Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol DA DA

2 BEGRUNDELSE Som en undtagelse fra bestemm elserne om statsstøtte kan de tyske m yndigheder på nuværende tidspunkt yde statsstøtte inden fo r rammerne af Tysklands alkoholm onopol for produkter, der efter yderligere behandling m arkedsføres af monopolet som landbrugsethanol. Den samlede statsstøtte må ikke overstige 110 mio. EUR om året. I henhold til artikel 182, stk. 4, i Rå dets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles m arkedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemm elser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) udløber dispensationsforanstaltningen den 31. december Dette udkast til forordning forlænger anvendels en a f dispensationsforanstaltningen og foreslår, at produktionen/salget vi a monopolet gradvist nedbringes, således at monopolet ophører m ed at eksistere den 1. januar Der findes to forskellige brænderikategorier, der behandles på forskellig vis: - De plom berede landbrugsbrænderier (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien der er i øjeblikket cirka 670 af denne type brænderier), der hovedsagelig forarbejder korn og kartofler - har tilla delse til at blive under monopolet indtil Deres produktion reduceres d og gradvist fra hl i 2011 til hl i 2012 og hl i Når de plom berede land brugsbrænderier trækker sig ud af monopolet, vil de have mulighed for at modtage en kom pensation på 257,50 EUR per hl nom inelle brændingsrettigheder. Kompensationen ydes senest den 31. december 2013, men kan udbetales i flere rater indtil den 31. december Brænderier, for hvilk e afgiften fastsættes skø nsmæssigt ( Abfindungsbrennereien), råstofindehavere ( Stoffbesitzer) og kooperative frugtbrænderier (Obstgemeinschaftsbrennereien), som er lokalt orienterede og producerer m eget små mængder af alkohol via anvendels e af frugter (op til 300 liter om året), h ar tilladelse til at fremstille op til i alt hl om året indtil slutningen af Den samlede støtte fra den 1. januar 2011 indtil den 31. decem ber 2013 m å ikke overstige 269,9 mio. EUR, og de n samlede støtte fra den 1. januar indtil den 31. december må ikke overstige 268 mio. EUR. Tyskland vil fortsat forelægge Kommissionen en årlig rapport om, hvordan systemet fungerer. Herudover skal Tyskland fra 2013 til 2016 h vert år vedlægge en årlig afvikling splan for brænderier, for hvilke afgiften fastsættes skøn smæssigt, for rå stofindehavere (Stoffbesitzer) og for kooperative frugtbrænderier. Forslaget har ingen finansielle konsekvenser for EU's budget. DA 2 DA

3 2010/0183 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsm åde, særlig artikel 42, stk. 1, og artikel 43, stk. 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg( 1 ), efter fremsendelse af forslaget til de nationale parlamenter, efter den almindelige lovgivningsprocedure og ud fra følgende betragtninger: (1) De særlige bestemmelser om den støtte, so m Tyskland må yde inden for ramm erne af Tysklands alkoholmonopol ( monopolet ), som fastsat i artikel 182, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles m arkedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestem melser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) 2, udløber den 31. december (2) Ifølge den rapport, som Kommissionen i ove rensstemmelse med artikel 184, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1234/2007 har indsendt, ha r monopolet mistet værdi i de seneste år. I tidsrumm et mellem 2001 og trak omkring 70 plom berede landbrugsbrænderier (landwirtschaftliche Verschlussbrennereien) sig ud af monopolet. De mængder, der blev solgt under monopolet, er faldet siden 2003, og budgettet faldt fra 110 mio. EUR i 2003 til 80 m io. EUR i Nogle brænderier har således allerede truffet foranstaltninger for at forb erede sig på deres indtræden på det frie marked ved at oprette kooperativer, inve stere i m indre energiforbrugende udstyr m ed henblik på at reducere produktionsomkostni ngerne og i højere grad m arkedsføre deres alkohol direkte. Der er dog brug for mere tid for at lette denne tilpasningsproces og for at gøre det muligt for brændere at overleve på det frie marked. En forlængelse på nogle år anses for nødvendig for at kunne ophæve monopolet samt støtteordningen og gennemføre dens endelige udfasning. 1 2 EUT C, s.... EUT L 299 af , s. 1. DA 3 DA

4 (3) I visse områder i Ty skland er alkoholb rænderier trad itionelt tilkn yttet sm å og mellemstore landbrug og spiller en afgørende rolle for landbrugene for fortsat at kunne udøve deres aktiviteter, idet m onopolet f ungerer som en ekstra indtægtskilde for landbrugerne og sikrer arbejde i landdistrikterne. De plomberede landbrugsbrænderier, der hovedsagelig forarbejder korn og kartofler, bør derfor fortsat kunne modtage støtte gennem monopolet in dtil d en 3 1. decem ber Efter denn e dato bør alle plomberede landbrugsbrænderier være komm et ud på det frie m arked. Denne frist er sammenfaldende m ed den nye progr ammeringsperiode for udvikling af landdistrikterne , hvilk et giver Tyskland m ulighed for at overføre visse midler fra monopolet til programmet for udvikling af landdistrikter. (4) De brænderier, for hvilke afgift en fastsættes skø nsmæssigt (Abfindungsbrennereien), råstofindehavere ( Stoffbesitzer) og kooperative frugtbrænderier (Obstgemeinschaftsbrennereien) bidrager i særde leshed til bevarelsen af traditionelle landskaber og af biodiversiteten gennem opretholdelse af de plantager, som forsyner brænderier med råstoffer. I lyset af dette såvel som af det faktum, at disse brænderiers produktion er lokal og m eget begrænset, bør de fortsat kunne m odtage støtte ydet inden for monopolets rammer gældende for en sidste periode løbende indtil d en 31. december Fra d enne dato ophæves monopolet. For at sikre afviklingen af d en støtte, der ydes under m onopolet, bør Ty skland fra 2013 frem lægge en årlig afviklingsplan en gang om året. (5) Fremstilling af ethanol inden for rammern e af monopolet er begrænset og udgør p t. mindre end 10 % af den sam lede fre mstilling af landbrugsethanol i Tyskland. Eftersom alle plomberede brænderier skal væ re indtrådt på det fr ie marked senest den 31. december 2013, vil denne andel blive væsentligt mindre efter denne dato. (6) For at sikre kontinuitet i støtten bør denne forordning træde i kraft den 1. januar (7) Forordning (EF) nr. 1234/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed - VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Artikel 182, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007 affattes således: "4. Uanset artikel 180 i denne forordning skal alene artikel 180, stk. 1, og artikel 108, stk. 3, første punktum, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde finde anvendelse indtil den 31. december 2017 på støtte ydet af Tyskland inden for de eksisterende nationale ramm er af Tysklands alkoholm onopol ( m onopolet ) for produkter, der efter yderligere behand ling m arkedsføres af m onopolet som landbrugsethanol som anført i bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde, forudsat at følgende krav er opfyldt: a) Den sam lede ethanolproduktion, som st øttes under m onopolet, skal gradvist nedbringes fra hl i 2011 til hl i 2012 og hl i 2013 og må m aksimalt være på hl årlig t fra den 1. januar 2014 indtil den 31. december 2017, hvor monopolet ophæves. DA 4 DA

5 b) Produktionen fra plom berede landbrugsbr ænderier, som m odtager støtte, skal gradvist nedbringes fra hl i 2011 til hl i 2012 og til hl i Fra den 31. decem ber 2013 skal alle plom berede landbrugsbrænderier have trukket sig ud af monopolet. De pl omberede landbrugsbrænderier skal ved deres udtræden af monopolet kunne modtage en kom pensation på 257,50 EUR per hl nom inelle brændingsrettigheder. Denne kompensation kan senest ydes den 31. december Den kan dog udbe tales i flere rate r indtil senest den 31. december c) Brænderier, for hvilke afgiften fastsæ ttes skønsmæssigt, råstofindehavere og kooperative frugtbrænderier kan modtage støtte under monopolet indtil den 31. december 2017, forudsat at den støtteberettig ede produktion ikke overstig er hl om året. d) Den sam lede støtte fra den 1. ja nuar 2011 indtil den 31. decem ber 2013 m å ikke overstige 269,9 m io. EUR, og den sa mlede støtte fra den 1. januar 2014 indtil den 31. december 2017 må ikke overstige 268 mio. EUR. e) Før den 30. juni hvert år skal Tysk land fremlægge en rapport om m onopolets virkemåde og om den støtte, der er ydet inden for dens ramm er i det foregående år, til Komm issionen. Herudover skal Tyskland fra 2013 til 2016 hvert år vedlægge en årlig afviklingspl an for brænderier, for hvilke afgiften fastsættes skønsm æssigt, for råstof indehavere og for kooperative frugtbrænderier. Artikel 2 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den skal finde anvendelse fra den 1. januar Denne forordning er bindende i sin helhed og gælder direkte i alle medlemsstater. Udfærdiget i Bruxelles, På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 5 DA

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere