A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser"

Transkript

1 A V J i n f o Nr leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Lars Kaalund Tlf: Charlotte Weber Tlf: Arne Rokkjær Tlf: Kit Jespersen Tlf: Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen Tryk: Amtsrådsforeningen 2 Redegørelse om jordforurening Miljøfestival 4 Standardisering af jordundersøgelser 8 Jordforureningsdata på nettet 9 Artikel-overvågning indhold bedre og mere miljø. Men sådan skal det ikke forstås, for definitionen på begrebet Grøn Markedsøkonomi kan omfatte f.eks. afgifter og tilskud, omsættelige forureningstilladelser og forureningskvoter, brugergebyrer, ejendomsrettigheder samt regler for erstatningsansvar. Det forstår jeg langt bedre, for det ligner jo det, vi har arbejdet med i flere år, det gode gamle afgifts- og tilskudssystem krydret med et par nye elementer i form af omsættelige forureningstilladelser. Rapporten skal bl.a. omhandle potentialer og erfaringer med teknologisk innovation og spredning af miljøteknologiske løsninger. Det lyder rigtig fornuftigt, og jeg vil gerne henlede det store udvalgs opmærksomhed på det nu stærkt beskåret Teknologiprogram, som Miljøstyrelsen har haft stor succes med de seneste år. Endelig skal rapporten også kortlægge behovet for et offentligt/privat samarbejde. Det kan godt gå hen og bliver et af de rigtig spændende afsnit, og det kan måske også kaldes markedsøkonomi? Jeg vil kraftigt opfordre jer kære læsere til at finde kommissoriet på Miljøstyrelsens hjemmeside, for det kan blive en af de vigtigste miljøpolitiske udredninger, der er lavet i mange år. Men giv jer god tid, for indholdet skal findes mellem linjerne, der er ikke noget at hente i klar tekst. Bedøm så selv, om Grøn Markedsøkonomi er et oxymoron eller ej. Jeg finder kommissoriet uklart - men rummeligt i sin opgavebeskrivelse. Til gengæld er konklusionen givet på forhånd - Grøn Markedsøkonomi er et begreb, der skal markedsføres, og når først det er sagt og skrevet tilstrækkeligt mange gange, er der ingen, der vil tænke på det som indbyrdes modstridende begreber. På engelsk har man et ord, som savnes på dansk - nemlig ordet oxymoron. Ordet lyder næsten bekendt, det må være noget med oxygen? Men nej, oxymoron betyder et nyt begreb, som dannes af indbyrdes modstridende begreber - som man f.eks. ser det i stillingsannoncer, hvor der averteres efter en udpræget holdspiller, der også kan gå solo, eller en stabil person, der er fleksibel. I denne leder vil jeg diskutere, om regeringen med sit nye projekt Grøn Markedsøkonomi har skabt et nyt oxymoron. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man nu læse kommissoriet for udarbejdelse af en rapport om Grøn Markedsøkonomi. Det er ikke mine citationstegn, de er direkte hentet fra kommissoriet og antyder, at forfatteren selv har visse betænkeligheder ved at sætte de to ord sammen. I kommissoriets formålsbeskrivelse står der: Med henblik på at få mest muligt miljø for pengene vil regeringen udarbejde en rapport om Grøn Markedsøkonomi, som skal analysere mulighederne for praktisk brug af markedsorienterede redskaber til at fremme et bedre miljø. Her er der ingen oxymorone tendenser, man vil både have mere og bedre miljø for pengene. Det har jeg selv været med til at råbe op om i mange år, så det kan der vel ikke være noget modsætningsfyldt i? Og dog, for det er stadig et uafklaret spørgsmål, om man kan få både mere og bedre kvalitet af samme vare for samme penge (eller færre, hvis de anslåede toner i budgetlægningen fortsættes). Midlet til at nå mere og bedre miljø for en givet sum penge skal ifølge kommissoriet være brugen af markedsorienterede redskaber. Jeg skal gerne indrømme, at jeg ved de første ti gennemlæsninger af kommissoriet troede, at markedsorienterede redskaber var noget med at slippe markedskræfterne fri, således at kon- 2 kurrencen kunne virke og resultere i

2 Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse nr fra Miljøstyrelsen Det første års erfaringer med jordforureningsloven er samlet i denne redegørelsen fra Depotrådet. Redegørelsens titel afspejler den nye terminologi, hvor betegnelsen»affaldsdepoter«ikke længere anvendes som betegnelse for jordforurening. I stedet anvendes betegnelsen»forurenede arealer«. Ligeledes er begrebet»registrering af affaldsdepoter«erstattet af»kortlægning af forurenede arealer«. Samlet set konkluderer redegørelsen, at det går godt - der investeres mere i undersøgelser og oprydninger end tidligere, og der kortlægges og opryddes flere lokaliteter end tidligere: Amterne har prioriteret både kortlægning, supplerende undersøgelser og oprydninger, jf. jordforureningslovens indsatsområder i områder med særlige drikkevandsinteresse, indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg og arealer med bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, hvilket er tilfredsstillende. Ca lokaliteter er kortlagt hos de amtslige myndigheder lokaliteter er kortlagt på vidensniveau 2, og 1770 er kortlagt på vidensniveau 1. Der er næsten ligelig fordeling mellem kortlægning af arealer med bolig m.v. og arealer, som kortlægges på grund af risiko for forurening af drikkevandsinteresser. 43 % af de arealer, der blev kortlagt i 2000, blev således anvendt til bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads, 29 % i områder med særlige drikkevandsinteresse og 18 % i områder med drikkevandsinteresse. En foreløbig opgørelse fra Amternes Videncenter for Jordforurening for 2001 viser, at denne tendens fortsætter, og det forventes, at der ved udgangen af 2001 var V2-kortlagt ca lokaliteter og V1-kortlagte lokaliteter. Søgningen om hjælp fra værditabsordningen var også stor i 2000, hvor der blev givet tilsagn for 75,3 mio. kr. Ventelisten var pr. 31. december 2000 på 82 ansøgninger svarende til et samlet beløb på 44,6 mio. kr. Det ser ud til, at ventelisten fortsat vil vokse i 2002 og sandsynligvis også i Samlet skønnes der at være gennemført minimum 900 oprydninger i Heraf vurderes 124 at være offentligt finansieret, 297 at være gennemført under særlige ordninger, primært Oliebranchens Miljøpulje, mens de resterende er frivillige oprydninger eller oprydninger efter påbud, som er privat finansierede. De samlede udgifter på jordforureningsområdet er skønnet til at udgøre 596 mio. kr. Redegørelse om jordforurening 2000 kan læses i sin fulde længde på 2 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

3 Miljøfestival Københavns Kommunes 6. Miljøfestival den 30. maj 2. juni 2002 Københavns Kommune inviterer alle borgere, grønne organisationer, græsrødder, skoler, boligforeninger og miljøvirksomheder m.fl. til at deltage i Københavns 6. Miljøfestival fra den 30. maj til den 2. juni Miljøfestivalen bliver en farverig og miljøfaglig begivenhed fuld af oplevelser og information. Målet er, at gæsterne ser, prøver, hører, smager og oplever en masse ting, der har med miljø at gøre. Festivalen sætter fokus på, at miljø og livskvalitet er to sider af samme sag. Festivalen er et godt forum at deltage i, hvis man ønsker: - at skabe dialog om miljøproblemer og miljøhensyn i hverdagen, - at fortælle om jeres miljøarbejde, - at vise miljøvenlige og økologiske alternativer, - at fortælle forbrugerne om jeres grønne virksomhed og produkter, - at give andre inspiration til idéer og projekter på miljøområdet og - at få nogle gode miljøråd til jeres hverdag. Miljøfestivalen er åben for alle, men Københavns Kommune forholder sig ret til at kræve dokumentation for produkternes miljøvenlige karakter. Yderligere oplysninger om festivalen på AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002 3

4 Vi ved det godt! Pålideligheden af de resultater vi bruger til vurdering af forurenet jord er fuldstændig afhængig af de undersøgelsesmetoder, der bliver brugt. Men ofte bruger vi de resultater, der nu engang er uden at gå i dybden med, hvordan de er fremkommet - for vi har jo ikke andre. Hjørnestenen i alle undersøgelser, anbefalinger og vejledninger er målinger af koncentrationerne af de forurenende stoffer i jorden. Hvis der ikke findes prøvetagnings- og analysemetoder, der kan give et pålideligt billede af forureningsgraden i jorden, er vejledningerne intet værd. Borgerne har ikke en chance for at finde ud af, hvordan de bedst kan anvende deres haver og/eller, om de og deres børn er udsat for fare ved den anvendelse, de har planlagt. En gang imellem bliver vi mindet om, at vores metoder måske ikke er gode nok. F.eks. sidste år da Vejdirektoratet offentliggjorde, at undersøgelser, de havde fået lavet på forskellige laboratorier, gav vidt forskellige resultater. Det var ikke engang fordi, der var brugt forskellige metoder. Hvis det bare var fordi, laboratorierne havde hver deres måde at udføre undersøgelserne på, så var metodebeskrivelserne ikke gode nok. En standardiseret metodebeskrivelse skal nemlig ikke kun være detaljeret og præcis. Den skal netop være så detaljeret præcis, at når den bruges af forskellige laboratorier, vil man få sammenlignelige resultater. Ellers er den ikke god nok. I forbindelse med undersøgelse af forurenede grunde gælder dette ikke blot metoderne til selve de kemiske analyser; det gælder også metoderne til prøvetagning (både hvor prøverne tages, og hvordan de tages) samt til håndtering, opbevaring og forbehandling af prøver. Derfor er gode metodebeskrivelser (standarder) en forudsætning for brugbare resultater af jordundersøgelser. Og derfor er det vigtigt, at folk, der har forstand på de enkelte fagområder deltager i standardiseringsarbejdet. I Danmark foregår dette arbejde under Dansk Standard i Standardiseringsudvalget for Jordundersøgelser (S-290), der fungerer som en integreret del af det internationale standardiseringsarbejde. ISO og CEN På jordforureningsområdet er det p.t. det internationale standardiseringsorgan ISO, der sætter dagsordenen, også i europæisk regi, fordi CEN (den europæiske standardiseringsorganisation) indtil videre har valgt at lade standardiseringsarbejdet på jordområdet foregå internationalt. Der er dog lige nu nye tanker om at oprette en europæisk komité for jordkvalitet. Dette er vigtigt at være opmærksom på, fordi CEN-standarder skal implementeres i EU-medlemslandene, så hvis man I CEN beslutter sig for at anvende ISO-standarder uden forudgående revision, kommer vi til at følge dem i Danmark, uanset om vi synes, de er gode eller ej. Der har også tidligere været stillet forslag om oprettelse af en CENkomité for jordundersøgelser, men da der ikke på det tidspunkt var formelle krav i EU-lovgivningen om standardiserede jord-undersøgelser, CEN-standarder til disse undersøgelser, men det er endnu ikke afklaret, hvorvidt der vil blive oprettet en egentlig CEN-komité, eller hvorvidt de europæiske medlemmer af ISOkomiteen skal arbejde parallelt med ISO- og CEN-standarder. Arbejdet i ISO/TC 190, Soil Quality og S-290 Den internationale standardiseringskomite ISO/TC 190 Jordundersøgelser dækker hele spektret fra prøveudtagning over kemiske og fysiske til biologiske metoder samt vurdering af forurenede grunde. Arbejdet i ISOregi blev indledt i Danmark har siden 1994 været aktivt medlem af ISO/TC 190, og aktiviteterne i det danske standardiseringsudvalg (S-290 Jordundersøgelser ) afspejler det internationale arbejde. Medlemmer af S-290 samt andre danske eksperter bidrager efterhånden til arbejdet i de fleste underkomiteer under ISO/TC 190, og den danske indflydelse er steget gennem årene på grund af deltagernes ekspertise inden for og engagement i de enkelte opgaver. Standardisering af en forudsætning for brugbare resultater Af Lise Samsøe-Petersen, DHI - Institut for Vand og Miljø, formand for S- 290 Jordundersøgelser og Maibritt Agger, Dansk Standard, projektleder besluttede man ikke at oprette en sådan. Men inden for det sidste år er denne diskussion altså blevet taget op igen. Dette skyldes specielt, at der i forbindelse med revisionen af EU s slamdirektiv (Dir. 86/278/EEC) er opstået behov for CEN-standarder til undersøgelser af koncentrationen af visse stoffer i jord, der gødes med spildevandsslam. Der skal altså bruges I denne og de følgende artikler vil vi give et indtryk af det danske arbejde inden for de enkelte områder i ISO/TC 190. Det skal bemærkes, at standardiseringsudvalgene i Danmark er organiseret på en lidt anden måde end i ISO. I ISO er der én teknisk komite (TC), der dækker samtlige undersøgelser, der har med jord at gøre - inkl. kemiske metoder. I Dan- 4 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

5 DS mark har kemikerne fra en række standardiseringsudvalg (jord, vand, slam og affald) samlet kræfterne i ét tværgående udvalg: S-345 Miljøkemiske Metoder. Etableringen af dette udvalg er grundet dels i det forhold, at kemiske analyser af forskellige prøver har mange fælles træk, dels i et ønske om at koordinere de kemiske analysemetoder for de forskellige medier, så arbejdet i laboratorierne kan forløbe så rationelt som muligt. Opgaverne i forbindelse med ISO/TC 190 gennemføres derfor i et samarbejde mellem de to danske standardiseringsudvalg Miljøkemiske Metoder (S-345) og Jordundersøgelser (S-290). En vigtig forudsætning for kvalificerede danske bidrag til det internationale arbejde er, at S-290 (og S-345) fungerer som et forum for opsamling og diskussion af eksisterende danske behov for og krav til standarder på jordområdet. Udvalgets medlemmer søger så vidt muligt at skabe et bredere fundament for arbejdet ved at sende udvalgte dokumenter til kommentering hos kolleger på bl.a. forskningsinstitutionerne og i Miljøstyrelsen, men den løbende diskussion i udvalget er central. Hvad dette angår, har der været en positiv udvikling i udvalget, hvis aktive medlemmer i de første år overvejende bestod af rådgivere/undersøgere. Samarbejdet med Miljøstyrelsen er blevet intensiveret, og Amtsrådsforeningen samt andre brugere af jordundersøgelser (dvs. de, der har forurenet jord eller renser den) er begyndt at vise interesse for deltagelse i udvalgets arbejde, ligesom forskningsinstitutioner og højere læreranstalter. Vi håber, disse fremskridt kan fastholdes, idet et bredt fagligt grundlag giver de bedste muligheder for at udarbejde anvendelige og pålidelige standarder for jordundersøgelser. S medlemmer og arbejdsgrupper For indeværende kommer medlemmerne af S-290 fra en række organisationer, institutter og firmaer: DHI - Institut for Vand og Miljø, Geoteknisk Institut, HOH Vand og Miljø A/S, COWI, Vejle Amt, Amternes Videncenter for Jordforurening, Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Det skal endvidere nævnes, at der er nedsat en arbejdsgruppe under hovedudvalget: S-290 A1 Udvaskningstests. Denne gruppe er spejlgruppe for en tværfaglig ISOarbejdsgruppe under SC 7 vurdering af jord og grunde med deltagelse af kemikere og biologer. Gruppens arbejde vil blive nærmere omtalt i en senere artikel. Den nuværende struktur af ISO/TC 190, Soil Quality I denne artikel giver vi en oversigt over arbejdet i ISO/TC 190 Soil Quality og omtaler arbejdet under SC 1 Terminologi mere detaljeret. Der er for indeværende 7 underkomitéer (Sub Committee, SC) i ISO/TC jordundersøgelser 190: SC 1 Terminologi SC 2 Prøvetagning SC 3 Kemiske metoder SC 4 Biologiske metoder SC 5 Fysiske metoder SC 7 Vurdering af jord og grunde. Nummereringen er ikke helt fortløbende, da en enkelt SC (den oprindelige nummer 6) er nedlagt. Man er i øvrigt inden for ISO begyndt at diskutere mulighederne for at ændre strukturen af alle komitéer, så der i stedet for de nuværende komitéer (jord, vand, slam, gødning osv.) oprettes tværfaglige komitéer (kemiske, fysiske, biologiske metoder osv.). Dette vil kræve grundlæggende ændringer af hele tilrettelæggelsen af arbejdet i hele ISO, og diskussionerne er langt fra afsluttede. SC 1 Terminologi Terminologi er emnet for den første SC, og det er i og for sig logisk; den første forudsætning for umisforståelige standarder er et umisforståeligt ordvalg. Ganske vist kan man i hver enkelt standard definere ord og begreber, der er relevante for netop dén standard, men der er masser af betegnelser, der går igen i mange standarder, og så er det vigtigt, at definitionerne er de samme. Desuden er det praktisk at kunne finde definitionerne på de anvendte begreber ét sted, når man sidder med de enkelte standarder. Inden for SC 1 har man udarbejdet en række standarder, der fastlægger definitioner og sprogbrug for forskellige underområder. Der er p.t. fastlagt terminologi for definitioner i forbindelse med beskyttelse og forurening af jord samt for prøvetagning i felten og i laboratoriet. Derudover er der udarbejdet en standard for terminologi til brug i forbindelse med oprensning og genanvendelse af forurenet jord og grunde samt en standard til brug for simplificeret jordbeskrivelse. Endelig er der standarder med fælles terminologi for hele området karakterisering af jord og grunde og en med fastlæggelse af terminologi for dataindsamling på forurenede grunde på vej. Nedenstående liste viser, hvilke internationale standarder der allerede er udarbejdet og ligeledes er udgivet som danske standarder. Derudover arbejdes der som tidligere nævnt med en række nye emner. ISO :1996 Soil quality -- Vocabulary -- Part 1: Terms and definitions relating to the protection and pollution of the soil ISO :1998 Soil quality -- Vocabulary -- Part 2: Terms and definitions relating to sampling ISO :1999 Soil quality - Vocabulary -- Part 4: Terms and definitions related to rehabilitation of soils and sites ISO 11259:1998 Soil quality -- Simplified soil description. Alle standarderne kan købes hos Dansk Standard.l AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002 5

6 kort Portalen til EU-lovgivningen Med henblik på at give borgerne en samlet tilgang til EU-lovgivningen og beslutningsprocessen i EU fra undfangelsesstadie til gennemførelse er der etableret en portal kaldet: EUR- Lex. Portalen giver en fælles indgang til samlingerne af EU-retsakter. Der gives direkte adgang til en omfattende database for EU-lovgivningen med smarte søgefunktioner en database om interinstitutionelle procedurer dokumenter fra OEIL - Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige observationsorgan og links til andre af institutionernes tilgængelige dokumentationskilder. Dokumenterne findes i formaterne HTML, PDF, TIF, og de er gratis. Portalen giver mulighed for søgning i bestemte dokumenttyper eller i alle dokumenter på basis af fritekstsøgning. Der tilbydes forklarende tekster om EU s lovgivningsproces, ligesom der findes en ordbog og beskrivelser af lovgivningsprocessen. Endelig er der en omfattende samling af links til relaterede juridiske databaser. WWWA T C H IT Se mere på: Ny udgave af pjecen om Værditabsordningen fra Miljøstyrelsen - Miljøstyrelsen har netop udsendt en helt ny udgave af pjecen om Værditabsordningen (VTO). Den er målrettet til de boligejere, som kan søge VTO om hjælp til undersøgelser og oprydning. Pjecen er på vej ud til alle amter og kommuner, hvorfra den fordeles til de boligejere der forventes at kunne bruge ordningen. Pjecen indledes således:

7 F L E R E OPSLAGSVÆRKER Water Words Dictionary En ordbog over termer relateret til vand (engelsk). Foruden et imponerende antal opslagsord - mellem findes også en omfattende liste over diverse forkortelser og akronymer samt konverteringstabeller og hydrauliske konstanter. Miljøordbog.net Den tilsvarende ordbog på dansk er naturligvis Miljøordbogen, som nu findes på de fleste amters hjemmesider på eller helt enkelt på Ordbogens slogan er et citat fra Storm P., Impermeabilitet er et vanskeligt Ord - det er det samme som Uigennemtrængelighed, som ogsaa er vanskeligt - men egentlig betyder det Tæt - og det er jo saare nemt! Encyclopedia.com Med mere end artikler slår de to ovennævnte ordbøger med flere længder, men så må man også finde sig i at kunne finde andet end fagord. Skulle der være brug for andet end dansk og engelsk kan man forsøge med et opslag på hvor der findes en enorm samling af elektroniske ordbøger på over 260 sprog. Hjælp til uheldige boligejere Der er hjælp at hente, hvis du er én af de uheldige boligejere der har købt en bolig på en forurenet grund. Med værditabsordningen kan du få undersøgt din grund og evt. ryddet op hurtigere end normalt. Du skal selv betale mellem og kr., hvis din grund skal ryddes op. Er en jordforurening til fare for menneskers sundhed, kommer miljømyndighederne og rydder op hurtigst muligt og helt gratis. Men der er mange forurenede grunde rundt omkring, og de mindre forurenede boligrunde må derfor vente. Ventetiden kan give dig problemer med at sælge dit hus eller optage nye lån i det. Med værditabsordningen kan du forkorte ventetiden.

8 Miljøkontrollen stiller data om jordforurening til rådighed på nettet Miljøkontrollen i København stiller nu data om jordforurening til rådighed på internettet Ved at søge på en adresse i Københavns Kommune kan man tjekke, om Miljøkontrollen har oplysninger om jordforurening på netop den grund, man er interesseret i. Så nemt er det at tjekke en grund: 1. Indtast adressen 2. Klik på menuen Miljødata og vælg emne 3. Læs om emnet. Tryk på Klik her for at gå til søgning i... og skriv en adresse/matrikel og tryk søg via adresse / søg via ejerlav og matrikel 4. Klik på adresse og se oplysninger. Databasen indeholder oplysninger om: Olie- og benzintanke (ca grunde, som har en eller flere olietanke) Kortlagte arealer (over 200 kortlagte arealer, som er registreret som forurenet) Industrigrunde (ca industrigrunde, hvor der har været erhvervsaktiviteter) Forureningssager (ca adresser med informationer om jord- og grundvandsforurening). Miljøkontrollen har i forbindelse med projektet udgivet pjecen Tjek grunden på nettet der kan være grund til det, hvor yderligere informationer om databasen kan findes. Man er desuden velkommen til at kontakte Miljøkontrollen, hvis man har rettelser eller tilføjelser til registeret.l 8 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

9 Artikel-overvågning Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner Af freelance konsulent Trine Korsgaard 1Jura, økonomi og politik 2Kortlægning og undersøgelser Redegørelse om jordforurening 2000 Depotrådets redegørelse om jordforurening for 2000 til miljøministeren giver overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr , dvs. indsatsen i både den offentlige og private sektor. Redegørelsen beskriver det første års administration under jordforureningsloven og giver oplysninger om kortlægning, undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Redegørelsen præsenterer desuden data om årsager til lukning af almene vandforsyningsboringer. Redegørelse om jordforurening 2000, Redegørelse nr fra Miljøstyrelsen. ISBN-elektronisk Redegørelsen kan hentes på Beslutningsforslag m.m. Vandfonden Den 24. januar 2002 fremsatte Socialdemokratiet et beslutningsforslag i Folketinget til opretholdelse af Vandfonden. Forslaget har endnu ikke været 1. behandlet. Desuden har der været rejst spørgsmål til miljøministeren om begrundelsen og konsekvenserne af nedlæggelsen af Vandfonden. Det fremgår af et af svarene, at ministeren har afsat 3 mio. kr. til drikkevandsprojekter, som kan belyse generelle problemstillinger inden for vandforsyningsspørgsmålet. Beslutningsforslag B61 Forslag til Folketingsbeslutning om opretholdelse af Vandfonden. Spørgsmål S 364 og S 651. Beslutningsforslaget samt spørgsmål og svar kan ses på Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde modelberegninger og indeklimamålinger Projektet omfatter en erfaringsopsamling af gennemførte undersøgelser og afværgeforanstaltninger af indeklimapåvirkninger fra underliggende forureninger med flygtige stoffer i boliger på forurenede grunde. Erfaringsopsamlingen indeholder data fra 200 lokaliteter. Dataerne er brugt til belysning af anvendte målemetoder, målte baggrundværdier, reduktionsfaktorer over gulv samt anvendte afværgemetoder. Desuden gives eksempler på udførelse af modelberegninger i JAGG ved forskellige typer gulvkonstruktioner samt detaljerede anvisninger på udførelse af indeklimamålinger. Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde modelberegninger og indeklimamålinger. Teknik og Administration nr. 1, 2002 fra Amternes Videncenter for Jordforurening. Publikationen kan hentes på t AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002 9

10 t Pesticider og punktkilder Denne publikation fra ATV indeholder bl.a. indlæg om, hvilke pesticider man finder ved punktkilder samt en gennemgang af de erfaringer, som er høstet ved amternes undersøgelser af over 100 pesticid-punktkilder. Der gives forslag til, hvordan potentielle kilder kan lokaliseres og flere artikler handler om nedbrydning af pesticider i jord og grundvand. Pesticider og punktkilder, 31. januar 2002, ATV Jord og Grundvand. ISBN Afværgeteknik og monitering Tungmetalforurening kan fjernes med strøm På baggrund af en række forsøg udført på DTU har SOILREM ved Kalundborg nu bygget det første fuldskalaanlæg for elektrodialystisk rensning af tungmetalforurenet jord. Artiklen gennemgår helt overordnet det nye anlæg. Der vises ikke resultater fra driften af anlægget. Mads Poulsen, MiljøDanmark nr , 16. årgang, side 6-5. ISSN Artiklen kan hentes på 4Hardware og metodebeskrivelser Helikopter EM en ny og effektiv kortlægningsmetode Storstrøms Amt har benyttet helikopter EM til kortlægning af lertykkelser i et område på Stevns. I artiklen omtales princippet bag metoden. Der vises resultater fra målingerne, og det konkluderes, at helikopter EM er en effektiv metode til fladekortlægning af større områder. Feltarbejdet kan gennemføres på 5-10% af den tid, som det vil tage med de hurtigste landbaserede metoder, og så er der ingen problemer med beskadigelse af afgrøder eller utilgængelighed. Metoden er god til tidligt i et kortlægningsarbejde at skabe overblik over sårbarhed og eventuelt problematiske saltvandsindhold. Carsten Ploug og Henrik Olsen, COWI samt Ejner Nielsen Storstrøms Amt. Geologisk Nyt nr. 1, februar 2002, side 4-8. ISSN Skorstenseffekten hvor stor indflydelse har den? I forbindelse med en konkret kildepladsundersøgelse har Odense Vandselskab as benyttet en simpel tracermetode til identificering af mulig skorstenseffekt. Som tracer er benyttet natriumchlorid, og måling af ledningsevne i det oppumpede vand er benyttet til vurdering af skorstenseffekten. Artiklen indeholder resultater fra undersøgelser af en boring, hvor der bl.a. på grund af svagt indhold af kim og MTBE var mistanke om skorstenseffekt. Det konkluderes, at metoden er billig og velegnet. Henrik Juul, Odense Vandselskab as, VANDteknik nr. 1, februar 2002, 70. årgang, side 18-21, ISSN AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/2002

11 Ajour med referater m.m. Her er en oversigt over de NYESTE referater, statusnotater, årsberetninger m.m. Depotrådet, referat Møde den 27. september 2001 Depotrådet, redegørelse Redegørelse for 2000, udgivet i 2002 Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 14. august 2001 Miljøpuljerådet, referat Møde den 30. oktober 2001 OM, årsberetning 2000 Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001 Nyt referat m.m. siden sidste nummer af AVJinfo. Materialet kan hentes på 5Geologi, hydrogeologi og hydrologi Groundwater protection in selected countries Rapporten er en sammenligning af forskellige beskyttelsesstrategier af grundvand mod punktkildeforureninger i fem lande - USA, østrig, Spanien, England og Danmark. Belastningen af miljøet og størrelsen af vandressourcerne blev sammenlignet kvalitativt. Forsigtighedsprincippets rolle er drøftet, og der er introduceret et koncept om milepæle som værktøj for vurdering af beskyttelsesstrategier. Arbejdet med beskyttelse af grundvand fra punktkilder består af en serie milepæle, eksempelvis lovmæssige, teknologiske og implementeringsmæssige. Loren Ramsay, WaterTech A/S - Groundwater protection in selected countries, Miljøprojekt nr. 667 fra Miljøstyrelsen, ISBN-elektronisk Publikationen kan hentes på 6 Jordstrømme Barrierer for genanvendelse af forurenet, renset og ren jord Der fremkommer hvert år store mængder ren og forurenet jord i Danmark. En stor del af denne jord bliver deponeret, da der tilsyneladende ikke kan findes anvendelsesmuligheder for den. Projektet søger at identificere, hvilke barrierer der er for en øget genanvendelse. Med udgangspunkt i de identificerede barrierer er der opstillet en række handlemuligheder, der kan medvirke til at øge genanvendelsen. Rapporten kan anvendes som et idékatalog, når der er tilvejebragt mere detaljerede data for området. Dorte Nejrup, Birgitte Mortensen og Ole Lützen, et al Barrierer for genanvendelse af forurenet, renset og ren jord, Miljøprojekt nr. 666 fra Miljøstyrelsen. ISBN-elektronisk Publikationen kan hentes på AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 2/

12 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger Vintermøde om jord- og grundvandsforurening ATV Jord og Grundvand Vingstedcentret, Bredsten, Vejle Datering af jordforureninger Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Workshop: Videnspleje ATV Jord og Grundvand Shæffergården, Jærgersborg Allé 166, Gentofte ww.atv-jord-grundvand.dk Danmarks øvre jordlag Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Jordforurening - risikovurdering og undersøgelser Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Forvaltning og håndtering af forurenet jord Ferskvandscentret Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg eller tlf.: Sundhed og risikoopfattelse ATV Jord og Grundvand Radisson SAS H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense Prøvetagning af vand fra boringer Vitus Bering, CVU Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10, Århus C Institut for Kompetenceudvikling tlf.: rd. Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds Battelle Monterey, USA Prøvetagning af poreluft Vitus Bering, CVU Vitus Bering, CVU, Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens Vitus Bering, tlf.: Diffus forurening ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte Microbiology of hydrocarbons: state of the art and perspectives Feltmålinger af jord og grundvand IFP l Institut Francais du Pétrole, 1 & 4 avenue de Bois Préau, Rueil- Malmaison, Frankrig Vitus Bering, CVU Vitus Bering, CVU, Chr. M. østergaards Vej 4, Horsens eller Vitus Bering tlf.: International Symposium on Subsurface Microbiology ISSM02 København, Danmark European Conference on Natural Attenuation Dechema Heidelberg, Tyskland 6. og Risikovurdering af forurenede grunde Vitus Bering, CVU Vitus Bering, CVU, Chr. M. Vitus Bering tlf.: østergaards Vej 4, Horsens Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer A V J i n f o Nr. 4-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 5-2002

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 5-2002 A V J i n f o Nr. 5-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2002

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2002 A V J i n f o Nr. 7-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Dynamiske undersøgelser

Dynamiske undersøgelser Dynamiske undersøgelser Erfaringer og udfordringer ved dynamiske undersøgelser med udgangspunkt i undersøgelserne i Holstebro, herunder kort gennemgang af principperne ved metoden og hvor den er mest anvendelig

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion.

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion. INDHOLD Jordforurening.info 2 Artikelovervågning 5 Kort Info 6 Kursuskalenderen Leder 111 Leo Ellgaard 3529 8183 le@regioner.dk Kit Jespersen 3529 8185 kij@regioner.dk Christian Andersen 3529 8175 can@regioner.dk

Læs mere

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009

Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Jordforureningssager Hvad kan vi lære af vores fejl? ATV møde Odense 28. oktober 2009 Jens Peter Nielsen - Rambøll Mads Georg Møller - Rambøll Ansvar, kommunikation og forventningsafstemning

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse 3 5 5 NORDROCS 2008 Jordrammedirektivet Anbefaling fra MST Reflab 4 4 08 Indhold Jordforurening.info 7 11 Retssag Kan slagger kortlægges efter JFL Kort info 12 Artikelovervågning Leder Dansk forskning

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening Kortlægning af kommunernes frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger ifm. jordforurening 2011 Miljøprojekt, nr. 1448, 2012 Titel:

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000

Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002. Redegørelse om jordforurening 2000 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2002 Redegørelse om jordforurening 2000 Indhold SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING 15 1.1 FØRSTE ÅR MED JORDFORURENINGSLOVEN 15

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2003

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2003 A V J i n f o Nr. 7 - leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl.

Man skal så vidt muligt undgå at se ind i den nære fremtid, for det viser sig pinligt hurtigt, når man tager fejl. Indhold 2 Ny deponeringsbekendtgørelse 8 Principiel dom i slaggesagen 13 Kort info 14 Ny usikkerhed om nano-vurderinger 16 Artikelovervågning 1 09 Jordforurening.info Leder Svært at spå især om fremtiden!

Læs mere

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Redegørelse fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999 Afgivet af Depotrådet i henhold til 8b, stk. 1, i Miljø- og Energiministeriets Lovbekendtgørelse nr. 939 af 27. oktober

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0232 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen 19. december 2006 Jord & Affald Departementet EUK GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens Temastrategi for jordbundsbeskyttelse

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding.

Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002. - Indførelse af sags-, tilsyns- og håndhævelsesfaner i GeoEnviron Vandindvinding. GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. april 2002 1. Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces

Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. 22 Emne: Cykelsuperstier godkendelse af videre proces 2 bilag Koncern Regional Udvikling Bilag 1 Forretningsudvalget den 15/5 2012.

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg?

Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen. Normudvalget for fundering, S-415. Hvorfor er man medlem af et normudvalg? Debat om standardiseringsarbejdets fremtid Normstyrelsen, DIF, DS, 99 år var normen Normudvalget for fundering, S-415 Hvorfor er man medlem af et normudvalg? DS s oplæg til ny prispolitik ren kamikaze

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12.

Concilias. Uvildig sikringsrådgivning. Referat af møde i standardiseringsudvalget i. CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. Referat af møde i standardiseringsudvalget i CENELEC TC79/WG1 i Paris 11. og 12. marts 2014 Deltagene lande med i alt 17 deltagere: Irland, Finland, Sverige, Norge, England, Tyskland, Tjekkiet, Frankrig,

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune

PRÆSENTATION. Suppleres af Karen Damsgaard, Herlev Kommune PRÆSENTATION Morten Beha Pedersen, mop@hvidovre.dk Miljøsagsbehandler i Hvidovre bl.a. for Hvidovre Hospital Tovholder for hospitalsgruppen i Lynettefællesskabet og i KLs arbejdsgruppe om hospitalsspildevand

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4

3 Vurderinger vedrørende kortlægning og arealanvendelse 4 3.1 Kortlægning 4 3.2 Ændring af arealanvendelse til eksempelvis skole 4 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT DENMARK A/S Vurdering af behov for miljøteknisk undersøgelse før anvendelse af eksisterende bygninger til privatskole ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret

Byer i Vandbalance. FIF-møde den 13. juni 2012. Rørcentret Byer i Vandbalance FIF-møde den 13. juni 2012 Byer i Vandbalance 10.00-10.30 10.30-10.40 10.40-11.00 11.00-11.10 11.10-11.25 11.10-11.30 11.30-11.44 11.45-12.00 12.00-12.40 12.40-12.50 12.50-14.10 14.10-14.20

Læs mere

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende

Arbejder med energi, funderet I jordvarmeboringer. Eksterne partnere I form af virksomheder og myndigheder Andre VIA afdelinger Studerende Breakfast Club lyn-introduktion til Energi-gruppen Hvem er vi? 1 chef 3 undervisere (og endnu en undervejs) 1 projektmedarbejder 1 Erhvervs-PhD studerende Lidt løs hjælp I form af tidligere og nuværende

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere