DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM"

Transkript

1 DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM Nicolai Lindgreen Partner Nicolaj Bording Advokat

2 DEN FÆLLES PATENTDOMSTOL FORBERED DIG PÅ DET NYE RETSSYSTEM Danske virksomheder skal indstille sig på et væsentligt anderledes retssystem, når Europa får den længe ventede fælles patentdomstol ( Domstolen ) med enekompetence til at dømme i sager om europæiske patenter og om de nye fællesskabspatenter. Det forventes, at Domstolen vil åbne i slutningen af 2017 eller i begyndelsen af For virksomheder, der er vant til at beskæftige sig med patentretssager i Danmark, Norden og Storbritannien og en række andre lande, er der tale om radikale forandringer, ikke mindst når det gælder stramme tidsfrister, markant dommerstyring og den overvejende betydning af det skriftlige materiale frem for den mundtlige forhandling. Domstolens indførelse vil betyde, at danske virksomheder er nødt til at have et helt andet forhåndsberedskab klar, ikke mindst for at kunne forsvare sig over for mulige sager, hvor man - med rette eller urette - bliver beskyldt for at krænke. Nicolai Lindgreen Januar 2016 Partner Mobil: Direkte: Nicolaj Bording Advokat Mobil: Direkte: HVORDAN KAN JERES VIRKSOMHED FORBEREDE SIG? Kromann Reumert anbefaler, at jeres virksomhed allerede nu begynder at tænke over, hvordan I bedst muligt forbereder jer på at håndhæve jeres rettigheder, eller forsvare jer, under det nye europæiske patentsystem. Særligt bør I overveje følgende 4 hovedelementer: 1. KORTE SVARFRISTER OG FRONT-LOADED SYSTEM Svarfrister for parternes skriftlige indlæg vil typisk være på 1-3 måneder, hvilket er meget kortere end i en dansk patentretssag. Derudover er der begrænsninger i parternes adgang til skriftveksling. Hver part skal fremføre hele sin sag i sit første skriftlige indlæg. Derefter må man, i princippet, kun svare på nye forhold, som modpartens seneste indlæg giver anledning til. I modsætning til en dansk retssag, hvor parterne løbende fremskaffer de relevante beviser mv., forventes det under det nye system, at parterne har sagen helt klar fra begyndelsen, herunder at alle relevante beviser og eksperterklæringer er klar. 2. FORUM SHOPPING OG SPROG Sager om patentkrænkelse kan anlægges enten ved sagsøgtes bopæl eller hovedforretningssted, eller hvor krænkelsen eller truslen om krænkelse har fundet sted eller kan finde sted. Hvis salg og markedsføring finder sted over internettet, vil en patenthaver, der ønsker at indlede en krænkelsessag ved Domstolen, stort set frit kunne vælge, ved hvilken lokal eller regional afdeling af Domstolen han ønsker at føre sagen. Retssproget vil som udgangspunkt være sproget i det land, hvor den pågældende regionale/lokale afdeling af Domstolen er beliggende, og hvor sagen skal føres. En dansk virksomhed, der f.eks. sagsøges ved en regional/ lokal afdeling af Domstolen i Tyskland, vil således som udgangspunkt skulle forsvare sig på tysk. 1/8

3 3. OPTING OUT / OPTING IN Indehavere af et europæisk patent eller en europæisk patentansøgning, der er indleveret inden udløbet af en overgangsperiode på 7 år, vil have mulighed for, inden for samme overgangsperiode, at fravælge Domstolens enekompetence (såkaldt opt-out ). En patenthaver, der ønsker at udnytte denne adgang, skal senest 1 måned før overgangsperiodens udløb underrette Domstolens Registreringskontor herom. Der vil også være mulighed for at tilvælge Domstolens enekompetence igen (såkaldt opt-in ), hvis adgangen til opt-out har været benyttet. 4. EKSISTERENDE KONTRAKTER Licensaftaler, R&D-aftaler og samejeaftaler vil kunne påvirke adgangen til at opte et patent ud. Kun patenthaver (eller alle patenthaverne, hvis et patent ejes i fællesskab) kan give meddelelse til Domstolens Registreringskontor om, at et bestemt patent optes ud. Derudover skal aftaleparterne være opmærksomme på, at Domstolen har særlige regler for, hvem der kan anlægge og føre sag ved Domstolen. Dette er særlig relevant i forhold til licensaftaler. DOMSTOLENS OPBYGNING Domstolen består overordnet af to instanser: En førsteinstansdomstol og en appeldomstol. Domstolens første instans vil bestå af en central afdeling og en række regionale og lokale afdelinger spredt ud over de deltagende medlemslande. Det er planen, at Danmark vil oprette en lokal afdeling af Domstolen i København. Den centrale afdeling vil være delt mellem Paris, London og München og vil være opdelt efter teknikområder. Appeldomstolen vil få sæde i Luxembourg. FASERNE VED DOMSTOLEN Domstolen opererer (overordnet) med tre faser: Den skriftlige fase Interimsfasen Den mundtlige fase DEN SKRIFTLIGE FASE Sagsøgers stævning Sagsøgtes svarskrift Evt. replik fra sagsøger Evt. duplik fra sagsøgte STÆVNING Stævningen skal indeholde en redegørelse for faktum, oplysninger om patentet, beviser for krænkelse (hvis krænkelsessag), juridisk argumentation og, hvis sagsøger er licenstager, dokumentation for sagsøgers ret til at anlægge sag. 2/8

4 SVARSKRIFT Svarskriftet skal indleveres 3 måneder efter stævningen og skal indeholde en redegørelse for faktum, en redegørelse for bestridt faktum, de beviser, som sagsøgte ønsker at påberåbe sig, sagsøgtes juridiske argumentation og en eventuel modpåstand om patentets ugyldighed (hvis krænkelsessag). Sagsøgte har blot 3 måneder til at stable sit samlede krænkelsesforsvar på benene, herunder alle detaljer i et ugyldighedsforsvar. Enhver, der har været involveret i en patentretssag, hvad enten det har været på sagsøgers eller sagsøgtes side, ved, at det er meget kort tid. Hertil kommer, at det skal være sagsøgtes samlede ugyldighedsforsvar, der fremføres. Der er altså som udgangspunkt ikke mulighed for senere at ytre sig yderligere om ugyldighedsspørgsmålet, herunder at indlevere yderligere eksperterklæringer, modhold osv., medmindre sagsøgers replik giver konkret anledning til det. Sagsøgers replik skal indleveres 1 måned efter svarskriftet. Hvis sagsøgte rejser en modpåstand om patentets ugyldighed, forlænges fristen dog til 2 måneder. En frist på 2 måneder er meget kort tid for sagsøger til at svare på en eventuel modpåstand om ugyldighed, som kan omfatte et stort antal forskellige ugyldighedsangreb og modhold, fordi sagsøgte - i første runde - jo på sin side er nødt til at komme frem med alt, hvad han eventuelt kan få brug for at påberåbe sig på et senere tidspunkt. Sagsøgte har derfor ingen tilskyndelse til at begrænse sig og koncentrere sin sagsførelse fra begyndelsen. Patenthaver/sagsøger skal på sin side straks i replikken fremføre sit samlede svar på samtlige rejste ugyldighedsindsigelser, herunder de beviser og eksperterklæringer, der påberåbes. Det kan blive en meget stor og måske umulig opgave, hvis patenthaveren ikke har forberedt sig, inden ugyldighedsindsigelserne rejses under sagen. DUPLIK Sagsøgtes eventuelle duplik skal indleveres 1 måned efter forkyndelsen af replikken. Hvis der er rejst modpåstand om ugyldighed, skal sagsøgtes duplik også indeholde sagsøgtes eventuelle svar på sagsøgers imødegåelse af modpåstanden om ugyldighed. Endelig får sagsøger 1 måned (regnet fra forkyndelsen af duplikken) til at svare på sagsøgtes eventuelle svar i duplikken på sagsøgers imødegåelse af modpåstanden om ugyldighed. I en krænkelsessag, hvor ugyldighed rejses som et forsvar, hvilket er det sædvanlige, vil den skriftlige forberedelse af sagen således samlet skulle tage 7 måneder (over for 5 måneder, hvis spørgsmålet om ugyldighed ikke rejses). Generelt er målsætningen er, at den skriftlige fase ikke skal tage mere end 6 måneder i gennemsnit, og at sagerne samlet set skal være afsluttet med mundtlig forhandling ved Domstolen senest 1 år efter sagens anlæg. Krænkelsessag ved Domstolen uden modpåstand om patentets ugyldighed Stævning Sagen starter 1 måned 2 måned 3 måned 4 måned 5 måned Foreløbigt svarskrift - 1 måned efter stævningen Sagsøgers svar på det foreløbige svarskrift - 14 dage efter forkyndelse af det foreløbige svarskrift Svarskrift - 3 måneder efter stævningen Replik - 1 måned efter svarskriftet Duplik - 1 måned efter replikken Figur 2. I en krænkelsessag, hvor spørgsmålet om ugyldighed ikke rejses, vil den skriftlige forberedelse af sagen samlet skulle tager 5 måneder. 3/8

5 Krænkelsessag ved Domstolen, hvor modpåstand om ugyldighed nedlægges Stævning Sagen starter 1 måned 2 måned 3 måned Foreløbigt svarskrift - 1 måned efter stævningen Sagsøgers svar på det foreløbige svarskrift - 14 dage efter forkyndelse af det foreløbige svarskrift Svarskrift (indeholdende modpåstand om ugyldighed - sagsøgtes 1. indlæg herom) - 3 måneder efter stævningen 4 måned 5 måned 6 måned 7 måned Replik (indeholdende svar på modpåstand om ugyldighed - sagsøgers 1. indlæg herom) - 2 måneder efter svarskriftet Duplik (indeholdende svar på sagsøgers 1. indlæg om modpåstand om ugyldighed - sagsøgtes 2. indlæg herom) - 1 måned efter replikken Sagsøgers svar på sagsøgtes 2. indlæg om modpåstand om ugyldighed (sagsøgers 2. indlæg herom) - 1 måned efter duplikken Figur 3. I en krænkelsessag, hvor ugyldighed rejses som et forsvar, vil den skriftlige forberedelse af sagen således samlet skulle tage 7 måneder. INTERIMSFASEN I interimsfasen kan der holdes et forberedende retsmøde, og fasen er tænkt som en mellemfase mellem den skriftlige fase og den mundtlige fase. Her har dommerne og parterne mulighed for at sikre sig, at sagen er tilstrækkeligt oplyst forud for den mundtlige forhandling, og eventuelle tvivlsspørgsmål kan afklares. Under visse betingelser vil der under interimsfasen undtagelsesvis være mulighed for at indhente yderligere beviser eller indgive yderligere skrifter. Interimsfasen skal højst vare 3 måneder. DEN MUNDTLIGE FASE Den mundtlige forhandling Rettens afgørelse Evt. midlertidig afgørelse om erstatning Den mundtlige forhandling skal, som hovedregel, højst vare 1 dag. Det er meget kort tid, hvis man sammenligner med en typisk dansk patentretssag, der oftest varer flere dage, mens større og mere komplicerede sager ofte tager 1-2 uger. Parterne vil kunne komme med et kort mundtligt indlæg, men får ikke mulighed for at komme med deres udlægning af hele sagen, og det er ikke meningen, og der vil ikke være adgang til, at parterne forelægger dokumenterne og sagens faktiske omstændigheder. Parternes eventuelle ekspertvidner vil kunne afhøres under den mundtlige forhandling, i det omfang og på den måde retten tillader det. Processen ved Domstolen giver ikke mulighed for syn og skøn, som vi kender det i Danmark, og heller ikke for udførlige afhøringer af parternes eksperter. 4/8

6 Domstolen skal bestræbe sig på at afgive (mundtlig) afgørelse så hurtigt som muligt efter den mundlige forhandling. Den skriftlige afgørelse skal foreligge senest 6 uger efter den mundtlige forhandling. Dette system minder om EPO-systemet, hvor den mundtlige afgørelse foreligger i forbindelse med den mundtlige forhandling, og hvor den skriftlige afgørelse følger nogen tid senere. HVAD BØR SAGSØGER OVERVEJE FØR EN RETSSAG? Sagsøger skal indledningsvis overveje følgende: Hvilken type sag ønsker man at føre? Hvor kan/skal sagen anlægges? På hvilket sprog kan/skal sagen føres? Alle spørgsmålene er forbundet: Sagstypen har betydning for spørgsmålet om, hvor sagen kan/skal anlægges, hvilket igen har betydning for retssproget. KRÆNKELSESSAGER En krænkelsessag skal anlægges ved den regionale/lokale afdeling af Domstolen, hvor sagsøgte har hjemting, eller hvor den aktuelle eller truende krænkelse finder sted. UGYLDIGHEDSSAGER Ugyldighedssager skal anlægges ved den centrale afdeling. Det samme gælder ved et såkaldt negativt anerkendelsessøgsmål (som går ud på at fastslå, at der ikke foreligger krænkelse). RETSSPROGET Retssproget for sager, der føres ved en regional/lokal afdeling af Domstolen, vil som hovedregel være det officielle sprog i det land, hvor den regionale/lokale afdeling er beliggende, medmindre landet har bestemt, at enten engelsk, fransk eller tysk skal anvendes. Ved den centrale afdeling vil sproget som hovedregel være patentets behandlingssprog, dvs. det sprog, som patentet er udstedt på - enten engelsk, fransk eller tysk. SAGSØGTES OVERVEJELSER Sagsøgte skal indledningsvis overveje følgende forhold, når han mødes af en stævning: Kan Domstolens jurisdiktion og kompetence bestrides i relation til det pågældende patent (er det f.eks. omfattet af en opt-out)? Dette skal gøres gældende inden 14 dage efter forkyndelsen af stævningen? Kan den pågældende afdelings kompetence bestrides (skulle sagen f.eks. have været anlagt ved den centrale afdeling)? Dette skal gøres gældende inden 14 dage efter forkyndelsen af stævningen? Kan der nedlægges modpåstand om ugyldighed (hvis krænkelsessag)? 5/8

7 FRAVALG AF DOMSTOLENS KOMPETENCE (OPT-OUT)? Indehaveren af et traditionelt europæisk patent (eller et SPC udstedt på grundlag heraf), eller en ansøgning om europæisk patent, har mulighed for at fravælge Domstolens enekompetence (såkaldt opt-out ) fra datoen for ikrafttrædelse af aftalen om oprettelse af Domstolen - og i en overgangsperiode på 7 år. Et centralt spørgsmål for virksomheder, der ejer sådanne rettighedstyper, bliver derfor, om man skal gøre brug af muligheden for opt-out. Og i givet fald i relation til hvilke patenter/ patentansøgninger? Er det f.eks. alle patenter/patentansøgninger eller kun ét eller nogle få i den samlede portefølje, der opt es ud? Fordele og ulemper gennemgås nedenfor. CENTRAL UGYLDIGGØRELSE En af hovedbegrundelserne for at fravælge Domstolens kompetence kunne være, at man derved undgår risikoen for central ugyldiggørelse af patentet med virkning for alle de deltagende EU-lande. Er patentet f.eks. meget svagt, kan det være en fordel at kunne forsvare dets gyldighed land for land, hvilket erfaringsmæssigt kan føre til forskellige resultater, og dette kan være bedre end at miste alt. Omvendt vil man selvfølgelig heller ikke få fordelen ved at kunne håndhæve patentet centralt og med virkning for alle lande. OPT-UD - OPT-IND, HVIS NATIONAL SAG ANLÆGGES På et hvilket som helst tidspunkt inden for 7-års-overgangsperioden, der muligvis bliver forlænget med yderligere 7 år, kan indehaveren af et europæisk patent eller en europæisk patentansøgning, som har gjort brug af muligheden for at opt e ud, trække denne beslutning tilbage - såkaldt opt-in. Der gives kun mulighed for én opt-out pr. rettighed, så hvis et patent/en patentansøgning efterfølgende opt es ind, vil rettigheden derefter være låst i det nye system. Det er vigtigt for patenthavere at være opmærksomme på, at hvis en retssag vedrørende et europæisk patent, der er opt et ud, indledes ved en national domstol, er der ikke længere mulighed for at opt e det pågældende patent ind. Dette er uafhængigt af, hvad udfaldet af retssagen måtte blive, og om retssagen afsluttes uden mulighed for appel, forliges eller hæves. AFGIFTER Det har hele tiden været planen, at der skulle være en afgift forbundet med henholdsvis at opt e et patent/en patentansøgning ud/ind igen. Men i skrivende stund er spørgsmålet om denne afgift stadig ikke endeligt afklaret. HÅNDHÆVELSE VED DOMSTOLEN ELLER NATIONALT I samme overgangsperiode, dvs. i 7 år fra datoen for ikrafttrædelse af aftalen om oprettelse af Domstolen, vil der for rettigheder, der ikke opt es ud, være mulighed for patenthaveren til frit at vælge, hvorvidt en retssag om krænkelse skal anlægges nationalt eller ved Domstolen. Dog gælder det, at hvis der måtte være anlagt national sag om et europæisk patent, kan der ikke efterfølgende anlægges sag om samme patent mellem samme parter ved Domstolen. 6/8

8 SAMEJE Ejes rettigheden af flere personer eller virksomheder i sameje, kræver spørgsmålet om opt-out og opt-in enighed mellem ejerne. Er dette situationen, bør drøftelserne indledes i god tid. DUE DILIGENCE PÅ EKSISTERENDE KONTRAKTER De fleste eksisterende patentlicensaftaler og R&D-aftaler tager ikke højde for Domstolens oprettelse og vil f.eks. ikke have taget højde for spørgsmålet om opt-out. Aftalen vil typisk give en eksklusiv licenstager ret vide beføjelser i relation til ansøgnings- og vedligeholdelsesstrategi for den licenserede rettighed. Patenthavere bør derfor gennemgå deres kontrakter - især deres eksklusive licensaftaler - for at vurdere, om licensen giver licenstager en ret til at pålægge patenthaveren en beslutning om enten at opt e ud eller ikke at opt e ud. Ved igangværende forhandlinger om patentlicenser bør parterne sørge for, at aftalen tager stilling til spørgsmålet om opt-out, og hvem der skal have ret til at beslutte, om det licenserede patent skal opt es ud eller ej. Aftaleparterne bør være opmærksomme på, at det som udgangspunkt kun er patenthaver og en eksklusiv licenstager, der er berettiget til at anlægge krænkelsessag ved Domstolen. Endelig bør det undersøges, om eksisterende aftalers lovvalgsklausuler vil være i konflikt med aftalen om oprettelse af Domstolen. KROMANN REUMERT ANBEFALER Kromann Reumert anbefaler, at jeres virksomhed allerede nu igangsætter følgende tiltag: 1. Etablering af strategi og nødvendigt forhåndsberedskab, hvis jeres virksomhed forventer at få brug for at håndhæve sine rettigheder ved Domstolen. Vigtige spørgsmål, I bør stille jer selv: Hvordan håndteres et centralt ugyldighedsangreb på et af virksomhedens nøglepatenter? Har I det nødvendige beredskab til at kunne forsvare patentets gyldighed inden for de meget korte frister, og har I overblik over sandsynlige gyldighedsangreb og kendt teknik i den sammenhæng? 2. Etablering af strategi og nødvendigt forhåndsberedskab, hvis jeres virksomhed potentielt - med rette eller urette - kunne være mål for en patentkrænkelsessag ved Domstolen. Vigtige spørgsmål, I bør stille jer selv: Hvordan sikres det, at jeres virksomhed er i stand til at etablere et fuldstændigt forsvar? Herunder udtømmende angreb mod patentets gyldighed - inden for de korte frister, som det nye system forudsætter? Hvordan sikres det, at jeres virksomhed kan føre sit forsvar på retssproget i det land, hvor man sagsøges - ikke mindst i lyset af de korte frister? Er jeres rådgiverstruktur på plads? 7/8

9 3. Sikring af tilstrækkeligt vidensniveau om Domstolen og det nye system hos virksomhedens patentansvarlige, så afgørende tid ikke tabes på grund af manglede kendskab til vilkårene for sagsførelsen. 4. Gennemgang af patentporteføljen med henblik på spørgsmålet om opt-out: Er det en mulighed, man ønsker at anvende? Hvis ja, i forhold til hvilke rettigheder? 5. Due diligence på eksisterende kontrakter Vigtige spørgsmål, I bør stille jer selv Hvordan forholder eksisterende kontrakter sig til muligheden for opt-out/opt-in? Hvordan forholder eksisterende kontrakter sig til licenstagers/licensgivers adgang til at håndhæve de licenserede rettigheder, og er der eventuelt konflikt i forhold til Domstolen og det nye system? Hvordan er lovvalg reguleret, og hvordan forholder den valgte løsning sig til Domstolen og det nye system? KROMANN REUMERTS RÅDGIVNING Kromann Reumert har indgående kendskab til Domstolens opbygning og det nye processystem og kan klæde din virksomhed på til at imødegå de udfordringer, som vil opstå i kølvandet på Domstolens etablering. Kromann Reumerts eksperter har i forbindelse med Domstolens etablering skrevet bogen Den fælles patentdomstol - retsplejen ved Europas nye patentdomstol. 8/8

Den fælles patentdomstol

Den fælles patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol Nicolai Lindgreen og Nicolaj Bording Den fælles patentdomstol retsplejen ved Europas nye patentdomstol

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 44 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Den europæiske patentreform nogle

Læs mere

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen

Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen Oplæg om europæiske patentdomstole ved Anne Rejnhold Jørgensen EF-patentdomstolen (oversigt) European Patent Litigation Agreement (EPLA) Fremtiden EF-patent domstolen kompromisforslag af 3. marts 2003

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 23

Indholdsfortegnelse. Forord... 23 Forord... 23 Kapitel 1. Introduktion... 27 1. Patentsystemet globalt... 27 2. Patentsystemet i Europa... 28 3. Mod et enhedspatent og en domstolsløsning... 31 3.1. Domstolsløsningen... 31 3.2. Enhedspatentet...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen

Oplæg på kandidatseminar. om patentdomstolsafstemningen Skal EU bestemme? Oplæg på kandidatseminar om patentdomstolsafstemningen Hvad skal vi snakke om? Hvad stemmer vi egentligt om? Hvad betyder et ja, hvad betyder et nej? Hvad siger ja-sigerne Hvad siger

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Den europæiske patent

Den europæiske patent Den europæiske patent domstol Retsplejen ved den fælles patentdomstol Peter-Ulrik Plesner Sture Rygaard Mikkel Vittrup Peter Nørgaard jurist- og økonomforbundets forlag Den europæiske patentdomstol Peter-Ulrik

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009

Europaudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 48 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. maj 2009 Grønbog om retsafgørelser på det civil- og handelsretlige

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Velkommen til møde om det fælles patentsystem i EU

Velkommen til møde om det fælles patentsystem i EU Velkommen til møde om det fælles patentsystem i EU 23-04-2014 Et fælles patentsystem i EU Program 16.00: Introduktion og velkommen v. Martin Bonde, DANSK BIOTEK 16.10: Hvordan kommer det fælles EU patentsystem

Læs mere

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Ekstraordinært konkurrenceevne 10/11-10 Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning for EU-patentet, KOM(2010) 350

Læs mere

Magtadskillelseslæren. Lovgivende magt Folketinget (+Dronningen)

Magtadskillelseslæren. Lovgivende magt Folketinget (+Dronningen) Magtadskillelseslæren Lovgivende magt Folketinget (+Dronningen) Udøvende magt Regeringen/ministrene Forvaltningen, fx politiet Dømmende magt Domstolene Fig. 1.1 Magtens tredeling og de myndigheder vi har

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde

Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde Brief Patentreform vil sikre Europa bedre mod patenttrolde Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME: Risikoen

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager

PRAKTISKE ANVISNINGER. vedrørende direkte søgsmål og appelsager PRAKTISKE ANVISNINGER vedrørende direkte søgsmål og appelsager Denne udgave koordinerer de praktiske anvisninger vedrørende direkte søgsmål og appelsager fastsat den 15. oktober 2004 (EUT L 361 af 8.12.2004,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus?

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? Anders er forbruger, og han er derfor ikke bundet af værnetingaftalen, jf. 245, stk. 2. DCR, side

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget B 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2005-711-0068 Dato: marts 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget B 42 - Forslag til folketingsbeslutning om mere rimelige muligheder for at få tilbagebetalt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Forslag. Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. U D K A S T Forslag til Lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v. 1 Aftale om en fælles patentdomstol, jf. bilag 1 til denne lov, kan ratificeres på Danmarks vegne. Stk. 2.

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

vejledning til Kontrakt Overdragelse til eje

vejledning til Kontrakt Overdragelse til eje vejledning til Kontrakt vejledning til kontrakt Overdragelse til eje Indhold INDLEDNING... 2 1. PARTER... 4 2. FORMÅL... 4 3. DEFINITIONER... 4 4. SffiLGERS HOVEDFORPLIGTELSER... 5 5. SffiLGERS ØVRIGE

Læs mere

(Oplysninger) RÅDET AFTALE. om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01)

(Oplysninger) RÅDET AFTALE. om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01) 20.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 175/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER RÅDET AFTALE om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01)

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning

Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T +45 72 27 33 44 djur@bechbruun.com Sagsnr. 052030-0046 djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 361/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1257/2012 af 17. december 2012 om gennemførelse af et forstærket

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. september 2014 Sag 293/2013 (1. afdeling) DuPont Nutrition Biosciences ApS og Danisco US Inc. (advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (advokat Sture

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister

Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Ansættelse ved EU-Domstolen for danske jurister Er du cand.jur. eller cand.merc.jur.? Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg beskæftiger mange danske jurister. Er du cand.jur. eller cand.merc. jur.

Læs mere

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning

Patenthåndbog. Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen. Vejledning Patenthåndbog Vejledning for behandling af danske patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen Vejledning August 2007 Del D PATENTHÅNDBOG - DEL D 4 KAPITEL I - INDSIGELSER MOD MEDDELTE PATENTER 4

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Denne gang handler MWBe Updated - IPR/Teknologi blandt andet om EU-Domstolens dom om begrænsninger i softwarelicensbetingelser med hensyn til videresalg. MWB UPDATED 24. OKTOBER 2012 IPR/TEKNOLOGI Licensbetingelser,

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

RETSSAGER FØRER DU EN RETSSAG? STÆVNING SENDES TIL RETTEN

RETSSAGER FØRER DU EN RETSSAG? STÆVNING SENDES TIL RETTEN FØRER DU EN RETSSAG? PROBLEMSTILLING Står du foran eller måske midt i en retssag, så ved du, at en retssag er en langvarig og ofte uoverskuelig proces. Elmer Advokater hjælper dig igennem retssagen med

Læs mere