restaurationsplan Formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "restaurationsplan Formål"

Transkript

1 restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet.

2 Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan du indsætte et billede (foto eller grafik) På denne side kan du godt bruge det samme billede, som du bruger på forsiden. Det er vigtigt, at dit tema/intro billede er af høj kvalitet, både fotografisk og i høj opløsning. Brug professionelle billeder når det er muligt. FARVER: Vælg en farve, og brug den gennem hele tryksagen. Det skaber en god sammenhæng og et stærkt udtryk. Farven kan gradueres i forskellig styrke. Mere er der ikke brug for. Den næste tryksag kan have en anden farve. Formål med restaurationsplanen 3 Når du vælger farve til din tryksag, så tænk på hvilken slags billeder, den vil være præget af. Hvem giver en bevilling? 3 Skal tryksagen være aktiv og positiv eller måske mere rolig og afdæmpet? Vælg en farve, der passer til brochurens tema. Hvem har brug for en alkoholbevilling? 3 Hvem har brug for en lejlighedstilladelse? 3 Hvem skal have min ansøgning om alkoholbevilling? 3 Hvad skal min ansøgning om alkoholbevilling indeholde? 4 Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få en alkoholbevilling? 4 Hvilke betingelser kan indgå i min alkoholbevilling? 6 Midlertidig alkoholbevilling 7 Forhåndstilsagn om alkoholbevilling 7 Hvornår bortfalder min alkoholbevilling? 7 Kan jeg få frataget min alkoholbevilling? 7 Hvordan får jeg tilladelse til at holde natåben? 9 Sagsbehandlingstider 10 Afgørelse og eventuel høringsperiode 10 Klagemuligheder 10 Evaluering af restaurationsplanen 10 Bilag: Værd at vide 11 Kontakt os 12

3 baggrund Formål med Restaurationsplanen Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Den indeholder rammerne for udskænkning af alkohol, godkendelser som bestyrer, tilladelse til udvidet åbningstid og fungerer som rettesnor i sagsbehandlingen af indkomne ansøgninger. Målsætningen er at skabe gode rammer og fordelagtige forhold for erhvervslivet samt fremme aktive bymiljøer til gavn for både bosætning, borgere, erhvervsliv og turisme. Stevns Kommune ønsker at have et varieret udbud af restaurationsvirksomheder i kommunen. Restaurationsplanen er godkendt af kommunalbestyrelsen og er offentlig tilgængelig på kommunens hjemmeside Du kan desuden få restaurationsplanen ved at henvende dig til Ledelsessekretariatet. Hvem giver en bevilling? Kommunalbestyrelsen har i henhold til restaurationslovens 10, stk. 2 udpeget et Bevillingsnævn, der i samarbejde med politiet træffer afgørelser vedrørende alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere samt tilladelser til udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet følger den kommunale valgperiode. Restaurationsplanen er kun vejledende, og afgørelserne bliver truffet på baggrund af restaurationsloven samt den gældende lovbekendtgørelse, lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar Hvem har brug for en alkoholbevilling? Ifølge restaurationsloven skal alle, der serverer alkohol med henblik på fortjeneste, have en alkoholtilladelse. Det gælder også, selvom rammen for udskænkningen er det sociale samvær i en forening, sportsklub m.fl. Disse ting er i bevillingsmæssig sammenhæng erhvervsvirksomheder på lige fod med øvrige bevillingshavere. Hvem har brug for en lejlighedstilladelse? Du skal bruge en lejlighedstilladelse, hvis du skal holde et enkeltstående arrangement, hvor du udskænker alkohol. Hvis du bor i Stevns Kommune, er det Midt- og Vestsjællands Politi, der skal give dig en lejlighedstilladelse. På politiets hjemmeside kan du se, i hvilke tilfælde politiet kræver, at du er i besiddelse af en lejlighedstilladelse. Hvem skal have min ansøgning om alkoholbevilling? Ansøgninger om alkoholbevilling med videre skal sendes til Midt- og Vestsjællands Politi, Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Det er politiet, du skal henvende dig til, hvis du gerne vil have hjælp og vejledning til ansøgningen. Ansøgningsskemaerne til alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer kan du finde på politiets hjemmeside Politiet sender deres vurdering og deres indstilling samt ansøgningen til Bevillingsnævnet, der træffer den endelige afgørelse. 3

4 Hvad skal min ansøgning om alkoholbevilling indeholde? Hvis du skal søge om en alkoholbevilling, er det vigtigt, at skema, bilag og regnskabsbilag er udfyldt rigtig, og at du har vedlagt den nødvendige dokumentation. Hvis du vil starte eller udvide et eksisterende serveringssted, skal du sende en detaljeret beskrivelse af dit koncept og din forretningsplan, hvor du redegør for de indretningsmæssige og driftsmæssige forhold. Det skal du for at give Bevillingsnævnet et så detaljeret beslutningsgrundlag som muligt. En konceptbeskrivelse eller forretningsplan kan indeholde overvejelser om: Forretningsside vision, mission, strategi, målsætninger og aktive handlinger. Markedsbeskrivelse hvem er målgruppen kundegrundlag konkurrenterne. Ledelsesteamet samt de omgivende og indflydelsesrige personer. Beskrivelse af koncept, produkt og service - Varesortiment her skal du også redegøre for menu kort, om du laver mad, der kan spises på stedet eller til afhentning, om du serverer snacks og lukketider for køkkenet. - Musikanvendelse høj musik eller lav musik. - Udformning og indretninger af lokalet hvordan bruges lokalerne, herunder også hvordan gæster bruger lokalet står de op, sidder de ned, og er der dansegulv. - Dine leverandører til rengøring og administration. Finansielle områder, budgetter, indtjeningspotentiale, likviditet. Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få en alkoholbevilling? Når bevillingsmyndigheden behandlinger en ansøgning om alkoholbevilling, skal de i henhold til restaurationslovens 12 lægge vægt på samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og derved sammenhængende hensyn. 4 restaurationsplan

5 Grundlag som Bevillingsnævnet lægger vægt på i forbindelse med en ansøgning: Ansøger, medlemmer af direktion, bestyrelse eller andre, der kan øve bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, må ikke have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. Ansøgers personlige forhold, herunder konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt med tildeling af alkoholbevilling. sige, sociale eller politimæssige problemer. En sådan drift vil efter omstændighederne kunne medførere tilbagekaldelse af alkoholbevillingen eller at denne ikke fornys. Restaurationstæthed mellem restaurationer med alkoholbevilling kan der opstå den fristelse, at der f.eks. kan ske udskænkning af alkohol til personer under 18 år og for berusere eller udskænkning til priser, der medfører et urimeligt stort alkoholforbrug, f.eks. i form at dobbelt op eller lignende tilbud. Sådanne ordninger kan medføre, at alkoholbevilling kan nægtes typisk i forbindelse med fornyelse af bevillingen. Ansøgers forretningsmæssige kvalifikationer, herunder om det må antages, at ansøger vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde, hvilket også omfatter god og retvisende regnskabsførelse. Ansøgers økonomiske forhold og finansieringsplan, drifts- og likviditetsbudget for virksomheden, herunder om det findes godtgjort, at virksomheden kan drives jf. finansieringsplan og budget, og at virksomheden vil blive drevet for ansøgers egen regning og risiko uden afhængighedsforhold til producenter eller distributører af alkoholiske drikke eller andre eks. stråmænd. Ædruelighedsmæssige, sociale og politimæssige forhold. Heri indgår vurderingen af restaurationens hidtidige drift samt områdets relevante problemer. Hensynene bag bestemmelserne vil kunne motivere nægtelse af alkoholbevilling til nye restaurationer, hvor unge mennesker opholder sig. Der kan også ske en begrænsning af adgangen for unge ved at fastsætte et alderskrav på f.eks. mindst 18 år. Bevillingen gælder et konkret forretningssted på en bestemt adresse og kan gives til ejeren eller forpagteren af virksomheden og kan ikke overdrages til ny indehaver. Virksomhedens koncept. Størrelse og indretning. Bevilling tildeles som udgangspunkt for en periode af 8 år, men kan afslås eller gives for et kortere tidsrum. Restaurationens beliggenhed, hvorved der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der vises tilbageholdenhed med tildeling af bevillinger til nyetablerede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer eller nær skoler eller andre institutioner, der søges af unge. Stor koncentration af antallet af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling i samme område, hvorved uforsvarlig restaurationsvirksomhed kan frygtes, ligesom andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer må antages at kunne opstå. Bevillingsnævnet forudsætter, at en bevillingshaver ikke fører en sådan prispolitik, publikumspolitik eller reklamepolitik, at der herved opstår særlige ædruelighedsmæs- 5

6 Hvilke betingelser kan indgå i min alkoholbevilling? En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 10 stk. 2 gives med visse betingelser, der gives på baggrund af en konkret vurdering. Betingelserne skal fremgår af bevillingen og kan omhandle følgende: At virksomheden skal holde lukket i et nærmere angivet tidsrum. At der på stedet fortages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet. Vilkår om hvad og hvornår der må serveres. Alkoholbe villingen kan for eksempel begrænses til servering af øl (skatteklasse I) og bordvin. At såfremt der er tilknyttet gårdhave eller udeservering til stedet, skal den være lukket i et nærmere angivet tidsrum. Vilkår vedrørende økonomi og regnskab, i forhold til om økonomien er stabil nok. Der kan eventuelt stilles krav om, at der tilknyttes revisor til virksomheden. Vilkår vedrørende virksomhedens gæster, for eksempel at unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i virksomheden i et nærmere angivet tidsrum. Vilkår om at der ikke må være spilleautomater på virksomheden eller anden underholdning som for eksempel koncerter, striptease eller lignede. Vilkår om virksomhedens ansatte og krav om særlige kvalifikationer. Det kan for eksempel betyde, at der skal være en autoriseret dørmand ansat i virksomheden. Vilkår til indretningen, for eksempel krav om særlig over vågning af virksomhedens gæster. At stedet drives som det der blev angivet i ansøgningen, for eksempel restaurant, cafe, diskotek, pizzeria osv. At der ikke anvendes aggressiv markedsføring eller hård udskænkning navnlig rettet mod børn og unge. Hård udskænkning kan være salg af uforholdsmæssig store mængder af stærke drikke til små priser, der ikke kan dække virksomhedens omkostninger f.eks. nedsatte priser, happy hour eller fri bar, der betales gennem entre. Det kan også være et vilkår, at markedsføringen ikke må forbindes med sport og idræt. At personalet har modtaget instruktioner om ansvarlig udskænkning dvs. at der bl.a. ikke udskænkes til unge under 18 år, og der ikke udskænkes til gæster, der vurderes for berusede. Hvis der er usikkerhed omkring ansøgers personlige eller økonomiske forhold, kan alkoholbevillingens løbetid begrænses, hvorefter der kan ske fornyelse, ligesom en alkoholbevilling kan begrænses til kun at gælde i sommerperioden. Det skal bemærkes, at ovenstående liste for evt. betingelser ikke er udtømmende. 6 restaurationsplan

7 Citatboks. Her kan du fremhæve et citat eller en væsentlig passage fra teksten. Undgå orddeling citat afsender Midlertidig alkoholbevilling Hvis du søger om en alkoholbevilling, kan politiet give dig en midlertidig tilladelse, indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse i sagen. Det er en forudsætning for en midlertidig tilladelse, at det er overvejende sandsynligt, at Bevillingsnævnet tildeler bevillingen. bevillingens gyldighed udløber, uden fornyelse har fundet sted. bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen, fordi virksomheden er lukket, sat til salg, bortforpagtet eller lignende. Forhåndstilsagn om alkoholbevilling For at undgå at du forgæves foretager investeringer med henblik på restaurationsdrift, kan du søge Bevillingsnævnet om et forhåndstilsagn om alkoholbevilling til en kommende restaurant på en bestemt adresse. en stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt. der sker en væsentlig ændring af virksomhedens kon cept. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagn om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde så mange som muligt af de oplysninger, der angives ved ansøgning om alkoholbevilling. Den skal som minimum indeholde oplysning om indretning, driftsform og åbningstid. Hvis du ikke inden for 6 måneder sender en egentlig ansøgning om alkoholbevilling, vil forhåndsgodkendelsen udløbe. Hvornår bortfalder min alkoholbevilling? En alkoholbevilling kan i henhold til restaurationslovens 18 bortfalde, hvis: bevillingshaveren dør. Afdødes ægtefælle har ret til at overtage bevillingen, hvis vedkommende har boet sammen med den afdøde indtil dennes død og i øvrigt opfylder de personlige betingelser for alkoholbevilling Kan jeg få frataget min alkoholbevilling? En domstol kan efter restaurationslovens 19, stk. 1 fratage en alkoholbevilling, hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov og gentagen overtrædelse af vilkårene for alkoholbevillingen. Bevillingsnævnet har efter restaurationslovens 19, stk. 2 også myndighed til at tilbagekalde en alkoholbevilling efter forslag fra politiet. Det er en forudsætning, at virksomheden gennem en periode har været drevet på uforsvarlig vis. Politiet vil derfor sædvanligvis have givet mindst én påtale til bevillingshaveren, før Bevillingsnævnet vil blive kontaktet. Som eksempel på forhold der kan føre til tilbagekaldelse kan nævnes: Bevillingshaveren undlader at føre tilstrækkelig adgangskontrol. 7

8 Bestyreren eller bevillingshaveren gentagne gange ikke er til stede i virksomheden på de tidspunkter, hvor der er mange og vanskelige gæster. Bevillingshaveren undlader at tilkalde politiet, når alvorlige lovovertrædelser har fundet sted, f.eks. slagsmål, voldeligt overfald, narkotikabesiddelse eller salg af narkotika. Gæster er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer i en sådan grad, at de forstyrrer den offentlige orden eller er til gene for andre tilstedeværende uden indgriben fra bevillingshaveren, bestyreren eller personalet. Hvis indehaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst kroner. Bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af alkohol i et sådant omfang, at virksomheden ikke kan drives på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Bevillingshaveren, bestyreren eller personalet er påvirket af euforiserende stoffer. Bevillingshaveren undlader at benytte autoriserede dørmænd, der er godkendt af politiet. Grov uorden, f.eks. mangelfuld afrydning af tomme eller knuste glas og flasker, mangelfuld rengøring m.m. 8 restaurationsplan

9 Hvordan får jeg tilladelse til at holde natåben? 28 C Infoboks: Her kan du fremhæve nøgletal eller et tema fra brødteksten eller lave en farvet flade. Ium vellam, cus, ne ipsam, aut et etur, ut eriorerios quibusc ipienit labo. Nequo occus mi, conem qui deruptat align. Den almindelige lukketid for restaurationer i Stevns Kommune er i tiden kl mæssige hensyn, så de omkringboende ikke påføres væsentlige gener, herunder støj ol. Bevillingsmyndigheden kan dog beslutte, at en virksomhed skal lukke fra et tidligere tidspunkt end kl , såfremt miljømæssige, ordensmæssige eller ædruelighedsmæssige forhold taler herfor. Bevillingsmyndigheden kan endvidere tillade, at diskoteker, natklubber og natrestauranter, der søges af et modent publikum, holder åbent til kl eller Hvis det ud fra konkrete samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn findes nødvendigt, kan bevillingsmyndigheden stille vilkår om, at virksomheden holder lukket i en periode ud over den generelle lukketid, f.eks i tidsrummet mellem kl og Bevillingsmyndigheden kan tillade, at pølseboder og fastfood-restauranter uden alkoholbevilling, som ligger i området med stærk koncentration af restauranter og diskoteker holder åbent til kl eller kl Tilladelsen kan betinges af, at der holdes lukket i tidsrummet mellem kl eller til kl Ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, herunder ønsket om at modvirke uro og hærværk, når gæster bevæger sig mellem lignende restaurationer. At unge under 18 år ikke må opholde sig som gæster i virksomheden mellem kl og kl Ensartethed blandt ligestillede virksomheder af hensyn til konkurrenceforvridning. Områdets karakter og antallet af nattilladelser i kommu nen eller dele heraf. Restaurationerne har IKKE et retskrav på at få tilladelse til udvidet åbningstid. Tilladelser til udvidet åbningstid (nattilladelser) kan gives for en kortere periode end 8 år. Bevillingsnævnet laver en konkret vurdering af følgende: Begrundelsen for udvidet åbningstid ud fra virksomhe- dens karakter og driftsform (koncept). Miljø- og samfundsmæssige hensyn, herunder byplan- 9

10 Sagsbehandlingstider Du skal regne med, at politiet har en sagsbehandlingstid på ca. 3 måneder, før sagen er klar til at blive behandlet i Bevillingsnævnet afhængig af, hvor omhyggeligt ansøgningen er udformet. Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgning og materiale er modtaget af Midt- og Vestsjællands Politi. Godkendte bevillinger vil blive offentliggjort på Stevns Kommunes hjemmeside under alkoholbevillinger. Klagevejledning Bevillingsnævnets afgørelse kan indbringes for kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er afsendt fra Bevillingsnævnet. Anken, vil før den forelægges for kommunalbestyrelsen, blive forelagt Bevillingsnævnet for en udtalelse. Anken behandles på et kommunalbestyrelsesmøde, og herefter vil du modtag afgørelsen skriftligt. Bevillingen er gældende umiddelbart efter Bevillingsnævnets afgørelse. Afgørelse og eventuel høringsperiode Hvis Bevillingsnævnet ikke imødekommer din ansøgning fuldt ud, vil der være en høringsperiode. Her har du mulighed for at komme med dine indvendinger mod beslutningen. Høringen kan ske ved, at du kontaktes af Midt- og Vestsjællands Politi i forbindelse med deres indstilling. Hvis du er uenig i politiets indstilling til Bevillingsnævnet, er det sekretæren for Bevillingsnævnet, som sørger for, at du får en chance for at blive hørt, eller at du bliver inviteret til at være med, når sagen behandles i Bevillingsnævnet. Stevns Kommunes Bevillingsnævn sender afgørelser om alkoholbevillinger, bestyrergodkendelser og tilladelser til udvidet åbningstid direkte til dig med kopi til Midt- og Vestsjællands Politi. Hvis kommunalbestyrelsen fastholder Bevillingsnævnets afgørelse, vil du i afgørelsen blive gjort opmærksom på, at du ikke har mulighed for at anke til en højere administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan i henhold til Grundlovens 63 alene indbringes for domstolene. Evaluering af restaurationsplanen Restaurationsplanen evalueres efter behov og minimum 1 gang i hver valgperiode i Bevillingsnævnet. Restaurationsplanen skal efterfølgende godkendes i kommunalbestyrelsen. Godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober restaurationsplan

11 Bilag Værd at vide Ansættelse af unge Du må ikke have unge under 18 år ansat i et serveringslokale, når du har en alkoholbevilling. Eneste undtagelse er, hvis du har en elev ansat, eller hvis der er tale om dine egne børn eller børnebørn. Unge under 18 år må godt være ansat som køkkenhjælp eller opvasker, men må ikke opholde sig i serveringslokalet. Disse arrangementer afholdes på særlige vilkår: Virksomheden holdes lukket efter kl Der benyttes et tilstrækkeligt antal autoriserede dørmænd. Al spiritus fjernes fra de benyttede lokaler. Gæster, der forlader stedet ikke får fornyet adgang. Lukkede fester Ved afholdelse af lukkede fester i lokaler, der normalt benyttes til diskotek eller lignende restaurationsvirksomhed, må der ikke serveres alkohol for unge under 18 år. Restauratøren har pligt til at give det lokale politi besked om et lukket arrangement. Det skal ske senest en uge før, arrangementet holdes. Ansvar for servering unge under 18 år Det er altid restauratørens eller alkoholbevillingshaverens ansvar, at der ikke serveres alkohol til unge under 18 år, også selv om den unge evt. er sammen med sine forældre, eller får andre til at købe. Det samme gælder, hvis drikkevarer kan trækkes i en automat i lokalet, f.eks. på cafe eller i foreninger. Private fester Der er ingen specielle regler for spiritusudskænkning ved private fester, men det forventes, at værten søger for, at alt forløber i ro og orden. Definition af privatfest er, at det er personligt inviterede gæster, og du derfor ved helt konkret, hvem som deltager, og at du ikke tager entre. Det gælder også, hvis den private fest holdes i selskabslokaler. Diskoteksarragementer for unge under 18 år (16+ fester) Midt- og Vestsjællands Politi har givet mulighed for, at diskoteker i deres alkoholbevilling kan få mulighed for at afholde op til 5 årlige arrangementer for unge under 18 i skolernes vinterferie, efterårsferie og 2 første uger af sommerferien. Arrangementerne kan kun afholdes på diskotekets normale lukkedage: søndag til onsdag. Ændringer i ledelse eller koncept og udvidelse af virksomhed Når der kommer ændringer i ledelsen herunder bestyrelsen, udvidelse af virksomhed for eksempel i form af servering udendørs samt ændringer i det oprindelige koncept, skal Bevillingsnævnet have meddelelse om det. Det er nødvendigt, fordi bevillingsmyndigheden på ny skal vurdere, om ændringerne er af så væsentlig karakter, at der er tale om en ny ansøgning om bevilling. Naturlig udvikling af virksomhedens koncept vil ikke kræve en fornyelse af bevillingen. Det er i kommunens interesse, at alle virksomheder fornyer og tilpasser deres udbud for at sikre de bedste oplevelser for gæsterne. Væsentlige ændringer som nedlæggelse af køkkenet, etablering af danseområde m.v. kan medføre krav om ny ansøgning om bevilling. 11

12 Kontakt os Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade Roskilde Tlf Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 Købehavn Ø Momsregistering, told og skat Ansøgning om aurisation som dørmænd i virksomhed med alkoholbevilling Arbejdspladsvurdering i tilfælde af ansatte Tilmelding til Koda/Gramex i tilfælde af, at der skal være musik/tv og lign. Udgivet Stevns Kommune Ledelsessekretariatet 2015 Tekst: Redaktion: Layout: Tina Olsen Maria Sander Hansen Maria Sander Hansen stevns.dk

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD

FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD FESTER - FOR OG MED DE UNGE REGLER OG GODE RÅD TIL ARRANGØRER OMKRING UDSKÆNKNING AF ALKOHOL INDHOLDSFORTEGNELSE & FORORD Indholdsfortegnelse & Forord... side 2 Om Fester - for og med unge... side 3 Definitioner

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere