restaurationsplan Formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "restaurationsplan Formål"

Transkript

1 restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet.

2 Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan du indsætte et billede (foto eller grafik) På denne side kan du godt bruge det samme billede, som du bruger på forsiden. Det er vigtigt, at dit tema/intro billede er af høj kvalitet, både fotografisk og i høj opløsning. Brug professionelle billeder når det er muligt. FARVER: Vælg en farve, og brug den gennem hele tryksagen. Det skaber en god sammenhæng og et stærkt udtryk. Farven kan gradueres i forskellig styrke. Mere er der ikke brug for. Den næste tryksag kan have en anden farve. Formål med restaurationsplanen 3 Når du vælger farve til din tryksag, så tænk på hvilken slags billeder, den vil være præget af. Hvem giver en bevilling? 3 Skal tryksagen være aktiv og positiv eller måske mere rolig og afdæmpet? Vælg en farve, der passer til brochurens tema. Hvem har brug for en alkoholbevilling? 3 Hvem har brug for en lejlighedstilladelse? 3 Hvem skal have min ansøgning om alkoholbevilling? 3 Hvad skal min ansøgning om alkoholbevilling indeholde? 4 Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få en alkoholbevilling? 4 Hvilke betingelser kan indgå i min alkoholbevilling? 6 Midlertidig alkoholbevilling 7 Forhåndstilsagn om alkoholbevilling 7 Hvornår bortfalder min alkoholbevilling? 7 Kan jeg få frataget min alkoholbevilling? 7 Hvordan får jeg tilladelse til at holde natåben? 9 Sagsbehandlingstider 10 Afgørelse og eventuel høringsperiode 10 Klagemuligheder 10 Evaluering af restaurationsplanen 10 Bilag: Værd at vide 11 Kontakt os 12

3 baggrund Formål med Restaurationsplanen Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Den indeholder rammerne for udskænkning af alkohol, godkendelser som bestyrer, tilladelse til udvidet åbningstid og fungerer som rettesnor i sagsbehandlingen af indkomne ansøgninger. Målsætningen er at skabe gode rammer og fordelagtige forhold for erhvervslivet samt fremme aktive bymiljøer til gavn for både bosætning, borgere, erhvervsliv og turisme. Stevns Kommune ønsker at have et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i kommunen. Restaurationsplanen er godkendt af kommunalbestyrelsen og er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside Du kan desuden få restaurationsplanen ved at henvende dig til Ledelsessekretariatet. Hvem giver en bevilling? Kommunalbestyrelsen har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 2 udpeget et Bevillingsnævn, der i samarbejde med politiet træffer afgørelser vedrørende alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere samt tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet følger den kommunale valgperiode. Restaurationsplanen er kun vejledende, og afgørelserne bliver truffet på baggrund af restaurationsloven samt den gældende lovbekendtgørelse, lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar Hvem har brug for en alkoholbevilling? Ifølge restaurationsloven skal alle, der serverer alkohol med henblik på fortjeneste, have en alkoholtilladelse. Det gælder også, selvom rammen for udskænkningen er det sociale samvær i en forening, sportsklub m.fl. Disse ting er i bevillingsmæssig sammenhæng erhvervsvirksomheder på lige fod med øvrige bevillingshavere. Hvem har brug for en lejlighedstilladelse? Du skal bruge en lejlighedstilladelse, hvis du skal holde et enkeltstående arrangement, hvor du udskænker alkohol. Hvis du bor i Stevns Kommune, er det Midt- og Vestsjællands Politi, der skal give dig en lejlighedstilladelse. På politiets hjemmeside kan du se, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en lejlighedstilladelse. Hvem skal have min ansøgning om alkoholbevilling? Ansøgninger om alkoholbevilling med videre skal sendes til Midt- og Vestsjællands Politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Det er politiet, du skal henvende dig til, hvis du gerne vil have hjælp og vejledning til ansøgningen. Ansøgningsskemaerne til alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer kan du finde på politiets hjemmeside Politiet sender deres vurdering og deres indstilling samt ansøgningen til Bevillingsnævnet, der træffer den endelige afgørelse. 3

4 Hvad skal min ansøgning om alkoholbevilling indeholde? Hvis du skal søge om en alkoholbevilling, er det vigtigt, at skema, bilag og regnskabsbilag er udfyldt rigtig, og at du har vedlagt den nødvendige dokumentation. Hvis du vil starte eller udvide et eksisterende serveringssted, skal du sende en detaljeret beskrivelse af dit koncept og din forretningsplan, hvor du redegør for de indretningsmæssige og driftsmæssige forhold. Det skal du for at give Bevillingsnævnet et så detaljeret beslutningsgrundlag som muligt. En konceptbeskrivelse eller forretningsplan kan indeholde overvejelser om: Forretningsside vision, mission, strategi, målsætninger og aktive handlinger. Markedsbeskrivelse hvem er målgruppen kundegrundlag konkurrenterne. Ledelsesteamet samt de omgivende og indflydelsesrige personer. Beskrivelse af koncept, produkt og service - Varesortiment her skal du også redegøre for menu kort, om du laver mad, der kan spises på stedet eller til afhentning, om du serverer snacks og lukketider for køkkenet. - Musikanvendelse høj musik eller lav musik. - Udformning og indretninger af lokalet hvordan bruges lokalerne, herunder også hvordan gæster bruger lokalet står de op, sidder de ned, og er der dansegulv. - Dine leverandører til rengøring og administration. Finansielle områder, budgetter, indtjeningspotentiale, likviditet. Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få en alkoholbevilling? Når bevillingsmyndigheden behandlinger en ansøgning om alkoholbevilling, skal de i henhold til restaurationslovens 12 lægge vægt på samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og derved sammenhængende hensyn. 4 restaurationsplan

5 Grundlag som Bevillingsnævnet lægger vægt på i forbindelse med en ansøgning: Ansøger, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. Ansøgers personlige forhold, herunder konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt med tildeling af alkoholbevilling. sige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter omstændighederne kunne medførere tilbagekaldelse af alkoholbevillingen eller at denne ikke fornys. Restaurationstæthed mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der f.eks. kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for berusere eller udskænkning til priser, der medfører et urimeligt stort alkoholforbrug, f.eks. i form at dobbelt op eller lignende tilbud. Sådanne ordninger kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen. Ansøgers forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøger vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, hvilket også omfatter god og retvisende regnskabsførelse. Ansøgers økonomiske forhold og finansieringsplan, drifts- og likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det findes godtgjort, at virksomheden kan drives jf. finansieringsplan og budget, og at virksomheden vil blive drevet for ansøgers egen regning og risiko uden afhængighedsforhold til producenter eller distributører af alkoholiske drikke eller andre eks. stråmænd. Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold. Heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante problemer. Hensynene bag bestemmelserne vil kunne motivere nægtelse af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker opholder sig. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav på f.eks. mindst 18 år. Bevillingen gælder et konkret forretningssted på en bestemt adresse og kan gives til ejeren eller forpagteren af virksomheden og kan ikke overdrages til ny indehaver. Virksomhedens koncept. Størrelse og indretning. Bevilling tildeles som udgangspunkt for en periode af 8 år, men kan afslås eller gives for et kortere tidsrum. Restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der vises tilbageholdenhed med tildeling af bevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Stor koncentration af antallet af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i samme område, hvorved uforsvarlig restaurationsvirksomhed kan frygtes, ligesom andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer må antages at kunne opstå. Bevillingsnævnet forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en sådan prispolitik, publikumspolitik eller reklamepolitik, at der herved opstår særlige ædruelighedsmæs- 5

6 Hvilke betingelser kan indgå i min alkoholbevilling? En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 10 stk. 2 gives med visse betingelser, der gives på baggrund af en konkret vurdering. Betingelserne skal fremgår af bevillingen og kan omhandle følgende: At virksomheden skal holde lukket i et nærmere angivet tidsrum. At der på stedet fortages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. Vilkår om hvad og hvornår der må serveres. Alkoholbe villingen kan for eksempel begrænses til servering af øl (skatteklasse I) og bordvin. At såfremt der er tilknyttet gårdhave eller udeservering til stedet, skal den være lukket i et nærmere angivet tidsrum. Vilkår vedrørende økonomi og regnskab, i forhold til om økonomien er stabil nok. Der kan eventuelt stilles krav om, at der tilknyttes revisor til virksomheden. Vilkår vedrørende virksomhedens gæster, for eksempel at unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i virksomheden i et nærmere angivet tidsrum. Vilkår om at der ikke må være spilleautomater på virksomheden eller anden underholdning som for eksempel koncerter, striptease eller lignede. Vilkår om virksomhedens ansatte og krav om særlige kvalifikationer. Det kan for eksempel betyde, at der skal være en autoriseret dørmand ansat i virksomheden. Vilkår til indretningen, for eksempel krav om særlig over vågning af virksomhedens gæster. At stedet drives som det der blev angivet i ansøgningen, for eksempel restaurant, cafe, diskotek, pizzeria osv. At der ikke anvendes aggressiv markedsføring eller hård udskænkning navnlig rettet mod børn og unge. Hård udskænkning kan være salg af uforholdsmæssig store mængder af stærke drikke til små priser, der ikke kan dække virksomhedens omkostninger f.eks. nedsatte priser, happy hour eller fri bar, der betales gennem entre. Det kan også være et vilkår, at markedsføringen ikke må forbindes med sport og idræt. At personalet har modtaget instruktioner om ansvarlig udskænkning dvs. at der bl.a. ikke udskænkes til unge under 18 år, og der ikke udskænkes til gæster, der vurderes for berusede. Hvis der er usikkerhed omkring ansøgers personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses, hvorefter der kan ske fornyelse, ligesom en alkoholbevilling kan begrænses til kun at gælde i sommerperioden. Det skal bemærkes, at ovenstående liste for evt. betingelser ikke er udtømmende. 6 restaurationsplan

7 Citatboks. Her kan du fremhæve et citat eller en væsentlig passage fra teksten. Undgå orddeling citat afsender Midlertidig alkoholbevilling Hvis du søger om en alkoholbevilling, kan politiet give dig en midlertidig tilladelse, indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for en midlertidig tilladelse, at det er overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet tildeler bevillingen. bevillingens gyldighed udløber, uden fornyelse har fundet sted. bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, fordi virksomheden er lukket, sat til salg, bortforpagtet eller lignende. Forhåndstilsagn om alkoholbevilling For at undgå at du forgæves foretager investeringer med henblik på restaurationsdrift, kan du søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restaurant på en bestemt adresse. en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt. der sker en væsentlig ændring af virksomhedens kon cept. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde så mange som muligt af de oplysninger, der angives ved ansøgning om alkoholbevilling. Den skal som minimum indeholde oplysning om indretning, driftsform og åbningstid. Hvis du ikke inden for 6 måneder sender en egentlig ansøgning om alkoholbevilling, vil forhåndsgodkendelsen udløbe. Hvornår bortfalder min alkoholbevilling? En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 18 bortfalde, hvis: bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har boet sammen med den afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevilling Kan jeg få frataget min alkoholbevilling? En domstol kan efter restaurationslovens 19, stk. 1 fratage en alkoholbevilling, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov og gentagen overtrædelse af vilkårene for alkoholbevillingen. Bevillingsnævnet har efter restaurationslovens 19, stk. 2 også myndighed til at tilbagekalde en alkoholbevilling efter forslag fra politiet. Det er en forudsætning, at virksomheden gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før Bevillingsnævnet vil blive kontaktet. Som eksempel på forhold der kan føre til tilbagekaldelse kan nævnes: Bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol. 7

8 Bestyreren eller bevillingshaveren gentagne gange ikke er til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster. Bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted, f.eks. slagsmål, voldeligt overfald, narkotikabesiddelse eller salg af narkotika. Gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i en sådan grad, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til gene for andre tilstedeværende uden indgriben fra bevillingshaveren, bestyreren eller personalet. Hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst kroner. Bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af euforiserende stoffer. Bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, der er godkendt af politiet. Grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas og flasker, mangelfuld rengøring m.m. 8 restaurationsplan

9 Hvordan får jeg tilladelse til at holde natåben? 28 C Infoboks: Her kan du fremhæve nøgletal eller et tema fra brødteksten eller lave en farvet flade. Ium vellam, cus, ne ipsam, aut et etur, ut eriorerios quibusc ipienit labo. Nequo occus mi, conem qui deruptat align. Den almindelige lukketid for restaurationer i Stevns Kommune er i tiden kl mæssige hensyn, så de omkringboende ikke påføres væsentlige gener, herunder støj ol. Bevillingsmyndigheden kan dog beslutte, at en virksomhed skal lukke fra et tidligere tidspunkt end kl , såfremt miljømæssige, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige forhold taler herfor. Bevillingsmyndigheden kan endvidere tillade, at diskoteker, natklubber og natrestauranter, der søges af et modent publikum, holder åbent til kl eller Hvis det ud fra konkrete samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan bevillingsmyndigheden stille vilkår om, at virksomheden holder lukket i en periode ud over den generelle lukketid, f.eks i tidsrummet mellem kl og Bevillingsmyndigheden kan tillade, at pølseboder og fastfood-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i området med stærk koncentration af restauranter og diskoteker holder åbent til kl eller kl Tilladelsen kan betinges af, at der holdes lukket i tidsrummet mellem kl eller til kl Ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem lignende restaurationer. At unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i virksomheden mellem kl og kl Ensartethed blandt ligestillede virksomheder af hensyn til konkurrenceforvridning. Områdets karakter og antallet af nattilladelser i kommu nen eller dele heraf. Restaurationerne har IKKE et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid. Tilladelser til udvidet åbningstid (nattilladelser) kan gives for en kortere periode end 8 år. Bevillingsnævnet laver en konkret vurdering af følgende: Begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhe- dens karakter og driftsform (koncept). Miljø- og samfundsmæssige hensyn, herunder byplan- 9

10 Sagsbehandlingstider Du skal regne med, at politiet har en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder, før sagen er klar til at blive behandlet i Bevillingsnævnet afhængig af, hvor omhyggeligt ansøgningen er udformet. Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgning og materiale er modtaget af Midt- og Vestsjællands Politi. Godkendte bevillinger vil blive offentliggjort på Stevns Kommunes hjemmeside under alkoholbevillinger. Klagevejledning Bevillingsnævnets afgørelse kan indbringes for kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er afsendt fra Bevillingsnævnet. Anken, vil før den forelægges for kommunalbestyrelsen, blive forelagt Bevillingsnævnet for en udtalelse. Anken behandles på et kommunalbestyrelsesmøde, og herefter vil du modtag afgørelsen skriftligt. Bevillingen er gældende umiddelbart efter Bevillingsnævnets afgørelse. Afgørelse og eventuel høringsperiode Hvis Bevillingsnævnet ikke imødekommer din ansøgning fuldt ud, vil der være en høringsperiode. Her har du mulighed for at komme med dine indvendinger mod beslutningen. Høringen kan ske ved, at du kontaktes af Midt- og Vestsjællands Politi i forbindelse med deres indstilling. Hvis du er uenig i politiets indstilling til Bevillingsnævnet, er det sekretæren for Bevillingsnævnet, som sørger for, at du får en chance for at blive hørt, eller at du bliver inviteret til at være med, når sagen behandles i Bevillingsnævnet. Stevns Kommunes Bevillingsnævn sender afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og tilladelser til udvidet åbningstid direkte til dig med kopi til Midt- og Vestsjællands Politi. Hvis kommunalbestyrelsen fastholder Bevillingsnævnets afgørelse, vil du i afgørelsen blive gjort opmærksom på, at du ikke har mulighed for at anke til en højere administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan i henhold til Grundlovens 63 alene indbringes for domstolene. Evaluering af restaurationsplanen Restaurationsplanen evalueres efter behov og minimum 1 gang i hver valgperiode i Bevillingsnævnet. Restaurationsplanen skal efterfølgende godkendes i kommunalbestyrelsen. Godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober restaurationsplan

11 Bilag Værd at vide Ansættelse af unge Du må ikke have unge under 18 år ansat i et serveringslokale, når du har en alkoholbevilling. Eneste undtagelse er, hvis du har en elev ansat, eller hvis der er tale om dine egne børn eller børnebørn. Unge under 18 år må godt være ansat som køkkenhjælp eller opvasker, men må ikke opholde sig i serveringslokalet. Disse arrangementer afholdes på særlige vilkår: Virksomheden holdes lukket efter kl Der benyttes et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd. Al spiritus fjernes fra de benyttede lokaler. Gæster, der forlader stedet ikke får fornyet adgang. Lukkede fester Ved afholdelse af lukkede fester i lokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed, må der ikke serveres alkohol for unge under 18 år. Restauratøren har pligt til at give det lokale politi besked om et lukket arrangement. Det skal ske senest en uge før, arrangementet holdes. Ansvar for servering unge under 18 år Det er altid restauratørens eller alkoholbevillingshaverens ansvar, at der ikke serveres alkohol til unge under 18 år, også selv om den unge evt. er sammen med sine forældre, eller får andre til at købe. Det samme gælder, hvis drikkevarer kan trækkes i en automat i lokalet, f.eks. på cafe eller i foreninger. Private fester Der er ingen specielle regler for spiritusudskænkning ved private fester, men det forventes, at værten søger for, at alt forløber i ro og orden. Definition af privatfest er, at det er personligt inviterede gæster, og du derfor ved helt konkret, hvem som deltager, og at du ikke tager entre. Det gælder også, hvis den private fest holdes i selskabslokaler. Diskoteksarragementer for unge under 18 år (16+ fester) Midt- og Vestsjællands Politi har givet mulighed for, at diskoteker i deres alkoholbevilling kan få mulighed for at afholde op til 5 årlige arrangementer for unge under 18 i skolernes vinterferie, efterårsferie og 2 første uger af sommerferien. Arrangementerne kan kun afholdes på diskotekets normale lukkedage: søndag til onsdag. Ændringer i ledelse eller koncept og udvidelse af virksomhed Når der kommer ændringer i ledelsen herunder bestyrelsen, udvidelse af virksomhed for eksempel i form af servering udendørs samt ændringer i det oprindelige koncept, skal Bevillingsnævnet have meddelelse om det. Det er nødvendigt, fordi bevillingsmyndigheden på ny skal vurdere, om ændringerne er af så væsentlig karakter, at der er tale om en ny ansøgning om bevilling. Naturlig udvikling af virksomhedens koncept vil ikke kræve en fornyelse af bevillingen. Det er i kommunens interesse, at alle virksomheder fornyer og tilpasser deres udbud for at sikre de bedste oplevelser for gæsterne. Væsentlige ændringer som nedlæggelse af køkkenet, etablering af danseområde m.v. kan medføre krav om ny ansøgning om bevilling. 11

12 Kontakt os Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade Roskilde Tlf Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Købehavn Ø Momsregistering, told og skat Ansøgning om aurisation som dørmænd i virksomhed med alkoholbevilling Arbejdspladsvurdering i tilfælde af ansatte Tilmelding til Koda/Gramex i tilfælde af, at der skal være musik/tv og lign. Udgivet Stevns Kommune Ledelsessekretariatet 2015 Tekst: Redaktion: Layout: Tina Olsen Maria Sander Hansen Maria Sander Hansen stevns.dk

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog.

AO 1. På et efterfølgende møde i økonomiudvalget blev det derpå besluttet i stedet at tilbyde John Strid stillingen, et tilbud som John Strid modtog. AO 1 Ved udløbet af ansøgningsfristen vedrørende stillingen som kommunaldirektør (kommunens øverste forvaltningschef) i Lilleby Kommune var der fremkommet ansøgninger fra Lise Stille, økonomidirektør i

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

vejledning om alkoholbevillinger

vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Århus Kommune vejledning om alkoholbevillinger 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - INDLEDNING... 7 Afsnit 2 - MYNDIGHEDERNE... 8 Afsnit 3 - REGELGRUNDLAGET... 10 3.1. Næringsbrev...

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan Politisk & Administrativt Sekretariat, Oktober 2013 Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 Formålet med

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke.

Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Løgtingslóg nr. 20 frá 10. mars 1992 um innflutning og sølu av rúsdrekka / om indførsel og salg af berusende drikke. Kapitel 1 Lovens område, produktion og import Kapitel 2 Import af berusende drikke Kapitel

Læs mere

Forslag. til. 1. I 10, stk. 1, ændres»kan«til:»skal«, og»politidirektøren«ændres til:»politiet«.

Forslag. til. 1. I 10, stk. 1, ændres»kan«til:»skal«, og»politidirektøren«ændres til:»politiet«. Forslag til Lov om ændring af Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Ændring af alderskrav for unge personers beskæftigelse og alderskrav til bevillingshavere og bestyrere m.v.) 1 I lov

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere