1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -"

Transkript

1 Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 76 Elever anbragt af børnerådgivningen i skoler udenfor Dragør Kommune, men Betalinger til kommuner barn flyttet til anden skole, 1 barn ej begyndt som planlagt og budgetteret 8 Afregning med andre kommuner af normalelever (anbragt i familiepleje Betalinger til kommuner Nu 7 børn mod tidligere budgetteret 5 3 Syge- og hjemmeundervisning 9 Betaling til/fra kommuner Betalinger til kommuner Skolefritidsordninger 9 Betaling til/fra kommuner Betalinger til kommuner Befordring af elever i grundskolen 16 Kørsel til specialskoler Tjenesteydelser uden moms Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og 21 Andre specialskoler Betalinger til kommuner nyt barn 418., 1 nyt barn 23., 1 nyt barn samt nye priser efter overflytninger på Tårnby's skoler 4.8 Betalinger til regioner Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 16 Kørsel Betalinger til regioner Egne 2 Køb af pladser Betalinger til kommuner Specialpædagogisk bistand til voksne 2 Køb af pladser Betalinger til kommuner Disse 2 konti er budgetlagt udfra forbrug i Betalinger til regioner

2 Konto 2 Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Egne 5161 Fællesudgifter og -indtægter 9 Betaling til/fra kommuner Betalinger til kommuner nyt barn 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 21 Særlige dagtilbud Tjenesteydelser uden moms Billigere kørsel med Movia end forudsat 4.7 Betalinger til kommuner nye børn, 1 til 156. samt 1 til Særlige klubtilbud Betalinger til kommuner

3 Bilag til 2. budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 76 Elever anbragt af børnerådgivningen i skoler udenfor Dragør Kommune, men 4.7 Betalinger til kommuner nyt barn, 1 barn i billigere tilbud samt 1 barn der tages ud af skoletilbud og anbringes 8 Afregning med andre kommuner af normalelever (anbragt i familiepleje 4.7 Betalinger til kommuner Der er en mindre afvigelse/merudg. fra 1. til 2. kvt., hvilket skyldes sommerens skift grundet alder og behov for andet tilbud. 3 Syge- og hjemmeundervisning 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Der er ingen afvigelser på området. 5 Skolefritidsordninger 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner antal elever i fritidsordning i anden kommune. 6 Befordring af elever i grundskolen 16 Kørsel til specialskoler 4. Tjenesteydelser uden moms Der er sket en del ændringer ifb med skoleskift, tilog fraflytninger mv., men økonomisk er der stort set ingen afvigelser. 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og 21 Andre specialskoler 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 16 Kørsel 4.8 Betalinger til regioner Egne 2 Køb af pladser 4.7 Betalinger til kommuner Disse 2 konti er budgetlagt ud fra tidligere års forbrug 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2 Køb af pladser 4.7 Betalinger til kommuner Disse 2 konti er budgetlagt udfra forbrug i 21

4 4.8 Betalinger til regioner Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Egne 5161 Fællesudgifter og -indtægter 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Nu 2 børn mod tidligere 1 barn 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 21 Særlige dagtilbud 4. Tjenesteydelser uden moms barn fraflyttet kommunen 4.7 Betalinger til kommuner nye børn, 1 til 156., 1 til 23.2, samt 1 til samt 1 barn fraflyttet kommunen august 22 Særlige klubtilbud 4.7 Betalinger til kommuner barn overgået til STU

5 merforbrug + Mindreforbrug

6

7 Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 8 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og 2 DFS - delaftale Tilretning af kontoen. Sektor 4 Kultur og Fritid -32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 312 Hollænderhallen Løn,mv Merforbruget på kontoen skyldes primært forhold i forbindelse med svømmehallens lukning pr. 31. maj 211.Der blev i den forbindelse ikke taget højde for feriekort og udbetaling af 6. ferieuge, hvilket opgøres til 115. kr. Herudover forlængelse af svømmehallens levetid, forlængelse af ansættelsesforhold til nedlukning af svømmehallen og fratrædelsesgodtgørelser til i alt samlet 189. kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1-25 Deltagerbetaling for pensionister Efter de nye regler er det kun ganske få, der kan modtage tilskuddet. 74 lokaletilskud 12 øvrige tilskud og overførsler Endelig afregning foretaget. Restbeløb kan indgå i budgetopfølgningen 46 Folkeoplysning 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Undervisning 21 Ramme til oplysningsforbund 5.9 øvrige tilskud og overførsler Social, Børn og Kulturudvalget vedtog på sit møde den 18. august 211 at de tilbagebetalte beløb fra aftenskolerne på i alt kr. indgår i den kommende budgetrevison Ungdomsskolevirksomhed 4 Ungdomsskolens ramme Ved en beklagelig fejl er der overført et for lille beløb fra 21 til 211 i forbindelse med decentraliseringsregnskabet. Sektor 6 Borger og Social 57 Kontante ydelser

8 Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 72 Sociale formål 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 41. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret med et forventet sagstal 211 på 43 familier x gennemsnitsudbetaling på kr pr. år. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. Pr. 31/1-11 udb. i 37 sager. 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mv., ved forsørgelse af børn,mv. 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 42 - Tabt arbejdsfortjeneste. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Ny lovgivning pr. 1/7-1 med max. udb. pr. barn på kr. 19.9/mdr. forventes at få indflydelse på 3 sager - i alt budgetteres med 36 sager Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. Pr. 31/1-11 udb. i 34 sager. 5 Sociale opgaver og beskæftigelse,mv. 46 Tilbud til udlændinge Kontante ydelser for visse grupper af af flygtninge 16 Hjælp til flygtning i øvrigt i de første 2 år. 5.2 Overførsler til personer Hjælp til flygtninge de første 3 år med 1% refusion. Budgetlagt med støtte til 1 familie/3 børn. Pr. 31/1-11: 1 fam/3 børn, 2 unge anbragt, 4 unge med støtte. Der hjemtages 1% statsrefusion på udgiften. 2 Statsrefusion 4 Refusion vedrørende flygtninge med 1% refusion. 8.6 Statstilskud BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1 Lønninger Tjenesteydelser uden moms Budgetteret med 5 anbringelser i 211. Pr.31/1-11 er fortsat 5 børn anbragt. Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 4. Tjenesteydelser uden moms Ingen forventede anbringelser 3 Opholdssteder for børn og unge

9 Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - (pgf. 66, stk 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Følgeudgifter af anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder og døgninst. Budgetteret med afledte udgifter u/moms af anbringelse i 4 sager - pr. 31/1-11 udb. i 4 sager 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5.2 Overførsler til personer Budgetteret med 72 mdr. anbringelser på kost/efterskole. Pr. 31/1-11 anbragt 6 unge - heraf 5 på "dyre" kostskoler. I alt forventes anbringelser i 79 mdr. 5 Eget værelse, kollegier eller kollegie lignende opholdssteder,mv. 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Budgetteret med 3 unge på eget værelse m/tilsyn i 36 mdr. Pr. 31/1-11 er 3 unge anbragt på "billige" værelser - i alt forventes anbringelser i 42 mdr. 7 Advokatbistand ( 6) 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Advokatbistand i 3 sager i B- og U-udvalget og i Ankestyrelsen 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Budgetteret med betaling i 8 sager, hvor andre kommuner er handlekommuner. Der er primært tale om efterværnssager for unge der er fyldt 18 år og derfor har fået selvstændig opholdskommune. Pr. 31/1-11 betaling i 6 sager. Budgetteret med betaling fra andre kommuner i 1 sager. Pr. 31/1-11 betaling i 1 nu afsluttet sag. 92 Betaling (pgf. 159 g 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser Kontoen vedrører forældrebetaling ved døgn anbringelser, Dragør Kommune inddrager fastsat børnebidrag ved anbringelser, samt fastsætter forældrebetaling ud fra skattepligtig indkomst. Budgetteret med betaling/indeholdelse i 5 sager. Pr. 31/1-11 betaling i 5 sager. 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms

10 Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Der er primært tale om en gruppe af utilpassede unge med enten massive psykiske problemer eller problemer med misbrug og/eller småkriminalitet. Der er budgetteret med 1 anbringelse. Pr. 31/1-11 er 1 ung anbragt. 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende advokatbistand 8.6 Statstilskud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52.stk 3 nr. 1. Støtte i 5 sager. Ophørt konto 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 1.1 Fast løn Overførsler til personer Servicelovens pgf. 52, stk. 3, nr. 2. Budgetlagt med støtte i 1 sag. Pr. 31/1-11 massiv støtte i hjemmet i 1 tidligere flygtningesag samt særligt tibud til BH-barn 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 1.1 Fast løn Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 3 nr.3. Budgetlagt med støtte i 5 sager. Pr. 31/1-11 modtager 3 fam./4 børn støtte fra ekstern leverandør pg.a. særlige problematikker. Yderligere udb. støtte til 2 nu fraflyttede fam. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren 5.2 Overførsler til personer Betalinger fra regioner Servicelovens 52 stk. 3 nr. 4. Budgetlagt med 1 familieanbringelse - forventes anbragt til 3/9-11. Pr. 31/1-11 er ingen familier anbragt 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 5.2 Overførsler til personer Fast løn Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5. Der er budgetteret med 1 børn i aflastning. Pr. 31/1-11 er 1 børn i aflastning.

11 Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 6 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk Fast løn Overførsler til personer Ingen unge forventes at have personlig rådgiver - der budgetlægges på 7 Fast kontaktperson 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52,stk. 3 nr. 7) 1.1 Fast løn Overførsler til personer Fast kontaktperson for barnet, den unge og hele familien. Der er budgetteret med 5 unge. Pr. 31/1-11 har 4 unge kontaktperson. 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 1.1 Fast løn Overførsler til personer Ikke budgetteret med unge i praktik. Pr. 31/7-11 har en ung fået udb. praktikstøtte. 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling,praktisk støtte,mv. 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.3 nr. 1. Her konteres bl.a. heldagsskoletilbud. Budgetteret med 8 børn i tilbud. Pr. 31/1-11 er 7 børn i tilbud. 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger,mv. 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 4. Her kan bevilges støtte til fx efterskoler og psykologbeh., hvis det betyder at mere vidtgående foranstaltning kan undgås. Budgetteret med 3 børn. Pr. 31/1-11 modtager 7 børn støtte. 12 Økonomisk støtte mhp. at undgå anbringelse 5.2 Overførsler til personer Servicelovens pgf Udgifter forventet konteret på andre konti. 13 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 5.2 Overførsler til personer Servicelovens pgf. 54. Kommunen har pligt til at tilbyde en støtteperson når de har fået anbragt et barn. Budgetteret med støtte i 1 sager/12 mdr.. Pr. 31/1-11 støtte i 2 sager/14 mdr. 23 Døgninstitutioner for børn og unge

12 Bilag til 3. budgetopfølgning Sektor: 3, 4, 6 og 7 Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Vedrører børn og unge der er anbragt på døgninstitutioner der tidligere blev drevet af amtet, men nu drives af kommunerne/regionerne. 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner anbringelse iværksat 1/ var forventet 1/ Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 4.7 Betalinger til kommuner Budgetlagt med 3 unge i i alt 34 mdr. Pr. 31/1-11 er 2 ungeanbragt på Ungdomspension/døgninst. I alt forventes anbringelser i 29 mdr. 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Betalinger til regioner ( 159 og 16) Sektor 7 Sundhed og omsorg(ældre og Handicappede) 94 Beboers betaling for husleje Der er fejlagtigt ved budgetlægningen for afsat godt 1,8 mio. kr. i yderligere husleje på plejehjemmet Enggården i overslagsårene, hvorfor dette automatisk er blevet fremskrevet til Problemet er ligeledes til stede i Enggården 3 Andre offentlige myndigheder 78 Betaling til kommuner Betalinger til kommuner for hjælp til Dragør borgere i andre kommuner. 3 borgere afgået ved døden efter budgetlægningen, samt foretaget skøn på regninger resten af året I alt mindreudgift

13

14

15

16

17

18

19 Sektor 6 Social Service Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst Kontonr. budget 21 regnskab 21 Mindreforbrug - 9 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 41. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret med et forventet sagstal 21 på 45 familier x gennemsnitsudbetaling på 31.. Pr. 31/3-1 udbetaling i 33 sager med en årlig gennemsnitsudbetaling på 42.4 pr. år. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 42 - Tabt arbejdsfortjeneste. Det er Tårnby Kommune der træffer afgørelse i sagerne. Budgetteret på baggrund af forbrug 1. halvår Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet at reducere budgettet med netto kr. 2.. Der hjemtages 5% statsrefusion på udgiften. Pr. 31/3-1 ses en stigning på 5 sager ift. 1. kvt. 29. Yderligere har 2 borgere fået medhold i ankesager som i 1. kvt. har udløst en udbetaling for 28 og 29 på kr BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

20 Budgettet er et bruttobudget. Der er tale om Dragør kommunes udgifter til anbringelse af børn i familieplejer, på opholdssteder, kost-/ efterskoler og på eget værelse. De kommunale udgifter til området er stærkt stigende. Det skyldes at kommunerne efter amternes nedlæggelse skal afholde en langt større del af udgifterne fra 28. Kommunen får kompensation via bloktilskuddet og modtager derfor statsrefusion i særlig dyre enkeltsager. I 21 skal Dragør Kommune betale de første kr. af udgiften. Vi får 25 % i refusion af udgifterne mellem 9. kr. og kroner. 5 % af udgifterne over 1.69 kroner refunderes ligeledes. 1 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 1 Lønninger Tjenesteydelser uden moms Overførsler til personer Betalinger fra regioner Opholdsbetaling over 18 år (pgf 68a) 5.2 Overførsler til personer Betalinger fra regioner Budgetteret med 5 anbringelser i 21. Pr.31/3-1 er 6 børn anbragt. 2 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 2) 4. Tjenesteydelser uden moms Betalinger fra regioner anbringelse ophørt pr. 31/1-1. Der forventes ingen yderligere anbringelser i Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Betalinger fra regioner Følgeudgifter af anbringelse på socialpædagogiske opholdssteder - budgetlagt ud fra 1 anbringelser. Pr. 31/3-1 er 4 børn/unge anbragt. 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 4) 5.2 Overførsler til personer Budgetteret med 3 elever på Kost- og efterskoler. Pr. 31/3-1 er 6 unge anbragt. 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Budgetteret med 3 anbringelse på kollegielignende opholdssted. Pr. 31/3-1 anbragt 4 unge.

21 7 Advokatbistand ( 6) 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Dragør kommune har i øjeblikket 2 sager der løbende forelægges Børn og Ungeudvalget. Familierne skal tilbydes advokatbistand. 9 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger fra kommuner Budgetteret med betaling i 1 sager, hvor andre kommuner er handlekommuner. Der er primært tale om efterværnssager for unge der er fyldt 18 år og derfor har fået selvstændig opholdskommune. Pr. 31/3-1 betaling i 8 sager. Ej budgetteret indtægt fremkommer ved at 1 ung, anbragt af Københavns Kommune, er genoptaget i efterværn samt at 2 asylsøgende børn fra Center Kongelunden er i aflastning. 92 Betaling (pgf. 159 g 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser Kontoen vedrører forældrebetaling ved døgn anbringelser, Dragør Kommune inddrager fastsat børnebidrag ved anbringelser, samt fastsætter forældrebetaling ud fra skattepligtig indkomst. Budgetteret med betaling i 4 sager. Pr. 31/3-1 betaling i 3 sager. 94 Betaling til/fra amtskommuner 7.8 Betalinger fra regioner Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 4. Tjenesteydelser uden moms Der er primært tale om en gruppe af utilpassede unge med enten massive psykiske problemer eller problemer med misbrug og/eller småkriminalitet. Der er budgetteret med 1 anbringelser. Pr. 31/3-1 er 4 unge anbragt. 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Refusion vedrørende advokatbistand 8.6 Statstilskud

22 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 4. Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Servicelovens 52.stk 3 nr. 1. Støtte i 5 sager. 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, 1.1 Fast løn Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 3 nr. 2. Dragør kommune køber kun i lille omfang denne ydelse, idet det i høj grad udføres af familievejlederne. Støtte i 2 sager. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 1.1 Fast løn Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 3 nr.3. Budgetteret med 3 familier(8 børn). Pr. 31/3-1 modtager 4 familier (9 børn) støtte fra ekstern leverandør pg.a. særlige problematikker. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 5.2 Overførsler til personer Betalinger fra regioner Servicelovens 52 stk. 3 nr familie har været anbragt i 3 mdr. Ingen yderligere anbringelser forventes. 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Overførsler til personer Betalinger fra regioner Servicelovens 52 stk. 3 nr. 5. Der er budgetteret med 1 børn i aflastning. Pr. 31/3-1 er 14 børn i aflastning, heraf 2 asylsøgende børn fra Center Kongelunden som opkræves for udgiften. 6 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, 1.1 Fast løn Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.3 nr. 6 og 76 stk. 1 og 2. Der er budgetteret med 1 ungei Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og 1.1 Fast løn

23 5.2 Overførsler til personer Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7) 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7. og 76 1 og 2. Fast kontaktperson for barnet, den unge og hele familien. Dragør kommune sætter i forhold til enkelte unge massivt ind i forhold til at forsøge at undgå anbringelse udenfor hjemmet. Der er budgetteret med 9 unge i Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.3 nr. 9. Foranstaltningen anvendes kun i mindre omfang. Budgetteret med 2 unge i Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.3 nr. 1. Her konteres heldagsskoletilbud. Budgetteret med 1 børn i tilbud. Pr. 31/3-1 er 12 børn i tilbud. 11 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk. 4. Her kan bevilges støtte til fx efterskoler, hvis det betyder at mere vidtgående foranstaltning kan undgås. Budgetteret med 9 familier. Pr. 31/3-1 modtager 6 familier (8 børn) støtte. Støtten gives på baggrund af økonomisk beregning. Forældre skal selv afholde de udgifter de har midler til. 12 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 52 stk.5. I 29 ydet støtte til 2 familier - budgetteret med samme i Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i 5.2 Overførsler til personer Servicelovens 54. Kommunen har pligt til at tilbyde forældre en støtteperson, når de har fået et barn anbragt. Budgetteret med støtte i 3 sager i Flygtninge 15 Udgifter til flygtninge med 1 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Ingen børn forventes at frekventere Hvidborg i 21.

24 2 Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Berigtigelser 8.6 Statstilskud Døgninstitutioner for børn og unge Vedrører børn og unge der er anbragt på døgninstitutioner der tidligere blev drevet af amtet, men nu drives af kommunerne/regionerne. 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Overførsler til personer sag - tilført ekstra ressourcer. Overgår til voksenhandicap sep Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Overførsler til personer Ej budgetlagt. Pr. 31/3-1 forventes 3 unge på Ungdomspension i i alt 11 mdr. 3 Andre offentlige myndigheder 92 Betaling (pgf. 159 og 16) 7.2 Salg af produkter og ydelser Statsrefusion 1 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning 8.6 Statstilskud Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Dragør kommune skal betale andel af sikrede pladser uanset anvendelse af pladserne. 3 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.7 Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Betaling (pgf. 159 og 16) 4.7 Betalinger til kommuner

25 4.8 Betalinger til regioner Statsrefusion 1 Refusion fra den centrale refusionsordning (pgf. 176) 8.6 Statstilskud GRAND TOTAL

26

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP

Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Sektor 03 Folkeskole Sektor 05 Børn og Pædagogik. Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU

Sektor 03 Folkeskole Sektor 05 Børn og Pædagogik. Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU Bilag til 3. budgetopfølgning BSSU Konto Omkostningssted/ Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug PSP-element budget 2013 regnskab 2013 Mindreforbrug - Sektor 03

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere