3. Bestyrelsens beretning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Bestyrelsens beretning."

Transkript

1 Referat af den ordinere generalforsamling i Park afholdt den 5. april Mi Storm bzd velkommen og bad salen om at prasentere sig med navn og adresse. Herefter gik man til valg af dirigent. L. Valg af dirigent. Anette Simonsen fra IP Administration blev foresleet og valgt. Anette Simonsen takkede for valget og konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtagterne 09 beslutningsdygtig med 24 fremmodte + 7 fuldmagter, i alt Valg af referent og stemmeoptellingsudvalg. KJeld Vestergaard fra IP Administration blev foreslaet og valgt som referent. Kjeld Vestergaard takkede for valget. Teis og Bente blev valgt som stem meoptellere. 3. Bestyrelsens beretning. Bestytelsens beretning for perioden 23. april 2010 til 5, april 20U Det fslgende er en kort beretning om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling den 22. april20!0. Det erjo lidt ligesom at vare til eksamen - hvert fald har I mulighed for at givejeres bedommelse og gore noget ved det... Jeg vil gerne indlede med at understrege, Park skal vare et godt sted at bo for alle. Gamle, unge, born, husdyr, men det krever, at vi viser hensyn. Og her kan vi nok alle blive bedre. l\, en det er et tema, som jeg vil vende tilbage til. Bestyrelsen Martin Bang valgte at ge ud af bestyrelsen i september, og i stedet for indtr6dte l. suppleant Mads Vinther. Jeg vil her gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og et stort engagement blandt travle folk. Vi er ikke altid enige om tingene, og det skal vijo heller ikke vare, men vi fdr som regel altid talt os til rette. Bestyrelsen holder ca. et msde om m6neden, men i 2011 er det blevet til lidt flere. Blandt andet har det varet nodvendigt at afholde to ekstraordinare generalforsamlinger. Den fsrste var 5. maj og skyldtes hovedsagligt at generalforsa mlinge n ikke var beslutningsdygtig, og derfor kunne vi ikke skifte ejendomsadministrator, f6r vi havde afholdt en ekstraordinar generalforsamling. Den anden skyldtes, at vi s5 en mulighed for kursgevinst ved en omlagning af vores len. Derfor snskede bestyrelsen mandat til at s16 til og gore det pe det rigtige tidspunkt. Men det er desverre ikke kommet endnu, og faktisk er det kun gset den forkerte vej siden. Derudover ha r vi afholdt et beboe rmsde den 23. september, hvor et af punkterne blandt var, hvorda n vi ka n hjalpe til at holde ved ligeh oldelsesudg ifterne nede. Det punkt var blandt andet foranlediget af vores vedlig eholdelsesg r u ppe - o9 det vender vi tilbage t il. IP Administration av/s Frederiksberg Alle Frederiksberg Tlt O OO Fax: O 19 CVR:

2 Ny ejendomsadministrator Pr. 1. juli 2010 skiftede vi fra Kuben/Dan-Ejendomme til lp Administration, 09 det er ikke geet helt smertefrit. Kuben var ikke sa glade for at slippe os, og der har varet en del besverligheder, for nu at sige det pant g Det har betydet lidt besver for flere andelshavere, men iser for dem, der solgte/kabte lejlighede r. Vi havde 3 salg/ksb pt. 1. juli. Og det ha r vi msttet bruge rigtig meget tid p5 efterfolgend e, fordi Kuben ikke var sarlig samarb ejdsvillig. I det daglige ksrer tingene godt og fra i 6r satser vi p6, at det bare korer pa skinner. Jeg vil gerne sige IP og Kjeld Vestergaard tak for indsatsen, vi ved, at det ikke har varet nemt at overtage os. Bestyrelsen synes, at det har varet al besveret vard. Tingene korer godt i det daglige, og vi sparer penge i forhold til vores tidligere administrator. Ny ejendomsservic Vi har ogse skiftet ejendomsservice. Sidste 6r den 1. maj sagde vi farvel til Ren Ejendomsservice til Team Racoon, personificeret ved Johnn Hansen, som er herude hos os mandage og fredage. Her har vi ogs6 lidt indksringsudfordringer, og da Team Racoon overtog nogle meget tilgroede arealer, gav vi selv et nap med for at fe bugt med ukrudtet. Cirka hver anden msned bliver Johns arbejde kvalitetstjekket af Team Racoon ved uanmeldte bes6g, og vi fir en kopi af disse rapporter. Elisabeth fra bestyrelsen har varet den daglige kontakt, og det har fungeret godt. vi holder lsbende statusmodet som vi bruger til at rette op p5 ting, der ikke karer helt tilfredsstillende, si vi ner som regel at klare tingene i oplubet, inden det bliver et problem. John klarer mindre vicevart- og hendvarkeropgaver. Men vi opgav den egentlige vicevertmodel for at spare penge. En anden synlig endring er, at vi er g6et over til kun at fi vasket trapper hver anden uge, undtagen i de tre vintermeneder. Vi har sparet rigtig mange penge Pe ejendomsservice. Og vi er generelt meget tilfredse med Team Racoon og lohns arbejde. Der er dog et omrede, vi ikke har veret tilfredse med, og det er snerydningen. Det har varet et par ekstreme vintersasoner 20L0/20LI med sne fra april og sd igen fra sidst i oktober. Vi arbejder p5 nogle alternativet som fx at fe kommunen til at rydde de store Vi skal nok vere klar til den nye snesason, men den behsver ikke at vare s6 lang og voldsom som de to foregaende Sr O Og lige en reminder. Generelt gelder, at hvis man har noget, der skal repareres, og man mener, at det er foreningens kasse, der skal betale, s6 skal man kontakte en fra bestyrelsen, inden man kontakter h6ndverker. Vi samarbejder med nogle lokale hlndvarkere, men er ogsi ved at skifte nogle af dem, da vi ikke har verer helt tilfredse med deres arbejde. Der kommer en ny opdateret "handverkerliste" pe vores hiemmeside oo oj opslagstavlen i vaskeriet. Arbejdsdage og vedligeholdelsesgruppe Der har varet afholdt fire arbejdslordage, som vedligeholdelsesgruppen har st6et for. og det er virkelig fantastisk. De har lagt et kampearbejde med forskellige vedligeholdelsesprojekter, som ogs8 har rakt ud over selve arbejdslorda gene. Isar Bente Seie16 har knoklet og slidt. Tak til bede vedligeholdelsesgru ppen og Bente for det store arbejde. vedlig eholde lsesgru ppen og a lle de frivillige hender har sparet foreningen for rigtig mange penge, fx har de reddet vores keldervinduer, som flere havde vurderet, at vi ville vere nodt til at udskifte, men ved at slibe dem ned og male dem, er vinduerne reddet. For os i bestyrelsen har det veret en stor lettelse, at tingene le i trygge hander hos ved lige holdelsesgru ppen. Det har givet os bedre tid til at koncentrere os om andre opgaver. Ved ligeholde lsesgru ppen lever stadig, hvis nogen vil 96 ind i den. se jeg kan kun opfordre alle til ar enten 95 med i gruppen eller give en hend. Som I vil se i budgettet for 2011, si kan det, at vi selv gor tingene, i stedet IP Adninistration A/s Frederiksberg Frederiksberg Ttf: oo oo Fax: o 19 cvr: 2s019598

3 for at ksbe os til den hjalp betyde rigtig meget for boligafgiften. Det vil I fa eksempler pg under godkendelse af budgettet. Salg af lejligheder Vi har det sidste er solgt fire lejligheder, o9 de er stort solgt til prisen, pe ner en enkelt. Men hvad skal andelskronen vere? Boligmarkedet er meget usikkert, og det er svart at spe om, hvordan det vil 96. Der er ingen tvivl om, at vil man bo i "det gronne omride", s6 Park attraktiv pe mange m6der. Men pa den a nden side, sa er det lange siden, vi har haft brug for en ventetaste. Med skiftet til IP Administration f6r vi ogsb en ny procedure for k6b og salg af andelsle.jligheder. Den vil komme til at lagge pe vores nye hjemmeside. Ny hjemmeside Vi er af forskellige grunde desvarre ikke n6et sa langt med den nye hjemmeside, som vi gerne ville have veret. Ny'en efter p6ske vil vi vare klar med vores nye hjemmeside. Okonomi og vedligeholdelse I sommer fik vi udarbejdet en ved lige holdelsesra pport af vores nye byggetekniske radgiver Christian Bustrup fra IP Administration. I bestyrelsen mener vi, at det er vigtigt at radfore sig med fagfolkene, sl de kan ridgive os om, hvad der skal prioritere h6jst, da vi ikke har rid til at lave det hele pi en gang, men me tage lidt af 9a n9e n. Her nu, hvor frosten har sluppet sit tag, vil vi fi lavet tv-inspektion af vores kloakker og finde ud ai hvorfor vi der kommer vand i kaldrene, ner det regner, i blok 5clsD og 88/90. Derudover har vi planlagt maling af de tre opgange, der aldrig er blevet malet. N6r opgangene ikke er malet endnu, er det blandt andet, fordi det dels har veret frost og dels, fordi det har varet uafklaret, om der var nogen som ville/kunne fuge, eller vi skal have en murer til det. Hvis vi skal have en maler til at male har vi et tilbud liggende p kr., men kan vr selv gsre det, s5 er det selvfslgelig kun udgifter til materialer. Vi vil gerne opfordre til, at vi hensatter penge til vedligeholdelse og uforudsete reparationer - det kommer vi til senere, niir vi skal kigge pa Srsregnskabet. Men med en hensattelse pe enten 4,s eller 2,5 mio. kr. har vr et zkonomisk sikkerhedsnet, hvis det fx pludselig bliver n6dvendigt at udskifte faldstammerne. lp Administration har ogsa overtaget vores "tagsag" fra Kuben, da vi mente, at det var mest hensigtsmessigt. Til neste er har vi 5 5rs gennemgangen, s5 det er vigtigt, at vi f6r alt med. Vi ved om nogle fg steder, hvor der er utatte rsr, taglejlighedet hvor der kommer vand ind osv. Vi vil rigtig gerne sakre os, at vi far det hele samlet, s5 dem, der har problemer, som vedrorer "tagsagen", mi gerne aflevere et notat til bestyrelsen. Vis hensyn Derer ikke kommet nogen punkter fra beboerne til generalforsamlingen. Men jeg hartalt med et par stykket som ikke kunne vare med til generalforsamlingen, og de havde nogle hjertesuk, som drejede sig om rod i vores felles arealer, blandt andet i vaskeriet og i cykelkeldre og trappe opga n gene. Det er dog ting, som ikke er nsdvendigt at tage op, hvis man folger vores husorden. Sii hvis nu vi alle fulgte den enkle regel, at vi hver is.er viser hensyn og holder endnu bedre orden i vores falles arealer end i vores lejligheder, sb trorjeg, at vi er nset et godt stykke. Til sidst viljeg gerne sige tak for tilliden og tak for ris og ros til bestyrelsen. Det er altid dejligt at fa respons. Mi Storm Jensen, formond for bestyrelsen Sporgsm6l fra salen til beretningen : IP Administration A/s Frederiksbeq Alle Frederiksberg Tli oo oo Faxr oo 19 wwwip dk cvr:

4 De omtalte ,- kr. til maling, er dette med moms? Bestyrelsen svaredeja. Hvilke hendvarkere skal skiftes ud? Eestyrelsen svarede elektrikeren. Opfordring tilat rydde p-plads for sne naste 5r. Beretningen blev godkendt. 4. Foreleggelse af ersrapport for med revisionsbemarkning, samt godkendelse af 6rsregnskabet og beslutning om verdiansettelse af andelene. Anette Simonsen gennemgik regnskabet, balancen og andelskronen. Mi Storm fortalte, at bestyrelsen ikke er enige om, hvor meget man skal hensette til en genopretningsreserve, men at den er enige om, at det vil vere en rigtig god ld6 at hensatte enten 4,5 eller 2,5 mio. kr., hvis der f.eks. pludselig opstsr behov for at udskifte nogle af faldstammerne. Der var en livlig diskussion herom, skulle det vare , eller 0. Disse 3 spargsmsl kom derefter til afstemning 09 resultatet blev : For forslaget om kr. 0 stemte I person For forslaget om kr stemte 16 personer For forslaget om kr stemte 11 personer. Vedtaget blev ssledes forslaget om kr , ligesom regnskabet og balancen blev vedtaget 5. Forelaggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om evt. andring i boligafgiften. Anette Simonsen gennemgik driftsbudgettet, der kom sporgsmdl til punkterne itakt med disse blev gennemgdet og besvaret. Dog var der fra administrator side indsneget sig en budgetfejl under ved lighold elsesp la n/ch r. Bustrup p6 kr Det viste sig at disse kr var betalt i i konsekvens heraf foreslog Kjeld vestergaard at disse blev hensat pl udvendig vedligeholdelse der saledes blev opjusteret fg kr til Mi Storm redegjorde kort omkring en mindre stigning i boligafgifterne pr. maned pe kr. 49,41for 58 m2, kt. 54,52 fot 64 m2, kr. 69,85 for 82 m2 og kr.103,93 for 122 m2. Disse reguleringer trader i kraft pr. 1. maj Herefter blev budgettet med andringer vedtaget og dette tilrettede budget vedlagges dette referat. Forslag som snskes behandlet pii ge nera lforsa m lingen skal vere formanden j hande senest 8 dage for generalforsamlingen. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af formand for bestyrelsen. Mi Storm er ikke pi valg i ir. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Elisabeth Berggren onskede ikke gen valg. Ingelise Hviid anskede at udtrede 1 5r f6r tid. Mads Vinther blev valgt for en periode pa 2 5r. Anettte Almtorp blev valgt for en periode pi 2 5r. Eente Andersen blev valgt for en periode p6 1 ir. IP Admin svation A,/s Frederiksberg All Frederiksberg Ttf: oo OO Fax: www ip.dk CVR: g

5 9. Valg af suppleanter. Pernille Edberg Nielsen blev valgt for 1 6r. Lasse Buus blev valgt for 1 6r. 10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. In Revision blev genvalgt. Bestyrelsen oplyste at man arbejder pa at f6 et mere overskueligt regnskab fremover. 11. Eventuelt. Forslag om en vedligeholdelsesgruppe : Torben Hennelund, Anette Almtrop og Bente Seierd blev valgt. Og der blev opfordret til, at flere melder sig. Hvad har bestyrelsen tanh sig med kalder eller faldstamme. Mi Storm svarede kaldrene har topprioritet. Faldstammerne har veret p6 generalforsamlinger i flere er, og at det dbenbart er en trossag, hvad man skal gsre med faldstammerne_ Vi har dog valgt at lytte til dem, der siger, at vi kan skifte, efterhsnden som det bliver nsdvendigt. vores ws-udgifter, der vedrorer faldstammerne er forholdsvis beskedne. Der blev opfordret til at komme med info til bestyrelsen omkring evt. fe.il og mangler p6 og omkring taget. Denne 5 ers gennemgang finder sted i Er der penge til maling? Ja, der er i hvert fald kr til al udvendig vedligeholdelse. Er min vandskade afsluttet? ( en konkret sag ) Mi storm : Det vedjeg ikke, men lad os ikke diskutere enkeltsager her. Hvorfor indhenter man ikke tilbud fra hdndvarkere ijylland? Mi storm: Det gsr vi ikke fordi at opgaverne mange gange er sm6, men vi indhenter altid flere tilbuo. Der var tak og to flasker vin til de to afgaende bestyrelsesmedlem mer som tak for indsatsen qennem henholdsvis 4 og 12 er. Da der ikke fremkom yderligere, oplsste dirigenten forsamlingen kl.20,40 med tak for god ro og orden. Dirigent :,"r"r",r":''o'' ft lr- frr-- IP Administration A/s Frede.iktb rg A Frederiksberg Far: wwwip.dt cvr:25019s98