Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?"

Transkript

1 HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have Frederiksberg

2 Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret og istandsat. Derfor har Frederiksberg Boligfond besluttet at ansøge Frederiksberg Kommune om byfornyelsesmidler til vedligeholdelsesarbejdet. Frederiksberg Boligfond har fået foretaget en registrering af ejendommens bygningsmæssige tilstand, og der er udarbejdet en ansøgning om byfornyelse til kommunen. Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Boligfond har afholdt et møde om mulighederne for at opnå støtte til ejendommen med byfornyelsesmidler. I den forbindelse ønsker Frederiksberg Boligfond hermed at informere beboerne i Bjarkeshus om planerne for istandsættelsen. Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Som det fremgår af højre spalte, er det planen at udskifte taget og tagvinduerne, isolere og energioptimere ejendommen, rense facader, istandsætte døre og vinduer samt etablere køkkener og badeværelser i de fem lejligheder, der i dag kun har toiletrum. Hvad koster det? Arbejderne kan opdeles i vedligeholdelsesarbejde og forbedringsarbejde efter lejelovens bestemmelser. Vedligeholdelsesarbejder finansieres af Frederiksberg Boligfond med et delvist tilskud fra staten og Frederiksberg Kommune. Forbedringsarbejder på ejendommen finansieres gennem huslejeforhøjelser. Istandsættelsen af Bjarkeshus er hovedsageligt vedligeholdelsesarbejde, men isolering betragtes dog som forbedringsarbejde. Etablering af badeværelser i de fem lejligheder, der kun har toiletrum, er også forbedringsarbejder, Etablering af nye køkkener er delvist forbedringsarbejde og vedligeholdelsesarbejde. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Tag: Taget udskiftes og spær oprettes. Taget genopbygges med fast undertag, skråvægge og mansard-ydervægge isoleres. Vinduer: Omfugning og tætning af samtlige vinduer. Vinduesrammer og udvendige karme afrenses og males. Bundglaslister udskiftes. Facader: Facaderne eftergås og omfuges. Sålbænkene på gadesiden udskiftes. Døre: Udvendige døre udskiftes. Sokkel: Soklen afrenses og ompudses. Ventilation: Ventilationsanlæg med varmegenindvinding etableres. El: Nye gruppetavler og ekstra grupper installeres. Lysstyringen på fællesarealerne ændres til bevægelsessensorer. Varmeanlæg: Efterisolering af varmerør og optimering af varmeanlæggets drift. Vandinstallationer: Gamle stigestrenge og faldstammer gennem alle etager fjernes. Overflader: Istandsættelse af vægge og lofter i de fem ikke-moderniserede lejligheder. Afløb: Udskiftning af faldstammer i køkkener inklusiv udluftning over tag. Køkken: Etablering af nye køkkener i fem lejligheder, som ikke er moderniseret, er delvist vedligeholdelsesarbejde. 2/6

3 Byfornyelsen omfatter følgende forbedringsarbejder: Energibesparende tiltag: Efterisolering mod skunkrum og etageadskillelsen til kælder. Bad/wc: Etablering af nyt bad/wc i fem lejligheder der i dag kun har toiletrum samt demontering af to faldstammer i badeværelser, der renoveres. Køkken: Etablering af nye køkkener i fem lejligheder, som ikke er moderniseret, er delvist forbedringsarbejde. El: Gamle stofledninger, porcelænsfatninger og klemlister af træ udskiftes i de fem ikkemoderniserede lejligheder. Vandinstallationer: Nye stigestrenge og faldstammer tilsluttes i de fem ikke-moderniserede lejligheder. Gamle stigestrenge fjernes. bade, da forbedringsarbejdet fortrinsvis bliver udført i disse lejligheder. Huslejen for de resterende lejligheder stiger kun en smule efter byfornyelsen som følge af de forbedringer, der bliver foretaget på selve ejendommen. De forventede huslejestigninger er beregnet nedenfor. Huslejestigning i de 5 lejligheder uden nyt bad/wc Den nuværende husleje på ejendommen er ca. 543 kr. pr. m² årligt. Gennemsnitlig før-leje: 543 kr. Huslejestigning pga. byfornyelsen ca.: 572 kr. Forventet husleje efter byfornyelsen: 1115kr. I ovenstående eksempel er der ikke taget højde for stigninger i den omkostningsbestemte husleje og eventuelle individuelle forbedringsforhøjelser. Huslejestigning i de 15 lejligheder med nyt bad/wc Den nuværende husleje på ejendommen er ca. 543 pr. m² årligt: Gennemsnitlig før-leje: Huslejestigning pga. byfornyelsen ca.: Forventet husleje efter byfornyelsen: 543 kr. 58 kr. 601 kr. I ovenstående eksempel er der ikke taget højde for stigninger i den omkostningsbestemte husleje og eventuelle individuelle forbedringsforhøjelser. Huslejen efter byfornyelsen Huslejen efter byfornyelsen stiger primært for de fem lejligheder, der får etableret nye køkkener og Indfasningsstøtte Der vil blive ydet støtte til lejernes huslejestigning i Bjarkeshus på grund af byfornyelsen. Dette kaldes indfasningsstøtte. Støtten til huslejen ydes i en 3/6

4 fase (periode) på 10 år, hvor støtten gradvist bliver mindre. Støttens størrelse er på 2/3 af den del af huslejestigningen, som er højere end 180 kr. pr. m² årligt. (2011 priser). I Bjarkeshus ydes der indfasningsstøtte til lejlighederne uden nyt bad/wc. Der ydes ikke støtte til de 15 lejligheder med nyt bad/wc. Nedenfor er huslejestigningen beregnet for de næste 11 år efter byfornyelsen. Huslejen er beregnet dels i forhold til de 5 lejligheder uden nyt bad/wc og dels i forhold til de 15 lejligheder med nyt bad/wc. Huslejen i de 5 lejligheder uden nyt bad/wc efter byfornyelsens 1. år: Huslejestigning pga. byfornyelsen ca.: 572 kr. Indfasningsstøtte: Huslejestigning efter støtte pr. m²: kr. 310 kr. Indfasningsstøtten reduceres ligeligt over 10 år således, at den fulde huslejestigning først træder i kraft det 11. år. Huslejen i de 5 lejligheder uden nyt bad/wc efter byfornyelsen de næste 11 år: Type 1: Bolig på 117 m², ca.: kr. Type 2: Bolig på 100 m², ca.: 9294 kr. År kr kr. År kr kr. År kr kr. År kr kr. År kr kr. År kr kr. År kr kr. Skemaet er en foreløbig beregning, der er foretaget på baggrund af budgettal i byggeøkonomien og huslejen. Der er tale om en gennemsnitlig stigning i de 11 år. Huslejen i de 15 lejligheder med nyt bad/wc: Huslejestigning pga. byfornyelsen ca.: 58 kr. Indfasningsstøtte : Huslejestigning efter støtte pr. m²: 0 kr. 58 kr. Forventet månedlig leje efter byfornyelsen for lejligheder på 100 og 117 kvadratmeter: Type 1: Bolig på 117 m², ca.: 5860 kr. Type 2: Bolig på 100 m², ca.: 5008 kr. Tallene er baseret på en foreløbig beregning, der er foretaget på baggrund af budgettal i byggeøkonomien og huslejen. Udfasning af støtten / beboerbetaling år 1-11 Bolig på 117m² Bolig på 100m² År kr kr. År kr kr. År kr kr. År kr kr. 4/6

5 to år på det tidspunkt, hvor lejligheden skal fraflyttes. Ønsker lejeren permanent genhusning, vil vedkommende få stillet en passende genhusningslejlighed til rådighed. Lejeren har ret til - uanset begrundelse - at afvise den første tilbudte genhusningsbolig. Vedkommende får dernæst tilbudt en anden genhusningsbolig. Genhusning i ombygningsperioden Byfornyelsen af Bjarkeshus bliver ikke så omfattende, at alle lejere skal fraflytte ejendommen i byggeperioden. Genhusning og fraflytning vil kun være aktuelt for lejere i de lejligheder, der ikke har et nyt bad/wc og køkken. Frederiksberg Boligfond vil rette henvendelse til de lejere, der får nyt bad og køkken, for at afklare individuelle ønsker og behov for genhusningen. Midlertidig genhusning En genhusning er midlertidig, hvis lejeren ønsker at vende tilbage til lejligheden efter byfornyelsen. Kommunen betaler rimelige udgifter ved flytningen til genhusningslejligheden - herunder også udgifter til flytning af telefon med videre. En lejer, der er flyttet til en genhusningsbolig, har indtil 2 år efter indflytningen ret til at fortryde valg af genhusningsbolig og har ret til at få stillet en ny genhusningsbolig til rådighed. Frederiksberg Kommune betaler udgifter til flytning med videre. Er genhusningsboligen dyrere end den fraflyttede lejlighed, er det i de første år muligt at få 2/3 af huslejestigningen i støtte. Støtten reduceres lineært således, at lejeren efter 11 år skal betale den fulde leje i genhusningsboligen. For yderligere information se venligst Velfærdsministeriets hjemmeside: Her findes følgende pjecer: Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme. Information om genhusning ved byfornyelse. Permanent genhusning Permanent genhusning vil sige, at lejeren ikke er interesseret i at vende tilbage til lejligheden efter byfornyelsen, og vedkommende får derfor tilbudt en ny lejlighed. Lejere, hvis husleje stiger mere end 180 kr. pr. m² bruttoetageareal som følge af forbedringsarbejder, har ret til at få tildelt en anden lejlighed. Retten til permanent genhusning gælder dog ikke for lejere, der har haft deres lejlighed i mindre end 5/6

6 Hvornår starter byfornyelsens? I starten af 2012 forventes Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse at tage stilling til byfornyelsen. I foråret 2012 forventes projekteringen igangsat. Når det prissatte projektforslag er godkendt, udarbejdes et hovedprojekt, der udsendes i licitation. Licitationsresultatet behandles af Frederiksberg Kommune. Eventuelle fordyrelser i licitationen kan ligeledes betyde en fordyrelse af projektet. Når licitationsresultatet er godkendt af kommunen, kan genhusningen af de enkelte lejemål i ejendommen igangsættes. Genhusningen forventes tidligst igangsat i august Byggeperioden forventes at ligge i 2012/2013 og vare ca. 5 måneder. Orientering af ejendommens beboere om byfornyelsen. Inden der træffes en beslutning om byfornyelse af Bjarkeshus, skal beboerne informeres om beslutningens indhold og konsekvenser. Beboerne har mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til projektet. Kommentarerne skal sendes til Beboerkommentarer til projektet vil indgå i kommunalbestyrelsens beslutning om byfornyelsesstøtte Frederiksberg Boligfond vil holde opgangsmøder for lejerne i Bjarkeshus inden projektets start samt løbende orienterede om byfornyelsesprojektet. Kontakt Alle henvendelser skal ske skriftligt og være Privat- Bo i hænde senest den 25. januar Adressen er: Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo Dahlerupsgade 5, 4. sal København V. Har man spørgsmål til denne orientering, kan man indhente yderligere oplysninger hos: Inspektør for Frederiksberg Boligfond Erik Romme Telefon: /6

7 Fig.1. Fremtidig planløsning: Etageplan 7/6