IB I3c TLf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnehotmen 29 DK-1561 København V CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IB I3c TLf: 39155200 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havnehotmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr."

Transkript

1 IB I3c TLf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnehotmen 29 DK-1561 København V CVR-nr STATusBy ANDELSEORENINGEN LYØVEJ 1 M.FL. ÅRSRÅPPORT REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 2X IO_?, 2012 Vedtaget andelskrone 7) / :J/ 4T\ Dir1gert,Y I!?

2 JBDO INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgtetat 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis 7-8 Resultatopgørelse 9 BaLance Noter Andeiskroneberegning 16 Supplerende beretning Drifts- og Likviditetsbudget 1. januar 31. december Statsautoriseret revisionsaktiesetnkab, en danskejet revisions- o rdgivningwirkso,nhed, er rned(em at 800 International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftetse - og en det af det internationale 800 netvæi1 bestående at ualisængige inedtenisfirmaer.

3 IBDO 2 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andeisforeningen Lyøvej 1 ntfl. Nordre Fasanvej Frederiksberg Ljendom: Matr.nr. 46 ag, Frederiksberg Hjemsted: Frederiksberg Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jonna Eltong, formand Henrik Bjørstev Andersen, kasserer Pertina HamiLton, suppleant Administrator NyC Ejendomsadministration Gammel Kongevej 162 A, 1. sal 1850 Frederiksberg C TLf Jytte Andersen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen KøbenhavnV TLf Troels Knudsen Pengeinstitut Danske Bank Holmens Kanal København K

4 IBDO ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING 3 Administrator og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Andelsforeningen Lyøvej i m.f 1. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielte stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledel5esberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 12. marts 2012 for de forhold Adminror_, Pertina Hamilton Suppleant Jyttqdersen NyC Ejendomsadministration l-lenrik B3ieKnderen

5 BDO DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andeishaverne i Andelsforeningen Lyøvej I mfl. PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Andelsforeningen Lyøvej 1 m.fl. for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Revisionen har ikke omfattet den supplerende beretning på side 17, og budgettallene i resultatopgørelsen. Ledelsens og administrators ansvar for årsregnskabet Foreningens ledelse og administrator har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som Ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl- information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse at revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering at, om tedelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forenings aktiver, passiver og finansielle stilling Pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 12. marts 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Steen Klit Andersen Statsautoriseret revisor

6 BDO HOVED- OG NØGLETAL NøgtetaLlene viser centrale dele at foreningens økonomi, og er primært udregnet på baggrund af arealer. I Andeisforeningen Lyøvej 1 mfl. anvendes m2 som fordelingsnøgle. Ejendommens areal udgør ifølge BBR-op[ysninger følgende: Ejendom Antal Areal m1 AndelsLejligheder ,00 BestyreLseslokale 1 47, ,00 Grundareal i m2 832,00 kr. pr. m2 kr. pr. m2 Nøgletat andel total Offentlig ejendomsvurdering Anskaffelsessum (kostpris) GæLdsforpLigteLser fratrukket omsætningsaktiver Foreslået andelsværdi Reserver uden for andetsværdi 458 kr.1m2 Boligafgift i gennemsnit pr. m2 andetsbolig 363 Omkostninger m.v. i % Vedligeholdelsesomkostninger 44% øvrige omkostninger 34% FinansietLe poster, netto 13% Afdrag 9% 100% Boligaf gift i % af samlede ejendomsindtægter 100% UDVIKLING I HOVEDTAL Udviklingen i boligafgift og andelskrone BoLigafgift (2010 = index 100) 105,00 100,00 Andelskrone , ,00 Vedtaget på generalforsamlingen ,00

7 IBDO 6 LEDELSESBERETNING Hovedaktivjtet Foreningens aktivitet består i at eje og drive ejendommen beliggende Nordre Fasanvej 42, 2000 Frederiksberg. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er negativt, og påvirket af udgifter til stigestrenge. Resultatet er dog bedre end budgetteret. Usikkerhed ved indregning eller måling Beregning at andelskronen er sket på baggrund at reglerne i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Beregningen kan enten tage udgangspunkt i anskaffelsesprisen, handetsværdien som udlejningsejendom (valuarvurdering) eller kontant ejendomsværdi. I den udstrækning markedsrenter ændrer sig eller ejendommens øvrige forhold i øvrigt ændres, kan ejendommens værdi tilsvarende ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en anden valuar, eller revurdering af den offentlige ejendomsvurdering føre til en anden beregning af andelskronen. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er herudover efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielte stilling.

8 IBDO ANVENDT REGNSKÅBSPRAKSIS Årsrapporten for Andelsforeningen Lyøvej 1 mfl, for 2011 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Som følge at foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden. Foreningens bestyrelse har endvidere i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt beslutninger truffet på foreningens generalforsamling valgt at foretage hensættelser til udførelse af fremtidige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Disse hensættelser fremgår af en særskilt post i balancen under Andre reserver og medregnes ikke ved opgørelsen at andelskronen. Præsentationen af disse hensættelser er en afvigelse fra bestemmelserne i Årsregnskabsloven. Endvidere er formålet at give oplysninger om andelenes værdi i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2 og 6, stk. 5. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så den bedst viser indtægter og omkostninger i forbindelse med foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. De i resultatopgørelsen anførte ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelserne i forhold til de realiserede tal og dermed vise, hvorvidt de opkrævede boligafgifter har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne i forbindelse med de gennemførte aktiviteter. Indtægter Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opkrævede boligafgift. Ikke indbetalt boligafgift samt forudmodtaget boligafgift er medtaget i årsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/forudmodtaget boligafgift. Omkostninger Omkostninger omfatter omkostninger til drift af foreningen, herunder ejenclomsskatter og forbrugsafgifter, reparation og vedligeholdelse samt foreningsomkostninger. Ikke betalte omkostninger for regnskabsperioden og betalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperioder er medtaget i årsrapporten som henholdsvis skyldige omkostninger/periodeafgrænsningsposter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

9 IBDO 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdi på balancedagen. Opskrivninger i forhold tit seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Dagsværdien er baseret på en ekstern vurdering af ejendommen. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Der føres en separat konto for opskrivningshenlæggelsen vedrørende opskrivning af foreningens ejendom til dagsværdi ( reserve for opskrivning af foreningens ejendom ). Overført resultat indeholder akkumuleret resultat. Under andre reserver indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er målt til den nominelle restgæld på batancedagen. Den fulde restgæld er anført som tangfristet gæld, uanset at en del af gælden forfalder til betaling inden ét år fra årsafslutningstidspunktet. Lån med fuld ydelsesstøtte efter Lov om byfornyelse indregnes ikke i balancen, men noteoplyses under noten for prioritetsgæld i overensstemmelse med Andelsboligforeningstoven. Gæld i øvrigt værdiansættes til nominel værdi. Åndeiskroneopgørelse Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmelse med 5 stk. 2 i Lov om andeisboligforeninger og andre boligfællesskaber samt foreningens vedtægter 514.

10 IBDO RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER (ej revideret) Regnskab Regnskab Budget Note kr. tkr. tkr. Andeisbotigafgift OffentLig støtte øvrige indtægter INDTÆGTERIALT Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Renholdetse Reparationer og vedligeholdelse Foreningsomkostninger OMKOSTNINGERIALT RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Andre finansielle indtægter Prioritetsrenter Andre finansielle omkostninger FINANSIELLE POSTER, NETTO ÅRETS RESULTAT I -460 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Afdrag på prioritetsgæld Anvendt af henlæggelser til vedligeholdelse Overført resultat I ALT

11 IBDO 10 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. tkr. Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER ,018 Tilgodehavende bo[igaf gift mv Tilgodehavende advokatregninger, gårdprojekt Mettemregning andre ejendomme Varmeregnskab Metlemregning, andelshavere ved salg Tilgodehavender Kassebeholdning Indestående på kassekredit (max. træklningsret kr ) Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

12 IBDO 11 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note kr. tkr. Andetskapital Reserve for opskrivning af foreningens ejendom Overført resultat EGENKAPITAL FØR ANDRE RESERVER Andre reserver Hensat til fremtidig vedligeholdelse EGENKAPITAL PrioritetsgæLd Langfristede gældsforpligtelser Internetregnskab Vaskeriregnskab Mellemregning, andeishavere ved salg 0 5 Skyldige omkostninger Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15 Andeiskroneberegning 16

13 IBDO 12 NOTER Note kr. tkr. Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Forsikringer Forbrugsafgifter 2 Renovation Vandafgift Elektricitet Forbrugsafgifter, Lyovej 3, st. th TV-antenne Renholdelse 3 Trappevask og vinduespotering Snerydning Graffitirens øvrig renholdelse Reparationer og vedligeholdelse 4 Låseservice BLikkensager 0 20 Murerarbejde, facade Tømrer og snedker/aluliste ELektriker MaLer BLomster og vejsatt rn.m Centratvarn,eanLæg Stigestrenge CykeWæWer Småanskaffetser Advokat I års gennemgang brugsvand

14 IBDO 13 NOTER Note kr. tkr. Foreningsomkostninger 5 Administration Revision Porto m.m Generalforsamling/bestyrelsesmoder m.m Kontorartikter m.m Kontingent ABF Advokat, administrationshuset Telefon- og kontorholdsgodtgørelse bestyrelse Varmeregnskabshonorar Gebyrer rn.m Advokat, bagtrappetoitet Diverse udgifter Grunde og bygninger 6 Grunde og bygninger Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivninger Opskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december kr. tkr. Varmeregnskab 7 Opkrævet Forbrug

15 IBDO 14 NOTER Note Egenkapital 8 Opskrivning Overført Andetskapitat af ejendom resultat I alt Egenkapital 1. januar Forslag til årets resultatdisponering Afdrag på prioritetsgæld Op5krivning ejendom TiLbagefort kursregutering prioritetsgætd Overført til andre reserver Egenkapital 31. december kr. tkr. Andre reserver 9 Saldo primo, andre reserver 0 Ø Årets henlæggelse til andre reserver 1, Hensat til fremtidig vedligeholdelse 10 Primo Hensat i året 0 50 Anvendt i året, maling Prioritetsgæld 11 Hoved- Restgæld Afdrag Renter Restgæld Kursværdi stol prima ultino ultimo Realkredit DK , Realkredit DK , PrioritetsgæLd, støttet Hoved- Restgæld Afdrag Renter Restgæld Kursværdi stol prima ultino ultimo Realkredit DK , Realkredit DK Støttet

16 IBDO 15 NOTER Note Prioritetsgæld, fortsat 11 Lån 1: Kontanttån fra Realkredit Danmark har en restløbetid på 13,25 år med en fast rente på 4,2616%. Lån 2: Obligationslån fra ReaLkredit Danmark har en restlobetid på 28,75 år med en fast rente på 4,0%. Lån 3: Indekslån fra Realkredit Danmark har en restløbetid på 27 år er dækket støttet tilsagn. Lån 4: IndeksLån fra ReaLkredit Danmark har en restløbetid på 26,50 år er dækket støttet tilsagn kr. tkr. Internetregnskab 12 Primo, internet Opkrævet, internet Udgifter, internet Vaskeriregnskab 13 Primo, vasken Opkrævet, vasken Udgifter, vasken Skyldige omkostninger 14 Skyldig revision ABC rengøring Advokat Krüger Pantsætninger og sikkerhedssti[lelser 1 5 Der er i ejendommen tinglyst 2 ejerpantebreve på nom. kr og kr tit Danske Bank med pant i foreningens ejendom. Pantebrevene er udlånt til ReaLkredit Danmark.

17 IBDO 16 NOTER Note Egenkapital ( andetenes værdi) 16 I henhold til Lov om andeisboligforeninger og andre boligfættesskaber SS skal vi oplyse at foreningens formue på grundlag af de bogførte værdier udgør kr For at konstatere den samlede handelsværdi for andetene i henhold til AndetsboligforeningsLovens 55, stk. 2, er det tilladt at opskrive ejendommen tit en af følgende værdier: 1. AnskaffeLsesprisen (jf. note 6) Handelsværdi som udlejningsejendom 0 3. Kontant ejendomsværdi I den udstrækning markedsrenter ændrer sig eller ejendommenes forhold i øvrigt ændres, kan ejendommenes værdi tilsvarende ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en anden valuar, eller revurdering af den offentlige ejendomsvurdering føre til en anden beregning af andeiskronen. Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter kontantejendomsværdien 1. oktober 2010 kan herefter opgøres således: Bogført egenkapital 31. december Kontantejendomsværdi 1. oktober Bogført værdi af ejendom Kursværdi prioritetsgætd Bogført værdi prioritetsgætd Foreningens formue pr. 31. december Hver andelshaver kan herefter i henhold til vedtægterne opgøre sin andel af foreningens formue (andetskronen) ved at indsætte lejlighedens m2 i følgende brøk: x andels m Andet af foreningens formue kan opgøres ved at gange lejlighedens m2 med ,16.

18 IBDO 17 SUPPLERENDE BERETNING DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 1. JANUAR DECEMBER (ej revideret) Budget Regnskab kr. kr. Andetsbotigafgift Offentlig støtte Indtægter i alt: Ejendomsskat Forsikringer Renovation Vandafgift Elektricitet Forbrugsafgifter, Lyevej 3, st. th TV-antenne Trappevask og vinduespotering Snerydning ,870 Graffitirens øvrig renhotdetse Reparationer og vedligeholdelse Opmåling areal Administration Revision Porto m.rn GeneralforsamLing/bestyrelsesmøder m.m Kontorartikter m.m Advokat, administrationshuset Advokat trappetoiletter Telefon- og kontorhotdsgodtgøretse bestyrelse ,200 Varmeregnskabshonorar Gebyrer m.m Kontingent ABF Andre finansietle indtægter Andre finansielle omkostninger Prioritetsrenter Udgifter i alt ÅRETS RESULTAT Afdrag på prioritetsgæld Anvendt af hentæggelser til vedligeholdelse Nettoresultat Likvid beholdning, primo 7537 Likvid beholdning, ultimo 7.537