KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg. Grundejerforeningen Svaneparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Grundejerforeningen Svaneparken"

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Årsrapporten indeholder 15 sider

2 Indhold Erklæringer 2 Ledelsespåtegning 2 Revisorerklæring 3 Ledelsesberetning 5 Virksomhedsoplysninger 5 Foreningsoplysninger 5 Beretning 6 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 11 Note uden henvisning 12 1

3 Erklæringer Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Grundejerforeningen Svaneparken. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Birkerød, den 16. marts 2005 Hans Henrik Bruun Morten Bjørner Erik Mammen Jørgensen formand Per Frimer-Larsen Ejvind Jagd Nissen 2

4 Erklæringer Revisorerklæring Til medlemmerne Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet budgettal for perioden 1. januar december 2004, som fremgår af side 10 og 12. Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 3

5 Erklæringer Supplerende oplysninger Som det fremgår af bestyrelsens beretning, har foreningen et tilgodehavende hos Ejendomsselskabet Svaneparken A/S på kr. I henhold til foreningens vedtægter vil den til hver tid værende ejendomsejer hæfte for dette beløb, hvorfor beløbet hverken er hensat eller nedskrevet. Vi er enige i bestyrelsens vurdering og regnskabsmæssige behandling af ovennævnte forhold. København, den 16. marts 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Helge Homann statsaut. revisor John Petersson statsaut. revisor 4

6 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger Foreningsoplysninger c/o Bestyrelsesformand Hans Henrik Bruun Biskop Svanes Vej 58 N 3460 Birkerød Etableret: 2000 Hjemsted: Birkerød Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Hans Henrik Bruun Morten Bjørner Erik Mammen Jørgensen Per Frimer-Larsen Ejvind Jagd Nissen Revision KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé Frederiksberg Helge Homann John Petersson 5

7 Ledelsesberetning Beretning Aktivitet Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. Nr. 1 ak Ebberødgård, Birkerød med tilhørende bygninger, installationer, rør, buske og træer, som tilskødes foreningen ved dennes stiftelse vederlagsfrit af Frederiksborg Amt. Foreningen forestår den for ejendommen etablerede byfunktion, hvilket omhandler drift af varmeforsyning fra lejede lokaler samt vedligeholdelse af afløbssystemer, som har karakter af fællesledninger og som ikke er overtaget af Birkerød Kommune. For varmeforsyningen aflægges særskilt regnskab. Foreningen forestår endvidere pasning af fælles grønne områder, parkanlæg med naturlig arrondering til naboer. Væsentlige begivenheder i regnskabsåret Foreningen er blevet gjort bekendt med, at der i forbindelse med renoveringen af Biskop Svanes Vej 61 og Biskop Svanes Vej 71 er konstateret fælles kloakledninger i dårlig stand. Foreningen har dog indtil videre valgt ikke at reagere på denne konstatering, idet der ikke er kommet meldinger fra anden side vedrørende problemer. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat udviser et underskud på kr., hvilket dog er mindre end budgetteret. Således er der en positiv budgetafvigelse på kr. Årets resultat foreslås overført til næste år. Foreningens egenkapital udgør herefter kr. pr. 31. december Foreningen har et tilgodehavende hos Ejendomsselskabet Svaneparken A/S på kr. Som følge af bestemmelsen i vedtægterne vil den til enhver tid værende ejendomsejer hæfte for dette beløb, hvorfor beløbet hverken er hensat eller nedskrevet. Der resterer kr. til imødegåelse af foreningens forpligtigelser vedrørende det fælles afløbssystem. Bestyrelsen har igangsat undersøgelser med henblik på at fastslå omfanget af det fælles afløbssystem samt udbedringsarbejdet forbundet hermed. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Stormen den 8. januar 2005 har medført udbedringsudgifter i størrelsesordenen kr. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2004 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Resultatopgørelsen Medlemskontingenter Medlemskontingenter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt kontingentet vedrører regnskabsåret. Vedligeholdelsesomkostninger Vedligeholdelsesomkostninger omfatter omkostninger til pasning af udearealer, beskæring, fælles ledning og ejendomsskatter samt omkostninger til vedligeholdelse af boldbane og søer. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, kontingent til Vejlauget - Svaneparken, samt omkostninger til advokat og revisor. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære omkostninger indeholder omkostninger, der hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, er uden for foreningens kontrol, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. 7

9 Anvendt regnskabspraksis Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 8

10 Resultatopgørelse Note Budget Medlemskontingenter Kontingent vedr. Vejlauget - Svaneparken Øvrige medlemskontingenter Reduktion for ej benyttelse, samt regulering af tidligere års kontingenter Medlemskontingenter i alt Vedligeholdelsesomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære indtægter/omkostninger Årets resultat

11 Balance Note AKTIVER Omsætningsaktiver Tilgodehavender Kontingent vedr. Vejlauget Øvrige medlemskontingenter Ejendomsselskabet Svaneparken A/S Frederiksborg Amt 0 0 Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende fra Vejlavet Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser 4 Hensat til fælles afløbssystemer Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til Vejlauget - Svaneparken Gæld til Frederiksborg Amt 0 0 Gæld til ejendomsadministrator Leverandørgæld Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter m.v. 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7 10

12 Noter Budget Vedligeholdelsesomkostninger Pasning af udearealer Vedligeholdelse af afløb og kloak Hensat til vedligeholdelse af fælles afløbssystemer Administrationsomkostninger Kontingent til Vejlauget Svaneparken Administration Regnskabsmæssig assistance, samt revision Juridisk assistance samt øvrig rådgivning Ansvarsforsikring Opstart og drift af hjemmeside Diverse udgifter Egenkapital Saldo 1. januar Årets resultat Saldo 31. december Hensatte forpligtelser Hensat til vedligeholdelse af fælles afløbssystemer Anvendt heraf i Hensat til vedligeholdelse af fælles afløbssystemer pr. 31. december

13 Noter Anden gæld Revision Øvrig gæld Eventualposter m.v. Ingen. 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Note uden henvisning 8 Fordelingstal Ejendom Fordelingstal Ejer BSV Morten Sandorff og Signe Legarth Schmidt BSV Thomas Touborg Jensen og Majken Østergaard Lynge BSV Torben og Henriette Andersen BSV Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 58 v/hans Henrik Bruun BSV RR Byg (50%) og MG Ejendomsudvikling (50%), c/o RR Byg, Lille blødevej 1, 3600 Frederikssund BSV Henrik Jessen Jensen og Pia Hallas BSV 61 BSV PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 62 v/jan Eg Pedersen BSV Birkerød Kommune, Stationsvej 36, 3460 Birkerød BSV KS Biskop Svanes Vej 64, c/o Søtoftegård Sjælland A/S, Rahbeks Allé 11, 19. sal, 1749 København V transport

14 Noter Ejendom Fordelingstal Ejer transport BSV Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 65 v/per Frimer-Larsen BSV Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 66 v/tage Laursen BSV Ejerforeningen Biskop Svanes Vej 67, v/jon Kvist BSV Jesper og Pia Madsen (ejerlejlighed nr. 1, stueetagen) (50%) 185 Bjarne Rom og Lotte Roerup (ejerlejlighed nr. 2, 1. sal) (50%) BSV KS Biskop Svanes Vej 64, c/o Søtoftegård Sjælland A/S, Rahbeks Allé 11, 19. sal, 1749 København V 970 PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup BSV PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup BSV 71, varme BSV KS Biskop Svanes Vej 64, c/o Søtoftegård Sjælland A/S, Rahbeks Allé 11, 19. sal, 1749 København V BSV Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Rådhus, 2000 Frederiksberg BSV Ejerforeningen Biskop Svanes Vej v/sonja Lousdal KD 1A 97 Søren Juel Hansen KD 1B 107 Troels Palner og Anne Kathrine Zahle KD Peter og Birgitte Johnsen SMV Arkitekternes Ejendomsselskab A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup SMV Frederiksberg Amt, Kongens Vænge, SMV 3 SMV 4 transport PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup 442 Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, 13

15 Noter Ejendom Fordelingstal Ejer transport SMV Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, SMV Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, SMV Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, SMV Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, SMV Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, SMV Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, SMV Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, SMV 13 B 140 Frederiksborg Amt, Kongens Vænge, TV 2A 125 Marlene Orry og Jakob Sune Hansen TV 2B Kapel 136 Annika Nolsø og Klaus Koch 80 Frederiksborg Amt, Kongens Vænge,