktober fremlagde vi et ønske om at få anlagt et fodgængerfelt på Hjørringvej vi kender p.t. ikke status på dette, men vil følge op på det. Skolelukninger og skolestruktur har været store emner i Frederikshavn kommune det seneste år. Vores skole er ikke ramt i denne omgang og det skyldes sikkert, at vi ligger så langt ude i et hjørne af kommunen. Men på klassekvotienten bliver alle skoler ramt, og det kan blive svært for os at fastholde 2 spor i alle årgange. Vi har været lidt inde på, hvilke udfordringer der kan ligge i at være en skole i et udkantsdistrikt. De pædagogiske udfordringer, vi ser på Torslev Skole nu og i fremtiden, er: Inklusion

3 Digitalisering Det er to fokuspunkter/indsatsområder, som vi kommer til at lægge mange kræfter i. Når vi siger inklusion, så tænker vi også på uddannelsesparathed. Hvordan kan vi være med til at sikre, at 95 % af en ungdomsårgang kan få en ungdomsuddannelse. I den forbindelse kan vi være stolte af at være i Frederikshavn Kommune. Vores tal ligger allerede på 91 %, og det er først i 2020, at vi skal nå målet, så vi er allerede godt på vej. Men jo tidligere vi sætter ind, des større resultater får vi forhåbentlig. For at nå det mål, så har vi allerede nu fokus på: Børnestavning Læseløft Farvebånd Læsebånd Faglig læsning Matematikløft Ressourceteam Kompetencecenter Lektiecafe frivillig Røde Kors AKT samtaler AKT forløb i klasserne Familieklassen Holdundervisning A og B spor I forbindelse med punktet inklusion kommer vi uvægerligt også til at kigge på, hvorledes vi strukturerer og organiserer undervisningen. Hvilke pædagogiske metoder lægger vi ind over undervisningen. Vi sender fx en del lærere af sted på et kursus omkring cooperative learning her i foråret for at få ny inspiration og nye ideer. Alle lærere skal desuden inden opstart af det nye år have en pædagogisk dag med en foredragsholder udefra netop omkring cooperative learning. Det forventer vi os meget af. Med hensyn til digitaliseringen så vil vi ikke sige en masse i dag, fordi vi er lige gået i gang med denne proces. Vi har haft besøg af kommunens IT-konsulent Niels Jæger, og han gav lærerne et oplæg, men det er noget, vi kommer til at arbejde meget mere med. Jubilæum Ungdomsskolen 2010 var også præget af 50-års jubilæum for Torslev Skole. Vi startede allerede på messen i april, hvor vi havde mange besøgende på vores stand for at kikke på billeder, og vi fik kontakt til mange tidligere elever. En lille gruppe var startet et års tid tidligere og har lagt et stort arbejde i et flot jubilæumsskrift. Der er stadig mulighed for at købe dette. På skolen blev der arbejdet med temauge op til jubilæet, og på selve dagen kom der mange gæster på skolen og deltog i festen i hallen. Tak til alle for en fantastisk opbakning til arrangementerne elever, lærere forældre og foreninger, som hjalp os til at gøre jubilæet til en god oplevelse, som samtidig gav god omtale og profilering af skolen. Skolen har et godt samarbejde med Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole. Vi

4 havde i år besøg i skolebestyrelsen af afdelingslederen Christian Mikkelsen fra Ungdomsskolen, der fortalte om ungdomsskolens organisering og arbejdsmetoder. Det betyder eksempelvis, at vi har mulighed for at oprette lokale hold ud fra elevinteresser, behov eller lærere, der brænder for et fag. Det betyder så også, at hold lukker ned hele tiden, hvis der er mangel på interesse. Lige nu har vi lokale hold i Lektiehjælp, Band-aid, Redesign, Vægttræning og løb samt et Tyskcaféhold, der har haft udveksling til Ahrensburg. Over 60% af vores elever deltager på et hold i ungdomsskolen, og det er en stor andel, da de også har andre fritidsinteresser i sportsklubber m. m., men det er jo således, fordi vi har nogle aktive og engagerede børn og unge her på skolen. Elevrådet Regnskab 2010 Lokalsamfundet/ Dialogmøder Elevrådet har i år arbejdet på at skolens Gå i byen princip bibeholdes. Desuden har de været meget aktive i deres VTS- gruppe. Det er en gruppe af elever i udskolingen, der forsøger at være rollemodeller for eleverne på mellemtrinnet, hjælpe med at forebygge konflikter m.m.(det kan I læse mere om på skolens hjemmeside). Elevrådet har generelt haft stor fokus på fællesskabet, hvilket også afspejledes i deres gave til skolen til jubilæet se figuren på legeområdet ved trekanten. Elevrådet har desuden arbejdet med synliggørelsen af sig selv i form af elevrådsboder og indretningen af et nyt elevrådslokale til alle elever. Skolens regnskab blev fremlagt på den mundtlige beretning, sammen med et budget for 2011 og de kommende måske udfordringer. Skolen deltog i løbet af året i aktuelle aktiviteter på landsplan og i lokalområdet som f.eks. den netop afholdte skraldindsamling(hvert år i marts måned). Sidste år indsamlede eleverne fra årgang over 800 kg affald på under 2 timer. I januar deltog skolen i Gå langt for at hjælpe Afrika i forbindelse med den landsdækkende Afrika-indsamling. For hver km børnene gik donerede Lego Fonden og Lego 2,- kr. På den måde var børnene med til at indsamle knap 1,8 mio. til hjælp til børn i Afrika. Lions Club indbød i samarbejde med SSP 7. klasserne til et foredrag med skuespilleren Allan Olsen, hvor han fortalte om hans liv med alkoholmisbrug, og at han nu er ædru alkoholiker. Et foredrag som fanger de unges opmærksomhed og giver meget stof til eftertanke. Lokalt holder lederne, formænd og næstformænd i Thorshøj Børnehus, Bødkergården og Torslev Skole årlige møder, hvor der bl.a. drøftes, hvordan vi giver børnene den bedste overgang fra børnehave til skolestart mm. I februar blev der afholdt et dialogmøde med lokale politikere, repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget og bestyrelserne i Thorshøj Børnehus, Bødkergården og Torslev Skole. Her drøftede vi, hvordan giver vi vores børn de samme kulturelle tilbud som de har i større byer, åbningstider i daginstitutioner, skolebuskørsel, vejledende timetal, skoledistrikt mm. Det var et godt møde, hvor politikerne fik en god oplevelse med hjem af Østervrå og omegn. Kvalitetsrapport Hvert år skal kommunen udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne og i den forbindelse er der et opfølgende besøg fra forvaltningen.

5 Torslev Skole havde besøg sidst i januar af Arthur Corneliussen og Birthe Thulstrup, som er henholdsvis Skole- og Ungdomschef og pædagogisk administrativ konsulent. Torslev Skole ligger fint i sammenligning med de øvrige skole i kommunen og gæsterne have heller ikke mange kommentarer i den forbindelse. I stedet ville de gerne høre om Den Røde Tråd Et af vores fokusområder har de sidste år været Den røde tråd. Det har været og er meget vigtigt for os hele tiden at tænke flg. ind: Vi er tre afdelinger(indskoling, Mellemtrinnet og Udskolingen), men der skal ikke være tre øer i skolen. Vi skal være ekstra opmærksomme på dette, fordi vores Indskoling ligger for sig selv, og vi har to lærerværelser. Vi skal skabe sammenhæng mellem de tre afdelinger, der skal skabes gode overgange mellem de forskellige afdelinger, der skal ikke dannes myter imellem de forskellige afdelinger. Vi skal også hele tiden have fokus på progression i fagene mellem de forskellige afdelinger, så derfor er lærerne i gang med nu at skabe den røde tråd mellem de forskellige fag/fagområder, så man præcist ved i hovedtræk: Hvad er det man arbejder med i n/t i første, hvad skal man nå i 2. osv. Vi er rigtig glade og stolte over, at vi er kommet så langt. Vi synes, det er et rigtig godt arbejdsredskab for lærerne og dermed også for børnene. Vi sikrer kontinuitet og udvikling i de faglige kompetencer. Afsluttende på mødet med forvaltningen blev der givet stor ros til Torslev Skole, til ledelsen, lærerne og skolebestyrelsen for deres engagement for skolen. Arthur Corneliussen afsluttede med at sige. at hvis han i dag skulle vælge skole til sine børn, så ville han vælge Torslev Skole! Afslutning Sidst i beretningen vil skolebestyrelsen takke ledelsen Ellen, Kari og Lars for et godt samarbejde i skolebestyrelsen. Vi har en god dialog på vores møder og oplever, at der sker mange gode tiltag på vores skole. Vi beder jer viderebringe en tak til alle skolens ansatte for det store engagement de hver især lægger i deres arbejde I er alle sammen med til, at vi er stolte af vores skole. Ligeledes en tak til resten af bestyrelsen for gode konstruktive møder i løbet af året.