Titel: Anbefalinger til Bedre Sundheds-it 4 holdninger og 11 anbefalinger til en bedre styring af it i sundhedsvæsenet. Udgiver: DANSK IT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Anbefalinger til Bedre Sundheds-it 4 holdninger og 11 anbefalinger til en bedre styring af it i sundhedsvæsenet. Udgiver: DANSK IT 2010"

Transkript

1

2

3 Titel: Anbefalinger til Bedre Sundheds-it 4 holdninger og 11 anbefalinger til en bedre styring af it i sundhedsvæsenet Udgiver: DANSK IT 2010 Forfattere: Publikationen er udarbejdet af følgende medlemmer at DANSK IT s arbejdsgruppe vedr. sundheds-it: Peter Holbech (formand for arbejdsgruppen) Per Buchwaldt Henrik Ibsen Jimmy Kevin Pedersen Sekretariat: Tony Franke Anders Sparre Benjamin W. Funder Tryk: Jannerup Offset A/S Oplag: 300 stk. Udgivelsesdato: 19. maj 2010

4

5 Indholdsfortegnelse Et sundhedsvæsen under pres Holdning 1: Skab fælles retning og mål for sundheds-it Anbefaling: Placer et aktivt ejerskab til udviklingen af sundheds-it Anbefaling: Etabler en fælles og forpligtende sundheds-it strategi på nationalt, regionalt og kommunalt niveau Anbefaling: Placer et klart ansvar for at udarbejde en forpligtende handlingsplan for den nationale udvikling af sundheds-it Anbefaling: Sundhedsvæsenets parter skal tage ansvar for, at den nationale sundheds-it infrastruktur udvikles og udbygges trinvist Holdning 2: Den regionale og kommunale udvikling af sundheds-it skal samles inden for nationale rammer Anbefaling: Regioner og kommuner udarbejder sundheds-it strategier inden for de nationale rammer Anbefaling: Sundhedsministeren tager ansvar for at etablere en klar itgovernancestruktur på statsligt og regionalt niveau Anbefaling: Der skal ske en konsolidering af it-arbejdet på bestiller- og leverandørsiden for de nationale sundhedsregistre Holdning 3: Sundheds-it projekter kræver stærkere styring samt hurtigere og bedre kvalitet i gennemførelsen Anbefaling: Ledelsen af sundheds-it projekter styrkes, så de gennemføres hurtigere og bedre Anbefaling: Ansvar og kompetencer placeres klart og entydigt i alle sundheds-it projekter Anbefaling: På nationalt plan etableres et samarbejde om professionalisering af projektstyring og projektgennemførelse Holdning 4: Sundhedsledelserne skal være bedre til at udnytte it Anbefaling: Sundhedsledelserne skal i højere grad fokusere på at høste gevinsterne fra sundheds-it....8

6

7 Et sundhedsvæsen under pres Borgerne ønsker og forventer bedre behandling og mere service i sundhedsvæsenet. Et stigende antal ældre, flere kronikere og nye og mere avancerede behandlings-muligheder øger også presset. Et pres som sundhedsvæsenet skal trimmes til at kunne imødegå gennem nye behandlingsformer, højere effektivitet og ved at udnytte informationsteknologi bedre. Et patientforløb involverer ofte flere af sundhedsvæsenets aktører og patienter og pårørende forventer, at disse behandlingsforløb er koordinerede og sammenhængende. Det sundhedsfaglige personale har en stor opgave i at sikre denne koordination mellem parterne og dermed et sammenhængende patientforløb. Eksempelvis vil der i et typisk forløb for en ældre patient både skulle koordineres mellem patientens egen læge, sygehuset hvor behandlingen foregår, og eventuelt et genoptræningscenter samt et plejetilbud i den kommune, hvor patienten bor. I alt for mange tilfælde koordinerer parterne manuelt, og ofte udveksler de ikke tilstrækkelig information. Sundhedsvæsenet bør udnytte de teknologiske muligheder bedre til informationsudveksling, styring og dokumentation. Udfordringen med at fremme en bedre styring af it i sundhedsvæsenet er todelt. Den ene del er sundhedsvæsenets organisering og styring, og på den anden del er udviklingen i sundhedsvæsenets anvendelse af it. Sundheds-it: Begrebet sundheds-it bliver her anvendt som henvisning til de digitale faglige eller administrative hjælpemidler som anvendes i sundhedsvæsenet. Sundheds-it dækker således over standardsoftware og særligt udviklede systemer som indgår i patientbehandlingen. Sammenhængende patientforløb stiller store krav til samarbejde og koordination mellem parterne altså til sundhedsvæsenets organisering og styring. Endvidere kræver sammenhængende patientforløb, at de it-systemer, der skal sikre bedre styringsmæssige muligheder og levere relevant patientinformation hænger sammen og således kan anvendes optimalt. Dette er ikke tilfældet i dag enten fordi systemerne endnu ikke lever op til kravene, eller fordi de ikke i tilstrækkeligt omfang er indført i alle led. Telefon, fax, diktermaskiner og papir er stadig vidt udbredte kommunikationsmedier i sektoren. Sundheds-it kan og bør i langt højere grad bidrage til et effektivt og serviceorienteret sundhedsvæsen. DANSK IT mener, at det kræver en markant stærkere styring af it-udviklingen, og en stærk forankring i de organisationer, der skal bruge it. Det kræver ikke mindst en stærk ledelse af de forandringer, som fuld digitalisering indebærer i sundhedsvæsenet. DANSK IT fremsætter i det følgende 4 holdninger og 11 anbefalinger til en bedre styring af itudviklingen i sundhedsvæsenet til gavn for både patientbehandlingen og sundhedsvæsenet. De 4 holdninger uddybet i kapitlerne 1-4 er:» Skab fælles retning og mål for sundheds-it» Den regionale og kommunale udvikling af sundheds-it skal samles indenfor nationale rammer» Sundheds-it projekter kræver stærkere styring og hurtigere og bedre kvalitet i gennemførelsen» Sundhedsledelserne skal være bedre til at udnytte it De 4 holdninger og de efterfølgende 11 anbefalinger er velkendte det nye vil være hvis de blev gennemført. DANSKIT ønsker med denne publikation at skabe debat om og bidrage til, at der etableres en stærkere styring af sundheds-it. 1

8 1. Holdning 1: Skab fælles retning og mål for sundheds-it 1.1 Anbefaling: Placer et aktivt ejerskab til udviklingen af sundheds-it Der er behov for en fornyet politisk vision for digitaliseringen af sundhedsvæsenet, og for at sikre en styring, der giver sammenhæng og fremdrift i udviklingen af sundheds-it løsninger. Al erfaring viser, at det kræver en væsentlig politisk styringsindsats at få udviklet fælles løsninger på tværs af regionerne og sygehusene. De ansvarlige for sundhedsvæsenet skal tage ansvar for at skabe retning, sammenhæng og fremdrift for it-udviklingen. Vi skal samarbejde om at skabe ét sammenhængende sundhedsvæsen, der i ét og alt er til for patienterne. Bertel Haarder, Indenrigs- og sundhedsminister (V) Kilde: Ministerens tale ved Danske Regioners generalforsamling d. 25. marts 2010 ( Der synes på både statsligt, regionalt og kommunalt niveau at være en erkendelse af, at nu må handling følge ord. DANSK IT mener derfor, at der skal:» Fastsættes strategiske mål og forpligtende handlingsplaner for alle sundhedsvæsenets parter, både stat, regioner, kommuner og praksissektoren.» Etableres en sammenhængende styringsstruktur for sundheds-it med incitamenter, der sikrer, at de mange parter løser deres respektive dele af de fælles opgaver.» Sikres, at der nationalt eksisterer it-systemer, der muliggør adgang til information om patienterne i forbindelse med behandling, og som understøtter sammenhængende forløb. 1.2 Anbefaling: Etabler en fælles og forpligtende sundheds-it strategi på nationalt, regionalt og kommunalt niveau Dansk sundheds-it er på udvalgte områder i verdensklasse. Det gælder eksempelvis it-anvendelsen hos de praktiserende læger og på sygehusene, hvor der findes en række gode eksempler på effektiv it-anvendelse. Uagtet at der siden midten af 1990 erne er skrevet flere strategier for digitaliseringen af sundhedsvæsenet i Danmark, er der dog fortsat mangel på en egentlig fællesoffentlig strategi for digitaliseringen af sundhedsvæsenet, som samler og forpligter alle sundhedsvæsenets aktører under fælles retning og fælles målsætning. Der er således ikke fra nationalt plan sat en klar retning og fælles forpligtende mål for den samlede it-udvikling inden for sundhedsvæsenet. Det kniber også med fremdriften i de fælles initiativer, der allerede er taget. Et sundhedsvæsen, der hænger sammen digitalt på tværs af offentlige og private sygehuse, praktiserende læger og kommuner, og på tværs af diagnosticering, behandling og genoptræningstilbud, kræver en anderledes målrettet it-satsning. I Canada, England og USA samt i en række andre lande investeres der betydelige ressourcer i digitaliseringen af sundhedsvæsenet og styringen heraf. Hvis Danmark fortsat skal ligge i verdensklasse, skal vi tage udfordringen op. Vi skal have et stærkere nationalt, regionalt og kommunalt fokus på sundheds-it som et redskab til at forbedre sammenhængen i sundhedssektoren. En stærkere national styring med en fælles og forpligtende strategi og mål for de kommende års 2

9 udvikling og implementering af it i sundhedsvæsenet er afgørende for, at vi kan bevare et sundhedsvæsen i verdensklasse. DANSK IT anbefaler en målrettet indsats for at sikre fuld udbredelse af sundheds-it løsninger på danske sygehuse, således at disse systemer er nemt tilgængelige for det kliniske personale. Det kræver klare strategier for sundheds-it, så der skabes retning og ikke mindst klare mål for, hvilke gevinster man ønsker at opnå med bedre it-anvendelse. 1.3 Anbefaling: Placer et klart ansvar for at udarbejde en forpligtende handlingsplan for den nationale udvikling af sundheds-it Ansvaret for den nationale sundheds-it strategi skal placeres klart og entydigt. Endvidere skal den nationale sundheds-it strategi konkretiseres i en forpligtende, national handlingsplan, som sætter milepæle for at opbygge sammenhængende it-løsninger nationalt, regionalt og kommunalt. Den nuværende drypvise udvikling skal afløses af en sammenhængende køreplan. Regionerne har senest etableret den fælles regionale digitaliseringsenhed RSI (Regionernes Sundheds-it Organisation) et initiativ DANSK IT hilser velkommen. DANSK IT ser endvidere etableringen af RSI og organisationens mantra (følg eller forklar) som et både stort og vigtigt skridt i retningen af at etablere fælles forpligtende strategier og handlingsplaner for udviklingen af regionernes sundheds-it. Dog finder DANSK IT ikke, at dette og andre tiltag er tilstrækkelige i forhold til den fundamentale styringsudfordring for en sammenhængende digitaliseringshandlingsplan for sundhedsvæsenet, hvis visionen om et fuldt ud sammenhængende sundhedsvæsen skal blive til virkelighed. Udfordringer ligger her i, at et sammenhængende sundhedsvæsen kræver digitalisering på tværs af alle offentlige sundhedsorganisationer. Det er med andre ord de største digitaliseringsprojekter, der rummer det største potentiale for øget sammenhæng. Digitaliseringen af sundhedsvæsenet er imidlertid præget af mange mindre projekter, som i flere tilfælde bliver tilført midler fra en bred vifte af puljer. Disse puljer er ofte ikke knyttet til en overordnet strategi, men kan være et udspring af særordninger med et særligt sigte. Denne spredning af midler gør det vanskeligt for beslutningstagere, at have et fast hold i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. En national handlingsplan på tværs af hele sundhedsdomænet skal bidrage til at skabe overblik og sammenhæng i udviklingen af sundheds-it. Der skal med en handlingsplan kunne svares på:» Hvilke opgaver skal it kunne løse hvor og hvornår?» Hvilke forudsætninger skal være på plads?» Hvordan skal det organiseres?» Hvad skal parterne (regionerne, sygehuse, kommuner, praksis) løse hvornår?» Hvordan finansieres aktiviteterne? Hertil mener DANSK IT at alle sundhedsvæsenets parter må tage ansvar, herunder praksissektoren, Sundhedsstyrelsen, regionerne og kommunerne. En part kan ikke skabe afgørende tiltag alene. Der må samarbejdes på tværs og der skal handling til. Eksempel: Forudsætningen for at det fælles medicinkort fungerer, er at alle medicinordineringer registreres digitalt. Det er derfor afgørende, at alle parter i sundhedsvæsenet følger en fælles tidsplan, så dette opnås. Mangler vigtige bidragydere, vil troværdigheden i medicinkortet lide under det, og det vil betyde, at udbyttet af investeringen ikke kan høstes. Arbejdet med en handlingsplan og strategi må ikke føre til en lang pause i gennemførelse af projekter og aktiviteter tværtimod bør tempoet øges fra de nuværende fire-fem projekter ad gangen, mens de nationale planer udarbejdes. 3

10 Anbefaling: Sundhedsvæsenets parter skal tage ansvar for, at den nationale sundheds-it infrastruktur udvikles og udbygges trinvist Sundhedsvæsenets parter skal tage ansvar for, at de n nationale itinfrastruktur opbygges og implementeres i trin. Herved skal de sørge for at opbygge trinvis udvikling med sikkerhed for en fælles udviklingsvej og for at realisere gevinster løbende. Tilgangen sætter fokus på, at videreudviklingen af sundheds-it ikke er et eller flere enkeltstående projekter, men har karakter af flere mindre udviklingsprojekter. Disse mindre projekter skal gradvist bygge oven på den eksisterende sundheds-it og samles i en fælles infrastruktur. I denne tilgang indgår også en klar organisering og finansiering som centrale elementer. Eksempel: Udviklingen af en national infrastruktur kan sammenlignes med udvikling og udbygning af den trafikale infrastruktur. Mange parter har ansvar og opgaver, der er behov for at veje, jernbaner, parkeringsmuligheder mv. hænger sammen, og at udviklingen sker sammenhængende og på grundlag af langsigtede planer og budgetter. Sundheds-it infrastruktur: Sundheds-it infrastrukturen omfatter det grundlæggende sikre netværk, der forbinder sygehuse, kommuner og læger. Den omfatter standarder og de systemer, der indeholder basale patientdata, behandlinger, medicin og billeddata: røntgen, scanninger, fotos. 4

11 2. Holdning 2: Den regionale og kommunale udvikling af sundheds-it skal samles inden for nationale rammer 2.1 Anbefaling: Regioner og kommuner udarbejder sundheds-it strategier inden for de nationale rammer Regionerne har eller er i gang med at udarbejde strategier for at digitalisere sundhedsopgaverne. Det samme gælder kommunerne, der har eller får en tilsvarende digitaliseringsstrategi for løsning af sundhedsopgaverne og kommunikationen med de øvrige dele af sundhedsvæsenet. DANSK IT anbefaler, at staten, regionerne og kommunerne skal bringe deres it-strategier i overensstemmelse med de nationale tiltag. Det skal derfor fremover være en forpligtelse og sundhedsministeren skal sikre at de regionale og kommunale strategier understøtter den nationale strategi og handlingsplan for it-udviklingen med synkroniserede og konkrete tidsplaner, da der herved kan opnås en forbedret effekt af digitaliseringsindsatsen. Ministeren skal derfor fastlægge overordnede rammer for og godkende de regionale sundheds-it strategier samt sikre, at strategierne efterleves og at der rapporteres om deres gennemførelse. Efterfølgende skal de kommunale strategier følge samme retningslinjer. 2.2 Anbefaling: Sundhedsministeren tager ansvar for at etablere en klar itgovernancestruktur på statsligt og regionalt niveau Sundhedsministeren skal have ansvaret for, at der udarbejdes it-governancestrukturer, der fastlægger ansvar og beslutningskompetencer samt forretningsmæssig organisering af it-området gældende for det nationale niveau og det regionale niveau (inkl. sygehus-niveauet). Governancestrukturen skal sikres ledelsesmæssig forankring og bidrage til løbende opkvalificering af ledelserne i sammenhængen mellem effektivitet og serviceudvikling samt innovativ anvendelse af it. Sundhedsområdet har med Sammenhængende Digital Sundhed (SDSD) som et af de første domæner etableret en domænestyring. Denne styringsmodel bør udvikles, ved at Sundhedsministeren rykker domænebestyrelsen tættere på sig som rådgiver. Ministeren skal desuden etablere en rådgivningsfunktion i ministeriet, der skal have ansvaret for formulering af en fælles national sundheds-it strategi og ansvaret for at strategien udmøntes i praksis. Governancestruktur: It-governance er de strukturer og processer, der sikrer, at virksomheden fastlægger strategier for it-anvendelsen, og som medvirker til, at disse implementeres og løbende justeres og koordineres. (IT i praksis 2009) Der skal etableres en permanent enhed, der har ansvaret for bestilling af it-løsninger og gennemførelse af digitaliseringsprojekter i samarbejde med de lokale ledelser, der har ansvaret for at levere sundhedsydelser. Det skal være under en forpligtende ramme for bedst muligt at servicere sundhedsvæsenets øvrige aktører. Bestillerenheden skal udstyres med et klart mandat og en fast bevilling. En fast bevilling, fordi projekt- og digitaliseringspuljer i det offentlige i nogle tilfælde udgør en barriere for effektiv digitalisering af sundhedsvæsenet ved bl.a. at gøre det vanskeligt at placere et ansvar for den samlede digitaliseringsindsats. 5

12 Både RSI og Kombit er eksempler på sådanne enheder, men de har fokus på at levere til regioner og kommuner en ny enhed skal sætte fokus på at skabe sammenhængende løsninger for sundhedsvæsenet som helhed og i samarbejde med de eksisterende enheder. For at opnå bedre styring skal Sundhedsministeriet stille krav og give incitamenter til opnåelse af mål og resultater. Sundhedsministeriet skal ligeledes stille krav om, at der udarbejdes business cases når der investeres større beløb. Fælles finansiering af projekter mellem staten, regionerne og kommunerne, hvor der arbejdes med fordeling af udgifterne til nationale projekter, kan give et godt incitament for parterne til at opnå gode resultater. DANSK IT anbefaler at udbygge og videreudvikle domænestyringen med klart mandat og beføjelser, der sikrer gennemslagskraft. 2.3 Anbefaling: Der skal ske en konsolidering af it-arbejdet på bestiller- og leverandørsiden for de nationale sundhedsregistre Arbejdet i sundhedsvæsenet understøttes af en række nationale registre, eksempelvis LPR, ejournal, dødsårsagsregistret, kliniske kvalitetsdatabaser mv. DANSK IT ser det som en vigtig del af digitaliseringen at fremme udviklingen af nationale registre. Sundhedsvæsenets parter må arbejde målrettet for at disse registre både stilles rådighed på en effektiv måde og anvendes bredt af alle sundhedsvæsenets aktører, således at kvaliteten og tilgængeligheden af patientdata holdes høj. Ansvaret for disse registre ligger i dag hos flere af sundhedsvæsenets parter. Det er klart uhensigtsmæssigt og giver problemer med manglende sammenhæng i indberetninger og adgang til information. Ansvaret bør konsolideres og samles i Sundhedsministeriet. På bestillersiden skal ejerskabet for de enkelte registre, samt ansvaret for det faglige indhold heraf, stadig påhvile de sundhedsfaglige myndigheder. Sundhedsministeriet skal forestå den tværgående styring, som sikrer en bred forankring og koordination blandt myndighederne inkl. de regionale og kommunale aktører. Udvikling, drift og vedligehold skal konsolideres på tværs af eksisterende myndigheder og organisationer for at sikre en stærk og beslutningsdygtig enhed for sundhedsregistre i det danske sundhedsvæsen. Enheden skal varetage den digitale ledelse af projekter, registre, infrastruktur og drift i sundhedsvæsenet. 6

13 3. Holdning 3: Sundheds-it projekter kræver stærkere styring samt hurtigere og bedre kvalitet i gennemførelsen 3.1 Anbefaling: Ledelsen af sundheds-it projekter styrkes, så de gennemføres hurtigere og bedre Der er behov for et højere aktivitetsniveau inden for sundheds-it. Der skal oprustes på nationale, regionale og kommunale it-projekter, så de understøtter et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen. Det gælder såvel nyudvikling som implementering af kendte løsninger. Der skal således ikke alene være fokus på teknologien, men også på de forretningsgange og de organisatoriske forandringer, teknologien skal understøtte. Det sidste kræver en professionel forandringsledelse. Der er behov for en stram prioritering af indsatsen, opdeling af projekter i mindre og mere agile overskuelige enheder samt et skarpt fokus på at realisere de administrative og behandlingsmæssige gevinster. 3.2 Anbefaling: Ansvar og kompetencer placeres klart og entydigt i alle sundheds-it projekter Regionale projekter og lokale it-projekter på sygehusene skal gennemføres lokalt men inden for rammer og principper, der udstikkes nationalt. Der skal ikke være tvivl om, at regionsledelserne og sygehusledelserne skal tage ejerskab til it-projekterne. Disse ansvars- og kompetenceforhold skal fremgå af den nationale handlingsplan, af governancestrukturen og skal gennemsyre projektorganiseringen. Ansvar og eje rskab gælder også de organisatoriske konsekvenser af itprojekterne ligesom ansvaret for at realisere gevinsterne i form af bedre service og højere effektivitet. Det kliniske personale skal have mulighed for i praksis at præge digitaliseringsprojekterne fra starten, således at de bedste resultater opnås og de skal tage medansvar for at udnytte digitaliseringen. Best practice viser, at digitaliseringsprojekter ofte kræver langt mere personlig involvering af slutbrugerne end der normalt afsættes. 3.3 Anbefaling: På nationalt plan etableres et samarbejde om professionalisering af projektstyring og projektgennemførelse Der skal arbejdes systematisk med at udvikle og modne arbejdet med it-projekter i sundhedssektoren. Modning af projektarbejdet skal dels ske gennem uddannelse af lokale projektledere og opfølgning, så der er sikkerhed for en styrkelse af kvaliteten i projektgennemførelsen. Desuden skal der være fokus på at skabe sammenhæng mellem resultater af lokale projekter og de nationale projekter. Der skal etableres en ekspertorganisation af sundhedsfaglige og it-faglige, som kan sættes ind i konkrete projekter for at sikre præcis og ansvarlig styring. Ekspertorganisationen skal følge projekter i sundhedsvæsenet og formidle de gode og dårlige erfaringer. Denne enhed bør samtidig udgøre bestillerfunktionen for en række af de store digitaliseringsprojekter, som skal skabe øget sammenhæng i sundhedsvæsenet. 7

14 4. Holdning 4: Sundhedsledelserne skal være bedre til at udnytte it 4.1 Anbefaling: Sundhedsledelserne skal i højere grad fokusere på at høste gevinsterne fra sundheds-it. Der er behov for at sundhedsledelsen i højere grad tager ansvar for at udvikle dets systemer og for at høste gevinsterne. Der er behov for, at sundhedsledelsen tager mere direkte del i tilrettelæggelsen af processer nationalt og i de enkelte dele af sundhedsvæsenet og der er behov for, at denne ledelse tager medansvar for fastlæggelse af standarde r, retningslinje r etc. for sundhedsvæsenets kliniske itinfrastruktur. Kompetenceniveauet er meget forskelligt, og opfattelsen af, hvad it kan bruges til, er ligeledes forskellig. Der er derfor brug for at tilbyde sundhedsledelserne en større indsigt i de muligheder sundheds-it giver for sundhedsvæsenet. Det er lige så vigtigt, at it-ledelsen har fokus på at have dialog med sundhedsledelsen på en troværdig og gennemskuelig måde. En konstruktiv og aktiv dialog mellem sundhedsledelse og it-ledelse er et fokusområde. Sundhedsledelser: Med sundhedsledelserne mener vi ledelsen i sygehuse, kommuner, hos statslige organisationer, dvs. på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Ledelserne omfatter den politiske ledelse, den administrative ledelse og den sundhedsfaglige ledelse. På lokalt niveau skal der udvikles incitamentsstrukturer eksempelvis via direktør-kontrakterne der gør, at sundhedsledelserne prioriterer og fokuserer på anvendelse af it til at understøtte udviklingen af sundhedsvæsenets kerneforretninger. DANSK IT mener i forlængelse heraf, at ledelsen skal have fokus på at fremme genbrug af sektorens bedste løsninger. Der skal arbejdes for en kultur, der understøtter udnyttelse af erfaringer og teknologier fra andre sygehuse, så innovationer udnyttes og ikke skal genopfindes. Ledelserne skal med en central placering i itgovernancestrukturen klædes på til at vurdere business cases og digitaliseringens betydning for koordinering, styring og effektivitet. Ledelserne skal i forlængelse heraf kunne drage fordel af program- og porteføljestyring. Program og porteføljestyring:» Projektporteføljestyring kan være en hjørnesten i strategieksekveringen:» Ledelsens og organisationens energi og ressourcer bruges, hvor værdien er størst» Reduktion af redundante projekter og overhead» Flere projekter, der realiserer de forretningsmæssige gevinster» Bedre styr på afhængigheder mellem projekter» Det enkelte projekt bidrager til implementering af strategien» Projektporteføljestyringen forbedrer modenheden for projektgennemførelsen (IT i praksis 2009) 8

15 DIT (DANSK IT) er en interesseorganisation stiftet i 1958 med det formål at udbrede kendskabet til informationsteknologi og dens anvendelse, fremme anvendelsen af informationsteknologi til gavn for både samfundet og den enkelte borger og samle folk, der arbejder professionelt med it, om disse opgaver.

16

17

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance

Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 13 November 2009 Region Syddanmarks ønsker til IT-governance 2 Kirsten Hjerrild Nielsen Dansk sundhedsvæsen Husk at Danmark er har et meget velfungerende sundhedssystem 3 Danmark er førende i verden, når

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016

Programbeskrivelse. 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen. 1 Formål og baggrund. Maj 2016 Programbeskrivelse 7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 1 Formål og baggrund Programmet Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen udgør en del af den fælleskommunale digitaliseringshandleplan.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

til digitalisering af sundhedsvæsenet

til digitalisering af sundhedsvæsenet Internationale ti erfaringer med udgifter til digitalisering af sundhedsvæsenet hvad koster det? Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk EPJ Observatoriets årsmøde 22. oktober 2008 MEDIQ 1 Status for IT i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om it-understøttelsen af sygehusenes

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter

Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Ledelse af it arkitektur, standarder og nationale projekter Morten Bruun-Rasmussen mbr@mediq.dk 8. januar 2008 Nationale it-strategier (sundhed) Formål At etablere en fælles ramme for digitalisering af

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner

Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner Programbeskrivelse - Digitalt kompetente kommuner August 2016 1. Formål og baggrund Programmets formål er at understøtte kommunernes arbejde med digital kompetenceudvikling. Det vil i første omgang ske

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

AAU Proces- og IT governance

AAU Proces- og IT governance AAU it services Selma Lagerlöfs Vej 300 9 2 2 0 A A L B O R G Ø S T S A G S B E H A N D L E R : P R O C E S - & P O R T E F Ø L J E L E D E R K A S P E R S Ø N D E R G A A R D A N D E R S E N T + 4 5 9

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering

Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd. Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Evaluering af Kommunernes It-Arkitekturråd Succeskriterier for arbejdet det første år Plan for evaluering Phn, 22. februar 2012 Baggrund Sekretariatet iværksætter i 2012 en evaluering af rådets arbejde

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Forløbskoordination i kommunalt regi

Forløbskoordination i kommunalt regi 21. april 2009 Forløbskoordination i kommunalt regi Martin Sandberg Buch cand.scient.adm. msb@dsi.dk Hvordan kommer man i gang? 1. Hvor er koordinationsproblemerne? 2. Hvad skal koordineres? 3. Hvilken

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark

Muligheder og udfordringer for digital forvaltning. Digital forvaltning i Danmark Muligheder og udfordringer for digital forvaltning Digital forvaltning i Danmark Den offentlige sektors strategi 2004-06 Thomas Nielsen, Den Digitale Taskforce Ålborg, d. 2. juni 2004 Dagsorden Mange internationale

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere