Fremtidens bibliotek En undersøgelse af chat som vejledningsinstrument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens bibliotek En undersøgelse af chat som vejledningsinstrument"

Transkript

1 Fremtidens bibliotek En undersøgelse af chat som vejledningsinstrument Af: Vejleder: Sacha Zurcher Fagreferent, Roskilde Universitetsbibliotek Haakon Lund Eksamensopgave Mastermodul Brugeradfærd og Interaktiv Informationsformidling September 2007 April 2008

2 Indholdsfortegnelse ABSTRAKT 3 1. INTRODUKTION 3 PROBLEMFORMULERING 3 2. WEB 2.0 OG SOCIALE TEKNOLOGIER HVAD KARAKTERISERER WEB BIBLIOTEK CHAT SOM VEJLEDNINGSINSTRUMENT 5 3. METODEVALG 5 4. RESULTATER BAGGRUND HVAD SPØRGER BRUGERNE OM? HVEM ER CHATS BRUGERE? 9 5. KONKLUSION 10 REFERENCER 10 BILAG

3 Abstrakt Denne artikel analyserer hvordan chat fungerer som vejledningsinstrument og hvem der bruger chat i et forskningsbibliotek. Chatfunktionen kan betragtes som et blandt flere redskaber inden for Bibliotek 2.0 der har til formål at øge brugerinvolvering, social interaktion og informationsformidling. Analysen bygger på uddrag fra chat filerne i halvandet års forsøg på at chatte med en bibliotekar om spørgsmål vedrørende litteratur- og informationssøgning. Chat har været del af den virtuelle vejledning der er blevet tilbudt på Roskilde Universitetsbibliotek for at gøre biblioteket mere brugervenligt og forøge tilgængeligheden for brugere. Med udgangspunkt i de Web 2.0 sociale teknologier kan det konkluderes, at chat er vel egnet til at svare på enkle og præcise spørgsmål, men er svært at bruge i en vejledningssituation når spørgsmålene bliver for komplekse. I disse tilfælde er vejledning via til at foretrække. M.h.t. herkomst af chatbrugere viste det sig at samfundsvidenskabelige bachelor studerende, med 12 procent, er de mest aktive brugere, og naturvidenskabelige studerende, med 3 procent de mindst aktive. 1. Introduktion I de sidste år kan man se den trend, at et stadig mindre publikum benytter sig af det fysiske bibliotek. Indikatorer som udlån, besøgstal og kopieringsaktivitet er faldende eller stagnerede. Alle de aktiviteter som biblioteker er kendt for og som konstituerer kerneområderne i det traditionelle bibliotek er aftagende (Jensen et al. 2007). Selvom der i den danske biblioteksstatistik ikke findes årlige opgørelser over hvor meget vejledningsforespørgsler fylder, kan man konstatere at der i nogle danske forskningsbiblioteker er en nedgang i de traditionelle henvendelser til vejledning. Hvis bibliotekerne kommer til at følge samme trend som den der afspejler sig i den amerikanske statistik, betyder det et muligt faldt i den traditionelle biblioteksvejledning med mere end 40 % (Søndergaard et al. 2005). For at fastholde og tiltrække nye brugere er bibliotekerne derfor nødt til at tænke i nye baner. Begrebet Bibliotek 2.0 er inspireret af de sociale teknologier som er blevet udviklet de sidste 10 år. Begrebet refererer til en ny generation af biblioteker der inkluderer nye muligheder for brugerinvolvering, social interaktion og informationsformidling. Ved at inddrage brugere til at udvælge, producere, redigere og formidle materialer, indhold, aktiviteter mm. forventes det bl.a., at bibliotekerne bliver mere brugervenlige. Chatfunktionen er et af de redskaber som kan tages i brug når man taler om sociale teknologier. I forskningsbibliotekssammenhæng bliver chat anvendt til at tilbyde virtuel vejledning i et forsøg på at være i kontakt med lånerne, selvom de fysisk befinder sig et andet sted. Da vejledning via chat er ny for Roskilde Universitetsbiblioteks (RUb) medarbejdere og lånere er det interessant at se, hvordan chat bliver brugt som vejledningsinstrument. Derudover vil jeg se på hvem der bruger chat til at kommunikere med biblioteket. Brugen af sociale teknologier på biblioteker er et relativt nyt fænomen. Det antages, at lånere i stigende grad befinder sig on-line, og at bibliotekerne derfor burde satse på bl.a. web-baseret kommunikation for at fastholde eksisterende lånere og tiltrække nye. Problemformulering Hvordan fungerer chat som vejledningsinstrument i et forskningsbibliotek, og hvilket segment af brugere anvender dette redskab? 3

4 2. Web 2.0 og sociale teknologier 2.1 Hvad karakteriserer Web 2.0 Begrebet Web 2.0 blev først anvendt af Tim O Reilly og Dane Dougherty i 2004 for at beskrive de typer af virksomheder der overlevede teknologimarkedets sammenbrud i 1990erne (O Reilly 2005). De argumenterede for at de virksomheder, teknologier, og services som overlevede alle havde tilfælles, at de var interaktive, dynamiske, og at der ikke eksisterede en klar skillelinje mellem kreatørerne og konsumerne af indholdet af internet siderne (Maness 2006). Web 2.0 kendetegnes som tovejsinternettet, da brugere ikke længere kun er interesseret i at søge information, men ligeså vel selv vil producere og redigere indhold (Kring & Bruun 2006). Web 2.0 er ikke et fast defineret begreb men snarere karakteriseret ved at de sociale teknologier sætter brugerne i centrum (O Reilly 2005). Som eksempler på sociale teknologier kan nævnes blogs, wikier, RSS (Real Simple Syndication or Real Site Summary), chat, folksonomier, og podcasts. O Reilly (2005) har lavet en slags tjekliste over de nøgleprincipper der indgår ved brug af sociale teknologier. Den er udarbejdet efter de firmaer som, ifølge O Reilly, har kernekompetencer indenfor Web 2.0. Listens nøgleprincipper er følgende: at man tilbyder en service, ikke et færdigt lavet produkt; at data bliver beriget af brugere; at der er tillid til brugere som medudviklere; at den kollektive intelligens øges; at The Long Tail 1 bliver styrket gennem brugerselvbetjening; at software ikke kun er et brugsværktøj ; og at brugergrænseflader, udviklings- og forretningsmodeller er lettilgængelige. Det vigtigste ved Web 2.0 og brug af sociale teknologier er altså; at brugere er aktive deltagere i at definere og redigere indholdet af det der ligger på nettet, og dermed bidrager til at forøge den kollektive intelligens. I betragtning af bibliotekernes centrale rolle inden for informationsformidling og videndeling er denne udvikling interessant, da de nye redskaber skaber nye muligheder for bibliotekerne for at udføre deres funktion. 2.2 Bibliotek 2.0 Inspireret af Web 2.0 var Michael Casey den første der brugte Bibliotek 2.0 begrebet i hans blog i 2005 (Karlsen 2006). Bibliotek 2.0-tilgangen lægger op til, at brugere kan bidrage med at udvælge, producere, redigere og formidle materialer, indhold, aktiviteter mm. på biblioteket. Hvor bibliotekerne hidtil alene har styret materialevalg, kvalitetskontrol, organisering og formidling af bibliotekets informationsressourcer, bliver deres udfordring nu at tillade brugere at være en del af det. Ifølge Meredith Farkas (2007) er det vigtig, at bibliotekerne er opmærksom på de sociale teknologier som deres brugere benytter sig af, således at de kan servicere ved at bruge samme redskaber. Hun argumenterer for at sociale teknologier ikke kun øger kommunikationen bibliotekarer og lånere imellem men også kan bruges til at forbedre den interne kommunikation og videndeling blandt bibliotekarerne. 1 The Long Tail er et begreb, som første gang blev anvendt af Chris Anderson i tidsskriftet Wired i oktober 2004 til at beskrive en nichestrategi af virksomheder som for eksempel Amazon.com. Strategien består i at få betydelig gevinst ved at sælge små mængder af artikler, som er svære at finde, til mange kunder, i stedet for kun at sælge store mængder af et begrænset set af populære artikler. De personer som køber de ikke populære artikler udgør The Long Tail i en Pareto distribution. Forholdet mellem de mest populære titler og den lange hale er 20:80 (Kilde: ) 4

5 For at teknologier kan kaldes sociale skal de ifølge Farkas definition (2007; 1) i hvert fald opfylde to ud af de tre følgende kriterier: - de skal tillade folk at kommunikere, samarbejde og bygge fællesskaber on-line. - de skal kunne skabe fælles interessegrupper, der udveksler, genbruger, eller på ny sammensætter information, eller de skal fremme gruppedannelse. - de skal tillade folk at lære nemt fra andre gennem deres viden eller deres handlinger. 2.3 Chat som vejledningsinstrument En af de sociale teknologier som er blevet anvendt i biblioteker er chatfunktionen. Chat er en form for on-line real time interaktion mellem to eller flere brugere. Der er mange forskellige typer af chat som hver har sit respektive kommunikative rum, men i denne artikel vil jeg begrænse mig til tekstchat som er nær-synkron (deltagere kan kun se de færdige ytringer). På biblioteker fungerer chat som virtuel referencetjeneste som er den seneste referenceudvikling indenfor biblioteksverdenen (Luo 2008). Man kan diskutere, hvorvidt chat kan betragtes som en del af Web 2.0 teknologier da den allerede eksisterede før teknologimarkedets sammenbrud, og ofte kræver software som skal downloades mens Web 2.0 teknologier alle er web-baseret. I denne artikel betragter jeg chat som del af sociale teknologier, da den opfylder to af de tre kriterier som nævnt af Farkas (2007). Det giver muligheder for kommunikation mellem brugere og bibliotekets medarbejdere on-line, og det tillader brugere nemt at lære fra bibliotekarerne gennem deres viden. Desuden er de nyeste chat referenceprogrammer blevet mere Web 2.0 orienteret da de giver for eksempel også muligheder for co-browsing. Yvonne Fritze (2004), som har lavet en komparativ undersøgelse af kommunikation i ansigt-tilansigt vejledning sammenlignet med chatvejledning, fremhæver at chatvejledningen er mere forenklet og upræcis på grund af kravet om hastighed, kombineret med den skriftlige kommunikationsform. Vejledning via chat i forhold til ansigt-til-ansigt vejledning giver nogle særlige udfordringer med hensyn til kommunikationen. For det første er kropssignaler og andre sociale indikatorer fraværende hvilket betyder, at chatteren skal være tydelig i sine behov. For det andet foregår al kommunikation skriftligt, hvilket kræver evnen til at formulere sig præcist. Da kommunikationen foregår næsten synkront betyder det også at der skal skrives hurtigt. Det medfører en risiko for, at kommunikationen forenkles og bliver mindre velovervejet. Ikke desto mindre er hastigheden i chat lavere end i oral interaktion, dels fordi ytringer først må indtastes og dels fordi man er nødt til at læse det skrevne før man svarer (Fritze 2004, Tække 2006). 3. Metodevalg Analysen bygger på det sidste halvandet års forsøg med at bruge det virtuelle referencesystem VRL+ til at tilbyde virtuel vejledning til RUbs brugere. VRL+ systemet består af en række værktøjer som chat, co-browsing, , FAQ og et statistikmodul. Systemet registrerer bl.a. dato og tidspunkt for chatten, hvor lang tid den varer, hvilket spørgsmål bliver stillet, hvem stiller spørgsmålet, hvad svaret er, og hvem svarer. Analyseperioden er fra den 1. november 2006, da RUb først åbnede den virtuelle referencetjeneste for sine lånere, til og med den 31. marts 2008, hvor pilotperioden officielt blev afsluttet. Analysen bruger kun anvendelse af chatfunktionen, da ikke kan betragtes som Web 2.0 teknologi. Co-browsing er valgt fra, da den kun blev brugt 3 gange i indeværende periode. Desværre 5

6 har det ikke været muligt at interviewe brugerne da personoplysningerne er fortrolige. Analysen bygger derfor kun på den information man kan uddrage fra chat logfilerne. Da informationen ikke kan uddybes via interview med brugere skal konklusionen derfor ses som en indikation for den måde chat bliver brugt til virtuel vejledning og ikke betragtes som endegyldig. Evaluering af chat referencen bygger på en logfil analyse hvor jeg har fokuseret på typer af spørgsmål og herkomst af brugere. Spørgsmålene er inddelt efter sværhedsgrad. Praktiske spørgsmål og spørgsmål relateret til lokalisering af specifikke titler eller forfattere tager i gennemsnit mindre tid at svare på, end spørgsmål om databaser og emneforespørgsel. I analysen har jeg endvidere lagt vægt på de kommunikative udfordringer der er forbundet med at vejlede via chat. Det betyder at jeg har set på selve formulering af spørgsmålene med hensyn til klarhed, nøjagtighed, og afgrænsning. Da det antages, at lånere i stigende grad befinder sig on-line, vil det være interessant at se om dette kunne ses i alderen af RUbs chatbrugere. Jeg var derfor for det første interesseret i at vide om chatbrugere var bachelor studerende, overbygningsstuderende, ansætte eller udefrakommende personer. For det andet vil jeg vide fra hvilken studieretning de studerende kom da der kunne være en forskel mellem humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskabsstuderende. Derudover har jeg set på om de var bachelor eller overbygningsstuderende. 4. Resultater 4.1 Baggrund Biblioteksvagten og et antal forskningsbiblioteker, herunder Roskilde Universitetsbibliotek (RUb) har i løbet af 2006 gennemført et projekt om virtuel vejledning, støttet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF). Projektet blev afsluttet i udgangen af marts Chatfunktionen er del af den virtuelle vejledning som har været tilbudt på RUb for at gøre biblioteket mere brugervenligt og forøge tilgængeligheden for brugere. De første konkrete overvejelser om at udvikle et projekt om virtuel vejledning opstod da der klare tegn på, at det traditionelle fysiske biblioteks brugerservice var vigende og at man måtte medtænke alle muligheder for e-services hvis man vil skabe et moderne bibliotek. Inspirationen til denne overvejelse kom fra USA, hvor forskningsbibliotekerne kunne fremlægge statistik som viste, at fremmødet ved bibliotekernes vejledninger siden midten af 90 erne på få år var halveret. Nogle amerikanske bibliotekers svar var at tage virtuelle værktøjer i brug, så biblioteksbrugere kunne komme i kontakt med en vejledningsbibliotekar uden nødvendigvis at skulle bevæge sig til biblioteket. Af de forskellige værktøjer som kunne benyttes til netkommunikation mellem bibliotek og bruger blev der besluttet at implementere VRL+ i en projektperiode på cirka 2 år (Aarslev et al. 2008). RUb åbnede sin virtuelle referencetjeneste den 1. november Den nye tjeneste annonceredes dels på bibliotekets hjemmeside og dels i universitets blad RUCnyt. Efterfølgende er den systematisk blevet introduceret for de studerende i forbindelse med undervisningen ved semesterstart. Tjenesten er alle hverdage bemandet fra og bliver ekspederet fra bibliotekets fysiske publikumsvejledning af mindst 2 bibliotekarer. I perioden fra den 1. november 2006 til og med den 31. marts 2008 har der været registreret 352 chats, hvoraf næsten 65 % blev besvaret indenfor 10 minutter (tabel 1). To gange i driftsfasen er der ved opdatering af systemet sket en fejl så chat session transcripts ikke er blevet gemt i en periode. 6

7 Derfor har systemet kun transcripts af 266 chats i den indeværende periode, hvoraf 23 transcripts var tests til intern brug. Analysen bygger derfor på 243 chat transcripts. Desuden har der været 72 potentielle chats som ikke blev til noget da lånere loggede ud før chatten blev accepteret af en bibliotekar. Når chatten ikke bliver modtaget får lånere efter 1 minut tilbudt at sende en . En del af de 72 potentielle chats er derfor muligvis blevet til . Da ikke er en del af de Web 2.0 teknologier er de ikke inkluderet i analysen. Når chatten bliver accepteret af en bibliotekar modtager låneren automatisk et velkomstsvar der forklarer at bibliotekaren først skal læse spørgsmålet som kan tage lidt tid. Velkomstsvaret prøver at forhindre at låneren kommer til at være i tvivl om der sidder en bibliotekar i den anden ende, når der ikke straks kommer et svar. Tabel 1. Varighed af live chat sessions Live Chat: Sessions, duration (11/01/2006 to 03/31/2008) Date < 1 minute > 60 minutes Total 11/ / / / / / / / / / / / / / / / / Total: % of total: 7% 39% 25% 17% 6% 2% 1% 2% 100% Average: N/A 4.2 Hvad spørger brugerne om? RUb tilbyder at chatte med en bibliotekar om spørgsmål vedrørende litteratur- og informationssøgning. Målgruppen er forskere, lærere, studerende, samt øvrige biblioteksbrugere som ønsker sig virtuel referencetjeneste og biblioteksinformation. Chat funktionen er derfor tilgængelig for både RUbs lånere og for udefrakommende. Det betyder at en del chats er kommet fra gymnasieelever som brugte systemet til at stille useriøse og irrelevante spørgsmål. Som kan ses i tabel 1. stemmer antallet af spørgsmål ikke overens med det antal chat transcripts der er gemt. Det skyldes at en del transcripts handler om det samme spørgsmål stillet af samme bruger, og i de tilfælde har jeg valgt at 7

8 betragte det som et enkelt spørgsmål. Forklaringen skyldes for eksempel at brugere har logget sig ud af systemet ved et uheld, at brugere er logget ud på grund af en teknisk fejl, at brugere får at vide at bibliotekarerne ikke kan svare på spørgsmålet på grund af travlhed 2 og prøver senere igen, eller, i tilfælde af de useriøse henvendelser fra gymnasieelever, at spørgsmålene bliver stillet flere gange uden grund. Spørgsmålene er klassificeret efter sværhedsgrad, hvor praktiske spørgsmål er nemmest at besvare og emneforespørgsler sværest. Procentfordeling af spørgsmålene kan ses i tabel 2. Tabel 2. Procentfordeling af type spørgsmål Type spørgsmål Eksempler Antal Procent Praktisk Fornyelser, reservationer, fjernlån 65 28,5 Åbningstider Pinkode, lånerkort, gebyrer Aflevering af projektrapporter Lokalisering Lokalisering af specifikke titler af bøger og artikler 61 26,8 Hvordan finder jeg Adgang til databaser, elektroniske tidsskrifter 37 16,2 Problemer med elektronisk adgang Emneforespørgsler Hjælp med at finde litteratur om et bestemt emne 28 12,3 Andet Spørgsmål om RUC 37 16,2 Spørgsmål vedrørende chatsystemet Spørgsmål til biblioteksvagten Irrelevante spørgsmål som ikke vedrører RUbs katalog Total ,0 Af de i alt 228 spørgsmål har mere end 55 % været praktiske spørgsmål eller spørgsmål relateret til lokalisering. De praktiske spørgsmål refererer til alt fra fornyelser, reservationer, og fjernlån til åbningstider, pinkode, lånerkort, gebyrer eller hvordan man afleverer projektrapporter til biblioteket. Praktiske spørgsmål er nemme at besvare (bilag 1: eksempel 1). De kræver sjældent uddybende spørgsmål fra bibliotekaren og kan derfor hurtigt afsluttes. Lokaliseringsspørgsmål handler om efterspørgsel af specifikke artikler i tidsskrifter eller forfattere af bøger som låneren ikke kunne finde i katalogen. Bibliotekaren er i disse tilfælde nødt til at lede efter tidsskriftet eller bogen i RUbs tidsskrift- eller bogdatabase. Spørgsmålene kræver mere tid end praktiske spørgsmål men er overskuelige da de handler om meget konkrete henvendelser. De fleste af disse spørgsmål bliver til et indlån fra et andet bibliotek (bilag 1: eksempel 2). Både ved lokaliseringsspørgsmål og praktiske spørgsmål er lånere god til at stille præcise spørgsmål. Dette er vigtigt at understrege da en af de udfordringer af vejledning via chat, der blev fremhævet af Fritze (2004) og Tække (2006), er evnen til at formulere sig præcist. Spørgsmål vedrørende databaser, elektroniske tidsskrifter og problemer med elektronisk adgang, og emneforespørgsler er mere tidskrævende. Mens de fleste Hvordan finder jeg spørgsmål blev besvaret via chat, fik 18 ud af de 28 lånere med emneforespørgsel at vide at deres spørgsmål krævede mere tid og at de vil få et svar via . Emneforespørgsler forlanger ofte flere uddybende spørgsmål fra bibliotekarernes side for at afklare emnet. Hvis emnet viser sig at være for omfattende og tidskrævende til at besvare via chat, får lånerne at vide at de senere får et svar via . Hvis bibliotekaren ikke selv kan svare på spørgsmålet bliver det henvist til den respektive fagreferent på området (bilag 1: eksempel 3). 2 I fire tilfælde har bibliotekarerne ikke kunne svare på spørgsmålene på grund af travlhed. 8

9 Som påpeget i teoriafsnittet er en af de udfordringer ved virtuel vejledning, i forhold til ansigt-tilansigt vejledning, den måde man kommunikerer på. Da deltagere ikke kan se hinanden, kraver det tålmodighed når svaret ikke kommer så hurtigt som forventet. Både låner og bibliotekar skal formulere sig præcis og vente på et svar før man stiller det næste spørgsmål. Et af de problemer som kan konstateres ved brug af chat, er tidsforskydninger i dialogen. Det sker typisk når den ene part stiller et spørgsmål mens den anden part er ved at skrive svaret på et tidligere stillet spørgsmål. Det kan skabe forvirring og unødvendige gentagelser når det ikke er tydeligt hvor svaret refererer til (bilag 1: eksempel 4). 4.3 Hvem er chats brugere? Siden RUb åbnede sin virtuelle referencetjeneste den 1. november 2006 har der været registreret 352 chats. Set i lyset af Roskilde Universitets omkring potentielle brugere er 352 chats (3,5 %) over 17 måneder ikke et imponerende resultat. Forskellen mellem antal brugere i tabel 3 og antal spørgsmål i tabel 2 kan forklares med at nogle brugere stiller flere spørgsmål. Derudover er der en del gengangere mellem brugerne. Tallene skal derfor ses som antydning og ikke absolut. Tabel 3 viser at næsten en fjerde del af RUbs chattere er rubriceret under andet som ligger udenfor RUbs målgruppe. En forklaring for denne relativ store gruppe skyldes antallet af gymnasieelever som benytter sig af RUbs chatsystem. Endvidere kan det konstateres at de naturvidenskabelige studerende udgør kun omkring 3 % af det totale antal personer som bruger chat. Undtaget det naturvidenskabelige institut, ligger fordelingen institutterne imellem nogenlunde på samme niveau, mens størstedel af de nye studerende som chatter, kommer fra SAMbas. En mulig forklaring kan være at bibliotekets introduktionskursus hvori chatfunktionen blev vist, var et obligatorisk kursus for SAMbas studerende. Tabel 3. Chats brugere fordelt efter institut Chat bruger Antal Procent VIP: lektorer, eksterne lektorer, videnskabelige medarbejdere, Ph.d. studerende, 13 5,8 undervisningsassistenter CBIT: studerende ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier 20 9,0 CUID: studerende ved Institut for Kultur og Identitet 20 9,0 ENSPAC: studerende ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring 18 8,1 NSM: studerende ved Institut for Natur, Systemer og Modeller 4 1,8 PAES: studerende ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 20 9,0 ISG: studerende ved Institut for Samfund og Globalisering 22 9,9 SAMbas: studerende ved det Samfundsvidenskabelige basisstudium 27 12,1 HUMbas: studerende ved det Humanistiske basisstudium og det Humanistiske 18 8,1 Internationale basisstudium NATbas: studerende ved det Naturvidenskabelige basisstudium og det Naturvidenskabelige 3 1,3 Internationale basisstudium Eksterne lånere 6 2,7 Andet: RUC personale, gymnasieelever (størstedel), andre biblioteker 52 23,3 Total ,1 9

10 5. Konklusion Denne undersøgelse handler om, hvordan chat fungerer som vejledningsinstrument og hvilket segment af brugere anvender dette redskab i et forskningsbibliotek. Chatfunktionen kan betragtes som et blandt flere redskaber inden for Bibliotek 2.0 der har til formål at øge brugerinvolvering, social interaktion og informationsformidling. Analysen bygger på uddrag fra chat filerne i halvandet års forsøg på at chatte med en bibliotekar om spørgsmål vedrørende litteratur- og informationssøgning. Min analyse af data fra anvendt chat viser på den ene side, at chat er velegnet til at bruge som vejledningsinstrument når spørgsmålene er praktiske eller relateret til lokalisering. Den virtuelle referencetjeneste er en serviceforbedring i tilfældet af klare og afgrænsede spørgsmål. På den anden side har chat sine begrænsninger når spørgsmålene bliver for komplicerede. Det gælder især for de spørgsmål som har til formål at gå i dybden med et bestemt emne. Emneforespørgsler stillet via chat får et svar via når de er for komplekse. I disse tilfælde mister chatfunktionen Farkas (2007) sociale teknologi kriteriet af videndeling. De kommunikative udfordringer associeret med vejledning via chat eller chat som kommunikationsmedie som blev påpeget af Fritze (2004) og Tække (2006) viste sig ikke at være tilfældet på RUb. Chatbrugere på RUC er gode til at stille præcise og konkrete spørgsmål når det drejer sig om praktiske spørgsmål og spørgsmål relateret til lokalisering. De spørgsmål som ikke er egnet til at svare på in en chat får et svar via . I forhold til hvilket segment af brugere anvender chat til at kommunikere med RUb, kan det konstateres at kun 3 procent af det samlede antal chattere kommer fra det naturvidenskabelige institut. Fordelingen institutterne imellem ligger nogenlunde på samme niveau på omkring 9 procent, mens størstedel af de nye chatbrugere kommer fra det samfundsvidenskabelige basisstudium. Denne undersøgelse var begrænset til hvad jeg kunne uddrage fra chat logfilerne. På grund af fortrolighed af personsoplysninger kunne jeg ikke lave interview med de lånere som har benyttet sig af chat. For at få et fuldendt billede af chat som vejledningsinstrument er det nødvendig at tage dette aspekt med i en eventuel opfølgning af denne undersøgelse. Derudover er det nødvendigt at få en bedre indsigt i brugeradfærd med hensyn til chat i et forskningsbibliotekssammenhæng for at forklare det ringe antal brugere. Referencer Aarslev, C., Daugaard, V., Fogh, M., Jensen, L., Laursen, T., Nielsen, E., Poulsen, G., Søndergaard, P. (2008) Lokal og national virtuel vejledning - rapport om et DEFF projekt Styregruppebilag , Ikke publiceret notat Farkas, M.G. (2007) Social Software in Libraries. Building collaboration, Communication, and Community Online. Information Today, Inc. Medford, New Jersey Fritze, Y. (2004) Mediet gør en forskel en komparativ undersøgelse af kommunikation i nærundervisning og fjernundervisning. PhD afhandling. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, Odense. Lokaliseret på WWW: 10

11 Jensen, L., Laursen, T. & Søndergaard, P. (2007) Virtuel vejledning. RUb-projektsupport, DF Revy nr. 3, april: Karlsen, S.I. (2006) The public library: a new version. Scandinavian Public Library Quarterly, 39(3). Kring, A. & Bruun, M.G. (2006) Det sociale bibliotek Referat af Trine-Maria Kristensens oplæg på temadag om IT og læring, KKB Lokaliseret på WWW: Luo, L. (2008) Chat reference evaluation: a framework of perspectives and measures, Reference Services Review, Vol. 36, No. 1: Maness, J.M. (2006) Library 2.0 Theory: Web 2.0 and its implications for libraries, Webology, 3 (2), Article 25 O Reilly, T. (2005) What is Web 2.0: design patterns and business models for the next generation of software. Søndergaard, P., Poulsen, G., Erlandsen P. & Dyrbye, H. (2005) Virtuel reference og biblioteker i USA, DF Revy nr. 2, marts: 4-9 Tække, J. (2006) Mediesociografi. Ph.d.-afhandling, Institut for Digital Æstetik og Kommunikation, IT-Universitetet i København 11

12 Bilag 1. Eksempel 1. Praktisk: Spørgsmål om log-in (chatten varer 6 min. og 47 sek.) Låner: Hvordan logger man ind så man kan læse og printe artikler fra de elektroniske tidsskrifter? Bibliotekar: Velkommen til RUbs chat. Vent venligst et øjeblik mens jeg læser dit spørgsmål. Bibliotekar: Er du her på RUC er der fri adgang og hjemmefra logger du på med dit login og password til din webmail Bibliotekar: Er det svar nok? Låner: jo tak Eksempel 1 er en transcript af en chat, der eksemplificerer et praktisk spørgsmål. Selvom chatten bliver hurtig besvaret tager det alligevel mere end 6 minutter før chatten bliver afsluttet. En mulig forklaring kan ligge i at låneren ikke straks lukkede chatten efter svaret, eller at bibliotekaren ikke lige havde tid til at læse spørgsmålet efter den accepterede chatten. Tjenesten bliver bemandet i publikumsafdeling som betyder at bibliotekarerne også får henvendelser fra lånere som befinder sig i biblioteket. Eksempel 2. Lokalisering: Spørgsmål om elektronisk adgang til artikel (chatten varede 12 min. og 1 sek.) Låner: Hej, vil høre om det er muligt at få adgang til denne artikel gennem rub. Bibliotekar: Velkommen til RUbs chat. Vent venligst et øjeblik mens jeg læser dit spørgsmål Bibliotekar: Jeg ser lige hvad det er for en, vent lige et lille øjeblik til. Låner: ok Bibliotekar: Linket virker ikke. Er det fra tidsskriftet Environmental Planning? Låner: ja, du får lige titlen på artiklen: What makes a good sustainable development plan? An analysis of factors that influence principles of sustainable development Maria Manta Conroy, Philip R Berke Received 15 January 2003; in revised form 18 October 2003 Bibliotekar: Jeg skal lige høre, om du har fundet referencen til artiklen via bibliotekets hjemmeside, eller om du har fundet den et andet sted på nettet? Låner: tidsskriftet hedder Environment and Planning A Låner: jeg har fundet den via nettet, google.scholar.com Låner: scholar.google.com Bibliotekar: Ok det du gør, når du gerne vil undersøge om vi har adgang til en artikel eller et tidsskrift, er at gå ind via vores hjemmeside ruc.rub.dk og slår titlen på tidsskriftet op. Det gør jeg lige og ser om vi har adgang til det du skal bruge, øjeblik. Bibliotekar: Vi har desværre kun tidsskriftet fra 2007 og frem. Både i trykt og elektronisk udgave. Men vi vil meget gerne skaffe artiklen til dig fra et andet bibliotek, hvis du er interesseret? Låner: ja, det ville være meget rart, hvis i kunne det!! Bibliotekar: Ok, så skal jeg bare bede dig om, når vi er færdige her, at gå ind via vores hjemmeside og under menupunktet selvbetjening/ indlån udfylde den bestillingsblanket der ligger der med alle de oplysninger du har om artiklen og dine egne stamoplysninger. Så finder vi den til dig! Låner: det er modtaget. Jeg går i gang med det samme Bibliotekar: Ok, over and out! Låner: skifter Låner: tak for hjælpen Bibliotekar: Det var så lidt! 12

13 Eksempel 3. Emne forespørgsel: Magtanvendelse på børn og unge (chatten varede 5 min. og 3 sek.) Låner: Hej Jeg vil høre om i kender til nogle empiriske undersøgelser af påvirkningen af magtanvendelse på børn og unge? Helst børn og unge der er anbragt på døgninstitutioner Bibliotekar: Velkommen til RUbs chat. Vent venligst et øjeblik mens jeg læser dit spørgsmål Bibliotekar: i Danmark eller andre steder? Låner: helst i Danmark Bibliotekar: Hvad tænker du på med magtanvendelse? Låner: Det er fordi jeg er ved at lave en pjece omkring magtanvendelse over for børn og unge anbragt udenfor hjemmet Låner: For Københavns kommune Låner: Det er retningslinier omkring anvendelse af magt mest tænkt som fastholdelse og føring Bibliotekar: altså fysisk tvang? Låner: tvang er et stærkt ord, men det er vel det det er Bibliotekar: OK, hvornår skal du have vores svar? Låner: jamen jeg vil da gerne have det snarest muligt, men senest først i næste måned Låner: hvis det er muligt Bibliotekar: Vi prøver at svare dig i denne uge. På din mail? Låner: ja tak det ville være meget fint Bibliotekar: Så siger vi det og slutter nu? Låner: ja mange tak Eksempel 4. Hvordan finder jeg : Spørgsmål om artikler i elektronisk eller trykt udgave (chatten varede 4 min. og 14 sek.) Låner: hvordan får jeg fat i artikler fra en søgning? Bibliotekar: Velkommen til RUbs chat. Vent venligst et øjeblik mens jeg læser dit spørgsmål Låner: Har i bemærket at det nye infomedia fungerer dårligt? Bibliotekar: Det kommer an på om tidsskriftet er online eller i papir Låner: søgningen er online Bibliotekar: Infomedia fungerer langsomt og du skal have tålmodighed. Det skyldes basens nye oplægning Låner: Hal Koch og demokratier tidsskriftartikel fra Omverden årg. 2, nr 6 (1991) s. 1-3: ill. Bibliotekar: Omverden har vi kun i papir, d.v.s. at du skal finde tidsskriftet og kopiere artiklen. Låner: hvad med justitia? Bibliotekar: Det er det samme Låner: ok, tak for hjælpen Bibliotekar: Velbekomme 13

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen

Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Hvad har HBÅ lært af undersøgelsen Indledningsvis skal det bemærkes, at Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ) adskiller sig på en del områder fra de tre andre biblioteker, som vi har arbejdet sammen

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

KUBIS Serviceprofil 2015

KUBIS Serviceprofil 2015 Københavns Universitets Biblioteksservice / KUBIS Universitetsbibliotekaren 21. november 2014 Sagsnr. 2009-024391 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KUBIS Serviceprofil 2015 I. Indledning I henhold til KUBIS2-aftalen

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln

TimeRime. http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln http://www.google.com/search?q=timerime&hl=da&client=safari&rls=en&prmd=imvns&source=ln TimeRime ms&tbm=isch&ei=tq6wt8zanytetaaoupzhbg&sa=x&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0c BsQ_AUoAQ&biw=800&bih=550 Præsentation

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder

BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder BILAG 3_Tabel Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder omsat i Tabelform Præsentation6 Inspiration Komparativ Analyse 4 Maritime Kilder CMA: California Maritime Academy Library KMRC: MERIKOTA/Kotka Maritime

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Flytning af Saxo-Biblioteket

Flytning af Saxo-Biblioteket Arbejdsfaser Dubletkassation Kvalitetsbetinget kas- sation Nødkassation Fordeling Målsætning Kassere dubletter. Også dubletter, hvor det ene eksemplar er elektronisk (kun tidsskrifter). Ambition: ca. 23%

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Spørgsmål/svar til Sip2-profil

Spørgsmål/svar til Sip2-profil NOTAT Fælles Bibliotekssystem Spørgsmål/svar til Sip2-profil Oprettet den 27. februar 2015 Spørgsmål 1 AU felt. Normalt (i alle andre ILS er vi har mødt) er AU feltet brugt til at hente information omkring

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI:

Ud for listen over det producerede indhold, har du mulighed for at klikke på Send til BPI: Vejledning til BPI Send artikler til BPI: Der er 2 måder at sende en artikel på: 1: Når du er i gang med at skrive en nyhed. Når artiklen er færdig, klikker du på Gem & send til BPI: 2: I oversigten over

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

DDElibra Ændringsbeskrivelse Systemadministration

DDElibra Ændringsbeskrivelse Systemadministration Systemadministration DDElibra Webservices 9.8.44 Axiell Bibliotek A/S 2010-11-25 Copyright 2010 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 DDElibra Web Services ændringer...

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere