Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Humlegården"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Humlegården Afholdt den kl i forsamlingshuset på Onkel Danny s Plads Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning (er vedlagt) 3) Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4) Forslag: 1. Bestyrelsen stiller forslag om at man automatisk betaler kr. 100 til internettet uafhængig om man bruger det eller ej. Der er d.d. 92 andelshaver/lejer som er med i ordningen. 2. Isolering af etageadskillesen kælderloft bilag vedlagt 3. Altangruppen ønsker at orientere om et muligt altanprojekt i foreningen. 5) Fremlæggelse af drifts og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Der er tidligere vedtaget at boligafgiften automatisk skal stige med 1,5 % til hver den 1. oktober. Bestyrelsen har øremærket nogen poster i budgettet, men ønsker ellers at holde udgifterne i ro, så der kan genopbygges en god likviditet efter byggesagen. 6) Valg af mer På valg er: Dorte Jensen modtager ikke genvalg Ali Arvanaghi - modtager genvalg Mathias Busk modtager genvalg Tom Holmberg træder ud af bestyrelsen før tid og derfor skal der findes én der træder ind for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand Valg af suppleanter: 7) Valg af administrator og revisor 8) Eventuelt S ide 1 af 6

2 Formanden Tom Holmberg fra bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. I alt 50 lejligheder (heraf 8 ved behørig fuldmagt) ud af 89 lejligheder i foreningen var repræsenteret på generalforsamlingen. Ad 1. Valg af dirigent og referent Nadja Walker fra Administrationshuset A/S blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den fremsendte dagsorden, bortset fra forslag om vedtægtsændringer, idet der ikke var over 2/3 af foreningens medlemmer til stede på generalforsamlingen. Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse fortsatte generalforsamlingen. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad 2. Bestyrelsens beretning Dirigenten henviste til den med indkaldelsen fremsendte beretning, der også er vedlagt nærværende referat, idet bestyrelsen ikke ønskede at knytte yderligere kommentarer til beretningen. Efter afklaring af enkelte spørgsmål til beretningen, blev denne efterfølgende taget til efterretning uden yderligere bemærkninger. Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport Nadja Walker kommenterede og gennemgik det med indkaldelsen fremsendte årsrapport for 2013/14. Efter afklaring af enkelte spørgsmål, blev årsrapporten sat til afstemning og enstemmigt godkendt med et årets resultat på kr efter afdrag på prioritetsgæld. Andelskronen blev enstemmigt godkendt til kr. 62,35. Ad 4. Forslag 1. Bestyrelsen stiller forslag om at man automatisk betaler kr. 100 til internettet uafhængig om man bruger det eller ej. Der er d.d. 92 andelshaver/lejer som er med i ordningen. Der opstod en livlig diskussion omkring forslaget og blev som følger tager til afstemning: 14 stemte imod, 11 undlod og 25 stemte for forslaget og er dermed vedtaget. S ide 2 af 6

3 2. Isolering af etageadskillesen kælderloft. Ali Arvanaghi fra bestyrelsen gennemgik forslaget. Der blev stillet en del spørgsmål til bestyrelsen omkring forslaget og om det nu også var en nødvendighed at få lavet eller ej. Forslaget blev derefter til afstemning og 11 stemte imod, 11 undlod og 28 stemte for forslaget. Forslaget er dermed vedtaget dog under forudsætning af, at bestyrelsen indhenter yderligere to tilbud og får en energikonsulent til at kigge på det. Budgetrammen er sat til max kr. 3. Altangruppen ønsker at orientere om et muligt altanprojekt i foreningen. Rasmus Brønnum orienterede om altangruppen og det oplæg der var udarbejdet. Man havde hængt sedler op i opgangen for at veje stemningen omkring altaner kunne være interesseret i en altan med egen finansiering, 42 interesserede hvis det var muligt at foreningen optog et lån, 9 var imod og 18 vil stemme for selvom de ikke selv skulle have en altan. Der opstod en livlig diskussion om for og imod. Var du nu taget hensyn til lysindfald, blev de heller ikke for store osv. Altangruppen fik en masse input fra generalforsamlingen som de så vil arbejde videre med og indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der ligger et link på nettet om projektet og her har man også mulighed for at komme med evt. input. https://humlealtaner.wordpress.com/ Rasmus Nyholm fra Administrationshuset gennemgik finansieringsmulighederne som er: Projektet køres over foreningen, men som egenbetaling: Dvs. at foreningen er part i aftalen med entreprenøren og pengene går over foreningen. Dette gøres ved at der indgås en skriftlig aftale mellem foreningen og de købende andelshavere. Modellen gennemføres med individuel finansiering, hvor andelshaverne selv finder pengene og indbetaler ved start af projektet. Altanerne er derfor at betragte som individuel forbedring og tilhører andeshaverne. Foreningen holdes fuldstændig frit. A/B Fælles køb, fælles ejendom, fælles finansiering: Her vil de andelshavere der får en altan betale en ekstra boligafgift svarende til finansieringsudgiften på deres altanløsning, som pt. er ca. på kr. 600 om måneden. Finansieringsudgiften svarer til ydelsen på det fast forrentede lån som foreningen tager til at finansiere købet. S ide 3 af 6

4 Det er en ren og god løsning som ikke stiller krav til andelshavernes kreditværdighed og foreningen er via boligafgiftsopkrævningen sikret sin finansiering. Problemet er at der ikke er rentefradrag og at det nye lån kan påvirke egenkapitalen og andelskronen negativt hvis ejendommen ikke stiger som følge af altanerne. Det vil den dog ofte gøre. Altanboligafgiften skal fortsætte efter lånets udløb (om 30 år). Nok er lånet udbetalt, men i denne løsning vil vedligeholdet af altanerne ligge på ejendommen og det vil nok starte til den tid. Skal andelshavere der ikke har altan holdes neutralt, skal ydelsen fortsætte. Der var indkommet yderligere 2 forslag som ikke fremgik af dagsordenen men hvor andelshaverne efterfølgende var blevet orienteret om via opslag i opgangene. 4. Forslag om valuarvurdering Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstiller. Rasmus Nyholm kommenterede, ved at gøre opmærksom på, at den offentlige vurdering er stillet i bero måske helt frem til 2019 og foreningen måske skal overveje hvad man så skal. Det ligger ca. på kr at få en valuarvurdering og den skal indhentes éngang om året. 5. Forslag tagterrasse Allan Jensen gennemgik forslaget. Også her var der en del spørgsmål og generalforsamlingen havde svært ved og tage stilling til forslaget idet man gerne havde set en vedligeholdelsesrapport inden man tog stilling til om man skulle bruge kr på noget der ikke var en nødvendig forbedring. Forslaget blev nedstemt med 14 stemte imod, 13 stemte for 23 undlod at stemme. Ad 5. Fremlæggelse af budget Administrator gennemgik og kommenterede årets budget for 2014/15. Efter en kort drøftelse af budgettet blev budgettet sat til afstemning og enstemmigt godkendt med et budgetteret positivt årets resultat på kr efter afdrag på prioritetsgæld og med en stigning i boligafgiften med 1,5 % pr. 1.oktober som tidligere er vedtaget. Ad 6. Valg af bestyrelse Til bestyrelsen blev valgt: - Rasmus Brønnum - Jesper Stougaard S ide 4 af 6

5 Som suppleanter blev valgt: - Laust Kjeldsen, KLG 5, 2tv - Lina Gravengård, KLG 7, 4tv Hermed består den samlede bestyrelse af: - Rasmus Brønnum, Sigerstedg. 10, 3th (på valg i 2017) - Jesper Stougaard, Ingerslevsg. 146, 2th (på valg i 2016) - Ali Arvanaghi, Sigerstedg. 4, sttv (på valg i 2017) - Mathias Busk, Sigerstedg. 6, 2tv (på valg i 2017) - Jo Skovgård, Sigerstedg. 4, stth (på valg i 2016) Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende poster: Formand: Rasmus Brønnum Næstformand: Mathias Busk Sekretær: Jo Thorkildsen Ad 7. Valg af administrator og revisor. Administrationshuset og Redmark blev genvalgt som henholdsvis foreningens administrator og revisor. Ad 8. Eventuelt Generalforsamlingen henstillede til forslagsstillerne om, at der fremover sendes mere end et tilbud med ud sammen med indkaldelsen. Nogen efterspurgte at vedligeholdelsesplanen bliver sendt med ud med indkaldelsen, så generalforsamlingen kan tage stilling til hvad der skal laves på ejendommen. Der findes en facebook gruppe der hedder AB Humlegården. Alle betaler 12 kr. til TV skal abonnementet stoppes? Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamling kl Underskrevet: Bestyrelsen: S ide 5 af 6

6 Som dirigent og referent: den S ide 6 af 6

7 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Nadja Walker dirigent På vegne af: Administrationshuset Serienummer: PID: IP: kl. 10:53:08 UTC Nadja Walker referent På vegne af: Administrationshuset Serienummer: PID: IP: kl. 10:53:08 UTC Rasmus Brønnum formand Serienummer: PID: IP: kl. 21:29:41 UTC Ali Arvanaghi-Jadid Serienummer: PID: IP: kl. 12:58:58 UTC Jo Norma Skovgård Thorkildsen Serienummer: PID: IP: kl. 20:57:18 UTC Mathias Emil Busk Serienummer: PID: IP: kl. 08:34:35 UTC Jesper Thordal Stougaard Serienummer: PID: IP: kl. 22:51:14 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate