Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt"

Transkript

1 Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

2 Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver, der skal være på væggene, men også om der skal blændes en dør, sættes en skillevæg op - eller om køkkenet eller badeværelset skal indrettes på en helt anden måde. Det kan du blandt andet gøre ved at bruge tilbuddet om råderet og få godtgørelse for ændringerne, hvis du senere fraflytter boligen. Den frie råderet betyder, at du må forny eller forbedre din bolig næsten som du vil, så længe arbejdet udføres korrekt, og loven overholdes. Du skal selv betale for udgifterne, men kan få godtgjort nogle af dem efter særlige reg ler, hvis du flytter. Du kan blandt andet læse om maksimumgrænsen på følgende hjemmeside: under udgivelser og af snittet BL informerer. Vi håber, vi med denne folder kan inspirere dig til at sætte dit eget præg på dit hjem og dit bolig område. Det behøver ikke være store ting, og det behøver ikke koste en formue. Vores ønske er at gøre det let for dig at indrette dit hjem efter dit behov og dine drømme. Rigtig god arbejdslyst.

3 Muligheder ved råderet 1. Start med at undersøge eventuelle vejledninger på afdelingshjemmesiden, før du går i gang (herunder afdelingens vedligeholdelsesreglement). Der er måske en vejledning, du bør følge i forbindelse med malerarbejde og anden vedligeholdelse inde i boligen. 2. Du skal lave en skriftlig aftale med boligselskabet, inden du kan gå i gang med råderetsarbejdet, samt når myndighederne skal behandle sagen. Arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, de nye byg ningsdele og installationer skal have mindst samme kvalitet som de dele, de erstatter, og loven skal naturligvis overholdes. Som en service vil der løbende blive udarbejdet vejledninger, som du kan hente via afdelingshjemmesiden. Har du spørgsmål, inden du går i gang, kan du altid henvende dig til dit områdekontor i Boligselskabet Sjælland. De ved hvilke arbejder, der skal udføres af autoriserede håndværkere, og de kan for eksempel fortælle dig, om du bør følge en bestemt vejledning, eller om projektet eventuelt skal behandles og godkendes af kommunen. Der er forskel Der er stor forskel på de fysiske rammer i de enkelte boliger. Derfor er der også forskel på, hvad der kan lade sig gøre. Som noget nyt står der nu direkte i loven, at du må fjerne skillevægge eller sætte nye op, nøjagtig som du har lyst til, men det gælder naturligvis ikke de bærende vægge. Der kan også være andre begrænsninger. Ønsker du for eksempel at installere en tørretumbler, er der forskel på, om du bor i rækkehus eller etagebyggeri. I ældre bygninger kan de elektriske installationer sætte grænser for, hvad du kan, ligesom særlige forhold omkring vand og afløb i afdelingen kan begrænse dine muligheder. Tilladelse til op- og vaskemaskiner indhentes hos dit områdekontor. Det er baggrunden for, at vi har udarbejdet en række vejledninger. Vejledningerne vil løbende blive opdateret på jeres afdelingshjemmeside eller ved at kontakte områdekontoret. Læg mærke til, at netop fordi der er stor forskel, er det kun vejledninger på din afdelingshjemmeside, som gælder hos dig. find din afdelings vedligeholdelsesreglement Find vedligeholdelsesreglementer på under Afdelingernes hjemmesider -> tryk på din afdeling -> tryk på Oplysninger om afdelingen

4 Sådan gør du Når du skal i gang med en råderetsarbejder, skal du først finde ud af, om opgaven hører under forandrings- eller forbedringsarbejder. Brugerbetaling på alle råderetsprojekter Når du går i gang med et råderetsprojekt, koster det dig et opstartsgebyr på 500 kr. Herefter betaler du en timepris på 575 kr. Ifølge lovgivningen skal alle råderetsprojekter registreres, og vi har pligt til at sikre os, at de er lovlige. Det er det, du betaler for. Alle sager er forskellige, men vores timeforbrug vil typisk være mellem 2 5 timer for et nyt køkken eller en udestue. Hvad kan du selv gøre? Jo bedre forberedt du er, jo færre timer bruger vi på dit projekt. Læs derfor råderetsfolderen godt igennem. Undersøg også, hvilke regler netop din afdeling har for råderet ved at spørge en fra afdelingsbestyrelsen. Hvis du beslutter dig for at ansøge, kan du finde skemaet Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved fraflytning. Forandringsarbejder kan være permanente eller arbejder, der kan kræves reetableret ved fraflytning. Det er boligorganisationen, der vurderer, om arbejdet kun har interesse for den enkelte lejer og dermed kan kræves reetableret. Hvis der forlanges reetablering, skal lejeren betale et depositum som sikkerhed for udgiften til reetablering. Forbedringsarbejder forøger det lejedes værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Der kan ikke kræves reetablering ved fraflytning. Forbedrings- og forandringsarbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige, og de må ikke fratage boligen dens karakter af almen bolig eller eventuelle karakter af handicapegnet bolig. Eksempel: udestue

5 Eksempel: badeværelse Kig derefter i din afdelings råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement på afdelingshjemmesiden. Her kan du også se, om der er en vejledning til lige præcis den type råderetsarbejder, du skal i gang med. Send en ansøgning til områdekontoret, hvor du beskriver, hvilken form for råderetsarbej der, du vil lave, og husk at vedlægge en tegning af projektet. Når du har lavet en aftale med områdekontoret, kan du gå i gang med arbejdet, og når det er færdigt, sender du en færdigmelding tilbage til områdekontoret, som skal vurdere og godkende forbedringerne. Herefter kan boligselskabet beregne godtgørelsen. Den beskrives i den endelige godkendelse, hvor det fremgår, hvor meget den samlede udgift nedskrives med. Du må ifølge loven selv udføre visse former for el-arbejde, mens arbejde, der omfatter varme, vand og sanitet, næsten altid skal udføres af autoriseret håndværker. Loven skal også overholdes i forbindelse med bygningsreglementer, lokalplaner og lignende. Nogle kommuner tillader for eksempel kun, at du sætter markiser op i bestemte farver. Noget arbejde må kun udføres af autoriserede håndværkere - andre steder sætter det byggetekniske grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Udvendig råderet skal følge de anvisninger, I er blevet enige om på et beboermøde og fremgår af det vedtagede råderetskatalog.

6 godtgørelse og nedskrivning Beregningen af godtgørelse er fastsat i Lov om leje af almene boliger og er præciseret i Bekendt gørelse om drift af almene boliger. Godtgørelse ydes kun til udgifter til materialer og momsregi strerede firmaer, og værdien af det eksisterende trækkes fra først. Derudover er der en maksimumgrænse, der reguleres én gang om året, hvilket kan ses på følgende hjemmeside: under udgivelser og afsnit BL informerer. Har du lyst til at ændre i din bolig for et beløb, der er større end lovens maksimumbeløb, har du lov til det, men du får kun godtgørelse ud fra lovens maksimumbeløb. Ting slides. Derfor nedskrives beløbet over en periode på maksimalt 20 år med en fast procentdel pr. år, men afskrivningsperioden vurderes i hver enkel sag. Flytter du, inden beløbet er helt nedskrevet, får de næste lejere glæde af din investering - og skal også betale for den. De penge, du får retur, opkræver boligorganisationen hos de nye lejere. Enten som kontant engangsbeløb eller over huslejen til beløbet er helt nedskrevet. Flytter den nye lejer, inden beløbet er nedskrevet, skal den næste lejer igen betale på tilsvarende vis. Det er altid boligselskabet, der opkræver - eller udbetaler - pengene, og der er aldrig penge mellem den gamle og den nye lejer. Eksempel på godtgørelse Familien Hansen har forbedret deres køkken efter aftale med områdekontoret. Køkkenet og udgifterne hertil er nu godkendt. De godkendte forbedringer beløber sig til kr., men herfra trækkes værdien af det eksisterende køkken på kr. Det godtgørelsesberettigede beløb, som afskrives over 20 år, er derfor kr. Flytter familien Hansen om fem år, får de godtgørelse for de resterende 15 år - her svarende til kr. Sker flytningen efter 12 år, er beløbet kr.

7 Økonomien ved de udvendige forbedringer Reglerne for godtgørelse er ens uanset om det er tale om indvendige eller udvendige forbedringer i boligen. En forbedring kan ikke fjernes fra lejemålet igen, og derfor skal familien Hansen også selv betale for maling af træværk, udskiftning af træhegn, nye tagplader ved overdækket terrasse etc. For familien Hansen betyder det, at der l bliver beregnet et tillæg til huslejen på henlæggelse til løbende vedligeholdelse så huslejen vil stige. Områdekontoret vil i hvert tilfælde beregne den ekstra udgift, og ved ansøgning bliver der opkrævet et gebyr for registrering af ansøgning og et honorar for den tid, det har taget at behandle opgaven på områdekontoret. Taksterne vil løbende blive reguleret. Spørg områdekontoret når du søger. Specielt om hårde hvidevarer Hårde hvidevarer er ikke længere omfattet af råderetten og heller ikke af kollektivt besluttede forbedringer. Det betyder, at du selv kan anskaffe, eje og vedligeholde nye hvidevarer og har ret til at tage dem med, når du flytter. Udskifter du afdelingens hvidevarer - altså dem, der var i boligen, da du flyttede ind - skal du opbevare dem og sætte dem op igen, når du flytter. Med hensyn til vaskemaskine og opvaskemaskine skal du indgå en skriftlig aftale med boligselskabet, så du får den installeret korrekt. Tilladelse indhentes på områdekontoret. Kollektive beslutninger Der findes endnu en måde at forbedre boligen på, nemlig ved kollektive moderniseringer. Her beslutter afdelingsmødet for eksempel, at de beboere, der ønsker det, får mulighed for at modernisere deres køkken, badeværelse eller altan individuelt. Ved kollektive moderniseringer kan afdelingen finansiere en del af udgiften ved realkreditlån med en løbetid på op til 20 år ved hjælp af trækningsretsmidlerne - eller ved at bruge af afdelingens egne midler. Beslutningen om kollektive moderniseringer skal træffes på afdelingsmødet, og en husleje stigning hos dem, der vælger at få moderniseret, skal dække omkostningerne i forbindelse med finansieringen. Beslutningen skal godkendes af selskabsbestyrelsen - og er der tale om en lejestigning på over 5%, skal kommunen også godkende beslutningen.

8 Råderet uden for boligen Du har også ret til at udføre forbedringer og forandringer uden for boligen. Her bestemmer I på afdelingsmødet, hvad der er tilladt at lave af udendørs råderetsarbejder i jeres afdeling. Det drejer sig for eksempel om altan, terrasse, have og udestue. I råderetskataloget for din afdeling er der beskrevet hvilke arbejder der er mulighed for at lave. De større fællesting uden for boligen er dog ikke omfattet af råderetten. Det gælder for eksempel facade, døre, vinduer, opgange samt legepladser. Det er ting, der vedrører alle beboere, og derfor skal disse ændringer altid besluttes på et afdelingsmøde. Husk i den forbindelse, at du er en del af beboerdemokratiet, og at du som beboer kan stille forslag om ændringer på afdelingsmødet. Her vil det tit være en god idé at inddrage afdelingsbestyrelsen i dine overvejelser i god tid inden mødet. Du kan læse mere om råderet i Boligselskabernes Landsforenings - BL s - brochure Gør-det-selv og ved at læse Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v., som ligger på Socialministeriets hjemmeside og på BL s hjemmeside Kontaktinfo Kontakt dit områdekontor eller læs mere på Udgivet af Folderen er udgivet af Boligselskabet Sjælland og senest revideret i maj Den kan også hentes på www. bosj.dk under Publikationer