A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser"

Transkript

1 A V J i n f o Nr leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Lars Kaalund Tlf: Charlotte Weber Tlf: Arne Rokkjær Tlf: Kit Jespersen Tlf: Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen Tryk: Amtsrådsforeningen 2 Redegørelse om jordforurening Miljøfestival 4 Standardisering af jordundersøgelser 8 Jordforureningsdata på nettet 9 Artikel-overvågning indhold bedre og mere miljø. Men sådan skal det ikke forstås, for definitionen på begrebet Grøn Markedsøkonomi kan omfatte f.eks. afgifter og tilskud, omsættelige forureningstilladelser og forureningskvoter, brugergebyrer, ejendomsrettigheder samt regler for erstatningsansvar. Det forstår jeg langt bedre, for det ligner jo det, vi har arbejdet med i flere år, det gode gamle afgifts- og tilskudssystem krydret med et par nye elementer i form af omsættelige forureningstilladelser. Rapporten skal bl.a. omhandle potentialer og erfaringer med teknologisk innovation og spredning af miljøteknologiske løsninger. Det lyder rigtig fornuftigt, og jeg vil gerne henlede det store udvalgs opmærksomhed på det nu stærkt beskåret Teknologiprogram, som Miljøstyrelsen har haft stor succes med de seneste år. Endelig skal rapporten også kortlægge behovet for et offentligt/privat samarbejde. Det kan godt gå hen og bliver et af de rigtig spændende afsnit, og det kan måske også kaldes markedsøkonomi? Jeg vil kraftigt opfordre jer kære læsere til at finde kommissoriet på Miljøstyrelsens hjemmeside, for det kan blive en af de vigtigste miljøpolitiske udredninger, der er lavet i mange år. Men giv jer god tid, for indholdet skal findes mellem linjerne, der er ikke noget at hente i klar tekst. Bedøm så selv, om Grøn Markedsøkonomi er et oxymoron eller ej. Jeg finder kommissoriet uklart - men rummeligt i sin opgavebeskrivelse. Til gengæld er konklusionen givet på forhånd - Grøn Markedsøkonomi er et begreb, der skal markedsføres, og når først det er sagt og skrevet tilstrækkeligt mange gange, er der ingen, der vil tænke på det som indbyrdes modstridende begreber. På engelsk har man et ord, som savnes på dansk - nemlig ordet oxymoron. Ordet lyder næsten bekendt, det må være noget med oxygen? Men nej, oxymoron betyder et nyt begreb, som dannes af indbyrdes modstridende begreber - som man f.eks. ser det i stillingsannoncer, hvor der averteres efter en udpræget holdspiller, der også kan gå solo, eller en stabil person, der er fleksibel. I denne leder vil jeg diskutere, om regeringen med sit nye projekt Grøn Markedsøkonomi har skabt et nyt oxymoron. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man nu læse kommissoriet for udarbejdelse af en rapport om Grøn Markedsøkonomi. Det er ikke mine citationstegn, de er direkte hentet fra kommissoriet og antyder, at forfatteren selv har visse betænkeligheder ved at sætte de to ord sammen. I kommissoriets formålsbeskrivelse står der: Med henblik på at få mest muligt miljø for pengene vil regeringen udarbejde en rapport om Grøn Markedsøkonomi, som skal analysere mulighederne for praktisk brug af markedsorienterede redskaber til at fremme et bedre miljø. Her er der ingen oxymorone tendenser, man vil både have mere og bedre miljø for pengene. Det har jeg selv været med til at råbe op om i mange år, så det kan der vel ikke være noget modsætningsfyldt i? Og dog, for det er stadig et uafklaret spørgsmål, om man kan få både mere og bedre kvalitet af samme vare for samme penge (eller færre, hvis de anslåede toner i budgetlægningen fortsættes). Midlet til at nå mere og bedre miljø for en givet sum penge skal ifølge kommissoriet være brugen af markedsorienterede redskaber. Jeg skal gerne indrømme, at jeg ved de første ti gennemlæsninger af kommissoriet troede, at markedsorienterede redskaber var noget med at slippe markedskræfterne fri, således at kon- 2 kurrencen kunne virke og resultere i

2 Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse nr fra Miljøstyrelsen Det første års erfaringer med jordforureningsloven er samlet i denne redegørelsen fra Depotrådet. Redegørelsens titel afspejler den nye terminologi, hvor betegnelsen»affaldsdepoter«ikke længere anvendes som betegnelse for jordforurening. I stedet anvendes betegnelsen»forurenede arealer«. Ligeledes er begrebet»registrering af affaldsdepoter«erstattet af»kortlægning af forurenede arealer«. Samlet set konkluderer redegørelsen, at det går godt - der investeres mere i undersøgelser og oprydninger end tidligere, og der kortlægges og opryddes flere lokaliteter end tidligere: Amterne har prioriteret både kortlægning, supplerende undersøgelser og oprydninger, jf. jordforureningslovens indsatsområder i områder med særlige drikkevandsinteresse, indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg og arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, hvilket er tilfredsstillende. Ca lokaliteter er kortlagt hos de amtslige myndigheder lokaliteter er kortlagt på vidensniveau 2, og 1770 er kortlagt på vidensniveau 1. Der er næsten ligelig fordeling mellem kortlægning af arealer med bolig m.v. og arealer, som kortlægges på grund af risiko for forurening af drikkevandsinteresser. 43 % af de arealer, der blev kortlagt i 2000, blev således anvendt til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, 29 % i områder med særlige drikkevandsinteresse og 18 % i områder med drikkevandsinteresse. En foreløbig opgørelse fra Amternes Videncenter for Jordforurening for 2001 viser, at denne tendens fortsætter, og det forventes, at der ved udgangen af 2001 var V2-kortlagt ca lokaliteter og V1-kortlagte lokaliteter. Søgningen om hjælp fra værditabsordningen var også stor i 2000, hvor der blev givet tilsagn for 75,3 mio. kr. Ventelisten var pr. 31. december 2000 på 82 ansøgninger svarende til et samlet beløb på 44,6 mio. kr. Det ser ud til, at ventelisten fortsat vil vokse i 2002 og sandsynligvis også i Samlet skønnes der at være gennemført minimum 900 oprydninger i Heraf vurderes 124 at være offentligt finansieret, 297 at være gennemført under særlige ordninger, primært Oliebranchens Miljøpulje, mens de resterende er frivillige oprydninger eller oprydninger efter påbud, som er privat finansierede. De samlede udgifter på jordforureningsområdet er skønnet til at udgøre 596 mio. kr. Redegørelse om jordforurening 2000 kan læses i sin fulde længde på 2 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

3 Miljøfestival Københavns Kommunes 6. Miljøfestival den 30. maj 2. juni 2002 Københavns Kommune inviterer alle borgere, grønne organisationer, græsrødder, skoler, boligforeninger og miljøvirksomheder m.fl. til at deltage i Københavns 6. Miljøfestival fra den 30. maj til den 2. juni Miljøfestivalen bliver en farverig og miljøfaglig begivenhed fuld af oplevelser og information. Målet er, at gæsterne ser, prøver, hører, smager og oplever en masse ting, der har med miljø at gøre. Festivalen sætter fokus på, at miljø og livskvalitet er to sider af samme sag. Festivalen er et godt forum at deltage i, hvis man ønsker: - at skabe dialog om miljøproblemer og miljøhensyn i hverdagen, - at fortælle om jeres miljøarbejde, - at vise miljøvenlige og økologiske alternativer, - at fortælle forbrugerne om jeres grønne virksomhed og produkter, - at give andre inspiration til idéer og projekter på miljøområdet og - at få nogle gode miljøråd til jeres hverdag. Miljøfestivalen er åben for alle, men Københavns Kommune forholder sig ret til at kræve dokumentation for produkternes miljøvenlige karakter. Yderligere oplysninger om festivalen på AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002 3

4 Vi ved det godt! Pålideligheden af de resultater vi bruger til vurdering af forurenet jord er fuldstændig afhængig af de undersøgelsesmetoder, der bliver brugt. Men ofte bruger vi de resultater, der nu engang er uden at gå i dybden med, hvordan de er fremkommet - for vi har jo ikke andre. Hjørnestenen i alle undersøgelser, anbefalinger og vejledninger er målinger af koncentrationerne af de forurenende stoffer i jorden. Hvis der ikke findes prøvetagnings- og analysemetoder, der kan give et pålideligt billede af forureningsgraden i jorden, er vejledningerne intet værd. Borgerne har ikke en chance for at finde ud af, hvordan de bedst kan anvende deres haver og/eller, om de og deres børn er udsat for fare ved den anvendelse, de har planlagt. En gang imellem bliver vi mindet om, at vores metoder måske ikke er gode nok. F.eks. sidste år da Vejdirektoratet offentliggjorde, at undersøgelser, de havde fået lavet på forskellige laboratorier, gav vidt forskellige resultater. Det var ikke engang fordi, der var brugt forskellige metoder. Hvis det bare var fordi, laboratorierne havde hver deres måde at udføre undersøgelserne på, så var metodebeskrivelserne ikke gode nok. En standardiseret metodebeskrivelse skal nemlig ikke kun være detaljeret og præcis. Den skal netop være så detaljeret præcis, at når den bruges af forskellige laboratorier, vil man få sammenlignelige resultater. Ellers er den ikke god nok. I forbindelse med undersøgelse af forurenede grunde gælder dette ikke blot metoderne til selve de kemiske analyser; det gælder også metoderne til prøvetagning (både hvor prøverne tages, og hvordan de tages) samt til håndtering, opbevaring og forbehandling af prøver. Derfor er gode metodebeskrivelser (standarder) en forudsætning for brugbare resultater af jordundersøgelser. Og derfor er det vigtigt, at folk, der har forstand på de enkelte fagområder deltager i standardiseringsarbejdet. I Danmark foregår dette arbejde under Dansk Standard i Standardiseringsudvalget for Jordundersøgelser (S-290), der fungerer som en integreret del af det internationale standardiseringsarbejde. ISO og CEN På jordforureningsområdet er det p.t. det internationale standardiseringsorgan ISO, der sætter dagsordenen, også i europæisk regi, fordi CEN (den europæiske standardiseringsorganisation) indtil videre har valgt at lade standardiseringsarbejdet på jordområdet foregå internationalt. Der er dog lige nu nye tanker om at oprette en europæisk komité for jordkvalitet. Dette er vigtigt at være opmærksom på, fordi CEN-standarder skal implementeres i EU-medlemslandene, så hvis man I CEN beslutter sig for at anvende ISO-standarder uden forudgående revision, kommer vi til at følge dem i Danmark, uanset om vi synes, de er gode eller ej. Der har også tidligere været stillet forslag om oprettelse af en CENkomité for jordundersøgelser, men da der ikke på det tidspunkt var formelle krav i EU-lovgivningen om standardiserede jord-undersøgelser, CEN-standarder til disse undersøgelser, men det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der vil blive oprettet en egentlig CEN-komité, eller hvorvidt de europæiske medlemmer af ISOkomiteen skal arbejde parallelt med ISO- og CEN-standarder. Arbejdet i ISO/TC 190, Soil Quality og S-290 Den internationale standardiseringskomite ISO/TC 190 Jordundersøgelser dækker hele spektret fra prøveudtagning over kemiske og fysiske til biologiske metoder samt vurdering af forurenede grunde. Arbejdet i ISOregi blev indledt i Danmark har siden 1994 været aktivt medlem af ISO/TC 190, og aktiviteterne i det danske standardiseringsudvalg (S-290 Jordundersøgelser ) afspejler det internationale arbejde. Medlemmer af S-290 samt andre danske eksperter bidrager efterhånden til arbejdet i de fleste underkomiteer under ISO/TC 190, og den danske indflydelse er steget gennem årene på grund af deltagernes ekspertise inden for og engagement i de enkelte opgaver. Standardisering af en forudsætning for brugbare resultater Af Lise Samsøe-Petersen, DHI - Institut for Vand og Miljø, formand for S- 290 Jordundersøgelser og Maibritt Agger, Dansk Standard, projektleder besluttede man ikke at oprette en sådan. Men inden for det sidste år er denne diskussion altså blevet taget op igen. Dette skyldes specielt, at der i forbindelse med revisionen af EU s slamdirektiv (Dir. 86/278/EEC) er opstået behov for CEN-standarder til undersøgelser af koncentrationen af visse stoffer i jord, der gødes med spildevandsslam. Der skal altså bruges I denne og de følgende artikler vil vi give et indtryk af det danske arbejde inden for de enkelte områder i ISO/TC 190. Det skal bemærkes, at standardiseringsudvalgene i Danmark er organiseret på en lidt anden måde end i ISO. I ISO er der én teknisk komite (TC), der dækker samtlige undersøgelser, der har med jord at gøre - inkl. kemiske metoder. I Dan- 4 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

5 DS mark har kemikerne fra en række standardiseringsudvalg (jord, vand, slam og affald) samlet kræfterne i ét tværgående udvalg: S-345 Miljøkemiske Metoder. Etableringen af dette udvalg er grundet dels i det forhold, at kemiske analyser af forskellige prøver har mange fælles træk, dels i et ønske om at koordinere de kemiske analysemetoder for de forskellige medier, så arbejdet i laboratorierne kan forløbe så rationelt som muligt. Opgaverne i forbindelse med ISO/TC 190 gennemføres derfor i et samarbejde mellem de to danske standardiseringsudvalg Miljøkemiske Metoder (S-345) og Jordundersøgelser (S-290). En vigtig forudsætning for kvalificerede danske bidrag til det internationale arbejde er, at S-290 (og S-345) fungerer som et forum for opsamling og diskussion af eksisterende danske behov for og krav til standarder på jordområdet. Udvalgets medlemmer søger så vidt muligt at skabe et bredere fundament for arbejdet ved at sende udvalgte dokumenter til kommentering hos kolleger på bl.a. forskningsinstitutionerne og i Miljøstyrelsen, men den løbende diskussion i udvalget er central. Hvad dette angår, har der været en positiv udvikling i udvalget, hvis aktive medlemmer i de første år overvejende bestod af rådgivere/undersøgere. Samarbejdet med Miljøstyrelsen er blevet intensiveret, og Amtsrådsforeningen samt andre brugere af jordundersøgelser (dvs. de, der har forurenet jord eller renser den) er begyndt at vise interesse for deltagelse i udvalgets arbejde, ligesom forskningsinstitutioner og højere læreranstalter. Vi håber, disse fremskridt kan fastholdes, idet et bredt fagligt grundlag giver de bedste muligheder for at udarbejde anvendelige og pålidelige standarder for jordundersøgelser. S medlemmer og arbejdsgrupper For indeværende kommer medlemmerne af S-290 fra en række organisationer, institutter og firmaer: DHI - Institut for Vand og Miljø, Geoteknisk Institut, HOH Vand og Miljø A/S, COWI, Vejle Amt, Amternes Videncenter for Jordforurening, Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Det skal endvidere nævnes, at der er nedsat en arbejdsgruppe under hovedudvalget: S-290 A1 Udvaskningstests. Denne gruppe er spejlgruppe for en tværfaglig ISOarbejdsgruppe under SC 7 vurdering af jord og grunde med deltagelse af kemikere og biologer. Gruppens arbejde vil blive nærmere omtalt i en senere artikel. Den nuværende struktur af ISO/TC 190, Soil Quality I denne artikel giver vi en oversigt over arbejdet i ISO/TC 190 Soil Quality og omtaler arbejdet under SC 1 Terminologi mere detaljeret. Der er for indeværende 7 underkomitéer (Sub Committee, SC) i ISO/TC jordundersøgelser 190: SC 1 Terminologi SC 2 Prøvetagning SC 3 Kemiske metoder SC 4 Biologiske metoder SC 5 Fysiske metoder SC 7 Vurdering af jord og grunde. Nummereringen er ikke helt fortløbende, da en enkelt SC (den oprindelige nummer 6) er nedlagt. Man er i øvrigt inden for ISO begyndt at diskutere mulighederne for at ændre strukturen af alle komitéer, så der i stedet for de nuværende komitéer (jord, vand, slam, gødning osv.) oprettes tværfaglige komitéer (kemiske, fysiske, biologiske metoder osv.). Dette vil kræve grundlæggende ændringer af hele tilrettelæggelsen af arbejdet i hele ISO, og diskussionerne er langt fra afsluttede. SC 1 Terminologi Terminologi er emnet for den første SC, og det er i og for sig logisk; den første forudsætning for umisforståelige standarder er et umisforståeligt ordvalg. Ganske vist kan man i hver enkelt standard definere ord og begreber, der er relevante for netop dén standard, men der er masser af betegnelser, der går igen i mange standarder, og så er det vigtigt, at definitionerne er de samme. Desuden er det praktisk at kunne finde definitionerne på de anvendte begreber ét sted, når man sidder med de enkelte standarder. Inden for SC 1 har man udarbejdet en række standarder, der fastlægger definitioner og sprogbrug for forskellige underområder. Der er p.t. fastlagt terminologi for definitioner i forbindelse med beskyttelse og forurening af jord samt for prøvetagning i felten og i laboratoriet. Derudover er der udarbejdet en standard for terminologi til brug i forbindelse med oprensning og genanvendelse af forurenet jord og grunde samt en standard til brug for simplificeret jordbeskrivelse. Endelig er der standarder med fælles terminologi for hele området karakterisering af jord og grunde og en med fastlæggelse af terminologi for dataindsamling på forurenede grunde på vej. Nedenstående liste viser, hvilke internationale standarder der allerede er udarbejdet og ligeledes er udgivet som danske standarder. Derudover arbejdes der som tidligere nævnt med en række nye emner. ISO :1996 Soil quality -- Vocabulary -- Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil ISO :1998 Soil quality -- Vocabulary -- Part 2: Terms and definitions relating to sampling ISO :1999 Soil quality - Vocabulary -- Part 4: Terms and definitions related to rehabilitation of soils and sites ISO 11259:1998 Soil quality -- Simplified soil description. Alle standarderne kan købes hos Dansk Standard.l AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002 5

6 kort Portalen til EU-lovgivningen Med henblik på at give borgerne en samlet tilgang til EU-lovgivningen og beslutningsprocessen i EU fra undfangelsesstadie til gennemførelse er der etableret en portal kaldet: EUR- Lex. Portalen giver en fælles indgang til samlingerne af EU-retsakter. Der gives direkte adgang til en omfattende database for EU-lovgivningen med smarte søgefunktioner en database om interinstitutionelle procedurer dokumenter fra OEIL - Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige observationsorgan og links til andre af institutionernes tilgængelige dokumentationskilder. Dokumenterne findes i formaterne HTML, PDF, TIF, og de er gratis. Portalen giver mulighed for søgning i bestemte dokumenttyper eller i alle dokumenter på basis af fritekstsøgning. Der tilbydes forklarende tekster om EU s lovgivningsproces, ligesom der findes en ordbog og beskrivelser af lovgivningsprocessen. Endelig er der en omfattende samling af links til relaterede juridiske databaser. WWWA T C H IT Se mere på: Ny udgave af pjecen om Værditabsordningen fra Miljøstyrelsen - Miljøstyrelsen har netop udsendt en helt ny udgave af pjecen om Værditabsordningen (VTO). Den er målrettet til de boligejere, som kan søge VTO om hjælp til undersøgelser og oprydning. Pjecen er på vej ud til alle amter og kommuner, hvorfra den fordeles til de boligejere der forventes at kunne bruge ordningen. Pjecen indledes således:

7 F L E R E OPSLAGSVÆRKER Water Words Dictionary En ordbog over termer relateret til vand (engelsk). Foruden et imponerende antal opslagsord - mellem findes også en omfattende liste over diverse forkortelser og akronymer samt konverteringstabeller og hydrauliske konstanter. Miljøordbog.net Den tilsvarende ordbog på dansk er naturligvis Miljøordbogen, som nu findes på de fleste amters hjemmesider på eller helt enkelt på Ordbogens slogan er et citat fra Storm P., Impermeabilitet er et vanskeligt Ord - det er det samme som Uigennemtrængelighed, som ogsaa er vanskeligt - men egentlig betyder det Tæt - og det er jo saare nemt! Encyclopedia.com Med mere end artikler slår de to ovennævnte ordbøger med flere længder, men så må man også finde sig i at kunne finde andet end fagord. Skulle der være brug for andet end dansk og engelsk kan man forsøge med et opslag på hvor der findes en enorm samling af elektroniske ordbøger på over 260 sprog. Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente, hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund. Med værditabsordningen kan du få undersøgt din grund og evt. ryddet op hurtigere end normalt. Du skal selv betale mellem og kr., hvis din grund skal ryddes op. Er en jordforurening til fare for menneskers sundhed, kommer miljømyndighederne og rydder op hurtigst muligt og helt gratis. Men der er mange forurenede grunde rundt omkring, og de mindre forurenede boligrunde må derfor vente. Ventetiden kan give dig problemer med at sælge dit hus eller optage nye lån i det. Med værditabsordningen kan du forkorte ventetiden.

8 Miljøkontrollen stiller data om jordforurening til rådighed på nettet Miljøkontrollen i København stiller nu data om jordforurening til rådighed på internettet Ved at søge på en adresse i Københavns Kommune kan man tjekke, om Miljøkontrollen har oplysninger om jordforurening på netop den grund, man er interesseret i. Så nemt er det at tjekke en grund: 1. Indtast adressen 2. Klik på menuen Miljødata og vælg emne 3. Læs om emnet. Tryk på Klik her for at gå til søgning i... og skriv en adresse/matrikel og tryk søg via adresse / søg via ejerlav og matrikel 4. Klik på adresse og se oplysninger. Databasen indeholder oplysninger om: Olie- og benzintanke (ca grunde, som har en eller flere olietanke) Kortlagte arealer (over 200 kortlagte arealer, som er registreret som forurenet) Industrigrunde (ca industrigrunde, hvor der har været erhvervsaktiviteter) Forureningssager (ca adresser med informationer om jord- og grundvandsforurening). Miljøkontrollen har i forbindelse med projektet udgivet pjecen Tjek grunden på nettet der kan være grund til det, hvor yderligere informationer om databasen kan findes. Man er desuden velkommen til at kontakte Miljøkontrollen, hvis man har rettelser eller tilføjelser til registeret.l 8 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

9 Artikel-overvågning Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner Af freelance konsulent Trine Korsgaard 1Jura, økonomi og politik 2Kortlægning og undersøgelser Redegørelse om jordforurening 2000 Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2000 til miljøministeren giver overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr , dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen beskriver det første års administration under jordforureningsloven og giver oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Redegørelsen præsenterer desuden data om årsager til lukning af almene vandforsyningsboringer. Redegørelse om jordforurening 2000, Redegørelse nr fra Miljøstyrelsen. ISBN-elektronisk Redegørelsen kan hentes på Beslutningsforslag m.m. Vandfonden Den 24. januar 2002 fremsatte Socialdemokratiet et beslutningsforslag i Folketinget til opretholdelse af Vandfonden. Forslaget har endnu ikke været 1. behandlet. Desuden har der været rejst spørgsmål til miljøministeren om begrundelsen og konsekvenserne af nedlæggelsen af Vandfonden. Det fremgår af et af svarene, at ministeren har afsat 3 mio. kr. til drikkevandsprojekter, som kan belyse generelle problemstillinger inden for vandforsyningsspørgsmålet. Beslutningsforslag B61 Forslag til Folketingsbeslutning om opretholdelse af Vandfonden. Spørgsmål S 364 og S 651. Beslutningsforslaget samt spørgsmål og svar kan ses på Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde modelberegninger og indeklimamålinger Projektet omfatter en erfaringsopsamling af gennemførte undersøgelser og afværgeforanstaltninger af indeklimapåvirkninger fra underliggende forureninger med flygtige stoffer i boliger på forurenede grunde. Erfaringsopsamlingen indeholder data fra 200 lokaliteter. Dataerne er brugt til belysning af anvendte målemetoder, målte baggrundværdier, reduktionsfaktorer over gulv samt anvendte afværgemetoder. Desuden gives eksempler på udførelse af modelberegninger i JAGG ved forskellige typer gulvkonstruktioner samt detaljerede anvisninger på udførelse af indeklimamålinger. Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde modelberegninger og indeklimamålinger. Teknik og Administration nr. 1, 2002 fra Amternes Videncenter for Jordforurening. Publikationen kan hentes på t AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002 9

10 t Pesticider og punktkilder Denne publikation fra ATV indeholder bl.a. indlæg om, hvilke pesticider man finder ved punktkilder samt en gennemgang af de erfaringer, som er høstet ved amternes undersøgelser af over 100 pesticid-punktkilder. Der gives forslag til, hvordan potentielle kilder kan lokaliseres og flere artikler handler om nedbrydning af pesticider i jord og grundvand. Pesticider og punktkilder, 31. januar 2002, ATV Jord og Grundvand. ISBN Afværgeteknik og monitering Tungmetalforurening kan fjernes med strøm På baggrund af en række forsøg udført på DTU har SOILREM ved Kalundborg nu bygget det første fuldskalaanlæg for elektrodialystisk rensning af tungmetalforurenet jord. Artiklen gennemgår helt overordnet det nye anlæg. Der vises ikke resultater fra driften af anlægget. Mads Poulsen, MiljøDanmark nr , 16. årgang, side 6-5. ISSN Artiklen kan hentes på 4Hardware og metodebeskrivelser Helikopter EM en ny og effektiv kortlægningsmetode Storstrøms Amt har benyttet helikopter EM til kortlægning af lertykkelser i et område på Stevns. I artiklen omtales princippet bag metoden. Der vises resultater fra målingerne, og det konkluderes, at helikopter EM er en effektiv metode til fladekortlægning af større områder. Feltarbejdet kan gennemføres på 5-10% af den tid, som det vil tage med de hurtigste landbaserede metoder, og så er der ingen problemer med beskadigelse af afgrøder eller utilgængelighed. Metoden er god til tidligt i et kortlægningsarbejde at skabe overblik over sårbarhed og eventuelt problematiske saltvandsindhold. Carsten Ploug og Henrik Olsen, COWI samt Ejner Nielsen Storstrøms Amt. Geologisk Nyt nr. 1, februar 2002, side 4-8. ISSN Skorstenseffekten hvor stor indflydelse har den? I forbindelse med en konkret kildepladsundersøgelse har Odense Vandselskab as benyttet en simpel tracermetode til identificering af mulig skorstenseffekt. Som tracer er benyttet natriumchlorid, og måling af ledningsevne i det oppumpede vand er benyttet til vurdering af skorstenseffekten. Artiklen indeholder resultater fra undersøgelser af en boring, hvor der bl.a. på grund af svagt indhold af kim og MTBE var mistanke om skorstenseffekt. Det konkluderes, at metoden er billig og velegnet. Henrik Juul, Odense Vandselskab as, VANDteknik nr. 1, februar 2002, 70. årgang, side 18-21, ISSN AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

11 Ajour med referater m.m. Her er en oversigt over de NYESTE referater, statusnotater, årsberetninger m.m. Depotrådet, referat Møde den 27. september 2001 Depotrådet, redegørelse Redegørelse for 2000, udgivet i 2002 Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 14. august 2001 Miljøpuljerådet, referat Møde den 30. oktober 2001 OM, årsberetning 2000 Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001 Nyt referat m.m. siden sidste nummer af AVJinfo. Materialet kan hentes på 5Geologi, hydrogeologi og hydrologi Groundwater protection in selected countries Rapporten er en sammenligning af forskellige beskyttelsesstrategier af grundvand mod punktkildeforureninger i fem lande - USA, østrig, Spanien, England og Danmark. Belastningen af miljøet og størrelsen af vandressourcerne blev sammenlignet kvalitativt. Forsigtighedsprincippets rolle er drøftet, og der er introduceret et koncept om milepæle som værktøj for vurdering af beskyttelsesstrategier. Arbejdet med beskyttelse af grundvand fra punktkilder består af en serie milepæle, eksempelvis lovmæssige, teknologiske og implementeringsmæssige. Loren Ramsay, WaterTech A/S - Groundwater protection in selected countries, Miljøprojekt nr. 667 fra Miljøstyrelsen, ISBN-elektronisk Publikationen kan hentes på 6 Jordstrømme Barrierer for genanvendelse af forurenet, renset og ren jord Der fremkommer hvert år store mængder ren og forurenet jord i Danmark. En stor del af denne jord bliver deponeret, da der tilsyneladende ikke kan findes anvendelsesmuligheder for den. Projektet søger at identificere, hvilke barrierer der er for en øget genanvendelse. Med udgangspunkt i de identificerede barrierer er der opstillet en række handlemuligheder, der kan medvirke til at øge genanvendelsen. Rapporten kan anvendes som et idékatalog, når der er tilvejebragt mere detaljerede data for området. Dorte Nejrup, Birgitte Mortensen og Ole Lützen, et al Barrierer for genanvendelse af forurenet, renset og ren jord, Miljøprojekt nr. 666 fra Miljøstyrelsen. ISBN-elektronisk Publikationen kan hentes på AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/

12 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger Vintermøde om jord- og grundvandsforurening ATV Jord og Grundvand Vingstedcentret, Bredsten, Vejle Datering af jordforureninger Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Workshop: Videnspleje ATV Jord og Grundvand Shæffergården, Jærgersborg Allé 166, Gentofte ww.atv-jord-grundvand.dk Danmarks øvre jordlag Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Jordforurening - risikovurdering og undersøgelser Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Forvaltning og håndtering af forurenet jord Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Sundhed og risikoopfattelse ATV Jord og Grundvand Radisson SAS H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Prøvetagning af vand fra boringer Vitus Bering, CVU Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10, Århus C Institut for Kompetenceudvikling tlf.: rd. Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds Battelle Monterey, USA Prøvetagning af poreluft Vitus Bering, CVU Vitus Bering, CVU, Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering, tlf.: Diffus forurening ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Microbiology of hydrocarbons: state of the art and perspectives Feltmålinger af jord og grundvand IFP l Institut Francais du Pétrole, 1 & 4 avenue de Bois Préau, Rueil- Malmaison, Frankrig Vitus Bering, CVU Vitus Bering, CVU, Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens eller Vitus Bering tlf.: International Symposium on Subsurface Microbiology ISSM02 København, Danmark European Conference on Natural Attenuation Dechema Heidelberg, Tyskland 6. og Risikovurdering af forurenede grunde Vitus Bering, CVU Vitus Bering, CVU, Chr. M. Vitus Bering tlf.: østergaards Vej 4, Horsens Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Sinkbidrag til forurening af indeklima. 4 Barrierer for genanvendelse af jord

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Sinkbidrag til forurening af indeklima. 4 Barrierer for genanvendelse af jord A V J i n f o Nr. 3-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen

Hjælp min boliggrund er forurenet. Få hjælp med værditabsordningen Hjælp min boliggrund er forurenet Få hjælp med værditabsordningen Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund.

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer A V J i n f o Nr. 4-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

A V J i n f o. I de seneste uger har der i aviserne været en del fokus på jord- og grundvandsforurening.

A V J i n f o. I de seneste uger har der i aviserne været en del fokus på jord- og grundvandsforurening. A V J i n f o Nr. 2 - leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

A V J i n f o. Velfærdssystemet, terror, de fremmede. der er til diskussion. Ude er arbejdsmarkedet, sidste mange års helt store emner -

A V J i n f o. Velfærdssystemet, terror, de fremmede. der er til diskussion. Ude er arbejdsmarkedet, sidste mange års helt store emner - A V J i n f o Nr. 9-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma

BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER. v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma BARRIERER FOR GENANVENDELSE AF BYGGEMATERIALER OG RESTPRODUKTER v/specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma Barrierer for genanvendelse af byggematerialer og restprodukter Emnet

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST

INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST INFORMATION TIL BORGERE I ROSKILDE VEST Civilingeniør Tommy Koefoed Roskilde Amt ATV MØDE SUNDHED OG RISIKOOPFATTELSE RADISSON, SAS - H.C. ANDERSEN HOTEL 16. maj 2002 1. RESUMÉ I den vestlige del af Roskilde

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klagerne. J.nr. 2010-0282 UL/bib. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Nævnet har modtaget klagen den 17. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013

Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 Checkliste til opdatering af JAR Opdateret den 8. februar 2013 - Af checklisten fremgår, hvad der skal være udfyldt i JAR. Lokalitetslaget - Stamdata Journalnummer Lokalitetsnavn Hovedsagsbehandler Øvrige

Læs mere

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation

GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation GrundRisk Baggrund for ny datamodel og webapplikation Session C2 - Nyt weborienteret risikovurderingsværktøj og moderne metagenomanalyser. Den 8. juni 2016 Natur & Miljø 2016 DTU Miljø: Poul L. Bjerg,

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt. Redegørelse om jordforurening 2004 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 133 Offentligt Redegørelse om jordforurening 2004 Redegørelse Nr. x 2005 2 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 LOVGIVNING

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Hvad omfatter en basistilstandsrapport, tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser?

Hvad omfatter en basistilstandsrapport, tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser? Hvad omfatter en basistilstandsrapport, og adskiller den tilhørende undersøgelse sig fra traditionelle forureningsundersøgelser? Kontorleder, cand. scient. Astrid Zeuthen Jeppesen NIRAS A/S asje@niras.dk

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Den 16-02-2016, kl. 11:38 Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord.

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15.

I år er det Region Hovedstaden, der er vært for årsmødet, og vi mødes derfor. onsdag den 18. juni kl. 10.00 til torsdag den 19. juni 2013 kl. 14.15. Til kontaktpersonerne for Videncenter for Jordforurening Invitation til Jordforureningsmøde 2014 19-03-2014 Sag.nr.: 13/1746 Dokumentnr. 16789/14 Sagsbehandler Kit Jespersen Tel. 3529 8185 E-mail: kij@regioner.dk

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem

S'O. Hovedstaden. RegiOn. Center for Regional Udvikling. BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem N RegiOn Hovedstaden S'O - 2 Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 BoligforeningenFrederiksberg Arbejderhjem DireFkate Egemar Clausen & Gertz Mail

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen. Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team Frivillig Ansvarlig: Lotte M. Petersen. Sidst revideret den 22. februar 2013 af Lotte M. Petersen.

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Nuancering af kortlagte boligejendomme

Nuancering af kortlagte boligejendomme Nuancering af kortlagte boligejendomme Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2007 Indhold 1 BAGGRUND 5 1.1 JORDFORURENINGSLOVEN 5 1.2 KORTLÆGNING 5 1.3 BOLIGERKLÆRINGER 5 1.4 LOVÆNDRINGEN 6 1.5 NUANCERING

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder

Dok ID Titel Oprettet Side forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder. forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder Dok ID Titel Oprettet Side 6192668 forureningsattest_1089_silkebor g_markjorder 16-02-2017 2 6192685 forureningsattest_1176_silkebor g_markjorder 16-02-2017 5 6192728 forureningsattest_1175_silkebor g_markjorder

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 2, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere